Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4209 (kvinner: 2026, menn: 2182) Bustader: 650 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 329 (kvinner: 157, menn: 172) Bustader i krinsen: 49 Krins: 001 Herred/by: Drangedals Folketeljinga Aakre, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens Åkre m g b hf Gaardbruger S 1847 Drangedal n 002 Liv Jensd. k g b hm Gaardmandskone 1850 Drangedal n 003 Nils Jens. m ug b s søn almindeligt gaardsarbeide 1878 Drangedal n s og skogarbeide 004 Jens Jens. m ug b s søn almindeligt gaardsarbeide 1880 Drangedal n og skogarbeide 005 Aslak Jens. m ug b s søn almindeligt gaardsarbeide 1883 Drangedal n og skogarbeide 006 Gunnar Jens. m ug b s søn almindeligt gaardsarbeide 1885 Drangedal n og skogarbeide 007 Ingeborg Lovise Jensd. k ug b d datter 1887 Drangedal n 008 Eilev Jens. m ug b s søn 1889 Drangedal n 009 Marie Jensd. k ug b d datter 1892 Drangedal n 010 Ragna Jensd. k ug b d datter 1895 Drangedal n 011 Inga T. Myra k ug b tj Tjenestepige 1882 Drangedal n s Aakre, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karen Marie Aakre k e b hm Gaardbrugerenke S 1862 Drangedal n s 002 Jens Jens. m ug b s søn 1885 Drangedal n s 003 Olav Gunnars. m ug b s søn 1887 Drangedal n s 004 Jensine Gunnarsd. k ug b d datter 1889 Drangedal n s 005 Tomas Gunnars. m ug b s søn 1890 Drangedal n s 006 Anna Gunnarsd. k ug b d datter 1892 Drangedal n s 007 Aslaug Gunnarsd. k ug b d datter 1894 Drangedal n s 008 Gunnar Gunnars. m ug b s søn 1897 Drangedal n s 009 Gunhild Fuglestvedt k ug b T.L. Lærerinde v. folkeskolen 1879 Flekkefjords prestegjæld n s %herred% LM 010 Lisa Søstrand k ug b tj Tjenestepige 1880 Drangedal n s 011 Gunhild Barland k ug b tj Tjenestepige 1885 Drangedal n s Lien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Johannes. m g b hf Gaardbruger S, slagter 1845 Drangedal n s 002 Inger Gundersd. k g b hm Gaardmandskone 1839 Gjerstad Ned n s 003 Olav Knuts. m ug f s skogarbeider 1880 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnesskogen 004 Gunnar Knuts. m ug b s arbeider hjemme paa gården 1883 Drangedal n s 005 Helga K. Grønland k ug b tj Tjenestepige, gjæter 1888 Drangedal n s 006 Kari Knuts. k g mt d b Sjømandskone 1872 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Kragerø Sagmonen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Per Eriks. m g b hf Gaardbruger, landhandler 1864 Drangedal n s 002 Jensine Jensd. k g b hm Gaardbrugerkone 1873 Drangedal n s 003 Eilev Pers. m ug b s Søn 1894 Drangedal n s 004 Jens Pers. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s 005 Gunnar Pers. m ug b s Søn Drangedal n s 006 Gunnar Eriks. m ug b fl Skogarbeider %Søn 1872 Drangedal n s Landhandler% 007 Halvor Eriks. m ug b fl Skogarbeider 1881 Drangedal n s 008 Haavard Brændalsmo m ug b fl Lærer v. folkeskolen 1866 Drangedal n s 009 Kristine Bjørnsd. k ug b tj Tjenestepige 1878 Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0817 Drangedals Fosteraasen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Peders. m g f hf Husmand m j skogarbeider og 1840 Drangedal n s jordbruger Sannsynleg opphaldstad: Kjeaasen, Drangedal 002 Aslaug Eilevsd. k g b hm Husmandskone 1848 Drangedal n s 003 Anne Dorte Aakre k ug b tj Tjenestepige 1878 Drangedal n s 004 Tomine!! k ug b tj Tjenestepige 1888 Drangedal n s Hønnesmyren Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Halvors. m g b hf Gaardbruger S 1835 Solum Brb n s 002 Maren Ingebregtsd. k g b hm Gaardmandskone 1833 Sandøkedal Brb n s Hønnesmyren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tor Hønnesmyren m g b hf Gaardbruger S 1835 Gjerstad Ned n s 002 Marthe Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1844 Gjerstad Ned n s 003 Inga Thorsd. k ug f d husligt arbeide 1882 Drangedal n s Merknad: E: INFO: Strøket av teller Sannsynleg opphaldstad: Aakre, søndre 004 Hans Thors. m ug b s Arbeider hjemme paa gaarden 1886 Drangedal n s 005 Martinius Thors. m ug f s Søn 1888 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kammerfos Holmen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Holmen m e b hf Jordbruger og smed 1837 Gjerstad Ned n s 002 Anund Jens. m ug b s Arbeider hjemme paa pladsen 1883 Drangedal n s 003 Kari Jensd. k ug b d husligt arbeide 1885 Drangedal n s 004 Anund Torbjørns. Skåte m g b el skogarbeider 1834 Drangedal n s 005 Torbjørn Anunds. m ug b el skogarbeider 1872 Drangedal n s Bakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Per Bakken m g b hf Husmand m j og skogarbeider 1839 Drangedal n s 002 Marken Olsd. k g b hm Husmandskone 1837 Drangedal n s 003 Anders Peders. m ug b s skogarbeider 1869 Drangedal n s 004 Karen N. Bakken k ug b tj Tjenestepige 1887 Drangedal n s 005 Jens Peders. m ug mt s b Tjenestegut 1867 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Svenum Sannidal Maabuholt af Hans Maabuholt m g b hf skogarbeider 1832 Drangedal n s 002 Aase Oline Knutsd. k g b hm arbeiderkone 1830 Bamle Brb n s 003 Olav Hanss. m ug b s Gaardbruger og skogarbeider 1875 Drangedal n s 004 Anne Heline Hansd. k ug b d Skrædderske 1880 Drangedal n s 005 Gunnar Tors. m ug b tj Tjenestegut 1888 Drangedal n s Maabu under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jørgen Torjeiss. m g b hf Husmand skogarbeider 1844 Gjerstad Ned n s 002 Aashild Knutsd. k g b hm husmandskone 1840 Gjerstad Ned n s 003 Olav Kufjeld m g b hf Inderst skogarbeider 1878 Gjerstad Ned n s 004 Kirsten Jørgensd. k g b hm arbeiderkone, husligt arbeide 1876 Drangedal n 005 Lars Ols. m ug b s Søn Drangedal n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ødegaarden under Gunnar Gunnars. m g b hf Husmand m j tømmermand 1850 Drangedal n s 002 Liv Nilsd. k g b hm Husmandskone 1852 Drangedal n s 003 Gunnar Gunnars. m ug b s skogarbeider 1879 Skaatø Brb n s 004 Karoline Gunnarsd. k ug b d husligt arbeide 1883 Skaatø Brb n s 005 Nils Gunnars. m ug b s Søn 1886 Skaatø Brb n s 006 Olav Gunnars. m ug b s Søn 1889 Drangedal n s 007 Harald Gunnars. m ug b s Søn 1891 Drangedal n s 008 Kari Bjørnsd. k e b fl Fattigunderstøttet 1826 Gjerstad Ned n s Ødegaarden 17 %under% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar Peders. m e b Husf. Gaardbruger S 1845 Drangedal n s 002 Peder Gunders. m g b hf Tømmerkjører (inderst) 1871 Drangedal n s 003 Anne Karine Olsd. k g b hm imderst-kone 1875 Gjerstad Ned n s 004 Karen Lovise Persd. k ug b d Datter 1894 Drangedal n s 005 Ingeborg Jensine Persd. k ug b d Datter 1896 Drangedal n s 006 Karen Marie Persd. k ug b d Datter Drangedal n s Braatanne under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Rasmuss. m g b hf Husmand m j, skomager 1843 Drangedal n s 002 Mari Gunnarsd. k g b hm Husmandskone 1844 Gjerstad Ned n s 003 Per Olavs. m g b s fl Snedker, inderst 1874 Drangedal n s 004 Kirstine Olsd. k g b fl Inderstkone 1871 Drangedal n s 005 Gunnar Olavs. m ug b s Dagarbeider 1880 Drangedal n s 006 Knut Eilevs. m ug b fl Fattigunderstøttet 1892 Drangedal n s Grønnerø under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar Hanss. m g b hf Husmand m j, tømmermand 1864 Drangedal n s 002 Anne Nilsd. k g b hm Husmandskone 1865 Gjerstad Ned n s 003 Mari Gunnarsd. k ug b d Datter 1889 Gjerstad Ned n s 004 Hans Gunnars. m ug b s Søn 1890 Drangedal n s 005 Aase Gunnarsd. k ug b d Datter 1895 Drangedal n s 006 Anna Gunnarsd. k ug b d Datter 1897 Drangedal n s 007 Inger Gunnarsd. k ug b d Datter Drangedal n s Braatebakke under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torbjørn Gunnulfs. m g b hf Husmand m j gaards og 1865 Drangedal n s skogarbeide 002 Karen Andrea Hansd. k g b hm Husmandskone 1866 Drangedal n s 003 Aase Oline Torbjørnsd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 004 Else Marie Torbjørnsd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 005 Gunnar Torbjørns. m ug b s Søn 1891 Drangedal n s 006 Liv Torbjørnsd. k ug b d Datter 1893 Drangedal n s 007 Hans Torbjørns. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s Merknad: E: Ført av teller: Hans Torbjørnsdatter Grønland af Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Ols. Grønland m g b hf Dagarbeider (jordarbeider 1847 Seljord Brb n s 002 Karen Marie Isaksd. k g b hm Arbeiderkone 1855 Drangedal n s 003 Ole Knuts. m g b s Gaardbruger S 1877 Drangedal n 004 Anne Nilsd. k g b kone %fl% Gaardbrugerkone 1878 Seljord n Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0817 Drangedals 005 Isak Knuts. m ug b s Søn 1890 Drangedal n s 006 Elise Knutsd. k ug b d Datter 1892 Drangedal n s 007 Aslak Knuts. m ug b s Søn 1894 Drangedal n s 008 Halvor Andreas Knuts. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s Dalen %Nyland% under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Mortens. Dalen m g b hf Husmand m j skogarbeider 1862 Drangedal n s 002 Anne Johanne Olsd. k g b hm Husmandskone 1870 Drangedal n s 003 Morten Ols. m ug b s Søn 1895 Drangedal n s 004 Knut Ols. m ug b s Søn 1898 Drangedal n s 005 Olaf Ols. m ug b s Søn 1896 Drangedal n s 006 Jørgine Trulsd. k ug b tj Tjenestepige 1887 Drangedal n s Rød under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Liv Brødsjø k ug b Husholderske Landhandlerske 1870 Drangedal n s 002 Gunhild Jensine Brødsjø k ug b Husholderske Landhandlerske 1876 Drangedal n s 003 Sissel Elise Brødsjø k ug b fl Mejerske 1877 Drangedal n s 004 Inger Johanne Brødsjø k ug b fl Syerske 1880 Drangedal n s 005 Anne Andersd. k e b hm Jordbrugerske, husligt arbeide 1835 Gjerstad Ned n s Rønningen Knut Tords. m g b hf Dagarbeider 1830 Drangedal n s 002 Anne Gunnarsd. k g b hm Arbeiderkone, skrædderske 1843 Drangedal n s 003 Gunhild Knutsd. k ug b d Husligt arbeide 1876 Drangedal n s 004 Tor Knuts. m ug b s Gaardbruger og skogarbeider 1863 Drangedal n s 005 Gunnar Knuts. m ug b s Skogarbeider 1882 Drangedal n s 006 Knut Knuts. m ug b s Skogarbeider 1885 Drangedal n s 007 Andrea Eilevsd. k ug b fl Forsørges af familien 1892 Drangedal n s 008 Jens Knuts. m e b fl Lever af sine egne midler 1822 Drangedal n s Tors under Olav Ols. Tors m g b hf Husmand m j skogarbeider 1839 Drangedal n s 002 Ingeborg Hansd. k g b hm Husmandskone 1856 Drangedal n s 003 Olav O. Tors. m ug mt s Skogarbeider 1877 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Sandnæsskogen 004 Hans O. Tors. m ug b s Skogarbeider 1885 Drangedal n s 005 Aase Oline Olsd. k ug b d Datter 1890 Drangedal n s 006 Inga Sofie Olsd. k ug b d Datter 1892 Drangedal n s 007 Karen Andrea Olsd. k ug b d Datter 1895 Drangedal n s 008 Abraham Ols. m ug b s Søn 1898 Drangedal n s Juklerød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristoffer Aasmunds. m g b hf Gaardbruger S 1855 Gjerstad Ned n s 002 Ingeborg Tomasd. k g b hm Gaardmandskone 1860 Gjerstad Ned n s 003 Aasmund Kristoffers. m ug b s Arbeider hjemme paa gaarden 1885 Drangedal n s 004 Inger Kristoffersd. k ug b d Datter 1889 Drangedal n s 005 Karen Kristoffersd. k ug b d Datter 1893 Drangedal n s 006 Tomas Kristoffers. m ug b s Søn 1896 Drangedal n s 007 Tomas Isaks. m e b fl Kaarmand, slagter 1834 Gjerstad 008 Gunhild Olsd. k ug b tj Tjenestepige 1884 Drangedal n s 009 Ingeborg Marie Kristofferd. k ug b d Datter Drangedal n s Juklerø Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eilevf Nils. Juklerø m g b hf Gaardbruger S 1853 Drangedal n s 002 Sissil %Sisild% Jensd. k g b hm Gaardmandskone 1854 Drangedal n s 003 Nils Eilevs. m ug b s Gaards- og skogarbeider 1877 Drangedal n s 004 Jens Eilevs. m ug b s Gaards- og skogarbeider 1880 Drangedal n s 005 Aslak Eilevs. m ug b s Arbeider hjemme paa gården 1884 Drangedal n s 006 Lovise Eilevsd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 007 Gunnar Eilevs. m ug b s Søn 1890 Drangedal n s 008 Gunhild Eilevsd. k ug b d Datter 1892 Drangedal n s 009 Jensine Eilevsd. k ug b d Datter 1895 Drangedal n s Braaten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Eriks. Braaten m g b hf Pladsbruger og skogarbeider 1876 Drangedal n s 002 Elise Jensd. k g b hm Arbeiderkone 1875 Drangedal n s 003 Inger Oline Eriksd. k ug b d Datter 1898 Drangedal n s 004 Liv Eriksd. k ug b d Datter Drangedal n s 005 Kari Aslaksd. k g b hm Inderst 1852 Drangedal n s 006 Tomas Tomass. m ug b s Søn 1888 Drangedal n s 007 Karl Tomass. m ug b s Skogarbeider 1875 Drangedal n s Brødsjø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunnar K. Vefald, Brødsjø m g b hf Gaardbruger S 1870 Drangedal n s 002 Aase Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1871 Drangedal n s 003 Asborg Johanne Gunnarsd. k ug b d Datter 1896 Drangedal n s 004 Halvard Gunnars. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s 005 Anne Havalda Gunnarsd. k ug b d Datter Drangedal n s 006 Aasta Knutsd. k ug mt b %d% 1883 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Vefald 007 Torberg Haugen k ug b tj Tjenestepige 1877 Drangedal n s 008 Johanne Haugen k ug b tj Tjenestepige 1879 Drangedal n s 009 Anne Jørgensd. k ug b tj Tjenestepige, budeie 1875 Drangedal n s 010 Inger Olsd. Lunde k ug b tj Tjenestepige 1881 Gjerstad Ned n s 011 Karen Jørgensd. k ug b tj Tjenestepige 1886 Drangedal n s 012 Markus Bakken m ug b tj Tjenestegut 1875 Drangedal n s Brødsjø Nils Jens. Brødsjø m g b hf Gaardbruger S 1839 Drangedal n s 002 Maren Heline Gundersd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Drangedal n s 003 Jens Nils. m ug b s Søn 1886 Drangedal n s 004 Gunnar Nils. m ug b s Søn 1888 Drangedal n s 005 Nils Nils. m ug b s Søn 1890 Drangedal n s 006 Ingeborg Nilsd. k ug b d Datter 1892 Drangedal n s 007 Eilev Nils. m ug b s Søn 1894 Drangedal n s 008 Knut Nils. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s 009 Arne Nils. m ug b s Søn Drangedal n s 010 Anne Bjørnsd. k ug b tj Tjenestepige 1882 Drangedal n s 011 Torberg Nilsd. k ug b tj Tjenestepige 1884 Drangedal n s 012 Nils Torbjørns. Eikland m ug b tj Tjenestegut 1878 Drangedal n s Merknad: E: Påført med blått: Bryggerhuset Brødsjømonen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Morten Ols. Brødsjømonen m g b hf Husmand m j, træarbeider 1838 Drangedal n s 002 Dorte Torine Olsd. k g b hm Husmandskone 1861 Flaabygd Brb n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0817 Drangedals 003 Elling Mortens. m ug b s Søn 1888 Drangedal n s 004 Elevine Mortensd. k ug b d Datter 1890 Drangedal n s 005 Jens Mortens. m ug b s Søn 1892 Drangedal n s 006 Aase Olette Mortensd. k ug b d Datter 1895 Drangedal n s 007 Maren Dortea Mortensd. k ug b d Datter 1897 Drangedal n s 008 Ingvald Mortens. m ug b s Søn Drangedal n s 009 Jens Mortens. m g b hf Inderst, skomager 1867 Udtrådt, intet samfund n s Merknad: Sidebygningen 010 Anne Johansd. k g b hm arbeideikone 1884 Drangedal n s Merknad: Sidebygningen 011 Morten Mortens. m ug b el Skogarbeider 1875 Drangedal n s Merknad: Sidebygningen Harkjærbraaten under Oskar Kristens. m g b hf Maler, husmand 1849 Kristiansand LM n s 002 Gunhild Helgesd. k g b hm Husmandskone 1856 Krødsherred Bu n s 003 Karl Oskars. m ug b s Malerlærling 1882 Drangedal n s 004 Johan Oskars. m ug b s Malerlærling 1882 Drangedal n s 005 Harald Oskars. m ug b s Arbeider hjemme 1883 Drangedal n s 006 Reinhart Oskars. m ug b s Arbeider hjemme 1886 Drangedal n s 007 Sofie Oskarsd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 008 Oskar Oskars. m ug b s Søn 1890 Drangedal n s 009 Bernhart Oskars. m ug b s Søn 1893 Drangedal n s 010 Hagbart Oskars. m ug b s Søn 1896 Drangedal n s Sørter under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Peders. Sørter m g b hf Husmand, skogarbeider 1836 Drangedal n s 002 Liv Knutsd. k g b hm Husmandskone 1842 Drangedal n s 003 Peder Ols. m ug b s skogarbeider 1864 Drangedal n s 004 Ole Ols. m ug b s maler, haandværker 1868 Drangedal n s 005 Liv Olsd. k ug b d Datter 1887 Drangedal n s Sørter under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Eriks. Sørter m g b hf Husmand m j, skogarbeider 1859 Gjerstad Ned n s 002 Tone Jensd. k g b hm Husmandskone 1865 Drangedal n s 003 Eilef Jørgens. m ug b s skogarbeider 1883 Drangedal n s 004 Liv Jørgensd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 005 Albert Martinius Jørgens. m ug b s Søn Drangedal n s Kollen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Vilhelm Brynjulvs. m g b hf Husmand, stenarbeider 1854 Sverige s Norin 002 Torberg Pedersd. k g b hm Husmandskone 1855 Drangedal n s 003 Johanne Thomine Johansd. k ug b d Datter 1888 Drangedal n s 004 Jensine Johansd. k ug b d Datter 1891 Drangedal n s 005 Abraham Kornelius Johans. m ug b s Søn 1895 Drangedal n s 006 Karen Andrea Johansd. k ug b d Datter 1897 Drangedal n s Eikaasen under Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eilef Tomass. m g b hf Husmand m j, skogarbeider 1854 Drangedal n s 002 Marthe Larsd. k g b hm Husmandskone 1852 Drangedal n s 003 Karen Elilevsd. k ug b d Husligt arbeide 1874 Drangedal n s 004 Tomas Eilefs. m ug b s Skogarbeider 1877 Drangedal n s 005 Taran Eilevsd. k ug b d Husligt arbeide 1879 Drangedal n s 006 Lars Eilevs. m ug b s Skogarbeider 1882 Drangedal n s 007 Jens Eilevs. m ug b s Søn 1889 Drangedal n s 008 Hilmar Ols. m ug b Dattersøn Dattersøn Drangedal n s Lauvaasdalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Tomas. m g b hf Husmand m j skogarbeider 1848 Drangedal n s 002 Alis Torbjørnsd. k g b hm Husmandskone 1837 Gjerstad Ned n s 003 Per Ols. m ug b s skogarbeider 1879 Drangedal n s 004 Tomas Ols. m ug b s skogarbeider 1883 Drangedal n s 005 Lovise Tangen k ug b tj Tjenestepige 1888 Gjerstad n s 006 Torbjørn Hans. m g b hf Inderst skogarbeider 1868 Drangedal n s 007 Anne Marie Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1872 Drangedal n s 008 Aslaug Alvine Torbjørnsd. k ug b d Datter 1895 Drangedal n s 009 Hanna Tomine Torbjørnsd. k ug b d Datter 1898 Drangedal n s 010 Aase Olette Torbjørnsd. k ug b d Datter 1898 Drangedal n s Eikland under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torbjørn Nils. m g b hf Husmand m j, skogarbeider 1856 Drangedal n s 002 Liv Aasmundsd. k g b hm Husmandskone 1860 Drangedal n s 003 Aasmund Torbjørns. m ug b s Skogarbeider 1884 Drangedal n s 004 Nilsine Torbjørnsd. k ug b d Datter 1887 Drangedal n s 005 Olav Torbjørns. m ug b s Søn 1889 Drangedal n s 006 Hans Torbjørns. m ug b s Søn 1891 Drangedal n s 007 Gunnar Torbjørns. m ug b s Søn 1893 Drangedal n s 008 Eilev Torbjørns. m ug b s Søn 1895 Drangedal n s 009 Abraham Torbjørns. m ug b s Søn 1897 Drangedal n s 010!! Torbjørns.* m ug b s Søn Drangedal n s Merknad: Udøbt gut Skaate under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rollef Mads. Skaate m g b hf Husmand m j, skogarbeider 1847 Gjerstad Ned n s 002 Liv Anundsd. k g b hm Husmandskone 1859 Drangedal n s 003 Mads Rollefs. m ug b s Søn 1889 Drangedal n s 004 Anund Rollefs. m ug b s Søn 1894 Drangedal n s 005 Maren Rollefsd. k ug b d Datter 1896 Drangedal n s 006 Eileif Rollefs. m ug b s Søn Drangedal n s 007 Marken Ellerts. k g b fl Husmandskone 1832 Drangedal n s Vabråten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torberg Halvorsd. k ug b fl Pladsbrugerske 1832 Drangedal n s 002 Knut Ols. m g f hf Inderst, skogarbejder 1860 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bamle 003 Jørgine Jørgensd. k g b hm Arbejderkone 1866 Gjerstad Ned n s 004 Maren Knudsd. k ug b d 1892 Drangedal n s 005 Louise Knudsd. k ug b d 1893 Drangedal n s 006 Olav Knuds. m ug b s 1895 Drangedal n s 007 Anne Knudsd. k ug b d 1897 Drangedal n s 008 Maren Olsd. k e b fl Føderåd 1811 Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0817 Drangedals Barland under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Langmo m g f hf Husmand, skogarbejder 1869 Sandøkedal Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Sannæsskoven 002 Anne Karine Mortend. k g b hm Husmandskone 1873 Drangedal n s 003 Anne Karine Olsd. k e b fl Husligt arbejde 1846 Drangedal n s 004 Maren Helene Jørgend. k ug b d 1894 Drangedal n s 005 Halvor Jørgens. m ug b s Drangedal n s Nyland under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Efraimsd. k e b hm Husmandsenke m j 1822 Drangedal n s 002 Ingeborg Efraimsd. k e mt fl Fattigunderstøttet 1833 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Kragerø Rønningen af Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torberg Rønningen k ug b hm Selvejer, syerske 1834 Drangedal n s Rønningen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Klas Rønningen m ug mt hf Skogarbejder 1839 Gjerstad Ned n s Sedvanleg bustad: Aakre Løvland under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thor Ellings. m g b hf Skomager, husmand 1860 Drangedal n s 002 Åste Mortensd. k g b hm Husmandskone 1864 Drangedal n s 003 Anne Marie Thorsd. k ug b d 1891 Drangedal n s 004 Karen Martine Thorsd. k ug b d 1894 Drangedal n s 005 Elling Thors. m ug b s Drangedal n s Tungebakke Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olavs. m g b hf Gårdbruger S 1860 Drangedal n s 002 Kirstine Gunnarsd. k g b hm Gårdbrugerkone 1866 Drangedal n s 003 Olav Peders. m ug b s 1891 Drangedal n s 004 Gunnar Peders. m ug b s 1893 Drangedal n s 005 Anne Pedersd. k ug b d 1895 Drangedal n s 006 Gunhild Pedersd. k ug b d 1895 Drangedal n s 007 Knut Peders. m ug b s 1897 Drangedal n s 008 Ejlif Peders. m ug b s Drangedal n s 009 Karen Olsd. k ug b tj Hus- og fjøsstel 1887 Drangedal n s Rød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Peders. m g b hf Gårdbruger S 1861 Drangedal n s 002 Marken Stransd. k g b hm Gårdbrugerkone 1871 Drangedal n s 003 Peder Jørgens. m ug b s 1893 Drangedal n s 004 Stran Jørgens. m ug b s 1894 Drangedal n s 005 Jørgen Jørgens. m ug b s 1897 Drangedal n s 006 Anund Peders. m ug b hf Gårdbruger S 1873 Drangedal n s 007 Simen Peders. m ug b fl Dagarbejder 1866 Drangedal n s 008 Liv Jensd. k ug b tj Hus- og fjøsstel 1882 Drangedal n s 009 Marie Johansd. k ug b tj Hus- og fjøsstel 1887 Drangedal n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Haugen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Knut Amunds. m g b hf Dagarbejder 1872 Drangedal n s 002 Marie Jørgensd. k g b hm Arbejderkone 1872 Drangedal n s 003 Amund Knuts. m ug b s 1895 Drangedal n s 004 Asborg Johanne Knutsd. k ug b d 1897 Drangedal n s 005 Liv Knutsd. k e b fl Husmandsenke 1840 Drangedal n s 006 Isak Anunds. m ug b fl Skogarbejder 1882 Drangedal n s 007 Knut Nils. m ug b tj Tjenestegut 1888 Drangedal n s 008 Ole Aasolfs. m ug b fl Fattigunderstøttet 1893 Drangedal n s Bråten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus Knuts. m g b hf Husmand m j, jordarbejder 1836 Gjerstad Ned n s 002 Aslaug Olsd. k g b hm Husmandskone 1848 Drangedal n s 003 Torberg Martine Torbjørnd. k ug b fl Fattigunderstøttet 1891 Drangedal n s 004 Elling Lars. m ug b fl Fattigunderstøttet 1897 Drangedal n s Rød %Barland 20 %under% % Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar Ols. m g b hf Føderaadsmand 1844 Drangedal n s 002 Gunhild Aslaksd. k g b hm Føderaadskone 1824 Sannidal Brb n s 003 Nils Gunders. m ug b s Gaardbruger S 1862 Drangedal n s 004 Olav Gunders. m ug b s Gaardbruger S 1868 Drangedal n s 005 Ingeborg Rød k ug b fl Husligt arbeide 1852 Drangedal n s 006 Karen Eriks. k ug b tj Tjenestepige 1883 Drangedal n s Brubakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Halvors. m g b hf Husmand m j 1832 Gjerstad Ned n s 002 Marthe Olsd. k g b hm Husmandskone 1840 Drangedal n s 003 Marthe - Jensine Jensd. k ug b d Arbejder hjemme 1886 Drangedal n s 004 Olav Jens. m ug f s Skogarbejder 1879 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sannæsskoven 005 Nils Lars. m ug b fl Fattigunderstøttet 1894 Drangedal n s Holmfet under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kjetil Klaus. m g b hf Skogarbeider, Husmand 1872 Drangedal n s 002 Jørgine Olsd. k g b hm Husmandskone 1872 Aamli %Aamlid% Ned n s 003 Marta Helene Kittilsd. k ug b d Datter Drangedal n s 004 Ole Kristian Kittils. m ug b s Søn Drangedal n s 005 Kari Klausd. k ug b tj Tjenestepige 1882 Drangedal n s Langstedalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torbjørn Lars. Dalen m g b hf Husmand m j Skogarbeider 1834 Drangedal n s og fløtningsmand 002 Anne Alfsd. k g b hm Husmandskone 1832 Gjerstad n s 003 Gunhild Larsd. k ug b fl Fattigunderstøttet 1842 Drangedal n s Sjukdom: b Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 338 (kvinner: 151, menn: 187) Bustader i krinsen: 55 Krins: 002 Herred/by: Drangedals Dalene Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0817 Drangedals 001 Jens Ols. Heldahl m g b hf Sersjant & gaardbruger 1862 Drangedal n s (selveier) 002 Maren Katrine Ols. Heldahl k g b hm Gaardmandskone 1869 Sandøkedal Brb n s 003 Agnes Louise Heldahl k ug b d Datter 1890 Drangedal n s 004 Kristiane Anette Heldahl k ug b d Datter 1891 Drangedal n s 005 Olaf Nicolai Jens. Heldahl m ug b s Søn 1894 Drangedal n s 006 Ida Amalie Jensd. Heldahl k ug b d Datter 1897 Drangedal n s 007 Marie Ols. Løvdal k ug mt fl Lærerinde i Folkeskolen 1880 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Løvdal Skaatø Aasen Ellef K. Aasen m g b hf Gaardbruger gaardeier 1856 Drangedal n s Skovarbeider 002 Kari K. Aasen k g b hm Gaardmandskone 1854 Drangedal n s 003 Knud E. Aasen m ug b s Skovarbeider 1878 Drangedal n s 004 Tor E. Aasen m ug f s Fløder 1880 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Rønningen i Sandøkedal 005 Gunder E. Aasen m ug b s Skovarbeider 1883 Drangedal n s 006 Liv Andrea E. Aasen k ug b d Skolebarn 1888 Drangedal n s 007 Karl Ellefs. Aasen m ug b s Skolebarn 1891 Drangedal n s 008 Aasta Gurine Ellefs. k ug b d Skolebarn 1894 Drangedal n s 009 Jørgen Ellefs. Aasen m ug b s 1897 Drangedal n s Heldal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils R. Heldal m g b hf Gaardbruger S 1843 Bjerkerud i Krødsherred n s Bu 002 Anette Josefine Petterd. k g b hm Gaardmandskone 1863 Eidsberg Sm n s 003 Nils Nils. Heldal m ug f s Agronom (elev af den høiere 1880 Drangedal n s landbrugsskole Sannsynleg opphaldstad: Aas landbrugss. 004 Reidart Nils. Heldal m ug b s Skolebarn 1887 Drangedal n s 005 Anton Nils. Heldal m ug b s Barn 1896 Drangedal n s 006 Knud Nils. Heldal m ug b s Barn 1897 Drangedal n s 007 Tomine Olsd. Hugstmyr k ug b tj Kjøkkenpige 1881 Drangedal n s 008 Johan Truls. Aasen m ug mt b Skjømand 1882 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Tilsjøs Heldal Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Reirs. Heldal m ug b hf Gaardsbruger 1839 Bjerkerud i Krødsherred Bu n s Heldal Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Anund Ols. Heldal m g b hf Gaardbruger S (gaardeier) 1868 Drangedal n s 002 Anne Kristine Heldal k g b hm Gaardmandskone 1868 Drangedal n s 003 Halvordine H. Heldal k ug b d Skolebarn 1888 Drangedal n s 004 Maren Anundsd. Heldal k ug b d Barn 1894 Drangedal n s 005 Gunder Anunds. Heldal m ug b s Barn 1897 Drangedal n s 006 Olaf Anunds. Heldal m ug b s Barn Drangedal n s 007 Dorte Marie Heldal k ug b Føderaadskone Arbeide i huset 1832 Drangedal n s 008 Asberg Lovise Heldal k ug b tj Tjenestepige %(stuepige)% 1881 Drangedal n s 009 Elling Johns. m ug mt el Lærer i folkeskolen samt 1876 Norfjordeid NB n s kontorrist Sedvanleg bustad: Bergen Ulvelibraaten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Peders. Ulvelibraat. m ug f s Skomager 1867 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Rugtvedt 002 Kristi Berulfsd. k ug b Fattigunderstøttelse 1842 Drangedal n s 003 Bergette Marie Pedersd. k ug b Bager d Bagerske 1864 Drangedal n s 004 Kari Pedersd. k b d Dagarbeiderske 1871 Drangedal n s Eklund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav E. Tvedt m g f hf Forstander i frikirken & 1854 Treungen Brb n Gaardeier Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: i Treungen 002 Gunhild Gundersd. k g b hm Gaardmandskone 1856 Askeland Omlid n 003 Egild Olavs. Tvedt m ug f s Smed (grovsmed) 1877 Nissedal n Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 004 Gunhild Elene Tvedt k ug b d Stupige 1883 Treungen Brb n 005 Gunder Olavs. Tvedt m ug f s Gaarsarbeider 1885 Treungen Brb n Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Sandøkedal 006 Einar Olavs. Tvedt m ug b s Skolebaren 1887 Treungen Brb n 007 Gustav Anfin Tvedt m ug b s Skolebaren 1888 Treungen Brb n 008 Olav Gunval Tvedt m ug b s Skolebaren 1893 Kragerø Brb n 009 Gundvor Andrea Tvedt k ug b d Barn 1896 Kragerø Brb n 010 Anna Rakel Tvedt k ug b d Barn 1898 Kragerø Brb n Heldal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Berulf Ols. m g b hf Gaardbruger S 1848 Drangedal n s 002 Kari Gundersd. k g b hm Gaardmands Kone 1857 Drangedal n s 003 Olaf Berulfs. Heldal m ug f s Student (teolog) 1877 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Abraham Berulfs. Heldal m ug b s Skovarbeider 1882 Drangedal n s 005 Karen Andrea B. Heldal k ug b d Stupige 1885 Drangedal n s 006 Gunder B. Heldal m ug b s Skolebarn 1887 Drangedal n s 007 Anne Marie B. Heldal k ug b d Skolebarn 1890 Drangedal n s 008 Jens Edvard B. Heldal m ug b s Skolebarn 1894 Drangedal n s 009 Anlaug Hansd. Heldal k ug b fl Forsørges af hendes søn 1822 Saude Brb n s 010 Kristi Rasmusd. k ug b fl Forsørges af fattigvesnet 1840 Drangedal n s Sjukdom: s Foshaugen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Berulfs. Foshaugen m ug b hf Tømmerhuger, prambygger, 1846 Drangedal n s bødker 002 Berulf Knuds. Foshaugen m ug b s tømmerhugger 1874 Drangedal n s 003 Anne Krestine Knuds. k ug b d Husbestyrerinde 1881 Drangedal n s 004 Anders Knuds. m ug b s skolebaren 1886 Drangedal n s 005 Gunhild Marie Knuds. k ug b d skolebaren 1889 Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0817 Drangedals Rugtvedt Markus Andreas Torbjørns. m g b hf Smed, sadelmager 1851 Drangedal n s 002 Karen Marie Knuds. k g b hm Garmandskone 1850 Drangedal n s 003 Stina Markus. Rugtvet k ug b d husligt arbeide hjemme 1872 Drangedal n s 004 Knud Markus. Rugtvet m ug b s Skovarbeider (kjørkarl) 1875 Sankøkedal Brb n s 005 Maren Andrea Markus. k ug b d husligt arbeide hjemme 1878 Sankøkedal Brb n s 006 Asborg Alette Markus. k ug mt d Tj 1879 Sankøkedal Brb n s Merknad: E: Ført av teller i bosat: b, endra med blått. Ført av teller i Fødselsaar: 1889, endra med blyant Sedvanleg bustad: Skaatø 007 Ole Kristian Markus. m ug b s Skolebarn 1886 Sankøkedal Brb n s 008 Andreas Martinius Markus. m ug b s Skolebaren 1889 Drangedal n s 009 Karen Dortea Markus. k ug b d Skolebaren 1893 Drangedal n s 010 Jens Peders. Ulvelibraaten m ug mt el Skomager 1868 Drangedal n s Sedvanleg bustad: Ulvelibraten Jonsfet under Gunder Gunulfs. m g b hf Tømmehugger m j 1863 Drangedal n s 002 Anne Hansd. k g b hm husmandskone 1862 Drangedal n s 003 Else Marie Gundersd. k ug b d Barn 1894 Drangedal n s 004 Aase Oline Gundersd. k ug b d Bar 1897 Drangedal n s 005 Gunder Gunders. m ug b s Barn Drangedal n s Kaasa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunder Peders. Kaasa m g b hf Tømmehugger, kjærebrænder 1857 Drangedal n s 002 Kari Andersd. k g b hm Gaarmandskone 1862 Drangedal n s 003 Peder Gunders. Kaasa m ug b s Tømmerhugger & gaarsgut 1884 Drangedal n s 004 Mari Gundersd. Kaasa k ug b d Skolbarn 1887 Drangedal n s 005 Else Andrea Gundersd. k ug b d Skolbarn 1890 Drangedal n s 006 Gunder Kornelius Gunders. m ug b s Baren 1896 Drangedal n s 007 Jensine Bertine Gundersd. k ug b d Barn Drangedal n s 008 Else Berulfsd. k ug b el husligt arbeide 1836 Drangedal n s Gare 23 1, Jon Gunders. Gare m g b hf Tømmerhuger 1856 Sandøkedal Brb n s 002 Gunhild Knudsd. k g b hm husmandskone 1859 Drangedal n s 003 Anne Lovise Jons. k ug f d hjemme stupige 1886 Drangedal n s %Gundersdtr.% Sannsynleg opphaldstad: Helle 004 Gunder Kristian Jons. m ug b s Barn 1897 Drangedal n s Smaamyrbraaten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud Lars. Smaamyrbr. m g b hf Tømmerhugger 1858 Drangedal n s 002 Torborg Tellefsd. Smaamyrbr. k g b hm husligt arbeide 1865 Laurdal Brb n s 003 Fin Leonard Knuds. m ug b s Barn 1897 Baarøen Ned n s Smaamyrbr. 004 Leif Knuds. m ug b s Barn Drangedal n s Smaamyrbraaten under Isak Knuds. m g b hf tømmerhugst 1842 Drangedal n s 002 Anne Larsd. k g b hm husmandskone 1852 Drangedal n s 003 Knud Isaks. m ug b s Skolebarn 1892 Drangedal n s Lonhaugen under Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Nils Knuds. Lonhaugen m g b hf Snedker & tømmermand m j 1852 Drangedal n s 002 Kari Ellings. Lonhaugen k g b hm husligt arbeide 1861 Drangedal n s 003 Elling Nils. Lonhaugen m ug b s Skolegut 1890 Drangedal n s 004 Nils Kristian Lonhaugen m ug b s Skolegut 1893 Drangedal n s 005 Johanne Lovise Nilsd. k ug b d Barn 1897 Drangedal n s 006 Arne Leonard Nils. m ug b s Barn Drangedal n s Lundtvedt under Helge Andersd. k ug b hm Fattigunderstøttelse 1833 Nissedal Brb n s 002 Tomas Ols. m ug f s Tømmerhugger 1874 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnæs 003 Karl Ols. m ug b s Tømmerhugger 1878 Drangedal n s 004 Tor Aslaks. Kilen m ug mt b Skovarbeide (kjørkarel 1875 Hvidtseid Brb n s Sedvanleg bustad: Kilen Lundtvedt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ovald E. Lundtvedt m g b hf Landpostbud 1853 Drangedal n s 002 Gunhild Larsd. k g b hm Gaarmandskone 1856 Helgen Brb n s 003 Erik Ovalds. m ug f s Skovarbeider, kjører 1876 Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sandøkedal 004 Anne Bertine Ovaldsd.* k ug b d Sypige 1878 Drangedal n s 005 Lars Ovalds. m ug b s tømmerhugger 1880 Drangedal n s 006 Peder Ovalds. m ug b s kjører (skvkjører) 1881 Drangedal n s 007 Gunder Ovalds. m ug b s Skovarbeider 1883 Drangedal n s 008 Ovald Ovalds. m ug b s Elev af fortsætelsesskole 1885 Drangedal n s 009 Tor Ovalds. m ug b s Skolebaren 1887 Drangedal n s 010 Ole Ovalds. m ug b s Skolebaren 1889 Skaatø Brb n s 011 Jørgen Ovalds. m ug b s Skolebaren 1891 Drangedal n s 012 Hans Ovalds. m ug b s Baren 1896 Drangedal n s 013 Teodor Ovalds. m ug b s Baren Drangedal n s Dalene under Halvor Ols. Dalene m g b hf Tømmerhugger 1856 Drangedal n s 002 Stina Nelsd. k g b hm husmandskone 1862 Vermland Sverige n s 003 Inga Tomine Halvorsd. k ug b d Skolebarn 1886 Svergie n s 004 Ole Halvors. Dalene m ug b s Skolebarn 1888 Drangedal n s 005 Annette Sofie Halvorsd. k ug b d Barn 1895 Drangedal n s 006 Nelssine Johanne Halvorsd. k ug b d Barn 1898 Drangedal n s Nybraate Bjørn Tellefs. m g b hf Tømmerhugger S 1848 Gjerstad Ned n s 002 Elen Eriksd. k g b hm Gaarmandskone 1851 Drangedal n s 003 Sigrid Andrea Bjørnsd.* k ug b d Sypige 1872 Drangedal n s 004 Erik Bjørns. m ug b s Tømmerhugger 1876 Drangedal n s 005 Tellef Bjørns. m ug b s Tømmerhugger 1883 Drangedal n s 006 Liv Bjørnsd. k ug b d Skolbaren 1887 Drangedal n s 007 Ole Bjørns. m ug b s Skolbaren 1891 Drangedal n s Kaasa Kristen Auvers. m g f hf Skomager 1857 Lunde Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Vadsjø 002 Ingrid Olsd. k g b hm Gaarmandskone 1857 Lunde Brb n s 003 Olette Kristens. k ug b d Skolebaren 1888 Drangedal n s 004 Hans Kristens. m ug b s Skolebaren 1893 Drangedal n s 005 Inger Kristens. k ug b d Baren 1896 Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer