Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 39

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 464 (kvinner: 205, menn: 258) Bustader: 60 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 224 (kvinner: 98, menn: 125) Bustader i krinsen: 29 Krins: 001 Herred/by: Solliens Folketeljinga Bretningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Røste m g b Hf Gaardbruger S 1838 Tolgen N S Merknad: Hovedbygningen 002 Sigrid Røste k g b Hm Gaardbrugerkone 1836 Storeelvedalen N S 003 Petter Holte m ug b Tj Tjenestegut 1877 Sollia herred* N S 004 Amalie Gustu k ug b Tj Tjeneste%gut% pige 1877 Storeelvedalen N S 005 Ole Bretningen m e b Hf Føderaadsmand 1824 Sollia herred* N S Føderaadsmand Merknad: Føderaadshuset 006 Peder Bretningen m ug b S Søn 1866 Sollia herred* N S Sjukdom: Aa Kulstad nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Kulstad m g b Hf Gaardbruger S. Tømmermand 1859 Rendalen N S og Snedker Tømmerkjører. Fløter 002 Karen Kulstad k g b Hm Gaardmandskone 1857 Sollia herred* N S 003 Enok Kulstad m ug b S Sysselsat med Gaardsarbeide 1884 Sollia herred* N S 004 Marie Kulstad k ug b D Datter 1887 Sollia herred* N S 005 Anna Kulstad k ug b D Datter 1889 Sollia herred* N S 006 Olga Kulstad k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S 007 Magda Kulstad k ug b D Datter 1894 Sollia herred* N S 008 Ottar Kulstad m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 009 Ragna Kulstad k ug b D Datter Sollia herred* N S 010 Ingeborg Kulstad k e b Hms Mor Føderaadskone 1819 Sollia herred* N S Kulstad midtre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Engebretsen m ug b EL Arbeider ved Gaardsbrug Ringebo Krs N S Fangst af Vildt 002 John Kulstad m g f Hf Tømmerhugger. Arbeider ved 1873 Storelvedalen N S Gaardsbrug. Fløter Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 003 Berthe Kulstad k g b Hm Husgjerning 1870 Ringebo Krs N S 004 Karen Kulstad k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 005 Magda Kulstad k ug b D Datter 1896 Sollia herred* N S 006 Erling Kulstad m ug b S Søn 1899 Sollia herred* N S Merknad: E: F. mnd "August" utfylt av andre 007 Laurits Johnsen %Ingebretsen m g mt B Gaardbruger (Selveier) 1867 Ringebo Krs N S % Tømmerhugger Sedvanleg bustad: Ringebo Kulstad søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Kulstad m g b Hf Arbeider ved Tømmerdrift 1851 Sollia herred* N S (Hugging og Kjøring). Fløter. Arbeider ved Gaardsbrug 002 Oline Kulstad k g b Hm Sysselsat med Arbeide 1872 Aasnes N S (Husgjerning hjemme og borte) 003 Peder Kulstad m ug b S Tømmerhugger. Arbeider ved 1878 Sollia herred* N S Gaardsbrug. Fløter 004 Marit Kulstad k ug b D Sysselsat med Arbeide ved Huset hjemme 1884 Sollia herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0431 Solliens 005 Matheas Sætren m ug mt B Tømmerhugger Foldalen Lillelvedalen N S Gaardsarbeider Sedvanleg bustad: Foldalen Granhaugen Haagen Granhaugen m g b Hf Gaardbruger 1850 Sollia herred* N S 002 Oline Granhaugen k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Sollia herred* N S 003 Anne Granhaugen k ug b FL Hfs. Søster Sysselsat med husligt 1853 Sollia herred* N S Arbeide, borte 004 Gunhild Gran k ug b FL Hms. Sysselsat med husligt Arbeide 1852 Sollia herred* N S Søster borte 005 Arne Granhaugen m e b Hfs. Fader Føderaadshuset 1817 Sollia herred* N S 006 Hakon Havn m g mt B Gaardbruger 1855 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Havn. Sollien Lien, nordre Peder Lien m g f Hf Gaardbruger S og 1873 Sollia herred* N S Tømmerhugger Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 002 Dorthe Lien k g b Hm Gaardmandskone 1878 Sollia herred* N S 003 Dagny Lien k ug b D D Sollia herred* N S 004 Gedevard Lien m ug f FL Skomagersvend og 1877 Sollia herred* N S Tømmerhugger Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 005 Arne Lien m g f Hf Føderaadsmand 1834 Sollia herred* N S Merknad: Føderaadshuset Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 006 Oleanna Lien k g b Hm Føderaadskone 1830 Sollia herred* N S 007 John Ødegaardshaugen m ug f EL Tømmerhugger. Fløter, 1867 Ringebo Krs N S Gaardsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 008 Agnes Tangen k ug mt B %Barnepige Datter 1893 Sollia herred* N S % Sedvanleg bustad: Enden, nordre Lien, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Lien m g b Hf Gaardbruger S 1856 Sollia herred* N S 002 Gunhild Lien k g b Hm Gaardmandskone 1855 Sollia herred* N S 003 Sigrid Eggen k e b Husfaderens Føderaadskone 1822 Sollia herred* N S Moder 004 Hermann Lien m ug b S Arbeider ved Gaardsbrug 1881 Sollia herred* N S 005 Karen Lien k ug b D Budeie 1883 Sollia herred* N S 006 John Lien m ug b S Søn 1887 Sollia herred* N S 007 Johannes Lien m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S 008 Marie Lien k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S 009 Georg Lien m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S 010 Ottar Lien m ug b S Søn 1897 Sollia herred* N S Gran 12 1 og Peder Kulstad m g b Hf Gaardbruger S, Skovvogter, 1845 Sollia herred* N S Skovtilsynsmand. Fløtnings- Formand. Tømmermand. Snedker 002 Dorthe Kulstad k g b Hm Gaardmandskone 1852 Sollia herred* N S 003 Anne Kulstad k e b Hfs Moder Føderaadskone 1819 Foldalen N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga John Kulstad m g f S Tømmermand og 1876 Sollia herred* N S Snedker. Tømmerkjører. Gaardsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Sollien, Enden, vestre 005 Andrea Kulstad k ug b D Syerske. Sysselsat med 1880 Sollia herred* N S Kreaturstel 006 Audine Kulstad k ug b D Sysselsat med Husgjerning 1884 Sollia herred* N S 007 Pernille Kulstad k ug b D Sysselsat med Kreaturstel 1885 Sollia herred* N S 008 Peder Kulstad m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S 009 Otto Kulstad m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S Frammi Auden Sollien m g b Hf Gaardbruger S 1834 Sollia herred* N S 002 Sigrid Sollien k g b Hm Gaardmandskone 1844 Sollia herred* N S 003 Auden Sollien m ug b S Gaardsarbeider Sollia herred* N S Tømmerkjører 004 Marie Sollien k ug b D Sysselsat med husgjerning 1880 Sollia herred* N S 005 Sofie Sollien k ug b D Datter 1885 Sollia herred* N S 006 Engebret Sollien m ug f S Søn 1887 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Utti. Sollien 007 Asbjørn Brænd m ug mt %b % B %Pleiesøn% Pleiesøn 1891 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Uti, Sollien 008 Margit Modahl k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1891 Sollia herred* N S 009 Olaf Knudsen m ug b Tj Tjenestegut 1885 Sollia herred* N S 010 Karen Engebretsdt. k ug b Tj Budeie 1885 Sollia herred* N S 011 Anton Helgesen m g b Dagarbeider Dagarbeider ved Skovbrug og 1868 Sollia herred* N S Gaardsbrug 012 Lars Ødegaardshaugen m e mt Haandværker Skomagermester 1866 Ringebo Krs N S Sedvanleg bustad: Brænd, mitre, Sollien 013 Ole Helgesen m ug b Dagarbeider Dagarbeider ved Gaardsbrug og Skovbrug 1864 Sollia herred* N S Solliens Prestegaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Carl Lassen m g b Hf Sogneprest 1850 Aafjorden ST N S 002 Helene Lassen k g b Hm Prestefrue. Forfatterinde 1858 Vang (em.) N S 003 Ingerid Lassen k ug b D Datter 1885 Sollia herred* N S 004 Ragnfrid Lassen k ug b D Datter 1888 Sollia herred* N S 005 Esther Løchen k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1887 Bergen N S 006 Embret Forrestadstuen m ug b Tj Tjenestegut (Gaardsarbeide) 1873 Ringebo Krs N S 007 Ingeborg Kulstad k ug b Tj Kokkepige 1880 Sollia herred* N S 008 Kari Brænd k ug b Tj Budeie 1883 Sollia herred* N S 009 Kathinka Enger Helgesen k g f EL Syerske for egen Regning 1870 Kristiania N S Sannsynleg opphaldstad:!! Brænd Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Sæthen m g b Hf Dagarbeider ved Gaardsbrug 1871 Loen (Nordfjord) Stryn N S NB 002 Anne Sæthen k g b Hm Jordmoder 1869 Loen (Nordfjord) Stryn NB N S Nymoen Peder Nymoen m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1831 Sollia herred* N S 002 Ragnhild Nymoen k g b Hm Gaardmandskone. Arbeide ved Husgjerning borte 1831 Sollia herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0431 Solliens 003 Karenus Nymoen m ug b S Arbeider ved Skovbrug. Arbeider ved Gaardsbrug. Fløter 1870 Sollia herred* N S "Fram" eller "Pladsen" Under Karen H. Dahlbak k e b Hm Husmandskone m J 1850 T %Solli% N S 002 Sigrid Dahlbak k e b Moder til Føderaadskone 1817 Storelvedalen N S ovenst. %Føderaadskone % 003 Hakon O. Myhre m ug b S Arbeider og Læiekjører 1878 Sollia herred* N S 004 Elise E. Myhre k g b Svigerdatter Budeie og Husholder 1871 Aasnæs Sollia N S 005 Aksel Løchen m ug b EL Landhandler 1856 Vang, em. N S Røstuen Anders Olsen Røstuen m g b Hf Gaardbruger S 1832 Ringebo Krs N S 002 Ambjør Halvorsdatter Røstuen k g b Hm Sysselsat med Husstel og 1837 Sollia herred* N S Gaardsbr. 003 Auden Knudsen Røstuen m ug b Onkel Føderaadsmand 1819 Sollia herred* N S %Føderaadsmand % 004 Edvard O. Myhre m g b Hf Skræddermester 1873 Sollia herred* N S 005 Thea E. Myhre k g b Hm Sysselsat med Husstel 1868 Aasnæs Solør N S 006 Emma E. Myhre k ug b D Datter 1892 Aasnæs Solør N S 007 Engebret L. Ødegaardshaugen m ug b bortsat Barn 1898 Sollia herred* N S for fv. Regn. %EL% 008 Dorthinus T. Tangen m g mt Hf Skomagermester 1867 Storelvedalen N S Sedvanleg bustad: Storelvedalen Klokkerstuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Næs m g b Hf Lærer og Kirkesanger 1870 N S Postaabner 002 Inga Næs k g b Hm Kirkesangerfrue. Vikarende 1865 Id N S Lærerinde Husgjernig 003 Anders LIen m ug b EL Arbeiderformand ved 1844 Sollia herred* N S Skovbrug Fløterformand 004 Anna Eggen k ug b Tj Tjenestepige (Budeie) 1883 Sollia herred* N S 005 Ole Tangen m ug mt EL Logerende Skolebarn 1892 Tangen Storelvedalen N S Sedvanleg bustad: Tangen Storelvedalen 006 Ragna Tangen k ug mt EL Logerende Skolebarn 1890 Tangen Storelvedalen N S Sedvanleg bustad: Tangen Storelvedalen Kirkestuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knud Kirkestuen m g b Hf Gaardbruger S 1828 Sollia herred* N S 002 Anne Kirkestuen k g b Hm Gaardmandskone 1829 Sollia herred* N S 003 Otto Kirkestuen m ug b S Arbeider ved Gaardsbrug Sollia herred* N S Arbeider ved Skovbrug. Fløter 004 Ragnhild Øien k ug b Tj Budeie 1877 Foldalen Lilleelvdalen N S Ingridstuen Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga John Dalbakken m g b Hf Husmand med Jordbrug Sollia herred* N S Arbeider ved Gaardsbrug. Smed. Kirketjener 002 Marie Dalbakken k g b Hm Sysselsat med Husgjerning 1855 Ringsaker N S borte og hjemme 003 Karen Dalbakken k ug b D Sysselsat med Husgjerning 1879 Sollia herred* N S borte og hjemme 004 Haldor Dalbakken m ug b S Tømmerkjører 1886 Sollia herred* N S 005 Johannes Dalbakken m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 006 Johannes Fosmoen m g mt EL Tømmerhugging. Fløter 1847 Aasnes (Solør) N S Sedvanleg bustad: Elverum 007 Gunner Fosmoen m ug mt EL Tømmerhugging. Fløter 1875 Elverum N S Sedvanleg bustad: Elverum 008 Karl Fosmoen m ug b Ds Forlovede Tømmerhugging. Fløter 1880 Elverum N S 009 Hakon Syverinsen m ug mt EL Tømmerhugging. Fløter 1880 Elverum N S Sedvanleg bustad: Elverum 010 Hanna Dalbakken k ug f D Datter 1884 Sollia herred* N S %Ingridstuen% Sannsynleg opphaldstad: Eggen. Sollien Dalbakken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Lien m g b Hf Tømmerhugger. Arbeider ved 1847 Sollia herred* N S Gaardsbrug. Fløter 002 Anne Lien k g b Hm Arbeide ved Husgjerning 1854 Søndre Fron Krs N S 003 Amund Lien m ug b S Søn 1886 Sollia herred* N S 004 Martinus Lien m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S Solligaarden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Arnt Kortgaard m g b Hf Gaardsbestyrer, Agronom 1850 Aasnes N S 002 Oline Kortgaard k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Elverum N S 003 Thorvald Kortgaard m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S 004 Olea Kortgaard k ug b D Datter 1898 Sollia herred* N S 005 Enok Edvardsen m ug b Tj Tjenestegut (Gaardsarbeide) 1877 Sollia herred* N S 006 Ida Bakken k ug b Tj Budeie 1869 Aasnes N S 007 Kari Finstad k ug b Tj Barnepige 1887 Sollia herred* N S Eggen Ole Eggen m g f Hf Gaardbruger (Selveier) 1860 Sollia herred* N S Tømmerkjører. Fløter Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 002 Berthe Eggen k g b Hm Gaardmandskone 1860 Sollia herred* N S 003 Engebret Eggen m e b Hms Fader Føderaadsmand 1820 Sollia herred* N S 004 Kari Eggen k ug b D Datter 1886 Sollia herred* N S 005 Oline Eggen k ug b D Datter 1889 Sollia herred* N S 006 Berthe Eggen k ug b D Datter 1889 Sollia herred* N S 007 Einar Eggen m ug b S Søn 1892 Sollia herred* N S 008 Knud Eggen m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 009 Oskar Eggen m ug b S Søn Sollia herred* N S 010 Edvard Mohaugen m ug f Tj Tjenestegut (Gaardsarbeide) 1880 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skoven i Atnedalen Storelvedalen 011 Hanna Dalbakken k ug mt B Sysselsat med Husgjerning 1883 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Ingridstuen Sollien Brobakken Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0431 Solliens 001 Lars Brobakken m g b Hf Arbeider ved Skovbrug Sollia herred* N S Arbeider ved Gaardsbrug. Skindfældmager 002 Ingeborg Brobakken k g b Hm Sysselsat med Husgjerning 1846 Ringebo Krs N S hjemme Budeie hjemme 003 Haldor Brobakken m ug b S Arbeider ved Skovbrug Sollia herred* N S Arbeider ved Gaardsbrug (Dagarbeider) 004 Lars Brobakken m ug b S Arbeider ved Skovbrug Sollia herred* N S Arbeider ved Gaardsbrug (Dagarbeider) 005 Janna Brobakken k ug f D Sysselsat med Husgjerning 1883 Sollia herred* N S hjemme og borte Sannsynleg opphaldstad: Bjøraanesset Storelvedalen 006 Thea Brobakken k ug b D Datter 1888 Sollia herred* N S 007 Hakon Halvorsen m g mt B Skræppehandler 1871?? N S Sedvanleg bustad: Øvremoen %8% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Enden m g b Hf Postfører 1835 Sollia herred* N S 002 Marit Enden k g b Hm Sysselsat med Husgjerning 1844 Sollia herred* N S borte og hjemme. Budeie for Andre om Sommeren 003 Ragnhild Enden k ug b Hfs Mor Husfaderens Mor 1815 Sollia herred* N S 004 John Gundersen %Enden% m ug f Søn Arbeider ved Skovbrug Sollia herred* N S Dagarbeider ved Gaardsbrug Sannsynleg opphaldstad: Skoven Atnedalen Storelvedalen 005 Hermann Gundersen m ug f Søn Arbeider ved Skovbrug Sollia herred* N S Dagarbeider ved Gaardsbrug Sannsynleg opphaldstad: Skoven Atnedalen Storelvedalen 006 Johan Gundersen m ug b Søn Sysselsat med Husgjerning 1885 Sollia herred* N S hjemme Tilhjælp med Postbefordring 007 Martinus Gundersen m ug b Søn Søn 1889 Sollia herred* N S Mohaugen Engebret Mohaugen m g b Hf Husmand m J. Arbeider ved 1842 Sollia herred* N S Skovbrug (Hugning) 002 Mathea Mohaugen k g b Hm Sysselsat med Husgjerning 1862 Ringebo Krs N S borte og hjemme 003 Anne Mohaugen k ug b D Datter 1887 Sollia herred* N S 004 Einar Mohaugen m ug b S Søn 1891 Sollia herred* N S 005 Klara Mohaugen k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 006 Marie Mohaugen k ug b D Datter 1895 Sollia herred* N S 007 Emma Mohaugen k ug b D Datter 1897 Sollia herred* N S 008 Nils Mohaugen m ug b S Søn Sollia herred* N S 009!! m ug b S Søn Sollia herred* N S Merknad: Udøbt Gut Mostuen Helge Mostuen m g b Hf Arbeider ved Skovbrug Storelvedalen N S Arbeider ved Gaardsbrug. Fisker 002 Olea Mostuen k g b Hm Sysselsat med Husgjerning hjemme og borte 1838 Sollia herred* N S Modalen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga John Modalen m g b Hf Arbeider ved Skovbrug 1866 Sollia herred* N S (Kjøring og Hugging). Arbeider ved Gaardsbrug hjemme og borte 002 Thomine Modalen k g b Hm Sysselsat med Husgjerning 1868 Sollia herred* N S borte og hjemme. Spinderske 003 Peder Modalen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 004 Anne Modalen k ug b D Datter 1889 Sollia herred* N S 005 Ludvig Modalen m ug b S Søn Sollia herred* N S 006 Hjalmar Modalen m ug b S Søn 1894 Sollia herred* N S 007 Jørgen Modalen m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 008 Thora Modalen k ug b D Datter Sollia herred* N S Modalen øvre Peder Modalen m g b Hf Gaardbruger S Sollia herred* N S Tømmerkjører 002 Anna Modalen k g b Hm Gaardmandskone 1844 Sollia herred* N S 003 Simen Modalen m e b S Arbeider ved Skovdrift 1868 Sollia herred* N S (Hugger og Kjører). Gaardsarbeider. Tømmermand 004 Dortinus Modalen m ug f S Tømmerhugger Sollia herred* N S Gaardsarbeider Fløter Sannsynleg opphaldstad: Skovteig i Storelvedalen 005 Nils Modalen m ug b S Gaardsarbeider 1885 Sollia herred* N S 006 Peder Modalen m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S 007 Ingeborg Modalen k ug f D Syerske, arbeidende for egen 1870 Sollia herred* N S Regning Sannsynleg opphaldstad: Atnebroen 008 Marit Modalen k ug b D Sysselsat med Husgjerning 1878 Sollia herred* N S 009 Emma Modalen k ug b D Sysselsat med Husgjerning 1881 Sollia herred* N S Modalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Modahl m g b Hf Gaardbruger 1835 Sollia herred* N S 002 Malli Modahl k g b Hm Gaardmandskone 1836 Sollia herred* N S 003 Oline Modahl k g b Svigerdatter Svigerdatter 1869 Sollia herred* N S 004 Solveig Modahl k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1889 Sollia herred* N S 005 Nils Modahl m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1893 Sollia herred* N S 006 Arne Modahl m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1895 Sollia herred* N S 007 Harald Modahl m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1898 Sollia herred* N S 008 Thorvald Høistadhagen m ug b Tj Tjenestegut ved 1875 Ringebo Krs N S Gaardsarbeide 009 Sigrid Dalbakken k ug b Tj Sysselsat med Husgjerning 1877 Sollia herred* N S 010 Hanna Tangen k ug b Tj Budeie 1883 Tangen, Storelvedalen N S Storbækmoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Engebret Storbækmoen m g b Hf Gaardbruger S 1833 Sollia herred* N S 002 Berthe Storbækmoen k g b Hm Gaardmandskone 1841 Storelvedalen N S 003 Gunner Gunnersen m ug b Tj Tjenestegut (Gaardsarbeide) 1880 Sollia herred* N S 004 Engebret Larsen ug b FL Snedkermester 1853 Ringebo Krs N S 005 Kari Gunnersdt k ug b Tj Budeie 1877 Sollia herred* N S 006 Karen Gunnersdt k ug b Tj Underbudeie. Sysselsat ned 1882 Sollia herred* N S Husgjerning 007 Lars Olsen m ug b 1896 Sollia herred* N S Hirkjølen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0431 Solliens 001 Halvor Hirkjølen m g b Hf Gaardbruger S. Arbeider ved 1854 Sollia herred* N S Skovbrug (Kjøring). Fløter 002 Johanne Hirkjølen k g b Hm Gaardmandskone 1851 Ringebo Krs N S 003 Helge Hirkjølen m ug b S Arbeider ved Skovbrug 1883 Sollia herred* N S (Kjøring) Fløter. Arbeider ved Gaardsbrug 004 Pernille Hirkjølen k ug b D Sysselsat med Husgjerning Sollia herred* N S Budeie 005 Signe Hirkjølen k ug b D Datter 1886 Sollia herred* N S 006 Hjalmar Hirkjølen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 007 Søren Hirkjølen m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S 008 Mathilde Kjølhammeren k ug mt Syerske for Syerske for egen REgning 1880 Nordland N S Familien Sedvanleg bustad: Kjølhammeren Storelvedalen 009 John Stokdal m g mt Hf Gaardbruger N S Skindfældmager Arbeider ved Skogbrug. Fløter Sedvanleg bustad: Lilleelvedal 010 Ole Søgaard m ug mt Sergeant. Tømmerhugger 1873 Rendalen N S Sedvanleg bustad: Rendalen 011 Emil Søgaard m ug mt Gaardsarbeider. Skovarbeider 1878 Rendalen N S Sedvanleg bustad: Rendalen 012 Kristofer Strømsøren m ug mt Gaardsarbeider. Fisker og Jæger. Skovarbeider Sedvanleg bustad: Lilleelvedal 013 Simen Ørbakken m ug mt Gaardsarbeider. Tømmerhugger Sedvanleg bustad: Lilleelvedal 014 Sigurd Trønnes m ug mt Gaardsarbeider. Formand for Skovarbeidere 1872 Lilleelvedal N S 1882 Lilleelvedal N S 1878 Storelvedalen N S Sedvanleg bustad: Storelvedalen 015 Johan Tingstadberget m ug mt Skovsarbeider 1878 Romedal N S Sedvanleg bustad: Romedal 016 Martin Tingstadberget m ug mt Skovsarbeider 1883 Romedal N S Sedvanleg bustad: Romedal 017 Gunder Sveen Tingstadberget m ug mt Tømmerkjøring. Fløter 1878 Elverum N S Sedvanleg bustad: Elverum 018 Gulbrand Sætereie m ug mt Dagarbeider ved Skovbrug 1876 Elverum N S Sedvanleg bustad: Elverum 019 Olaf Maana m ug mt Murer. Gaardsarbeider Skovarbeider 1878 N S Sedvanleg bustad: Lilleelvedal 020 Anton Sundbakken m g mt Hf Selveier. Skogsarbeider 1861 Kvam (Gudbr.d.) N. Fron N S Sedvanleg bustad: Storelvedalen 021 Ole Fløten m mt Dagarbeider ved Gaardbrug og Skovbrug 1878 N S Sedvanleg bustad: 022 Edvard Tørmoen m ug mt Tj Tjener ved Gaardsbrug ug!! Storelvedalen N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Noren Storelvedalen Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 240 (kvinner: 107, menn: 133) Bustader i krinsen: 31 Krins: 002 Herred/by: Solliens Sæteren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Utti m g b Hf Gaardbruger S 1837 Sollia herred* N S 002 Marit Utti k g b Hm Gaardmandskone 1843 Sollia herred* N S 003 Hans Larsen m e b S Arbeider paa gaarden 1869 Sollia herred* N S 004 John Modahl m ug b S Handelsbetjent 1879 Sollia herred* N S 005 Marie Uthi k ug b D Arbeider paa gaarden 1881 Sollia herred* N S 006 Emma Utti k ug b D Arbeider paa gaarden 1884 Sollia herred* N S 007 Berthe Uthi k ug b D Arbeider paa gaarden 1887 Sollia herred* N S 008 Margit Utti k ug b D datter 1897 Sollia herred* N S 0002a 002 Storgrytdalens %0% 0 %20% Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Gundersen m ug mt S Opsynsmand ved tømmerdrift 1865 Vaaler Solør N S Sedvanleg bustad: Vaaler, Solør 002 Johannes Opaasen m ug mt Tømmerkjører 1879 Hof, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør 003 Laurits Renholtsen m ug mt Tømmerhugger 1879 Hof, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør 004 Tørris Martinsen m ug mt Tømmerhugger 1884 Vaaler, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør 005 Martin Halvorsen m ug mt Tømmerhugger 1879 Hof, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør 006 Harelus Gundersen m ug mt Tømmerhugger 1873 Hof, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør 007 Isak Martinsen m ug mt Tømmerkjører 1882 Grue N S Sedvanleg bustad: Grue 008 Mathias Moen m ug mt Tømmerkjører 1881 Grue N S Sedvanleg bustad: Grue 009 Trond Bustad m g mt Hf Tømmerkjører 1840 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 010 Ole Bustad m ug mt S Tømmerkjører 1884 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 011 John Bustad m ug mt Hf Tømmerkjører 1866 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 012 Karl Ryhaugen m ug mt S Tømmerkjører 1884 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 013 Kristian Olsen m g mt Hf Tømmerhugger 1870 Dovre Krs N S Sedvanleg bustad: Foldalen 014 Per Olson m ug mt Tømmerkjører 1874 Wermeland Østmark S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Wermeland Østmark 015 Ole Olson m ug mt Tømmerkjører 1870 Wermeland Østmark S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Wermeland Østmark 016 Axel Mathisen m ug mt Tømmerkjører 1874 Wermeland Østmark S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Wermeland Østmark 017 Per Bodin m ug mt Tømmerhugger 1872 Helsingland S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Helsingland 018 Andreas Holtet m ug mt S Tømmerhugger 1881 T %Holtet% N S Sedvanleg bustad: Holtet 019 Østen Østensen m g mt Tømmerhugger 1869 Ringebu Krs N S Sedvanleg bustad: Ringebu 020 Peter Hansen m ug mt Tømmerhugger 1865 Ringebu Krs N S Sedvanleg bustad: Ringebu 0002b 002 Storgrytdalens (20 paa liste no 2a + 2 på l. 2b)tils 22 0 % paa liste 2a. tils Kristian Johansen m ug mt Tømmerhugger 1881 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 002 Martin Kristiansen m ug mt Tømmerhugger 1881 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen Finstad søndre Knut Finstad m e b Hf Gaardbruger S 1834 Vaage Krs N S 002 Petter Finstad m g mt Hf Sersjant 1860 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Faaberg Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0431 Solliens 003 Mathea Nymoen k ug b Tj Tjenestepige 1862 Sollia herred* N S %Tjenestepige % 004 Knut Pettersen m ug b FL Søn 1888 Sollia herred* N S 005 Gurin Hansen m ug mt EL Handelskarl (skræppehandler) 1867 N S Sedvanleg bustad: Finstad nordre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Paul Finstad m g b Hf Gaardbruger S og arbeider 1854 Sollia herred* N S med sagbrug 002 Kari Finstad k g b Hm Gaardmandskone 1859 Fron. S Krs N S 003 Peder Paulsen m ug b S Søn 1882 Sollia herred* N S 004 Paul Paulsen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 005 Signe Paulsdtr. k ug b D Datter 1889 Sollia herred* N S 006 Marit Paulsdtr. k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S 007 Gedine Paulsdtr. k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 008 Mina Paulsdtr. k ug b D Datter 1895 Sollia herred* N S 009 Embret Paulsen m ug b S Søn 1897 Sollia herred* N S 010 Marius Paulsen m ug b S Søn Sollia herred* N S 011 Marit Finstad m e b Føderaadskone 1822 Foldalen N S Grytmoen Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bjørner Fredriksen m g b Hf Husmand m J (arbeider ved 1861 Foldalen N S tømmer) 002 Pernille Jørgensdtr k g b Hm Husmandskone 1857 Sollia herred* N S 003 John Bjørnarsen m ug b S Tømmerhugger 1883 Sollia herred* N S 004 Ferdinand Bjørnarsen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S Sjukdom: Ingen 005 Einar Bjørnarsen m ug b S Søn 1890 Sollia herred* N S 006 Jenny Bjørnarsdtr. k ug b D Datter 1892 Sollia herred* N S 007 Inga Bjørnarsdtr. k ug b D Datter 1895 Sollia herred* N S 008 Ragnhild Bjørnarsdtr. k ug b D Datter 1898 Sollia herred* N S Grytstuen Under Embret Toften m g b Hf Husmand m J, skomager 1857 Venebygden Ringebu Krs N S 002 Mathea Paulsdtr k g b Hm Husmandkone 1863 Sollia herred* N S 003 Anna Embretsdtr k ug b D Datter 1887 Venebygden Ringebu Krs N S 004 Maria Embretsdtr k ug b D Datter 1890 Venebygden Ringebu Krs N S 005 Anton Embretsen m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S 006 Paula Embretsdtr k ug b D Datter 1896 Sollia herred* N S 007 Erling Embretsen m ug b S Søn Sollia herred* N S Moen, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Næsset m g b Hf Gaardbruger S 1834 Sollia herred* N S 002 Ingeborg Syversdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1844 Sollia herred* N S 003 Johanna Pedersdtr. Næsset k ug b D Arbeider paa gaarden 1871 Sollia herred* N S (Budeie) 004 Peder Næsset m ug b S Arbeider paa gaarden 1876 Sollia herred* N S 005 Bernhard Næsset m ug b S Arbeider paa gaarden 1878 Sollia herred* N S 006 John Næsset m ug b S Arbeider paa gaarden 1882 Sollia herred* N S 007 Andreas Næsset m ug b S Arbeider paa gaarden 1886 Sollia herred* N S 008 C. H. Elkan m ug mt EL Handelsmand 1870 Tyskland (skræppehandler) Statsb.: Jøde Trusamf.: Jødiske Sedvanleg bustad: Kristiania Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Moen nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Oljen m g b Hf Gårdbruger S 1846 Sollia herred* N S 002 Ragnhild Iversdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Foldalen N S 003 Marit Pedersdatter k ug b D Arbeider paa gaarden 1883 Foldalen N S 004 Regine Pedersdatter k ug b D Arbeider paa gaarden 1885 Sollia herred* N S 005 Ole Pedersen m ug b S Søn 1891 Sollia herred* N S 006 Hans Pettersen m ug b Tj Tjener 1882 Sollia herred* N S Amperhaugen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Auden Andersen m g b Hf Føderaadsmand 1820 Sollia herred* N S Merknad: Føderaadsstuen 002 Ragnhild Mekkelsdatter k g b Hm Føderaadskone 1824 Sollia herred* N S 003 Berte Audensdtr. k ug b D Arbeider hos forældrene 1854 Sollia herred* N S 004 Peter Audensen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1860 Sollia herred* N S Utti 20 1 og A. E. Brænd m g b Hf Gaardbruger S 1868 Sollia herred* N S 002 Dorthe Brænd k g b Hm Gaardmandskone 1865 Sollia herred* N S 003 Asbjørn Brænd m ug f S Søn 1891 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Borghild Brænd k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 005 Embret Brænd m ug b S Søn 1895 Sollia herred* N S 006 Sverre Brænd m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 007 Odd Brænd m ug b S Søn 1898 Sollia herred* N S 008 Lars Gran m ug b Tj Tjenestedreng 1859 Sollia herred* N S 009 Ingeborg Moen k ug b Tj Tjenestepige 1850 Sollia herred* N S 010 Pernille Nymoen k ug b Tj Tjenestepige 1875 Sollia herred* N S 011 Marit Johnsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1887 Sollia herred* N S 012 Kathinka Mostuen k g mt FL Syerske 1870 Kristiania N S Sedvanleg bustad: Prestegaarden 013 Anton Mostuen m g mt FL Arbeider ved tømmerbrug 1868 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Frami %Prestegaarden% 014 Embret Sollien m ug mt S Søn 1887 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Frami Olstad Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Brænd m g b Hf Skrædder 1854 Sollia herred* N S 002 Marit Kristensdtr k g b Hm Kone 1854 Våge Krs N S 003 Otto Brænd m ug b S Tømmerhugger 1878 Sollia herred* N S 004 John Brænd m ug b S Søn 1890 Sollia herred* N S 005 Anna Brænd k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 006 Ole Brænd m ug b S Søn 1895 Sollia herred* N S 007 Emma Brænd k ug b D Datter 1898 Sollia herred* N S Trøen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gjermund Trønnes m e b Hf Gaardbruger S 1834 Storelvdalen N S Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Trønnes k ug b D Datter 1883 Sollia herred* N S 003 Hanna Vollum k ug b Tj Tjenestepige 1880 Sollia herred* N S 004 Syver Moen m g b Hf Arbeider ved gaardsbrug 1870 Sollia herred* N S Merknad: Sidebygningen 005 Oline Moen k g b Hm Folkeskole-Lærerinde 1867 Sollia herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0431 Solliens 006 Mildrid Moen k ug b D Datter 1898 Sollia herred* N S 007!! m ug b S Søn Sollia herred* N S Merknad: Udøbt gut 008 Marie Moen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Sollia herred* N S Bakken Ole Bakken m g b Hf Husmand m J, arbeider paa 1849 Foldalen N S gaarden 002 Anne Kristensdtr. k g b Hm Husmandskone 1848 Sell-Vaage N S 003 Peter Olsen m ug b S Tømmerhugger 1881 Sollia herred* N S 004 Kristine Olsdtr. k ug b D Datter 1887 Sollia herred* N S 005 Peter Haugen m g b FL Tømmerhugger 1871 Venebygden Ringebu N S 006 Kari Olsdtr. k g b FL Kone 1877 Sollia herred* N S 007!! k ug b FL Datter Sollia herred* N S Merknad: Udøbt pigebarn Nysted Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gjørand Pedersdtr k e b Hm Husmandskone u J 1831 Sollia herred* N S 002 Karen Hansdtr. k ug b D Arbeider hos moderen 1855 Sollia herred* N S Rønningen John Johnsen m g b Hf Gaardbruger S 1826 Sollia herred* N S 002 Dordi Eriksdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1839 Sollia herred* N S 003 Dikkart Johnsen m ug b S Arbeider paa gaarden 1881 Sollia herred* N S 004 Johan Johnsen m ug b S Arbeider paa gaarden 1881 Sollia herred* N S 005 Edvard Johnsen m ug b S Jagt & fiskeri 1867 Sollia herred* N S 006 Dortinus Johnsen m ug b S Jagt & fiskeri 1877 Sollia herred* N S Holtet 3 %20% 1 7 %9% 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Svend Torgersen m g b Hf Skindfældmager 1835 Venebygden Ringebu N S 002 Marit Pedersdtr. k g b Hm Kone 1852 Foldalen N S 003 Tollef Svendsen m ug f S Skomager 1877 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Strømboden Lille-Elvedalen 004 Andreas Svendsen m ug f S Tømmerhugger 1881 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Storgrytdalens 005 Hans Svendsen m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S 006 Severine Svendsdtr. k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S 007 Ole Meier Øien m ug mt EL Tømmerhugger 1882 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 008 Haldo Randen m g mt EL Gaardbruger 1872 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 009 Simen Lien m ug mt EL Tømmerhugger 1867 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen Næsset, søndre Marit Syversdtr k e b Hm Gaardbruger S 1830 Sollia herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Tina Olsdtr. k ug b FL Inderst barn 1889 Foldalen N S 003 Kristen Andersen m e b Hf Baadbygger 1826 Sollia herred* N S Merknad: Sidebygningen Næsset, midtre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Peter Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Sollia herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Olsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1857 Sollia herred* N S 003 Marie Petersdtr. k ug b D Arbeider paa gaarden 1880 Sollia herred* N S 004 Ole Petersen m ug b S Arbeider paa gaarden 1884 Sollia herred* N S 005 Peder Petersen m ug b S Søn 1890 Sollia herred* N S 006 Ida Petersdtr. k ug b D Datter 1893 Sollia herred* N S 007 Mina Petersdtr. k ug b D Datter 1896 Sollia herred* N S 008 Harald Solberg m ug b EL Kunstmaler 1869 Kristiania N S Merknad: Drengestubygning Næsset, nordre Ole Næsset m g b Hf Gaardbruger 1868 Sollia herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Eriksdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1873 Foldalen N S 003 Peder Olsen m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 004 Ingeborg Olsdtr. k ug b S!! Datter 1898 Sollia herred* N S 005 Berit Olsdtr. k ug b S!! Datter 1899 Sollia herred* N S Merknad: E: F. mnd. "oktober" utfylt av andre 006 Marit Erlandsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1877 Foldalen N S 007 Hans Eriksrud m g mt B Gaardbruger S 1840 Foldalen N S Sedvanleg bustad: Foldalen 008 John Johansen m g b Hf Tømmermand 1847 Sell Vaage N S Merknad: Sidebygningen 009 Helene Hansdtr. k g b Hm Kone 1856 Sollia herred* N S 010 Gunhild Johnsdtr. k ug b D Arbeider ved gaardsbrug 1877 Sollia herred* N S 011 John Johnsen m ug b S Søn 1886 Sollia herred* N S 012 Hans Johnsen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 013 Hanna Johnsdtr. k ug b D Datter 1892 Sollia herred* N S 014 Kristian Johnsen m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S Brænd, nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marte Olsdtr. k e b Hm Gaardbruger 1856 Sollia herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Einar Olsen m ug b S Søn 1888 Sollia herred* N S 003 Ole Olsen m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S 004 Sigurd Olsen m ug b S Søn 1891 Sollia herred* N S 005 Ragnhild Botten k ug b Tj Tjenestepige 1862 Foldalen N S 006 Lars Uthi m ug b Tj L Gaardsdreng 1876 Sollia herred* N S 007 Ingeborg Modalen k ug mt FL Syerske 1870 Sollia herred* N S Sedvanleg bustad: Modalen Sollien 008 Ole Engebretsen Brænd m e b FL Føderaadsmand 1818 Sollia herred* N S Merknad: Føderaadshuset Brænd, mitre Anders Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1844 Sollia herred* N S 002 Kari Pedersdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Sell Vaage Kr N S 003 Ole Andersen m ug f S Fisker 1872 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Atnedalen Storelvdalen 004 Peder Andersen m ug f S Skomager (f. t Sollia herred* N S tømmerhugger) Sannsynleg opphaldstad: Atnedalen Storelvdalen 005 Sofie Bakken k ug b Tj Tjenestepige 1884 Sollia herred* N S 006 Sigurd Svendsen m ug b Tj Barn 1887 Sollia herred* N S 007 Lars Ødegaardshaugen m e f FL Skomager 1866 Venebygden Ringebu Kr N S Sannsynleg opphaldstad: Trami Sollien 008 Klara Larsdtr. k ug b D Datter 1896 Sollia herred* N S 009 Margrethe Simensdtr. k ug b D Datter 1898 Sollia herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0431 Solliens Brænd, søndre Severin Svendsen m g b Hf Gaardbruger & 1861 Sollia herred* N S skindfældmager 002 Kari Olsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1859 Foldalen N S 003 Sofie Severinsdtr. k ug b D Arbeider paa gaarden 1886 Sollia herred* N S 004 Ole Severinsen m ug b S Søn 1889 Sollia herred* N S Havnen, nedre Ole Iver Røste m g b Hf Gaardbruger S 1856 Os. Tolgen N S 002 Ragnhild Olsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1860 Foldalen N S 003 Berit Olsdtr. k ug b D Datter 1890 Foldalen N S 004 Malla Olsdtr. k ug b D Datter 1899 Sollia herred* N S Merknad: E: F. mnd. "oktober" utfylt av andre 005 Anna Vinger k ug b Tj Tjenestepige 1879 Fron. s Krs N S 006 Iver Torenius Røste m ug b Tj Gaardsdreng 1884 Røros ST N S Havn, øvre Haakon Larsen m g f Hf Gaardbruger S 1855 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Granhaugen Sollien 002 Oline Olsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1851 Sollia herred* N S 003 Karen Brænd k ug b Tj Tj 1885 Sollia herred* N S 004 Lars Hansen Gran m e b Føderaadsmand 1813 Sollia herred* N S Vuluvolden vestre Kristian Sæter m g b Hf Gaardbruger S 1855 Ringebu Krs N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ane Østensdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1862 Ringebu Krs N S 003 Gina Kristiansdtr. k ug b D Arbeider paa gaarden 1880 Ringebu Krs N S 004 Gudbrand Kristensen!! m ug b S Arbeider paa gaarden 1882 Sollia herred* N S 005 Østine Kristiansdtr. k ug b D Arbeider paa gaarden 1886 Sollia herred* N S 006 Berit Kristiansdtr. k ug b D Datter 1888 Sollia herred* N S 007 Anna Kristiansdtr. k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S 008 Johan Kristiansen m ug b S Søn 1893 Sollia herred* N S 009 John Kristiansen m ug b S Søn 1896 Sollia herred* N S 010 Magne Kristiansen m ug b S Søn 1898 Sollia herred* N S 011!! m ug b S Søn 1900 Sollia herred* N S Merknad: E: Udøbt guttebarn. F. mnd. "novemb." utfylt av andre 012 Kari Tronsdatter k e b Hm Føderaadskone 1821 Sollia herred* N S Merknad: Føderaadshuset 013 Karoline Arntsdtr. k ug b FL Arbeider hos føderaadskonen 1882 Sollia herred* N S Vuluvolden, østre, nordre Lars Johnsen m g b Hf Gaardbruger S 1847 Sollia herred* N S 002 Ragnhild Olsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1847 Sell Vaage Krs N S 003 Marie Larsdtr. k ug b D Arbeider paa gaarden 1884 Sollia herred* N S 004 John Larsen m ug f S Tømmerhugger 1882 Sollia herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Atnedalen Storelvdalen 005 Ole Larsen m ug b S Søn 1887 Sollia herred* N S 006 Ragna Larsdtr. k ug b D Datter 1891 Sollia herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0431 Sollien. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0431 Sollien. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0431 Sollien Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer