Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3653 (kvinner: 1827, menn: 1825) Bustader: 643 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 486 (kvinner: 246, menn: 240) Bustader i krinsen: 80 Krins: 001 Herred/by: Trøgstad Folketeljinga Langsrud, nordre Johan Ivers. m g b hf Sagmester og gaardbruger 1855 Ødemark Sm n s Selveier 002 Julie Andres. k g b hm Gaardmandskone 1865 Eidsbærg Sm n s 003 Marie Ivers. k ug b d Børn 1888 Eidsbærg Sm n s 004 Petra Ivers. k ug b d Børn 1890 Eidsbærg Sm n s 005 Inga Ivers. k ug b d Børn 1892 Eidsbærg Sm n s 006 Ester Ivers. k ug b d Børn 1894 Eidsbærg Sm n s 007 Ingebor Ivers. k ug b d Børn 1898 Trøgstad herred* n s 008 Andreas Lars. m g b Morfar Hjælper med Jordbruget 1823 Eidsbærg Sm n s 009 Marie Svens. k g b Mormor Hjælper med Husstel 1824 Rødnes Sm n s Langsrud, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julian Lars. m ug b hf Smed og gaardbruger Selveier 1859 Eidsbærg Sm n s 002 Ove Lars. m ug b Broder Arbeide paa gaarden 1864 Eidsbærg Sm n s 003 Lars Mathis. m e b Far af no 1 Arbeide paa gaarden 1820 Eidsbærg Sm n s 004 Sophie Lars. k ug b Søster (d) Husgjærning 1851 Eidsbærg Sm n s 005 Johanne Karls. k ug b Tjenestepige Kreaturstel 1885 Trøgstad herred* n s Thuen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Guldbrans. m g b hf Husmand med jord 1856 Trøgstad herred* n s 002 Johanne Hans. k g b hm Husmandskone 1860 Askim Sm n s 003 Gunda Guldbrands. k ug b d Hjælper til med Husstel 1887 Trøgstad herred* n s 004 Hans Guldbrands. m ug b s Børn 1889 Trøgstad herred* n s 005 Josefine Guldbrands. k ug b d Børn 1892 Trøgstad herred* n s 006 Aksel Guldbrands. m ug b s Børn 1895 Trøgstad herred* n s 007 Helga Guldbrands. k ug b d Børn 1898 Trøgstad herred* n s Skallerud og Vipa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Svend Hans. m g b hf Gaardbruger Selveier 1839 Trøgstad herred* n s 002 Karoline Amunds. k g b hm Gaardmandskone 1834 Rakkestad Sm n s 003 Anton Svends. m ug b s Arbeider paa gaarden 1871 Trøgstad herred* n s 004 Arnt Svends. m ug b s Arbeider paa gaarden 1877 Trøgstad herred* n s 005 Emilie Svends. k ug b d Husgjærning 1881 Trøgstad herred* n s 006 Olai Bærgers. m ug b fl Fledføringsmand 1833 Trøgstad herred* n s Sjukdom: a Dammerud af Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hermand Anders. m g b hf Bygdevegter og husmand, 1866 Boraas i Sverige n s Afgiftsbruger 002 Hilda Peders. k g b hm Husgjerning 1875 Trøgstad herred* n s 003 Anna Hermands. k ug b d Børn 1894 Trøgstad herred* n s 004 Trygve Hermands. m ug b s Børn 1897 Trøgstad herred* n s 005 Emma Hermands. k ug b d Børn Trøgstad herred* n s 006 Helene Hans. k e mt b Bakstekone 1837 Ennebak Ak n s Sedvanleg bustad: Aarrestad Aas under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0122 Trøgstad 001 Andreas Kristians. m g b hf Husmand m j, 1834 Trøgstad herred* n s Jordbrugsarbeider 002 Inger Marie Tarralds. k g b hm Husmandskone 1832 Trøgstad herred* n s 003 Gundhild Andres. k ug b d Dagarbeide 1865 Eidsbærg Sm n s 004 Ole Ols. m ug b Dattersøn 1892 Eidsbærg Sm n s Sariberget Andreas Svends. m g b hf Gaardbruger Selveier 1840 Trøgstad herred* n s 002 Anne Kristens. k g b hm Gaardmandskone 1847 Trøgstad herred* n s 003 Hilda Kristians. k ug b Hørende til Husstel hos No Blaker Ak n s familien 004 Kristian Andres. m ug b s Arbeide paa gaarden 1886 Trøgstad herred* n s Steinbøl Andreas Anders. m e b hf Gaardbruger Selveier 1833 Høland Ak n s 002 Ole Johans. m g b Svigersøn (hf) Arbeider paa gaarden 1856 Trøgstad herred* n s 003 Anne Andres. k g b hm Husstel %Gaardmandskone% 1864 Trøgstad herred* n s 004 Annie Johannes. k ug b d Datter 1898 Trøgstad herred* n s 005 Arnt Johannes. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 006 Marie Hans. k ug b tj Hus- & Kreaturstel 1882 Askim Sm n s Mansrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olai Mansrud m g b hf Gaardbruger S 1867 Trøgstad herred* n s 002 Johanne Bakker k g b hm Gaardmandskone 1873 Trøgstad herred* n s 003 Ole H Mansrud m g b hf Føderaadsmand 1845 Trøgstad herred* n s 004 Anne Syvers. k g b hm Føderaadskone 1849 Trøgstad herred* n s 005 Emma Mansrud k ug b d Husgjærning 1880 Trøgstad herred* n s 006 Marie Hans. k ug b fl Husflid og Husstel 1842 Trøgstad herred* n s 007 Svend Ols. m g mt b Snedker for egen regning og 1872 Trøgstad herred* n s Jordbruger & forpagter Sedvanleg bustad: Sandvik Riser Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ludvig Riser m ug b hf Snedker, Gaardbruger 1861 Askim Sm n s Selveier 002 Thorvald Riser m ug f hf Medeier Gaardbruger 1865 Askim Sm n s Selveier Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Jul Johanes. m ug b tj Arbeider paa gaarden 1878 Eidsbærg Sm n s 004 Ollaf Paulvs. m ug b Kvegrøkter Kreaturstel 1878 Kristiania n s 005 Johan Fredriks. m ug b Staldkarl Hesterøkter 1856 Sværrige s 006 Harrald Rød m ug b fl Forsørges af Fattigvæsen 1888 Kristiania n s 007 Karoline Syvers. k ug b Søster af no 1 Husgjærning 1870 Askim Sm n s 008 Karen Svends. k ug b Husholder Husgjærning 1874 Trøgstad herred* n s Riserholen under Karoline Hans. k e b hm Husmandsenke m j 1854 Eidsbærg Sm n s 002 Johanne Ols. k ug mt d Tjenestepige 1883 Eidsbærg Sm n s Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Kristian Ols. m ug b s Jordarbeider 1885 Eidsbærg Sm n s 004 Anna Ols. k ug b d Datter 1889 Eidsbærg Sm n s 005 Johannes Ols. m ug b s Søn 1894 Trøgstad herred* n s 006 Johanne Lars. k e b Farmor Fattigunderstøttelse 1813 Eidsbærg Sm n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Høibak under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Gunders. m g b hf Snedker og Husmand 1877 Eidsbærg Sm n s 002 Marie Thorers. k g b hm Husmandskone 1883 Askim Sm n s 003 Petrine Hans. k e b mormor Jelper til i huset 1844 Eidsbærg Sm n s 004 Hans Petters. m g f hf Jordarbeider 1866 Eidsbærg Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Vandli i Askim 005 Annette Petters. k g f hm Husmor 1860 Skibtvet n s Sannsynleg opphaldstad: Vandli i Askim Ruken Sven Peders. m g b hf Gaardbruger Selveier 1848 Holmdal i Sværrige n s 002 Anne Johannes. k g b hm Gaardmandskone 1849 Kaland i Sværrige n s 003 Hans Peders. m ug b s Jordarbeide paa gaarden 1885 Eidsbærg Sm n s 004 Karoline Peders. k ug b d Datter 1888 Eidsbærg Sm n s 005 Harrald Peders. m ug b s Søn 1892 Eidsbærg Sm n s Skrikerud nordre Anton Ols. m g b hf Gaardbruger Selveier 1838 Askim Sm n s 002 Karroline Hans. k g b hm Gaardmandskone 1860 Rødnes Sm n s 003 Ole Ols. m ug b s Søn 1891 Trøgstad herred* n s 004 Jenni Ols. k ug b d Datter 1896 Trøgstad herred* n s 005 Maren Hans. k ug b tj Kreaturstel 1875 Rødnes Sm n s 006 Lauvra Anders. k ug b fl Betaler for sig af sine midler 1888 Trøgstad herred* n s Skrigerud lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Karls. m g b hf Forpakter Jordbruger 1870 Ødemark Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Inga Olais. k g b hm Forpakterkone Husstel 1876 Ødemark Sm n s 003 Emilie Halvors. k ug b d Datter 1896 Ødemark Sm n s 004 Marie Halvors. k ug b d Datter 1897 Ødemark Sm n s 005 Hulda Halvors. k ug b d Datter Trøgstad herred* n s 006 Hilda Olais. k ug b tj Kreaturstel 1883 Enbak Ak n s 007 Even Kristians. m e b Byxelmand Forsørges dels af Børnene og 1823 Trøgstad herred* n s %Føderaadsmand dels af Fattigvæsnet % Merknad: Føderaadshuset 008 Petrine Evens. k ug f d Husgjærning 1862 Trøgstad herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 009 Thea Johannes. k ug b Leieboer Arbeidspige 1856 Rødenæs Sm n s (Losjerende) 010 Kristian Nils. m ug b s Søn 1887 Kristiania n s Skrigerud søndre Olaus Martinius. m g b hf Gaardbruger Selveier 1851 Eidsbærg Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Hans. k g b hm Gaardmandskone 1853 Rakkestad Sm n s 003 Ole Olauves. m ug b s Arbeider paa Gaarden 1876 Askim Sm n s 004 Anna Olaves. k ug b d Husgjærning 1885 Eidsbærg Sm n s 005 Julie Olaves. k ug b d Datter 1887 Eidsbærg Sm n s 006 Martin Olaves. m ug b s Søn 1890 Eidsbærg Sm n s 007 Johan Olaves. m ug b s Søn Eidsbærg Sm n s 008 Ole Johannes. m ug b Stedsøn af hf Stedsøn 1889 Eidsbærg Sm n s 009 Gunhild Pedersd. k e b Føderaadskone Lever af sine midler 1826 Eidsbærg Sm n s Merknad: Føderaadshuset Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0122 Trøgstad 010 Annette Nils. k ug b tj Tjenestepige 1864 Eidsbærg Sm n s Skrem Andreas Ols. m g b hf Snedker, Smed og 1837 Eidsbærg Sm n s gaardbruger Selveier 002 Berte Frands. k g b hm Gaardmandskone 1835 Askim Sm n s 003 Mina Ols. k ug b d Sypige 1869 Trøgstad herred* n s Garsrud og Skollrud nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunder A Garsrud m g b hf Gaardbruger Selveier 1861 Trøgstad herred* n s 002 Julie Amunds. k g b hm Gaardmandskone 1862 Rødnes Sm n s 003 Aksel Gunders. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s 004 Kristian Gunders. m ug b s Søn 1890 Trøgstad herred* n s 005 Inga Gunders. k ug b d Datter 1897 Trøgstad herred* n s 006 Mina Peders. k ug b tj Kreaturstel 1866 Trøgstad herred* n s 007 Anton Petters. m ug b tj Jordarbeider 1885 Trøgstad herred* n s 008 Johan Antons. m ug b tj Jordarbeider 1885 Trøgstad herred* n s 009 Anton G Garsrud m g b fl Farfar Lever af sin Formue. Lidt 1833 Trøgstad herred* n s FøderaadsmandGaardsstel 010 Kristian Svends. k g b fl Farmor Lever af sin Formue. Lidt 1828 Høland Ak n s Føderaadskone Husstel Snippen under Andreas Kristians. m g b hf Skomager og husmand 1848 Eidsbærg Sm n s 002 Johanne Guldbrands. k g b husholder Husgjærning 1852 Trøgstad herred* n s 003 Peder Andres. m ug b s Skomager 1878 Trøgstad herred* n s 004 Thora Hans. k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s 005 Oskar Hans. m ug b s Søn 1894 Trøgstad herred* n s Tretterud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Mikals. m g b hf Gaardbruger Selveier 1839 Trøgstad herred* n s 002 Maren Gunders. k g b hm Gaardmandskone 1839 Trøgstad herred* n s 003 Thora Martins. k ug b Pleiedatter Pleiebørn 1893 Eidsbærg Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af stenarbeider 004 Ollaf Martins. m ug b Pleiesøn Pleiebørn 1895 Eidsbærg Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af stenarbeider 005 Hans Martins. m ug b Pleiesøn Pleiebørn 1896 Eidsbærg Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af stenarbeider 006 Jens Ols. m ug mt s Snedker 1878 Trøgstad herred* n s Sedvanleg bustad: Eidsbærg 007 Hilda Ols. k ug mt d Sypige 1881 Trøgstad herred* n s Sedvanleg bustad: Eidsbærg Gjeitrud østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Andres. m g b hf Gaardbruger Selveier 1865 Eidsbærg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Karoline Halvors. k g b hm Gaardmandskone 1865 Rakkestad Sm n s 003 Edvart Petters. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s 004 Hendrik Petters. m ug b s Søn 1890 Trøgstad herred* n s 005 Ludvig Petters. m ug b s Søn 1892 Trøgstad herred* n s 006 Thora Petters. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 007 Karl Petters. m ug b s Søn 1896 Trøgstad herred* n s 008 Andreas Guldbrands. m g b Farfar Hjælper med Gaardsbrug 1834 Rakkestad Sm n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Merknad: Føderaadshuset 009 Tore Hans. k g b morfar Hjælper med Husstel 1824 Eidsbærg Sm n s Gjeiterud vestre Petter Eriks. m g b hf Forpagter Jordbruger 1843 Sverrige n s 002 Johanne Andres. k g b hm Forpagterkone 1848 Eidsbærg Sm n s 003 Karl Petters. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s 004 Johannes Ols. m ug b el Faderen betaler for ham 1895 Trøgstad herred* n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af snedkermester Gjeiterud søndre Johan Ols. m g b hf Forpagter Jordbrug 1859 Trøgstad herred* n s 002 Karroline Gunders. k g b hm Forpagterkone 1854 Eidsbærg Sm n s 003 Anna Johannes. k ug b d Datter 1888 Trøgstad herred* n s 004 Gunne Johannes. m ug b s Søn 1893 Eidsbærg Sm n s 005 Hans Johannes. m ug b s Søn 1895 Trøgstad herred* n s 006 Emilie Johannes. k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s Lauvgslet Hans Lars. m g b tj hf Gaardsbestyrer 1868 Rakkestad Sm n s 002 Elise Peders. k g b tj hm Husgjærning 1877 Rakkestad Sm n s 003 Lars Hans. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 004 Johanne Dybedal k e b hm Gaardbruger Selveier 1865 Eidsbærg Sm n s 005 Anders Hans. m ug b s Søn 1892 Rakkestad Sm n s 006 Ingrid Hans. k ug b d Datter 1894 Trøgstad herred* n s 007 Karen Andres. k ug mt b Husgjærning 1860 Eidsbærg Sm n s Sedvanleg bustad: Væsterby Eidsberg 008 Karl Hans. m ug mt b 1889 Eidsbærg Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af snedkermester Sedvanleg bustad: Mysen Eidsberg Kullebund under Syver Petters. m g b hf Husmand Jordarbeider 1867 Trøgstad herred* n s 002 Augusta Kristians. k g b hm Husmandskone 1857 Trøgstad herred* n s 003 Arnt Edvards. m ug b s Søn af No Trøgstad herred* n s 004 Petter Syvers. m ug b s Søn 1891 Trøgstad herred* n s 005 Assora Syvers. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 006 Johan Syverts. m ug b s Søn 1897 Trøgstad herred* n s 007 Emilie Syvers. k ug b d Datter Trøgstad herred* n s Jørgentvet søndre med Mosen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hans. m g b hf Gaardbruger Selveier 1832 Eidsbærg Sm n s 002 Anne Svends. k g b hm Gaardmandskone 1838 Eidsbærg Sm n s 003 Arnt Ols. m ug f s Arbeide paa Gaarden 1878 Trøgstad herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Mysen Eidsbærg 004 Hans Ols. m g b s Arbeide paa Gaarden 1870 Trøgstad herred* n s 005 Emilie Jens. k g b Svigerdtr. Husgjerning 1873 Eidsbærg Sm n s 006 Anna Hans. k ug b d Datter af No Trøgstad herred* n s 007 Hjørdis Hans. k ug b d Datter af No Trøgstad herred* n s 008 Marie Johannes. k ug b tj Enepige Husstel 1853 Trøgstad herred* n s 009 Anton Johannes. m ug b tj Kreaturstel 1854 Eidsbærg Sm n s Jørgentvet skole Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0122 Trøgstad 001 Hans Dahl m g b hf Skolelærer ved folkeskolen 1865 Rakkestad Sm n s Jordbruger 002 Analie Mathis. k g b hm Husgjerning %Lærerkone% 1869 Rakkestad Sm n s 003 Bjarne Dahl m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 004 Andreas Antons. m ug b fl Betaler for sig af sine midler 1887 Trøgstad herred* n s 005 Maren Antons. k ug mt b Arbeiderske Husligt arbeide 1883 Eidsbærg Sm n s Sedvanleg bustad: Høgaas Jørgentvet nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julius Bærger m g b hf Gaardbruger Selveier 1862 Eidsbærg Sm n s 002 Maren Andres. k g b hm Gaardmandskone 1863 Eidsbærg Sm n s Husgjerning 003 Annis Bærger k ug b d Datter 1890 Trøgstad herred* n s 004 Dagny Bærger k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s 005 Aksel Bærger m ug b s Søn 1894 Trøgstad herred* n s 006 Karsten Bærger m ug b s Søn 1898 Trøgstad herred* n s 007 Guldborg Bærger k ug b d Datter Trøgstad herred* n s 008 Kristian Hans. m ug b tj Jordarbeider 1884 Eidsbærg Sm n s 009 Bernhard Ols. m ug b tj Jordarbeider 1866 Trøgstad herred* n s 010 Lovise Hans. k ug mt Bagstekone Bagstekone 1853 Eidsbærg Sm n s Sedvanleg bustad: Herland Jørgentvet vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Pers. m g b hf Forpagter Jordbruger 1862 Trøgstad herred* n s 002 Anne Lars. k g b hm Forpagterkone 1865 Rakkestad Sm n s 003 Johanne Johannes. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 004 Petter Johannes. m ug b s Søn 1898 Trøgstad herred* n s 005 Hans Johannes. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 006!! Johannes.* k ug b d Datter Trøgstad herred* n s Merknad: Udøbt pige 007 Marie Antons. k ug b tj Barnepige 1888 Trøgstad herred* n s Henningsmoen nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Maren Hans. k e b hm Gaardbrug Selveier 1832 Trøgstad herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Nils Henningsmoen m ug b s Arbeide paa gaarden 1862 Trøgstad herred* n s 003 Hans Henningsmoen m ug b s Arbeide paa gaarden 1864 Trøgstad herred* n s 004 Elen Hans. k ug b tj Enepige 1882 Eidsbærg Sm n s 005 Thorvald Guldbrands. m ug b tj Jordbrugsarbeider 1881 Trøgstad herred* n s 006 Anne Anders. k e b hm Husgjærning 1821 Rakkestad Sm n s Merknad: Bryggerhuset 007 Elen Kristians. k ug b tj Kreaturstel 1851 Eidsbærg Sm n s 008 Petrine Petters. k e b Losjerende Strygerske 1823 Eidsbærg Sm n s Myrene under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guldbrand Torers. m g b hf Husmand m j, Jordarbeider 1852 Trøgstad herred* n s 002 Allette Hans. k g b hm Husmandskone 1850 Eidsbærg Sm n s 003 Sigvart Guldbrands. m ug b s Søn 1889 Trøgstad herred* n s Myrene under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torer Pauvls. m e b hf Fattiglem 1827 Trøgstad herred* n s 002 Petrine Thores. k ug b d Dagarbeiderske 1841 Trøgstad herred* n s 003 Sophi Anders. k ug b Datterdatter Datter af No Trøgstad herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Henningsmoen øvre Ole Jens. m g b hf Gaardbruger Selveier 1858 Trøgstad herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mariane Nils. k g b hm Gaardmandskone 1858 Rødenes Sm n s 003 Haakon Jens. m ug b s Søn 1886 Trøgstad herred* n s 004 Ingeborg Jens. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 005 Anton Simens. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1876 Trøgstad herred* n s Merknad: Drengestubygning 006 Thorvald Ols. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1886 Trøgstad herred* n s 007 Anna Eriks. k ug b tj Enepige Husstel 1879 Eidsbærg Sm n s 008 Jens Henningsmoen m e b hf Lever af sine midler 1828 Trøgstad herred* n s 009 Anna Henningsmoen k ug b d Husgjærning 1867 Trøgstad herred* n s 010 Hilda Linnestad k ug b fl Husgjærning 1880 Aas Ak n s Frandserud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mangnus Eriks. m g b hf Murerformand. Forpagter ved 1854 Sverrige s Kykelsrud I Askim 002 Johanne Eners. k g b hm Husgjerning Murerkone 1852 Eidsbærg Sm n s 003 Einar Eriks. m ug b s Søn 1890 Haabel Sm n s 004 Maarten Eriks. m ug b s Søn 1892 Eidsbærg Sm n s 005 Magna Eriks. k ug b d Datter 1895 Eidsbærg Sm n s Frandserud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Frandserud m e b hf Skomager og Husmand 1833 Trøgstad herred* n s 002 Mathilde Hans. k ug b d Husgjærning 1884 Trøgstad herred* n s 003 Lovise Hans. k ug b d Datter 1887 Trøgstad herred* n s 004 Johan Hans. m ug b s Søn 1890 Trøgstad herred* n s 005 Maren Ols. k e b fl Fattigunderstøttelse 1836 Trøgstad herred* n s Sagtmoen Hans Jens. m g b hf Gaardbruger Selveier 1854 Trøgstad herred* n s 002 Amalie Pers. k g b hm Gaardmandskone 1863 Trøgstad herred* n s 003 Johannes Ols. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1882 Trøgstad herred* n s 004 Karoline Eriks. k ug b tj Kreaturstel 1885 Eidsbærg Sm n s 005 Mathilde Jens. k ug b Fattiglem Forsørges af Fattigvæsen 1859 Kristiania n s Sjukdom: a Ilebakke under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thorvald Hans. m g b hf Husmand m j, Jordarbeider 1872 Eidsbærg Sm n s 002 Anne Anders. k g b hm Husmandskone 1853 Eidsbærg Sm n s 003 Ludvig Hans. m ug b s Søn 1891 Trøgstad herred* n s 004 Thora Hans. k ug b d Datter 1893 Trøgstad herred* n s 005 Haakon Hans. m ug b s Søn 1895 Trøgstad herred* n s 006 Ivar Hans. m ug b s Søn 1896 Trøgstad herred* n s Kongerud store Adolf Peders. m g b hf Gaardbruger Selveier 1837 Trøgstad herred* n s 002 Elen Lars. k g b hm Gaardmandskone 1848 Trøgstad herred* n s 003 Karoline Peders. k ug b d Husgjærning 1878 Trøgstad herred* n s 004 Mina Peders. k ug b d Datter 1886 Trøgstad herred* n s 005 Lauvra Peders. k ug b d Datter 1888 Trøgstad herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0122 Trøgstad 006 Marie Peders. k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s 007 Thorvald Hans. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1884 Askim Sm n s Kongerud lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Halvors. m g b hf Gaardbruger Selveier 1837 Eidsbærg Sm n s 002 Marie Kristens. k g b hm Gaardmandskone 1854 Trøgstad herred* n s 003 Sigur Hans. m ug b s Søn 1893 Eidsbærg Sm n s 004 Karl Andres. m ug b Stedsøn Jordbrugsarbeide 1878 Trøgstad herred* n s 005 Hans Petter Lund m ug b el Dagarbeider 1846 Eidsbærg Sm n s Høntorp østre, øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ollaf Kristens. m g b hf Gaardbruger Selveier 1844 Høland Ak n s 002 Mathilde Johannes. k g b hm Gaardmandskone 1863 Sverrige n s 003 Sigur Ollafs. m ug b s Søn 1891 Trøgstad herred* n s 004 Olga Ollafs. k ug b d Datter 1894 Trøgstad herred* n s Høntorp østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Jens. m g b hf Gaardbruger Selveier 1831 Trøgstad herred* n s 002 Helene Mathis. k g b hm Gaardmandskone 1836 Trøgstad herred* n s 003 Hans Kristians. m ug b s Jordbrugsarbeide 1874 Trøgstad herred* n s 004 Maren Kristians. k ug b d Kreatursstel og Husgjerning 1860 Trøgstad herred* n s Høntorpengen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne Kr!!stens. k ug b hm Dagarbeiderske 1865 Trøgstad herred* n s 002 Anton Gustavson m ug b s Dagarbeider 1884 Eidsbærg Sm n s 003 Kristian Ols. m ug b s Søn 1893 Trøgstad herred* n s 004 Otilie Johans. k ug b d Datter 1898 Trøgstad herred* n s Høntorp østre, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Torers. m g b hf Gaardbruger Selveier 1840 Eidsbærg Sm n s 002 Tore Hans. k g b hm Gaardmandskone 1849 Eidsbærg Sm n s 003 Sigvart Johans. m ug f s Jordbrugsarbeide 1873 Eidsbærg Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Karl Johans. m ug b s Jordbrugsarbeide 1882 Trøgstad herred* n s 005 Hanna Hans. k ug b tj Husgjerning 1877 Eidsbærg Sm n s Høntorp lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Bærger m g b hf Gaardbruger Selveier 1857 Spydeberg Sm n s 002 Mathea Andreas. k g b hm Gaardmandskone 1863 Trøgstad herred* n s Høntorp vestre Petter Jens. m g b hf Gaardbruger Selveier 1851 Trøgstad herred* n s 002 Anna Bauer k g b hm Gaardmandskone 1854 Trøgstad herred* n s 003 Johan Bauer m g mt s Arbeidsvognmand 1879 Trøgstad herred* n s Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Alma Jens. k ug b d Husgjerning og Kreaturstel 1881 Trøgstad herred* n s 005 Hans Jens. m ug b s Jordbrugsarbeide 1882 Trøgstad herred* n s 006 Assora Jens. k ug b d Husgjerning og Kreaturstel 1884 Trøgstad herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Thora Jens. k ug b d Husgjerning 1886 Trøgstad herred* n s 008 Martha Jens. k ug b d Datter 1889 Trøgstad herred* n s 009 Marie Bauer k e b mormor Hjælper noget til med Husgjerning 1824 Trøgstad herred* n s Øiestad østre Ole Andreas. m g b hf Gaardbruger Selveier 1854 Trøgstad herred* n s 002 Hanna Hans. k g b hm Gaardmandskone 1861 Trøgstad herred* n s 003 Rut Ols. k ug b d Datter 1897 Trøgstad herred* n s 004 Andreas Ols. m ug b s Søn 1898 Trøgstad herred* n s 005!! Ols.* m ug b s Søn Trøgstad herred* n s Merknad: Udøbt gut 006 Hans Hans. m e b morfar Forsørges af Svigersønnen 1821 Trøgstad herred* n s 007 Marie Halvors. k ug b fl Husgjerning 1830 Trøgstad herred* n s 008 Helga Augusts. k ug b tj Husgjerning 1883 Trøgstad herred* n s 009 Johanne Johannes. k ug b tj Husgjerning 1876 Trøgstad herred* n s 010 Thora Petters. k ug b fattiglem Forsørges af Fattigvæsenet 1886 Trøgstad herred* n s 011 Karl Hans. m ug b tj Kreaturstel 1877 Drammen Bu n s Dellingsrud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Markuss. m g b hf Husmand m j Jordarbeid 1859 Trøgstad herred* n s 002 Mathilde Markus. k g b hm Husmandskone 1857 Høland Ak n s 003 Kaspara Augusts. k ug b d Datter 1888 Trøgstad herred* n s 004 Konstanse Augusts. k ug b d Datter 1890 Trøgstad herred* n s 005 Jørgen Augusts. m ug b s Søn 1893 Trøgstad herred* n s 006 Jenni Augusts. k ug b d Datter 1896 Trøgstad herred* n s Steffenrud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sigvart Torers. m g b hf Husmand m j Jordarbeid 1844 Trøgstad herred* n s 002 Anne Halvors. k g b hm Husmandskone 1843 Trøgstad herred* n s 003 Andrea Sigvarts. k ug b d Husgjerning og Kreaturstel 1870 Trøgstad herred* n s 004 Ragna Sigvarts. k ug b d Husgjerning 1886 Trøgstad herred* n s 005 Anna Ols. k ug b datterdatter Forsørges af Moderen 1894 Trøgstad herred* n s 006 Olea Hans. k e b farmor Forsørges af Sønnen Trøgstad herred* n s 007 Petter Kristians. m ug b el Dagarbeider 1873 Trøgstad herred* n s Persbråten %og Øiestad nordre% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Mortens. m g b hf Gaardbruger Selveier Slagter 1851 Eidsberg Sm n s 002 Martine Kristians. k g b hm Gaardmandskone 1841 Eidsberg Sm n s 003 Karen Ivers. k ug b d Husgjerning 1866 Eidsberg Sm n s 004 Thora Hans. k ug b d Husgjerning 1882 Trøgstad herred* n s 005 Thorvald Hans. m ug b s Jordbrugsarbeider 1884 Trøgstad herred* n s 006 Emil Hans. m ug b s Jordbrugsarbeider 1879 Trøgstad herred* n s 007 Kristian Edvarts. m ug b el Jordbrugsarbeider 1878 Trøgstad herred* n s Bjørkerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Auvgust Kristians. m g b hf Gaardbruger Selveier Snedker 1861 Askim Sm n s 002 Sophie Lars. k g b hm Gaardmandskone 1867 Askim Sm n s 003 Lauvra Auvgusts. k ug b d Datter 1888 Trøgstad herred* n s 004 Signa Auvgusts. k ug b d Datter 1891 Trøgstad herred* n s 005 Hans Auvgusts. m ug b s Søn 1895 Trøgstad herred* n s 006 Kristian Auvgusts. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0122 Trøgstad 007 Hans Hvidsten m ug b el Dagarbeider 1880 Trøgstad herred* n s Øiestad nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Johans. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1854 Trøgstad herred* n s Snedker 002 Hilda Ols. k g b hm Gaardmandskone 1862 Trøgstad herred* n s 003 Hilmar Johans. m ug b s Jordbrugsarbeide og Snedker 1883 Askim Sm n s 004 Ole Johans. m ug b s Søn 1887 Askim Sm n s 005 Thoralf Johans. m ug b s Søn 1889 Trøgstad herred* n s 006 Ragna Johans. k ug b d Datter 1893 Trøgstad herred* n s 007 Kristian Johans. m ug b s Søn 1897 Trøgstad herred* n s 008!! Johans.* m ug b s Søn Trøgstad herred* n s Merknad: Udøbt gut 009 Maren Frands. k ug b tj Husgjerning og Kreaturstel 1876 Trøgstad herred* n s 010 Kristian Martins. m ug b tj Snedker hos Hf 1879 Trøgstad herred* n s Øiestad søndre - vestre Peder Holms. m g b hf Gaardbruger S 1838 Eidsbærg Sm n s 002 Anne Ols. k g b hm Gaardmandskone 1833 Tellemarken Brb n s 003 Anna Hans. k ug b Pleiedatter Husgjerning 1880 Tellemarken Brb n s 004 Konrad Jons. m ug b Pleiebarn 1890 Kristiania n s %Fattiglem% Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af gbr 005 Natalie Hans. k ug b Fattiglem Forsørges af Fattigvæsen 1886 Drøbak Ak n s Øgaarden under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olai Kristians. m g b hf Husmand m j Jordarbeider 1834 Høland Ak n s 002 Lina Ols. k g b hm Husmandskone 1846 Rødenes Sm n s 003 Ragna Olais. k ug b d Datter 1889 Trøgstad herred* n s Øiestad søndre - østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Andreas. m g b hf Forpagter Jordbruger 1852 Enebak Ak n s 002 Berte Ols. k g b hm Forpagterkone 1852 Enebak Ak n s 003 Artt Petters. m ug b s Jordbrugsarbeider 1879 Enebak Ak n s 004 Hermand Petters. m ug b s Søn 1887 Høland Ak n s 005 Petra Petters. k ug b d Datter 1891 Fet Ak n s 006 Ollai Havsten m g b hf Lever af sine midler 1832 Høland Ak n s 007 Lina Svends. k g b hm Husgjerning 1833 Høland Ak n s Bethel Misjonshus %Kattesunde% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Petters. m g b hf Gaardbruger og Dagarbeider 1863 Trøgstad herred* n s Selveier af Kattesundet 002 Amalie Kristians. k g b hm Gaardmandskone 1860 Trøgstad herred* n s 003 Hanna Hans. k ug b fl Husgjærning hos No Kristiania n Høgaas under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Guldbrands. m g b hf Husmand Jordarbeider 1848 Eidsbærg Sm n s 002 Ida Anders. k g b hm Husmandskone 1852 Blaandskog, Sverrige n s 003 Jenni Antons. k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s 004 Johan Antons. m ug b s Søn 1895 Trøgstad herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Maren Antons. k ug f d Dagarbeiderske 1883 Eidsberg Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Jørgentvedt Skole Tangen Martin Hans. m g b hf Gaardbruger S 1849 Rakkestad Sm n s 002 Maren Mathis. k g b hm Gaardmandskone 1865 Rakkestad Sm n s 003 Harrald Hans. m ug b s Søn 1891 Rakkestad Sm n s 004 Marius Hans. m ug b s Søn 1892 Rakkestad Sm n s 005 Karl Hans. m ug b s Søn 1896 Rakkestad Sm n s 006 Karoline Hans. k ug b d Datter 1898 Rakkestad Sm n s 007 Julius Johannes. m ug b tj Jordbrugsarbeider 1880 Eidsbærg Sm n s 008 Hanna Kristians. k ug b tj Kreaturstel 1884 Eidsbærg Sm n s 009 Kristian Teilis m ug b el Urmager 1859 Sjebærg Sm n s Gutu Martinius Torkilds. m g b hf Gaardbruger Selveier 1855 Skibtvet Sm n s 002 Karoline Johannes. k g b hm Gaardmandskone 1854 Trøgstad herred* n s 003 Mina Martinius. k ug b d Husgjærning 1882 Trøgstad herred* n s 004 Johan Martinius. m ug b s Arbeide paa gaarden 1886 Trøgstad herred* n s 005 Ole Martinius. m ug b s Søn 1894 Trøgstad herred* n s 006 Johan Lars. m e b Morfar Forsørges af Hf 1825 Skibtvedt Sm n s Nyborg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ludvig Johannes. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1866 Eidsbærg Sm n s Dagarbeider 002 Elise Martins. k g b hm Gaardmandskone 1870 Eidsbærg Sm n s 003 Marie Ludvigs. k ug b d Datter 1891 Eidsbærg Sm n s 004 Johanne Ludvigs. k ug b d Datter 1892 Eidsbærg Sm n s 005 Ole Ludvigs. m ug b s Søn 1895 Trøgstad herred* n s 006 Anna Ludvigs. k ug b d Datter 1898 Trøgstad herred* n s 007 Hans Ludvigs. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 008 Petrine Jonsd. k e b Farmor Husgjerning 1856 Eidsbærg Sm n s Smedby vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Johannes. m e b hf Gaardbruger Selveier og 1842 Askim Sm n Murer 002 Anton Andres. m ug f s Skredder for egen Reg 1868 Askim Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Skjønhaug 003 Johanne Andres. k ug b d Husgjerning 1871 Askim Sm n s 004 Edvart Andres. m ug b s Snedkerarbeider 1873 Trøgstad herred* n s Opdal Johan Petters. m g b hf Gaardbruger Selveier 1873 Trøgstad herred* n s 002 Johanne Svends. k g b hm Gaardmandskone 1876 Kristiania n s 003 Sigrid Johannes. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 004 Petter Johannes. m ug b s Søn 1898 Trøgstad herred* n s 005 Jørgen Johannes. m ug b s Søn Trøgstad herred* n s 006 Marie Karls. k ug b tj Kreaturstel 1881 Trøgstad herred* n s 007 Anton Hans. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1881 n s 008 Marie Johannes. k ug b fattiglem Forsørges af Fattigvæsen 1887 Kristiania n s Kjærseg østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0122 Trøgstad 001 Hans Syvers. m g b hf Gaardbruger S 1856 Eidsbærg Sm n s 002 Maren Lars. k g b hm Gaardmandskone 1858 Eidsbærg Sm n s 003 Anne Hans. k ug b fl Husgjærning 1883 Eidsbærg Sm n s 004 Mathilde Antons. k ug b fl 1892 Eidsbærg Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: af gbr 005 Theodor Pauvls. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1883 Kristiania n s Ringstad søndre Johan Ivers. m g b hf Gaardbruger Selveier 1836 Trøgstad herred* n s 002 Lena Lars. k g b hm Gaardmandskone 1846 Trøgstad herred* n s 003 Thora Johans. k ug b d Husgjærning 1873 Trøgstad herred* n s 004 Helga Johans. k ug b d Husgjærning 1880 Trøgstad herred* n s 005 Marie Johans. k ug b d Husgjærning 1884 Trøgstad herred* n s 006 Ivar Johans. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s Haga under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Petters. m g hf Dagarbeider Jordarbeider 1870 Eidsbærg Sm n s 002 Josefine Kristians. k g hm Dagarbeiderkone 1880 Eidsbærg Sm n s Kjærseg vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ludvig Peders. m g b hf Gaardbruger Selveier 1860 Askim Sm n s 002 Thea Andres. k g b hm Gaardmandskone 1868 Askim Sm n s 003 Olga Peders. k ug b d Datter 1889 Trøgstad herred* n s 004 Petra Peders. k ug b d Datter 1894 Trøgstad herred* n s 005 Ragna Peders. k ug b d Datter 1897 Trøgstad herred* n s Skibsrud nordre Olava Andres. k ug b hm Gaardbruger Selveier Husstel 1852 Trøgstad herred* n s 002 Thorvald Martins. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1868 Østre Aker Ak n s Skibsrud søndre med Slærkerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Ivers. m g b hf Gaardbruger Selveier 1832 Trøgstad herred* n s 002 Karoline Mortens. k g b hm Gaardmandskone 1853 Eidsbærg Sm n s 003 Sigvart Andres. m ug b s Snedker for egen Reg Trøgstad herred* n s 004 Hanna Andres. k ug b d Husgjærning 1883 Trøgstad herred* n s 005 Alfred Andres. m ug b s Jordbrugsarbeide 1886 Trøgstad herred* n s 006 Lina Andres. k ug b d Datter 1888 Trøgstad herred* n s 007 Alma Andres. k ug b d Datter 1890 Trøgstad herred* n s 008 Thora Andres. k ug b d Datter 1892 Trøgstad herred* n s 009 Marie Andres. k ug b d Datter 1895 Trøgstad herred* n s 010 Ragna Andres. k ug b d Datter 1897 Trøgstad herred* n s Steinsrud vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Andreas. m e hf Gaardbruger Selveier 1831 Trøgstad herred* n s Steinsrud østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Anton Johannes. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1854 Eidsbærg Sm n s Dagarbeider 002 Karoline Nikkolais. k g b hm Gaardmandskone 1851 Trøgstad herred* n s 003 Mathilde Antons. k ug b d Sypige 1880 Trøgstad herred* n s 004 Nils Antons. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s 005 Hans Antons. m ug b s Søn 1890 Trøgstad herred* n s 006 Oskar Antons. m ug b s Søn 1892 Trøgstad herred* n s 007 Adda Antons. k ug b d Datter 1894 Trøgstad herred* n s Haugen Torkel Ols. m e b hf Gaardbruger Selveier 1835 Eidsbærg Sm n s 002 Johan Torkilds. m ug b s Jordbrugsarbeide 1865 Eidsbærg Sm n s 003 Karoline Torkilds. k ug b d Husgjærning 1876 Eidsbærg Sm n s 004 Trygve Ols. m ug b Fattiglem Forsørges af Fattigvæsen 1889 Kristiania n s Brattvet øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Kristians. m g b hf Gaardbruger Selveier 1857 Trøgstad herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Allette Andreas. k g b hm Gaardmandskone 1855 Trøgstad herred* n s 003 Nils Martins. m ug b s Søn 1897 Trøgstad herred* n s 004 Trygve Ols. m ug b fl Forsørges af Kra. Fattigvæsen 1889 Kristiania n s 005 Randia Johans. k e b hm Lever af sine midler 1834 Spydeberg Sm n s Merknad: veslebygningen 006 Hanna Kristians. k ug b d Kreaturstel 1866 Trøgstad herred* n s 007 Anna Kristians. k ug b d Husgjerning 1872 Trøgstad herred* n s Bratvet nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torer Nils. m ug b hf Gaardbruger Selveier 1825 Spydeberg Sm n s 002 August Anders. m ug b fl Jordbrugsarbeider Snedker 1853 Trøgstad herred* n s 003 Anne Antons. k ug b tj Husgjærning og Kreaturstel 1868 Trøgstad herred* n s 004 Marie Antons. k ug b tj %fl% Pleiebarn 1890 Trøgstad herred* n s Grammeltvet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Kristians. m g b hf Gaardbruger Selveier 1865 Trøgstad herred* n s 002 Julie Ols. k g b hm Gaardmandskone 1865 Trøgstad herred* n s 003 Kristian Hans. m ug b s Søn 1898 Trøgstad herred* n s 004 Sissel Marie Hans. k ug b d Datter Trøgstad herred* n s 005 Emil Petters. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1882 Eidsbærg Sm n s 006 Petrine Eners. k ug b tj Kreaturstel og Husgjerning 1882 Trøgstad herred* n s 007 Anton Peders. m ug b Fattiglem Forsørges af Fattigvæsen 1888 Ringsaker Hed n s Vollene under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Halvors. m g b hf Skomager og Husmand 1857 Trøgstad herred* n s 002 Lina Johannes. k g b hm Husmandskone 1861 Trøgstad herred* n s 003 Hans Antons. m ug b s Søn 1887 Trøgstad herred* n s 004 Johan Antons. m ug b s Søn 1893 Trøgstad herred* n s 005 Anne Antons. k ug b d Datter 1894 Trøgstad herred* n s 006 Helga Antons. k ug b d Datter Trøgstad herred* n s 007 Anne Andres. k e b farmor Fattigunderstøttelse 1814 Trøgstad herred* n s Mellegaard østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer