Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0416 Romedal Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 824 (kvinner: 410, menn: 414) Bustader i kretsen: 135 Krets: 001 Breidablik halve Prestegjeld: Romedal Herred/by: Romedal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Gaustad nordre (4 m, 7 k) 1 10 (3 m, 7 k) 001 Ludvik Lemiksen m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Hermana Gaustad k g b hm Gaardbruker Romedal n s 003 Elen Randi Ludviksdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Sigrid Hermana Ludviksdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Olaug Østerhagen k ug b tj Huslig arbeide Stange n s 006 Laurits Larsen Lundby m ug b el Gaardsarbeider Romedal n s Merknad: laa i drengestuen 007 Even Olsen Kalsveen m ug mt fl Salmakar Romedal n s Merknad: laa i drengestuen Sedvanleg bustad: Frenningen i Romedal 008 Marie Pedersdatter k ug b tj Budeie Romedal n s 009 Gunda Larsdatter k ug b tj Budeie Romedal n s 010 Marte Olsdatter k ug b tj Kokkepike Romedal n s 011 Anton Antonsen Kilbak m ug b tj Skydsgut Romedal n s Merknad: laa i drengestuen Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Gaustad søndre (2 m, 6 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Froder Lemiksen m g f hf Gaardbruker og skogeier Romedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bergholm i Elverum 002 Oktava Gaustad k g b hm Gaardbruker Romedal n s 003 Alf Jørgensen Huse m ug b tj Agronom Romedal n s 004 Iver Kristiansen Larsbakken m g b tj Staldkar husmand Romedal n s Merknad: ligger i drengestuen 005 Eleonore Marie Wessel k g b tj Husjomfru %Huslig Kongsberg n s arbeide% herred 006 Olava Elisabet Hansdatter k ug mt b datterdater Romedal n s Hørsand Sedvanleg bustad: Hørsand i Romedal 007 Agnes Melvold k ug b tj Kokkepike Romedal n s 008 Marte Larsdatter Lundby k ug b tj Budeie Romedal n s 009 Olava Nilsdatter Myrvold k ug b tj Budeie Elverum n s Breidablik halve Kirkeby (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Olai Røise m g b hf Kommunelæge Vestre n Toten 002 Anna Mattea Røise k g b hm Vestre n s Toten 003 Sverre Halvard Røise m ug b s søn Nes n s Hedemarken 004 Agnes Røise k ug b d datter Nes n s Hedemarken 005 Ernst Gunnar Røise m ug b s søn Romedal n s 006 Bergliot Røise k ug b d datter Romedal n s 007 Sigurd Røise m ug b s søn Romedal n s 008 Helge Olaf Røise m ug b s søn Romedal n s 009 Marie Jensen Sæter k ug b tj Barnepike Romedal n s 010 Olga Martinsen k ug b tj Kokkepike Romedal n s 011 Helmer Hanssen m ug b tj Tjenestegut Romedal n s 012 Ragnild Aars k ug b fl Huslærerinde Kristianian s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Røne østre (7 m, 9 k) 2 15 (6 m, 9 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0416 Romedal 001 Kristian Pedersen m g b hf Gaardbruker Romedal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Matilde Olsdatter Røne k g b hm Gaardbruker Romedal n s 003 Elen Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Ragnhild Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Per Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 006 Kaare Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 007 Ola Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 008 Aasta Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 009 Laura Nilsdatter k ug b tj Stuepike Løiten n s 010 Anna Syversdatter k ug b tj Budeie Romedal n s 011 Berta Andersdatter k ug b tj Barnepike Romedal n s 012 Alfred Kristiansen m ug b fl søn av budeien Romedal n s 013 Olaf Olsen m ug b tj tjenestegut paa gaarden Romedal n s Merknad: Drengestuen 014 Helene Helmersdatter k ug b tj enepike i føderaadshuset Romedal n s Kaldsveen Merknad: Føderaadshuset 015 Randi Simensdatter k e b hm Føderaadskone Romedal n s 016 Sevrin Pedersen m g mt b Reisende maskinagent Romedal n s Sedvanleg bustad: Hamar Breidablik halve Rønestua (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Per Hanssen m g b hf Kjørekar Romedal n s 002 Sevrine Jonsdatter k g b hm Dagarbeider Romedal n s 003 Johan Person m ug b s Høipresser og jordarbeider Romedal n s 004 Petra Peterdatter k ug b fl Datter-datter Romedal n s Breidablik halve Roneeie (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Edvart Olausen m g b hf Dagarbeider paa gaarden Romedal n s 002 Pernille Pedersdatter k g b hm Dagarbeiderske paa Øvre n s gaarden Rendalen 003 Martin Edvartsen m ug b s søn Øvre n s Rendalen 004 Lina Edvartsen k ug b d datter Romedal n s 005 Oline Mattea Edvartsen k ug b d datter Romedal n s 006 Petra Edvartsdatter k ug b d datter Romedal n s 007 Elbjørg Edvartsdatter k ug b d datter Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Røne vestre (10 m, 6 k) 1 13 (7 m, 6 k) 001 Arne Refsdal m g b hf Fortsættelsskolelærer og Vik i n s kirkesanger bruker av Sogn klokkergaard 002 Maren Sevrine Refsdal k g b hm husmor Romedal n s 003 Ragnhilda Refsdal k ug b d datter Romedal n s 004 Nils Refsdal m ug b s søn Romedal n s 005 Kari Refsdal k ug b d datter Romedal n s 006 Aasmund Refsdal m ug b s søn Romedal n s 007 Toralf Refsdal m ug b s søn Romedal n s 008 Asbjørn Refsdal m ug b s søn Romedal n s 009 Gudrun Refsdal k ug b d datter Romedal n s 010 Solveig Refsdal k ug b d datter Romedal n s 011 Reidar Refsdal m ug b s søn Romedal n s 012 Bjarne Refsdal m ug b s søn Romedal n s 013 Gunvor Refsdal k ug b d datter Romedal n s 014 Bjarne Sevrinsen Filset m ug mt fl s Arbeider paa gaarden Romedal n s hjemme Dagarbeider paa hvadsomhelst borte Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Merknad: Drengestuen Sedvanleg bustad: Borrebæk i Valset 015 Kristian Nilsen m g mt fl hf Forpakter dagarbeider Romedal n s mest med jorden Sedvanleg bustad: Brynieie 016 Kristian Museteie m g mt fl hf Forpakter av jord, Romedal n s dagarbeider mest jord Sedvanleg bustad: Svinbergeie Breidablik halve Røne søndre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Stenbæk m g b hf Gaardbruker og Stange n s arbeidsmand paa jord 002 Eline Nilsdatter Røne k g b hm Gaardbruker husmor Romedal n s 003 Nils Olsen m ug b s søn Romedal n s 004 Ivar Olsen m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Rønestua (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Halvor Pedersen m g b hf jordarbeider veitgravar, Romedal n s høipresser 002 Anne Nilsen k g b hm bare husmor Aamot n s 003 Ragnild Halvorsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Peter Halvorsen m ug b s søn Romedal n s 005 Signe Halvorsdatter k ug b d datter Romedal n s Breidablik halve Hørnet (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martin Nilsen m e b hf Litt dagarb Romedal n s fattigunderstøttet 002 Marie Charlotte Martensdatter k ug b hm og d Budeie arbeider paa Romedal n s gaarden 003 Hanna Marie Petersdatter k ug b datterdatter Datterdatter Romedal n s Breidablik halve Nybak (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Sevrin Kristiansen m ug b hf gaardsarbeider Romedal n s 002 Sevrine Kristiansdatter k ug b hm Gaardsarbeider av og til Romedal n s Breidablik halve Telefoncentralen (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Ole Fjeld m g b hf Telefonmester og Romedal n s haandverker 002 Anna Jørgensdatter k g b hm husmor Romedal n s 003 Aslaug Fjeld k ug b d datter Romedal n s 004 Trygve Fjeld m ug b s søn Romedal n s 005 Kaare Fjeld m ug b s søn Romedal n s 006 Margit Fjeld k ug b d datter Romedal n s 007 Einar Fjeld m ug b s søn Romedal n s 008 Hans Fjeld m ug b s søn Romedal n s 009 Sigrid Nilsdatter k ug b tj Telefonist Romedal n s Folketeljinga Breidablik halve Freng (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Magnus Gylstrøm m g b hf Dagarbeider paa gaarden Romedal n s 002 Johanne Nilsen k g b hm husmor Romedal n s 003 Nils Magnusen m ug b s søn Romedal n s 004 Laura Elida Magnusdatter k ug b d datter Romedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0416 Romedal Breidablik halve Fredheim (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sevrin Martinusen m g b hf forpakter tømmermand Romedal n s 002 Marte Martinusdatter k g b hm husmor forpakterkone Romedal n s 003 Agnes Sevrinsdatter k ug b d datter tjenestepike Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Røne nordre (6 m, 2 k) 1 8 (6 m, 2 k) 001 Nils Helgesen Farmen m g b hf Gaardbrukar Vang n s 002 Sofie Adolfsdatter k g b hm gaardbrukarkone Udevalla n s Sverige 003 Karl Nilsen m ug b s søn Romedal n s 004 Nils Nilsen m ug b s søn Vang n s 005 Anna Nilsen k g b d Arbeiderskone, husstel Vang n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Romedal Siste bustad i Amerika: Concord Masasjusets Stilling i Amerika: tjenestepike Merknad: 006 Olaf Kristiansen m ug b fl Dattersøn Romedal n s 007 L. C. Borkrevink m e b el Rentenist Røros n s Merknad: Føderaadshuset 008 Andreas Johnsen m ug b fl Datte-dattersøn Concord n Masasjusets Breidablik halve Frenningsstua (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Oskar Marius Olsen m g b hf Husmand jordbrukende Er Romedal n s med i gaardsarbeide omtr. daglig 002 Inge Marie Evensdatter k g b hm Husmandskone Romedal n s 003 Petra Olaug Oskarsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Elen Oskarsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Ole Oskarsen m ug b s søn Romedal n s 006 Oskar Oskarsøn m ug b s søn Romedal n s 007 Gunda Helene Oskarsdatter k ug b d datter Romedal n s 008 Edvin Oskarsøn m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Banken (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Sigrid Jonsdatter k e b hm vask og onnearbeider Romedal n s 002 Anne Marie Sevrinsdatter k ug b d.d. datterdatter Romedal n s Breidablik halve Starholm (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Olsen Starholm m e b hf Selveier, arb paa dampsag, Løiten n s gravning m.m. 002 Oskar Olsen m ug b s søn Romedal n s 003 Laura Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Magda Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Mattea Larsdatter k ug b tj Husbestyrer Romedal n s Breidablik halve Tranholm (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Haakon Andersen m g f hf Selveier Løiten n s Sannsynleg opphaldstad: Sagstuen i Valset 002 Oline Kristiansdatter k g b hm Selveierkone Romedal n s 003 Kristian Haakonsen m ug b s søn Romedal n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Arne Haakonsøn m ug b s søn Romedal n s 005 Hilma Haakonsdatter k ug b d datter Romedal n s 006 Olaug Haakonsdatter k ug b d datter Romedal n s 007 Gerda Haakonsdatter k ug b d datter Romedal n s Breidablik halve Frenningseie (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Lars Pedersen m g b hf Høipresser, veigraver, Romedal n s jordarb 002 Anne Sørensen k g b hm Arbeiderkone Odalen n n s Mo 003 Lodvar Larsen m ug b s søn Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Frenning østre (8 m, 10 k) 1 17 (8 m, 9 k) 001 Kristian Olsen m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Kirsti Pedersdatter k g b hm gaardbrukerkone Romedal n s 003 Olaf Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 004 Ragnvald Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 005 Erik Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 006 Gunnar Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 007 Astrid Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 008 Gudrun Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 009 Ingrid Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 010 Agnes Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 011 Martinus Pedersen m ug b tj Sveitser Romedal n s 012 Sevrin Hansen m ug b tj Dagarbeider paa gaarden Romedal n s Merknad: Drengestuen 013 Nils Nilsen m ug b tj Dagarbeider paa gaarden Stange n s Merknad: Drengestuen 014 Olga Eliasdatter k ug b tj Barnepike Romedal n s 015 Olga Martinsdatter k ug b tj Stuepike Romedal n s 016 Mattea Augustdatter k ug b tj Budeie Romedal n s 017 Anne Frenning k e b fl Føderaadskone Askim n s 018 Oline Skytterabakken k e mt fl Vask og bakerkone Romedal n s Sedvanleg bustad: Skytterabakken i Romedal Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Frenning vestre (19 m, 24 k) 1 43 (19 m, 24 k) Merknad: Fattig-gaarden. E: Bostedet har tre huslister 22a, 22b og 22c. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - drengestubygning 001 Otto Sander m g b hf bestyrer Eidsvold n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Sander k g b hm Bestyrerinde Rakkestadn s 003 Edbjørg Sander k ug b d datter Kristianian s 004 Anders Kristensen m ug b tj Gaardsgut Romedal n s 005 Marie Andersdatter k ug b tj Kokkepike Romedal n s 006 Jonette Olausdatter k ug b tj Budeie Romedal n s 007 Amalie Hansen k ug b tj Sykepleierske Moss n s 008 Ingeborg Jensdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 009 Marte Johansdatter k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 010 Karen Larsdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 011 Sigrid Jonsdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 012 Karoline Jonsdatter k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 013 Oline Gundersdatter k g b fl Fattigforsørget Elverum n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0416 Romedal Merknad: Extrahush 014 Josef Mikkelsen m g b fl Fattigforsørget Løiten n s Merknad: Extrahush 015 Ole Hansen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 016 Lars Mikkelsen m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 017 Ole Kristoffersen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 018 Gønner Kristiansdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 019 Kari Evensdatter k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 020 Berte Pedersdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 021 Kristian Evensen m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Hovedbygningen Extrahush 022 Andrea Balken k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 023 Berte Ludviksen k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 024 Lars Børresen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 025 John Vestbrynseie m g b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 026 Oline Vestbrynseie k g b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 027 Marte Larsdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 028 Anne Aashagen k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 029 Evine Johansdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 030 Sevrin Lomandsbakken m g b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 031 Anne Knutsdatter k g b fl Fattigforsørget Løiten n s Merknad: Extrahush 032 Berte Nilsdatter k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 033 Anders Guldbrandsen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 034 Anna Pedersdatter k ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 035 Lavine Johansdatter k e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 036 Anders Hansen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 037 Ole Peter Norstad m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 038 Kristian Jensen m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Drengestuen Extrahush 039 Ricard Dyresen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 040 Gunnar Pedersen m e b fl Fattigforsørget Odalen n s Merknad: Extrahush 041 Mons Monsen Topengen m e b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Drengestuen Extrahush 042 Ricard Ricardsen m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush 043 Even Olsen m ug b fl Fattigforsørget Romedal n s Merknad: Extrahush Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Østby (2 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Even Tofastrud m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Alberta Hansen Tofastrud k g b hm Gaardbrukerkone Romedal n s 003 Ansten Skjelset m ug b tj Agronom gaardsarbeide Romedal n s Merknad: bor i sidebygningen 004 Agnes Hansdatter k ug b tj Kokkepike Romedal n s 005 Ragna Evensdatter k ug b tj Budeie Løiten n s Breidablik halve Botifyld (2 m, 0 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Jensen m e b fl Dels privat dels off Romedal n s forsørget 002 Johan Jonsen m g b hf Dagarbeider paa gaarden Romedal n s 003 Ingeborg Olsdatter k g f hm Dagarbeiderkone og huslig Romedal n s arbeide Sannsynleg opphaldstad: Jønsberg i Romedal Breidablik halve Vestli (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Julius Andersen m g b hf Forpakter av jord, Romedal n s dagarbeider paa gaarden 002 Berta Larsdatter k g b hm Forpakterkone Vang n s Hedem 003 Anders Juliussen m ug b s søn Vang n s Hedem 004 Laurits Juliussen m ug b s søn Vang n s Hedem 005 Martin Juliussen m ug b s søn Vang Hedem n s Folketeljinga Breidablik halve Korpholen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Hansen m g b hf Høipresser, veitgraver, Trøgstad n s jordarb i Smaalenene 002 Oline Pedersdatter k g b hm Arbeiderkone Romedal n s 003 Signe Olafsdatter k ug b fl Bortsat barn for betaling av moren Fors. Husmand Romedal n s Breidablik halve Løkeneie (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Jon Nilsen m g b hf Husmand Romedal n s 002 Lavine Olsen k g b hm Husmandskone Romedal n s 003 Ole Jonsen m g b hf Forpakter, dagarbeider Romedal n s med jordbruk 004 Jonette Johansdatter k g b hm Forpakterkone Romedal n s 005 Laura Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 006 Lydia Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 007 Josefine Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 008 Hulda Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 009 Johan Johnson m ug f s Jernbanearbeider i Romedal n s Amerika Merknad: overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika bosat i 6 aar Breidablik halve Bakken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peter Bakken m g b hf Rentenist, maler Romedal n s 002 Kristine Simensdatter Bakken k g b hm Rentenist Romedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0416 Romedal 003 Sevrine Johansdatter Legvoldhagen k ug b tj Tjenestepike i huset Romedal n s Breidablik halve Slotsvebakken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Sigurd M. Wilson m g b hf Husmand Romedal n s 002 Andrea Paulsdatter k g b hm Husmandskone Sel n s 003 Helga Sigurdsdatter k ug b d datter Sel n s 004 Martin Sigurdsen m ug b s søn Sel n s 005 Peter Sigurdsøn m ug b s søn Sel n s Breidablik halve Rosenlund (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peter Suhm Wille m g b hf Gaardbruker, Kristianian s regnskapsfører 002 Marit Wille k g b hm Gaardbrukerkone Engerdalen n s 003 Anna Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Romedal n s Breidablik halve Rosenlundeie (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Adolf Pedersen m g b hf Maler og dagarbeider Løiten n s 002 Gina Pedersdatter k g b hm Malerkone husdyrstel Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Berg Mølle (6 m, 4 k) 1 10 (6 m, 4 k) 001 Mikkel Løvlien m g b hf Mølleeier, jordbruker Løiten n s Merknad: Mølleboligen 002 Johanne Løvlien k g b hm Mølleeier og Trysil n s jordbrukerkone 003 Inga Mikkelsdatter k ug b d husgjerning og kreaturstel Romedal n s 004 Jenny Mikkelsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Magnus Mikkelsen m ug b s søn Romedal n s 006 Petra Mikkelsdatter k ug b d datter Romedal n s 007 Hilmar Mikkelsen m ug b s søn Romedal n s 008 Karl Mikkelsen m ug b s søn Romedal n s 009 Olav Mikkelsen m ug b s Møllergut Romedal n s Merknad: Møllen 010 Kristian Mikkelsen m ug b s Møllergut og kjøregut Romedal n s Breidablik halve Grøndalen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Laurits K. Smedstad m g b hf Tømmermand, slagter S Romedal n s Forpakter av jord 002 Martine Pedersdatter k g b hm Forpakterkone Løiten n s 003 Kristian Lauritsen m ug b s søn Romedal n s 004 Marta Lauritsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Laura Lauritsdatter k ug b d datter Romedal n s 006 Ingrid Lauritsdatter k ug b d datter Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Horne (6 m, 3 k) 1 9 (6 m, 3 k) 001 O. P. Maurud m g b hf Gaardsbestyrer Vestre n s Toten Merknad: Hovedbygningen Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Karoline Maurud k g b hm Gaardstyrerinde Vang n s Hedem 003 Leif Olsen Maurud m ug b s søn Romedal n s 004 Klara Lauritsdatter k ug b tj Kokkepike Løiten n s 005 Olava Olsdatter k ug b tj Barnepike Romedal n s 006 Hans Kjenset m ug b tj Kvægrøgter Ringsakern s Merknad: Drengestuen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1889 Bustad i Noreg før utflytting: Ringsaker Siste bustad i Amerika: Boston Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 007 Bernt Larsen m ug b tj Gaardsarbeider Romedal n s Merknad: E: Fødselsdato påført seinare 008 Mattias Andersen m ug b tj Dagarbeider paa gaarden Vang n s Hedemarken 009 Gustav Markusen m ug b tj Dagarbeider paa gaarden Helgeøenn s Breidablik halve Holmen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristoffer Hansen m g b hf Kvægrøkter Stange n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Stange Siste bustad i Amerika: Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Marie Martinsdatter k g b hm Kvægrøkterkone Romedal n s 003 Magna Alvilde k ug b d datter Stange n s Kristoffersdatter 004 Halvdan Nikolai Kristoffersen m ug b s søn Stange n s Breidablik halve Hagen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Lars Hansen m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Mattea Nilsdatter Hagen k g b hm Gaardbrukerkone Romedal n s 003 Julie Larsdatter k ug b d Huslig arbeide Romedal n s 004 Nils Larsen m ug b s Gaardsarbeide Romedal n s 005 Ole Larsen m ug b s Snekker S Romedal n s 006 Lars Gunnarsen Setil m ug b fl Dattersøn Kristianian s Breidablik halve Østbybakken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Torvald Johansen m g b hf Husmand med jord Romedal n s 002 Marie Larsdatter k g b hm Husmandskone Romedal n s 003 Jørgen Torvaldsen m ug b s søn Romedal n s 004 Olga Torvaldsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Ludvik Torvaldsen m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Østbybakken (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Mattea Pedersdatter k e b hm mest privat og dels off. underholdt Romedal n s Breidablik halve Skjønsberg (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Per Hansen m g f hf Tømmermandsarbeide S Romedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sagstuen i Valset Romedal 002 Karen Edvartsdatter k g b hm Tømmermandskone Aamot n s 003 Hans Persen m ug b s søn Romedal n s 004 Hans Olsen m g b fl Staldkar Romedal n s 005 Anne Pedersdatter k g b fl Kone Vermlandn Sverige s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0416 Romedal Breidablik halve Paalsberg (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Jensen m g b hf Gaardbruker og furer Romedal n s 002 Randi Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Romedal n s 003 Petra Olsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Jens Gundersen m g b fl Føderaadsmand Løiten n s 005 Pernille Olsdatter k g b fl Føderaadskone Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Sandkvern (3 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Johan Jensen m g b hf Møllermester, bruker av Løiten n s jord Merknad: Hovedbygningen 002 Berte Marie Evensdatter k g b hm Møllerkone vaskerkone Romedal n s 003 Einar Jensen m ug b s Dagarbeider paa gaarden Romedal n s 004 Olaug Jensdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Magda Jensdatter k ug b d datter Romedal n s 006 Arne Østli Arnesven m g mt fl Herredsblinker og selveier Vaaler n s Solør Merknad: E: Fødselsdato påført seinare Sedvanleg bustad: Arnesveen Romedal Breidablik halve Stenbæk (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Teodor Olsen Skubæk m g b hf Skomaker S %forpakter av Stange n s litt jord% 002 Karen Martinusdatter k g b hm Skomakerkone Vang n s Hedem 003 Torbjørn Teodorsen m ug b s Dagarbeider i gaardsdrift Romedal n s Breidablik halve Rostad (1 m, 2 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Olsen m g b hf Dagarbeider i Romedal n s gaardsdriften 002 Helene Paalsdatter k g b hm Dagarbeiderkone Romedal n s 003 Pauline Paalsdatter k ug mt b Tjenestepike i byen Romedal n s Sedvanleg bustad: Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Stenberg søndre (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 O. J. Hoel m g b hf Gaardeier, standartjunker Romedal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Dortea Hoel k g b hm Gaardeierkone Nannestadn s 003 Hjalmar Hoel m ug b s Forpakter av gaarden Romedal n s 004 Inga Martinusdatter k ug b tj Budeie Stange n s 005 Emma Sevrinsdatter k ug b tj Stuepike Romedal n s 006 Karl Olsen m ug b tj Tjenestegut paa gaarden Romedal n s Merknad: Drengestuen 007 Sevrin Pedersen m ug b fl Offentlig forsørget Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Stenberg nordre (7 m, 9 k) 1 15 (7 m, 8 k) 001 Nils Stenberg m g b hf Gaardbruker, Romedal n s landbrukslærer Merknad: Hovedbygningen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Petra Stenberg k g b hm Gaardbrukerkone Romedal n s 003 Ester Nilsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Hanna Marie Nilsdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Even Kristoffer Nilsen m ug b s søn Romedal n s 006 Halvor Nilsen m ug b s søn Romedal n s 007 Magnhild Nilsdatter k ug b d datter Romedal n s 008 Gudrun Nilsdatter k ug b d datter Romedal n s 009 Ola Nilsen m ug b s søn Romedal n s 010 Olava Olsdatter k ug b tj Barnepike Romedal n s 011 Karen Olsdatter Skogen k ug b tj Kokkepike Vang n s Hedem 012 Anders Lene m ug b tj Gaardsbestyrer Ringsakern s 013 Maurits Svendsen m ug b tj Kvægrøgter Vang n s Hedem Merknad: Bryggerhuset 014 Emil Gotland m ug b tj Kvægrøgter Romedal n s 015 Guri Evensdatter Stenberg k ug b el Rentenist Romedal n s Merknad: Hovedbygningen 016 Jonette Andersdatter k g mt b Sykvinde Romedal n s Sedvanleg bustad: Skogly i Romedal Breidablik halve Engen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Kvernland m g b hf Landbrukslærer Thime n s 002 Marta Maria Kvernland k g b hm Landbrukslærerkone Thime n s 003 Hjørdis Nilsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Martin Nilsen m ug b s søn Romedal n s 005 Dortea Nordheim k ug b tj Tjenestepike Thime n s Breidablik halve Granbakken (4 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Ludvik Børresen m g f hf Dagarbeider paa gaarden Romedal n s maskinist Sannsynleg opphaldstad: Gallersrudstuen i Romedal 002 Marie Pedersdatter k g b hm Arbeiderkone Romedal n s 003 Nils Børresen m ug b s Staldkar Romedal n s 004 Per Børresen m ug b s søn Romedal n s 005 Lars Børresen m ug b s søn Romedal n s 006 Karl Børresen m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Nybak (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans Olsen m g b hf Dagarbeider paa Romedal n s gaardsdrift 002 Tora Ottinsdatter k g b hm Arbeiderkone Stange n s 003!! Hansen* m ug b s søn Romedal n s Merknad: Udøpt gut Breidablik halve Tangnes (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Sevrin Johannessen m g b hf Husmand Romedal n s 002 Berit Rasmusdatter k g b hm Husmandskone Lilleelvdalen n s 003 Sigurd Sevrinsen m ug b s søn Romedal n s 004 Birger Sevrinsen m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Nysveen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martinus Jensen m g b hf Forpakter av jord Staldkar Stange n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0416 Romedal 002 Karoline Kristiansdatter k g b hm Forpakterkone Romedal n s Breidablik halve Skjellet (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Bernt Svendsen m g b hf Dagarbeider paa gaarden Stange n s 002 Helena Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Stange n s Breidablik halve Brettenstua (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Sevrin Berntsen m g b hf Husmand Stange n s 002 Mattilde Olsdatter k g b hm Husmandskone Stange n s 003 Signe Sevrinsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Bernt Berntsen m ug b s søn Romedal n s 005 Haakon Sevrinsen m ug b s søn Romedal n s 006 Magnhild Sevrinsdatter k ug b d datter Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Bretten (6 m, 8 k) 1 15 (6 m, 9 k) 001 Lars Bretten m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Kirsti Bretten k g b hm Gaardbrukerkone Romedal n s 003 Olaug Larsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Oline Kristiansdatter k ug b tj Budeie Vang n s Hedem 005 Matilde Martinusdatter k ug b tj Kokkepike Stange n s 006 Lisabet Remmen k e b fl Rentenist Romedal n s 007 Ole Sevrinsen m ug b tj Tjenestegut paa gaarden Romedal n s Merknad: bor i drengestuen 008 Karn Karlsen k ug b fl datter til budeien Romedal n s 009 Berte Galgum k ug f tj Husjomfru Romedal n s Sannsynleg opphaldstad: Dal i Romedal 010 Karl Krefting m ug f fl Skoleelev Drammenn s Sannsynleg opphaldstad: Hamar 011 Arne Narud m ug b fl Skoleelev Fors. Grbr Furnes n s 012 Kristian Granberg m ug b fl Skoleelev Fors. Grbr Romedal n s 013 Ingvald Bretten m g b hf Føderaadsmand Romedal n s 014 Anne Bretten k g b hm Føderaadskone Romedal n s 015 Olaug Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike i huset Stange n s 016 Ole Bakkerud m g mt fl Skrædder Furnes n s Merknad: E: Fødselsdato påført seinare Sedvanleg bustad: Bakkerud i Romedal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Breidablik halve Jønsberg (21 m, 6 k) 1 26 (21 m, 5 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 54a og 54b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Bestyrerbolig, elevbolig 001 Kr. Larsen m ug b hf Bestyrer av Jelse n s landbrukskolen Ryfylke Merknad: Bestyrerbolig 002 Helene Tomter k ug b hm Husbestyrerinde Løiten n s 003 Ida Kristiansen k ug b tj Huslig gjerning (Stuepike) Stange n s 004 Anna Østerhagen k ug b tj Tjenestepike inne i huset Stange n s (Stuepike) 005 Karen Hogenstad k ug b tj Kokkepike Lye n s Jæderen Merknad: Elevboligen 006 Olava Olsen k ug b tj Stuepike Romedal n s 007 Helmer Arneberg m ug b tj Gaardsfuldmægtig Romedal n s 008 Gunnar Mangset m ug b fl Skole-elev Søndre n s Odalen Merknad: Extrah Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 009 Kristen Mikkelsen Dalby m ug b fl Skole-elev Furnes n s Merknad: Extrah 010 Ole Jensen Bjøntegaard m ug b fl Skole-elev Øvre n s Rendalen Merknad: Extrah 011 Sverre Moss m ug b fl Skole-elev Søndre n s Odalen Merknad: Extrah 012 Johan Bjergaard m ug b fl Skole-elev Vaaler n s Merknad: Extrah Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Aasnes Siste bustad i Amerika: Wisconsin Folketeljinga Breidablik halve Jønsbergstua Kronborg (2 m, 7 k) (3 m, 7 k) 001 Børre Halvorsen m g b hf Kvægrøgter Nes n s Hedem 002 Marie Johansdatter k g b hm Kvægrøgterkone Brøttum n s 003 Maren Børresdatter k ug b d Kvægrøgter Nes n s Hedem 004 Tea Børresdatter k ug b d datter Nes n s Hedem 005 Aagot Børresdatter k ug b d datter Nes n s Hedem Digitalarkivet - Arkivverket Side 23 Solør Stilling i Amerika: Farmarb, skogarb, høvleri Merknad: 013 Øivind Risberg m ug b fl Skole-elev Vaaler Solør Merknad: Extrah 014 Tarald Grøtting m ug b fl Skole-elev Lilleelvdalen n s Merknad: Extrah 015 Peter Nyjordet m ug b fl Skole-elev Elverum n s Merknad: Extrah 016 Knut Stubbraaten m ug b fl Skole-elev Elverum n s Merknad: Extrah 017 Nils Andreassen m ug b fl Skole-elev Romedal n s Merknad: Extrah 018 Tore Viker m ug b fl Skole-elev Nes Hedem Merknad: Extrah 019 Olaf Mælumshagen m ug b fl Skole-elev Ringsakern s Merknad: Extrah 020 Anton Langeggen m ug b fl Skole-elev Ytre n s Rendalen Merknad: Extrah 021 Kristian Sandbæk m ug b fl Skole-elev Brandvaln s Solør Merknad: Extrah 022 Peter Pedersen m ug b tj Dagarbeider i gaardsdriften Stange n s Merknad: Extrah 023 Gustav Olsen m ug b tj Dagarbeider i gaardsdriften Merknad: Extrah 024 Harald Børresen m ug b tj Dagarbeider i gaardsdriften Vang Hedem n n n Romedal n Merknad: Extrah 025 Tarald Hole m ug b tj Lærling i jordbruk Aamot n s Østerdalen Merknad: Extrah 026 Per Sætersmoen m b fl Skogforvalter, landbr.lærer Trysil n s Merknad: E: Fødselsdato påført seinare 027 Ingeborg Olsdatter k mt fl hm Arbeider omkring i husene Romedal n s Merknad: E: Fødselsdato påført seinare Sedvanleg bustad: Botefyld i Romedal s s s s

24 0416 Romedal 006 Signe Børresdatter k ug b d datter Nes n s Hedem 007 Dagni Børresdatter k ug b d datter Brunlanesn s 008 Gunnar Børresen m ug b s søn Romedal n s 009 Asta Børresdatter k ug b d datter Romedal n s 010 Johan Børresen m ug f s Arbeider Nes n s Hedem Sannsynleg opphaldstad:!! 011 Alfred Børresen m ug f s Arbeider Farm Nes n s tømmerhugst Hedem Merknad: overstreka Sannsynleg opphaldstad: bosat i Amerika i 3 1/2 aar Breidablik halve Nybak (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Larsen m g b hf Husmand med litt jord Romedal n s 002 Andrea Jonsen k g b hm Husmandskone Romedal n s 003 Lars Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 004 Jørgine Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Marius Kristiansen m ug b s søn Romedal n s 006 Marte Kristiansdatter k ug b d datter Romedal n s Breidablik halve Jonsbergeie (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Jørgen Johansen m g b hf Husmand Romedal n s 002 Marte Haakonsdatter k g b hm Husmandskone Aamot n s 003 Johan Jørgensen m ug b s søn Romedal n s 004 Magna Jørgensdatter k ug b d datter Romedal n s 005 Hanna Jørgensdatter k ug b d datter Romedal n s 006 Marie Jørgensdatter k ug b d datter Romedal n s Breidablik halve Raudstuen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Anton Edvartsen m g b hf Dagarbeider paa gaarden Stange n s 002 Anna Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone, dagarbeider Romedal n s 003 Olaug Antonsdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Oleiv Kristofersdatter k ug b fl Fattigunderholdning Stange n s Breidablik halve Arnebergstua (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Maria Kristensdatter k g b hm Husmandskone Romedal n s Breidablik halve Arnebergstua (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Olaf Nilsen m g b hf Fattigforsørget Sverige n s 002 Eli Pedersdatter k g b hm Fattigforsørget Romedal n s 003 Ole Nilsen m f b hf Arbeider paa gaarden Romedal n s 004 Olaf Martinussen m g b hf Arbeider paa gaarden Romedal n s 005 Emilie Martinsdatter k g b hm Arbeiderkone Romedal n s 006 Albert Olafsen m ug b s søn Romedal n s 007 Einar Olafsen m ug b s søn Romedal n s Breidablik halve Bjørk (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Magnus Slagsvold m g b hf Gaardbruker Romedal n s 002 Inge Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Løiten n s 003 Mari Magnusdatter k ug b d datter Romedal n s 004 Ingrid Nikolaidatter k ug b tj Stuepike Romedal n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer