Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0913 Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 356 (kvinner: 182, menn: 174) Bustader i kretsen: 65 Krets: 001 Krabbesund og Sandnes Prestegjeld: Herred/by: Folketeljinga Krabbesund og Sundalsmyren Sandnes Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Tru. 001 Andreas Olsen m g f hf sømand & gaardbruger Farsund s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs i udenrigsf. 002 Teresie Olsen k g b hm sømandskone Gotfred Olsen m ug b s sømand s 004 Sigrid Olsen k ug b d datter, husgjern s 005 Torvald Olsen m ug b s søn s Krabbesund og Vesterbukt under Sandnes 001 Sevrin Olsen m g f hf tømmermand ved n s baadbyggeri samt gaardbruger Sannsynleg opphaldstad: Dybvaag 002 Tarjar Olsen k g b hm tømmerm.s kone, husgj n s 003 Lilly Olsen k ug b fosterd. fosterdatter Kristianian s 004 Ole Larsen m g b hf fisker & gaardbruger Holt n s 005 Gunvor Larsen k g b hm fiskerkone, husgjern Vegaardsheien n s Krabbesund og Østerdal Sandnes 001 Oskar Thommassen m g f hf sømand & gaarbr n s Sannsynleg opphaldstad: i Amerika 002 Olinda Thommassen k g b hm Sømandskone, husgjern n s 003 Thorvald Thommassen m ug b s Søn n s 004 Ole Thommassen m ug b s Søn n s 005 Martin Thommassen m ug b s søn n s 006 Thomine Knutsen k b tjenestepige n s Krabbesund og Sørbudalen Sandnes 001 Kristen Kristiansen m g b hf gaardbr. & fisker Vigmonstad n s 002 Ingebørg Kristiansen k g b hm gaardm-kone n s 003 Ole Kristensen m ug f s sømand n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 004 Gerda Kristensen k ug f d datter, husgjern n s Sannsynleg opphaldstad: Risør 005 Kaspara Kristensen k ug b d datter n s 006 Borghild Kristensen k ug b d datter n s Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Thor Kristensen m e b hf gaardbr. og skibsreder Holt n s 002 Ole Thorsen m ug f s Tommerm.arbeide i n s America Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 003 Anne Kristensen k ug b d husholderske n s 004 Ole P. Kristensen m ug b fl Kapital og renter af den Holt n s Sjukdom: s Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Halvor Kristensen m g b hf gaardbruger n s Merknad: g E: Tilført med blyant Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Petrea Kristensen k g b hm gaardm.kone n s Merknad: g E: Tilført med blyant 003 Halvor Aslaksen m g f hf murerarbeide i America Gjerrestadn s Merknad: g E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 004 Inger Aslaksen k g b hm husmoder, husgjern n s Merknad: g E: Tilført med blyant 005 Almar Aslaksen m ug b s søn n s 006 Ingbørg Aslaksen k ug b d datter n s Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Marie Senumstad k g b hm gaardsbrug n s 002 Johanne Senumstad k ug b d husgjern & kreaturstel n s 003 Sigrid Salvesen k ug b fosterd. fosterdatter Risør n s 004 Karl Kristensen m ug b el Sømand n s Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Peder Asbjørnsen m g b hf gaardsbrug & fiskeri n s 002 Anne Torine Asbjørnsen k g b hm gaardm.kone Holt n s 003 Torvild Asbjørnsen m ug f s Lærerskoleelev n s Merknad: E: Overstrøket av teller i alle felt Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Sevald Hansen m g f hf søfart og gaardsbrug n s Sannsynleg opphaldstad: Dybvaag 002 Hilda Hansen k g b hm gaardmandskone n s 003 Sigurd Sevaldsen m ug b s son n s 004 Georg Sevaldsen m ug b s søn n s 005 Petra Sevaldsen k ug b d datter n s 006 Hagbart Sevaldsen m ug b s søn n s 007 Viktor Olsen m ug b fl søfart, sømand n s Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Halvor Vroldsen m g b hf gaardbr & fisker n s 002 Karen Vroldsen k g b hm gaardm.kone n s Krabbesund og Aakvaag under Sandnes 001 Ellef Ellefsen m g f hf Arbeider i America n Trusamf.: Luth. Frimenigh. Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Inga Ellefsen k g b hm Arbeiderkone, husgjern Dybvaag n 003 Andreas Ellefsen m ug b s søn n 004 Kristian Ellefsen m ug b s søn America n Krabbesund og Aakvaag Sandnes 001 Lars Olsen m g f hf Sømand i udenrigsfart Vegaardsheien n s Sannsynleg opphaldstad: paa søen 002 Elise Olsen k g b hm Sømands & gaardm.kone n s 003 Olaf P. Olsen m ug f s Sømand i udenrigsfart n s Sannsynleg opphaldstad: paa søen 004 Linhard Olsen m ug b s søn n s 005 Gudrun Olsen k ug b d datter n s 006 Aagot Olsen k ug b d datter n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Krabbesund og Munkevik Sandnes 001 Halvor Kristensen m g b hf gaardsbr. & fisker n s 002 Ingbørg Kristensen k g b hm gaarm.kone n s 003 Sigrid Kristensen k ug b d datter, husgjern n s 004 Kristen M. Kristensen m ug b s søn n s 005 Kristen Kristensen m e b fl føderaadsmand n s Krabbesund og Munkevik Sandnes 001 Gunder Ellefsen m g f hf sømand n s Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Karen Ellefsen k g b hm sømands & gaards kone Holt n s 003 Marie Ellefsen k ug b d datter husgj. & kreaturst n s 004 Ingbørg Ellefsen k ug b d datter, husgj n s Krabbesund og Skalvik Sandnes 001 Tjøstol Hansen m g b hf gaardbr. & fisker n s 002 Ingb. Hansen k g b hm gaardm.kone, kreaturstel n s 003 Anne Hansen k ug b d datter, husgjerning n s 004 Hans Hansen m ug f s tømmerm.lærling i n s baatbyggeri Sannsynleg opphaldstad: Dybvaag 005 Elling Hansen m ug b s søn n s 006 Marta Hansen k ug b d datter n s 007 Sverre Hansen m ug b s søn n s 008 Peder Hansen m ug b s søn n s 009 Fritjof Hansen m ug b s søn n s Krabbesund og Aasmundhavn Sandnes 001 Andreas Ellefsen m g b hf Lods & gaardbr n s 002 Ingeborg Ellefsen k g b hm Lodskone n s 003 Torvald Andreassen m ug b s Lodsgut n s 004 Oskar Andreassen m ug b s søn n s 005 Marta Henriksen k ug b tj tjenestepige n s 006 Reinarnt G. Andreassen m g mt b, hf Lods n s Sedvanleg bustad: Risør 007 Anna Andreassen k g mt b, hm Lodskone n s Sedvanleg bustad: Risør 008 Astrid Andreassen k ug mt b, d datter Risør n s Sedvanleg bustad: Risør 009 Gudrun Andreassen k ug mt b, d datter Risør n s Sedvanleg bustad: Risør Krabbesund og Aasmundhavn Sandnes 001 Margrete Ellefsen k e b hm lodsenkepension & n s gaardsbr. 002 Lydia Pedersen k ug b tj tjenestepige n s Krabbesund og Krabbesund Sandnes 001 John Olsen Krabbesund m g b hf lodspension & gaardsbrug n s 002 Ingbørg Olsen k g b hm gmds.kone n s 003 Olette Terjesen k e b fl tjenestepige, kreaturstel Skaatø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Thora Terjesen k ug b fl tjenestepige, husgjern n s 005 Ingeborg Terjesen k ug b fl tjenestepige, kreaturst n s 006 Olanda Terjesen k ug b fl tjenestepige, husgjern n s 007 Harald Løland m ug b fl folkeskolelærer Heirefossn s Krabbesund og Krabbesund Sandnes 001 Erik Eriksen m g b hf skibsfører & gaardbruger n s 002 Karine Eriksen k g b hm gaarmandskone n s 003 Maren Eriksen k ug b d datter Risør n s 004 Elise Henriksen k ug b tj tjenestepige n s 005 Maren Olsen k e b fl lodsenkepension n s Krabbesund og Neset Sandnes 001 Henrik Andersen m e b hf gaardbr & privat n s understøtte 002 Henrik Henriksen m ug b s Fisker n s 003 Karen Henriksen k ug b d husholderske n s 004 Rudolf Henriksen m g b hf Fisker n s 005 Helene Henriksen k g b hm Fiskerkone n s 006 Erik Henriksen m ug b s søn n s 007 Helbert Henriksen m ug b s søn n s 008 Hilda Henriksen k ug b d datter n s Krabbesund og Sundodden Sandnes 001 Thorvald Thorsen m g f hf Tjener i hotel Risør n Trusamf.: Babtistmenigh. Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Daarthea Thorsen k g b hm mandens kone, husgj n 003 Angskar Thorsen m ug b s søn Risør n 004 Thora Thorsen k ug b d datter Risør n 005 Jørgen Thorsen m ug b s søn Risør n 006 Emanuel Thorsen m ug b s søn n 007 Abraham Thorsen m ug b s søn n 008 Synøve Thorsen k ug b d datter n 009 Ingebørg Berntsen k ug b tj tjenestepige n s Krabbesund og Fidjesund Sandnes 001 Jens Hansen m g b hf gaardbruger & fisker n s 002 Gunda Hansen k g b hm Gaarm.kone n s 003 Sigurd Hansen m ug b s søn n s 004 Trygve Hansen m ug b s søn n s 005 Gerhard Hansen m ug b s søn n s Krabbesund og Fidjesund under Sandnes 001 Thor Therkildsen m g b hf fisker & strandsidder n s 002 Inga Therkildsen k g b hm fiskerens kone, husgjn n s 003 Torvald Thorsen m ug b s søn n s 004 Gunnelius Thorsen m ug b s søn n s 005 Sigvard Thorsen m ug b s søn n s 006 Thommas Thorsen m ug b s søn n s 007 Sigrid Thorsen k ug b d datter n s 008 Karen Thorsen k ug b d datter n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Krabbesund og Krogsmyr Sandnes 001 Hans Jensen m g b hf fisker & gaardbruger n s 002 Martha Jensen k g b hm gaardm.kone n s 003 Margit Jensen k ug b d datter, husgjern n s 004 Peder Hansen m ug b s søn n s 005 Josef Hansen m ug b s søn n s 006 Kristen Hansen m ug b s søn n s 007 Asbjørn Hansen m ug b s søn n s Krabbesund og Fidje under Sandnes 001 Karsten Terkildsen m g b hf fisker & jordbruger n s 002 Olga Terkildsen k g b hm fiskerens kone, husgjern n s 003 Karen Thoresen k e b fl privat understøtelse n s Krabbesund og Fidje Sandnes 001 Karl Johansen m g b hf fisker & gaardbruger n s 002 Ingebørg Johansen k g b hm Gaardm.kone n s 003 Johan Karlsen m ug b s søn n s 004 Ellef Karlsen m ug b s søn n s 005 Martha Johansen k ug b d datter n s 006 Ingrid Johansen k ug b d datter n s Krabbesund og Fidje Sandnes 001 Daniel Jensen m g b hf fisker & gaardbruger n s 002 Marthe Jensen k g b hm gaardm.kone n s 003 Johanne Jensen k ug b d datter, husgj. tjenestp. i n s hjem 004 Jens Danielsen m ug f s Sømand i udenrigsfart n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 005 Knut Danielsen m ug b s søn n s 006 Gunnelius Danielsen m ug b s søn n s 007 Daarthea Danielsen k ug b d datter n s 008 Margit Danielsen k ug b d datter n s 009 Petra Danielsen k ug b d datter n s Krabbesund og Fidje Sandnes 001 Henrik Ellefsen m g b hf gaarbruger & fisker n s 002 Gunda Ellefsen k g b hm gaardm.kone n s 003 Elvira Ellefsen k ug b d datter n s 004 Margit Ellefsen k ug b d datter n s 005 Harald Ellefsen m ug b s søn n s 006 Rommert Ellefsen m ug b s søn n s 007 Konstanse Ellefsen k ug b d datter n s 008 Hagbart Ellefsen m ug b s søn n s Krabbesund og Ødegaarden Sandnes 001 Johannes Berntsen m g b hf fiskeri & gaardsbrug Dybvaag n s 002 Oline Berntsen k g b hm gaardm.kone Risør n s 003 Bernt Johannesen m ug b s fisker n s 004 Gunnelius Johannesen m ug f s fabrikarbeide n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Saaheim, Tellemarken Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Daniel Johannesen m ug f s søfart, udenrigs n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 006 Jens Johannesen m ug b s søn n s 007 Klara Johannesen k ug b d datter n s Krabbesund og Ødegaarden Sandnes 001 Johan R. Olsen m g b hf gaardbr. & fisker n s 002 Ingebørg Olsen k g b hm gaardm.kone n s 003 Anna Jensen k ug b tj tjenestepige n s 004 Theodor Johansen m g b hf fisker n s 005 Betsy Johansen k g b hm fiskerens kone n s Krabbesund og Korsen under Sandnes 001 Knut Johansen m g b hf fisker n s 002 Maren Johansen k g b hm fiskerens kone, husgjern n s 003 Karsten Knutsen m ug b s søn Risør n s 004 Jørgen Knutsen m ug b s søn n s 005 Maggi Johansen k ug b d datter n s Krabbesund og Bjørnhullet Sandnes 001 John Olsen m g f hf arbeider i America n s Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Ingebørg Olsen k g b hm gaardm.kone n s 003 Knut Olsen m ug f s sømand n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 004 Ole Olsen m ug b s fisker n s 005 Karl Olsen m ug b s son n s 006 Jørgen Olsen m ug b s søn n s 007 Ragnvald Olsen m ug b s søn n s 008 Helfred Olsen m ug b s søn n s 009 Georg Olsen m ug b s søn n s 010 Kaurin Olsen m ug b s søn n s 011 Norman Olsen m ug b s søn n s 012 Klara Olsen k ug b d datter n s 013 Karoline Taraldsen k e b fl hfs moder Føderaadskone n s Krabbesund og Engemyr Sandnes 001 Aleksander Andersen m g b hf gaardbruger & fisker Sverige n s 002 Inger Andersen k g b hm gaardm.kone n s 003 Karoline Andersen k ug b d datter, tjenestepige, n s kreaturstel 004 Allette Andersen k ug b d datter, tjenestepige husgj n s Krabbesund og Troldbergvik Sandnes 001 Thor Martin Thorsen m ug b hf gaardbruger & fisker n s 002 Elise Thorsen k ug b hm husholder n s 003 Aslak Olsen m ug b fl fisker n s Krabbesund og Furø Sandnes 001 Karen Sørensdatter k e b hm offentl. understøtt. lidt n s gaardsbr Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Krabbesund og Sildevik Sandnes 001 Anne Knutsen k e b hm gaarbruger n s 002 Albert Albertsen m ug f s sømand i udenr.fart n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 003 Ingart Albertsen m ug b s fisker n s Krabbesund og Langemyr Sandnes 001 Hans Pedersen m g b hf fiskeri & gaardsbrug Kragerø n s 002 Ingebørg Pedersen k g b hm gaardm.kone n s 003 Karsten Hansen m ug b s sømand Skaatø n s 004 Ingbørg Pedersen k ug b d datter, husgj n s Krabbesund og Fembumyren Sandnes 001 Maren Johnsen k e b hm offentl. fattigunderstøtelse n s litt gaardsbr. 002 Marthe Johnsen k ug b d medhjælp for moderen, husgj n s Krabbesund og Fembumyren Sandnes 001 Ingebørg Olsen k ug b hm gaardsbrug n s 002 Thomine Olsen k ug b tj tjenestejente husgj & n s kreaturst. 003 Thor Olsen m ug b fl Fisker n s Krabbesund og Øverland Sandnes 001 Gustav Ellingsen m g f hf Tømmerm.arbeider i n s America Sannsynleg opphaldstad: America 002 Gunhild Ellingsen k g b hm gaarm.kone n s 003 Erling Ellingsen m ug b s søn n s 004 Thora Ellingsen k ug b d datter n s 005 Georg Ellingsen m ug b s søn n s 006 Kirsten Pedersen k ug b tj tjenestepige Gjerrestadn s Krabbesund og Laukvik Sandnes 001 Elling Gustavsen m g b hf gaardbr & fisker n s 002 Gunine Gustavsen k g b hm gaardm.kone n s 003 Ole Gunstensen m ug b tj jætergut n s 004 Karen Tellefsen k ug b tj tjenestepige n s Krabbesund og Gloppekjær Sandnes 001 Peder Kristensen m g b hf gaardbruger n s 002 Anna Kristensen k g b hm gaardm.kone n s 003 Nils Kristensen m ug b s tømmerm.lærling n s 004 Svanea Kristensen k ug b d datter, kreaturst n s 005 Petra Kristensen k ug b d datter n s 006 Thora Kristensen k ug b d datter n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Lars Stiansen m g b hf arbeider med istrafik & n s gaardbr. 002 Margit Stiansen k g b hm gaardbr.kone Holt n s 003 Lissy Olsen k ug b tj tjenestejente Holt n s 004 Helga Stiansen k ug f fl elev i syskole n s Sannsynleg opphaldstad: Risør 005 John Stiansen m e b fl pensioneret lærer Holt n s 006 Stian Stiansen m g b fl dagarbeider & tømmermand n Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Ole Kristensen m g b hf gaardbruger n s 002 Andrea Kristensen k g b hm gaardbr.kone n s 003 Ragna Kristensen k ug b d datter Risør n s 004 Aasild Olsen k ug b fl privat understøttelse n s 005 Ole Johannesen m g f hf Maler i America i ca 4 aar n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 006 Gina Johannesen k g b hm Malerens kone husgjerning n s 007 Ingebør Johannesen k ug b d datter n s 008 Maren Johannesen k ug b d datter n s 009 Johan Johanessen m ug b s søn n s Krabbesund og Sandnæs Sandnes 001 Ole Martin Olsen m g b hf gaardbruger & skibsfører n s 002 Siri Olsen k g b hm gaardbr.kone n s 003 Marie Olsen k ug b d datter, husgjerning n s 004 Magna Olsen k ug f d datter, husgjern & n s kreaturstel Sannsynleg opphaldstad: Risør 005 Olav Olsen m ug b s søn gaardsarbeider n s 006 Mimmi Olsen k ug b d datter, husgjern n s 007 Kristine Olsen k ug b d datter n s 008 Ingebørg Olsen k ug b d datter n s 009 Borghild Olsen k ug b d datter n s 010 Henrik Olsen m ug b s søn n s 011 Olanda Olsen k ug b d datter n s 012 Marthe Olsen k e f hm kapital & renter n s Sannsynleg opphaldstad: Risør 013 Berthe Larsen k ug b fl kapital renter n s Krabbesund og Sandnæs Sandnes 001 Erik Ellefsen m g f hf skibsfører i America i ca n s aar Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Anne Ellefsen k g b hm gaardbr.kone n s 003 Marie Ellefsen k ug b d datter, husgjn. & n s kreaturstel 004 Anne Ellefsen k ug b d datter, husgjern & n s kreaturstel 005 Kristine Ellefsen k ug b d datter n s Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Erik Andreassen m g f hf tømmerm.arb i America n Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Trusamf.: Luth. Frimenigh Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Annette Andreassen k g b hm gaardbrugerens kone n Husgjern & gaardsbrug 003 Olav Andreassen m ug b s søn America n 004 Andreas Andreassen m ug b s søn America n 005 Agnes Andreassen k ug b d datter America n 006 Anna Olsen k ug b tj tjenestepige Holt n s Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Helene Nielsen k e b hm gaardbruger n s 002 Svanhild Nielsen k ug f d datter, gaardsarbeide n s Sannsynleg opphaldstad: Risør Krabbesund og Braathen Sandnes 001 Halvor Tallaksen m g b hf Lærerpension og gaardsbr n s 002 Serine Tallaksen k g b hm gaardsbr & husgjerning n s 003 Martha Tallaksen k ug b d datter, husgjerning n s 004 Tallak Tallaksen m ug f s sømand n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs i udenrigsf. 005 Konstance Tallaksen k ug b d datter n s 006 Engebret Tallaksen m ug b s søn n s 007 Sigvard Tallaksen m ug b s søn n s 008 Halvard Tallaksen m ug b s søn n s Folketeljinga Krabbesund og Moen Sandnes 001 Even Evensen m g f hf sømand i America Risør n s Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Martha Evensen k g b hm gaardbr & husgjerning n s husmor 003 Georg Evensen m ug b s søn n s 004 Olga Evensen k ug b d datter n s 005 Ole Olsen m g b fl Føderaadmand n s 006 Marthe Olsen k g b fl Føderaadskone n s Krabbesund og Sandaaker Sandnes 001 Torbjørn Skeie m g f hf Jernbanearbeider Agvaldsnæs n s Sannsynleg opphaldstad: Aamlid 002 Serine Skeie k g b hm Jernb.ar.kone husgjerning n s 003 Johan Torbjørnsen m ug f s Jernbanearbeider n s Sannsynleg opphaldstad: Aamlid 004 Gunda Skeie k ug b d datter, husgj n s 005 Thomas Torbjørnsen m ug b s søn n s 006 Ingebørg Skeie k ug b d datter n s 007 Konstance Skeie k ug b d datter n s 008 Nathalia Skeie k ug b d datter n s 009 Olaves Jacobsen m ug b s søn n s 010 Aase Nielsdatter k e b fl offentl. og priv. understøttelse n s Krabbesund og Nordlien Sandnes 001 Anders Olsen m g b hf tømmerm & gaardbruger Gjerrestadn s 002 Petrea Olsen k g b hm gaarm.kone n s 003 Marie Olsen k ug b d søm & husgjern n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Ole Thellef Andersen m ug f s tømmerm.arbeider ved n s baatbyggeri Sannsynleg opphaldstad: Risør Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Jørgen Halvorsen m g f hf Tømmerm.arbeider i n s America Sannsynleg opphaldstad: U.S. America 002 Salvine Halvorsen k g b hm Tømd.kone husgjern n s 003 Alvhild Halvorsen k ug b d datter n s 004 Haakon Halvorsen m ug b s søn n s Krabbesund og Sandnæs Sandnes 001 Ole Bentsen m g b hf gaardbruger n s 002 Ragnhild Bentsen k g b hm gaardm.kone Gjerrestadn s 003 Ragna Bentsen k ug b d datter, husgjern n s 004 Olaf Bentsen m ug b s søn n s 005 Anders Andersen m ug b i forpleining fostersøn n s for fattigv. 006 Jacob Stensen m e b hf Snedker Gjerrestadn s 007 Marie Stensen k ug f d husholderske Holt n s Sannsynleg opphaldstad: Tvedestrand Krabbesund og Sandnes Sandnes 001 Mathilde Alvsen k e b hm gaardbruger Dybvaag n s 002 Alv Johnsen m ug f s Tømmerm. omb. i skib n s Sannsynleg opphaldstad: tilsøs 003 Aline Alvsen k ug b d datter husgjerning n s 004 Amborg Alvsen k ug b d datter (syg) n s 005 Elias Sekse m ug b fl folkeskolelærer Ullensvang n s Krabbesund og Bjørnemyr Sandnes 001 Lars Guttormsen m g b hf gaardbr Tune n s 002 Gunvor Guttormsen k g b hm Gaardm.kone husgj. & n s kreaturstel 003 Gustav Larsen m ug b s jordarbeid & grøftegra Holt n s 004 Anders Larsen m ug f s hustømm.lærling n s Sannsynleg opphaldstad: Saaheim 005 Lars G. Olsen m ug b tj jæter Vegaardsheien n s Krabbesund og Birkekjær Sandnes 001 Sevrin Torjussen m g b hf gaardbruger n s 002 Ingebørg Torjussen k g b hm gaardm.kone kreaturstel n s 003 Ragna Torjussen k ug b d datter & tjenestepige husgjern n s Krabbesund og Ordalen Sandnes 001 Stian Halvorsen m g b hf gaardbruger, skovhugger Vegaardsheien n s 002 Berthe Halvorsen k g b hm gaarbr.kone husgjerning Vegaardsheien n 003 Kirsten Halvorsen k ug b d datter Vegaardsheien n 004 Anne Halvorsen k ug b d datter n Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Krabbesund og Ordalen Sandnes 001 Masine Aslaksen k ug b hm husgjern & kreaturstel n s gaardbr., skibsreder 002 Sigrid Aslaksen k ug b fl husgjern & kreaturstel n s tjenestepige, søster til hm 003 Andrea Aslaksen k ug b fl søster til husmoderen n s Krabbesund og Nipedalen Sandnes 001 Aaselie Halvorsen k e b hm gaarbruger n s 002 Knut Gundersen m ug b s søn Dybvaag n s 003 Theodor Olsen m g f hf tømmerm.arbeide i n s America i ca 3 aar Sannsynleg opphaldstad: U.S.America 004 Anna Olsen k g b hm tømmerm.kone husgjern n s 005 Agnes Olsen k ug b d datter Wiss. n s U.S. America 006 Almar Pedersen m ug b s søn n s 007 Gudrun Olsen k ug b d datter n s 008 Trygve Olsen m ug b s søn n s Krabbesund og Grandalsmyr Sandnes 001 Emil Aslaksen m g b hf gaardbruger !! n s 002 Ingebørg Aslaksen k g b hm gaardm.kone, husgjern !! n s 003 Sara Olsen k ug b tj tjenestepige !! n s Krabbesund og Grandalsmyr Sandnes 001 Bernt Jacobsen m g f hf tømmermand i America Dybvaag n s Sannsynleg opphaldstad: U.S.America 002 Ida Jacobsen k g b hm gaardm.kone, husgjern n s 003 Margit Jacobsen k ug b d datter n s 004 Jørgen Jacobsen m ug b s søn n s 005 Jacob Jacobsen m ug b s søn n s 006 Josefine Johannessen k ug b tj tjenestepige n s 007 Marthe Jørgensen k e b fl føderaadskone n s Krabbesund og Bjørndalen Sandnes 001 Martin Thorsen m g b hf gaardbruger n s 002 Helene Thorsen k g b hm gaarbr.kone n s 003 Marie Thorsen k ug b d datter (syg) n s 004 John Thorsen m ug b s søn, tjenestegut kjøring & n s jordarb. 005 Helene Olinda Thorsen k ug b d datter husgjerning n s Krabbesund og Forsete Sandnes 001 Jens Bertelsen m ug b hf Kapital - gaardbruger n s Folketeljinga Krabbesund og Bjørndalskjær Sandnes 001 Ole Toresius Olsen m g b hf gaarbruger n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Mathilde Olsen k g b hm gaarm.kone, husgj & kreat n s 003 Severin E. Olsen m ug b s søn n s 004 Elise Reiersen k e b fl Føderaadskone n s Merknad: E: Slutt på tellingkrets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 275 (kvinner: 152, menn: 123) Bustader i kretsen: 47 Krets: 002 Hope Prestegjeld: Herred/by: Hope Goppe Emanuel Rolfsen m g b hf Gaardbruger Støle, n s Holt Merknad: Hovedbygningen 002 Theecie?? Hendriette Rolfsen k g b hm Gaardmands kone Aagvaag n s t. 003 Olga Kristine Olsen k ug b d Datter Nipe t. n s 004 Olaf Olsen m ug b s Søn Nipe t. n s 005 Korrette Konstanse Olsen k ug b d Datter Nipe t. n s 006 Torvald Rolfsen m ug b s Søn Gloppe n s t. 007 Gudrun Rolfsen k ug b d Datter Gloppe t. n s Hope Trosvik Kristian Olsen m g b hf Gaarbruger & Stenarbede Fjotlandsn s Sogn Merknad: Hovedbygningen 002 Susane Therecie Olsen k g b hm Gaardsbruger Kone Trosvik n s 003 Karen Alise Olsen k ug b datter Datter Trosvik n s 004 Ole Olsen m ug b FøderaadsmandFøderaadsmand Nissedal n s Merknad: Føderaadsmand 005 Kirsten Torbjørnsen k ug b fl fl Torbjørnsdalen n s 006 Karl Severin Olsen m ug f s Skibstømmermand Trosvik n s Sannsynleg opphaldstad: Junkers U.S Hope Nipe Anders T. Thorsen m e b hf Gaardbruger Nipe n s Merknad: Hovedbygning 002 Artur Thorsen m ug b s s Nipe n s 003 Astrid Thorsen k ug b d d Nipe n s 004 Kristen Thorsen m ug b s s Nipe n s 005 Jens Thorsen m ug b fl Syg offentlig understøttet Nipe n s 006 Hilda Lien k ug b tj tjener Lien i Holt n Hope Nipe Albret M. Engebretsen m g b hf Gaardbruger Risøer n s 002 Ingeborg Engebretsen k g b hm Gaardbrugers Kone Austre n s Gjævstad 003 Tora G. Engebretsen k ug f d tjener Nipe n s Sannsynleg opphaldstad: Jerse setty U.S. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 004 Erik K. Engebretsen m ug b s s Nipe n s 005 Albert Imaniel Engebretsen m ug b s s Nipe n s 006 Anders K. Engebretsen m ug b s s Nipe n s 007 Maren Marie Engebretsen k ug b d d Nipe n s Hope Langkjærdalen Knudt S. Kristensen m g f hf gaardbruger & n s Tømmermand Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Broklyn U.S. 002 Tomine Kristensen k g b hm Gaardbruges Kone Stemmenn s 003 Kristoffer E. Kristensen m ug b s s Langkjærdalen n s 004 Borghild O. Kristensen k ug b d d n s 005 Ingeborg Kristensen k e b fl Føderaads kone n s Merknad: Føderaads Kone 006 Karen Kristensen k e b fl syg n s Hope Nipe Ole Olsen m g b hf Forpagter & Stenarbeider Rosaasenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Karine H. Olsen k g b hm Forpagters Kone Aagvaag n s 003 Konstanse Olsen k ug b d d Aagvaag n s Folketeljinga Hope Nipe Taran Olsen k e b hm Gaardbrugers Enke Øigaren n s Jærresta Merknad: Hovedbygning 002 Emil Vrolsen m g f hf Sjømand Buvig n s Risør Sannsynleg opphaldstad: Kergulen 003 Hilda Vrolsen k g b hm Sjømand Kone Lyngør n s 004 Borghild Hermandsen k ug b d d Buvik n s Risør 005 Aase M. Tørjesen k e b fl Opholdes af Datteren Jærresta n s 006 Anna Torjesen k ug b d d Buviken n s Risør Hope Nipe Aron A. Dal m g f Losjerende hf Gjernarbeide Renland n s Sværig Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Blaet?? U.S. 002 Terecie A. Dal k g b hm Gjernarbeiders Kone Egedal n s Dybvaag 003 Magda Dal k ug b d d n s 004 Eellef G. Dal m ug b s s n s 005 Birge A. Dal m ug b s s n s 006 Arnnold T. Dal m ug b s s n s 007!! Dal* k ug b d d n s Merknad: Udøbt Pige Hope Nipe Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 Halvor Larsen m g b hf Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Aaselie R. Larsen k g b hm Gaardmands Kone n s 003 Petra S. Larsen k ug f d Tjener n s Sannsynleg opphaldstad: St. Island U.S.A. 004 Tomine H. Larsen k ug f d Tjener n s Sannsynleg opphaldstad: St. Island U.S.A. 005 Stian H. Larsen m ug f s Tømmermand n s Sannsynleg opphaldstad: St. Island U.S.A. 006 Harrald Aa. Larsen m ug b s Fisker n s 007 Inga S. Larsen k ug b d d n s 008 Tom K. Larsen m ug b s s n s Hope Storemyr 2 9, Jens Kristensen m g b hf Gaardbruger & Fisker Aalesundn s Merknad: Hovedbygningen 002 Nikoline Kristensen k g b hm Gaardbrugers Kone Stormyr n s 003 Susanne Kristensen k e b fl fl Drammenn s 004 Inga Olsen k ug mt b Syerske Egedalenn s Sedvanleg bustad: Plomkjær Hope Storemyr Gudmund Vik m g b hf Sjømand Aalesundn s Merknad: Hovedbygningen 002 Aacelie Vik k g b hm Sjømands Kone Sannæs n s 003 Bærnt Nielsen m ug b el el Risøer Dybvaag n s Hope Nipe Jorgen Hansen m g f hf Gaardbruger & n s Jernarbeider Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Nu-ork U.S. 002 Oline Hansen k g b hm Gaardbruges Kone Kronen n s Risør 003 Reier Jørgensen m ug f s Jærnarbeider Aagvaag n s Sannsynleg opphaldstad: Baltimore 004 Olanda J. Jørgensen k ug b d d n s 005 Olaf S. Jørgensen m ug b s s n s 006 Ingrid T. Jørgensen k ug b d d n s 007 Martin Jørgensen m ug b s s n s 008 Hans Jørgensen m g f fl %hf% Sjømand Aagvaag n s Sannsynleg opphaldstad: Provdense U.S. 009 Louise G. Jørgensen k g b fl %hm% Sjømands Kone Venli n s Jærsta 010 Jørdis O. Jørgensen k ug b d d n s 011 Kristine Jørgensen k ug b d d n s 012 Marte Olsen k e b fl Føderaads Kone Nøtenæs n s 013 Kirsti Olsen k g mt b fl Offentlig understøttet Øgaren n s Jæresta Sedvanleg bustad: Ekeland Værk 014 Anne Hansen k ug mt b d Syerske Nipe n s Sedvanleg bustad: Skolviken 015 Inga Kjeddelsen m ug b tj tj Jærsta n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 Hope Nipesund Ingeborg Hendriksen k ug b hm Landhandler n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hanna Hendriksen k ug b fl %d% Tjener n s 003 Aaste M. Olsen k ug b fl Fattigunderstøttet Aagvaag n s Hope Butangen Augusta Jensen k e b hm Sjømands Enke privat Laurvik n s underst. Merknad: Hovedbygningen 002 Aalga K. Bertelsen k ug b b privat understøttet Sandenæsn s Hope Nipe Jorgine Paulsen k e b hm Gaardbrugers Enke n s Merknad: Hovedbygnig 002 Paul Paulsen m ug f s Sjømand (Styrmand) n s Sannsynleg opphaldstad: Boneseires 003 Niels Paulsen m ug f s Skoleelev n s Merknad: E: Overstrøket i alle felt Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Tomine Paulsen k ug b d d n s 005 Ingeborg Paulsen k ug b d d n s 006 Alfrida J. Paulsen k ug b d d n s 007 Alf Johannes Paulsen* m ug b s s n s 008 Gomborg G. Jørgensen k ug b fl n s 009 Aase Marrie Stiandsen k ug mt fl Jordbrug Nipekilenn Trusamf.: Frikirkelig Sedvanleg bustad: Nipekilen 010 Helene Stiandsen k ug mt fl Jordbrug Nipekilenn s Sedvanleg bustad: Nipekilen Hope Nipe Ole Larsen m g f hf Tømmermand Bergen n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Morris Heights N.Y. 002 Marta E. Larsen k g b hm Tømmermands Kone n s 003 Olga L. Larsen k ug b d d n s 004 Inga G. Larsen k ug b d d n s 005 Marta O. Larsen k ug b d d n s Hope Nipe Gregers Bentsen m e b hf Dagarbeider n s Merknad: Hovedbygningen Arbeidsledig: l 002 Helga E. Bentsen k ug f d tjener n s Sannsynleg opphaldstad: New Jercy U.S. 003 Jens Bentsen m ug b fl Gaardbruger n s %mt % Sedvanleg bustad: %Ørnevig Aagvaag% 004 Inger B. Bentsen k ug b fl Husholderske n s %mt % Sedvanleg bustad: %Ørnevig Aagvaag% Hope Hope Peder Olsen m g b hf Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Olsen k g b hm Gaardbrugers Kone Posgrundn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 Hope Hudalen John Olsen m g b hf Gaardbruger & n s Stenarbeider Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Olsen k g b hm Gaardbrugers Kone Giving n s Dyb. 003 Niel Olsen m ug b s s n s 004 Karl T. Olsen m ug b s s n s 005 Luis K. Olsen m ug b s s n s Hope Hope Ole P. Nor m g b hf Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hanna Nor k g b hm Gaardbrugers Kone Homme n s 003 Anne T. Nor k ug b d d n s 004 Teresie Nor k ug f d Syerske n s Sannsynleg opphaldstad: Risøer 005 Thor Nor m ug b s s n s 006 Ole P. Nor m ug b s s n s 007 Anne T. Thorsen k ug b fl Kronen Risør n s Hope Myra Jørgen Pedersen m g b hf Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg M. Pedersen k g b hm Gaardbruget Laget n s Holst 003 Peder H. Pedersen m ug b s Gaardsdreng n s 004 Anders Pedersen m ug b s s n s 005 Torjus A. Pedersen m ug b s s n s 006 Asbjørn E. Pedersen m ug b s s Risøer n s 007 Peder Tørjusen m g b fl betaler for ophold kapital n s Merknad: kapital E: Tilført med blyant 008 Helene Torjusen k g b fl betaler for ophold kapital Lindstøl Side 26 Merknad: kapital E: Tilført med blyant Hope Hope Marie Johannesen k e b hm Gaardsbrug n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johan M. Johannesen m ug f s Fabrikarbeider n s Sannsynleg opphaldstad: Giving 003 Jens I. Johannesen m ug f s Fabrikarbeider Østraa n s Dybvaag Sannsynleg opphaldstad: Giving 004 Agval M. Johannesen m ug b s s Raakenæsn s i Dybvaag 005 Hilda J. Johannesen k ug b d d Loge n s Holt 006 Frids A. Johannesen m ug b s s n s %Torskeberg % Hope Hope Bendt M. Bentsen m g f hf Skibsfører & Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Walaroo 002 Augusta O. Bentsen k g b hm Gaardbruget n s n s Digitalarkivet - Arkivverket

27 003 Benneker H. Bentsen m ug f s Sjømand n s Sannsynleg opphaldstad: Wallaroo 004 Anders A. Bentsen m ug b s s n s 005 Bent M. Bentsen m ug b s s n s 006 Aaskar E. Bentsen m ug b s s n s 007 Inger A. Bentsen k ug b fl n s 008 Marie Gunstensen k ug b tjener tjener Fjebodalenn s Hope Hope Peder Thorsen m g b hf Gaardbruger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Thorsen k g b hm Gaardbrugers Kone n s 003 Ragnvald Thorsen m ug b s s gaardsbrugarbeide n s 004 Aase T. Thorsen k ug b d d n s 005 Marie T. Thorsen k ug b d d n s 006 Ragna K. Thorsen k ug b d d n s 007 Olga E. Thorsen k ug b d d n s 008 Even T. Thorsen m ug b s s n s 009 Ingeborg P. Thorsen k ug b d d n s 010 Even Olsen m ug b fl Sjømand n s Hope Hopestrand Halvor Olsen m g f hf Stenarbeider n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Giving 002 Helene Olsen k g b hm Stenarbeiders Kone Gjærrestan s 003 Olaf Olsen m ug b s Stenarbeider n s 004 Hilda T. Olsen k ug b d d n s 005 Halvilde H. Olsen k ug b d d n s 006 Johannes S. Olsen m ug b s s n s 007 Wilhælm Olsen m ug b s s n s 008 Marta R. Olsen k ug b d d n s 009 Jørgen S. Olsen m ug b s s n s Folketeljinga Hope Kjørslo Halvor E. Gunstensen m g b hf Snikker med jorbruk Dybedal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg M. Gunstensen k g b hm jordbruget Stifosmoen n s 003 Gunsten J. Gunstensen m ug f s Skibstømmermand n s Sannsynleg opphaldstad: Filladelfia Montevd. (paa reise) 004 Helga T. Halvorsen k ug f d tjener n s Sannsynleg opphaldstad: 005 Anna T. K. Halvorsen k ug b d d n s 006 Jørgen Halvorsen m ug b s s n s 007 Olaf S. Halvorsen m ug b s s n s 008 Lars Jørgensen m g f hf Hustømmermand Vestøl n s Gjersta Merknad: Amerika E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Vilson Hakensak Amerika 009 Aase T. Jørgensen k g b hm Tømmermands Kone n s 010 Marie E. Jørgensen k ug b d d n s 011 Inge Kjettilsen k e b fl opholdes af Familien Vestøl Gjersta n s Hope Haavet Aavaal Olsen m g f hf Gaardbruger & Gjærrestan s Malerarbeide Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Chicago 002 Margrete Olsen k g b hm Gaardbrugers Kone n s 003 Oskar M. Olsen m ug b s s n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 27

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer