Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0527 Vardal Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 284 (kvinner: 142, menn: 142) Bustader i kretsen: 48 Krets: 001 Mustad og Viberg Prestegjeld: Vardal Herred/by: Vardal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Mustad og Pederstuen (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) Viberg 001 Ole Grindvold m g b hf Lærer og gaardbruker Vardal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Birgithe Grindvold k g b hm Gaardmandskone Vardal n s 003 Ottar Grindvold m ug b s Arbeider ved gaarden Vardal n s 004 Karen Kolberg k ug b tj Tjenestepike Vardal n s 005 Even Pederstuen m e b fl Føderaadsmand Vardal n s Merknad: Føderaadshuset 006 Mina Hagen k ug b tj Budeie Søndre Land n s Mustad og Olestuen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Viberg 001 Olof Solum m g b hf Gaardbruker & Søndre n s malerarbeider Land 002 Helene Solum k g b hm Gaardmandskone Søndre n s Land 003 Asta Solum k ug b d Hjælper moren Vardal n s 004 Sverre Solum m ug b s Søn Vardal n s 005 Anton Solum m ug b s Søn Vardal n s 006 Agnes Solum k ug b d Datter Vardal n s 007 Hilda Solum k ug b d Datter Vardal n s 008 Olaug Solum k ug b d Datter Vardal n s 009 Edvin Solum m ug b s Søn Vardal n s Folketeljinga Mustad og Viberg (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Viberg Hans Nilsen Viberg m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Cecilie Viberg k g b hm Gaardmandskone Vardal n s 003 Anna Viberg k ug b d Hjælper moren i huset Vardal n s 004 Charlotte Viberg k ug b d Budeie Vardal n s 005 Olga Viberg k ug b d Budeie Vardal n s 006 Tora Viberg k ug b d Hjælper moren i huset Vardal n s 007 Børre Olsen m ug b Lægdslem Lægdslæm Vardal n s Sjukdom: s 008 Harald Viberg m g b hf Hjælper med gaardsbruket Vardal n s og skogsarbeider 009 Tora Viberg k g b hm Husholdningen Vardal n s 010 Laurits Viberg m ug b s Søn Vardal n s 011 Signe Cecilie Viberg k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Nordberg (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) Viberg 001 Kristian Andersen m g f hf Gaardbruker og Birid n s skogsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Biridalen 002 Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Birid n s 003 Anne Cicilie Støp k ug b Lægdebarn Lægdebarn Østre n s Mustad og Søberg (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Viberg 001 Hans Kristian Søberg m e b hf Gaardbruker og skogarbeide Søndre Land n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0527 Vardal 002 Julius Søberg m ug b s Skogsarbeider og Vardal n s dagarbeider 003 Johanne Marie Mathiasdatter k ug b tj Husholderske Vardal n s 004 Anna Støp k ug b Lægdebarn Lægdebarn Vardal n s Mustad og Hageengen (3 m, 1 k) (2 m, 1 k) Viberg 001 Johan Hageengen m e b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Maren Johannesdatter k ug b tj Husholderske Vardal n s 003 Jørgen Hageengen m ug b s Skogarbeider og Vardal n s gaardsarbeide 004 Peter Hageengen m g mt fl Dagarbeider og Vardal n s veiarbeider Sedvanleg bustad: Glæstadhaugen Vardal Mustad og Brudløs nedre (plads) under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Viberg 001 Peter Johansen m g b hf Husmand Vardal n s 002 Johanne Edvardsdatter k g b hm Husmandskone Vardal n s 003 Johan Petersen m ug b s Søn Vardal n s 004 Edvin Petersen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Brudløs øvre (plads) under (3 m, 3 k) (3 m, 4 k) Viberg 001 Johannes Nilsen m g b hf Husmand Vardal n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Husmandskone Vardal n s 003 Netta Johannesdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Olav Johannessen m ug b s Søn Vardal n s 005 Jenny Johannesdatter k ug b d Datter Vardal n s 006 Konrad Johannessen m ug b s Søn Vardal n s 007 Johanne Marie Jakobsdatter k e f fl Dagarbeiderske Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Mælum Vardal Mustad og Nilsbakken (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Viberg 001 Ole Mathiassen m g b hf Gaardbruker og Vardal n s skogsarbeider 002 Johanne Johannesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land 003 Johannes Olsen m ug b s Skogsarbeider & Vardal n s Dagsarbeider 004 Martin Olsen m ug b s Skogsarbeider & Vardal s Dagsarbeider Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Vardal Siste bustad i Amerika: Toun Plemouth Wisconsin Stilling i Amerika: Jordbruksarbeider Merknad: 005 Ida Olsdatter k ug b d Datter Vardal n s Sjukdom: a 006 Olga Olsdatter k ug b d Hjælper moren i huset Vardal n s 007 Ole Olsen m ug b s Søn Vardal n s 008 Arne Olsen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Skyberg (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) Viberg 001 Kristian Holte m g b hf Forpagter og Vardal n s skogsopsynsmand 002 Agnete Holte k g b hm Forpagterkone Vardal n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Johan Holte m ug b s Gaardsarbeide Vardal n s 004 Kasper Holte m ug b s Gaardsarbeide Vardal n s 005 Anna Holte k ug b d Datter Vardal n s 006 Harald Holte m ug b s Søn Vardal n s 007 Einar Holte m ug b s Søn Vardal n s 008 Olaf Holte m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Østberg (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) Viberg 001 August Bakkom Østberg m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Halvard Østberg m ug b s Søn Vardal n s 004 Marie Østberg k ug b d Datter Vardal n s 005 Magnus Østberg m ug b s Søn Vardal n s 006 Alf Østberg m ug b s Søn Vardal n s 007 Gunnar Østberg m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Skybergsbakken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Viberg 001 Peder Hovelsen m g b hf Gaardbruker Nordre n s Land 002 Lisa Andreasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre Land n s Mustad og Skybergsæter under (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) Viberg 001 August Olsen m ug b hf Husmand Vardal n s 002 Marie Andersdatter k e b hm Husholderske Vardal n s 003 Gustav Olsen m ug f fl Skogsarbeider og Vardal n s tømmermandsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Søndre Aurdal 004 Olaf Bondelien m g f hf Skogsarbeider Birid n s Sannsynleg opphaldstad: Søndre Aurdal 005 Oline Kristiansdatter k g b hm Arbeiderhustru Søndre n s Land 006 Hilda Josefine Olafsdatter k ug b d Datter Vardal n s %Kristtansdatter% 007 Hans Kristian Olafsen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Find (plads) under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Viberg 001 Johan Mathiassen m g b hf Husmand Vardal n s 002 Gelline Johannesdatter k g b hm Husmandskone Birid n s 003 Ole Johansen m ug b s Dagarbeider Vardal n s Mustad og Limoset nedre (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) Viberg 001 Even Knudsen m g f hf Gaardbruker og skrædder Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Gubberud Vardal 002 Lisa Olsdatter k g b hm Gaardbruker Vardal n s 003 Einar Evensen m ug b s Dagarber!! Vardal n s Folketeljinga Mustad og Limoset øvre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) Viberg 001 Ole Olsen Limoset m g f hf Gaardbruker Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Undlien Vardal 002 Hanna Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0527 Vardal 003!! Limoset* m ug b s Søn Vardal n s Merknad: Udøpt gut 004 Janna Olafsdatter k ug b tj Tjenestepike Søndre Land n s Mustad og Fuglerud (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Viberg 001 Nils Østensen m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Johanne Mathiasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Ingvald Nilsen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 004 Nils Nilsen m ug f s Dagarbeider Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Dalborgen Vardal 005 Teoline Nilsdatter k ug b d Syerske Vardal n s Mustad og Fridheim (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Viberg 001 Nils Olsen m g b hf Skogsarbeider og Vardal n s gaardbruker 002 Johanne Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land 003 Anna Nilsdatter k ug b d Datter Søndre n s Land 004 Osvald Nilsen m ug b s Søn Søndre n s Land 005 Marius Nilsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Klara Nilsdatter k ug b d Datter Søndre n s Land 007 Nora Nilsdatter k ug b d Datter Vardal n s 008 Sigurd Nilsen m ug b s Søn Vardal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Mustad og Seval (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) Viberg 001 Karl Grindvold m g b hf Gårdbruker Vardal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Lisa Grindvold k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Laura Grindvold k ug b d Datter Vardal n s 004 Klara Grindvold k ug b d Datter Vardal n s 005 Johan Magnussen m ug b tj Tjenestegut Vardal n s 006 Dina Johansdatter k ug b tj Budeie Vardal n s 007 Gerda Olausdatter k ug b fl Budeiens datter Vardal n s 008 Jakob Olsen m e b hf Føderaadsmand Vardal n s Merknad: Føderaadshuset 009 Gunhild Olsen k ug b hm Husholderske Vardal n s Mustad og Bergstuen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Viberg 001 Ole Andreassen m g b hf Gårdbruker og dagarbeider Vardal n s 002 Beate Johannesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Johannes Kristiansen m e b fl Rentenist Vardal n s Mustad og Barlund (plads) under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Viberg 001 Olaus Olsen Barlund m g b hf Husmand Nordre n s Land 002 Kristine Andreasdatter k g b hm Husmandskone Vardal n s 003 Alf Olaussen m ug b s Søn Vardal n s 004 Borghild Olausdatter k ug b d Datter Vardal n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 005 Olga Olausdatter k ug b d Datter Vardal n s 006 Tora Olausdatter k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Sevalstuen (plads) under (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Viberg 001 Ole Martin Olsen m g b hf Husmand Søndre n s Land 002 Ingeborg Henriksdatter k g b hm Husmandskone Birid n s 003 Ole Olsen m g b hf Dagarbeider Søndre n s Land 004 Anna Gudbrandsdatter k g b hm Arbeiderkone Søndre n s Land 005 Anna Johansen k ug b d Datter Søndre n s Land 006 Ottar Olsen m ug b s Søn Vardal n s 007 Margit Olsdatter k ug b d Datter Vardal n s 008 Marta Martinusdatter k ug b Datterdatter Datterdatter Vardal n s 009 Oluf Johansen m ug b fl Dagarbeider Søndre Land n s Mustad og Varpbakløkken (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) Viberg 001 Hans Johannessen m g b hf Gaardbruker og Vardal n s skogsarbeider 002 Agnete Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Johan Hansen m ug b s Hjemmev.søn (sykelig) Vardal n s 004 Sverre Hansen m ug f s Dagarbeider Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Myrvold Vardal 005 Emma Hansdatter k ug b d Datter Vardal n s 006 Petra Hansdatter k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Sauhagen (1 m, 1 k) (3 m, 1 k) Viberg 001 Mathias Lindalen m g f hf Gaardbruker & Vardal n s skogsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Sebakken Vardal 002 Marie Lindalen k g b hm Gaardbru.kone Vermeland n s Sverige 003 Aksel Lindalen m ug f s Sagarbeider Vermeland n s Sverige Sannsynleg opphaldstad: Lillengen Vardal 004 Martinus Olsen m ug b Lægdebarn Lægdebarn Vardal n s Mustad og Nygaard under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Viberg Merknad: Beboet hus 001 Hans Evensen m g b hf Tildels understøttet av Vardal n s fattigvæsenet 002 Johanne Jensdatter k g b hm Tildels understøttet av Vardal n s fattigvæsenet 003 Marie Hansdatter k ug b d Dagarbeiderske Vardal n s 004 Einar Olsen m ug b dattersøn Dattersøn Vardal n s Mustad og Indgjerdingen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Viberg 001 Maurits Nilsen m g b hf Gaardbruker og dagarbeider Vardal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0527 Vardal 002 Helga Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land 003 Jensine Mauritsdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Henry Mauritsen m ug b s Søn Vardal n s 005 Astrid Mauritsdatter k ug b d Datter Vardal n s 006 Nils Mauritsen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Øverjordet (3 m, 1 k) (5 m, 1 k) Viberg 001 Johan Johansen m g f hf Gaardbruker Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Aalkyterud Birid 002 Berte Marie Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Julius Johansen m ug f s Dagarbeider Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Aalkyterud Birid 004 Jørgen Johansen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 005 Bernt Johansen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 006 Peter Johansen m ug b s Dagarbeider Vardal n s Mustad og Snuggerud (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) Viberg 001 Ole B. Snuggerud m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Johanne Andreasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Marie Olsdatter k ug b d Budeie Vardal n s 004 Borghild Olsdatter k ug b d Kjøkkenpike Vardal n s 005 Alexander Olsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Markus Olsen m ug b s Søn Vardal n s 007 Kristian Olsen m ug b s Søn Vardal n s 008 Jenny Olsdatter k ug b d Datter Vardal n s 009 Ottar Olsen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Valheim (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Viberg 001 Oluf Olsen m g b hf Gaardbruker og Nordre n s tømmermand S Land 002 Sofie Joahnnesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Oskar Olufsen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 004 Borghild Olufsdatter k ug b d Datter Vardal n s 005 Helga Olufsdatter k ug b d Datter Vardal n s 006 Ole Olufsen m ug b s Søn Vardal n s 007 Signe Olufsdatter k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Grindvoldsslåtten (0 m, 4 k) (1 m, 5 k) Viberg 001 Kristian Olsen m g f hf Arbeider ved Mølle og Nannestadn s Jordbruker Sannsynleg opphaldstad: Lillengen Vardal 002 Amanda Olsen k g b hm Arbeiderkone Vermeland n s Sverige 003 Olga Olsen k ug f d Strykerske Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjøvik 004 Gudrun Olsen k ug b d Datter Gjøvik n s 005 Lilli Olsen k ug b d Datter Gjøvik n s 006 Signe Olsdatter* k ug b d Datter Gjøvik n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Mustad og Viberg Skugerud (3 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Ole Poulsen m g f hf Gaardbruker og Vardal n s sadelmaker S Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Hage Vardal 002 Karen Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Hans Olsen m ug f s Dagarbeider Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Dalborgen Vardal 004 Peter Olsen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 005 Ludvig Olsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Klara Olsen k ug b d Datter Vardal n s 007 Paul Olsen m e b hf Føderaadsmand Vardal n s Merknad: Føderaadshuset 008 Karoline Poulsdatter k ug b hm Husholderske Vardal n s Mustad og Skogstad vestre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Viberg 001 Ole Pedersen m g b hf Lidt arbeide ved siden av Søndre n s lidt jordbruk Land 002 Johanne Evensdatter k g b hm Arbeiderkone Vardal n s Mustad og Skogstad østre (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Viberg 001 Even Olsen m g f hf Gaardbruker og Vardal n s Dagarbeider Sannsynleg opphaldstad: Birid 002 Lisa Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Martin Olsen m g b fl hf Dagarbeider Søndre n s Land 004 Johanne Evensdatter k g b fl hm Arbeiderkone Vardal n s 005 Ole Martinsen m ug b fl s Søn Vardal n s 006 Laura Martinsdatter k ug b fl d Datter Vardal n s 007 Einar Martinsen m ug b fl s Søn Vardal n s Mustad og Sæterengen under (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) Viberg Merknad: Beboelsehus med litt jord 001 Harald Olsen m g b hf Tømmermand og snedker Vardal n s S 002 Gyda Kristiansdatter k g b hm Haandverkerkone Vardal n s 003 Klara Haraldsdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Marie Haraldsdatter k ug b d Datter Vardal n s 005 Halvdan Haraldsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Anna Haraldsdatter k ug b d Datter Vardal n s 007 Helga Haraldsdatter k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Kulsveen (1 m, 7 k) (1 m, 7 k) Viberg 001 Peder Eriksen m g b hf Gaardbruker Nes n s Hedm. 002 Antonette Eriksen k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Amalie Eriksen k ug b d Hjælper moren i huset Vardal n s 004 Berte Eriksen k ug b d Budeie Vardal n s 005 Anna Eriksen k ug b d Datter Vardal n s 006 Astrid Eriksen k ug b d Datter Vardal n s 007 Palma Eriksen k ug b d Datter Vardal n s 008 Otilde Eriksen k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Lindstad (2 m, 5 k) (4 m, 4 k) Viberg Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0527 Vardal 001 Bernt Limoset m g f hf Skræddermester S og Vardal n s gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Gubbrud Vardal 002 Karen Hansdatter k g b hm Haandverkerkone Søndre n s Land 003 Laura Berntsdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Even Berntsen m ug b s Søn Gjøvik n s 005 Karl Berntsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Inga Berntsdatter k ug b d Datter Vardal n s 007 Borghild Bernsdatter k ug b d Datter Vardal n s 008 Ole Hagen m ug f el Skrædder-læregut Søndre n s Land Sannsynleg opphaldstad: Gubbrud Vardal 009 Ingeborg Sagstuen k g mt b Arbeiderkone Søndre n s Land Sedvanleg bustad: Granumsengen Søndre Land Mustad og Grindvolden (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Viberg 001 Johan Skyberg m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Karoline Skyberg k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land 003 Øivind Skyberg m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Sæteren øvre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Viberg 001 Olaus Knudsen Sæteren m e b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Signe Sæteren k ug b d Husholderske Vardal n s 003 Johanne Sæteren k ug b d Kjøkkenpike Vardal n s 004 Petra Sæteren k ug b d Buddeie Vardal n s 005 Borghild Sæteren k ug b d Budeie Vardal n s 006 Kristian Hanssen m ug b tj Tjenestegut Vardal n s Mustad og Hellom (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Viberg 001 Gudbrand Knudsen m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Beate Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Kristian Gudbrandsen m ug b s Forsørget søn Vardal n s Sjukdom: a 004 Hans Gudbrandsen m ug b s Dagarbeider Vardal n s 005 Marie Gudbrandsdatter k ug b d Budeie Vardal n s Mustad og Frydenberg (2 m, 1 k) (4 m, 1 k) Viberg 001 Kristian Olsen m g f hf Gaardbruker og Vardal n s tømmerkjører Sannsynleg opphaldstad: Libakken Vardal 002 Karine Gudbrandsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Ole Kristiansen m ug f s Dagarbeider Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Libakken Vardal 004 Johan Kristiansen m ug b s Søn Vardal n s 005 Klain?? Kristiansen m ug b s Søn Vardal n s Mustad og Linderud 33 1, 2 9 (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) Viberg 001 Johan Johannessen m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Karoline Johannesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre Land n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Johannes Johansen m ug b s Søn Vardal n s 004 Johanne Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 005 Julius Johansen m ug b s Søn Vardal n s 006 Ole Kristian Johansen m ug b s Søn Vardal n s 007 Petra Jensine Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 008 Johan Mauritsen m ug b tj Tjenestegut Vardal n s 009 Olivia Kristiansdatter k ug b tj Budeie Søndre Land n s Mustad og Sæteren nedre (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) Viberg 001 Lisa Sæteren k e b hm Gaardbrukerenke Vardal n s 002 Beate Sæteren k ug b d Hjælper moren Vardal n s 003 Helene Tomasdatter k ug b fl Fattigunderstøttet Vardal n s Sjukdom: s 004 Petter Viberg m g b hf Gaardsbestyrer Vardal n s 005 Marie Viberg k g b hm Arbeiderkone Vardal n s 006 Harald Viberg m ug b s Søn Vardal n s 007 Nora Viberg k ug b d Datter Vardal n s Mustad og Rostad under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Viberg Merknad: Forpagtet bruk 001 Anton Tolevsen m g b hf Forpagter og dagarbeider Søndre n s Land 002 Nille Johannesdatter k g b hm Forpagterkone Birid n s Mustad og Vesterhaug (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Viberg 001 Olaus Vaslien m g b hf Gaardbruker Nordre n s Land 002 Petrine Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nordre n s Land 003 Anne Olausdatter k ug b d Hjælper moren Nordre Land n s Mustad og Mustad vestre (2 m, 3 k) (1 m, 3 k) Viberg 001 Georg Hoff m g b hf Rentenis Birid n s 002 Laura Hoff k g b hm Hustru Birid n s 003 Lovise Sæteren k ug b tj Husholderske Vardal n s 004 Helga Skogstad k ug b tj Budeie Vardal n s 005!! Koppang m g mt b hf Skogsbestyrer Storelvedalen n s Sedvanleg bustad: Hurdalen Mustad og Mailund under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Viberg Merknad: Forpagtet bruk 001 Edvard Evensen m g b hf Forpagter og dagarbeider Vardal n s 002 Nina Nilsdatter k g b hm Forpagterkone Vardal n s Folketeljinga Mustad og Hermanrud (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) Viberg 001 Ole J. Østberg m g b hf Gaardbruker Søndre n s Land 002 Nikoline Østberg k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0527 Vardal 003 Osvald Østberg m ug b s Søn Vardal n s 004 Karen Blekstuen k e b tj Budeie Vardal n s 005 Markus Olsen m ug b s Budeiens søn Vardal n s 006 Klara Olsen k ug b d Budeiens Datter Vardal n s 007 Sigurd Karlsen m ug b s Budeiens Søn Vardal n s 008 Lovise Hanssen k ug b tj Tjenestepike Nordre n s Land 009 Kristian Lauritsen m ug b tj Tjenestegut Søndre Land n s Mustad og Tajestuen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Viberg 001 Johan Smestad m g b hf Gaardbruker og Vardal n s skogsarbeider 002 Agnete Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre n s Land 003 Asta Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Olav Johansen m ug b s Søn Vardal n s 005 Polmar Johansen m ug b s Søn Vardal n s 006 Jenny Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 007 Valborg Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 008 Borghild Johansdatter k ug b d Datter Vardal n s 009 Johan Johansen m ug b s Søn Vardal n s Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 472 (kvinner: 240, menn: 232) Bustader i kretsen: 79 Krets: 002 Houg og Glæstad Prestegjeld: Vardal Herred/by: Vardal Houg og Glæstad Klokkergaarden (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gustav Risting m g b hf Kirkesanger og Indre n s folkeskolelærer Holmedal 002 Ragna Risting k g b hm Kirkes- og lærerkone Indre n s Holmedal 003 Johannes Risting m ug b s Søn Vardal n s 004 Eldrid Skogen k ug b tj Tjenestepike Indre n s Holmedal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Houg og Glæstad Vardal meieri (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 N. Chr. Hofslien m g b hf Meierieier og kjøbmand S. Land n s 002 Anne Hofslien k g b hm Meierieier og Vang n s kjøbmandskone Hedem. 003 Synnøve Øgaard k ug b fl Husstel Vardal n s 004 Johan Hage?? m ug b tj Handelsbetjent Vardal n s 005 Aug. Neraasen m ug b tj Handelsbetjent Vardal n s 006 Johannes Svendsen m ug b tj Maskinist Vardal n s Merknad: Bryggerhuset 007 Gustav Hellum m ug b tj Kjører Vardal n s 008 Kari Brandbakken k ug b tj Meierske Vardal n s 009 Emma Mikkelsen k ug b tj Kokkepike Vang n s Hedem. 010 Sofie Aasbakken k ug b tj Stuepike S. Land n s Houg og Glæstad Fagertun 22 2, 6 7 (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Einar Østen m g f hf Baker S Kr.ania n s Sannsynleg opphaldstad: Flugstad i Faaberg 002 Mina Østen k g b hm Bakers hustru Ringsakern s 003 Alf Østen m ug b s Søn Snertingdalen n s 004 Esther Østen k ug b d Datter Vardal n s 005 Mary Østen k ug b d Datter Vardal n s 006 Marta Lund k ug b tj Tjenestepike, husstel Vardal n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 007 Ludvig Hagen m ug b tj Kjørekarl Ringsakern s 008 Einar Krokerud m ug b tj Bakersvend Ringsakern s Houg og Glæstad Enger (plads) %22% 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Bernt Gudbrandsen Hellum m g b hf Dagarbeider Skogs- og Vardal n s kjørearbeide 002 Oline Børesdatter Hellum k g b hm Dagarbeiderskone Vardal n s 003 Anna Beate Hellum k ug b d Datter Vardal n s 004 Gunnar Berntsen Hellum m ug b s Søn Vardal n s 005 Borghild Berntsen Hellum k ug b d Datter Vardal n s 006 Brynhild Otilie Berntsen Hellum k ug b d Datter Vardal n s Houg og Glæstad Bjørnerud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Søberg m g b hf Gaardbruker Vang n s Hedemark 002 Johanne Søberg k g b hm Gaardbrukerkone Vang n s Hedemark 003 Peder Søberg m ug b s Arbeider jord- og Vang n s skogsarbeide Hedemark 004 Tora Søberg k ug b d Budeie Vang n s Hedemark Houg og Glæstad Grønvold 19 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Endnu ikke fastsat 001 Lars Olsen Grønvold m g b hf Landpostbud Vardal n s 002 Johanne Grønvold k g b hm Landpostbuds kone Vardal n s Houg og Glæstad Stensby 19 3, 12 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Hansen Stensby m g b hf Inderst Skogsarbeider Søndre n s Land 002 Marie Hansen Stensby k g b hm Skogsarbeiderskone Vardal n s 003 Olga Antonsdatter Stensby k ug b d Datter Vardal n s 004 Alf Antonsen Stensby m ug b s Søn Vardal n s 005!! Antonsdatter Stensby* k ug b d Datter Vardal n s Merknad: Udøpt pike Houg og Glæstad Heiberg (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Christian Hage m g b hf Gaardbruker Birid n s 002 Netta Olsdatter Hage k g b hm Gaardbrukerkone Birid n s 003 Helga Kulsveen k ug b tj Tjenestepike Fjøsstel og husligarb Vardal n s Houg og Glæstad Øvergaard (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Davidsen Øvergaard m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Ida Johannesdatter Øvergaard k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Lauritz Olsen Øvergaard m ug b s jord- og skogsarbeide Vardal n s 004 Sverre Olufsen Wahlheim m ug b tj Tjenestegut, gaardsarb Vardal n s Houg og Glæstad Valien nedre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Ador Berntzen m g b hf Smed S for egen regning Vaaler i n s Solør 002 Gyda Larsen Berntzen k g b hm Smedkone Vardal n s 003 Ludvig Berntzen m ug b s Søn Vardal n s 004 Johanne Berntzen k ug b d Datter Vardal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0527 Vardal 005 Bernt Berntzen m ug b s Søn Vardal n s 006 Karl Berntzen m ug b s Søn Vardal n s 007 Marta Berntzen k ug b d Datter Vardal n s 008 Ellen Berntzen k ug b d Datter Vardal n s 009 Olof Berntzen m ug b tj Læregut i smedfaget Vaaler i Solør n s Houg og Glæstad Valien øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Mauritz Johansen Valien m g b hf Gaardbruker, jordarbeider Vardal n s 002 Anne Hansen Valien k g b hm Gaardbruker og S. Land n s jordarb.kone 003 Johan Mauritzen Valien m ug b s Søn Vardal n s 004 Olga Mauritzen Valien k ug b d Datter Vardal n s Houg og Glæstad Valislaatten (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Gudbrandsen Valislaatten m g b hf Jordbruker og jordarbeider Vardal n s skogsarbeider 002 Sofie Svendsdatter k g b hm gaardbr og arb.kone Vardal n s Valislaatten 003 Beate Olsdatter Valislaatten k ug b d Datter Vardal n s 004 Sverre Olsen Valislaatten m ug b s Søn Vardal n s 005 Azora Valislaatten k ug b fl Til opfostring for fattigvæsenet Vardal n s Houg og Glæstad Haugseie (plads) %25% 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Svend Hansen Haugseie m g b hf Husmand Vardal n s 002 Ingeborg Pedersdatter k g b hm Husmandskone Vardal n s Haugseie 003 Berthe Marie Svendsen k ug b d Tjenestepike Vardal n s Houg og Glæstad Haugseie (plads) %25% 10 (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Mathias Larsen Haugseie m g b hf Husmand Vardal n s 002 Mina Andreasdatter Haugseie k g b hm Husmandskone, syr, væver Vardal n s 003 Lina Mathiasdatter Haugseie k ug b d Dagarbeiderske Diverse Vardal n s forefaldende arb 004 Martha Mathiasdatter k ug b d Datter Vardal n s Haugseie 005 Gunnar Mathiassen Haugseie m ug b s Søn Vardal n s 006 Anna Mathiasdatter Haugseie k ug b d Datter Vardal n s 007 Jenny Mathiasdatter Haugseie k ug b d Datter Vardal n s 008 Kristian Mathiassen Haugseie m ug b s Søn Vardal n s 009 Magda Mathiasdatter k ug b d Datter Vardal n s Haugseie 010 Mathea Eriksdatter k e b el Lever av sine midler Snertingdalen n s Houg og Glæstad Hørstadstuen 26 3, 7 6 (2 m, 4 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Anstensen Hørstadstuen m g b hf Gaardbruker og slagter Snertingdalen n s 002 Ingeborg Marie Hørstadstuen k g b hm Gaardbruker og slagters Vardal n s kone 003 Olaf Antonsen Hørstadstuen m ug b s Jord- og skogbruksarb Vardal n s 004 Jenny Antonsen Hørstadstuen k ug b d Datter Vardal n s 005 Kathrine Hørstadstuen k ug b fl Til opfostring for Fattigv Vardal n s 006 Sofie Kristiansen k g mt b Omreisende med gjenstande til utlodning Regn. Cellulosearb. kone Ukjendt n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Ø Houg og Glæstad Lauvlien (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Olaus Olsen Lauvlien m g b hf Gaardbruker jordbruks og Vardal n s skogsarbeide 002 Amalie Danielsdatter Lauvlien k g b hm Gaardbruker og Aasnæs n s arbeiderkone syerske - strygerske 003 Johanne Olausdatter Lauvlien k ug b d Datter Vardal n s 004 Einar Olaussen Lauvlien m ug b s Søn Vardal n s 005 Hulda Olausdatter Lauvlien k ug b d Datter Vardal n s Folketeljinga Houg og Glæstad Engen 26 4, 5 3 (1 m, 2 k) (1 m, 4 k) 001 Ingeborg Mathiasdatter Engen k e b hm jordbrukerske syerske Vardal n s 002 Mathias Kristiansen Engen m ug b s jordbrukssarb, Vardal n s skogsarb, maskinist (motortræskeverk) 003 Johanne Olsdatter Engen k e b fl Til forpleining for Birid n s fattigvæsenet %Syerske, væverske% 004 Petra Kristiansdatter Engen k ug f d Syerske, væverske Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Solheim i Vardal 005 Helene Martinsen Engen k e f el Dagarbeiderske Vasking, Vardal n s baking, slagting Sannsynleg opphaldstad: Børdal i Vardal Houg og Glæstad Skougoms - Alm. (plads) %27% 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Lars Gudbrandsen Hellum m g b hf Husmand Vardal n s 002 Sina Johannessen Hellum k g b hm Husmandskone Vardal n s 003 Beate Larsdatter Hellum k ug b d Datter Vardal n s 004 Signe Larsdatter Hellum k ug b d Datter Gjøvik n s 005 Karl Ludvig Larssen Hellum m ug b s Søn Gjøvik n s Houg og Glæstad Almseie (plads) %27% 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Edvart Johannesen Almseie m g b hf Inderst, jordarbeide og Vardal n s vedhugning 002 Beate Mathiasdatter Almseie k g b hm Inderstkone Budeie Vardal n s 003 Ole Edvartsen Almseie m ug b s Søn Vardal n s 004 Einar Edvartsen Almseie m g b hf Husmand Vardal n s 005 Netta Andreasdatter Almseie k g b hm Husmandskone N. Land n s 006 Arne Einarsen Almseie m ug b s Søn Vardal n s 007 Borghild Einarsen k ug b d Datter Gjøvik n s Houg og Glæstad Fjeldhaug (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peter Edvartsen Fjeldhaug m g b hf Gaardsbruk, jordbruks og Vardal n s skogbruksarb 002 Beate Hansdatter Fjeldhaug k g b hm Gaardbruker og Vardal n s arbeiderkone 003 Harald P. Fjeldhaug m ug b s Søn Vardal n s 004 Ellen Fjeldhaug k ug b d Datter Vardal n s 005 Sigurd Fjeldhaug m ug b s Søn Vardal n s 006 Gudrun Gustavsen k ug b fl barn til opfostring for fattigvæsenet Vardal n s Houg og Glæstad Alm - øvre (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Fredrik Johannessen Alm m e b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Johanne Alm m e f Brukerens far Føderaadsmand Vardal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0527 Vardal Sannsynleg opphaldstad: Skovly i Vardal 003 Karen Tomter k ug b tj Husholderske Snertingdalen n s Houg og Glæstad Alm nedre 27 1 %3, 6% 8 (5 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hans O. Alm m ug b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Petra O. Alm k ug b hm Husholderske Vardal n s 003 Ole F. Alm m g b Brukerens far Føderaadsmand Vardal n s 004 Johanne Alm k g b brukerens mor Føderaadskone Vardal n s 005 Osvald Solum m ug b tj Tjenestegut Vardal n s jordbruksarbeide 006 Tora Olsdatter Skaugerud k ug b tj Tjenestepike huslig arb Vardal n s 007 Ole Jakob Kjendseth m g mt el Tømmermand Snertingdalen n s Sedvanleg bustad: Snertingdalen 008 Even Austdalshaugen m g mt el Snedker Snertingdalen n s Sedvanleg bustad: Snertingdalen Houg og Glæstad Hørstad (7 m, 9 k) 15 (7 m, 8 k) Ole O. Hørstad m g b hf Gaardbruker Vardal n s Merknad: Frembygningen 002 Lovise Hørstad k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Mary Hørstad k ug b d Datter husstel Vardal n s 004 Harald Hørstad m ug b s Søn gaardsstel Vardal n s 005 Margit Hørstad k ug b d Datter Vardal n s 006 Marie Mæhlum k e mt b Rentenist Ø. n s Sedvanleg bustad: Gjøvik 007 Markus Stensby m ug b tj Tjenestegut jord og Gjøvik n s skogsarb 008 Ole Føllingstad m ug b tj Tjenestegut jord og S. Land n s skogsarbeid 009 Petra Fjeldstad k ug b tj Tjenestepike husstel Vardal n s 010 Margit Bølgum k ug b tj Tjenestepike husstel Vang n s 011 Ole Limoset m e b tj Budeie Vardal n s 012 Ludvig Olsen m ug b tj (foregaaendes søn) Side 24 Foregaaendes søn ærendgut Vardal n s 013 Marthe Hørstad k e b hm Føderaadskone Vardal n s Merknad: Bakbygningen 014 Hulda Hørstad k ug b d Sysselsat med husstel Vardal n s 015 Netta Hørstad k ug b d Sysselsat med husstel Vardal n s 016 Mons Hørstad m ug b s Agronom Vardal n s Arbeidsledig: l Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Houg og Glæstad Prestegaarden (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Emil Olsen Røderbakk m g b hf Dagarbeider gaardsarbeide S. Land n s 002 Marie Hageengen k g b hm Dagarb.kone Vardal n s 003 Olga Emilsdatter k ug b d Datter Vardal n s 004 Mina Haugerud k ug b el Budeie S. Land n s Houg og Glæstad Børstad (7 m, 8 k) 14 (7 m, 7 k) Hans Børstad m g b hf Gaardbruker Vardal n s Merknad: Hovedbygningen - vestre 1. hus 002 Karen Børstad f Dahl k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Johan Hansen Børstad m ug b s gaardsarb Vardal n s 004 Kari Børstad k ug b d Huslig arbeide Vardal n s 005 Kristian Børstad m ug b s Søn Vardal n s 006 Harald Børstad m ug b s Søn Vardal n s 007 Agnes Børstad k ug b d Datter Vardal n s Digitalarkivet - Arkivverket

25 008 Ivar Børstad m ug b s Søn Vardal n s 009 Marie Nyberg k ug b tj Tjenestepike budeie Vardal n s 010 Kamilla Nyberg k ug b tj Tjenestepike husstel Snertingdalen n s 011 Henrik Nyberg m ug b tj Tjenestegut gaardsarb Vardal n s 012 Helene Engen k e mt b Dagarbeiderske, Baking, Vardal n s vasking, slagting Sedvanleg bustad: Engen i Vardal 013 Johan Hansen Børstad m g b hf Føderaadsmand Vardal n s Merknad: Hovedbygningen - østre 014 Kari Børstad k g b hm Føderaadskone Vardal n s 015 Karen J. Børstad k ug b d huslig arbeide Vardal n s Houg og Glæstad Hasli (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Martha Johansen Haslid k g b hm gaardbrukerske Vardal n s 002 Olaf Evensen Haslid m g b hf Gaardbrukerskes mand, Vardal n s dagarb, jord- og skogsarb 003 Oline Paulsdatter Haslid k e b fl Dagarbeiderske Diverse Vardal n s huslig arbeider 004 Jenny Elisa Juliussen k ug b fl Barn til opfostng for Gjøvik n s fattigv. 005 Emma Olsdatter k ug b fl Barn til opfostring for fattigv Vardal n s Houg og Glæstad Gryte store 20 1, 2, %13% 9 (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 O. Chr. Øxne m g b hf Gaardbruker S. Land n s 002 Mathilde Øxne k g b hm Gaardbrukerkone S. Land n s 003 Torgeir Øxne m ug b s Jordbruksarb Vardal n s 004 Iver Øxne m ug f s Jordbruksarb Vardal n s Sannsynleg opphaldstad: Hage i Vardal 005 Marthe Øxne k ug b d huslig arbeide Vardal n s 006 Anna Hagen k ug b tj Budeie Vang i n s Valders 007 Sofie Kildal k ug b tj Tjenestepike huslig arb Vardal n s 008 Aksel Kjeldsrud m ug b tj Tjenestegut gaards og V. n s skogsarb 009 Martin Slaatsveen m ug b tj gut - ærindgut S. Land n s 010 Helga Varpbakken k ug b tj pike - husstel Vardal n s Houg og Glæstad Aalstad (7 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Lars Johansen Aalstad m g b hf Gaardbruker Vardal n s 002 Johanne Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vardal n s 003 Johan Larsen Aalstad m ug b s Søn Vardal n s 004 Olav Larsen Aalstad m ug b s Søn Vardal n s 005 Arne Larsen Aalstad m ug b s Søn Vardal n s 006 Haldor Larsen Aalstad m ug b s Søn Vardal n s 007 Beate Larsdatter Aalstad k ug b d Datter Vardal n s 008 Marie Larsdatter Aalstad k ug b d Datter Vardal n s 009 Klara Olsdatter Frydenlund k ug b tj Husjomfru Vardal n s 010 Ludvig O. Frydenlund m ug b tj Gaardsfuldmægtig Vardal n s 011 Helga Stensveen k ug b tj Tjenestepige Husstel og Vardal n s Melking 012 Inga Grimstad k ug b tj Tjenestepike Husstel og Vardal n s fjøsstel 013 Adolf M. Haugseie m ug b tj Tjener Staldtjeneste og Vardal n s melkekjører 014 Gerda Larsdatter k ug b tj Barnepike Vardal n s Houg og Glæstad Stensveen nedre (plads) 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Andersen Stensveen m g b hf Husmand Vardal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer