Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4243 (kvinner: 2137, menn: 2105) Bustader: 679 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 681 (kvinner: 339, menn: 342) Bustader i krinsen: 106 Krins: 001 Herred/by: Gran Folketeljinga Romholt (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ellend Millang m g b hf Lærer i folkeskolen 1859 Vik NB n s 002 Berthe Marie Hansd. k g b hm Lærerfrue 1865 Lunner Hadeland Krs n s 003 Mari Ellendsd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s 004 Halvdan Ellends. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s Løken (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) 001 Torger Løken m g b hf Gårdbruger Selveier 1848 Gran herred* n s 002 Ingeborg Andersd. k g b hm Gårdmandskone 1854 Gran herred* n s 003 Gudbrand Torgers. m ug b s Gårdbrugersøn, jordbrug 1884 Gran herred* n s 004 Elise Torgersd. k ug b d Gårdbrugerdatter Husstel 1886 Gran herred* n s 005 Marie Torgersd. k ug b d Gårdbrugerdatter Budeie 1888 Gran herred* n s 006 Anna Torgersd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 007 Inga Mathilde Torgersd. k ug b d Datter 1896 Gran herred* n s Vøien (7 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) 001 Lars Halvors. Vøien m g b hf Gårdbruger Selveier 1861 Gran herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Margrethe Hansd. k g b hm Gårdbruger kone 1864 Gran herred* n s 003 Halvor Lars. m ug b s Søn, jordbruget 1888 Gran herred* n s 004 Karl Hagbart Lars. m ug b s Søn 1892 Gran herred* n s 005 Anna Larsd. k ug b d Datter 1894 Gran herred* n s 006 Ragna Larsd. k ug b d Datter 1896 Gran herred* n s 007 Hans Larss. m ug b s Søn Gran herred* n s 008 Martin Peders. m g b hf Skomager Inderst Håndverker 1869 Gran herred* n s Egen regn 009 Mari Hansd. k g b hm Husmor Stiller huset 1875 Brandbu Krs n s 010 Karoline Martinsd. k ug b d Datter Brandbu n s 011 Hans Hans. Amundrud m ug mt b s Søn jordbrug 1885 Brandbu n s Sedvanleg bustad: Brandbu 012 Halvor Lars. m g b hf Føderådsmand 1828 Gran herred* n s Merknad: Føderådshuset 013 Anne Paulsd. k g b hm Føderådskone 1824 Gran herred* n s Vøien (4 m, 11 k) 16 (4 m, 12 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Eriks. m g b hf Gårdbruger, selveier 1841 Brandbu Krs n s Merknad: Vaaningshus 002 Marie Halvorsd. k g b hm Gårdbrugkone 1848 Brandbu n s 003 Halvor Lars. m ug b s Søn, Landbrugsarbeide hos 1880 Gran herred* n s Fad 004 Hanna Larsd. k ug b d Datter, Husstel hjemme 1877 Gran herred* n s 005 Marthe Larsd. k ug b d Datter, Budeie hjemme 1875 Brandbu n s 006 Elise Larsd. k ug f d Datter, Sypige, lærling 1886 Gran herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lunner 007 Lina Larsd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s 008 Tilla Larsd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 009 Peder Niels. m g b hf Dagarbeider, Landbrug 1863 Gran herred* n s Merknad: Føderaadshuset 010 Marthe Gustavsd. k g b hm Arbeiderkone 1872 Gran herred* n s 011 Marie Pedersd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s 012 Ingeborg Andersd. k ug b tj %fl% Barnepige 1831 Gran herred* n s 013 Helge Pedersd. k ug b d Datter Gran herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0534 Gran 014 Gudbjørg Martinsd. k g b hm Arbeiderkone 1870 Gran herred* 015 Ragna Matilde Molden k ug b d Datter 1896 Gran herred* n s 016 Gunvald Molden m ug b s Søn Gran herred* n s Vøien (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) 001 Paul Kristens. Vøien m g b hf Gårdbruger Selveier 1853 Gran herred* n s Landhandler Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Halvorsd. k g b hm Gardbruger kone 1863 Gran herred* n s 003 Christian Pauls. m ug b s Handelsbetjent Landhl 1879 Gran herred* n s 004 Halvor Pauls. m ug b s Søn 1889 Gran herred* n s 005 Michael Pauls. m ug b s Søn 1893 Gran herred* n s 006 Anna Mathilde Paulsd. k ug b d Datter 1898 Gran herred* n s 007 John Larss. m ug b tj Tjener Jordbrug 1880 Tysvær Sta n s 008 Eline Olsd. k ug b tj Tjenestepige Budeie 1877 N. Fron Krs n s 009 Kristen Ols. m g b hf Føderådsmand 1824 Gran herred* n s Merknad: Føderådsbygningen 010 Marthe Paulsd. k g b hm Føderådskone 1823 Gran herred* n s 011 Ole Kristens. m ug b s Handelsmand Kreaturhandel 1871 Gran herred* n s Vøien (5 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) 001 Simen G. Vøien m g b hf Gårdbruger, selveier 1866 Gran herred* n s 002 Anne Marie Andersd. k g b hm Gårdmandskone 1869 Gran herred* n s 003 Aksel Simens. m ug b s Søn 1895 Gran herred* n s 004 Kjersti Simensd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 005 Karen Simensd. k ug b d Datter Gran herred* n s 006 Andreas Nils. Jorstadeie m ug mt b %el% Grøvtegraver 1849 Gran herred* n s Sedvanleg bustad: Lunner Hadeland 007 Anders Carls. m g b hf Føderådsmand 1840 Gran herred* n s 008 Karen Juelsd. k g b hm Føderådskone 1845 Gran herred* n s 009 Mikkel Peders. Morstad m ug b el Vedhugger 1838 Gran herred* s Ødegårdstuen (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Isak Gudmunds. m g b hf Jernbanearbeider 1839 Eidshagen Hed n s 002 Marie Johansd. k g b hm Jernbanearbeider-kone 1861 Gran herred* n s 003 Johanne Mathilde k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s Gudmundsd. 004 August Ingvar Gudmunds. m ug b s Søn Gran herred* n s 005 Mari Johnsd. k e b el %hm% Understøttelse fra Ulykkesforskr 1826 Gran herred* n s Griniengen under (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Andreasd. Griniengen k e b hm Skrædderske Handverker for 1842 Faaberg Krs n s egen regning 002 Berthe Karlsd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s Koller (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Koller m ug b hf Gårdbruger, selveier 1872 Gran herred* n s 002 Martinius Kristians. m ug b fl Hf. Broder Smed Håndverker for egen 1869 Gran herred* n s regn 003 Kristian Kristians. m ug b fl Hf. Broder Snedker Håndverker for egen 1871 Gran herred* n s regn 004 Hans Kristians. m ug b fl Hf. Broder Arbeider - Gårdsarbeide 1875 Gran herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Lars Pauls. m ug b tj Tjener Gårdsarbeide 1889 Gran herred* n s 006 Marthe Kristiansd. k ug b fl Hf. Søster Lærerinde i folkeskolen 1867 Gran herred* n s %d% 007 Jenni Kristiansd. k ug b fl Hf. Søster Husbestyrerinde 1876 Gran herred* n s 008 Margrethe Kristiansd. k ug b fl Hf. Søster Arbeide i huset af forskjelligt slags jordbr 1880 Gran herred* n s Koller (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gudbrand Koller m e b hf Gårdbruger, selveier 1854 Gran herred* n s 002 Kari Gudbrandsd. k ug b d Husbestyrerinde 1879 Gran herred* n s 003 Kjersti Gudbrandsd. k ug b d Datter Skoleelev Forts Gran herred* n s 004 Helene Gudbrandsd. k ug b d Datter (Grbr) 1888 Gran herred* n s 005 Sigvat Helliks. m ug b tj Dagarbeider - Gårdsarbeid 1833 Flesberg Bu n s 006 Anne Helene Larsd. k ug b el %hm% Håndarbeide, Renter 1862 Gran herred* n s Grini (4 m, 6 k) 9 (4 m, 5 k) 001 Paul P. Grini m g b hf Gårdbruger, selveier 1873 Gran herred* n s Merknad: Hovedhuset 002 Rangdi Marie Olsd. k g b hm Gårdbruger-kone 1876 Gran herred* n s 003 Anne Margrethe Paulsd. k ug b d Datter Gran herred* n s 004 Gudbrand Pauls. m ug b fl Føderådsmand 1826 Gran herred* n s 005 Elise Fredriksd. k ug b tj Tjenestepige 1886 Gran herred* n s 006 Oluf Emil Ols. Kråbøl m ug b tj Dagarbeider, vedhugger 1867 Inderøen NT n s 007 Kristian Hans. m ug b s Pleiesøn Kristiania 1895 Kristiania - Kampen n s fattigvæsen 008 Margrethe Pedersd. k e b hm Føderådskone 1841 Brandbu Krs n s Merknad: Føderådshuset 009 Siri Hovelsd. k e b fl Føderådskone Brandbu n s 010 Anne Margrethe Olsd. Skjager k ug mt b d Gårdbrugerdatter 1895 Gran herred* n s Sedvanleg bustad: Skjaker, Gran Grini (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Grini m ug b hf Gårdbruger, selveier 1872 Gran herred* n s 002 Nils Gudbrands. m ug b fl Føderåd Gårdsarbeider 1855 Gran herred* n s 003 Karen Olsd. k e b fl %hm% Gårdbruger-enke Føderåd 1820 Gran herred* n s 004 Helene Halvorsd. k ug b tj Budeie 1877 Gran herred* n s Hagen under (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Andersd. k e b hm Dagarbeiderske Haandarbeide 1835 Tingelstad Krs n s 002 Johan Mortens. m ug b s Skomagerdreng 1874 Gran herred* n s Lauum (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Hansd. k e b el %hm% Grans fattigkasse 1826 Gran herred* n s Molden (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Molden m g b hf Gårdbruger, selveier 1838 Gran herred* n s 002 Berthe Andersd. k g b hm Gårdbrugerkone 1852 Gran herred* n s 003 Elise Hansd. k ug b d Datter Husligt stel 1888 Gran herred* n s 004 Olav Trygve Hermans. m ug b fl Fattigvæsenet, Pleiesøn 1889 Kristiania n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0534 Gran Molden (5 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gudbrand Molden m g b hf Gårdbruger, selveier 1875 Gran herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Steffensd. k g b hm Gårdbrugerkone 1866 Gran herred* n s 003 Iver Pauls. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1881 Gran herred* n s 004 Karoline Paulsd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1883 Gran herred* n s 005 Inga Gulbrandsd. k ug b d Datter Gran herred* n s 006 Markus Josef Inebrets. m ug b fl Fattigvæsenet Pleiesøn 1888 G. Aker Kristiania n s 007 Ole Ols. Alfstad m ug mt b Fæhandler 1850 Ø. Slidre Krs n s Merknad: E: Fødselsår og fødested påført seinare Sedvanleg bustad: Ø. Slidre 008 Paul Gudbrands. m g b hf Føderaadsmand 1839 Gran herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen 009 Ingeborg Iversd. k g b hm Føderådskone 1848 Gran herred* n s 010 Marie Paulsd. k ug b d Sypige Egen regning 1878 Gran herred* n s 011 Tilla Paulsd. k ug b d Datter 1888 Gran herred* n s Molden (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) 001 Hans I Molden m g b hf Gårdbruger og selveier 1853 Gran herred* n s 002 Kjersti Bredesd. k g b hm Gårdbruger-kone 1856 Gran herred* n s 003 Iver Hanss. m ug b s Søn Jordarbeide hos Fad 1877 Gran herred* n s 004 Margrethe Hansd. k ug b d Datter Budeie hjemme 1879 Gran herred* n s 005 Randi Hansd. k ug b d Datter Budeie hjemme 1881 Gran herred* n s 006 Bertha Karoline Hansd. k ug b d Datter Budeie hjemme 1883 Gran herred* n s 007 Brede Hanss. m ug b s Søn 1886 Gran herred* n s 008 Marthe Hansd. k ug b d Datter 1890 Gran herred* n s 009 Halvdan Hans. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s 010 Johanne Tordsberg k ug b fl Pleiedatter, Fattigvæsenet 1887 Gran herred* n s Molden (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Gudbrands. Molden m g b hf Gårdbruger, selveier 1858 Gran herred* n s 002 Astrid Arnesd. k g b hm Gårdbrugerkone 1858 S. Aurdal Krs n s 003 Gudbrand Hans. m ug b s Søn 1891 Gran herred* n s 004 Adolf Hans. m ug b s Søn 1895 Gran herred* n s 005 Olaf Hans. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s 006 Martha Hansd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 007 John Gudbrands. m ug b tj Tjenestegut, Landbrug 1872 Gran herred* n s 008 Marthe Sørensd. k e b el %hm% Føderaadskone 1832 Gran herred* n s Merknad: I samme bygning Gulden (9 m, 6 k) 10 (6 m, 4 k) 001 Amund Lars. Gulden m g b hf Gårdbruger, selveier 1823 Gran herred* n s 002 Maren Elisabeth Pettersd. k g b hm Gårdbrugerkone 1839 S. Land Krs n s 003 Lars Amunds. m ug b s Gårdbrugersøn, Gårdsarbeide 1867 Gran herred* n s 004 Emil Amunds. m ug b s Gårdbrugersøn, Gårdsarbeide 1869 Gran herred* n s 005 Thor Amunds. m ug b s Gartner, egen regning 1875 Gran herred* n s 006 Betty Edvardine Amunds. k ug b d Datter Husstel 1878 Gran herred* n s 007 Kari Kløvstad k g mt b hm Præstefrue 1863 Gran herred* n s Sedvanleg bustad: Hammerfest 008 Olav Kløvstad m ug mt b s Præstesøn 1894 Selje NB n s Sedvanleg bustad: Hammerfest 009 Asmund Gulden Kløvstad m ug mt b s Præstesøn 1896 Selje n s Sedvanleg bustad: Hammerfest 010 Tormod Kløvstad m ug mt b s Præstesøn 1898 Selje n s Sedvanleg bustad: Hammerfest 011 Anne Midtgård k ug mt b tj Tjenestepige, Barnepige 1882 Selje n s Sedvanleg bustad: Hammerfest Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Bergit Aa. Hælling k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1877 Aal Bu n s 013 Åsta Mathis. k ug b tj Tjenestepige 1877 Pauli M. Kristiania n s 014 Knut Pauls. Flaten m ug b tj Tjenestegut ved Gaardsbrug 1882 Hol Bu n s 015 Elling Thorstens. Haugen m ug b tj Tjenestegut ved Gaardsbrug 1883 Hol n s Ødegård (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Morten Johns. m g b hf Husmand med Jord, Bødker 1828 Gran herred* n s Merknad: u J E: Påført med blyant 002 Anne Andersd. k g b hm Husmandskone 1832 Gran herred* n s 003 Nils Gunvalds. m g b hf Dagarbeider, jordarbeide 1877 Hol Bu n s Merknad: Samme stue 004 Oline Mortensd. k g b hm Kone til nr Gran herred* n s 005 Gunvald Nils. m ug b s Søn Gran herred* n s Molden (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gudbrand H. Molden m g b hf Gårdbruger, selveier 1869 Gran herred* n s 002 Anne Gudbrandsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1865 Gran herred* n s 003 Halvor Gudbrands. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s 004 Gudbrand Gudbrands. m ug b s Søn 1896 Gran herred* n s 005 Magna Gudbrandsd. k ug b d Datter Gran herred* n s 006 Sofie Paulsd. k ug b fl Pleiedatter 1891 Gran herred* n s 007 Marthe Hansd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1883 Gran herred* n s Molden (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Halvors. Molden m g b hf Gårdbruger, selveier 1828 Gran herred* n s 002 Maren Pedersd. k g b hm Gårdbrugerkone 1837 Gran herred* n s 003 Kari Pedersd. k ug b d Budeie hjemme 1871 Gran herred* n s 004 Randi Pedersd. k ug b d Datter Husstel 1875 Gran herred* n s 005 Anne Pedersd. k ug b d Datter, Husstel 1878 Gran herred* n s 006 Ingeborg Pettersd. k ug b d Datter 1883 Gran herred* n s Griniengen (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Johns. m g b hf Dagarbeider, Jordarbeide 1861 Gran herred* n s (Husmand med Jord) 002 Maren Andersd. k g b hm Hustru 1858 Gran herred* n s 003 Marte Kristiansd. k ug b d Datter 1890 Gran herred* n s 004 Petter Kristians. m ug b s Søn 1893 Gran herred* n s Hval (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Th. Hval m g b hf Landhandler 1865 Gran herred* n s 002 Gyda Hval k g b hm Hustru 1871 Aasnæs Hed n s 003 Thor Petters. m ug b s Søn Gran herred* n s 004 Anne Eriksd. k ug b tj Tjenestepige Barnepige 1887 Gran herred* n s 005 Randi Andersd. k e b hm Dagarbeide, håndarbeide 1863 Brandbu Krs n s Merknad: Samme bygning 006 Einar Ols. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s 007 Olga Olsd. k ug b d Datter 1896 Gran herred* n s Hvalsqværn (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0534 Gran 001 Erik Gudbrands. m g b hf Husmand med Jord, 1834 Gran herred* n s selveiende Gaardbruger og snedker 002 Berthe Olsd. k g b hm Husmandskone 1835 Lunner Hadeland Krs n s 003 Marthe Eriksd. k ug b d Sypige, egen regning Gran herred* n s 004 Johannes Eriks. m g b hf Renserimester græsfrø 1868 Gran herred* n s 005 Karoline Paulsd. k g b hm Hustru 1875 Gran herred* n s Hagaløkken (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Erik Anders. Hagaløkken m e b hf Husmand med Jord Arbeider 1851 Gran herred* n s Veiarbeider 002 Ole Eriks. m ug b s Søn 1890 Gran herred* n s 003 Elise Eriksd. k ug b d %hm% Husbestyrerinde for Faderen 1875 Gran herred* n s 004 Kari Wilhelmsd. k ug b fl d Datter af husbest 1894 Gran herred* n s 005 Anne Marie Karlsd. k ug b fl d Datter af husbest Gran herred* n s 006 Martin Eriks. m g b hf Arbeider, jordarbeide 1876 Gran herred* n s Merknad: Samme hus 007 Oline Eriksd. k g b hm Hustru - arbeider 1881 Lunner Krs n s 008 Randi Martinsd. k ug b d Datter Gran herred* n s Hvalshagen (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) 001 Johan Johns. Hvalshagen m g b hf Gårdbruger, selveier 1868 Gran herred* n s Skrædder, egen regning Merknad: Hovedbygningen 002 Otilie Marie Andersd. k g b hm Gårdbruger og 1875 Brandbu Krs n s haandverkerkone 003 Kari Johansd. k ug b d Datter Gran herred* n s 004 Johan Aleksander m ug b fl Pleiesøn Forsørger: Chr. fattigv 1891 G Aker Kristiania n s 005 Marthe Pedersd. k ug b tj Tjenestepige Budeie 1849 Gran herred* n s 006 John Lars. m g b hf Skrædder, egen regning 1824 Gran herred* n s Merknad: Føderådshuset 007 Kari Karlsd. k g b hm Håndverkerkone 1830 Gran herred* n s 008 Lovise Eriksd. k ug b fl Pl. Datter Chr. fattigvæsen 1887 Kristiania n s Bjørge-engen (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Johns. m g b hf Mølle-arbeider, kornmølle 1866 Gran herred* n s 002 Karine Andersd. k g b hm Arbeiderhustru 1876 Gran herred* n s 003 Johannes Antons. m ug b s Søn Gran herred* n s 004 Anne Johnsd. k ug b fl Fattiglæm Fattigvæsenet 1835 Gran herred* n s Bjørgeengen (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Anders. m g b hf Garnbinder, Husmd med Jord 1860 Gran herred* n s Lidt fattigunderstøttelse 002 Kari Jørgensd. k g b hm Hustru %ftgv% 1858 Gran herred* n s 003 Anne Marie Andersd. k ug b d Datter %fattigund% 1894 Gran herred* n s 004 Karoline Andersd. k ug b d Datter %fattigund% 1896 Gran herred* n s 005 Anna Andersd. k ug b d Gran herred* n s Bjørgeengen (1 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johans. m g f hf Jernbanearbeider 1873 Lier n s Sannsynleg opphaldstad: S Land 002 Helene Torstensd. k g b hm Jernbanearbeiderkone 1878 Gran herred* n s 003 Sigurd Hjalmar Johans. m ug b s Søn 1898 Brandbu Krs n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Inga Lovise Johansd. k ug b d Datter Gran herred* n s 005 Olga Kristine Hansd. k ug b tj Barnepige 1887 Gran herred* n s Kollerengen (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John Jenss. m g b hf Snedker, Husmand med Jord 1844 Brandbu n s Håndverker for egen regning 002 Berthe Larsd. k g b hm Snedker-kone 1845 Brandbu n s 003 Olav Johns. m ug b s Snedker - egen regning 1879 Gran herred* n s 004 Johannes Johns. m ug b s Søn 1886 Gran herred* n s 005 Johanne Johnsd. k ug b d Sypige, egen regning 1873 Gran herred* n s 006 Marie Johnsd. k ug b d Arbeiderske, Gårdsarbeide 1869 Gran herred* n s 007 Oline Johnsd. k ug b d Datter 1888 Gran herred* n s 008 Jørgen Hans. m ug b fl D. Søn Søn 1898 Gran herred* n s Bjørge (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders T. Bjørge m e b hf Gårdbruger, selveier 1847 Gran herred* n s 002 Gudbrand Anders. m ug b s Gårdbrugersøn, 1879 Gran herred* n s Landbrugsarbeide 003 Karoline Andersd. k ug b d Husbestyrerinde 1877 Gran herred* n s 004 Marte Andersd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s 005 Anna Hansd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1883 Kristiania n s 006 Johan m ug b tj Dagarbeider, 1877 Vestre Aker s Landbrugsarbeide Statsb.: Sverige Merknad: E: Fødested påført seinare 007 Erik Gudbrands. m e b fl Fattiglem Fattigvæsenet 1816 Gran herred* n s 008 Anders Tronds. m ug b Fattiglem %fl Fattigvæsenet 1891 Brandbu n s % 009 Marte Gudbrandsd. k e b hm Føderaadskone 1829 Lunner Hadeland Krs n s Merknad: Føderaadshuset 010 Otilie Marie Steen k ug b tj Tjenestepige, Husstel 1877 Kristiania n s 011 Helga Marie Steen k ug b fl Datter af nr Gran herred* n s Bjørge (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) 001 Peder Torgers. Bjørge m g b hf Gårdbruger, selveier 1854 Gran herred* n s 002 Lise Steffensd. k g b hm Gårdbruger-kone 1858 Gran herred* n s 003 Embret Peders. m ug b s Gårdbrugersøn, gårdsarbeide 1884 Gran herred* n s 004 Anne Pedersd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s 005 Berthe Pedersd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 006 Kari Pedersd. k ug b d Datter 1894 Gran herred* n s 007 Steffen Peders. m ug b s Søn 1896 Gran herred* n s 008 Torvald Peders. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s 009 Embret Peders. m ug b fl Føderaadsmand 1829 Gran herred* n s 010 Anne Pettersd. k ug b tj Budeie 1880 Gran herred* n s Høgden (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingel Gubrands. Høgden m g b hf Husmand med Jord, 1858 Lynner Krs n s gaardsarbeide Tømmerhugger 002 Hellene Hansd. k g b hm Husmandskone husholdning 1862 Lynner n s fjøsstel 003 Karn Ingelsd. k ug b d Husmandsdtr 1890 Lynner n s 004 Lars Ingels. m ug b s Husmandssøn 1893 Lynner n s 005 Hans Ingels. m ug b s Husmandssøn 1895 Gran herred* n s Bjørge (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0534 Gran 001 Ole Hans. Bjørge m g b hf Gårdbruger, selveier 1861 Gran herred* n s 002 Christiane Tordsd. k g b hm Gårdbruger-kone 1863 Gran herred* n s 003 Hans Ols. m ug b s Gårdbrugersøn, gårdsarbeide 1887 Gran herred* n s 004 Elise Olsd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 005 Karen Olsd. k ug b d Datter 1896 Gran herred* n s 006 Thorbjørn Ols. m ug b s Søn Gran herred* n s 007 Ivar Anders. m ug b tj Tjenestegut, Gardsarbeide 1879 Gran herred* n s 008 Birgit Gulliksd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1880 V. Slidre Krs n s Braaten (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathea Andersd. k g b hm Husmandskone med Jord 1864 Gran herred* n s Dagarbeide Forskjelligt husstel 002 Johan Ludvigs. m ug b s Søn 1891 Gran herred* n s 003 Anna Pauline Ludvigsd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 004 Pernille Andersd. k e b fl Fattigvæsenet 1824 Gran herred* n s Grini (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Paul Th. Grini m g b hf Gårdbruger, selveier 1854 Gran herred* n s 002 Kjersti Steffensd. k g b hm Gårdbrugerkone 1861 Gran herred* n s 003 John Pauls. m ug b s Søn 1891 Gran herred* n s 004 Berthe Karoline Paulsd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 005 Thora Paulsd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s 006 Steffen Pauls. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s 007 Thorsten Pauls. m ug b s Søn Gran herred* n s 008 Rangdi Thorstensd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1864 Gran herred* n s Myrvold (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Pauls. Myrvold m g b hf Gårdbruger, selveier 1848 Gran herred* n s 002 Anne Hansd. k g b hm Gårdbrugerkone 1859 Lunner Hadeland Krs n s 003 Ragna Karlsd. k ug b d Datter 1896 Lunner Hadeland n s 004 Paul Karls. m ug b s Søn 1897 Gran herred* n s Lunden (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans P. Lunden m ug b hf Gårdbruger, selveier 1868 Gran herred* n s 002 Mari Halvorsd. k g b Hf Mor Husbestyrerinde 1833 Gran herred* n s 003 Peder Johns. Lunden m g f fl Rentenist 1830 Gran herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hval Gran Slåtbråten (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Peders. m g b hf Gårdbruger, selveier, kjører 1853 Gran herred* n s 002 Mari Monsd. k g b hm Gårdbrugerkone, husstel 1828 Gran herred* n s 003 Ingeborg Andersd. k ug b d Datter, Budeie 1874 Gran herred* n s 004 Ragnvald Olaf Evens. m ug b fl Pl.Søn Christiania fattigvæsen 1889 Kristiania n s Myrvold (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Julius Andreass. m g b hf Hus Tømmermand 1873 Gran herred* n s Bjelkehugger gårdbruger (selvejer) 002 Randi Pedersd. k g b hm Arbeiderhustru 1876 Gran herred* n s 003 Anders Juliuss. m ug b s Søn 1895 Gran herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Martha Juliusd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 005 Andreas Julius Peders. m g b hf Forskjelligt jordarbeide, 1829 V. Toten Krs n s Snedker Merknad: Samme hus 006 Maren Kristiansd. k g b hm Arbeider hustru 1829 Gran herred* n s Berget (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Anders. Berget m e b hf Skomager, Husmand med 1863 Gran herred* n s Jord jordarbeide 002 Ingeborg Hansd. k e b hm Husbestyrerinde 1828 Gran herred* n s 003 Ida Pedersd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 004 Karoline Pedersd. k ug b d Datter 1894 Gran herred* n s 005 Anders Peders. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s Torstensløkken (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Torstens. m g b hf Dagarbeider, Husmand med 1848 Gran herred* n s Jord 002 Anne Iversd. k g b hm Arbeiderkone, dagarbeiderske 1848 Tingelstad Krs n s 003 Elise Eriksd. k ug b d Datter 1889 Gran herred* n s Løkken (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torsten Eriks. m g b hf Husmand med Jord 1875 Gran herred* n s jernbanearbeider 002 Kjersti Nilsd. k g b hm Husmandskone, huskreaturstel 1873 Gran herred* n s 003 Lina Torstensd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s 004 Anne Emile Torstensd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 005 Einar Nicolai Torstens. m ug b s Søn Gran herred* n s Moldeneie (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Anders. m g b hf Snedker, egen regning 1849 Gran herred* n s Husmand med Jord 002 Kari Helene Andersd. k g b hm Kone, Husstel, Kreaturstel 1872 Gran herred* n s 003 Anders Johanness. m ug b s Snedkerdreng, håndverker 1879 Gran herred* n s 004 Iver Johanness. m ug b s Søn 1889 Gran herred* n s 005 Hans Johanness. m ug b s Søn 1891 Gran herred* n s 006 Martha Johannesd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 007 Marie Johannesd. k ug b d Datter Gran herred* n s Gulliksrud (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) 001 Kristen Torgers. Gulliksrud m g b hf Gårdbruger, selveier 1856 Gran herred* n s 002 Anne Hansd. k g b hm Gårdbrugerkone 1863 Lunner Hadeland Krs n s 003 Berthe Kristensd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 004 Thorvald Kristens. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s 005 Hans Kristens. m ug b s Søn 1896 Gran herred* n s 006 Siri Kristensd. k ug b d Datter 1898 Gran herred* n s 007 Torger Anders. m e b fl Føderaadsmand 1825 Gran herred* n s 008 Siri Larsd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1885 Gran herred* n s Sørum (5 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Ols. Sørum m g b hf Gårdbruger, selveier 1849 Gran herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0534 Gran 002 Kari Steffensd. k g b hm Gårdbrugerkone 1852 Gran herred* n s 003 Berthe Karoline Eriksd. k ug b d Datter, Husstel 1880 Gran herred* n s 004 Karoline Eriksd. k ug b d Datter, Husstel 1884 Gran herred* n s 005 Steffen Eriks. m ug b s Søn, gårdsarbeider 1887 Gran herred* n s 006 Ole Eriks. m ug b s Søn 1891 Gran herred* n s 007 Jens Eriks. m ug b s Søn 1893 Gran herred* n s 008 Steffen Ols. m e b fl Føderådsmand 1824 Brandbu n s 009 Marthe Pedersd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1852 Gran herred* n s Hval (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gudbrand Anders. Flaagen m g b hf Gårdbruger, selveier 1857 Gran herred* n s Merknad: Vaaningshus 002 Mari Torgrimsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1860 Gran herred* n s 003 Kjersti Gudbrandsd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 004 Anders Gudbrands. m ug b s Søn 1895 Gran herred* n s 005 Elise Gudbrandsd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 006 Anders Hanss. m g b fl Føderaadsmand 1829 Gran herred* n s Merknad: Føderaadsh 007 Eli Olsd. k g b fl Føderådskone 1817 Gran herred* n s 008 Carl Carls. m ug b tj Tjenestegut, Landbrug 1884 Kristiania n s Korsvolla (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) 001 Gudbrand Ols. Korsvolla m g b hf Gårdbruger, selveier 1871 Gran herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marte Eriksd. k g b hm Gårdbrugerkone 1871 Gran herred* n s 003 Einar Gudbrands. m ug b s Søn Gran herred* n s 004 Marie Olefine Jacobs. k ug b fl Pleiedatter Forpleies her, underholdes af 1890 Kristiania n s Faderen, Xania 005 Berthe Eriksd. k ug b tj Tjenestepige Forskjelligt 1869 Gran herred* n s hustell og kreaturstel 006 Erik Borgers. m e b fl Føderaadsmand 1830 Gran herred* n s 007 Anne Jensd. k ug b el %hm% Dagarbederske Forskjelligt 1857 Gran herred* n s slags Merknad: Drengstuhuset Korsvolla (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Ols. m e b hf Husmand med Jord 1830 Lunner Hadeland Krs n s 002 Marie Johannesd. k ug b d %hm% Husbestyrerinde 1859 Gran herred* n s 003 Ole Johanness. m ug b s Søn, Dagarbeider Jordbrug Lunner n s 004 Kristian Fredriks. m ug b fl Dagarbeider, Jordbrug 1873 Gran herred* n s 005 Fredrik Gudbrands. m ug b fl Pleiesøn Fattigvæsenet 1891 Gran herred* n s Smedbakken (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristens. m g b hf Husmand med Jord 1823 Gran herred* n s Fattigvæsenet 002 Johanne Johnsd. k g b hm Husmandskone, Fattigvæsenet 1832 Gran herred* n s Bråten (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Peders. Bråten m g b hf Husmand med Jord, 1862 Lunner Hadeland Krs n s Tømmermand 002 Petrine Larsd. k g b hm Husmandskone 1872 Gran herred* n s 003 Petter Peders. m ug b fl Dagarbeider, Jordbrug 1876 Gran herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga 1900 Sjukdom: a Braaten (5 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Paul Knuds. Bråten m g b hf Husmand med Jord 1851 Gran herred* n s Tømmerhugger 002 Marie Olsd. k g b hm Husmandskone 1874 Gran herred* n s 003 Steffen Pauls. m ug b s Dagarbeider, gårdsarbeide 1872 Gran herred* n s 004 Lars Pauls. m ug mt s Tjenestegut, 1880 Gran herred* n s Landbrugsarbeide Sedvanleg bustad: Jevnaker 005 Petter Pauls. m ug b s Søn, Jordbrugsarbeide 1885 Gran herred* n s 006 Martha Paulsd. k ug b d Datter, barnepige 1888 Gran herred* n s 007 Inga Larsd. k ug b d Datter - Sted Gran herred* n s 008 Marthe Paulsd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s 009 Ole Pauls. m ug b s Søn 1897 Gran herred* n s 010 Berthe Paulsd. k ug b d Datter Gran herred* n s 011 Lina Paulsd. k ug b d Datter Gran herred* n s Bakken (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg Larsd. k e b el %hm% Håndarbeide og budeie om sommeren Husmandsenke med Jord 1839 Gran herred* n s Hvalseie (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Ols. Sletta m g b hf Husmand med Jord 1864 Gran herred* n s Tømmermand 002 Tolline Gudbrandsd. k g b hm Hus- Tømmermandskone 1870 Gran herred* n s 003 Olav Ols. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s 004 Marthe Johansd. k ug b fl Pleiedatter fattigvæsenet 1894 Lunner Hadeland Krs n s Gjerdingen (Hval) (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunder Kristians. Gjerdingen m g b hf Gårdsbruger (Selveier) 1855 Gran herred* n s Tømmerkjører 002 Kari Ditlovsd. k g b hm Gårdbrugerkone, husstel 1850 Gran herred* n s 003 Kristian Gunders. m ug b s Søn, Jordbrugsarbeide 1878 Gran herred* n s 004 Emil Arthur Hans. m ug b fl Pleiesøn Fattigvæsenet 1887 Ø. Aker Ak n s Sjukdom: a 005 Anne Eriksd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1884 S Land Krs n s Dammen (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hanss. Dammen m g b hf Gårdbruger, selveier 1854 Gran herred* n s 002 Eline Torstensd. k g b hm Gårdbrugerkone, kreaturstel 1851 Gran herred* n s 003 Hans Ols. m ug b s Gårdbrugersøn, 1879 Gran herred* n s kreaturhandler 004 Thorvald Ols. m ug b s Gårdbrugersøn, jordarbeide 1883 Gran herred* n s 005 Marthe Olsd. k ug b d Gårdbrugerdatter, husstel 1886 Gran herred* n s 006 Elise Olsd. k ug b d Datter 1888 Gran herred* n s 007 Ivar Ols. m ug b s Søn 1892 Gran herred* n s 008 Marie Olsd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s Sletta (Hval) (2 m, 5 k) 6 (2 m, 4 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0534 Gran 001 Lars Ols. Sletta m g b hf Gårdbruger, selveier 1848 Gran herred* n s 002 Kari Hansd. k g b hm Gårdbrugerkone 1852 Gran herred* n s 003 Kristine Larsd. k ug b d Datter 1892 Gran herred* n s 004 Helene Larsd. k ug b d Datter 1893 Gran herred* n s 005 Olga Larsd. k ug b d Datter 1895 Gran herred* n s 006 Kristian Larss. m ug b s Søn 1897 Gran herred* n s 007 Marie Hansd. k ug mt b D Syerske, egen regning 1863 Gran herred* n s Sedvanleg bustad: Horgeneie Gran Berget (3 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 001 Kristian Eriks. Berget m g b hf Gårdbruger, selveier 1865 Gran herred* n s 002 Marthe Fredriksd. k g b hm Gårdbrugerkone 1867 Gran herred* n s 003 Hans Peders. m g b fl Føderaadsmand 1832 Gran herred* n s 004 Anne Hansd. k g b fl Føderaadskone 1832 Gran herred* n s 005 Charles Hans. m ug mt b s Faderen: Sjauer, Xania %Søn Gran herred* n s % Sedvanleg bustad: Kristiania Kruggerud (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver Henriks. Kruggerud m g b hf Gårdbruger, selveier, snedker 1836 Gran herred* n s f.e. Reg 002 Mari Tordsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1855 Lunner Hadeland Krs n s 003 Tora Margrethe k ug b fl Pl.Datter Fattigvæsenet 1894 Sagene Kristiania n s Ensrud (4 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) 001 Hans Ols. Ensrud m g b hf Gårdbruger, selveier 1849 Gran herred* n s Merknad: Hovedbygn 002 Guro Gunnarsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1858 Gran herred* n s 003 Marie Hansd. k ug b d Datter, husstel 1886 Gran herred* n s 004 Gunnar Hanss. m ug b s Søn 1896 Gran herred* n s 005 Mari Hansd. k e b fl Føderaadskone 1820 Gran herred* n s 006 Petter Anders. m ug b tj Tjenestegut, gårdsarbeide 1883 Gran herred* n s 007 Peder Anton Eriks. m ug b tj Tjenestegut, jordarbeide 1888 Gran herred* n s 008 Marie Johannesd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1881 Gran herred* n s 009 Margrethe Hansd. k ug b el %hm% Renter, håndarbeide 1828 Gran herred* n s Merknad: Føderaadshuset Ensrud (7 m, 2 k) 9 (7 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Ols. Ensrud m g b hf Gårdbruger, selveier 1876 Gran herred* n s 002 Berthe Syversd. k g b hm Gårdbrugerkone 1825 Gran herred* n s Merknad: E: Fødselsår retta til 1875 seinare 003 Olav Halvors. m ug b s Søn 1894 Gran herred* n s 004 Sigurd Halvors. m ug b s Søn 1897 Gran herred* n s 005 Hans Halvors. m ug b s Søn 1898 Gran herred* n s 006 Petter Kristian Halvors. m ug b s Søn Gran herred* n s 007 Oscar Gudbrands. m ug b tj Tjenestegut, 1885 Kristiania n s Landbrugsarbeide 008 Sofie Johannesd. k ug b tj Tjenestepige, Budeie 1878 Kristiania n s 009 Ingvald Kristians. m ug b fl Pleiesøn Christiania fattigvæsen 1889 Kristiania n s Ensrud (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Ols. Ensrud m e b hf Gårdbruger, selveier 1837 Gran herred* n s 002 Anders Peders. m ug b s Gårdbrugersøn, Landbrug 1876 Gran herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Marthe Pedersd. k ug b d Husbestyrerinde 1883 Gran herred* n s 004 Marie Pedersd. k ug b d Datter, Budeie 1885 Gran herred* n s Ensrud (6 m, 3 k) 9 (6 m, 3 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thor Pauls. Ensrud m e b hf Gårdbruger, selveier 1852 Gran herred* n s 002 Anne Thorsd. k ug b d Datter, husstel 1886 Gran herred* n s 003 Paul Thors. m ug b s Søn 1888 Gran herred* n s 004 Lars Pauls. m ug b tj Tjenestegut, Jordbrug 1867 Gran herred* n s 005 Paul Thors. m e b fl Føderaadsmand 1820 Gran herred* n s 006 Hans Pauls. m g b hf Dagarbeider, Landbrug 1855 Gran herred* n s Merknad: Samme bygning 007 Ingeborg Hansd. k g b hm Arbeiderhustru 1863 Lunner Hadeland Krs n s 008 Inga Helene Hansd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 009 Hilmar Hanss. m ug b s Søn Gran herred* n s Hval (6 m, 8 k) 14 (6 m, 8 k) 001 Ole Halvors. Hval m g b hf Gårdbruger, selveier 1852 Lunner Hadeland Krs n s 002 Gudbjørg Larsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1852 Gran herred* n s 003 Lars Ols. m ug b s Søn, Landbrugsarbeide 1874 Gran herred* n s 004 Marthe Karine Olsd. k ug b d Gårdbrugerdatter, Husstel 1875 Gran herred* n s 005 Anne Gulline Olsd. k ug b d Datter, Budeie 1880 Gran herred* n s 006 Halvor Ols. m ug b s Søn, Landbrugsarbeide 1877 Gran herred* n s 007 Oline Olsd. k ug b d Datter, Budeie 1882 Gran herred* n s 008 Helene Olsd. k ug b d Datter, Discipel af 1885 Gran herred* n s Fortsættelsesskolen 009 Goro Olsd. k ug b d Datter 1887 Gran herred* n s 010 Hans Ols. m ug b s Søn 1889 Gran herred* n s 011 Gyda Olsd. k ug b d Datter 1891 Gran herred* n s 012 Karoline Olsd. k ug b d Datter 1897 Gran herred* n s 013 Lars Halvors. m e b fl Føderaadsmand 1822 Gran herred* n s 014 Christian Pauls. m ug b fl Hus Tømmermand i andres Tjeneste 1873 Gran herred* n s Smedsrud (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Kristoffers. m g b hf Gårdbruger, selveier 1830 Gran herred* n s 002 Gudbjørg Hansd. k g b hm Gårdbrugerkone 1823 Gran herred* n s 003 Kristian Hanss. m ug b s Gårdbrugersøn, Landbrug 1559!! Gran herred* n s 004 Karen Hansd. k ug b d Datter, budeie 1869 Gran herred* n s 005 Oscar Kristians. m ug b fl Pleiesøn Chr. fattigvæsen 1887 Oslo n s Smedsrud (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Lars. m g b hf Gårdbruger, selveier 1866 Gran herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sofiie Torgrimsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1866 Gran herred* n s 003 Kjersti Pedersd. k ug b d Datter 1890 Gran herred* n s 004 Lars Peders. m ug b s Søn 1892 Gran herred* n s 005 Inga Mathilde Pedersd. k ug b d Datter 1894 Gran herred* n s 006 Thorvald Peders. m ug b s Søn 1897 Gran herred* n s 007 Pauline Pedersd. k ug b d Datter Gran herred* n s 008 Lars Jenss. m g b hf Føderaadsmand 1828 Gran herred* n s Merknad: Føderaadshuset 009 Inger Olsd. k g b hm Føderaadskone 1828 Gran herred* n s 010 Marie Larsd. k ug b d Sypige, regning egen 1850 Gran herred* n s Dynna (6 m, 3 k) 9 (6 m, 3 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer