Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1868 Øksnes Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 645 (kvinner: 298, menn: 347) Bustader i kretsen: 79 Krets: 001 Vestbygden vestre Prestegjeld: Øksnes Herred/by: Øksnes Vestbygden Nordrygpollen Husmandsplads 8 4 (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) vestre av Rygge nordre 001 Jens Jensen m g b hf Fisker og husmand Øksnes n s 002 Hanna Marie Jensen k g b hm Husmandens hustru Øksnes n s 003 Anton Edvard Jensen m ug b s Fisker Øksnes n s 004 Martin Hagbart Jensen m ug b s Fisker Øksnes n s Vestbygden Nordrygge 8 1, 4 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre 001 Johan Hagen Antonsen m g f hf Fisker og forpakter Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 002 Othelie Gerharda Antonsen* k g b hm Fiskerhustru Øksnes n s 003 Oskar Julius Antonsen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Arthur Harald Antonsen* m ug b s Søn Øksnes n s 005!! Antonsen* k ug b d Datter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike Folketeljinga Vestbygden Rygge nordre 8 1, 4 10 (2 m, 8 k) 12 (4 m, 8 k) vestre Karl Emil Sannes m g f hf Gaardbruker og fisker Bø i n s V.aalen Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 002 Peroline Sofie Sannes* k g b hm Gaardbrukerkone Løddingen s 003 Charlotte Petrine Sannes* k ug b d Datter - Budeie Øksnes n s 004 Hansine Henriette Sannes* k ug b d Datter - Husgjerning Øksnes n s 005 Hagbart Stefanus Sannes* m ug f s Søn Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden 006 Signe Olianne Sannes* k ug b d Datter Øksnes n s 007 Egil Petrus Mathisen m ug b s Dattersøn Øksnes n s 008 Odin Nilsen Grøtset m ug mt b Fisker husmandssøn Øksnes n s Sedvanleg bustad: Grøtset i Øksnes 009 Eliot Andreas Stehansen m g f hf Fisker, logerende Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden Bygning for nattopphald: Logerende 010 Emilie Sofie Stehansen* k g b hm Fiskerkone Bø i n s V.aalen 011 Emmy Sofie Stehansen* k ug b d Datter Øksnes n s 012 Solveig Pauline Stehansen* k ug b d Datter Øksnes n s 013 Anna Kristine Johansen k ug b tj Tjenestepike Bø i V.aalen n s Vestbygden Rygge nordre, Aausterhaugen (1 m, 6 k) (5 m, 6 k) vestre 001 Karl Bertrand Sannes m g f hf Fisker og gbr. Trondhjemn s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Nykvaag 002 Olava Rebekka Sannes k g b hm Fiskerkone Bø i n s V.aalen 003 Ragna Bergitte Sannes* k ug b d Datter - Husgjerning Øksnes n s 004 Rikard Stefanus Sannes* m ug f s Søn - Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Nykvaag 005 Oluf Kristian Sannes* m ug f s Søn - Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Nykvaag 006 Mathilde Amalie Sannes* k ug b d Datter Øksnes n s 007 Karl Stefanus Sannes* m ug b s Søn Øksnes n s 008 Kristofa Rikarda Sannes* k ug b d Datter Øksnes n s 009 Bergljot Magda!! k ug b fl Datterdatter Øksnes n s 010!!!! k ug b fl Datterdatter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike 011 Arnt Hilmar Nilsen m ug f fl Fisker logerende Øksnes n s Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1868 Øksnes Sannsynleg opphaldstad: Snarset Bø i V.aalen Vestbygden Nordrygge Kjønrabben (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre 001 Jentoft Ebenhart Rafaelsen m g b hf Gbr. og jordarbeider Kvædfjordn s 002 Mathea Oline Rafaelsen k g b hm Gbr.hustru Øksnes n s 003 Martin Lund m ug b Fosterbarn Pleiebarn Eidsfjordn s 004 John Angel Davidsen m ug mt I besøk fl Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag 005 Ole Davidsen m g b hf Føderaadsmand Delvis Hardangern s fattigunderstøttet 006 Mikkeline Davidsen k g b hm Føderaadshustru Vefsen n s Vestbygden Rygge nordre (Solhaugen) (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) vestre 001 Hans Hansen m g b hf Fisker og gbr Eidsfjordn s 002 Ida Oline Hansen k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Elvine Marie!! k ug b fl Pleiebarn Svolvær n s 004 Emil Hansen m g f hf fl Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden i Øksnes Bygning for nattopphald: Logerende 005 Josefine Elida Hansen k g b hm Fiskerkone Kvædfjordn s 006 Ingvald Petter Hansen* m ug b s Søn Øksnes n s 007 Kristine Levine Hansen* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Berny Josefine Hansen* k ug b d Datter Øksnes n s 009 Nanny Edvarda Hansen* k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Nygaard (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestre 001 Petter Henning Iversen m g f hf Gbr. og fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Sunderøy 002 Petra Sofie Iversen k g b hm Gaardmandskone Øksnes n s 003 Karen Serine Iversen* k ug b d Datter - Budeie Øksnes n s 004 Simon Martin Iversen* m ug b s Søn - Fisker Øksnes n s 005 Aslaug Inga Iversen* k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Rygge søndre (3 m, 4 k) (3 m, 5 k) vestre 001 Jon Jakobsen m g b hf Gaardbruker Vaage i n Gudbrandsdalen 002 Karen Marie Jakobsen k g b hm Gaardbrukerkone Bredheimn i Nordfjord 003 Anna Bergitte Jakobsen k ug b d Datter - Budeie Dverbergn s 004 Karoline Jakobsen k ug b d Datter - Husgjerning Dverbergn s 005 Konstance Jenny Jakobsen k ug f d Datter Dverbergn s Sannsynleg opphaldstad: Finvaag skole 006 Julian Karl Jakobsen m ug b s Søn Dverbergn s 007 Hans Jakobsen m ug b s Søn Dverbergn s 008 Elise Jakobsen k ug b d Datter Dverbergn s Vestbygden Rygge søndre (Fagerhaugen) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) vestre 001 Søren Olaus Sørensen m g b hf Fisker Øksnes n s 002 Martha Marie Sørensen k g b hm Fiskerkone Hadsel n s 003 Petra Sofie Sørensen k ug b d Datter Øksnes n s 004 Jenny Helene Sørensen k ug b d Datter Øksnes n s 005 Peder Johan Sørensen m ug b s Søn Øksnes n s 006 Marelius Sørensen m ug b s Søn Øksnes n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Vestbygden Rygge søndre (Tjønhaugen) (5 m, 3 k) (5 m, 4 k) vestre 001 Martin Peder Hansen m g b hf Skomaker og fisker S Borge i n s Lofoten 002 Albertine Marie Hansen k g b hm Skomakerhustru Borge i n s Lofoten 003 Helga Petrine Hansen* k ug f d Datter Borge i n s Lofoten Sannsynleg opphaldstad: Finvaag skole 004 Egil Johan Hansen* m ug b s Søn Borge i n s Lofoten 005 Harald Marius Lein Hansen* m ug b s Søn Borge i n s Lofoten 006 Magnhild Alida Josefa k ug b d Datter Borge i n s Hansen* Lofoten 007 Ingeborg Karoline Hansen* k ug b d Datter Borge i n s Lofoten 008 Arvid Anton Hansen* m ug b s Søn Borge i n s Lofoten 009 Hans Kornelius Andreas Hansen* m ug b s Søn Borge i Lofoten n s Vestbygden Kronstad (Kraakhaug) av (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre Rygge søndre 001 Karl Martin Johan Olsen m g b hf Gbr. og fisker Øksnes n s 002 Karoline Lovise Iversen k g b hm Gaardmandskone Øksnes n s 003 Ivar Karl Andreas Olsen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Ranveig Olea Olsen* k ug b d Datter Øksnes n s 005 Johan Buchmann Iversen m ug b Enslig Gbr. og fisker Øksnes n s Vestbygden Rødde Husmandsplads av 7 3 (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre Rygge søndre 001 Peder Kristoffer Andreassen m g f hf Husmand og fisker Evenviksn Pr. Trusamf.: Uttraat Sannsynleg opphaldstad: Sund 002 Johanne Pernille Sofie k g b hm Husmandskone Øksnes n Andreassen* 003 Anna Marie Serine k ug b d Datter - Budeie Øksnes n s Andreassen* 004 Olaf Martin Hagen m ug f s Søn - Fisker Øksnes n s Andreassen* Sannsynleg opphaldstad: Sund 005 Georg Helge Kato Andreassen* m ug b s Søn Øksnes n s Folketeljinga Vestbygden Sommerland (0 m, 6 k) (3 m, 6 k) vestre 001 Hans Kristian Ryberg m g f hf Forpakter og fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden 002 Kristine Olea Ryberg k g b hm Forpakterkone Bø i n s V.aalen 003 Ditløv Efraim Ryberg* m ug f s Søn Bø i n s V.aalen Sannsynleg opphaldstad: Finvaag skole 004 Amanda Sandrine Ryberg* k ug b d Datter Bø i n s V.aalen 005 Eline Helene Ryberg* k ug b d Datter Øksnes n s 006 Ragna Sofie Ryberg* k ug b d Datter Øksnes n s 007 Petra Bertea Ryberg* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Eli Kristine Ryberg* k ug b d Datter Øksnes n s 009 Ole Martinus Olsen m ug f Registreringssentral for historiske data Enl. Kaarmand Øksnes n s Side 13

14 1868 Øksnes Sannsynleg opphaldstad: Tinden Vestbygden Sommerland (3 m, 6 k) (4 m, 6 k) vestre 001 Edvard Bertin Andreassen m g b hf Fisker, gbr. og skomaker Øksnes n s 002 Cesilie Marie Andreassen* k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Gerda Helene Andreassen* k ug b d Datter Øksnes n s 004 Alfhild Sandrine Andreassen* k ug b d Datter Øksnes n s 005 Hans Georg Karly m ug b s Søn Øksnes n s Andreassen* 006 Emma Sofie Andreassen* k ug b d Datter Øksnes n s 007 Hilma Johanna Andreassen* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Ingemann Andreassen* m ug b s Søn Øksnes n s 009 Oskar Emil Hendrik!! m ug f Fosterbarn Fosterbarn Brønø n s Sannsynleg opphaldstad: Tunstad i Øksnes 010 Ingeborg Olea Kristofa!! k ug b tj %fl% Tjenestepike Budeie Øksnes n s Vestbygden Minde (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) vestre 001 Andreas Ryberg Hansen m g b hf Gaardb. og fisker Bergen n s 002 Sandrine Marie Hansen* k g b hm Gaardb.kone Øksnes n s 003 Marie Magdalene Hansen* k ug b d Datter - Husgj Øksnes n s 004 Kristine Sofie Hansen* k ug b d Datter - Budeie Øksnes n s 005 Jakob Martin Hansen* m ug f s Søn - Fisker og arbeid Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 006 Haakon Andreas Hansen* m ug f s Søn - Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 007 Johanne Sofie!! k ug b Fosterdatter Fosterdatter, Fors. Fisker Øksnes n s og Arb.? 008 Reidar Kristoffer!! m ug mt fl b Fors. Fisker og Gbr.? Øksnes n s Sedvanleg bustad: Bø i V.aalen Vestbygden Straumnesset (0 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestre 001 Haagen Martin Dalh m g f hf Lods og gaardbr Sparbu n s Sannsynleg opphaldstad: Lods paa D/S Risøsund 002 Anna Nikoline Dalh k g b hm Lodskone Stenkjær n s landss. 003 August Marius Dalh m ug f s Søn - Fisker Namsos n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden 004 Lina Alvilde Eriksen k ug b tj Tjenestepike Bø i V.aalen n s Vestbygden Kraakberg Sletten (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) vestre Lars Andreas Eide m g b hf Gbr. smed og Selø n s tømmermand S. 002 Petra Eide k g b hm Gaardmandskone Namsos n s 003 Aagot Karikke Rannum k ug b d Datter, Budeie Øksnes n s 004 Olaf Karly Eide m ug b s Søn, Fisker Øksnes n s 005 Sigurd Ingeman Eide m ug b s Søn Øksnes n s 006 Leif Magne Petrus Eide m ug b s Søn Øksnes n s 007 Magda Pauline Eide k ug b d Datter Øksnes n s 008 Ruth Magdalena Eide k ug b d Datter Øksnes n s 009 Petter Andreas Eide m g b hf Føderaadsmand Stryn n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Malene Eide k g b hm Føderaadskone Stryn i n s Nordfjord Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Vestbygden Kraakberg Solvoll (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre 001 Peter Andreas Eide m g f hf Lærer og Gbr Selø i n s Nordfjord Sannsynleg opphaldstad: Sommerøy i Vesteraalen 002 Hilda Magdalena Eide k g b hm Lærerens hustru Øksnes n s 003 Petrus Alfon Vinje m ug b E. Korporal Øksnes n s 004 Martin Andreas Davidsen m ug b Fosterbarn Fosterbarn Øksnes n s 005 Agnes Josefine!! k ug b Fosterbarn Fosterdatter Øksnes n s Vestbygden Nygaard (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) vestre 001 Fredrik Andreas Nilsen m g b hf Gbr. og fisker Øksnes n s 002 Berntine Serine Nilsen k g b hm Gaardmandskone Bø i n s Vesteraalen 003 Bergljot Elise Marie Nilsen* k ug b d Datter Øksnes n s 004 Agnes Edvarda Kristine k ug b d Datter Øksnes n s Nilsen* 005 Sigvarda Elfeida Sofie Nilsen* k ug b d Datter Øksnes n s 006 Marie Oline Nilsen* k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Husmandsplads av Kraakberg 5 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre 001 Rikard Wilhelm Olsen m g f hf Grupearbeider og husmand Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Gimsø 002 Jensine Henriette Olsen k g b hm Grupearbeiderkone Hemnes n s 003 Angel Dalh Olsen m ug b s Søn Øksnes n s 004 Karl Olaus Olsen m ug b s Søn Øksnes n s 005 Ragna Jensine Olsen k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Guldhaugen (2 m, 4 k) (3 m, 3 k) vestre 001 Peder Andreas Balstad m g f hf Gaardbr. og fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 002 Augusta Marie Balstad k g b hm Gaardmandskone Hadsel n s 003 Jenny Constanse Balstad* k ug b d Datter Dverbergn s 004 Sigurd Nordmann Balstad* m ug b s Søn Øksnes n s 005 Johan Severin Balstad* m ug b s Søn Øksnes n s 006 Margit Anny Balstad* k ug b d Datter Øksnes n s 007!! Balstad* k ug b d Datter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike E: Person nr. 7 er overstrøket i kilda 008 Karville Kristiansen k ug mt b Budeie Kvædfjordn s Sedvanleg bustad: Nærøy Vestbygden Sørgaarden (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) vestre 001 Martin Anton Høidal m g f hf Gaardbruker og fisker Vaagan n s Sannsynleg opphaldstad: Sunderøy 002 Konstanse Magdalene Høidal* k g b hm Gaardmandskone Øksnes n s 003 Haakon Amandus Høidal* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Elise Karoline Høidal* k ug b d Datter Øksnes n s 005 Erling Olaus Høidal* m ug b s Søn Øksnes n s 006 Amalie Elene Høidal* k ug b d Datter Øksnes n s 007 Mary Konstanse Høidal* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Signe Johanne Høidal* k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Rosenhaug (2 m, 5 k) (4 m, 5 k) vestre Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1868 Øksnes 001 Fredrik Andreas!! m g f hf Forpakter og fisker Bø i n s V.aalen Sannsynleg opphaldstad: Sunderøy 002 Elida Bergitte!! k g b hm Forpakterhustru Øksnes n s 003 Hilmar Artur Fredriksen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Seline Pernille Fredriksen* k ug b d Datter Øksnes n s 005 Elfrida Bergitte Fredriksen* k ug b d Datter Øksnes n s 006 Ragnar Dreyer Fredriksen* m ug b s Søn Øksnes n s 007 Annie Pauline Fredriksen* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Erda Regine Fredriksen* k ug b d Datter Øksnes n s 009 Paul Severin!! m ug f tj Tjenestedreng, fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sunderøy Sjukdom: a Vestbygden Møkland nordre (3 m, 3 k) (5 m, 3 k) vestre 001 Edvard Kristian Johansen m g b hf Bygselmand Malnes n s i Bø 002 Oliva Kristine Johansen* k g b hm Bygselkone Øksnes n s 003 Einar Olaf Dreyer Johansen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Sigvard Elias Dreyer m ug b s Søn Øksnes n s Johansen* 005!! Johansen* k ug b d Datter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike 006 Joakim Serinius Johansen m e f fl Invalid Malnes n s i Bø Sannsynleg opphaldstad: Udskaar i Malnes 007 Arne Edon Jentoft Johansen* m g f s, logerende Søn Fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 008 Petra Kristofa Johansen k g b Sønkone, fl Fiskerkone Øksnes n s Vestbygden Møkland Mellemgaarden 4 2, 6 1 (0 m, 1 k) (2 m, 1 k) vestre 001 Rasmus Markussen m e f hf Gbr. og fisker Daviks n s Pr. Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 002 Malvin Eliot Ragnvald m ug f s Søn - fisker Øksnes n s Markussen* Sannsynleg opphaldstad: Tinden 003 Magda Rasmussen k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Møkland Nordregaarden (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) vestre 001 Peder Rist Dreyer m g f hf Gaardbruker og fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sunderøy 002 Amalie Hansine Dreyer k g b hm Gaardmandskone Bø i n s V.aalen 003 Gustav Hilmar Dreyer m ug f s Søn fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden 004 Kristine Josefine Dreyer* k g b d Datter - Husgjerning Øksnes n s 005 Arnljot Peder Dreyer m ug b s Søn Øksnes n s 006 Aasta Sofie Davidsen k ug b tj Tjenestepike Øksnes n s 007 Haakon Knutsen m ug f el Pleiesøn - fisker Malnes n s i Bø Sannsynleg opphaldstad: Sunderøy Vestbygden Hesthaugen av 3 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) vestre Andsletten 001 Jakob Olaus Nilsen m g b hf Fisker og husmand n s 002 Anne Bergitte Nilsen k g b hm Fiskerkone Melø Pr. n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Vestbygden Sletten (2 m, 4 k) (4 m, 7 k) vestre 001 Eliot Jentoft Bentsen m g f hf Fisker og gbr Malnes n s i Bø Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden 002 Othelie Dorthea Bentsen k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Alfred Peder Bentsen* m ug f s Søn Malnes n s i Bø Sannsynleg opphaldstad: Finvaag skole 004 Joakime Magnete?? Bentsen* k ug b d Datter Malnes n s i Bø 005 Elisif Bentsen k ug f d Datter Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 006 Signe Pedrikke Bentsen* k ug f d Datter Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 007 Peder Bergithon Bentsen* m ug b s Søn Øksnes n s 008 Ragnar Hilmar Bentsen* m ug b s Søn Øksnes n s 009 Petra Johanne Bentsen* k ug b d Datter Øksnes n s 010 Sigfrid Josefa Bentsen* k ug b d Datter Øksnes n s 011 Pedrikke Johanne Bentsen k e f fl Logerende mor til E. Gimsø n s Bentsen Sannsynleg opphaldstad: Hovden i Bø i V.aalen Sjukdom: b Folketeljinga Vestbygden Andsletten (1 m, 7 k) (4 m, 5 k) vestre 001 Anton Johan?? Jensen m g f hf Gaardbr. og fisker Evenes i n s Ofoten Sannsynleg opphaldstad: Kabelvaag?? 002 Jensine Urselia Jensen* k g b hm Gaardmandskone Hadsel n s 003 Borghild Pernille!! k ug b fl Pleiebarn Øksnes n s 004 Klara Karlsen k ug mt b Syerske Øksnes n s Sedvanleg bustad: Eidsfjord 005 Margit Johnsen k ug b tj Tjenestepike Bø i n s V.aalen 006 Hans Iversen m e b E. Fattigunderstøttet Hadsel n s 007 Styrk Karolius Brinhildsen m g f hf Fisker og maler Sortland n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Tinden Bygning for nattopphald: Leieboer 008 Olava Johanne Brinhildsen* k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 009 Seville Bergljot Brinhildsen* k ug mt d Datter, tjenestepike Øksnes n s Sedvanleg bustad: Hadsel 010 Rikard Kristoffer Brinhildsen* m ug f s Søn fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tinden 011 Nanna Ludvine Brinhildsen* k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Sund ytre (6 m, 3 k) (5 m, 3 k) vestre 001 Tobias Buchmann m g b hf Fisker og Gbr. Øksnes n s 002 Elen Jakobine Buchmann k g b hm Fiskerkone Bø i n s V.aalen 003 Jenny Agnete Buchmann* k ug b d Datter - Husgjerning Øksnes n s 004 Toralf Eliot Buchmann* m ug f s Søn - fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fiskeværet Sunderøy 005 Martines?? Johnsen m g mt L. Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Seljehullet 006 Kristian Olai Angel m g f hf Fisker Hadsel n s Sannsynleg opphaldstad: Bø i V.aalen Bygning for nattopphald: Logerende 007 Inga Josefine Angel* k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 008 Torleif Eliot Angel* m ug b s Søn Øksnes n s 009 Reidar Edvin Peder Angel* m ug b s Søn Øksnes n s 010 Peder Andreassen m ug mt L. Fisker Evenvik n s Sedvanleg bustad:!! 011 Olaf Pedersen m ug mt L. Fisker Øksnes n s Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1868 Øksnes Sedvanleg bustad:!! Vestbygden Sund indre (5 m, 6 k) 14 (7 m, 7 k) vestre Martin Edvard Buchman m g b hf Fisker og gaardbr Øksnes n s 002 Jensine Fredrikke Buchman* k g b hm Fiskerkone Bø i n s Vesteraalen 003 Einar Sigurd Andreas m ug b s Søn - fisker Øksnes n s Buchman* 004 Peter Julius Buchman* m ug f s Søn - fisker Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Finvaag skole 005 Arne Marelius Buchman* m ug b s Søn - fisker Øksnes n s 006 Johan Sigvart Buchman* m ug f s Søn Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 007 Magne Halvdan Buchman* m ug b s Søn Øksnes n s 008 Margit Johanne Buchman* k ug f d Datter Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 009 Petra Amalie Buchman* k ug b d Datter Øksnes n s 010 Josefa Magitta Buchman* k ug b d Datter Øksnes n s 011!! Buchman* k ug b d Datter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike 012 Sara Susanne Bing k e b fl Fors. Fisker og Gbr Øksnes n s 013 Sander Iver Kristian!! m e b hf Fisker Øksnes n s Bygning for nattopphald: Logerende 014 Anna Helmine!! k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Labran?? av Sunderøy 2 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) vestre 001 Isak Stephanus Isaksen m g b hf Fisker, husmand og Øksnes n s tømmermand S. 002 Johanna Petrea Isaksen* k g b hm Fiskerkone Tromsø n s 003 Egil Stenersen m ug b s Søn - fiskeri og snedkeri Øksnes n s 004 Sverre Gjæver Stenersen m ug b s Søn - fiskeri Øksnes n s 005 Steinar Lokert Stenersen m ug b s Søn - fiskeri Øksnes n s 006 Dagny Henriette Stenersen k ug b d Datter Øksnes n s Vestbygden Tussen under Sunderøy 2 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) vestre 001 Johan Kristian Eriksen m g b hf Fisker og husmand Øksnes n s 002 Paline Josefine Jensine k g b hm Fiskerkone Bø i n s Eriksen* V.aalen 003 Egil Kristian Eriksen* m ug f s Søn Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 004 Velas Pettersen m ug mt b Fisker Bø i n s V.aalen Sedvanleg bustad: Stø i Langnes 005 Alfred Marius Amundsen m g b hf Fisker Øksnes n s Bygning for nattopphald: Logerende Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Øksnes Siste bustad i Amerika: San Francisko Stilling i Amerika: Bygning av jernhuse m.m. Merknad: 006 Marie Nikoline Amundsen k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 007!! Amundsen* m ug b s Øksnes n s Merknad: Udøpt gut Vestbygden Tussen av Sunderøy (7 m, 1 k) (5 m, 2 k) vestre 001 Hans Kristian Jakobsen m g b hf Fisker og husmand Øksnes n s 002 Oline Amalie Jakobsen* k g b hm Fiskerkone Øksnes n s Registreringssentral for historiske data

19 003 Alfred Sigurd Nikolai m ug b s Søn Øksnes n s Jakobsen* 004 Oskar Angel Jakobsen* m ug b s Søn Øksnes n s 005 Malvin Julius Jakobsen* m ug f s Søn Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 006 Sigurd Rikard Andreas m ug b s Søn Øksnes n s Jakobsen* 007 Agnete Elise Olida Jakobsen* k ug f d Datter Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Børvaag i Øksnes 008 Petter Iversen m g mt L. Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Nygaard i Øksnes 009 Karl Jakobsen m g mt L. Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Nærøy i Øksnes 010 Ludvik Hilmar Joakim!! m ug mt L. Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Nærøy i Øksnes Folketeljinga Vestbygden Sunderøy (11 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) vestre Hagbart Johannes Leinan m g b hf Handelsmand, gbr. og Hasvik n s ekspeditør sogn 002 Elida Kristine Leinan k g b hm Handelsmandskone Øksnes n s 003 Agnes Leinan k ug b d Datter Alten n s 004 Haakon Leinan m ug b s Søn Øksnes n s 005 Astrid Leinan k ug b d Datter Øksnes n s 006 Tormod Leinan m ug b s Søn Øksnes n s 007 Alfhild Leinan k ug b d Datter Øksnes n s 008 Anna Pettersen k ug b tj Budeie Øksnes n s 009 Inga Pedersen k ug b tj Barnepike Øksnes n s 010 Inga Jørgensen k ug b tj Kokkepike Øksnes n s 011 Peder Raaberg m g mt tj Gaards- og fiskearbeide Vardø n s Sedvanleg bustad: Dyrøi i Øksnes Bygning for nattopphald: Drengestuen 012 Olav Kristiansen m ug mt tj Bryggearbeider Hadsel n s Sedvanleg bustad: Hadsel Bygning for nattopphald: Drengestuen 013 Fredrik Andreas!! m g mt L. Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes Bygning for nattopphald: Rorboden 014 Paul Severin!! m ug mt L. Fisker Dreng Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes Sjukdom: a Bygning for nattopphald: Rorboden 015 Martin Høidal m g mt L. Fisker og gbr Vaagan n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes Bygning for nattopphald: Rorboden 016 Peder Rist Dreyer m g mt L. Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes Bygning for nattopphald: Rorboden 017 Haakon Knutsen m ug mt L. Fisker Bø i n s V.aalen Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes Bygning for nattopphald: Rorboden 018 Toralf Eliot!! m ug mt L. Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sund Bygning for nattopphald: Rorboden Vestbygden Tinden (5 m, 5 k) 10 (4 m, 6 k) vestre Merknad: Se husliste no. 37 og 38 Tal av sidebygg m/nattopphald: - Flere rorboder, hvorav 4 med logerende fiskere d. 1ste dec. 001 Edvard Pedersen m g b hf Handelsmand og gbr Øksnes n s %Langnes i Øksnes % 002 Josefine Pedersen k g b hm Handelsmandskone Øksnes n s 003 Petra Nilsen k ug f fl Pleiebarn Øksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 004 Edvardine Eriksen k ug b fl Pleiebarn Øksnes n s 005 Hanna Dreyer Olsen k ug b el Husjomfru Øksnes n s 006 Mina Olsen k ug b tj Budeie Øksnes n s 007 Magda Nilsen k ug b tj Kokkepike Øksnes n s 008 Andreas Andersen m g b tj Fattigunderstøttet Bødkert Bergen n s Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1868 Øksnes 009 Kristian Larsen m g mt tj Gaardsdreng Værdalenn s fiskearbeider Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes 010 Anton Johansen m ug b tj Maanedsdreng Bø i n s V.aalen 011 Eliot Joakimsen m ug b fl Korporal, handelsbetjent Bø i V.aalen n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Vestbygden vestre Tinden (20 m, 0 k) Merknad: Fiskevær 001 Johan Hagen Antonsen m g mt hf Fisker og forpakter Buksnes n s Sedvanleg bustad: Rygge i Øksnes 002 Karl Emil Sannes m g mt hf Fisker og gbr Bø i n s V.aalen Sedvanleg bustad: Rygge i Øksnes 003 Hagbart Stefanus!! m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Rygge i Øksnes 004 Eliot Andreas Stephansen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Rygge i Øksnes 005 Emil Harald Hansen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Rygge i Øksnes 006 Hans Kristian Ryberg m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sommerland i Øksnes 007 Ole M. Olsen m e mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sommerland i Øksnes 008 Jakob Martin Hansen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Minde i Øksnes 009 August Marius Dalh m ug mt Fisker Namsos n s Sedvanleg bustad: Straumnæsset i Øksnes 010 Peder Andreas Bolstad m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Guldhaugen i Øksnes 011 Arne Edvr. Jentoft m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes 012 Rasmus Markussen m e mt Fisker Davik i n s Nordfjord Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes 013 Malvin Eliot Ragnvald!! m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes 014 Gustav Hilmar Dreyer m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Møkland i Øksnes 015 Eliot Jentoft Bentsen m g mt Fisker Bø i V.aalen Sedvanleg bustad: Sletten i Øksnes 016 Styrk Karolius Brynhildsen m g mt Fisker Sortland n s Sedvanleg bustad: Andsletten i Øksnes 017 Rikard Kristoffer!! m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Andsletten i Øksnes 018 Arent?? Jentoft Pettersen m e mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik i Øksnes 019 Andor Kristoffer Klausen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik i Øksnes 020 Hilmar Rikard Klausen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik i Øksnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Vestbygden vestre Tinden (14 m, 0 k) Merknad: Fiskevær 001 Martin Jentoft Buskmann m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 002 Ludvik Buskmann m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 003 Johan Davidsen m g mt Fisker Øksnes n s Side 20 n s Registreringssentral for historiske data

21 Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 004 Anton Hansen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 005 Ludvik Eriksen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 006 Julius Nilsen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 007 Ole Olsen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Nærøy i Øksnes 008 Osvald Olsen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Nærøy i Øksnes 009 Julius Olsen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skaalebøl i Øksnes 010 Kristoffer Kristiansen m g mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Grøtset i Øksnes 011 Alfred Kristiansen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Grøtset i Øksnes 012 Ludvik Kristiansen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Grøtset i Øksnes 013 Joakim Kristiansen m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Grøtset i Øksnes 014 Isak Helland m ug mt Fisker Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sigerland i Øksnes Vestbygden Fagervold (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestre 001 Erik Peder Buchmann m g b hf Fisker og gbr Øksnes n s 002 Elen Fredrikke Buchmann* k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Erling Ferdinand Buchmann* m ug b s Søn - fisker Øksnes n s 004 Edvin Halvdan!! m ug b fl Pleiebarn, Fors. skomaker Øksnes n s 005 Karoline Marie!! k ug b E. Understøttet av slægtning Øksnes n s i Amerika Sjukdom: s Vestbygden Børvaag (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestre 001 Helmer Jensen m g b hf Fisker og gbr Øksnes n s 002 Johanne Kristine Klæbo k g b hm Fiskerkone Tjøtta n s 003 Oskar Berg Jensen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Reidar Ingvald Jensen* m ug b s Søn Øksnes n s 005 Magnhild Jensine Jensen* k ug b d Datter Øksnes n s 006 Hagbart Johan Jensen* m ug b s Søn Øksnes n s 007 Lilly Sofie Jensen* k ug b d Datter Øksnes n s 008 Johanne Jensen k e b fl Bestemor Øksnes n s Folketeljinga Vestbygden Øvergaard (2 m, 4 k) (2 m, 2 k) vestre 001 Hans Kristian Benjaminsen m g b hf Fisker og gbr Kolvereidn s 002 Agnete Pauline Benjaminsen k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Isak Buchmann Benjaminsen* m ug b s Søn Øksnes n s 004!! Benjaminsen* k ug b d Datter Øksnes n s Merknad: Udøpt pike 005 Agnete Iversen k ug mt tj Tjenestepike v/hans Øksnes n s Jakobsen Sedvanleg bustad: Sunderøy i Øksnes 006 Nikoline Larsen k g mt b Manden Fiskearb Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestbygden vestre Roligheten av Skipnes (1 m, 4 k) 1 5 (1 m, 4 k) Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1868 Øksnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Merknad: Se husliste no. 43 og 44 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Skolestubygning 001 Josef Emil Pedersen m g b hf Fisker og gbr Øksnes n s 002 Julie Ramstad Pedersen k g b hm Lærerinde i folkeskolen Nærø n s 003 Aadny Synøve Pedersen* k ug b d Datter Øksnes n s 004 Elfrida Sofie!! k ug b tj Budeie Øksnes n s 005 Cecilie Marie Danielsen k e b L. Skrædderi og husstel S Øksnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Vestbygden vestre Skipnes skole (19 m, 1 k) Elise Paulsen k e mt hm Tilsyns- og Øksnes n s opvartningskone Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes 002 Klaus Evardsen Østringen m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr. Øksnes n s Sedvanleg bustad: Østringen i Øksnes 003 Ragnvald Pedersen Bjønrøy m ug mt Skolebarn - Fisker og Øksnes n s gbr.?? Sedvanleg bustad: Bjønrøy i Øksnes 004 Martin Mikalsen Skipnes m ug mt Skolebarn - Fisker og Øksnes n s husmd. Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes 005 Emil Karlsen Kirkevik m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik i Øksnes 006 Andreas?? Pedersen m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Jerpbakken Sedvanleg bustad: Jerpbakken i Øksnes 007 Egil Johansen Sunderøy m ug mt Skolebarn - Fisker og husmand Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sunderøy i Øksnes 008 Ole Paulsen Skipnes m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr. Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes 009 Hjalmar Hansen Finvaag m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 010 Karsten Johansen Finvaag m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 011 Ingvar Davidsen Finvaag m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 012 Malvin Martinsen Østringen m ug mt Skolebarn - Fisker og husmand Sedvanleg bustad: Østringen i Øksnes 013 Martin Risan Vinje m ug mt Skolebarn - Fisker og arbeider Sedvanleg bustad: Vinje i Øksnes 014 Karl Isaksen Gudmundsvik m ug mt Skolebarn - Fisker og husmand Øksnes n s Øksnes n s Øksnes n s Sedvanleg bustad: Gudmundsvik i Øksnes 015 Johan Martinsen Sund m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sund i Øksnes 016 Malvin Hansen Sunderøy m ug mt Skolebarn - Fisker og husmd Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sunderøy i Øksnes 017 Leif Hansen Finvaag m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Finvaag i Øksnes 018 Reidar Helmersen Børvaag m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Børvaag i Øksnes 019 Eilif Edvardsen Østringen m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Østringen i Øksnes 020 Johan Nikolaisen Skipnes m ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skipnes i Øksnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Vestbygden Skipnes skole (1 m, 16 k) vestre Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 001 Karl Bakke Skipnes m ug mt Skolebarn - Fisker og Øksnes n s strandsid. Sedvanleg bustad: Skipnes 002 Dagmar Isaksen Gudmundsvik k ug mt Skolebarn - Fisker og Øksnes n s husmd. Sedvanleg bustad: Gudmundsvik 003 Magna Andreassen Skipnes k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skipnes 004 Otelie Andreassen Skipnes k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Skipnes 005 Elisif Bentsen Sletten k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sletten 006 Signe Bentsen Sletten k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sletten 007 Agnes Arentsen Kirkevik k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik 008 Margit Martinsen Sund k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Sund 009 Rikarda Råberg Dyrøy k ug mt Skolebarn - Fisker og Øksnes n s arbeider Sedvanleg bustad: Dyrøy 010 Elisif Pedersen Jerpbakken k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Jerpbakken 011 Julie Martinsen Østringen k ug mt Skolebarn - Fisker og husmd. Øksnes n s Sedvanleg bustad: Østringen 012 Borghild Nilsen Barkestad k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Barkestad 013 Borghild Johansen Kirkevik k ug mt Skolebarn - Fisker og husmd Øksnes n s Sedvanleg bustad: Kirkevik 014 Magnhild Lassesen Lynghaug k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Lynghaug 015 Edvarda Pedersen Dyrøy k ug mt Skolebarn - Fisker og gbr Øksnes n s Sedvanleg bustad: Dyrøy 016 Petra Pedersen Tinden k ug mt fl Skolebarn - Handelsmd Øksnes n s Sedvanleg bustad: Tinden 017 Kristine Johansen Kirkevik k ug mt Skolebarn - Fisker og husmd. Sedvanleg bustad: Austringen Kirkevik Øksnes n s Vestbygden Nygaard av Skipnes (4 m, 1 k) (4 m, 2 k) vestre 001 Julius Egil Paulsen m g b hf Fisker Øksnes n s 002 Karoline Hansine Paulsen* k g b hm Fiskerkone Bø i n s Vesteraalen 003 Elise Oline Paulsen k e f hm Gaardbrukerkone, Tilsyn Øksnes n s ved skolen Sannsynleg opphaldstad: Skipnes skole 004 Sverre Andreas Paulsen* m ug b s Søn - fisker Øksnes n s 005 Eivin Teodor Paulsen* m ug b s Søn - fisker Øksnes n s 006 Ole Olaus Paulsen* m ug b s Søn Øksnes n s Vestbygden Skipnes østre (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) vestre 001 Nikolai Edvard Olsen m g b hf Fisker og gbr Øksnes n s 002 Anne Marie Olsen k g b hm Fiskerkone Øksnes n s 003 Martin Nils Olsen* m ug b s Søn Øksnes n s 004 Johan Severin Olsen* m ug b s Søn Øksnes n s 005 Olivie Fredine Olsen* k ug b d Datter Øksnes n s 006 Otto Jæger Olsen* m ug b s Søn Øksnes n s 007 Kristian Larsen m g f hf Gaardsdreng, fiskearbeider Værdalenn s Sannsynleg opphaldstad: Tinden i Øksnes Bygning for nattopphald: Logerende Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende)

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) FORFLTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) festenr festeutløp feltnr alle gravlagte Tromsø gravlund 01-00113 2011 M 01.M.11.003-2/1891: Johanne Helene Fogth 01-00119 2011 01-00413 2011 01-00415 2011 01-00417

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

BN : 01.BN /1959: Hilmar Nikolai Nilsen 01.BN /1971: Alfhild Christine Nilsen

BN : 01.BN /1959: Hilmar Nikolai Nilsen 01.BN /1971: Alfhild Christine Nilsen FORFALTE FESTER 2012 (UTEN FESTER) festenr alle gravlagte Tromsø gravlund 01-00035 01.G7.04.009: Barn Nicolaisen 01.G7.04.004 -../1920: Karoline Nicolaisen 01.G7.04.005 -../1921: Peter Christian Nicolaisen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer