Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0414 Vang Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1351 (kvinner: 660, menn: 691) Bustader i kretsen: 192 Krets: 001 Solvang Prestegjeld: Vang Herred/by: Vang Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Solvang Storhamar (5 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) 001 Ingerine Susane Sandberg k e b hm Rentenist Moss n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hans Blom Sandberg m e b s Gaardbruger og Sagfører Furnæs n s 003 Olava Viberg k ug b Husjomfru Husjomfru Borge n s 004 Elise Johansen k ug b tj Stuepige Øier n s 005 Ole Halvorsen m g b hf Husmand uten jord Ringsakern s jordbr.arb Merknad: Drengestubygningen 006 Marie Halvorsen k g b hm Hustru Ringsakern s 007 Magna Halvorsen k ug b d Datter Ringsakern s 008 Harald Halvorsen m ug b s Søn Ringsakern s 009 Johannes Halvorsen m ug b s Søn Ringsakern s 010 Gudrun Halvorsen k ug b d Datter Hamar n s 011 Klara Halvorsen k ug b d Datter Ringsakern s 012 Ole Emilsen m ug b tj Tjenestegut heststel Vang n s Merknad: Tilhører husholdning nr Solvang Haugen (6 m, 9 k) 13 (7 m, 6 k) Anders Nøttestad m g b hf Trælastforretn Stange n s Sagbrukseier 002 Therese Nøttestad k g b hm Hustru Dybvaag n s 003 Nansy Nøttestad k ug mt d Datter Stange n s Sedvanleg bustad: Kr.ania 004 Rut Nøttestad k ug b d Datter Stange n s 005 Tordis Nøttestad k ug mt d Datter Stange n s Sedvanleg bustad: Eidsvold folkeh.sk. 006 Arne Hav Nøttestad m ug f s Søn Skogbrukselev Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Stange 007 Nils Nøttestad m ug b s Søn Stange n s 008 Ester Nøttestad k ug b d Datter Stange n s 009 Fridtjov Nøttestad m ug b s Søn Stange n s 010 Anders Nøttestad m ug b s Søn Stange n s 011 Olav Nøttestad m ug b s Søn Stange n s 012 Jenny Olsen k ug b tj Tjenestepike Stange n s 013 Agnes Løken k ug b tj Tjenestepike Stange n s 014 Ellen Løken k ug mt fl Sypike Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 015 Nini Aas k ug mt b Skoleelev? Sedvanleg bustad: Eidsvold folkehøisk. 016 Astrid Marie Nøttestad k ug f d Datter Stange n s Sannsynleg opphaldstad: England 017 Hans Ulvin m ug b fl Sagbruksbestyrer Eidsvold n s Solvang Nordviken Sag & Høvleri (17 m, 0 k) 0 (0 m, 0 k) Merknad: Nærv. husliste mangler en del oplysninger, men tælleren ansaa ikke disse saa væsentlige at han fandt det nødvendig at gaa til bruket en gang til. Tælleren 001 Ole Hellem m g mt el Sagmester Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold 002 Anton Bak m g mt el Sagmester Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 003 Agaton O. Vik m g mt el Sjauer Feiring n s Sedvanleg bustad: Stange Sjukdom: d 004 Johan Karlstuen m g mt el Sjauer Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold 005 Aksel Agatonsen m ug mt el Saggut Stange n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0414 Vang Sedvanleg bustad: Stange 006 Gustav Agatonsen m ug mt el Saggut Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 007 Ole Gundersen m g mt el Maskinist Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 008 Olaf Bakken m ug mt el Hunkapper Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold 009 Ole Bakken m g mt el Opkjører af Tømmer Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold 010 Syver Jønsrud m g mt el Tomteformand Stange n s Sedvanleg bustad: Tangen 011 Hans Olsen m g mt el arbeider Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Stange 012 Jørgen Jensen m ug mt el Arbeider Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal 013 Anton Storsven m ug mt el Arbeider Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal 014 Kristian Holmen m g mt el Tømmermand Vang n s Sedvanleg bustad: Romedal 015 Syverin Johansen m g mt el Tømmermand Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 016 Bernt Pedersen m g mt el Tømmermand Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal 017 Olaus Jensen m g mt el Høvelmester Eker n s Sedvanleg bustad: Rasten Solvang Opl Kaval. remonte-etabl (20 m, 4 k) 6 (4 m, 2 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 4a og 4b. 001 Edvard Munch m ug b el ritmester kvartermester Skien n Trusamf.: intet samf. Merknad: Ekstrah.holdning 002 Anton Markeng m g mt hf sersjant & gårdbruger Biri n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Ringsaker 003 Kristian Glesne m ug mt el sersjant Krøderenn s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Krøderen 004 Ole Ryen m g mt hf sersjant Stange n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Stange 005 Martin Nord m g mt hf sersjant V. Toten n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Stange 006 Ole Holth m g mt hf sersjant Nittedal n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Fredrikshald 007 Sigurd Johansen m ug mt el snedker Gausdal n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Ø. Gausdal 008 Anton Amundsen m ug mt el arbeider Gausdal n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: V. Gausdal 009 Ingvald Jensen m ug mt el arbeider Ringsakern s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Tande st 010 Markus Antonsen m ug mt el arbeider Helgøen n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Helgøen 011 Lars Georgsen m ug mt el arbeider Vang n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Vang 012 Kristian Berntsen m ug mt el skydsgut Aasmarken n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Aasmarken 013 Albert Pedersen m ug mt el arbeider N. Land n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: N. Land 014 Even Lauritsen m g mt hf arbeider V. Toten n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: V. Toten 015 Kristian Kristiansen m ug mt el arbeider Vang n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Vang 016 Karl Nilsen m ug mt el arbeider Romedal n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Romedal 017 Theodor Berg m ug mt el smed Stange n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Stange 018 Pauline Holm k ug mt el husholder Vang n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Vang Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 019 Inga Nilsen k ug mt el tjenestepike Eidsvold n s Merknad: Ekstrah.holdning Sedvanleg bustad: Nannestad 020 Tobias Elgaaen m g b hf Sersjant Tolgen n s 021 Kristine Elgaaen k g b hm Hustru S. Fron n s 022 Erling Elgaaen m ug b s Søn Vang n s 023 Inga Nilsen k ug b tj Tjenestepike husstel Vang n s 024 Paul Berge m ug b tj Tjener hesterøkter Ringebu n s Solvang Solvang av Storhamar under 1 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Johanne Johansen k e b hm Arbeiderske paa melkefabr Furnes n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Aksel Johansen m ug b s Verkstedarb paa Vang n s jerbaneverksted 003 Karl Johansen m ug b s Arbeide paa melkefabr Vang n s 004 Karen Vinkvist k g b hm Formerkone søm Furnes n 005 Karl Sverre Vinkvist* m ug b s Søn Aalesundn s 006 Frank Sofus Vinkvist* m ug b s Søn Stavangern s 007 Gunda Storlien k ug b fl Sylærling Nes n s 008 Eivind Nystrøm m ug b fl Skotøiarbeider Vang n s 009 Erling Kalberg m ug b fl Montørlærling Hamar n s Solvang Flensborg vestre under 1 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Knut Nilsen m g b hf Huseier Jordbruksarbeider Furnes n s 002 Anna Larsdatter k g b hm Hustru Furnes n s 003 Johannes Jensen m e b fl fv. jordbruksarbeider Furnes n s Solvang Veum av Storhamar under 1 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Johannes Finborud m g b hf Tømmermandsarbeider Vang n 002 Mina Finborud k g b hm Hustru Nes n Hedem. 003 Paul Gerhard Finborud m ug b s Søn Hamar n 004 Markus Finborud m ug b s Søn Hamar n 005 Alfred Finborud m ug b s Søn Hamar n 006 Marta Finborud k ug b d Datter Vang n Solvang Solglimt av Storhamar under 1 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 E. P. M. Schøyen m g b hf Stationsbetjent Stange n s 002 Ida Schøyen k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Ingeborg Schøyen k ug b d Datter Hamar n s 004 Bjørne Schøyen m ug b s Søn Hamar n s 005 Rolf Schøyen m ug b s Søn Hamar n s 006 Ove Arthur Schøyen m ug b s Søn Hamar n s Solvang Strandheim under 1 4 (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Andreas Bakke m g b hf Stationsbetjent Vang n s 002 Berte Bakke k g b hm Hustru Romedal n s 003 Dorthea Bakke k ug f d Datter Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Kr.ania 004 Mikkel Kristoffersen m e b fl fv Gartner Romedal n s 005 Oline Kristoffersen k ug b tj Tjenestepike husstel Romedal n s Folketeljinga Solvang Granli under 1 6 (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Karsten Iversen m g b hf Murerarbeider Aamot n s 002 Helene Martinsdatter k g b hm Hustru V. Toten n s 003 Ida Karstensdatter k ug b d Datter Hamar n s 004 Mary Karstensdatter k ug b d Datter Vang n s 005 Mina Karstensdatter k ug b d Datter Vang n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0414 Vang 006 Karen Olsen k ug b fl Pleiedatter Vang n s Solvang Fredheim av Storhamar under 1 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Simen Haavie m g b hf fv Støperimester Huseier Furnes n s 002 Gønner Haavie k g b hm Hustru Furnes n s 003 Johannes Johansen m g b hf Dagarbeider Furnes n s 004 Anne Johansen k g b hm Hustru Vang n s 005 Martinus Martinsen m g b hf Arbeider ved Vang n s "Melkefabriken" 006 Johanne Martinsen k g b hm Hustru arbeiderske ved "Melkefabriken" Furnes n s Solvang Helenelund (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Even Hjelmstad m g b hf Bankkasserer i Norges Ringsakern s bank 002 Helene Hjelmstad k g b hm Hustru Grimstadn s 003 Gunvor Hjelmstad k ug b d Datter Vang n s 004 Sofie Jansen k ug b tj Tjenestepike Grimstadn s 005 Katrine Schive k ug b el Frøken Rentenist Drammenn s Solvang Karensfryd under 1 9 (3 m, 6 k) (3 m, 5 k) 001 Oluf Vilh. Wingaard m g b hf Overretssakfører Bergen n s 002 Karen Wingaard k g b hm Hustru Borre n s 003 Erna Wingaard k ug b d Datter Larvik n s 004 Oluf Wilh. Wingaard m ug b s Søn Larvik n s 005 Anna Wingaard k ug b d Datter Larvik n s 006 Per Wingaard m ug b s Søn Brunlanesn s 007 Tea Valla k ug b tj Tjenestepike Aamot n s 008 Valborg Elisabet Grøn k ug b tj Tjenestepike Kr.ania n s 009 Magda Schwencke k ug mt Sykepleierske Sykepleierske Drammenn s Sedvanleg bustad: Kr.ania Solvang Røhnegaarden under 1 10 (2 m, 8 k) 10 (2 m, 8 k) Matias Røhne m g b hf Handelsgartner Løiten n s 002 Ragna Røhne k g b hm Hustru Hamar n s 003 Ragnar Røhne m ug b s Søn Hamar n s 004 Embjørg Røhne k ug b d Datter Vang n s 005 Charlotte Røhne k ug b d Datter Vang n s 006 Valdis Røhne k ug b d Datter Vang n s 007 Odlaug Røhne k ug b d Datter Vang n s 008 Margit Røhne k ug b d Datter Vang n s 009 Sigrid Røhne k ug b d Datter Vang n s 010 Sigrid Bakkerud k ug b tj Tjenestepike Vang n s Solvang Telje (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Carl Borchgrevink m g b hf Bankchef Hamar n s 002 Fredrikke Borchgrevink k g b hm Hustru Kristianian s 003 Finn Borchgrevink m ug b s Søn Hamar n s 004 Berthe Pedersen k ug b tj Tjenestepike husstel Brandbu n s Solvang Bispehaugen under 1 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Flisaker m g b hf Amtsagronom Ringsakern s 002 Lina Flisaker k g b hm Hustru Notoddenn s 003 Anders Haug m g b hf Mekanisk fabrikarb Vang n s 004 Oline Haug k g b hm Hustru Furnes n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Solvang Utsigt under 1 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Karsten Jansen m g b hf Sporskifter Aasnes n s 002 Mina Jansen k g b hm Hustru Furnes n s 003 Karen Jansen k ug b d Datter Vang n s 004 Agnes Jansen k ug b d Datter Vang n s 005 Ester Jansen* k ug b d Datter Hamar n s Solvang Berg under 1 5 (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 August Olsen Berg m g f hf Arbeder ved Sverige s træmassefabrik Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Bøhnsdalen 002 Sidsel Johannesdatter Berg k g b hm Hustru Furnes s 003 Johan Berg m ug b s Søn Vang s 004 Anna Berg k ug b d Datter Furnes s 005 Sigrid Berg k ug b d Datter Vang s 006 Ingerid Berg k ug b d Datter Vang s Solvang Bispen under 1 10 (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Oskar Christiansen m g b hf Blikkenslagermester Kr.ania n s 002 Mina Christiansen k g b hm Hustru Kr.ania n s 003 Eugen Christiansen m ug b s Kobberslager Kr.ania n s verkstedarbeider 004 Olaf Christiansen m ug b s Sjømand matros? Kr.ania n s 005 Storm Christiansen m ug b s Søn Kr.ania n s 006 Edel Christiansen k ug b d Datter Kr.ania n s 007 Ragnhild Knudsen k s b hm Husmor Elverum n s 008 Anne Knudsen k ug b d Datter Hamar n s 009 Ella Knudsen k ug b d Datter Hamar n s 010 Kristian Kristiansen m ug b fl Dagarbeider murarbeider Furnes n s Solvang Hellerud under 1 20 (8 m, 12 k) 20 (8 m, 12 k) Hans Hermansen m g b hf Bryggeriarbeider Vang n s 002 Karen Hermansen k g b hm Hustru Furnes n s 003 Martin Hermansen m ug b s Søn Vang n s 004 Harald Hermansen m ug b s Søn Furnes n s 005 Dortea Simensen k e b el Enke Vaskekone Vang n s 006 Andreas Johansen m g b hf Bryggeriarbeider Furnes n s 007 Anne Johansen k g b hm Hustru Vang n s 008 Helga Johansen k ug b d Datter Vang n s 009 Johannes Johansen m ug b s Søn Vang n s 010 Aagot Johansen k ug b d Datter Vang n s 011 Lars Jensen m g b hf Dagarbeider jordbruks Furnes n s 012 Karen Jensen k g b hm Hustru Furnes n s 013 Anne Jensen k ug b d Datter Vang n s 014 Edvard Hansen m g b hf Skomakersvend Ringsakern s 015 Inga Hansen k g b hm Hustru Vang n s 016 Signe Hansen k ug b d Datter Vang n s 017 Emma Hansen k ug b d Datter Hamar n s 018 Ingvald Hansen m ug b s Søn Hamar n s 019 Dagny Hansen k ug b d Datter Hamar n s 020 Nora Hansen k ug b d Datter Hamar n s Folketeljinga Solvang Lillebo (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Aas m g b hf Lensmand Ringsakern s 002 Dagny Aas k g b hm Lensmandhustru Hamar n s 003 Jon Aage Aas m ug b s Søn Vang n s 004 Ingeborg Andersen k ug b tj Tj. Husgjerning Stange n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0414 Vang 005 Adolf Andersen m ug b tj Tj. Husgjerning og Staldkarl Hamar n s Solvang Hagen under 1 7 (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Rikard Jensen m g b hf Dagarbeider jordbruk Vang n s 002 Johanne Pedersdatter k g b hm Hustru Nes n s Hedem. 003 Johan Rikardsen m ug b s Dagarbeider jordbruk Furnes n s 004 Harald Rikardsen m ug b s Dagarbeider jordbruk Furnes n s 005 Jørgen Rikardsen m ug b s Søn Vang n s 006 Olav Rikardsen m ug b s Søn Vang n s 007 Oskar Olsen m ug b fl Dagarbeider jordbruk Furnes n s Solvang Bækken under 1 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Martin Jakobsen m g b hf Husmand jordbruksarb Furnes n s 002 Gønner Jakobsen k g b hm Hustru Furnes n s 003 Gudrun Jakobsen k ug b d Datter Vang n s 004 Jakob Bryde Jakobsen m ug b s Søn Vang n s Solvang Lindstad under 1 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johannes Eliassen m g b hf Snekkerarbeider Furnes n s 002 Maren Olsen k g b hm Hustru Vang n s 003 Karen Johannesdatter* k ug b d Datter Vang n s 004 Erling Johannesen* m ug b s Søn Vang n s 005 Petra Johannesdatter* k ug b d Datter Vang n s Solvang Kirkeby (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Elias Deglum m g b hf Gaardsbestyrer Furnes n s 002 Karen Kristoffersen Deglum k g b hm Hustru Furnes n s Solvang Strandstuen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Fredrik Weisse m g b hf Embedsmand (adjunkt) Fredrikshald n s 002 Inger Susanne Weisse f k g b hm Hustru Furnes n s Sandberg 003 Gunda Johnsen Holland k ug b tj Tj. husgjerning Nes n s Hedemarken Solvang Sommerfryd under 1 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Grovem m g b hf Murmester S Sundalenn s 002 Karoline Grovem k g b hm Hustru Modum n s 003 Oskar Martinsen m g b hf Skomakersvend Løiten n s 004 Oline Martinsen k g b hm Hustru Løiten n s 005 Emil Tangen m g b hf Kemiker paa Toten n s melkekond.fabrik 006 Hjørdis Tangen k g b hm Kemikerhustru Kr.ania n s 007 Eystein Søberg m ug b el Maskiningeniør Kr.ania n s Solvang Strandheim (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Martin Engebretsen m g b hf Murerarbeider Hamar n s 002 Matea Engebretsen k g b hm Hustru Furnes n s 003 Anton Hansen m g b hf Malersvend Ringsakern s 004 Karen Hansen k g b hm Hustru Furnes n s 005 Hans Hansen m ug b s Søn Vang n s 006 Elias Hansen m ug b s Søn Vang n s 007 Arne Hansen m ug b s Søn Vang n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Sæbjørn Branseth m b el Adjunkt Kr.ania n s Solvang Lillebækken under 1 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Johannes Andersen m g b hf Smedhaandverksarbeider Furnes n s 002 Karoline Olsdatter k g b hm Hustru Vang n s 003 Aksel Johannessen m ug b s Arbeider ved jordbruk Hamar n s 004 Sigvald Johannessen m ug b s Søn Vang n s 005 Kaare Johannessen m ug b s Søn Vang n s 006 Karen Johannessen k ug b d Datter Vang n s Solvang Kvitbækken under 1 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Jansen m g b hf Husmand med føderaad Vang n s 002 Vevik Jansen k g b hm Kone Nes Hedem. n s Solvang Bakken under 1 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Jakob Fredriksen m g b hf Arbeider jordbruks Vang n s 002 Marie Mikkelsdatter k g b hm Hustru Furnes n s 003 Johannes Jakobsen m ug b s Arbeider ved jordbruk Furnes n s Solvang Solbakken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Syversen m g b hf fv. Pastor Havebruk Sollien n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1866 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Sollien Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Prest og farmer Merknad: 002 Synøve Syversen k g b hm Pastorhustru Nordfjordeid n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1875 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Nordfjordeid Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Farm.arb hustru Merknad: Solvang Solheim av Storhamar under 1 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Karelius Kristiansen m g b hf Murerarbeider Hamar n s 002 Julie Kristiansen k g b hm Hustru Stange n s 003 Alf Kristiansen m ug b s Søn Hamar n s 004 Henry Kristiansen m ug b s Søn Vang n s 005 Johan Kristiansen m ug b fl Pleiesøn Vang n s Solvang Stensrud under 1 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Olsen Stensrud m g b hf Dagarbeider diverse Vang n s 002 Gina Stensrud k g b hm Hustru Vang n s 003 Olga Stensrud k ug b d Datter Vang n s 004 Karen Stensrud k ug b d Datter Vang n s 005 Kristiane Stensrud k ug b d Datter Vang n s 006 Georg Stensrud m ug b s Søn Vang n s 007 Signe Stensrud k ug b d Datter Vang n s Solvang Lunde under 1 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Tore Kristiansen m e b hf Huseier Snekkerarbeider Ringsakern s 002 Oline Toresdatter k ug b d Husholder Ringsakern s 003 Martin T. Lunde m ug b s Søn Furnes n s Solvang Hoel under 1 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0414 Vang 001 Kristian Kristiansen m g b hf Snekkersvend Furnes n s 002 Lovise Mikkelsdatter k g b hm Hustru Vang n s 003 Kamilla Kristiansen k ug b d Datter Vang n s 004 Margit Kristiansen k ug b d Datter Vang n s Solvang under 1 1 (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Syver Johannessen m g f hf Huseier Tømmermandarb Ringsakern s Sannsynleg opphaldstad: Elverum 002 Mathea Børresdatter k g b hm Hustru Vang n s Solvang Hagelund (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars Peter Larsen m g b hf Dagarbeider diverse Sverige n s 002 Sina Martinsdatter k g b hm Hustru Nes n s Hedem. 003 Martin Larsen m ug b s Støperiarbeider Furnes n s 004 Peter Larsen m ug b s Søn Vang n s 005 Venche Larsen k ug b d Datter Vang n s Solvang Fredly under 1 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Anton Eriksen m g b hf Fabrikarb paa Hamar n s "Melkefabrik" 002 Berte Eriksen k g b hm Hustru Hamar n s 003 Einar Eriksen m ug b s Arbeider paa Hamar n s "Melkefabrik" 004 Johannes Eriksen m ug b s Blikkenslagerlærling Hamar n s 005 Ludvik Eriksen m ug b s Søn Hamar n s 006 Arvid Eriksen m ug b s Søn Hamar n s 007 Bjarne Eriksen m ug b s Søn Hamar n s 008 Anna Eriksen k ug b d Datter Hamar n s 009 Syverine Eriksen k ug b fl Husfaderens søster Hamar n s Sjukdom: s Solvang Rosenlund under 1 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Even Knutsen m g b hf Arbeider staldkar Ringsakern s 002 Gønner Nilsdatter k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Nils Evensen m ug b s Arbeider ved jordbruk Ringsakern s 004 Julie Evensdatter k ug b d Datter Ringsakern s 005 Signe Evensdatter k ug b d Datter Ringsakern s 006 Gunda Evensdatter k ug b d Datter Ringsakern s 007 Ellen Evensdatter k ug b d Datter Ringsakern s 008 Lise Evensdatter k ug b d Datter Ringsakern s Solvang Nyborg under 1 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Arne Birkeland m g b hf Arbeider havearbeider Vikør n s Hard. 002 Marie Birkeland k g b hm Hustru Porsgrundn s 003 Trygve Birkeland m ug b s Søn Biri n s 004 Margrete Birkeland k ug b d Datter Biri n s 005 Kristian Birkeland m ug b s Søn Stange n s 006 Arne Birkeland m ug b s Søn Stange n s 007 Vilhelmine Birkeland k ug b d Datter Vang n s Solvang Granhaug (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Karl Olsen Rønning m g b hf Banevogter Stange n s 002 Borghild Rønning k g b hm Hustru Stange n s 003 Olaf Markus Rønning m ug b s Søn Hamar n s 004 Ole Kristian Rønning m ug b s Søn Vang n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Solvang Hanstad under 1 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristen Martinussen m g b hf Arbeider ved Stange n s Kalkbrænderi 002 Emma Karsldatter k g b hm Hustru Vang n s 003 Emil Kristensen m ug b s Søn Vang n s 004 Olga Kristensen k ug b d Datter Stange n s 005 Marie Kristensen* k ug b d Datter Stange n s 006 Kristian Kristensen* m ug b s Søn Vang n s Solvang Vestli under 1 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Arnt Hansen m g b hf Arbeider paa Furnes n s melkekod.fabrik 002 Hanna Hansen k g b hm Hustru Hamar n s 003 Klara Hansen k ug b d Datter Hamar n s 004 Asbjørn Hansen m ug b s Søn Hamar n s 005 Laura Hansen k ug b d Datter Hamar n s 006 Bergliot Hansen k ug b d Datter Hamar n s 007 Sverre Hansen m ug b s Søn Vang n s 008 Lovise Andersen k ug b fl Arbeiderske husgjerning Furnes n s Solvang Furu (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Frithjof Brinck m g b hf Konduktør ved jernb Helgøen n s 002 Ingeborg Brinck k g b hm Hustru Tromsø n s 003 Signe Brinck k ug b d Datter Nes n s Hedem. 004 Tor Brinck m ug b s Søn Vang n s 005 Kristian Brinck m ug b s Søn Vang n s 006 Astrid Brinck k ug b d Datter Vang n s 007 Ingeborg Fossum k ug b tj Tjenestep. husstel Østerdalen s 008 J. Bjølgerud m g b hf Telegrafist Hamar n s 009 Oline Bjølgerud k g b hm Hustru Vang n s 010 Margit Bjølgerud k ug b d Datter Vang n s Solvang Furuly (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad 001 Torger Hansen m g b hf Huseier fv. murerarb Ringebu (syk) 002 Oline Hansen k g b hm Hustru Faaberg 003 Marie Emilie Jørgensen k e b hm Husmor holder hus for sine barn Vestfossen Eker 004 Eugenie Jørgensen k ug b d Driver hanskeforretning Gjøvik 005 Morten Jørgensen m ug f s Intet erhverv Kr.ania Sannsynleg opphaldstad: Kr.ania Arbeidsledig: l 006 Asta Jørgensen k ug b d Butikjomfru Kr.ania 007 Ingegerd Jørgensen k ug b d Butikjomfru Aamot Modum Solvang Heimdal under 1 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Martin Larsen m g b hf Arbeider ved jordbruk Vang n s 002 Oline Pedersdatter k g b hm Hustru Vang n s 003 Olava Martinsdatter k ug b d Datter Vang n s 004 Marta Martinsdatter k ug b d Datter Vang n s 005 Laura Martinsdatter k ug b d Datter Furnes n s 006 Mikael Martinsen m ug b s Søn Vang n s 007 Petra Martinsdatter k ug b d Datter Vang n s Solvang Sangen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0414 Vang 001 Julius Werenshiold m g b hf Amtsingeniør Vinger n s 002 Fredrikke Werenshiold k g b hm Hustru Egersundn s 003 Karen Fansrud k ug b tj Tjenestepike Stange n s 004 Ole Johansen m ug b tj Gaardsgut Vang n s Solvang Korslund (6 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Elias Paulsen m g b hf Arbeider paa "Melkefabr" Vang n s 002 Martine Johansdatter k g b hm Hustru Vang n s 003 Einar Paulsen m ug b s Søn Furnes n s 004 Asbjørn Paulsen m ug b s Søn Vang n s 005 Ida Paulsen k ug b d Datter Vang n s 006 Kristian Andersen m e b hf Huseier Rentenist Furnes n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1864 Flytta attende til Noreg: 1897 Bustad i Noreg før utflytting: Hamar Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 007 Karen Knutsen k ug b tj Husholder Furnes n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Hamar Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Husholder Merknad: 008 Anton Andersen m e mt b Farmer i Amerika Hamar s Statsb.: Amerikansk Sedvanleg bustad: Minesota U.S. 009 Lars Bergaust m e b el Dagarbeider diverse Ringsakern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Ringsaker Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 010 Agnete Kristiansdatter k e b el Enke Fattigunderstøttet Furnes n s Solvang Almerud (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Lars O. Almerud m g b hf Huseier havebruksarbeder Ringsaker s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Ringsaker Siste bustad i Amerika: Nord Dakota 002 Ingeborg Almerud k g b hm Hustru Vang Valdris Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Vang Valdris Flytta attende til Noreg: 1907 Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Stilling i Amerika: Hoteljomfru Farmer Merknad: 003 Johan Jensen m g b hf Dagarbeider diverse Stange n s 004 Julie Jensen k g b hm Hustru Ringsakern s 005 Jens Jensen m ug b s Søn Hamar n s 006 Julie Matiassen k ug b hm Arbeiderske ved bryggeri Ringsakern s 007 Jenny Olsen k ug b d Datter Gjøvik n s Solvang Berg Sangen under 1 11 (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Jens Olsen m g b hf Gaardeier og murerarbeide Løiten n s 002 Marta Andersdatter k g b hm Hustru Furnes n s 003 Hjørdis Olsen k ug b d Datter Vang n s 004 Johannes Johansen m g b hf Murerarbeider Vang n s 005 Kristine Johansen k g b hm Hustru Ø. n s Gausdal 006 Harald Johansen m ug b s Skomakersvend Hamar n s 007 Olga Johansen k ug b d arbeiderske paa melkefabr Hamar n s 008 Ragnvald Johansen m ug b s Søn Vognmandskusk Hamar n s 009 Karen Eriksen k ug b fl Fattigunderstøttelse Hamar n s Sjukdom: a 010 Knut H. Hamundstad m ug b el Lærerskoleelev Vang V. n s 011 Anne Nilsen Jølstad k e b el Fattigunderstøttet Ringsakern s s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Solvang Bratbakken (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Gregers Gram m g b hf Embedsmand Moss n s 002 Antoinette Gram k g b hm Hustru Bærum n s 003 Ida Gram k ug b d Husgjerning Ægypten n s 004 Gunda Fansrud k ug b tj Tjener Husgjerning Stange n s (Tangen) 005 Hilda Pedersen k ug b tj Tj. Husgjerning Moss n s 006 Martin Johannesen m ug b tj Tj. Husgjerning Furnes n s Arbeidsledig: l Solvang Bakkeli av Storhamar under 1 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Anders Johansen m g b hf Kjørekar paa Melkefabr Nordfjordeid n s 002 Johanne Johansen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Halvor Krogsrud m ug b el Expeditør ved Mjøndalenn s kjøpmandsforretn. V. Eker 004 Kristian Fladby m ug b el Handelsbetjent Christianian s 005 Ansteen Ansteensen m ug b el Postassistent Mosjøen n s Solvang Flensborg østre under 1 7 (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Hans Johannessen m g b hf Kokeriarb Furnes n s (Melkefabrikken) 002 Anne Evensen k g b hm Hustru Stange n s 003 Birger Hanssen m ug b s Søn Vang n s 004 Harald Hanssen m ug b s Søn Vang n s 005 Arne Hanssen m ug b s Søn Vang n s 006 Evald Hanssen m ug b s Søn Vang n s 007 Ingvald Hanssen m ug b s Søn Vang n s Solvang Aftensangen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Anton Solbraa m g b hf Kaptein Søndre n s Fron 002 Karen Solbraa k g b hm Hustru Sollien n s 003 Erling Solbraa m ug b s Søn Søndre n s Fron 004 Audun!! Solbraa k ug b d Datter Fredrikshald n s 005 Torbjørn Sverre Solbraa m ug b s Søn Vang n s 006 Sigrid Solbraa k ug b d Datter Vang n s 007 Valborg Tromsnes k ug b tj Tjenestepike Ringebu n s Solvang Berg under 1 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ida Berg k e b hm Husmor dagarb. gaa Ringsakern s gaardene 002 Leif P. Berg m ug b s Søn Gjøvik n s 003 Martin P. Berg m ug b s Søn Vang n s 004 Christian P. Berg m ug b s Søn Vang n s 005 Ivar P. Berg m ug b s Søn Vang n s 006 Mimmi P. Berg k ug b d Datter Vang n s Solvang Fagerli av Storhamar under 1 9 (7 m, 2 k) (7 m, 2 k) 001 Bertrand Johansen m g b hf Fabrikarbeider Hamar n s (metaltrykker) 002 Vilhelmine Johansen k g b hm Hustru Vang n s 003 Bertrand Johansen m ug b s Fabrikarbeider Fredrikshald n s 004 Arvid Johansen m ug b s Støperiarbeide Fredrikshald n s 005 Mikael Johansen m ug b s Søn Skien n s 006 Aagot Johansen k ug b d Datter Skien n s 007 Alf Johansen m ug b s Søn Vang n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0414 Vang 008 Erling Johansen m ug b s Søn Vang n s 009 Johan Johnsen m e b fl Nr 1s far Ringsakern s Solvang Bækkeli av Storhamar under 1 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karl Kristiansen Hoel m ug b hf Dagarbeider ved jordbruk Hamar n s 002 Marie Kristiansdatter Hoel k ug b tj Husholder Furnes n s Solvang Skovly av Storhamar under 1 3 (3 m, 0 k) (3 m, 0 k) 001 Bernt Larsen m e b hf Bankbud Nes n s Hedem. 002 Torvald B. Larsen m ug b s Arbeider ved elektr. verk Hamar n s 003 Torleif Larsen m ug b s Søn Hamar n s Solvang Solly av Storhamar under 1 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peter Stenberg m g b hf Mekanisk arbeider Trysil n s 002 Gunda Stenberg k g b hm Hustru Hamar n s 003 Asbjørn Stenberg m ug b s Søn Vang n s 004 Rolf Stenberg m ug b s Søn Vang n s 005 Solveig Stenberg k ug b d Datter Vang n s 006 Ragnar Stenberg m ug b s Søn Vang n s 007 Maalfrid Stenberg k ug b d Datter Vang n s 008 Anne Løvlien k e b fl Enke Hjælper til i huset Vang n s Solvang Solhøi av Storhamar under 1 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Engebretsen m g b hf Fabrikarbeider Hamar n s 002 Ingeborg Engebretsen k g b hm Hustru Vang n s 003 Engebret Engebretsen m ug b s Søn Hamar n s 004 Elisabet Engebretsen k ug b d Datter Hamar n s 005 Jul Engebretsen m ug b s Søn Vang n s 006 Oline Engebretsen k ug b d Datter Vang n s 007 Martin Engebretsen m ug b s Søn Vang n s Solvang Fredheim under 1 6 (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Evine Sætre k e b hm Enkefru med formue Aamot n s 002 Anne Sætre k ug b d Datter Storelvedalen n s 003 Anders Sætre m ug b s Søn Storelvedalen n s 004 Dordy Odbjørg Sætre k ug b d Datter Storelvedalen n s 005 Serine Dieseth k ug b fl Elev ved vævskole Aamot n s 006 Karoline Røste k ug b fl Lærerskoleelev Løiten n s Solvang Dahl (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Vilhelnm Dørum m g b hf Samlagsbetj Vang n s 002 Syverine Dørum k g b hm Hustru Vang n s 003 Harald Dørum m ug b s Søn Hamar n s 004 Sverre Dørum m ug b s Søn Hamar n s 005 Maalfrid Dørum k ug b d Datter Vang n s 006 Dagny Dørum k ug b d Datter Vang n s 007 Guttorm Dørum m ug b s Søn Vang n s Solvang Granlund av Storhamar under 1 5 (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Nils Sandvold m g b hf Skræddersvend Vang n s 002 Karen Margrethe Sandvold k g f hm Hustru Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Finsal sykehjem 003 Bergliot Sandvold k b d Datter Kr.ania n s 004 Margrethe Sandvold k b d Datter Kr.ania n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Laura Sandvold k b d Datter Sarpsborgn s 006 Bjarne Sandvold m b s Søn Hamar n s Solvang Østli av Storhamar under 1 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anders Andersen m g b hf Bryggeriarbeider Stange n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Hustru Furnes n s Solvang Hamarly av Storhamar under 1 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Hansen Skøien m g b hf Bryggeriarbeider Stange n s 002 Lina Skøien k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Even Skøien m ug b s Søn Hamar n s 004 Thora Skøien k ug b d Datter Hamar n s 005 Kristoffer Skøien m ug b s Søn Hamar n s 006 Hans Skøien m ug b s Søn Hamar n s Solvang Aamaalsrud under 1 2 (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Johannes Jørgensen m g b hf Støperiarbeider Ringsakern s 002 Eli Jørgensen k g b hm Hustru Stange n s 003 Tina Jørgensen k ug f d Datter Vang n s Sannsynleg opphaldstad: Hamar Solvang Mosebæk under 1 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Edvart Valby m g b hf Huseier Arbeider paa Løiten n s Melkefabrik 002 Ingeborg Valby k g b hm Hustru Furnes n s 003 Ingerid Valby k ug b d Datter Hamar n s 004 Karen Andersen k e b d Enke Husstel Søm Hamar n s 005 Evald Andersen m ug b fl Dattersøn Vang n s 006 Torleif Andersen m ug b fl Dattersøn Vang n s Solvang Søbak av Storhamar under 1 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Samuel Kristiansen m g b hf Skomaker S Nes n s Hedem. 002 Syverine Kristiansen k g b hm Hustru Nes Hedem. n s Solvang Hamarbakken under 1 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Svendsen m g b hf Bryggeriarbeider Vang n s 002 Marie Svendsen k g b hm Hustru N. n s Odalen 003 Magda Svendsen k ug b d Datter Vang n s 004 Ivar Svendsen m ug b s Søn Vang n s 005 Peterine Pedersen k ug b fl Pleiedatter Hamar n s Solvang Suttenberg under 1 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Larsen m e b hf Bryggeriarbeider Vang n s 002 Helga Larsen k ug b d Husholder Furnes n s 003 Anna Larsen k ug b d Datter Arb paa Melkefabr Vang n s 004 Oskar Larsen m ug b s Søn Vang n s Folketeljinga Solvang Østlund (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Erik Andersen m g b hf Støperiarbeider Furnes n s 002 Tonette Olsdatter k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Anna E. Østlund k ug b d Datter Syerske Vang n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer