Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 97

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1857 Værøy Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 437 (kvinner: 216, menn: 221) Bustader i kretsen: 76 Krets: 001 Sørland Prestegjeld: Værøy Herred/by: Værøy Sørland Sørland i Værøy (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jakob Jakobsen m g b hf Gaardbruker & fisker Nærø n s 002 Hanna Jakobsen k g b hm Gaardmandskone Værøy n s 003 Jakob L. Jakobsen m ug b s Søn Værøy n s 004 Einar Jakobsen m ug b s Søn Værøy n s 005 Oline Jakobsen k ug b d Datter Værøy n s 006 Aagot Eriksen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s 007 Sara Eriksen k e b hm Føderaadskone Værøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Edvardt Eriksen m ug f s Møbelsnedker Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Paris fraværende 2 aar Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Markus Eriksen m g b hf Fisker & Gårdbruker Værøy n s 002 Petra Eriksen k g b hm Kone Røst n s 003 Fransine Eriksen k ug b d Datter Værøy n s 004 Sigfred Eriksen m ug b s Søn Værøy n s 005 Torvald Eriksen m ug b s Søn Værøy n s 006 Sara Eriksen k ug b d D Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Kristiansen m g b hf Fisker Kolvereidn s 002 Jensine Kristiansen k g b hm Kone Værøy n s 003 Konrad Johansen m ug b s Søn Værøy n s 004 Ingeborg Johansen k ug b d Datter Værøy n s 005 Anna Johansen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 8 k) 10 (2 m, 8 k) Johan Kristensen m g b hf Fisker & Gardbruger Værøy n s 002 Kirsten Johansen k g b hm Kone Herøy n s Helgeland 003 Anna Johansen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Evine Johansen k ug b d Datter Værøy n s 005 Marianna Johansen k ug b d Datter Værøy n s 006 Haakon Hansen m g b hf Fisker Værøy n s 007 Berret Hansen k g b hm Kone Værøy n s 008 Konstanse Hansen k ug b d Datter Værøy n s 009 Aslaug Hansen k ug b d Datter Værøy n s 010 Bolette Kristensen k e b el Føderaadsenke Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Nordahl Andriasen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Karine Andriasen k g b hm Kone Røst n s 003 Artur Andriasen m ug b s Søn Værøy n s 004 Otto Andriasen m ug b s Søn Værøy n s 005 Johanna Andriasen k ug b d Datter Værøy n s 006 Andrias Jakobsen m e b el Føderaadsmand Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Folketeljinga Sørland Sørland i Værøy (6 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) Fredrik Mathisen m g b hf Fisker & Gardbruker Værøy n s 002 Lovise Mathisen k g b hm Kone Værøy n s 003 Laurits Mathisen m ug f s lærer elev Værøy n s Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1857 Værøy Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Elverum 004 Fredrikke Mathisen k ug b d Tjenestepike Værøy n 005 Johan Mathisen m ug b s Dreng Værøy n s 006 Hanna Mathisen k ug b d Datter Værøy n s 007 Mathias Mathisen m ug b s Søn Værøy n s 008 Edvardt Mathisen m ug b s Søn Værøy n s 009 Konrad Mathisen m ug b s Søn Værøy n s 010 Haakon Mathisen m g f hf Fiskeforretning Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 011 Ragna Mathisen k g b hm Kone Borge i n s Lofoten 012 Hagen Mathisen m ug b s Søn Værøy n s 013 Aslaug Mathisen k ug b d Datter Værøy n s 014 Marie Pedersen k e b tj Arbeiderske Ranum n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Peder Kristiansen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Bolette Kristiansen k g b hm Kone Røst n s 003 Eilert Eilertsen m ug b s Fisker (stesøn) Værøy n s 004 Mathis Eilertsen m ug f s Fisker & Grubearbeider Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 005 Edvind Eilertsen m ug b s Stesøn Værøy n s Sjukdom: Vanfør 006 Otelie Eilertsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Lornts Johansen m g b hf Handelsmand Værøy n s 002 Marie Johansen k g b hm Kone Gildeskaaln s 003 Johan Johansen m ug b s Dreng Værøy n s 004 Alfred Johansen m g b hf Fisker Værøy n s 005 Lotte Johansen k g b hm Kone Flakstad n s 006 Ole Johansen m ug b s Dreng Værøy n s 007 Havik Johansen m ug b s Søn Værøy n s 008 Levie Johansen k ug b d Datter Værøy n s 009 Mathilde Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s 010 Marie Hansen k e b Føderaadsenke Havsfloe n s Sogn Sørland Sørland i Værøy (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Monrad Andersen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Kaja Andersen k g b hm Kone Røst n s 003 Albertine Andersen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Nils Andersen m ug b s Søn Værøy n s Sjukdom: Vanfør 005 Adine Andersen k ug b d Datter Værøy n s 006 Karen Andersen k ug b d Datter Værøy n s 007 Astrid Andersen k ug b d Datter Værøy n s 008 Sigvardt Andersen m ug b s Søn Værøy n s 009 Kristian Andersen m ug b s Søn Værøy n s 010 Borghild Andersen k ug b d Datter Værøy n s 011 Anders Monsen m e b hf Gårdbruker Værøy n s 012 Albert Andersen m ug b s Fisker Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) 001 Mætte Johansen k e b hm Gaardbrugerske med Værøy n s bygsel 002 Jenny Martinusen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 003 Anna Johansen k ug b d Datter Værøy n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 004 Johanna Kristiansen k ug b fl Fostdatter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristofer Eriksen m g b hf Fisker & Gaardbruker Værøy n s 002 Hanna Eriksen k g b hm Kone Værøy n s 003 Augusta Eriksen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Iver Hansen m e b el Fisker Værøy n s 005 Jondahl Kristiansen m g b hf Fisker Værøy n s 006 Jensine Kristiansen k g b hm Kone Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Leonhart Jensen m g b hf Fisker Røst n s 002 Hilda Jensen k g b hm Kone Værøy n s 003 Haldis Jensen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Edvardt Johansen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Hartuvike Johansen k g b hm Kone Bø i n s Stegen 003 Johan Edvardtsen m ug b s Dreng Værøy n s 004 Idar Edvardtsen m ug b s Søn Værøy n s 005 Johan Johnasen m g b hf Føderaadsmand Lensvikenn Søndre Thjem Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 006 Maren Johnasen k g b hm Føderaadskone Værøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sørland Sørland i Værøy 14 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Merknad: Fælles udmark 001 Andrias Ingebrigtsen m g b hf Strandsidder?? Fisker Hosangern s 002 Berntine Ingebrigtsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Magnhild Ingebrigtsen k ug b d Datter Værøy n s 004 Borghild Ingebrigtsen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy 14 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: Fælles udmark 001 Fridthjof Johansen m g b hf Strandsidder & Fisker Værøy n s 002 Petra Johansen k g b hm Kone Buksnes n s 003 Ingeborg Nilsen k e b fl Arbeiderske Værøy n s 004 Hilmar Johansen m ug b s Søn Værøy n s 005 Erma Johansen k ug b d Datter Værøy n s 006 Torleif Johansen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy 14 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Merknad: Fælles udmark 001 Jakob Kristensen m g b hf Strandsider & Fisker Værøy n s 002 Anna Jakobsen k g b hm Kone Thjem n s 003 Johan Jakobsen m g b s Fisker Værøy n s 004 Lovise Jakobsen k g b fl Arbeiderske Værøy n s 005 Helmer Andriasen m g b hf Fisker Buksnes n s 006 Agnes Andriasen k g b hm Kone Værøy n s 007 Nils Andriasen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1857 Værøy 001 Hartvig Jakobsen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Berte Jakobsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Hardine Jakobsen k ug f d Tjenestepike Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 004 Hary Hartvigsen m ug b fs Fostersøn? Værøy n s Sørland Sørland Holen (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Anders Vesterman m g b hf Bygselmand Sverge n s Tegelstensmurer 002 Susanna Vesterman k g b hm Kone Værøy n s 003 Hilda Vesterman k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Alfred Vesterman m ug b s Søn Værøy n s 005 Sigurd Vesterman m ug b s Søn Værøy n s 006 Anders Husby m g f hf Bager Næsne n s Sannsynleg opphaldstad: Thjem 007 Lovise Husby k g b hm Kone Værøy n s 008 Bjarne Husby m ug b s Søn Værøy n s 009 Solveig Husby k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Ellingsen m g b hf Fisker & Gaardbruker Værøy n s 002 Margrethe Ellingsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Trygve Karlsen m ug b s Fostsøn? Moskenesn s 004 Alvilde Johansen k ug b d Datter Værøy n s 005 Anna Hansen k ug b d Fostdatter? Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole B. Jensen m e b hf Gaardbruger & Smed Gilleskaaln s 002 Jakob Olsen m ug f s Dreng Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 003 Edvardt Olsen m g f hf Fisker Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 004 Mathilde Olsen k g b hm Kone Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nekonline Nilsen k e b hm Gaardmands enke Gilleskaaln s 002 Rikart Jensen m ug b hf Fisker Værøy n s 003 Bordevik Jensen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Alfons Jensen m ug b s Fisker Værøy n s 005 Alda Larsen k ug b d Datter Værøy n s 006 Elide Larsen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anna Skavhaug k e b hm Husmandsenke Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Peder Erikstad m g b hf Fisker Fauske n s 002 Hilda Erikstad k g b hm Kone, Landhandel Bø i n s Vesteraalen 003 Johanne Erikstad k ug b d Datter Værøy n s 004 Gunnar Erikstad m ug b s Søn Værøy n s 005 Harald Erikstad m ug b s Søn Værøy n s 006 Sverre Erikstad m ug b s Søn Værøy n s 007!! Erikstad* m ug b s Søn Værøy n s Merknad: Udøbt gut 008 Karl Vatne m g b hf Lærer Vatne n s 009 Kristofa Vatne k g b hm Kone Vatne n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Sørland Sørland i Værøy (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Kristofer Kristiansen m g b hf Stransider & Fisker Værøy n s 002 Augusta Kristiansen k g b hm Kone Værøy n s 003 Kristian Kristiansen m ug b s Søn Værøy n s 004 Karl Kristiansen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole P. Olsen m g b hf Strandsider & Fisker Røst n s 002 Juditte Olsen k g b hm Kone Kin n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Andrias Hansen m g b hf Strandsider Fisker Borge i n s Lofoten 002 Dorthea Hansen k g b hm Kone Værøy n s 003 Astrid Hansen k ug b d Datter Værøy n s 004 Adolf Hansen m ug b s Søn Værøy n s 005 Kristine Hansen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Analius Berg m g b hf Fisker Gaardbruger Buksnes n s 002 Andrea Berg k g b hm Kone Værøy n s 003 Alma Berg k ug b d Datter Værøy n s 004 Elide Berg k ug b d Datter Værøy n s 005 Johan Berg m ug b s Søn Værøy n s 006 Ragna Berg k ug mt hl?? Arbeiderske Buksnes n s Sedvanleg bustad: Buksnes 007 Jakob V.?? Olsen m e b hf Smaahandel Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Andersen m g b hf Gaardbruger & Kjørekar Værøy n s 002 Jakobia Andersen k g b hm Kone Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Aniken Pedersen k e b hm Gaardmandsenke Værøy n s 002 Lotte Johansen k ug b fosted. Tjenestepike Værøy n s 003 Odin Kristiansen m ug b tj Dreng Værøy n s 004 Alma Martinusen k ug b fd Fostdatter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Andriasen m g b hf Gaardbruger Fisker & Værøy n s Fiskekjøber 002 Johanna Andriasen k g b hm Kone Værøy n s 003 Anna Andriasen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Astrup Andriasen m ug b s Søn Værøy n s 005 Reidar Andriasen m ug b s Søn Værøy n s 006 Elide Andriasen k ug b d Datter Værøy n s 007 Toralf Andriasen m ug b s Søn Værøy n s 008 Laura Andriasen k ug b d Datter Værøy n s 009 Konrad Andriasen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) Joakim Hardi m g b hf Fisker & Skomager Værøy n s 002 Ingeborg Hardi k g b hm Kone Værøy n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1857 Værøy 003 Adolf Hardi m ug b s Fisker Værøy n s 004 Mathilde Hardi k ug b d Tjenestepike Værøy n s 005 Birgitte Hardi k e b fl Tjenestepike Værøy n s 006 Johan Hardi m ug b s Fostsøn Værøy n s 007 Anton Hardi m g b hf Fisker & Dagarbeider Værøy n s 008 Hanna Hardi k g b hm Kone Flakstad n s 009 Jenny Hardi k ug b d Datter Værøy n s 010 Kristian Hardi m ug b s Søn Værøy n s 011 Aksel Hardi m ug b s Søn Værøy n s 012 Fredrik Hardi m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Oluf Olsen m g f hf Fisker Gaardbruger Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 002 Oline Olsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Bergliot Olsen k ug b d Datter Værøy n s 004 Olaf Olsen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nordahl Hardi m g b hf Stransider Fisker Værøy n s 002 Nanna Hardi k g b hm Kone Værøy n s 003 Anna Heiberg k ug b d Fostdatter Værøy n s 004 Edvardt Nekolaisen m g mt fl hf Fisker & Bygningsmand Bodø n s Merknad: Udgaar Sedvanleg bustad: i Værø 005 Harald Knutsen m g b hf Fisker Værøy n s 006 Marie Knutsen k g b hm Kone Værøy n s 007 Anna Knutsen k ug b d Datter Værøy n s 008 Halvor Knutsen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hans Knutsen m g b hf Fisker & Gaardbruker Værøy n s 002 Synøve Knutsen k g b hm Kone Hemnes n s 003 Alfred Knutsen m g b s Fisker & Dagarbeider Værøy n s 004 Albertine Johansen k ug b fd Fostdatter fors. fisker og Værøy n s gbr.? 005 Levie Eriksen k ug b fl Arbeidsudygtig krank fors Hemnes n s fisker og gbr.? 006 Hans Hansen m ug b fs Fostsøn fors. fisker og gbr.? Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Kristensen m g b hf Stransider Fisker Værøy n s 002 Berntine Kristensen k g b hm Værøy n s 003 Adolf Kristensen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Anna Kristensen k ug b d Datter Værøy n s 005 Jørgen Kristensen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nekolai Johansen m g b hf Strandsider & Fisker Værøy n s 002 Hansine Johansen k g b hm Kone Flakstad n s 003 Karen Johansen k ug b el Arbeiderske Borge i Lofoten n s Sørland Sørland i Værøy (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Torsten Knutsen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Klara Knutsen k g b hm Kone Værøy n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 003 Peder Knutsen m ug b s Dreng Værøy n s 004 Sigrid Knutsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 005 Torvald Knutsen m ug b s Søn Værøy n s 006 Anna Knutsen k ug b d Datter Værøy n s 007 Karl Knutsen m ug b s Søn Værøy n s 008 Tora Knutsen k ug b d Datter Værøy n s 009 Kristian Torstensen m g b hf Fisker Værøy n s 010 Anna Torstensen k g b hm Kone Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Berg m g f hf Fisker & Grubearbeider Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 002 Nekoline Berg k g b hm Kone Stamnes n s 003 Olaf Berg m ug b s Søn Værøy n s 004 Kristine Berg k ug b d Datter Værøy n s 005!! Berg* m ug b d!! Søn Værøy n s Merknad: Udøbt gut Sørland Sørland i Værøy (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Olsen m g b hf Fisker & Fiskekjøber Værøy n s 002 Jensine Olsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Inga Olsen k ug b d Datter Værøy n s 004 Oskar Olsen m ug b s Søn Værøy n s 005 Frithjof Olsen m ug b s Søn Værøy n s 006 Berthe Olsen k ug b d Datter Værøy n s 007 Anna Olsen k ug b d Datter Værøy n s 008 Ole Olsen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Ludvig Kristensen m g b hf Fisker & Gaardbruger Værøy n s 002 Nanna Kristensen k g b hm Kone Værøy n s 003 Kristian Ludvigsen m ug b s Dreng Værøy n s 004 Laura Ludvigsen k ug b d Datter Værøy n s 005 Birger Ludvigsen m ug b s Søn Værøy n s 006 Dagny Ludvigsen k ug b d Datter Værøy n s 007 Karl Ludvigsen m ug b s Søn Værøy n s 008 Nordahl Ludvigsen m ug b s Søn Værøy n s 009 Peter Olsen m ug b el Fisker Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 1 k) (4 m, 2 k) 001 Ludvig Sandvig m g b hf Strandsider & Fisker Vaagan n s 002 Emilie Sandvig k g b hm Kone Værøy n s 003 Ingvald Sandvig m ug f s Fisker & Grubearbeider Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 004 Johan Sandvig m ug b s Fisker Værøy n s 005 Johan Jensen m g f hf Fisker & Grubearbeider Meløy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 006 Maren Jensen k g f hm Kone Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma Sørland Sørland i Værøy (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Kristian Johnasen m g b hf Fisker & Grubearbeier Skjærstadn s 002 Karine Johnasen k g b hm Kone Værøy n s 003 Arne Johnasen m ug b s Søn Værøy n s 004 Anie Johnasen k ug b d Datter Værøy n s 005 Jakob Johnasen m ug b s Søn Værøy n s 006 Toralf Johnasen m ug b s Søn Værøy n s 007 Konrad Johnasen m ug b s Søn Værøy n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1857 Værøy Sørland Sørlund i Værøy (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Johansen m g b hf Helt fatigunderstøttet Gilleskaaln s 002 Bergitte Johansen k g b hm Kone Skjærstadn s Sørland Sørland i Værøy (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Marthin Johannes* m g b hf Strandsider Fisker Værøy n s 002 Thea Johannesen k g b hm Kone Værøy n s 003 Johannes Martinsen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Marie Martinsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 005 Mathilde Martinsen k ug b d Datter Værøy n s Sjukdom: a 006 Adolf Martinsen m ug b s Søn Værøy n s 007 Emil Martinsen m ug b s Søn Værøy n s 008 Nordahl Martinsen m ug b s Søn Værøy n s 009 Asta Martinusen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Teodor Kristiansen m g b hf Stransidder & Fisker Værøy n s 002 Anna Kristiansen k g b hm Kone Værøy n s 003 Nora Kristiansen k ug b d Datter Værøy n s 004 Seselie Kristiansen k ug b d Datter Værøy n s 005 Marthine Andersen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Sørn Hansen m g b hf Strandsidder & Fisker Dale n s 002 Henriette Hansen k g b hm Kone Vaagan n s 003 Gudrun Hansen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Albertine Hansen k ug b d Datter Værøy n s 005 Edvardt Hansen m ug b s Søn Fisker Værøy n s 006 Johan Erikson m ug mt el Blikkenslager Sverge n s Sedvanleg bustad: Buksnes Sørland Sørland i Værøy (0 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan Stemland m g f hf Fartøifører Skjærstadn s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 002 Hardine Stemland k g b hm Kone Værøy n s 003 Kristine Stemland k ug b d Datter Værøy n s 004 Ester Stemland k ug b d Datter Værøy n s 005 Aagot Stemland k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ferdinant Eilertsen m g b hf Stransider Fisker & Værøy n s Graastensmurer 002 Jenny Eilertsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Karl Eilertsen m ug b s Søn Værøy n s 004 Angel Eilertsen m ug b s Søn Værøy n s 005 Bolette Eilertsen k ug b d Datter Værøy n s 006 Nils Eilertsen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Adolfsen m g f hf Stransider Fisker Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 002 Tine Adolfsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Marie Adolfsen k ug b d Datter Værøy n s 004 Olaf Adolfsen m ug b s Søn Værøy n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Sørland Sørland i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Nilsen m g b hf Fisker Gaardbruker Værøy n s 002 Laura Nilsen k g b hm Kone Bodin n s 003 Anna Nilsen k ug b d Datter Værøy n s 004 Haldis Nilsen k ug b d Datter Værøy n s 005 Nils Gregersen m e b hf Føderaadsmand Værøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sørland Sørland i Værøy (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Sandnes m e f hf Fisker & Gaardbruger Kolvereidn s Sannsynleg opphaldstad: Søndmør 002 Karen Pedersen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 003 Anders Pedersen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Magnus Pedersen m ug b s Søn Værøy n s 005 Signe Pedersen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Konrad Hardi m g f hf Stransider Fisker Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Svolvær 002 Sagda Hardi k g b hm Kone Flakstad n s 003 Ingolf Hardi m ug b s Søn Værøy n s 004 Edit Hardi k ug b d Datter Værøy n s 005 Inga Hardi k ug b d Datter Værøy n s 006 Nordahl Hardi m ug b s Søn Værøy n s 007 Helberg Hardi m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Adolf Olsen m g b hf Fisker Gaardbruger Værøy n s 002 Oline Olsen %Adolfsen% k g b hm Kone Værøy n s 003 Olga Adolfsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 004 Konrad Adolfsen m ug f s Fisker Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Paa Sildfiske 005 Sigurd Adolfsen m ug b s Dreng Værøy n s 006 Ingrid Adolfsen k ug b d Datter Værøy n s 007 Margit Adolfsen k ug b d Datter Værøy n s 008 Ole Petersen m g b hf Fisker Røst n s 009 Anna Petersen k g b hm Kone Værøy n s 010 Oskar Petersen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Nela Neresen k e b hm Arbeiderske Strandsidder Buksnes n s 002 Birger Johansen m ug b s Søn Fisker Buksnes n s 003 Olai Andersen m e b el Fisker Kin n s Sørland Tyvnes i Værøy (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Johan Eriksen m g b hf Fisker Gaardbruger Værøy n s 002 Kristine Eriksen k g b hm Kone Værøy n s 003 Evine Eriksen k ug b d Datter Værøy n s 004 Ingmar Eriksen m ug b s Søn Værøy n s 005 Gunnar Eriksen m ug b s Søn Værøy n s 006 Bergliot Eriksen k ug b d Datter Værøy n s 007 Ernst Andersen m g b hf Fisker Værøy n s 008 Kathrine Andersen k g b hm Kone Værøy n s 009 Erling Andersen m ug b s Søn Værøy n s 010!! Andersen* k ug b d Datter Værøy n s Merknad: Udøbt pike Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1857 Værøy Sørland Tyvnes i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Oluf Storfjeld m g b hf Fisker & Grubearbeider Vaagan n s 002 Maren Storfjeld k g b hm Kone Værøy n s 003 Johannes Olsen m ug b fl Fisker Vegø n s 004 Nora Olsen k ug b std Stedatter Værøy n s 005 Hanna Olsen k ug b std Stedatter Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marthin Marthinusen m g b hf Fisker Stegen n s 002 Arntine Marthinusen k g b hm Kone Stegen n s 003 Magnus Marthinusen m ug b s Fisker Stegen n s 004 Adolf Marthinusen m ug b s Søn Stegen n s 005 Petrine Marthinusen k ug b d Datter Stegen n s Sørland Tyvnes i Værøy (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Frants Gjertsen m g b hf Fisker Buksnes n s 002 Jette Gjertsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Fernanda Gjertsen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Anna Gjertsen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Emma Gjertsen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Ragna Gjertsen k ug b d Datter Værøy n s 007 Adolfine Gjertsen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peter Andersen m g b hf Fisker Strandsidder Lillehammer n s 002 Lina Andersen k g b hm Kone Røst n s 003 Reidar Andersen m ug b s Søn Værøy n s 004 Ragnhild Andersen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jens Henningsen m g b hf Strandsidder Fisker Buksnes n s 002 Gjerthine Henningsen k g b hm Kone Flakstad n s 003 Eline Jakobsen k ug b d Pleiedatter Gimsøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anders Olsen m g b hf Fisker Strandsidder Surndalenn s Bygningsmand 002 Jonætte Olsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Alfred Olsen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Ole Olsen m ug b s Fisker Værøy n s 005 Serianna Olsen* k ug b d Tjenestepike Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (3 m, 2 k) (4 m, Fridthjof Olsen m g f hf Fisker Stransidder Værøy n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 002 Dagmar Olsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Bernhart Olsen m ug b s Søn Værøy n s 004 Ole Olsen m ug b s Søn Værøy n s 005 Dagny Olsen k ug b d Datter Værøy n s 006 Harald Olsen m ug b s Søn Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 001 Magnus Korsnes m g b hf Trandamper Strandsidder Nordalenn s Snedker 002 Dagny Korsnes k g b hm Kone Værøy n s 003 Karoline Korsnes k ug b d Datter Værøy n s 004 Margit Korsnes k ug b d Datter Værøy n s 005 Anna Korsnes k ug b d Datter Værøy n s 006 Anna Olsen k ug b tj Tjenestepike Vegø n s Sørland Tyvnes i Værøy (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Karen Johansen k e b hm Arbeiderske Stransidder Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Albertine Olsen k e b hm Syerske Hatfjeldalen n s 002 Olga Olsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 003 Andrias Olsen m ug b s Søn Værøy n s 004 Ragna Olsen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Tyvnes i Værøy (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Fredrik Nilsen m g b hf Fisker Flakstad n s 002 Karoline Nilsen k g b hm Kone Hadsel n s Sørland Kvalnes i Værøy (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Oluf Johannesen m e b hf Fisker Gaardbruger Værøy n s 002 Thora Olufsen k ug b d Tjenestepike Værøy n s 003 Johannes Olufsen m ug b s Dreng Værøy n s 004 Nils Olufsen m ug b s Fisker Værøy n s 005 Julie Olufsen k ug b d Datter Værøy n s 006 Arnt Olufsen m ug b s Søn Værøy n s 007 Ole Olufsen m ug b s Søn Værøy n s 008 Toline Johannesen k e b hm Føderaadsenke Værøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sørland Kvalnes i Værøy (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Johannesen m g b hf Fisker Gaardbruger Værøy n s 002 Anna Johannesen k g b hm Kone Gryten n s 003 Petter Olsen m ug b s Pleiesøn Vegø n s 004 Sofie Andersen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s Sørland Kvalnes i Værøy (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Nekolai Haanstad m g b hf Strandsidder Fisker Gildeskaaln s 002 Jensine Haandstad k g b hm Kone Vegø n s 003 Lise Haandstad k ug b d Datter Værøy n s 004 Ole Haandstad m ug b s Søn Værøy n s 005 Jens Olsen m ug b fl Fisker Værøy n s 006 Ole Haandstad m e b hf Huslig arbeide Gilleskål n s Sørland Kvalnes i Værøy (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Nils Jensen m g b hf Strandsider Fisker Næsne n s 002 Kristofa Jensen k g b hm Kone Værøy n s 003 Jens Nilsen m e b fl %hf% Fisker Næsne n s Folketeljinga Sørland Kvalnes i Værøy (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Edvardt Eriksen m g b hf Strandsider Fisker Værøy n s 002 Antine Eriksen k g b hm Kone Hemnes n s Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1857 Værøy 003 Peder Olausen m g b hf Fisker Hemnes n s 004 Julie Olausen k g b hm Kone Værøy n s 005!! Olausen* k ug b d Datter Værøy n s Merknad: Udøbt pike Sørland Kvalnes i Værøy (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Iver Berg m g b hf Fatigunderstøtet Thjem n s Sjukdom: b 002 Kirstine Berg k g b hm Kone Værøy n s Sørland Kvalnes i Værøy (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Laurits Karlsen m g b hf Stransidder Fisker Værøy n s 002 Anna Karlsen k g b hm Kone Værøy n s 003 Signe Karlsen k ug b d Datter Værøy n s 004!! Karlsen* m ug b s Søn Værøy n s Merknad: Udøbt gut 005 Olga Klæbo k ug b tj Tjenestepike Værøy n s Merknad: Udgaar. Indført se 38 tkr Sørland Sørland i Værøy 14 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Merknad: Fælles udmark 001 Marthin Sjursen m g b hf Strandsidder Fisker Havsflo n s 002 Anna Sjursen k g b hm Kone Thjem n s 003 Jalmar Sjursen m ug b s Fisker Værøy n s 004 Alfred Sjursen m ug b s Fisker Værøy n s 005 Oskar Sjursen m ug b s Søn Værøy n s 006 Valborg Sjursen k ug b d Datter Værøy n s Sørland Sørland i Værøy 14 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Fælles udmark 001 Kornelius Bertelsen m ug b hf Strandsidder Fisker Førde n s 002 Eelen!! Jensen k ug b tj Husbestyrerinde Rødø n s 003 Edvardt Vinje m ug b el Inderst Fisker Vaagan n s Sørland Sørland i Værøy (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Oluf Johansen m g b hf Fisker Gaarbruger Værøy n s 002 Berntine Johansen k g b hm Kone Værøy n s 003 Oskar Johansen m ug b s Søn Værøy n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 457 (kvinner: 233, menn: 224) Bustader i kretsen: 76 Krets: 002 Nordland, Prestegjeld: Værøy Herred/by: Værøy Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordland, Prestegaarden (6 m, 9 k) 1 14 (5 m, 9 k) 001 Leonhard Holmboe m g b hf Sogneprest Støren n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Louise f Schebelig k g b hm Prestekone Kristianian s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Magnhild Holmboe k ug b d Datter Ofoten n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Constanse Holmboe k ug b d Datter Tranø n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Jørgen Holmboe m ug b s Søn Hammerfest n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Harald Holmboe m ug b s Søn Værøy n s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Haakon Holmboe m ug b s Søn Værøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Margrethe Holmboe k ug b d Datter Værøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Rut Holmboe k ug b d Datter Værøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Anna Hanssen k ug b tj Barnefrøken Bergen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Maria Johansen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 012 Johanna Westervold k e b hm Husgjerning Flakstad n s Bygning for nattopphald: Borgestuebygningen 013 Jakobine Olsen* f Hagen k e b d Pension og kreaturstel Flakstad n s Bygning for nattopphald: Borgestuebygningen 014 Hans Olsen m ug b s Søn af foranstaaende Værøy n s Bygning for nattopphald: Borgestuebygningen 015 Petter Stoltenberg m g mt b hf Emissær og gaardbruger Tromsø n s Merknad: Tilhører husholdning no. 1 Sedvanleg bustad: Dverberg Bygning for nattopphald: Borgestuebygningen Nordland, Under Teisthammeren (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Torstensen m g b hf Fisker, husmand, Værøy n s skomaker 002 Anna Torstensen k g b hm Husm.kone Nærø n s 003 Borghild Oline Torstensen k ug b d Datter Værøy n s 004 Astri Torstensen k ug b d Datter Værøy n s 005 Thora Nikoline Torstensen k ug b d Datter Værøy n s 006 Dorthea Torstensen k ug b d Datter Værøy n s 007 Gustav Johannes Juliusen m ug b s til hm Stedsøn Værøy n s Nordland, Under Præstegaarden, Mollan (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mikaline Cecilie Torstensen k e b hm Husmandsenke Nærø n s husflidsarbeide 002 Ragnar Mo m ug b s Skolegut Værøy n s 003 Magnus Eriksen m g b hf Fisker, inderst Værøy n s 004 Sigrid Mathilde Eriksen k g b hm Husarbeide og husflidsarbeide Værøy n s 005 Albert Ludvik Eriksen m ug b s Søn Værøy n s Etnisitet: n Nordland, Prestholmen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1857 Værøy 001 Johan Marthinus Dyrnæs m g b hf Husmand og fisker Kristiansund n s N 002 Mathea Marie Dyrnæs k g b hm Husmandskone Mo i n s Ranen 003 Eldor Johan Amandus Dyrnæs m ug b s Fisker Værøy n s 004 Marthin Johan Møller Dyrnæs m ug b s Fisker Værøy n s 005 Anna Johanna Marie Dyrnæs k ug b d Huslige sysler Værøy n s Nordland, Prestholmen (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Kristoffer Olaf Pedersen m g b hf Husmand og fisker Foldereidn s Løkholm 002 Laura Julianna Løkholm k g b hm Husmandskone Værøy n s 003 Margrethe Johannesen k g b %hf% Husligt arbeide Ytterøen n s 004 Sigurd Mathias Løkholm m ug b s Søn Foldereidn s 005 Marthin Petrus Løkholm m ug b s Søn Foldereidn s 006 Magnus Berg Løkholm m ug b s Søn Værø n s 007 Kristian Peder Løkholm m ug b s Søn Værøy n s 008 Johannes Angel Løkholm m ug b s Søn Værøy n s 009 Olaug Lovise Løkholm k ug b d Datter Værøy n s Nordland, Teisthammeren (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Jens Andreas Gundersen m ug b huseier Fisker 61 ant Kjærringøy n s (alder) Merknad: Alder ant. 61 år Nordland, Teisthammeren (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Henrik Cedenius Vestervold m g b hf Fisker Flakstad n s 002 Petra Alette Kristine Erikka k g b hm Kone Værøy n s Vestervold 003 Hilmar Peder Bek Vestervold m ug b s Fisker Værøy n s 004 Mathilde Lovise Petrine Vestervold* 005 Indiana Amalie %Jenn% Vestervold* Side 24 k ug b d Husligt arbeide Værøy n s k ug b d Husligt arbeide Værøy n s Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer