Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0923 Fjære Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 473 (kvinner: 227, menn: 246) Bustader i kretsen: 94 Krets: 001a Frivold Prestegjeld: Fjære Herred/by: Fjære a Frivold Grøm August Amundsen m g b hf Skibsfører og gaardbruger Landvik n s sogn 002 Agnes Ammundsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s 003 Alf Ammundsen m ug b s Skoleelev Grimstadn s 004 Anton Ammundsen m ug b s Skoleelev Grimstadn s 005 Gyda Ammundsen k ug b d Datter Fjære n s 006 Ingeborg Olsen k ug b tj Tjenestepige (kreaturstel) Heirefos n s sogn a Frivold Grøm under Anders Tellefsen Grøm m ug b hf Fhv. Kjøbmand Grøm n s a Frivold Vesøneset Hans Omundsen m g b hf Forpagter og Heirefos n s hustømmermand sogn 002 Ragnhild Omundsen k g b hm Huslige sysler og Heirefos n s kreaturstel sogn 003 Magnus Hansen m ug b s Daglønsarbeider Fjære n s a Frivold Vesøen 1 4, Kristen Danielsen m g b hf Gaardbruger Landvik n s sogn 002 Tomine Danielsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s sogn 003 Ole Danielsen m ug f Bror af hf Sjømand Landvik n s sogn Merknad: antagelig 1885 Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Cuba a Frivold Aabaalviken Osmund Guttormsen m g b hf Tømmerhugger Hornes n s sogn 002 Eliette Guttormsen k g b hm Huslige sysler Vanse n s sogn 003 Thomas Osmundsen m ug f s Tømmermand Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn (6aar) 004 Helene Osmundsen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn (2 aar) a Frivold Hesthaven 1 7, Johanne Nilsen k e b hm Rentenist, lidt gaardbrug Landvik n s sogn 002 Augusta Olsen k ug b tj Tjenestepige (kreaturstel) Landvik n s a Frivold Skaregrøm 1 9, Jensine Havstad k e b hm Rentenist Landvik n s sogn 002 Aasta Andersen k ug b tj Tjenestepige Eide, Nedenes n s a Frivold Fagervold Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0923 Fjære 001 John Johnsen m g b hf Fhv. Skipsfører og Fjære n s gaardbruger 002 Anna Johnsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s 003 Jørgen Johnsen m ug b s Handelsbetjent Landvik n s 004 Johan Johnsen m ug b s Vanfør, til hjælp med Fjære n s gaardsbruget 005 Anna Kystolsen k g b tj Tjenestepige (Kreaturstel) Fjære n s 006 Tobias Reiersen m g f gift med tj.pige Seilmager Konnesmo n sogn Trusamf.: uttraadt Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Australien a Frivold Salveshaug 1 12, Hans Larsen m g b hf Fiskeri og gaardsbrug Fjære n s 002 Emilie Larsen k g b hm Huslige sysler Mandal n s 003 Alvhild Larsen k ug b d Datter Kristianian s a Frivold Vesøneset 1 13, Elias Vesøen m g b hf Gaardbruger og Fjære n s Tilsynsmand med 4 fyrlamper 002 Marte Vesøen k g b hm Huslige sysler Landvik n s sogn 003 Lars Øvensen m ug f s Baadbygger Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork 004 Karl Øvensen m ug f s Baadbygger Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork 005 Øven Øvensen m ug b s Barberer Fjære n s 006 Einar Øvensen m ug b s Barbererlærling Fjære n s 007 Johanne Øvensen k ug b d Ingen livsstilling Fjære n s 008 Oline Øvensen k ug b d Til hjælp i hjemmet Fjære n s 009 Inga Øvensen k ug b d Til hjælp i hjemmet Fjære n s a Frivold Grøm 1 15, Peder Andreassen m g b hf Gaardbruger. Rentenist Herred n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Grimstad Siste bustad i Amerika: New York 002 Jørgine Andreassen k g b hm Huslige sysler (Kreaturstel) sogn Stilling i Amerika: Skibsbyggeri Merknad: Herred n s sogn a Frivold Grøm Teresia Olsen Grøm k e b hm Gaardsbrug og kreaturstel Landvik n s sogn 002 Olga Olsen Grøm k ug b d Til hjælp i huset Landvik n s sogn 003 Trygve Olsen Grøm m ug b s Skoleelev Grimstadn s 004 Halfdan Olsen Grøm m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Vest Afrika 005 Aagot Olsen Grøm k ug b d Skoleelev Fjære n s 006 Kristina Olsen Grøm k ug b d Skoleelev Fjære n s 007 Karsten Olsen Grøm m ug b s Søn Fjære n s a Frivold Fagerlund Thomas Tønnevold m g b hf Skibsreder Fjære n s 002 Gyda Tønnevold k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Aanon Persen m g f hf Skibsfører Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Port Natal Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 004 Oline Persen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 005 Ruth Persen k ug b d Datter Fjære n s a Frivold Lauvasvolden 1 22, Anne Gurine Terjesen k e b hm Gaardsbrug Landvik n s sogn 002 Gunhild Løvaasvolden k ug b d Huslige sysler og Fjære n s Kreaturstel 003 Bertha Løvaasvolden k ug b d Skoleelev Fjære n s 004 Hans Hansen m ug b Tjenestgut Tjenestgut Landvik n s 005 Marie Kiland k ug mt b Husbestyrerinde Landvik n s Merknad: antagelig 1877 Sedvanleg bustad: Landvik sogn 006 Agnes Løvaasvolden k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn a Frivold Kirkengen Ellef Osmundsen m e b hf Gaardsbruk Veggusdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 sogn Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: a Frivold Arnebø Albin Johnsen m g b hf Skomager Dybvaag n s sogn 002 Antonie Johnsen k g b hm Huslige sysler Eide n s sogn Nedenes 003 Arne Norvald Johansen m ug b s Skoleelev Fjære n s 004 Peder A. Johansen m ug b s Søn Eide n s sogn Nedenes 005 Amalie Johansen k ug b d Datter Fjære n s 006 Nils Johansen m ug b s Søn Fjære n s 007 Nils Johnsen m e b hf Gaardsbrug Sverige n s 008 Gustav E. Nilsen m ug f s Tømmermand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork (4 aar) 009 Morten K. Nilsen m ug f s Tømmermand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork (3 aar) Arbeidsledig: l a Frivold Tømmermyr Halvor Løland m g b hf Montør Herrefos n s sogn 002 Helene Løland k g b hm Huslige sysler Landvik n s sogn 003 Gudveig Løland k ug b d Datter Grimstadn s 004 Torgeir Løland m ug b s Søn Grimstadn s 005 Berit Løland k ug b d Datter Grimstadn s a Frivold Aasbø John Olsen Galteland m g b hf Skibs Tømmermand Evje n s sogn Merknad: Skibs E: Tilført med rød penn 002 Bergitte Olsen Galteland k g b hm Huslige sysler Kreaturstel Sokkendal n s sogn 003 Olava Olsen Galteland k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Hoboken 004 John Olsen Galteland m ug f s Sjømand Fjære n s

14 0923 Fjære Sannsynleg opphaldstad: Ny Zeland 005 Karl Blomberg m e f hf Stuert Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Lutherske Kirke Merknad: antagelig 1858 Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til New York 006 Karl Gustav Blomberg m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Antagelig England a Frivold Rydningen Ole Johannessen m g b hf Gaardbruger Øistad n s sogn 002 Elevine Johanessen k g b hm Huslige sysler Høivaag n s sogn 003 Kristen Olsen m ug f s Sjømand Øistad n s sogn Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (4 aar) 004 Petrine Johannessen k ug f d Tjenestepige Øistad n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Broklyn 005 Augusta Johannessen k ug f d Tjenestepige Øistad n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (2 aar) 006 Emly Johannessen k ug b d Til hjælp i hjemmet Øistad sogn n s a Frivold Trosstad Ole Jonassen m g b hf Gaardbruger og stenarbeider Vermeland Sverige 002 Lisa Jonassen k g b hm Huslige sysler Biri n s 003 Olga Louise Johansen k ug b Pleiedatter Datter Fjære n s a Frivold Kjærnene Nikolai Eriksen m g f hf Skibs Tømmermand Grimstadn s Merknad: Skibs E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New York (2 aar) 002 Gusta Marie Eriksen k g b hm Huslige sysler Landvik n s 003 Ellen Eriksen k ug b d Skoleelev Grimstadn s 004 Tyra Eriksen k ug b d Skoleelev Fjære n s 005 Einar Eriksen m ug b s s Grimstadn s a Frivold Løkken Thomas Olsen m g b hf Gaardbruger og Arbeider Landvik n s 002 Anne Marie Olsen k g b hm Husmor Landvik n s 003 Tørrus Bendiksen m ug f s Styrmand Landvik n s Sannsynleg opphaldstad: Buenos Avres 004 Olav Thomasen m ug b s Smedlærling Fjære n s Arbeidsledig: l 005 Tobias Thomasen m ug f s Sjomand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Vest Afrika 006 Harald Thomasen m ug b s Skoleelev Fjære n s 007 Trygve Thomasen m ug b s Skoleelev Fjære n s 008 Magnus Thomasen m ug b s Skoleelev Fjære n s 009 Thora Thomasen k ug b d d Fjære n s a Frivold Fagerli Mathias Sørensen m g f hf Skibs Tømmermand Konnsmon s Merknad: Skibs E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Asgjerd Sørensen k g b hm Hm Fjotland n s 003 Sigurd Sørensen m ug b s s Fjære n s 004 Margit Sørensen k ug f d Skoleelev Fjære n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Sannsynleg opphaldstad: Konnsmo sogn 005 Sigrid Salvesen k e b fl Privat understøttelse egne Fjotland n s Midler Merknad: egne Midler E: Tilført med rød penn a Frivold Fagerheim Sofie Munch k ug b hm Rentenist Landvik n s sogn 002 Gustav Andreassen m g b hf Kjøbmand Landvik n s sogn 003 Gunhilde Andreassen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 004 Anders Andreassen m ug b s Skoleelev Fjære n s 005 Tyra Andreassen k ug b d Skoleelev Fjære n s 006 Alf Andreassen m ug b s Søn Fjære n s 007 Gudrun Andreassen k ug b d Datter Fjære n s 008 Tellef Andreassen m ug b s Søn Fjære n s 009 Klara Raas k ug b tj Tjenestepige Vestraalen s sogn a Frivold Solum Aanon Thorsen m g b hf Dagarbeider Øistad n s 002 Gunda Aanonsen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn 003 Gunhilde Hansen k e b el Væving, strikning Tved n s a Frivold Gross under Hans Johannesen m g f hf Styrmand Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til England 002 Johanne Johannesen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Johan Johannesen m ug b s Søn Grimstadn s 004 Toralv Johannesen m ug b s Søn Fjære n s 005 Dagny Johannesen k ug b d Datter Fjære n s a Frivold Tønnevold Ole Thomasen Tønnevold m g b hf Skibsreder, Kjøbmand, Fjære n s Gardbruger 002 Gunhilde G. Tønnevold k g b hm Huslige sysler Landvik n s sogn 003 John O. Tønnevold m ug b s Gaardsbestyrer Fjære n s 004 Rasmus O. Tønnevold m ug f s Skibsfører Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise 005 Olof O. Tønnevold m ug f s Kontorist v/ Skibsmæglerf Fjære n s Merknad: v/ Skibsmæglerf. E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: London 006 Kristian Andreassen m ug b tj Tjenestegut Øistad sogn 007 Inga Halvorsen k ug b tj Hjælp i huset Fjære n s 008 Oline Olsen k ug b tj Kreaturstel Fjotland n s sogn a Frivold Gros 3 1, Ole Songe m g b hf Gaardbruger Holt n s sogn 002 Gunhild Songe k g b hm Huslige sysler Søndeledn s sog 003 Olaf Songe m ug b s Søn Fjære n s 004 Marte Andersen k ug b tj Tjenestepige (kreaturstel) Vegaardsheien n sogn s n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0923 Fjære a Frivold Gros Oscar A. Gros m g b hf Styrmand, gaardbruger Fjære n s 002 Agnes Gros k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Maren Aanonsen k e b hm Rentenist Landvik n s 004 Johanne Aanonsen k ug b d Ingen livsstilling Fjære s Statsb.:!! Sjukdom: a a Frivold Gros Grete Aanonsen k e b hm Lidt gaardsbrug, Birkenes n s sommergjester sogn 002 Johanne Aanonsen k ug b d Daglønsarbeide Fjære n s 003 Alfred Aanonsen m ug b s Daglønsarbeide Fjære n s a Frivold Aldershvile Jorane Knutsen Fevik k e b hm Understøttelse af sønnen Tved n s sogn 002 Konrad Olsen Fevik m ug f s Stuert Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Cuba 003 Inger Knutsen Fevik k e f d Renterne af et legat Grimstadn s Merknad: antagelig 1858 Sannsynleg opphaldstad: Californien a Frivold Ødegaarden 4 3, 11, Anton Høiberg m g b hf Gaardsbrug Grimstadn s 002 Marie Høiberg k g b hm Syk i længere tid Fjære n s 003 Signe Høiberg k e b fl Ligger syk Landvik n s 004 Mathias Mathissen m g b hf Arbeider ved træsliperi Fjære n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: 005 Anna Mathissen k g b hm Huslige sysler, daglønsarb Saude n s sogn 006 Frits Velhelm Grønraas m ug b s Tjenestegut Grimstadn s a Frivold Grømsmyren Knut Reiersen m g b hf Gaardbruger Konsmo n s sogn 002 Anne Reiersen k g b hm Huslige sysler og Fjære n s kreaturstel 003 Emil Jensen m ug f Pleiesøn Hustømmermandsarb. 30 ant Fjære n s (alder) Merknad: antagelig 30 aar g. Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Olav Ludvigsen m ug b fl Omstreiferbarn Skoleelev Fjære n s a Frivold Skaregrøm Aanon Osmundsen m g b hf Gaardbruger og daglønsarb. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1896 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Flytta attende til Noreg: 1899 Siste bustad i Amerika: New York Heirefos sogn Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: 002 Mathilde Osmundsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s 003 Oskar Aanonsen m ug f s Baadbygger Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn a Frivold Skaregrøm 4 7, 10, Johan Berentsen m g b hf Gaardbruger Fjære n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket n s

17 002 Sevrine Berentsen k g b hm Huslige sysler Tved n s sogn 003 Herman Berentsen m ug b s Gaardsgut Fjære n s 004 Teresia Berentsen k ug f d Tjenestepike Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Ingeborg Berentsen k ug f d Tjenestepike Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York a Frivold Skaregrøm under 4 7, 10, Sofie Tronvik k g b hm Privat understøttet Fors af Grinnum n s Børn sogn Merknad: Fors af Børn E: Tilført med rød penn 002 Emanuel Tronvik m g f hf Dreier Lunde n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 003 Johanne Tronvik k ug f d Tjenestepige Barbu n s sogn Sannsynleg opphaldstad: New York (3 aar) 004 Andreas Tronvik m g f s Arbeider Lillesandn s Sannsynleg opphaldstad: Californien (5 aar) 005 Peder Tronvik m ug f s Snedkerarbeide Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Californien (7 aar) 006 Theodor Tronvik m ug f s Sjømand Landvik sogn Sannsynleg opphaldstad: Ny Zeland (3 aar) 007 Johan Tronvik m ug f s Dreier Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Lillesand 008 Konstanse Tronvik k ug f d Husbetyrerinde Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Lillesand 009 Anton Tronvik m ug f s Sjømand Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Californien (4 aar) a Frivold Skaregrøm under 4 7, 10, Marthin Olsen m g f hf Fører af legter Fjære Statsb.: Forenede stater Trusamf.: Baptist Sannsynleg opphaldstad: New York (8 aar) 002 Karen Olsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York 003 Erens Olsen m ug b s Søn New York Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Huslige sysler Merknad: Stilling i Amerika: Ikke Konfirmeret Merknad: Merknad: bosat Kristian Gundersen m g f hf Fører af legter Kragerø n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Ført legter Merknad: 005 Klara Gundersen k g b hm Huslige sysler Fjære n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Huslige sysler Merknad: 006 Alvira Gundersen k ug f d Datter Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 007 Paula Gundersen k ug b d Datter Brooklynn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Kun 2 aar gammel Merknad: Merknad: bosat 1910 Folketeljinga a Frivold Solbakken 4 8, Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 n s

18 0923 Fjære 001 Torbjørn Torbjørnsen m g f hf Arbeider ved Karbidfabrik Tromøenn Trusamf.: Evangelisk Frikirke Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 002 Ane Torbjørnsen k g b hm Huslige sysler Gjerstad n 003 Ole Torbjørnsen m ug b s s Fjære n 004 Juliane Torbjørnsen k ug b d d Fjære n 005 Stian Torbjørnsen m ug b s s Fjære n a Frivold Rødmark Ole Chr. Johnsen m g f hf Gaardbruger Lillesandn s Sannsynleg opphaldstad: Grimstad 002 Teresia Olsen k e b tj Tjenestepige Landvik n s sogn 003 Karen Johnsen k g f hm Huslige sysler Landvik n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Grimstad 004 Theodor Edvinsen m g f hf Stuert Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 005 Josefine Edvinsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 006 Sally Johnsen k ug b tj Barnepige Fjære n s 007 John Chr. Nilsen m ug b s s Fjære n s a Frivold Rødmark under Marie Pedersen k ug b el Daglønsarbeide Grinnum n s sogn a Frivold Skaregrøm Abraham Rasmusen m g b hf Fhv. Tømmermand Valle n s sogn 002 Kari Rasmusen k g b hm Huslige sysler Mykland n s sogn 003 Andreas Abrahamsen m ug b s Sjømand Fjære n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Seilte paa kysten Merknad: 004 Johannes Abrahamsen m ug f s Sjømand Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (6 aar) a Frivold Skaregrøm under Hans Jakobsen m g f hf Seilmager Sokkendal n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Australien 002 Josefine Jakobsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s a Frivold Sundby Ole Reinhartsen m g f hf Snedker og gaardbruger Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Chikago 002 Inga Reinhartsen k g b hm Huslige sysler Kristianian s 003 Telma Myrtle Olsen k ug b d d Chikago n s 004 Røimen Juul Olsen m ug b s s Fjære n s a Frivold Aalborg Reinhart Olsen m g b hf Gaardbruger og vognmand Fedde n s 002 Tellevine Olsen k g b hm Hm Fjære n s 003 Nils Smith Reinhartsen m ug f s Tømmermand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Chikago (8 aar) 004 Robert Reinhartsen m ug f s Sjømand Fjære n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Sannsynleg opphaldstad: Chikago (7 aar) 005 Albert Reinhartsen m ug b s Skoleelev Fjære n s a Frivold Paulshaug 4 17, Teresia Johnsen k ug b hm Huseier Grimstadn s 002 Tomine Haakonsen k e b b Huseier i Kristiania Eide n s sogn 003 Oskar Andersen m g b hf Skibsfører %Fhv.% Høvaag n s sogn 004 Aashild Andersen k g b hm Huslige sysler Høvaag n s sogn 005 Marta Andersen k ug b d Til hjælp i hjemmet Moland n s sogn 006 Anders Andersen m ug f s Laste og losseforretning Moland n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Delagoalee?? a Frivold Haaland 4 19, 20, John Ingebrigtsen m g f hf Stuert Øistad n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Bahia 002 Ingeborg Ingebrigtsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Ingvald Ingebrigtsen m ug b s Arbeider paa Gaarden Fjære n s a Frivold Birkelunden Ole Henningsen m g b hf Gaardbruger Fjære n s 002 Gusta Henningsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Morten Henningsen m ug f s Sjømand Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (6 aar) 004 Marta Henningsen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (6 aar) 005 Otile Henningsen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn 006 Bertrand Henningsen m ug f s Murerlære Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn Arbeidsledig: l 007 Thora Henningsen k ug f d Til hjælp i hjemmet Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Arendal 008 Sigurd Henningsen m ug b s Skoleelev Fjære n s 009 Gudrun Henningsen k ug b d Skoleelev Fjære n s 010 Maurits Henningsen m ug b s Søn Fjære n s a Frivold Hvilemyrene Johannes Broman m e b hf Gaardsbrug Sverige n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Jernbanearbeider Merknad: 002 Thora Broman k ug b d Tjenestepige Fjære n s 003 Ida Broman k ug b d Husbetyrerinde Fjære n s 004 Johan Broman m ug f s Gartner Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Elisabet Port U.A. 005 Kristine Broman k ug f d Tjenestepige Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (4 aar) a Frivold Granholt Mathilde Jonasen k e b hm Husmor Daglønsarbeid Udevalla Sverige s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0923 Fjære 002 Otto Jonasen m ug f s Sjømand Udevalla s Sverige Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: New York (10 aar) 003 Gustav Jonasen m ug f s Murer Holt n s Sannsynleg opphaldstad: Fargo N. Dakota (8 aar) 004 Hilma Jonasen k ug f d Tjenestepige Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Minesota a Frivold Risdal Aanon Aanonsen m g b hf Tømmermandsarb. og Landvik n s gaardsbrug sogn 002 Bergitte Aanonsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s sogn 003 Bernt Aanonsen m ug b s Landpostbud Fjære n s 004 Dagbert Aanonsen m ug b s Skoleelev Fjære n s a Frivold Myren Øven G. Svendsen m g f hf Styrmand og gaardbruger Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (1 1/2 aar) 002 Josefine Svendsen k g b hm Huslige sysler Eide n s sogn Nedenes 003 Sigurd Svendsen m ug b s Baadbyggerlære Fjære n s 004 Paulinda Svendsen k ug b d Til hjælp i hjemmet Fjære n s 005 Harry Svendsen m ug b s Skoleelev Fjære n s 006 Mally Svendsen k ug b d Skoleelev Fjære n s a Frivold Svennevik Julius Svennevik m g f hf Styrmand Eide n s sogn Nedenes Sannsynleg opphaldstad: Broklyn 002 Bergitte Svennevik k g b hm Hm syerske Fjære n s 003 Jakob Svennevik m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Sverige 004 Paul Svennevik m ug b s Skoleelev Fjære n s 005 Berg Svennevik m ug b s Skoleelev Fjære n s 006 Erling Svennevik m ug b s Søn Fjære n s a Frivold Svennevik under Terje Gunnulfsen m g b hf Snedker Landvik n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1889 Bustad i Noreg før utflytting: Grimstad Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: Bygningssnedker Merknad: 002 Marte Gunnulfsen k g b hm Huslige sysler Vestre Moland 003 Gustav Gunnulfsen m ug f s Sjømand Landvik n s Sannsynleg opphaldstad: Virginia (12 aar) 004 Georg Gunnulfsen m ug f s Sjømand Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Tromsø 005 Thomas Gunnulfsen m ug b s Skoleelev Fjære n s a Frivold Skaregrøm Ole Jørgensen m g f hf Stuert og gaardbr Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Skotland 002 Alida Jørgensen k g b hm Huslige sysler Bremnes n sogn s n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Alfred Smith Jørgensen m ug b s s Fjære n s 004 Berte Gundersen k e b fl Til hjælp i huset Bremnes n s sogn 005 Jørgen Olsen m e b hf %el% Kjører (vognmand) Landvik n s 006 Georg Jørgensen m ug f s Sjømand Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (7 aar) 007 Nils Oskar Jørgensen m ug f s Stuert Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn (2 aar) 008 Torvald Smith m ug f s Stuert Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Boston a Frivold Svingen L. G. Nilsen m g b hf fh. landhandler Modum n s sogn 002 Kristine Nilsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s a Frivold Berge 5 7, 8, Niels R. Aanonsen m e b hf Gaardbruger og Fjære n s Fattigforstander 002 Peder B. Nielsen m ug b s Handelsmand Fjære n s 003 Albert Sveningsen m ug b tj Tjænestedreng Fjære n s 004 Olevine Amalie Jensen k e b tj Husbetyrerinde Fjære n s 005 Petrine Pettersen k g b el Offentlig understøttelse Grimstadn s Sjukdom: d a Frivold Berge Ingvald Rasmusen m g f hf Fører af legter Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York (2 1/2 aar) 002 Malene Rasmusen k g f hm Huslige sysler Spangereid n s sogn Sannsynleg opphaldstad: New York (2 aar) 003 Margit Rasmusen k ug f d d New n s York Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Hanna Rasmusen k ug b hf,s søster Gaardsforpagterske Fjære n s 005 Johan Verner m ug b hf Daglønsarbeider Vedum, Sverige 006 Dorthea Danielsen k ug b Husbetyrerinde Husbetyrerinde Fjære n s a Frivold Frivold østre Kristen Knutsen m e b hf Gaardsbrug Landvik n s 002 Marta Knutsen k ug b d Huslige sysler og Fjære n s kreaturstel 003 Katrina Olsen k ug b Pleied. Til hjælp i huset Tysklandn s 004 Marie Eriksen k g b fl Grimstad kommune Kristiansand n s Sjukdom: s 005 Anne Aanonsen k ug b hm Lidt pension og Herrefos n s daglønsarb. sogn a Frivold Myren Elise Knutsen k e b hm Gaardsbrug og huslige Aaseral n s sysler sogn 002 Ludvig Jakobsen m ug f s Sjømand Herrefos n s sogn Sannsynleg opphaldstad: New York 003 Gunhilde Jakobsen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0923 Fjære 004 Kristen Jakobsen m ug f s Søn Heirefos n s sogn Sannsynleg opphaldstad: Ek asyl Sjukdom: s 005 Bertol Jakobsen m ug b s Jordarbeider Fjære n s 006 Andrea Guldbrandsen k g mt b, b Huslige sysler og søm Lillesandn s Sedvanleg bustad: Fjære 007 Anny Gunhilde Guldbrandsen k ug mt b datter Fjære n s Sedvanleg bustad: Fjære a Frivold Berge Marie Torbjørnsen k e b hm Huslige sysler samt Landvik n s kjolesøm sogn 002 Antonette Torbjørnsen k ug b d Skoleelev Fjære n s 003 Anne Olsen k e b hm Føderaadskone Bjelland n s sogn 004 Ole Sevrin Karlsen m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Australien (8 aar) a Frivold Berge Lars Eriksen m g b hf Gaardbruger Vermeland n s Sverige 002 Marie Eriksen k g b hm Huslige sysler og Birkenes n s kreaturstel sogn 003 Thomas Tobiasen m ug b s Styrmand Vestre Moland n s a Frivold Berge Tobias Aanonsen m g b hf Gaardbruger og Heggebostad n s vedhandler 002 Mathilde Aanonsen k g b hm Huslige sysler og Fjære n s kreaturstel 003 Aanon Rasmusen m e b fl Føderaadsmand Heggebostad n s 004 Rasmus Aanonsen m ug f s Skibs Tømmermand Heggebostad n s Merknad: Skibs E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Alida Aanonsen k ug b d Skoleelev Fjære n s 006 Anna Aanonsen k ug b d Skoleelev Fjære n s 007 Katrine Aanonsen k ug b d Skoleelev Fjære n s 008 Thora Aanonsen k ug b d Datter Fjære n s 009 Aasta Aanonsen k ug b d Datter Fjære n s a Frivold Berge Oline Taraldsen k e b hm Gaardsbruk, privat understøttelse Har egen Jordvei Heskestadn sogn Merknad: Har egen Jordvei E: Tilført med rød penn 002 Børild Taraldsen m e f s Arbeider ved bergverk Heskestadn sogn Sannsynleg opphaldstad: Montana U.S. (25 år) a Frivold Berge under Peder Edvardsen m g b hf Gaardbruger og Landvik n s tømmermand sogn 002 Berte Edvardsen k g b hm Huslige sysler Heskestadn s sogn 003 Oline Pedersen k ug b d Til hjælp i hjemmet Landvik n s 004 Tarald Pedersen m ug b s Bryggearbeider Fjære n s 005 Olga Pedersen k ug b d Skoleelev Fjære n s 006 Karl Pedersen m ug b s Skoleelev Fjære n s s s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 007 Borghild Pedersen k ug b d d Fjære n s 008 Edvard Pedersen m ug b s s Fjære n s 009 Helga Pedersen k ug b d d Fjære n s a Frivold Berge Nils Kristensen m ug b hf Pensionnist og Fjære n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1857 Flytta attende til Noreg: 1867 gaardbruger Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Amerikanske marine Merknad: 002 Jens Kristensen m ug b Bror af hf fh. Sjømand Fjære n s Arbeidsledig: %l% 003 Teresia Kristensen k ug b Husbestyrerinde Fjære n s 004 Marthin Olsen m e b hf fh. Sjømand Fjære n s Arbeidsledig: %l% Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: 005 Pernille Olsen k ug b d Huslige sysler Fjære n s a Frivold Berge Magnus Pettersen m g b hf Murer Sverige s 002 Velhelmine Pettersen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Jørgen Pettersen m ug b s Visergut Fjære n s 004 Marie Pettersen k ug f d Tjenestepige Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York (3 aar) 005 Petter Pettersen m ug f s Dokarbeider Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York (10 aar) 006 Karoline Reinhartsen k e b hm Daglønsarbeide Fjære n s 007 Laurits Reinhartsen m ug f s Maskinistelev Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: New York (3 aar) 008 Kristian Bentsen m ug b søsters. Skomagerlærling Fjære n s a Frivold Berge Peder Gjeruldsen m ug b el Skibs Tømmermand Øistad n s Merknad: Skibs E: Tilført med rød penn Arbeidsledig: l a Frivold Berge Nils Gjeruldsen m g b hf Gaardbruger Øistad n s sogn 002 Signe Gjeruldsen k g b hm Huslige sysler Tved n s sogn 003 Marie Nilsen k ug b d Kreaturstel og huslige Fjære n s sysler 004 Herman Nilsen m ug b s Gaardsgut Fjære n s a Frivold Berge Inger Pedersen k s b hm Huslige sysler samt lidt Time n s gaardsbruk sogn 002 Peder Pedersen m ug b s Skoleelev Nerbø n s sogn 003 Eivind Pedersen m ug b s Skoleelev Nerbø n s sogn 004 Sverre Pedersen m ug b s s Fjære n s a Frivold Berge Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0923 Fjære 001 Rakel Hansen k e b hm Huslige sysler, gaardsbruk Mandal n s og daglønsarbeide 002 Hans Hansen m ug b s Til hjælp med Fjære n s gaardsbruget 003 Rikman Hansen m ug b s Skoleelev Fjære n s 004 Olav Reinhard Hansen m ug b s Skoleelev Fjære n s 005 Gustava Hansen k ug b d Skoleelev Fjære n s a Frivold Berge Edvard Jensen m g f hf Stuert Grimstadn s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Afrika 002 Louise Jensen k g b hm Huslige sysler Grimstadn s 003 Jenny Jensen k ug b d datter Fjære n s 004 Edith Jensen k ug b d datter Fjære n s a Frivold Berge Anders Tobiassen m ug b el Gaardbruger og Landvik n s vedhandler sogn 002 Kristian Olsen m g b hf Jernbanearbeider Grue n s Arbeidsledig: l 003 Tomine Olsen k g b hm Huslige sysler samt daglønsarb. sogn Høivaag sogn a Frivold Berge 5 36, Tarald Taraldsen m g f hf Veiarbeider og Veggusdal n s gaardbruger sogn Sannsynleg opphaldstad: Lillesand 002 Anne Taraldsen k g b hm Huslige sysler Søgne n s sogn 003 Margit Taraldsen k ug b d Skoleelev Veggusdal n s sogn 004 Vilhelm Taraldsen m ug b s Skoleelev Veggusdal n s sogn 005 Torleif Taraldsen m ug b s Skoleelev Birkenes n s sogn 006 Jens Taraldsen m ug b s s Birkenes n s sogn 007 Toralv Taraldsen m ug b s s Fjære n s a Frivold Berge Simon Aslaksen m g b hf Banevogter og Landvik n s gaardbruger 002 Petrine Aslaksen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Sigurd Aslaksen m ug b s Skoleelev Fjære n s 004 Anna Aslaksen k ug b d Skoleelev Fjære n s 005 Assur Aslaksen m ug b s Søn Kristiansand n s 006 Karsten Aslaksen m ug b s Søn Kristiansand n s 007 Jens Aslaksen m ug b s Søn Fjære n s 008 Alfa Aslaksen k ug b d Datter Fjære n s a Frivold Berge 5 38, Abraham Johannesen m g b hf Gaardbruger og tømmermand Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Bustad i Noreg før utflytting: Fjære Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: New York Øistad sogn Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: n n s s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 002 Ingeborg Johannesen k g b hm Huslige sysler og Fjære n s kreaturstel 003 Johan Johannesen m g f s Tømmermand Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York (9 aar) 004 Olivia Borg k g f d Huslige sysler Fjære n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Knut Berge Johannesen m ug f s Hus Tømmermand Fjære n s Merknad: Hus E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New York (2 aar) 006 Nils Chr. Johannessen m ug b s Smedlærling Fjære n s 007 Alfred Johannessen m ug b s Skoleelev Fjære n s 008 Kristian Knutsen m ug f s I den Amerikanske marine New n s York Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York (5 aar) 009 Gustav Knutsen m ug f s Meieristlærling New n s York Sannsynleg opphaldstad: Esbjerg Danmark 010 Klara Dorthea Knutsen k ug b d Til hjælp i hjemmet New n s York 011 Gusta Gundersen k ug b el Strikning og vævning Fjære n s 012 Asta k ug b d Datter Arendal n s a Frivold Berge Lars Olsen m g b hf Fhv. Murer, privat underst Ullensager n s Fors. Matros sogn Merknad: Fors. Matros E: Tilført med rød penn 002 Marie Olsen k g b hm Huslige sysler Landvik n s 003 Ole Sevrin Larsen m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Cardif a Frivold Berge Gjeruld Gjeruldsen m g b hf Jordarbeider Øistad n s Arbeidsledig: l 002 Ida Gjeruldsen k g b hm Huslige sysler og kreaturstel sogn Likne sogn a Frivold Li Gotvald Gjertsen m g f hf Seilmager Eide n s sogn Nedenes Sannsynleg opphaldstad: Bahia 002 Marie Gjertsen k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Marta Gjertsen k ug b d Datter Fjære n s 004 Trygve Gjertsen m ug b s Søn Fjære n s 005 Gunfeldt Gjertsen m ug b s Søn Fjære n s a Frivold Bakken Gustav Lindgren m g b hf Murer Kronbergn s Sverige 002 Oline Lindgren k g b hm Huslige sysler Fjære n s 003 Nikolaus Lindgren m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Montana (9 aar) 004 Ole Lindgren m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Haver 005 Karl Lindgren m ug f s Sjømand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Bahia a Frivold Moen n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer