Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1866 Hadsel Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 706 (kvinner: 331, menn: 375) Bustader i kretsen: 104 Krets: 001 Kvitnes - Hennes Prestegjeld: Hadsel Herred/by: Hadsel Kvitnes - Hennes Fiskefjord (3 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Anton Antonsen m g f hf Fisker, Husmand uten jord Sortland n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 002 Olina Olsen k g b hm Husmandskone, Hadsel n s husgjerning 003 Gustav Antonsen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Øivind Antonsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Alvhilde Antonsen k ug f d Datter, Barnepike Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Hos Vilhelm Olufsen 006 Lauda Antonsen k ug b d Datter Hadsel n s 007 Alfred Antonsen m ug b s Søn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Elvebakken (3 m, 6 k) (5 m, 5 k) 001 Hans Jakobsen m g f hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 002 Grethe Nilsen k g b hm Husmandskone, Hadsel n s husgjerning 003 Reidar Hansen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 004 Vilhelm Olufsen m g b Svigersøn hf Selvstændig fisker Gimsø, n s Lofoten 005 Hedvik Hansen k g b d hm Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 006 Hulda Olufsen k ug b Datterdatter d Datter Hadsel n s 007 Alvhilde Antonsen k ug mt tj Barnepike (Holder sig Hadsel n s mest hos forældrene) Sedvanleg bustad: Sortland 008 Karl Hansen m g f hf Losjerende, selvstændig Hadsel n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 009 Ragna Iversen k g b hm Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 010 Asta Karlsen k ug b d Datter Hadsel n s 011 Algot Karlsen m ug b s Søn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Elvenes (4 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Anton Larsen m e b hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s Etnisitet: b (%lf%) Språk: n 002 Hilmar Antonsen m ug b s Søn Hadsel n s Etnisitet: b (%lf%) 003 Ingolf Antonsen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Etnisitet: b (%lf%) 004 Jens Antonsen m ug f s Arbeider ved Hadsel s lasteforetning Statsb.: I Amerika 1 1/2 aar Sannsynleg opphaldstad: Amerika Etnisitet: b (%lf%) 005 Ferdinand Antonsen m ug f s Arbeider ved Hadsel s lasteforetning Statsb.: I Amerika 1/2 aar Sannsynleg opphaldstad: Amerika Etnisitet: b (%lf%) 006 Vilhelmine Olsen k ug b tj Tjenestepike Herø, n s 007 Eliseus Jensen m g mt fl hf Gaardbruker, Hustømmermand og fisker S. Sedvanleg bustad: Hennes, Hadsel Helgeland Hadsel n s Folketeljinga Kvitnes - Hennes Skibakken (4 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Simon Larsen m g b hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n Trusamf.: Lutherske frikirke Etnisitet: b (%lf%) Språk: n 002 Margrethe Larsen k g b hm Pladsbrukerkone Sortland, n Vesteraalen Trusamf.: Lutherske frikirke Etnisitet: n Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1866 Hadsel 003 Ludolf Simonsen m ug f s Dampskibsfisker Sortland, n Vesteraalen Trusamf.: Lutherske frikirke Sannsynleg opphaldstad: Florø Etnisitet: b 004 Alf Simonsen m ug b s Driver fiske som fører av Hadsel n Motorbaat Trusamf.: Lutherske frikirke Etnisitet: b 005 Thorvald Simonsen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n Trusamf.: Lutherske frikirke Etnisitet: b 006 Aslaug Simonsen k ug b d Datter Hadsel n Trusamf.: Lutherske frikirke Etnisitet: b 007 Alfred Martinsen m g f fl (Svigersøn) Fisker Selvstændig Sortland n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn Etnisitet: n 008 Marie Simonsen k g b fl (d) Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s Etnisitet: b 009!! Martinsen* m ug b Dattersøn Dattersøn Hadsel n s Merknad: Udøpt gut Etnisitet: b 010 Petra Hansen k ug b tj Tjenestepike Lødingenn s Kvitnes - Hennes Fiskefjord (4 m, 3 k) (5 m, 4 k) 001 Petter Nilsen m g f hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 002 Hanna Pedersen k g b hm Pladsbrukerkone Maalsnesn s ved Tromsø 003 Nordal Pettersen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 004 Paul Pettersen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 005 Johan Pettersen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 006 Nilberg Pettersen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Betty Pettersen k ug f d Husgjerning Datter Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Stokmarknes sykehus 008 Jætte Pettersen k ug b d Husgjerning Datter Hadsel n s 009 Alette?? Jensen k e b el (hfs mor) Off. understøttelse Hadsel n s Kvitnes - Hennes Fiskefjord (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristoffer Antonsen m g b hf Fiskeri, Husmand Sortland n s Etnisitet: n 002 Mathea Larsen k g b hm Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s Etnisitet: b (lf) Språk: n 003 Thoralv Mathiasen m ug f Stedsøn Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Sykehus, Stokmarknes Etnisitet: %??% Språk: n 004 Arnt Kristoffersen m ug b s Søn Hadsel n s Etnisitet: b Språk: n 005 Coldevin Kristoffersen m ug b s Søn Hadsel n s Etnisitet: b Språk: n 006 Gunnar Kristoffersen m ug b s Søn Hadsel n s Etnisitet: b Språk: n 007 Johanna Kristoffersen k ug b d Datter Hadsel n s Etnisitet: b Språk: n 008 Gydvil Kristoffersen k ug b d Datter Hadsel n s Etnisitet: b Språk: n Kvitnes - Hennes Finjorden (hm.plads) (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ane Andersen k e b hm Pladsbrukerenke, Børsseskogn n s Pladsbrukerske 002 Thomas Olsen m ug f s Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 003 Johan Olsen m ug b s Fisker Hadsel n s 004 Paul Olsen m ug b s Fisker Hadsel n s 005 Adolf Olsen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Inga Olsen k ug b d Datter Hadsel n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Kvitnes - Hennes Finjorden (hm.plads) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Konrad Madsen m g b hf Privat oph. (Pladsbruker) Hadsel n s 002 Johanna Eidisen k g b hm Pladsbrukerkone Hadsel n s 003 Karl Martinusen m g b Svigersøn Fisker Sortland n s 004 Petra Konradsen k g b d Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 005 Magdalene Ottesen k ug b Pl.d. Husgjerning, kreaturstel Øksnes n s Kvitnes - Hennes Finjorden (hm.plads) (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Petter Madsen m g b hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s 002 Ane Steffensen k g b hm Pladsbrukerkone Hadsel n s 003 Kristian Pettersen m g b s Fisker Hadsel n s 004 Gunhilda Albertsen k g b Svigerdatter Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 005 Arild Kristiansen m ug b Barnebarn Søn Hadsel n s 006 Torstein Hilmarsen m ug mt b Søn Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvitnes i H Kvitnes - Hennes Finjorden (hm.plads) (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hartvik Pettersen m g f hf Fører av Fiskerdampskip, Hadsel n s Husmand uten jord Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Lina Hansen k g b hm Skipperkone, husgjerning Hadsel n s 003 Aagot Hartviksen k ug b d Datter Hadsel n s 004 Helmer Hartviksen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Peder Hartviksen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Halfrid Hartviksen k ug b d Søn!! Hadsel n s Kvitnes - Hennes Larsmoen (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Marelius Pettersen m g b hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s 002 Eline Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Alfhild Mareliusen k ug b d Datter Hadsel n s 004 Otto Mareliusen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Thomas Pettersen m g f hf Losjerende Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 006 Barbara Bergsen k g b hm Fiskerkone Hadsel n s 007 Reidun Thomasen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Kvantoelven (hm.plads) Marselius Pettersen m g b hf Fisker og Pladsbruker Kvæfjordn s 002 Ida Eliasen k g b hm Husmandskone, Hadsel n s husgjerning 003 Einar Marseliusen m ug f s Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 004 Agnette Marseliusen k ug b d Datter, husgjerning Hadsel n s 005 Ingvald Marseliusen m g f s Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 006 Ragna Ovesen k g b Svigerdatter Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 007 Haldis Ingvaldsen k ug b Sønnedatter Datter Hadsel n s 008 Valborg Ingvaldsen k ug b Sønnedatter Datter Hadsel n s 009 Gunvor Ingvaldsen k ug b Sønnedatter Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes!! (husm.plads) (3 m, 6 k) (6 m, 6 k) 001 Ove Ørjansen m g b hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s 002 Antonette Paulsen k g b hm Husmandskone Sortland n s 003 Sofus Ovesen m ug f s Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 004 Hilda Ovesen k ug b d Datter, husgjerning Hadsel n s 005 Olaf Ovesen m ug f s Fisker Hadsel n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1866 Hadsel Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 006 Charlotte Ovesen k ug b d Datter, husgjerning Hadsel n s 007 Oskar Henriksen m ug b Sønnesøn Pl.b. Sønnesøn Pl.barn Hadsel n s 008 Olga Ovesen k ug f d Tjenestepike Hadsel n s Merknad: I Amerika 3 aar. udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerika 009 Henrik Ovesen m g f hf Losjerende, dagarbeider Hadsel n s ved gaardsbruk Sannsynleg opphaldstad:!! 010 Petra Hansen k g b hm Arbeiderkone, husgjerning Øksnes n s 011 Anny Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s 012 Halfdan Henriksen m ug b d!! Datter!! Hadsel n s 013 Edith Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Akselbakken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Aksel Andersen m g b hf Fisker og Pladsbruker Vaagan, n s Lofoten Etnisitet: b (lf) Språk: n 002 Kjersten Iversen k g b hm Husmandskone Lødingenn s Etnisitet: b (lf) Språk: n Kvitnes - Hennes Akselbakken (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Joakim Svendsen m g b hf Fisker og Pladsbruker Gimsø, n s Lofoten 002 Amalie Akselsen k g b hm Husmandskone Hadsel n s 003 Vilhelm Joakimsen m ug b s Fisker Hadsel n s 004 Arthur Joakimsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Sverre Joakimsen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Gerhardt Joakimsen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Borghild Joakimsen k ug b d Datter Hadsel n s 008 Birger Joakimsen m ug b s Søn Hadsel n s 009 Hildur Joakimsen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Karlsland (3 m, 6 k) (5 m, 6 k) 001 Albert Karstensen m g b hf Fisker og Pladsbruker Hadsel n s 002 Gusta Gundersen k g b hm Husmandskone Sortland n s 003 Danker Albertsen m ug b s Søn, Fisker Hadsel n s 004 Norman Albertsen m ug f s Søn, Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Melø, Helgeland 005 Alfhild Albertsen k ug b d Datter Hadsel n s 006 Rolf Albertsen m ug f s Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Melø, Helgeland 007 Louise Antonsen k ug b tj Tjenestepike, Husgjerning, Hadsel n s Kreaturstel 008 Ole Lorensen m g f hf Arbeider ved grubedrift, Melsbø, n s fisker Lødingen Sannsynleg opphaldstad: Kaljord i Hadsel 009 Kasbara Albertsen k g b hm Arbeiderkone, husgjerning Hadsel n s 010 Erna Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 011 Selma Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 012 Johan Jensen m ug? mt fl (hf) Fisker, gaardbruker og Hadsel n s dagarbeider i muring, selvst. Sedvanleg bustad: Hennes i Hadsel Kvitnes - Hennes Hammerstrand (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Olsen m g f hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 002 Martha Johansen k g b hm Gaardmandskone, Hadsel n s husgjerning 003 Dagmar Antonsen k ug b d Datter Hadsel n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 004 Otto Antonsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Dina Andreasen k e b Svigermoder av hf Opholdes av Svigersønnen Vaagan n s Kvitnes - Hennes Høines (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jens Olsen m g b hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s 002 Signora Simonsen k g b hm Gaardmandskone Hadsel n s 003 Brynhild Jensen k ug b d Datter Hadsel n s 004!! Jensen* m ug b s Søn Hadsel n s Merknad: Udøpt gut Kvitnes - Hennes Skogstrand (4 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Hilmar Bentzen m g f hf Fisker og gaardbruker Øksnes, n s Vesteraalen Sannsynleg opphaldstad: Blokken, Sortland 002 Thora Pettersen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Torstein Hilmarsen m ug f s Søn Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Finjord, Kvitnes 004 Berg Hilmarsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Fjeld Hilmarsen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Harald Nilsen m ug b Pl.søn Pl.søn, fors. Fisker Hadsel n s 007!! Hilmarsen* m ug b s Søn Hadsel n s Merknad: Udøpt gut Kvitnes - Hennes!! (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Familien var fraværende ved tællerens fremmøte, hvorfor opgaverne for denne liste er skaffet tilveie gjennem andre 001 Eger Pettersen m g f hf Stuert paa fiskerdampskip, Hadsel n s Husmand uten jord Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Anna Pettersen k g b hm Husmandskone, Aalesundn s husgjerning Merknad: Antagelig paa mandens alder 003 Henrik Pettersen m ug b s Søn Aalesundn s 004 Abigel Pettersen k ug b d Datter Aalesundn s 005 Solveig Pettersen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes!! (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Grundtomt 001 Hans Bendiksen m g b hf Kontorist ved landhandel Hadsel n s 002 Margrethe Bendiksen k g b hm Husgjerning, kontoristfrue Hadsel n s Kvitnes - Hennes!! (4 m, 3 k) (5 m, 2 k) Merknad: Grundtomt 001 Nikolai Nilsen m g b hf Bryggearbeider ved Hammerøn s handelsforretning, husmand uten jord 002 Sally Olsen k g b hm Arbeiderkone, husgjerning Hammerøn s 003 Valdemar Nikolaisen m ug f s Arbeider ved sagbruk Hammerø s Statsb.: I Amerika 1 aar Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Elly Nikolaisen k ug b d Datter, husgjerning Hammerøn s 005 Nils Nikolaisen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Otto Nilsen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Simon Nikolaisen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Sofie Hansen k e mt fl Huseiende syerske Kristiansund n Trusamf.: Methodist Sedvanleg bustad: Gausvik i Trondenes Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1866 Hadsel Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Kvitnes - Hennes "Stjernen" (jagt) 14 (14 m, 0 k) Merknad: Kvitnes Havn natten til 1/ Karl Hansen m g mt hf (i hjemmet) Underordnet sildnotfisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Fiskefjord, Kvitnes i Hadsel 002 Anton Olsen m g mt hf (i hjemmet) Gaardbruker og fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvitnes i Hadsel 003 Anton Antonsen m g mt hf (i hjemmet) Fisker Sortland n s Sedvanleg bustad: Fiskefjord, Kvitnes i H. 004 Ingvald Marseliusen m g mt s og familiemand i Fisker Hadsel n s hjemmet Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H. 005 Sofus Ovesen m ug mt s (i hjemmet) Fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H. 006 Thomas Olsen m ug mt s (i hjemmet) Fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Finjord, Kvitnes i H. 007 Petter Nilsen m g mt hf (i hjemmet) Husmand og pladsbruker, fisker Sedvanleg bustad: Fiskefjord, Kvitnes 008 Hans Jakobsen m g mt hf (i hjemmet) Husmand, pladsbruker og fisker Side Hadsel n s Hadsel n s Sedvanleg bustad: Fiskefjord, Kvitnes i H. 009 Oluf Hansen m g mt hf (i hjemmet) Gaardbruker og fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvitnes 010 Martin Johnsen m g mt hf (i hjemmet) Gaardbruker og fisker Sortland n s Sedvanleg bustad: Sortland 011 Thomas Pettersen m g mt hf (i hjemmet) Losjerende, fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H. 012 Alfred Martinusen m g mt hf (svigersøn) Fisker Sortland n s Sedvanleg bustad: Fiskefjord, Kvitnes i H. 013 Einar Marseliusen m ug mt s (i hjemmet) Fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H. 014 Olaf Ovesen m ug mt s (i hjemmet) Fisker Hadsel n s Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H Kvitnes - Hennes Øvregaarden (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Carl M. Ellingsen m g b hf Disponent for salt og Sortland n tøndelager, samt for fiskekutter, Gaardeier, eier og disponent for notbruk 002 Gunhilda Ellingsen k g b hm Frue, husgjerning Larvik n s 003 Olea Ellingsen k ug b d Telegrafistinde Hadsel n s Arbeidsledig: l 004 Ingeborg Pettersen k ug b tj Tjenestepike Hadsel n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kvitnes - Hennes Kvitnes (6 m, 9 k) 1 10 (3 m, 7 k) 001 Thomas Ellingsen m g b hf Landhandler, postaapner Hadsel n s og Gaardbruker Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Inga Ellingsen k g b hm Frue, husgjerning Hadsel n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Aud Ellingsen k ug b d Datter Hadsel n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Carl Ellingsen m ug b s Søn Hadsel n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Gunhild Ellingsen k ug b d Datter Hadsel n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Halfdan Hansen m ug b tj Betjent ved landhandel Ibestad n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Augusta Hansen k ug b tj Barnepike Hadsel n s Registreringssentral for historiske data

17 Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Marie Nilsen k ug b tj Kokkepike Bø i n s Vesteraalen Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Charlotte Svendsen k ug b tj Husstell Gimsø, n s Lofoten Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Barbara Olsen k ug b tj Kreaturstell Hadsel n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Gudrun Gabrielsen k ug mt b Syerske Hadsel n s Sedvanleg bustad: Bitterstad, Vesteraalen Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 012!! Ytrelie m g mt fl Handelsreisende, Lofoten n s Forpakter Sedvanleg bustad: Sigerfjord, Sortland Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 013 Henrik Ovesen m g mt Dagarbeider Dagarbeider ved Hadsel n s (hf) gaardsbruk Merknad: H. 1 Sedvanleg bustad: Kvantoelv, Kvitnes i H. Bygning for nattopphald: Drengestuen 014 Mikal Danielsen m g mt hf Losjerende Skomakermester Folden, n s Nordre Salten Sedvanleg bustad: Dverberg Bygning for nattopphald: Drengestuen 015 Halfrid Danielsen k ug mt d Husholderske til faren Dverbergn s Sedvanleg bustad: Dverberg Bygning for nattopphald: Drengestuen Kvitnes - Hennes "Ensomheten" (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Edvardsen m g b hf Husmand, pladsbruker, fisker, dagarbeide ved gaardsbruk Brettesnes, n Lofoten 002 Ane Eriksen k g b hm Husmandskone Hadsel n s Kvitnes - Hennes Kvitnes skole (1 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Birgitte Eidisen k e b hm Pedel ved folkeskolen Kvædfjordn s 002 Andreas Storli m g mt el Folkeskolelærer Bjugn n s Sedvanleg bustad: Hennes i Hadsel Kvitnes - Hennes Stormyren Anders Person m g b hf Selvstændig murer, Sverrige n s Husmand, pladsbruker 002 Gurine Davidsen k g b hm Husmandskone Sortland n s husgjerning 003 Antine Andersen k ug b d Datter, syerske, husgj. Hadsel n s 004 Petra Andersen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Gustav Andersen m ug f s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Helgeland 006 August Andersen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Leonhart Andersen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Alis Holm k ug b Barnebarn Pl.d. Pl.d Hadsel n s Kvitnes - Hennes Strandsitterplads (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Adolf Mikalsen m g b hf Snedker (selvstændig), Strandsitter (uten jord) Sortland n s Kvitnes - Hennes Nygaard (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Kristian Steffensen m g b hf Sildnotformand, eier av Hadsel n s notbruk, gaardbruker 002 Johanna Steffensen k g b hm Gaardbrukerkone Bergen n s 003 Trygve Steffensen m ug b s Fisker i farens tjeneste Bergen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17 s

18 1866 Hadsel 004 Elfrida Steffensen k ug b d Husgjerning, kreaturstel Hadsel n s 005 Harald Steffensen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 006 Otto Steffensen m ug f s Arbeider ved sagmølle Hadsel s Statsb.: I Amerika 1 3/4 aar Sannsynleg opphaldstad: Amerika Kvitnes - Hennes Nøisomheten (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jens Henriksen m g b hf Husmand, pladsbruker og Hadsel n s fisker, træarbeider 002 Hilda Henriksen k g b hm Husmandskone, Herø, n s husgjerning Helgeland 003 Sigrid Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s 004 Ragnhild Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Gudrun Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s 006 Knut Henriksen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Henrik Nilsen m e? b fl (hfs far) Fisker Hadsel n s Kvitnes - Hennes Kartnesset (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) 001 Viljam Jakobsen m g b hf Husmand, pladsbruker og Sortland n s fisker 002 Marianna Jakobsen k g b hm Husmandskone, husgj. Hadsel n s 003 Inga Jakobsen k ug f d Datter, husgjerning Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Øksnes 004 Kathinka Ovesen k ug b Datterdatter Pl.barn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Myren (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Petter Lindquist m g b hf Formand ved veiarbeide, Trondhjemn s Husmand, pladsbruker 002 Elise Lindquist k g b hm Husmandskone Gausdal, n s Gudbrandsdalen 003 Petter Pettersen Lindquist m g b s Selvstændig fisker Sortland n s 004 Emma Pedersen k g b Svigerdatter Fiskerkone Sortland n s Kvitnes - Hennes Flatmo (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Haakon Georgsen m g f hf Fisker, gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Petra Pettersen k g b hm Gaardbrukerkone Vaagan, n s 003 Else Haakonsen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes!! (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nils Jakobsen m g b hf Husmand, Notarbeider, Sunds n s fisker og Pladsbruker sogn ved Bergen 002 Olava Jakobsen k g b hm Husmandskone, Melhus n s husgjerning 003 Martin Lindquist m g b hf (Losjerende Fisker Gausdal, n s svigersøn) Gudbrandsdalen 004 Olga Jakobsen k g b hm Fiskerkone Hadsel n s 005 Einar Martinsen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Marit Martinsen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Lauvbakken (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Laurits Karstensen m g f hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Paa fiske? 002 Mina Henriksen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Therese Lauritsen k ug b d Datter Hadsel n s 004 Gina Lauritsen k ug b d Datter Hadsel n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 005 Leif Lauritsen m ug b s Søn Hadsel n s 006!! Lauritsen* k ug b d Datter Hadsel n s Merknad: Udøpt pike Kvitnes - Hennes Hugget (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Andreas Kristensen m g b hf Husmand, Fisker, Hemnes n s pladsbruker i Ranen 002 Josefine Henriksen k g b hm Husmandskone Hadsel n s 003 Alm Andreasen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Henny Andreasen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Kristian Andreasen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Ingeborg Kristensen k e b el Offentlig understøttet Skjerstadn s i Salten 007 Ingrid Johansen k ug b Datterdatter Privat ophold Hadsel n s Kvitnes - Hennes Nausvik (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ludvik Hansen m g b hf Baat- og Saltdalenn s fartøireparationer, fisker, gaardbruker S. 002 Josefine Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Herman Hansen m ug f s Arbeider ved værft Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerstad i Hadsel 004 Ovedia Hansen k ug b d Syerske, husgjerning Hadsel n s 005 Signe Hansen k ug b d Husgjerning Hadsel n s Kvitnes - Hennes Skogmoen Kristoffer Larsen m ug f hf Fører av fiskerskøite, Hadsel n s gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Blokken, Sortland 002 Mette Kristensen k e b hm Husgjerning, kreaturstel Sparbu n s 003 Fridhjof Bertinsen m ug b Pl.søn Pl.søn? Hadsel n s 004 Severin Larsen m g b hf Fisker og gaardbruker Lødingenn s 005 Amanda Larsen k g b hm Husgjerning Lødingenn s 006 Lars Larsen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Anna Larsen k ug mt b (d) Husgjerning, Fors. Hadsel Gaardbr. og fisker Sedvanleg bustad: Sigerfjord, Sortland Kvitnes - Hennes Sørmoen (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Oluf Hansen m g f hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kvitnes havn 002 Ane Hansen k g b hm Gaardmandskone Hadsel n s 003 Alf Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Nelly Hansen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Arne Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Halfrid Hansen k ug b d Datter Hadsel n s 007 Olaf Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Konrad Hansen m ug b fl Fisker Hadsel n s 009 Hans Johannesen m e b el Føderaadsmand Hadsel n s Kvitnes - Hennes Sørmoen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Jens Hansen m g b hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s 002 Hanna Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Stoksundn s 003 Arthur Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Ruth Hansen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Hardy Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Birger Hansen m ug b s Søn Hadsel n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1866 Hadsel Kvitnes - Hennes Sætrevik (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Petter Sætrevik m g b hf Gaardbruker Sande i n s Søndmør 002 Lina Sætrevik k g b hm Gaardmandskone Sortland n s 003 Johan Sætrevik m ug b s Fisker i farens tjeneste Sortland n s 004 Konrad Sætrevik m ug f s Fisker i farens tjeneste Sortland n s Sannsynleg opphaldstad: Ørnes i Melø, Helgeland 005 Adela Sætrevik k ug b d Datter, husgjerning Sortland n s 006 Helene Sætrevik k ug b d Datter Hadsel n s 007 Dagrun Sætrevik k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Sæteren (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Johan Danielsen m g f hf Hustømmermand (arbeider), Forpakter av Hadsel n s jordbruk S Sannsynleg opphaldstad: Sigerfjord, Sortland 002 Charlotte Danielsen k g b hm Forpakterkone, Husgjerning Kristiansund n 003 Vilfred Danielsen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Kaare Danielsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Astrid Danielsen k ug b d Datter Hadsel n s 006 Helfrid Danielsen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Danel Kristensen m e b fl (far til hf) Føderaadsmand Nordfjordn s Kvitnes - Hennes Skogsletten (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Theodor Georgsen m g b hf Dagarbeider ved jordbruk, Hadsel n s Gaardbruker, fisker 002 Oline Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Øksnes, n s Vesteraalen 003 Henry Theodorsen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Mary Theodorsen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Nansy Theodorsen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Lillesæter (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Samt husmandsplads "Lillesæter" under bruks nr Johan Jakobsen m e b hf Fisker, Pladsbruker Stegen n s 002 Anton Johansen m ug f s Fisker, Gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Helgeland 003 Mathilde Johansen k ug b hm d Datter, Styrer huset for Hadsel n s faren 004 Helmine Johansen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 005 Hjørdis Adolfsen k ug b Datterdatter Pl.barn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Langhaugen (4 m, 5 k) (5 m, 6 k) Merknad: Samt Husmandsplads "Langhaugen" under bruks nr Tobias Iversen m g b hf Fisker, arbeider ved Hadsel n s gruper, Gaardbr. 002 Josefine Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Bjarne Tobiasen m ug f s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 004 Aslaug Tobiasen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Ottar Tobiasen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Ragna Konradsen k ug b Pl.d. Pl.datter Hadsel n s 007 Haakon Tobiasen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Iver Gregusen m g b hf Husmand, pladsbruker Sortland n s 009 Marta Olsen k g b hm Husmandskone Hadsel n s 010 Hjørdis Johansen k ug b Datterdatter Opholdes av moren Hadsel n s s Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 011 Mathilde Iversen k ug f d Syerske, butikdame ved Hadsel n s landhandel Sannsynleg opphaldstad: Eidsfjorden Kvitnes - Hennes Leirhaugen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Oluf Ovesen m g b hf Træarbeider (underordnet), Hadsel n s fisker, gaardbruker 002 Emma Martinsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Oskar Olufsen m b s Søn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Rabben (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Nilsen m g f hf Fisker og gaardbruker Blokken, n s Sortland Sannsynleg opphaldstad: Blokken, Sortland 002 Oline Jakobsen k g b hm Gaardbrukerkone Indviks n s sogn, Nordfjord 003 Magnus Olsen m ug b s Søn Sortland n s 004 Alfon Olsen m ug b Pl.søn Pl.søn, fors. Fisker Hadsel n s 005 Ingeborg Martinusen k ug b tj Husgjerning Hadsel n s Kvitnes - Hennes Rabben (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Edvin Olsen m g f hf Fisker, Gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 002 Kaja Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Elise Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 004 Anna Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Guldveig Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 006 Koldevin Olsen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Theresa Bergersen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Hadsel n s Kvitnes - Hennes Bakken Anton Olsen m g f hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 002 Pernille Olsen k g b hm Gaardmandskone Davik n s sogn, Nordfjord 003 Karolius Olsen m ug b s Søn Hadsel n s 004 August Olsen m ug b s Søn Hadsel n s 005 Astrid Olsen k ug b d Datter Hadsel n s 006 Aune Olsen m g b hf Losjerende Fisker, føderaadsmand Hadsel n s 007 Karoline Olsen k g b hm Føderaadskone, Hadsel n s husgjerning 008 Anna Olsen k ug b d Datter, husgjerning Hadsel n s 009 Sverre Sofusen m ug b Pl.s. Pleiesøn, fors Hadsel n s Gaardbruker og fisker 010 Leikny Bertinsen k ug b Pl.d. Pleiedatter, fors Hadsel n s Gaardbruker og fisker Merknad: Hush Kvitnes - Hennes Nygaard (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Adolf Baardsen m g b hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s 002 Petra Gudbrandsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Gustav Adolfsen m ug f s Laksefisker og garnbøter Hadsel s Statsb.: I Amerika 3 1/2 aar Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Gudrun Adolfsen k ug b d Husgjerning, kreaturstel Hadsel n s 005 Fridthjof Adolfsen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Ludvik Adolfsen m ug b s Søn Hadsel n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1866 Hadsel 007 Alf Adolfsen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Hilmar Adolfsen m ug b s Søn Hadsel n s 009 Cicelie Mortensen k e b el Føderaadskone Bø, n s Vesteraalen Kvitnes - Hennes Steinhaugmyren (2 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Eliseus Jensen m g f hf Selvstændig Hadsel n s hustømmermand, fisker, gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Fiskefjord, Kvitnes i H. 002 Anna Paulsen k g b hm Gaardmandskone Davik n s sogn, Nordfjord 003 Hasselberg Eliseusen m ug f s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 004 Alida Eliseusen k ug f d Datter, syerske, husgj Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Sortland 005 Karsten Eliseusen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Signe Eliseusen k ug b d Datter Hadsel n s 007 Einar Eliseusen m ug b s Søn Hadsel n s Kvitnes - Hennes Nordgaarden (3 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Hans Jensen m g f hf Formand for sildnotbruk, Hadsel n s Noteier, Gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 002 Johanna Arntsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Ekrol Hansen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 004 Margit Hansen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 005 Jens Hansen m ug f s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 006 Dagnor Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 007 Bergljot Hansen k ug b d Datter Hadsel n s 008 Herbjørg Hansen k ug b d Datter Hadsel n s 009 Arne Hansen m ug b s Søn Hadsel n s 010 Valborg Hansen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Hennes nedre (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Henrik Gabrielsen m g b hf Gaardbruker og fisker Hadsel n s 002 Helene Davidsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Herman Henriksen m ug b s Fisker (selvstændig) Hadsel n s 004 David Henriksen m ug b s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s 005 Olaf Henriksen m ug f s Selvstændig fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 006 Asta Henriksen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 007 Anna Henriksen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 008 Nanna Henriksen k ug b d Datter Hadsel n s 009 Gabriel Hansen m g b hf Losjerende Føderaadsmand Hadsel n s 010 Elen Olsdatter k g b hm Føderaadskone Hadsel n s Kvitnes - Hennes Hennes nedre (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Jon Davidsen m g b hf Gaardbruker og fisker Hadsel n s 002 Pedrikke Larsen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Hilma Jonsen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 004 Elen Edvardsen k ug b Pl.d. Pl.datter, husgjerning Hadsel n s 005 Ole Olsen m ug f fl Selvstændig fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Kvitnes - Hennes Hennes nedre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Paul Johannesen m g b hf Fisker og gaardbruker Bø, n s Vesteraalen 002 Emelie Martinusen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Signe Paulsen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n s kreaturstel 004 Gunnar Edvardsen m ug b Pl.søn Pleiesøn, fisker, jordarbeider Hadsel n s Folketeljinga Kvitnes - Hennes Hennes nedre Edvard Pedersen m g b hf Fisker og gaardbruker Hadsel n 002 Bergitte Villumsen k g b hm Gaardbrukerkone Bø, n Vesteraalen 003 Julius Edvardsen m g f s Selvstændig fisker Hadsel n Trusamf.: Lutherske Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Nanna Edvardsen k ug b d Datter, husgjerning, Hadsel n kreaturstel 005 Alis Pedersen k ug b Datterdatter Pl.barn Hadsel n s 006 Berg Hansen m g b hf Losjerende Fisker, Gaardbruker Hadsel n s 007 Olea Edvardsen k g b hm Gaardbrukerkone, husgjerning Hadsel n Kvitnes - Hennes!! (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Peder Arntsen m g b hf Fisker, jordbruker Hadsel n s 002 Anna Antonsen k g b hm Fiskerkone, husgjerning Hadsel n s 003 Olvar Pedersen m ug b s Søn Hadsel n s 004 Nelly Pedersen k ug b d Datter Hadsel n s 005 Alfred Pedersen m ug b s Søn Hadsel n s 006 Dagmar Pedersen k ug b d Datter Hadsel n s 007 Aslund Pedersen m ug b s Søn Hadsel n s 008 Harald Pedersen m ug b s Søn Hadsel n s 009 Aminda Pedersen k ug b d Datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Kjerran (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Jakobsen m e b hf Gaardbruker Hadsel n s 002 Hans Hansen m g f s Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Hadseløen 003 Nikoline Olsen k g b Svigerdatter Gaardbrukerkone Hadsel n s 004 Sara Andreasen k e b tj Tjenestepike Hadsel n s 005 Kristine Mikalsen k ug b Pl.b. Pl.barn, fors. Gaardbruker og fisker Hadsel n s Kvitnes - Hennes Hennes nedre (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Pedersen m g b hf Fisker, Gaardbruker Hadsel n 002 Nikolina Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Bø, n s Vesteraalen 003 Paul Antonsen m ug f s Fisker (selvstændig) Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Hilbert Antonsen m ug f s Fisker i farens tjeneste Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 005 Karoline Karlsen k ug b Pl.d. Pl.datter Hadsel n s Kvitnes - Hennes Sørskagen (1 m, 7 k) (5 m, 7 k) 001 Anton Pettersen m g f hf Fisker og gaardbruker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 002 Anna Eliasen k g b hm Gaardbrukerkone Hadsel n s 003 Ingolf Antonsen m ug f s Søn Hadsel n s Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1866 Hadsel herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1866 Hadsel herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1866 Hadsel herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1848 Steigen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1848 Steigen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1848 Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer