Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1853 Evenes Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 665 (kvinner: 340, menn: 325) Bustader i kretsen: 103 Krets: 001 Ramnæs Prestegjeld: Ofoten Herred/by: Evenes Merknad: E: Til Evenes herred (og Evenes sokn i Ofoten prestegjeld) hører også 9 huslister/bosteder i tellingskrets 6a og 46 huslister/bosteder i tellingskrets 6b transkribert under Trondenes herred i Tromsø amt. Disse huslistene inneholder til sammen 282 tilstedeværende og 291 hjemmehørende personer. Disse bostedene ble behandlet under tellingen for Trondenes fordi de hørte til Trondenes tinglag og lensmannsdistrikt. De ble også overført til Trondenes herred og prestegjeld fra Ramnæs Ramnes (4 m, 9 k) 11 (2 m, 9 k) Agur Normann m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Hagine Normann k g b hm Husligt syssel og Lødingenn s kreaturstel 003 Marie Normann k ug b d Kreaturstel Evenes n s 004 Hanna Normann k ug b d Evenes n s 005 Helfrid Normann k b d Evenes n s 006 Dagmar Normann k b d Evenes n s 007 Alf Normann m b s Evenes n s 008 Klara Normann k b d Evenes n s 009 Haldis Normann k b d Evenes n s 010 Alvhild Normann k b d Evenes n s 011 Agnes Normann k b d Evenes n s 012 Johan Hansen m g mt el Fisker og gaardbruker Tjeldsundn s %Hol% Sedvanleg bustad: Ramstad i Tjeldsund %Hoel% 013 Karl Hansen m g mt el Fisker Tjeldsundn s Sedvanleg bustad: Fjelddal i Tjeldsund Ramnæs Ramnes (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Thore Jakobsen m g b hf Skomaker og gaardbruker Dovre n s S 002 Anna Jakobsen k g b hm Husligt syssel Trondenesn s 003 Jakob Jakobsen m ug b s Fiskeri Harstad n s 004 Vilhelm Jakobsen m ug b s Skomaker Harstad n s 005 Ingvald Jakobsen m ug b s Fiskeri og gaardsbrug Harstad n s 006 Thoralf Jakobsen m ug b s Fiskeri og gaardsarb Evenes n s 007 Jenny Jakobsen k ug b d Husligt syssel Evenes n s 008 Elida Jakobsen k ug b d Evenes n s 009 Hans Jakobsen m b s Evenes n s 010 Marie Jakobsen k b d Evenes n s 011 Magrethe Jakobsen k b d Evenes n s 012 Aagot Jakobsen k b d Evenes n s Ramnæs Skar (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Edvard Johnsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Karen Pedersdatter k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Jens Johnsen m ug f s Tømmermand Evenes n s %tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Narvik 004 Peder Johnsen m ug b s Fiskeri Evenes n s 005 Ingvald Johnsen m ug b s Fiskeri Evenes n s 006 Hans Johnsen m ug b s Fisker Evenes n s 007 Klara Lorntsen k ug b fl Husligt syssel Vardø n s Ramnæs Skar (5 m, 2 k) (7 m, 2 k) 001 Kristian Bragstad m g f hf Veiarbeider og Hammer n s gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Punsvik i Evenes Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1853 Evenes 002 Hanna Bragstad k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Samuel Bragstad m ug f s Veiarbeider Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Punsvik i Evenes 004 Herman Bragstad m ug b s Sjømand (fyrbøter) Evenes n s 005 Sigurd Bragstad m ug b s Fiskeri og gaardsbrug Evenes n s 006 Ludvig Bragstad m b s Evenes n s 007 Asmund Bragstad m b s Evenes n s 008 Svend Bragstad m b s Evenes n s 009 Ragna Bragstad k b d Evenes n s Ramnæs Skar (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hans Johnsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Anne Johnsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Andreas Johnsen m ug b s Fisker Evenes n s 004 Indiana Johnsen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 005 Julius Johnsen m g b hf Fiskeri og gaardsbrug Evenes n s 006 Leonora Johnsen k g b hm Husligt syssel Evenes n s 007 Lindal Hansen m ug b s Evenes n s 008 Astrid Hansen k ug b d Evenes n s Ramnæs Skar (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Larsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Josefine Larsen k g b hm Husligt syssel og Lødingenn s kreaturstel 003 Ragnvalda Larsen k ug b d Husligt arb. og kreaturstel Evenes n s 004 Arthur Larsen m ug b s Evenes n s 005 Peder Larsen m ug b s Evenes n s 006 Olaf Larsen m ug b s Evenes n s Ramnæs Skar (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Mathias Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Lorense Olsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Ole Olsen m ug b s Gaardbruger og fiskeri Evenes n s 004 Lars Olsen m ug b s Gaardsbrug og fiskeri Evenes n s 005 Elisif Olsen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 006 Ingvalda Olsen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 007 Norman Olsen m ug b s Evenes n s 008 Lotte Olsen k ug b d Evenes n s 009 Signe Olsen k ug b d Evenes n s 010 Hilda Olsen k ug b d Evenes n s Ramnæs Skar (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Andreasen m g b hf %hus% Husmand og fisker Evenes n s 002 Laura Andreasen k g b hm Husligt syssel og kreaturstel Evenes n s Ramnæs Skar (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Petter Pedersen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Karoline Pedersen k g b hm Husligt syssel og Lødingenn s kreaturstel 003 Peder Pettersen m ug b s Evenes n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 004 Kristine Pettersen k ug b d Evenes n s 005 Anette Pettersen k ug b d Evenes n s 006 Josefa Hansen k ug b tj Kreaturstel og husligt syss Evenes n s Ramnæs Skar (3 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Leonora Olsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Indianna Olsen k ug b d Husligt syssel Evenes n s 004 Andreas Olsen m ug b s Fiskeri og gaardsdrift Evenes n s 005 Martin Olsen m g f hf Livsforsikrings inspektør Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Harstad 006 Indianna Olsen k g b hm Husligt syssel Trondenesn s 007 Halgert Olsen k b d Tromsø n s 008 Mille Olsen k b d Evenes n s 009 Olaf Olsen m b s Evenes n s 010 Margi Hansen k ug b tj Husligt syssel Tjeldsundn s Ramnæs Skar (1 m, 7 k) (1 m, 7 k) 001 Anton Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker, Evenes n s selveier 002 Anna Olsen k g b hm Husligt syssel og Trondenesn s kreaturstel 003 Nanna Olsen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 004 Leonora Olsen k b d Evenes n s 005 Marie Olsen k b d Evenes n s 006 Emma Olsen k b d Evenes n s 007 Anne Olsen k b d Evenes n s 008 Agnes Olsen k b d Evenes n s Ramnæs Skar (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Martin Berntsen m e b hf Fisker og gaardbruker Evenes n s %g % 002 Gunhild Martinsen k b d Evenes n s 003 Selma Martinsen k b d Evenes n s 004 Karen Eilertsdatter k e b fl Føderaadsenke Evenes n s Ramnæs Skar (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Rasmus Larsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Edvine Larsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Nelly Larsen k ug b d Kreaturstel Evenes n s 004 Andreas Larsen m b s Evenes n s 005 Marie Larsen k b d Evenes n s 006 Trygve Larsen m b s Evenes n s 007!! Larsen* m b s Evenes n s Merknad: Udøpt gut Ramnæs Skar (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Jensen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Petra Jensen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Edevard Johansen m ug b s Fiskeri og gaardsarb Evenes n s 004 Olaf Johansen m b s Evenes n s 005 Elise Johansen k b d Evenes n s 006 Jenny Johansen k b d Evenes n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1853 Evenes 007 Elen Johansen k b d Evenes n s 008 Jens Johansen m b s Evenes n s Ramnæs Yttermark (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peder Svendsen m g b hf Gaardbruger Selbo n s 002 Marit Svendsen k g b hm Husligt syssel Selbo n s 003 Mikal Svendsen m ug f s Kaiformand Lødingenn s Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 004 Einar Svendsen m ug b s Handelsbestyrer Lødingenn s 005 Ingvard Hansen m ug b fl Handelsbetjent Evenes n s 006 Inga Hansen k ug b fl Husligt syssel Evenes n s 007 Jetta Olsen k ug b tj Kreaturstel Ankenes n s Ramnæs Taarstad (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Jensen m g f hf Grubearbeider Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 002 Olga Jensen k g b hm Husligt arbeide og Evenes n s kreaturstel 003 Ingeborg Jensen k ug b d Evenes n s 004 Hjalmar Jensen m ug b s Evenes n s 005 Margit Jensen k ug b d Evenes n s 006!! Jensen* k ug b d Evenes n s Merknad: Udøpt pike 007 Olga Martinusen k ug b tj Kreaturstel, husligt syssel Hol n s Ramnæs Taarstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Eskild Jakobsen m g b hf Skomaker Sverge n s 002 Marie Jakobsen k g b hm Husligt syssel Alten n s 003 Aasta Jakobsen k ug b d Sypike Hammerfest n s 004 Johan Olsen m ug b s Harstad n s Ramnæs Øvergaard (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Svend Svendsen m g b hf Gaardbruger Selbo n s 002 Beret Johanna Svendsen k g b hm Husligt arbeide Frøy n s 003 Per Svendsen m ug b s Evenes n s 004 Hjørdis Svendsen k ug b d Evenes n s 005 Borghild Svendsen k ug b d Evenes n s 006 Anne Olsdatter k ug b tj Kreaturstel Trondenesn s Etnisitet: k Språk: l & n Ramnæs Nøisomheten (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole J. Lind m g b hf Gaardbruger Trondenesn s Etnisitet: n Språk: n 002 Anna Lind k g b hm Husligt arbeide Grytten n s Etnisitet: n Språk: n 003 Elida Pettersen k ug b tj Kreaturstel Evenes n s Etnisitet: n Språk: n Ramnæs Taarstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Martinusen m g b hf Gaardbruger Evenes n s 002 Elen Olsdatter k g b hm Husligt syssel Hevne n s 003 Nanna Kristiansen k ug b fl Husligt syssel Narvik n s 004 Karen Sageli k ug b fl Kreaturstel Aure n s 005 Edmund Larsen m b s Evenes n s Ramnæs Taarstad (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 001 Lars Joakimsen m g b hf Husmand og snedker Evenes n s 002 Ragnhild Larsdatter k g b hm Husligt syssel Evenes n s 003 Ludvik Larsen m ug b s Fiskeri Evenes n s Ramnæs Taarstad (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jakob Pettersen m g b hf Husmand med jord Ankenes n s 002 Jensine Pettersen k g b hm Husligt arb. og kreaturstel Evenes n s Ramnæs Taarstad (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Hans M. Nilsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Peroline Martinusen k g b hm Husligt syssel Evenes n s 003 Ingeborg Hansen k ug b d Husligt syssel Evenes n s Sjukdom: d 004 Ingvald Hansen m ug b s Fiskeri Evenes n s 005 Ottar Hansen m ug b s Fiskeri Evenes n s 006 Sandra Hassel k b fl Fors. Fisker Evenes n s 007 Signe Rikardsen k b fl Fors. Fisker Evenes n s 008 Emil Hansen m g b hf Fisker og tømmermand Evenes n s 009 Anna Hansen k g b hm Meierske Evenes n s Ramnæs Langvollen (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Anders Svendsen m g b hf Gaardbruger Selbo n s 002 Ida Mikkelsen k g b hm Husligt syssel Ankenes n s 003 Gurine Nilsen k ug b tj Kreaturstel Evenes n s 004 Ragnhild Isaksen k e b el Kaarkone Ankenes n s 005 Jenny Johansen k ug b fl Bodin n s Ramnæs Taarstad (2 m, 3 k) (3 m, 4 k) 001 Bartolv Pettersen m g b hf Tømmermand og gaardbr., Ankenes n s husmand med Jord 002 Ingeborg Svendsen k g f hm Selbo n s Sannsynleg opphaldstad: Rønvik asyl Sjukdom: s 003 Birger Pettersen m ug f s Mekanisk værkstedsarb Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Harstad 004 Magda Pettersen k ug b d Huslig syssel og kreaturstel Evenes n s 005 Bernhard Pettersen m ug b s Fiskeri og gaardsbrug Evenes n s 006 Sandra Pettersen k ug b d Evenes n s 007 Aagot Pettersen k ug b d Evenes n s Ramnæs Taarstad (2 m, 3 k) (3 m, 4 k) 001 Jens Agersborg m g b hf Gaardbruger Evenes n s 002 Maren Agersborg k g b hm Husligt syssel Evenes n s 003 Petrikke Agersborg k ug b d Evenes n s 004 Fredrik Agersborg m ug b s Gaardbruger og fisker Evenes n s 005 Arthur Agersborg m ug f s Grubearbeider Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Salangen 006 Aasta Agersborg k ug f d Husjomfru Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Liland i Evenes 007 Aslaug Hansen k ug b tj Kreaturstel Evenes n s Folketeljinga Ramnæs Taarstad (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Agersborg m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Mette Agersborg k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Andreas Agersborg m ug f s Byggearbeide Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Sverge Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1853 Evenes 004 Elisif Agersborg k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 005 Anna Agersborg k ug b d Husligt syssel Evenes n s 006 Vilhelm Agersborg m b s Evenes n s 007 Erling Agersborg m b s Evenes n s 008 Signe Agersborg k b d Evenes n s 009 Sverre Agersborg m b s Evenes n s Ramnæs Taarstad (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Oluf Agersborg m g b hf Gaardbruger og Evenes n s trælasthand. 002 Magrethe Agersborg k g b hm Husligt gjøremaal Evenes n s 003 Marie Hansen k ug b tj Kreaturstel Evenes n s 004 Antonette Agersborg k e b fl Føderaadskone Evenes n s Ramnæs Taarstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Nilsen m g b hf Fiskeri Evenes n s 002 Emma Nilsen k g b hm Husligt syssel og Lødingenn s kreaturstel 003 Janny Nilsen k b d Evenes n s 004 Sigrid Nilsen k b d Evenes n s 005 Nils Nilsen m e b fl Husmand Evenes n s Ramnæs Devold (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Albert Olsen m g b hf Gaardbruker og fisker Evenes n s 002 Johanna Olsen k g b hm Husligt arb. og kreaturstel Evenes n s 003 Arna Olsen k b d Evenes n s 004 Ingvalda Olsen k b d Evenes n s 005 Astrid Olsen k b d Evenes n s 006 Asmund Olsen m b s Evenes n s Ramnæs Taarstad (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Ole C. Hansen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Leonora Hansen k g b hm Husligt syssel Evenes n s 003 Jens Hansen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Evenes n s 004 Magda Hansen k ug b d Kreaturstel og husstel Evenes n s 005 Oscar Hansen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Evenes n s 006 Kaare Hansen m ug b s Evenes n s 007 Hans Hansen m ug b s Evenes n s 008 Martin Hansen m ug b s Evenes n s 009 Borghild Hansen k ug b d Evenes n s 010 Selma Hansen k ug b d Evenes n s Ramnæs Taarstad (4 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf Graastensmurer og Evenes n s husmand 002 Antonette Olsen k g b hm Huslig syssel og Hol n s kreaturstel 003 Herman Hansen m ug b s Evenes n s 004 Alfred Hansen m ug b s Evenes n s 005 John Hansen m ug b s Evenes n s 006 Helga Hansen k ug b d Evenes n s 007 Olaf Hansen m ug f s Grubearbeider Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Sulitjelma 008 Olga Hansen k ug f d Kokkepike Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Sulitjelma Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Ramnæs Taarstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nikolai Hansen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Lydia Hansen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Dagny Hansen k b d Evenes n s 004 Selmer Hansen m b s Evenes n s 005 Ester Hansen k b d Evenes n s Ramnæs Neset (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Karolus Larsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Petra Larsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Leif Larsen m ug b s Gaardsbrug og fiskeri Evenes n s 004 Kristoffer Larsen m b s Evenes n s 005 Astrid Larsen k b d Evenes n s 006 Signe Larsen k b d Evenes n s 007 Jentoft Larsen m b s Evenes n s Ramnæs Moholt (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andreas Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Rebekka Olsen k g b hm Husligt syssel og Ankenes n s kreaturstel 003 Ole Olsen m b s Evenes n s 004 Anne Olsen k b d Evenes n s 005 Amanda Olsen k b d Evenes n s 006 Thora Olsen k b d Evenes n s 007 Mens Olsen m b s Evenes n s 008 Eline Edvardsen k ug b el Sypike Bjørnør n s Ramnæs Høgaas (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Maren Olsen k e b hm Grubearbeider Evenes n s 002 Olaf Olsen m ug b s Gaardbruger og fisker Evenes n s 003 Ragnhild Olsen k ug b d Husligt syssel og kreaturstel Evenes n s Ramnæs Osvold (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Olsen m g b hf Grubearbeider og fisker Evenes n s 002 Sara Olsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Petter Olsen m ug b s Fiskeri Evenes n s 004 Eide Olsen m ug b s Fiskeri Evenes n s 005 Alvhilde Olsen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 006 Haakon Olsen m b s Evenes n s Ramnæs Vik (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Peder Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s 002 Rebekka Olsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Jenny Olsen k b d Evenes n s 004 Marie Olsen k b d Evenes n s 005 Borghild Olsen k b d Evenes n s 006!! Olsen* m b s Evenes n s Merknad: Udøbt gut Folketeljinga Ramnæs Osbakken (1 m, 3 k) %7% (1 m, 3 k) Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1853 Evenes 001 Sivert Pettersen m g b hf Grubearbeider Evenes n s 002 Anna Pettersen k g b hm Husligt syssel og Tingvold n s kreaturstel 003 Karl Pettersen m ug f s Grubearbeide Evenes n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 004 Alfred Pettersen m ug f s Malmvaskeri Evenes n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 005 Eivind Pettersen m ug f s Malmvaskeri Evenes n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 006 Sjalotte Pettersen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 007 Sandra Pettersen k b d Evenes n s Ramnæs Kismyren (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Rikard Nilsen m g f hf Fisker og inderst Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjorden 002 Sofie Johansen k g b hm Husligt syssel og søm Herø n s Ramnæs Myrholt (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Vilhelm Mathisen m g f hf Gaardbr. og fabrikarb Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Vaagen 002 Konstanse Mathisen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Anette Nilsen k ug b fl Husligt syssel Evenes n s 004 Fredrikke Nilsen k b d Evenes n s Ramnæs Stunes (6 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Andreas Olsen m g f hf Grubearbeider Evenes n s maskinreparatør Sannsynleg opphaldstad: Sydvaranger 002 Anna Olsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Karine Olsen k b d Husligt syssel Evenes n s 004 Oscar Olsen m b s Evenes n s 005 Astrid Olsen k b d Evenes n s 006 Erling Olsen m b s Evenes n s 007 Ingvard Olsen m b s Evenes n s 008 Rolv Olsen m b s Evenes n s 009 Trygve Olsen m b s Evenes n s 010 Kristian Olsen m b s Evenes n s Ramnæs Stunes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Pettersen m g b hf Veiarb. og husmand Ankenes n s 002 Anne Pettersen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Alfred Pettersen m ug b s Veiarbeider Evenes n s 004 Elen Pettersen k ug b d Husligt syssel Evenes n s 005 Marelius Pettersen m b s Evenes n s Ramnæs Stuhaugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Andersen m g b hf Grubearbeider Evenes n s Etnisitet: l Språk: l & n 002 Inger Johnsdatter k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel Etnisitet: l Språk: l & n Ramnæs Stunes (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 001 Bernhard Dalseng m g b hf Gaardbruger og Ankenes n s tømmermand S 002 Marie Dalseng k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Eline Dalseng k b d Ankenes n s 004 Inga Dalseng k b d Ankenes n s 005 Kristofer Dalseng m b s Ankenes n s 006 Andreas Dalseng m b s Evenes n s 007 Otto Dalseng m b s Evenes n s 008 Borghild Dalseng k b d Evenes n s 009 Kristen Kristensen m g b hf Kaarmand Evenes n s 010 Karen Kristensen k g b hm Kaarkone Evenes n s Ramnæs Stunes (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Oluf Jensen m g b hf Gaardbruger Evenes n s 002 Akselia Jensen k g b hm Kreaturstel og husligt Ankenes n s syssel 003 Jens Jensen m ug b s Gaardbrugerarbeider Evenes n s 004 Katrine Jensen k ug b d Husligt syssel Evenes n s 005 Konstanse Jensen k b d Husligt syssel Evenes n s 006 Andreas Jensen m b s Evenes n s Ramnæs Stunes (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Eriksen m g b hf Kaarmand og fisker Evenes n s 002 Marie Jakobsdatter k g b hm Husligt syssel Evenes n s Ramnæs Stunes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peter Ingebrigtsen m g b hf Gaardbruger Evenes n s 002 Ottar Ingebrigtsen m ug b fl Smed S Evenes n s 003 Emma Jensen k ug b tj Budeie Evenes n s 004 Gina Jakobsen k ug b tj Kokkepike Ankenes n s Ramnæs Ulfsborg (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) Ulrik Hansen m g b hf Gaardbr. og fisker Evenes n s 002 Anne Hansen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Konstanse Hansen k ug b d Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 004 Ingvald Hansen m ug b s Fisker og veiarbeider Evenes n s 005 John Hansen m ug b s Gaardsarbeide Evenes n s 006 Kristen Hansen m ug b s Fisker og gaardsarb Evenes n s 007 Aslaug Hansen k b d Evenes n s 008 Karl Hansen m b s Evenes n s 009 Petter Paulsen m g b hf Fisker Evenes n s 010 Hilda Paulsen k g b hm Husligt syssel Evenes n s 011 Thordis Paulsen k b d Evenes n s 012!! Paulsen* m b s Evenes n s Merknad: Udøbt gut Ramnæs Stunes (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Paul Torbergsen m g b hf Husmand Evenes n s 002 Bendikte Torbergsen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel 003 Peder Paulsen m ug b s Grubearbeider Evenes n s Arbeidsledig: l 004 Joakim Paulsen m ug f s Grubearbeider Evenes n s Sannsynleg opphaldstad: Kvædfjord Arbeidsledig: l Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1853 Evenes 005 Petrikke Paulsen k ug b d Kreaturstel Evenes n s 006 Olaf Paulsen m ug b s Grubearbeider Evenes n s Arbeidsledig: l 007 Petra Paulsen k ug b d Evenes n s Ramnæs Steinsrud (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Nikolai Pedersen m g b hf Gaardbruger Evenes n s 002 Erika Pedersen k g b hm Husligt syssel Evenes n s 003 Lotte Eriksen k b fl Husligt syssel Vaagan n s 004 Selma Eriksen k b fl Fors. Gbr.? Vaagan n s Ramnæs Skoglund (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kristine Olsen k e b hm Gaardbruger Evenes n s 002 Otelius Olsen m b s Evenes n s Sjukdom: s 003 Alfa Olsen k b d Evenes n s Ramnæs Fagerlid (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Nils Eriksen m g b hf Gaardbruger og fisker Evenes n s & n 002 Inger Larsen k g b hm Husligt syssel og Trondenesn s kreaturstel & n 003 Elen Larsen k ug b fl Husligt syssel Evenes n s & n 004 Lars Nilsen m b s Evenes n s & n 005 Nikoline Nilsen k b d Evenes n s & n 006 Olaf Nilsen m b s Evenes n s & n 007 Nils Nilsen m b s Evenes n s & n 008 Hansine Hansen k b fl Fors. Grb.? Evenes n s & n Ramnæs Fagerlid (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karl Eriksen m g f hf Grubearbeider Sverge s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Sulitjelma & n 002 Anne Eriksen k g b hm Husligt syssel Evenes n s & n 003 Erling Karlsen m b s Evenes n s & n 004 Maren Karlsen k b d Evenes n s & n Ramnæs Solheim (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Paul Eriksen m g b hf Graastensmurer Evenes n s %husmand gaardbruger% & n 002 Anne Eriksen k g b hm Husligt syssel og Evenes n s kreaturstel & n 003 Nikoline Paulsen k ug b d Kreaturstel Evenes n s & n 004 Ole Paulsen m ug b s Jordbruksarbeider Evenes n s & n 005 Inga Paulsen k ug b d Evenes n s Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 Ulvik (GNR. 6) 1. Erik Pedersen ca. 1657 ca. 1700 g. 1692 m. Kari Haaversdtr (+3) 1. Ole 1693 2. Anders 1696 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 g. b) ca. 1750 m.

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Kilder: Arvid E. Older: Slektstavle. Slekten fra Feiring på Biri. Anne Gundersdtr. Feirings etterslekt. Biri-Snertingdal Bygdebok.

Detaljer