Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1855 Ankenes Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 100 (kvinner: 45, menn: 55) Bustader i kretsen: 16 Krets: 001 Væggen Prestegjeld: Ofoten Herred/by: Ankenes Væggen Sølstenlien (5 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Anders Larsen m g b hf Gaardbruker Evenes n s 002 Susanna Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Evenes n s 003 Esaias Andersen m ug f s Fisker, samt arbeider Ankenes n s med alt slags arbeid paa gaarden Sannsynleg opphaldstad: Tjelbotten i Evenes 004 Karen Andersdatter k ug b d Husgjerning Ankenes n s 005 Lars Andersen m g f hf Gaardbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 006 Anne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Ibestad n s 007 Peder Larsen m ug b s Søn Ankenes n s 008 Olaus Larsen m ug b s Søn Ankenes n s 009 Simon Larsen m ug b s Søn Ankenes n s 010 Jan Larsen m ug b s Søn Ankenes n s Væggen Bukelvteigen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Henrik Pedersen m g b hf Gaardbruker og Fisker Evenes n s 002 Anne Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Andreas Henriksen m ug b s Søn Ankenes n s 004 Anne Henriksdatter k ug b d Datter Ankenes n s Væggen Væggefjeldet (10 m, 3 k) 14 (10 m, 4 k) Anton Tomassen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Elette Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Emil Antonsen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 004 Margrete Antonsdatter k ug f d Husgjerning Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 005 Agur Antonsen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 006 Elisif Antonsen k ug b d Husgjerning Ankenes n s 007 Nils Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 008 Jens Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 009 Kristian Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 010 Tomas Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 011 Hildur Antonsen k ug b d Datter Ankenes n s 012 Karl Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 013 Haakon Antonsen m ug b s Søn Ankenes n s 014 Tomas Nilsen m e b fl Føderaadsmand Evenes n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Væggen Væggefjeldet (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Kristian Eriksen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Ingeborg Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1855 Ankenes 003 Inga Kristiansdatter k ug b d Datter Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Emmy Kristiansdatter k ug b d Datter Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Berteus Kristiansen m ug b s Søn Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Alfred Kristiansen m ug b s Søn Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Josefine Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Erik Eriksen m g b hf Føderaadsmand Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Karen Andersdatter k g b hm Føderaadskone Evenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Væggen Myrvold (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ditlev Eriksen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Marianna Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Bardo n s 003 Olufine Ditlevsdatter k ug b d Husgjerning Ankenes n s 004 Konrad Ditlevsen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 005 Edvard Ditlevsen m ug b s Søn Ankenes n s 006 Kornelia Ditlevsdatter k ug b d Datter Ankenes n s Væggen Stimoen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Pedersen m g b hf Gaardbruker Evenes n s 002 Karen Olsdatter k ug b d Datter Ankenes n s 003 Susanna Johnsdatter k ug b d Datter Ankenes n s 004 Peder Johnsen m ug b s Søn Ankenes n s 005 John Henriksen m ug b tj Dreng Evenes n s Væggen Stimoen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Josef Andersen m g b hf Gaardbruker Sverige n s 002 Kjerstine Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Andrea Josefsen k ug b d Datter Ankenes n s 004 Johanna Josefsdatter k ug b d Datter Ankenes n s 005 Henrik Henriksen m ug b fl Pleiesøn fors. Gaardbruker Evenes n s 006 Peder Johnsen m g b hf Føderaadsmand Evenes n s 007 Anne Henriksdatter k g b hm Føderaadskone Evenes n s 008 Erna Olsdatter k ug b fl Pleiedatter fors Vaagan n s Føderaadsmand Etnisitet: n Språk: l Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Væggen Væggen 1 1 (1 m, 0 k) Peder Leiros m ug mt el Folkeskolelærer Evenes n s Sedvanleg bustad: Evenes Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Væggen Bakken (5 m, 6 k) 1 12 (7 m, 5 k) 001 Jakob Petersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Marie Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardmandskone Evenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Peder Petersen m ug f s Sjøfarende tømmermand Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Antwerpen i Holland Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Hans Petersen m ug f s Matros Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Lødingen Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Jakob Petersen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Rebekka Petersdatter k ug b d Datter Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Anne Petersdatter k ug b d Datter Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Elias Petersen m ug b s Søn Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Karen Petersdatter k ug mt b d Datter Evenes n s Sedvanleg bustad: Østervik i Evenes Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Kristian Matisen m g b hf Gaardbruker Evenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Idda Petersdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 012 Peter Rasmussen m e b hf Føderaadsmand Hemnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 013 Olianna Hansdatter k e b tj Tjenestepike Maalselven n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Væggen Gammelgaarden (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andreas Hansen m ug b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Elias Hansen m ug b fl Bror Ankenes n s 003 Hanna Hansdatter k ug b fl Søster Ankenes n s 004 Martin Hansen m ug b fl Bror Ankenes n s 005 Lorense Samuelsdatter k ug b tj Tjenestepike Evenes n s Væggen Nygaarden (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas Johansen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Ingeborg Petersdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Mina Hansdatter k ug b fl Pleiedatter fors Ankenes n s Gaardbruker 004 Hans Hansen m ug b fl Pleiesøn fors. Gaardbruker Ankenes n s Væggen Høgbakken (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Hansen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Anne Karlsdatter k g b hm Gaardmandskone Evenes n s 003 Hans Johansen m ug b s Søn Ankenes n s 004 Gunelia Johansdatter k ug b d Datter Ankenes n s Væggen Sjølien (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peter Eriksen m g b hf Fisker og Gaardbruker Ankenes n s 002 Mina Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Kvædfjordn s 003 Edvin Petersen m ug b s Fisker og arbeider paa Ankenes n s gaarden 004 Nanna Petersdatter k ug b d Husgjerning Ankenes n s Væggen Steinbak (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1855 Ankenes 001 Elias Ingebrigtsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Elette Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Anne Eliasdatter k ug b d Datter Ankenes n s 004 Ingvald Strand m ug b fl Pleiesøn fors. Gaardbr. og Fisker Nesne n s Væggen Berg (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Andreassen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Peternelle Isaksdatter k g b hm Gaardmandskone Evenes n s Væggen Væggen 1 7 (3 m, 4 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Ludviksen m g b hf Husmand Ankenes n s 002 Knutine Hansdatter k g b hm Husmandskone Ankenes n s 003 Hans Olsen m g mt b hf Gaardbruker Ankenes n s Sedvanleg bustad: Furrumark Evenes 004 Johanna Hansdatter k ug mt b d Husgjerning Ankenes n s Sedvanleg bustad: Furrumark Evenes 005 Helene Hansdatter k ug mt b d Husgjerning Ankenes n s Sedvanleg bustad: Furrumark Evenes 006 Jørgen Nikolausen m ug mt b fl Pleiesøn Evenes n s Sedvanleg bustad: Furrumark Evenes 007 Anne Johannesdatter k ug b hm Inderst Kreaturstel Karnstad n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 143 (kvinner: 68, menn: 75) Bustader i kretsen: 20 Krets: 002 Ytre Harjangen Prestegjeld: Ofoten Herred/by: Ankenes Ytre Harjangen Bakkejord (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Pedersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Anna Ingebrigtsen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Peder Kristiansen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 004 Karl Kristiansen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 005 Dagny Kristiansen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Olga Kristensen k ug b tj Tjenestepike Ankenes n s Ytre Harjangen Bakkejord (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Petter Abrahamsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Hansine Markusen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Markus Pettersen m ug b s Arbeider ved jordbruk Ankenes n s 004 Bertha Pettersen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 005 Helene Pettersen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Alfred Hendriksen m ug b fl Pleiesøn fors. Gaardbr Ankenes n s Ytre Harjangen Bakkejord (2 m, 2 k) (3 m, 1 k) 001 Elias Olsen m g b hf Husmand Jordbrukende Ankenes n s 002 Peroline Jakobsen k g b hm Husligt arbeide Lødingenn s 003 Edvart Eliasen m ug f s Fisker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 004 Konrat Eliasen m ug f s Arbeider ved veianlæg Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 005 Margidon Mondratsen m ug mt fl Lever af familien Ankenes n s Sedvanleg bustad: Seines 006 Helga Mondratsen k ug mt fl Lever af familien Ankenes n s Sedvanleg bustad: Seines Ytre Harjangen Bakkejord (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Anton Pettersen m g b hf Arbeider ved veianlæg Ankenes n s Arbeidsledig: l 002 Arntine Hansen k g b hm Husligt arbeide Ankenes n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 003 Sigrid Antonsen k ug b d Datter Ankenes n s 004 Petra Antonsen k ug b d Datter Ankenes n s 005 Haldis Antonsen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Fredrikke Olsen k ug b tj Tjenestepike Ankenes n s Ytre Harjangen Bakkejord (3 m, 4 k) (4 m, 3 k) 001 Beteus Edvartsen m ug b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Hanna Edvartsen k ug b fl Husligt arbeide Ankenes n s Arbeidsledig: l 003 Ellen Edvartsen k ug mt fl Tjenestepike Ankenes n s Sedvanleg bustad: Medby 004 Torvald Olsen m ug b fl Pleiesøn fors. Gaardbr Hemnes n s Ranen 005 Petrikke Amunsen k e b hm Føderaad Ankenes n s 006 Martin Pettersen m g f hf Fisker og arbeider ved Ankenes n s veianlæg Sannsynleg opphaldstad: Narvik 007 Bendikte Edvartsen k g b hm Husligt arbeide Ankenes n s 008 Peder Martinsen m ug b s Søn Ankenes n s Ytre Harjangen Bakkejord (5 m, 3 k) (6 m, 4 k) 001 Martin Akselsen m g f hf Gaardbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 002 Amalie Jensen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Isak Martinsen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 004 Markus Martinsen m ug b s Jordbruksarbeide Ankenes n s 005 Agnis Martinsen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Aleksander Martinsen m ug b s Søn Ankenes n s 007 Peder Martinsen m ug b s Søn Ankenes n s 008 Jakobine Martinsen k ug b d Datter Ankenes n s 009 Jentoft Martinsen m ug b s Søn Ankenes n s 010 Elise Olsen k ug f fl Føderaad Aaverhalden n s Sannsynleg opphaldstad: Krogberg Ytre Harjangen Krogberg (5 m, 3 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Abrahamsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Josofine Jensen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Abraham Olsen m ug b %f % s Fisker og jordbruksarbeider Ankenes n Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 004 Jens Olsen m ug b s Søn Ankenes n s 005 Anne Olsen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Karl Olsen m ug b s Søn Ankenes n s 007 Julius Aleksandersen m ug b %f % el Skindopkjøper Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 008 Elise Olsen k ug mt b Føderaad Aaverhalden n Sedvanleg bustad: Bakkejord Ytre Harjangen Krogberg (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Karn Akselsen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Petter Hansen m ug b s Jordbruksarbeider Ankenes n s 004 Aksel Hansen m ug b s Arbeider ved veianlæg Ankenes n s 005 Anna Hansen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 006 Ingvart Antonsen m ug b fl Understøttet af familien Ankenes n s s s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1855 Ankenes Ytre Harjangen Harjangen (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Petrikke Markusen k e b hm Gaardbrukerske Ankenes n s 002 Andreas Markusen m ug b s Jordbruksarbeider Ankenes n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 003 Olga Markusen k ug b d Datter Ankenes n s 004 Hilda Markusen k ug b d Datter Ankenes n s 005 Henny Markusen k ug b d Datter Ankenes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Ytre Harjangen Harjangen (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Konrad?? Kristensen m g b hf Gaardbruker Ibestad n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 002 Hanna Hansen k g b hm Gaardmandskone Ankenes n s 003 Randolf Olsen m ug b fl Offentlig understøttelse s 004 Alvilde Kristensen k ug b fl Lever af familien Finstad n s Lofoten 005 Kamilla Olsen k ug b tj Tjenestepike Higraf n s Vesteraalen 006 Hans Bertensen m g b fl Føderaadsmand Ankenes n s 007 Anne Eilertsen k g b fl Føderaadskone Ankenes n s 008 Petter Bertensen m ug b fl Lever af familien Ankenes n s Bygning for nattopphald: Sidebygning 009 Peder Pedersen m ug b tj Tjenestegut Lavangenn s Bygning for nattopphald: Sidebygning Etnisitet: lf Språk: n Ytre Harjangen Harjangen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Markus Jakobsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 002 Rebekka Markusen k g b hm Gaarmanskone Ankenes n s 003 Jonette Markusen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 004 Ellen Markusen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 005 Markus Akselsen m e b fl Føderaadsmand Ankenes n s Ytre Harjangen Harjangen (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Johan Jakobsen m g b hf Gaarbruker Ankenes n s 002 Ebrikke Olsen k g b hm Gaardmanskone Ankenes n s 003 Oskar Johansen m ug b s Jordbruksarbeider Ankenes n s 004 Jakob Johansen m ug b s Jordbruksarbeider Ankenes n s 005 Jentoft Johansen m ug b s Søn Ankenes n s 006 Antona Johansen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 007 Eline Johansen k ug b d Husligt arbeide Ankenes n s 008 Magna Johansen k ug b d Datter Ankenes n s 009 Parelius Johansen m ug b s Fisker Ankenes n s 010 Hilda Andreasen k g b fl Husligt arbeide Wardø n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 011 Helga Pareliusen k ug b d Datter Narvik n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% Ytre Harjangen Harjangen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 John Kristensen m ug b hf Gaardbruker Ankenes n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 002 Kristen Jakobsen m g b fl Føderaadsmand jordbruker Ankenes n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 003 Rebekka Olsen k g b hm Føderaadskone Ankenes n s 004 Ingebor Kristensen k ug b d Tjenestepike Ankenes n s 005 Mette Kristensen k ug b d Tjenestepike Ankenes n s 006 Jenny Persen k ug b fl Understøttet af familien Narvik n s Ytre Harjangen Sletjord (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Petter Pedersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 002 Elen Bertheusen k g b hm Gaardmanskone Ankenes n s 003 Petrikke Pettersen k ug b d Datter Ankenes n s 004 Peder Abrahamsen m g b fl Føderaadsmand Ankenes n s 005 Gjertrud Pedersen k g b fl Føderaadskone Ankenes n s 006 Kristian Pedersen m ug b s Arbeider ved jordbruk Ankenes n s 007 Jakob Pedersen m ug b s Gaardbruker Ankenes n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 008 Matilde Magnusen k ug b tj Tjenestepike Ankenes n s 009 Josefine Pedersen k ug b fl Understøttet af familien Ankenes n s Ytre Harjangen Sletjord (5 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Alfred Jonsen m g f hf Gaarbruker og fisker Waagan n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 002 Olufine Pedersen k g b hm Gaardmanskone Waagan n s 003 Bjarne Alfredsen m ug b s Søn Waagan n s 004 Aage Alfredsen m ug b s Søn Ankenes n s 005 Arne Alfredsen m ug b s Søn Ankenes n s 006 Karl Alfredsen m ug b s Søn Ankenes n s 007 Ingebrigt Hansen m ug b tj Tjenestegut Waagan n s Ytre Harjangen Sletjord (1 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Jakob Davidsen m g b hf Fisker og Gaardbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 002 Anna Pettersen k g b hm Husligt arbeide Ankenes n s 003 Dagny Jakobsen k ug b d Datter Ankenes n s 004 Edit Jakobsen k ug b d Datter Ankenes n s 005 David Davidsen m ug f fl Arbeider ved veianlæg Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 006 Hans Davidsen m ug f fl Fisker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 007 Kirsten Davidsen k ug b fl Tjenestepike Ankenes n s 008 Karen Jakobsen k e b fl Føderaadsenke Ankenes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Ytre Harjangen Harjangen (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Kristian Jensen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Marie Martinesen k g b hm Gaardmanskone Langset n s Saltdalen 003 Artur Kristiansen m ug b s Søn Ankenes n s 004 Josefa Kristiansen k ug b d Datter Ankenes n s 005 Borghild Karlsen k ug b fl Husligt arbeide Bertnes n s Bodin 006 Abel Jensen m ug b fl Fisker og Ankenes n s jordbruksarbeider 007 Jens Kristensen m e b fl Føderaadsmand Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1855 Ankenes Ytre Harjangen Harjangen (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Jakob Jensen m g b hf Gaarbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: %Narvik% 002 Bergitte Pettersen k g b hm Gaardmanskone Ankenes n s 003 Jens Jakobsen m ug b s Søn Ankenes n s 004 Petter Jakobsen m ug b s Søn Ankenes n s 005 Anne Jakobsen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Olav Jakobsen m ug b s Søn Ankenes n s 007 Iver Pedersen m ug b tj Tjenestegut Ankenes n s 008 Astrid Pettersen k ug b fl Husligt arbeide Ankenes n s Ytre Harjangen Bakkejord (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Andreas Hansen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Anne Jakobsen k g b hm Gaardmanskone Ankenes n s 003 Harald Andreasen m ug b s Søn Ankenes n s 004 Albert Andreasen m ug b s Søn Ankenes n s 005 Anna Andreasen k ug b d Datter Ankenes n s 006 Ole Edvartsen m ug b s Arbeider ved jordbruk Ankenes n s 007 Jakob Andersen m g b fl Offentlig understøttet Ævenes n s 008 Marie Andreasen k g b fl Offentlig understøttet Ankenes n s Ytre Harjangen Berg %Bakkejord% (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Petter Pedersen m g b hf Gaardbruker og Ankenes n s stortingsmand 002 Marie Hendriksen k g b hm Husligt arbeide Sverige n s 003 Hagen Pettersen m ug b s Gaardsarbeide Ankenes n s 004 Laurits Pettersen m ug b s Gaardsarbeide Ankenes n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 455 (kvinner: 246, menn: 209) Bustader i kretsen: 68 Krets: 003 Bjerkvik Prestegjeld: Ofoten Herred/by: Ankenes Bjerkvik Vasbakken (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Petter Jakobsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Johanna Jakobsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Hilda Jakobsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 004 Albert Jakobsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 005 Martin Jakobsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 006 Jakob Pettersen m g b hf Føderaadsmand Strinden n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 007 Johanna Pettersen k g b hm Føderaadskone Tolgen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Johanna Larsen k ug mt b Gaar tilhaande i huset Ankenes n s Sedvanleg bustad:!! Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Per Johnsen m ug b el Diverse træarbeide Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Etnisitet: lf Språk: n, l Bjerkvik Vasbakken (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Edvardsen m g b hf Veiarbeider Ankenes n s 002 Olea Edvardsen k g b hm Husmor Maalselven n s 003 Julie Edvardsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 004 Ingrid Edvardsen k ug b d Intet erhverv Maalselven n s Bjerkvik Forslund (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 John Andersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 002 Elen Andersen k g b hm Husmor Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 003 Ole Johnsen m ug b s Forskjelligt arbeide ved Ankenes n s gaarden Etnisitet: lf Språk: n, l 004 Jens Johnsen m ug b s Forskjelligt arbeide ved Ankenes n s gaarden Etnisitet: lf Språk: n, l 005 Andreas Johnsen m ug b s Forskjelligt arbeide ved Ankenes n s gaarden Etnisitet: lf Språk: n, l 006 Peder Johnsen m ug b s Forskjelligt arbeide ved Ankenes n s gaarden Etnisitet: lf Språk: n, l 007 John Johnsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 008 Hjertrud Jensen k e b fl Gaar tilhaande i huset Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Gammelheim (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Lars Andersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 002 Anne Andersen k g b hm Husmor Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 003 Inga Andersen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 004 Hilberg!! m ug b Pleiesøn Fors. Gaardbruker Narvik n s Etnisitet: n Språk: n, l 005 Anders Andersen m g b hf Føderaadsmand Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Etnisitet: lf Språk: n, l 006 Anna Andersen k g b hm Føderaadskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Etnisitet: lf Språk: n, l 007 Ole Andersen m ug b s Diverse smaaarbeider Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l Bjerkvik Dalberg (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Edvard Ingebrigtsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Sofie Ingebrigtsen k g b hm Husmor Kiberg i n s Finmarken 003 Ragna Ingebrigtsen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 004 Ida Ingebrigtsen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 005 Hjalmar Johansen m ug b Pleiesøn Forskjelligt gaardsarb Sulitelman s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Dalberg (3 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Kristian Knudsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Anna Knudsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Inga Knudsen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Strømsnæs 004 Elen Knudsen k ug b d Budeie Ankenes 005 Eline Knudsen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 006 Anne Knudsen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 007 Ole Knudsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 008 Elen Olsen k e b hm Føderaadskone Bardo n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Karl O. Ingebriktsen m g mt b Gaardbruker Ankenes n s Sedvanleg bustad: Fuglemo i Bardo Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bjerkvik Fjellheim (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Knudsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Johanne Knudsen k g b hm Husmor Ankenes n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1855 Ankenes 003 Sigrid Knudsen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 004 Helga Knudsen k ug b d Budeie Ankenes n s 005 Jenny Knudsen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 006!! Knudsen* k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Merknad: Udøpt datter 007 Eberg Knudsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Dalberg %Myrvang% 10 4?? 10 (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Oluf Johansen m g b hf Gaardbruker og snedker Borge i n s Lofoten 002 Marie Johansen k g b hm Husmor Tolgen n s 003 Olaus Johansen m ug b s Veiarbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 004 Konrad Johansen m ug b s Stenarbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 005 Petra Johansen k ug b d Gaar husmoren tilhaande Ankenes n s 006 Olav Johansen m ug b s Gaardsarbeide Ankenes n s 007 Borghild Johansen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 008 Inga Johansen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 009 Trine Johansen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 010 Håkon Johansen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Elverum 10 9, 27 5 (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Mikal Mikkelsen m g f hf Gaardbruker Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Jukasjærvi i Sverige Etnisitet: lf Språk: n, l 002 Susanne Mikkelsen k g b hm Husmor Ibestad n s Etnisitet: lf Språk: n, l 003 Ole Mikkelsen m ug b s Stenarbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l Etnisitet: lf Språk: n, l 004 Andrine Henriksen k ug b Fostdatter Gaar tilhaande i huset Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l 005 John Mikkelsen m g f hf Stenarbeider Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Kiruna i Sverige Etnisitet: lf Språk: n, l 006 Hilda Mikkelsen k g b hm Husmor Ibestad n s Etnisitet: lf Språk: n, l 007 Olaus Mikkelsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Etnisitet: lf Språk: n, l Bjerkvik Øverland (2 m, 1 k) (3 m, 0 k) 001 Markus Andreassen m ug f hf Skrædder og gaardbr Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Narvik 002 Andreas Pedersen m e b hf Føderaadsmand Ankenes n s 003 Hansine Olsen k e mt tj Husholderske Maalselven n s Sedvanleg bustad:? 004 Petter Pettersen m e b el Div. gaardsarb Ankenes n s Bjerkvik Elvegaarden (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Eidis Pedersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Margrete Pedersen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Bertheus Eidissen m ug b s Div. gaardsarb Ankenes n s 004 Petrikke Eidissen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Haakvik 005 Jonethe Eidissen k ug b d Budeie Ankenes 006 Anne Eidissen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 007 Hans Eidissen m ug b s Arbeide ved gaarden Ankenes n s Bjerkvik Nerland (5 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 001 Aksel Pedersen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Kjersten Pedersen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Aksel Hanssen m ug b Pleiesøn Intet erhverv fors Ankenes n s Gaardbruker 004 Marry Pareliusen k ug b Pleiedatter Intet erhverv fors. arbeider Ankenes n s %Gaardbruker% 005 Alfred Abelsen m ug b %mt % tj Arbeide ved gaarden Ibestad n s Sedvanleg bustad: %Ibestad% 006 Jens Jenssen m ug mt el Underhold av fattigvæsen Tromsø n s Sedvanleg bustad: Narvik 007 Marie Olsen k ug b %mt % tj Budeie Ankenes n s Sedvanleg bustad: %Medby% 008 Kristen Olsen m g b hf Veiarbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 009 Julie Olsen k g b hm Husmor Ankenes n s 010 Ingvarda Olsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Elvegaard (2 m, 7 k) 1 9 (2 m, 7 k) 001 Kristian Kristensen m g b hf Gaardbruker og handelsm Ankenes n s 002 Antonethe Kristensen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Hjørdis Rognmo k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 004 Asbjørg Kristensen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 005 Arnolda Kristensen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 006 Nikoline Kristensen k ug b tj Budeie Ankenes n s 007 Kristen Hanssen m g b hf Føderaadsmand Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Anne Hanssen k g b hm Føderaadskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Anna Kristensen k ug b d Gaar tilhånde i huset Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bjerkvik Elvegaard (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Hans Kristensen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Elida Kristensen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Marianne Kristensen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 004 Kristianne Kristensen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 005 Konrad Kristensen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 006 Helene Kristensen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 007 Dorthea Kristensen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 008 Maren Kristensen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Medby 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jentoft Ingebriktsen m g b hf Stenarbeider Ankenes n s 002 Lavina Ingebriktsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Ingmar Ingebriktsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 004 Lovise Ingebriktsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Nersletten (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Martin Olsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Julie Olsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Hanna Olsen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: E: Overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Hokvik 004 Johanna Olsen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 005 Anne Olsen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: E: Overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Leirvik Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1855 Ankenes 006 Elette Olsen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: E: Overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Seinæs 007 Oskar Olsen m ug b s Arbeide ved gaarden Ankenes n s 008 Øllegaar Olsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 009 Marie Olsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 010 Olga Olsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Øversletten (5 m, 2 k) 1 7 (5 m, 2 k) 001 Anton Olsen m g b hf Gaardbruker Ankenes n s 002 Anna Olsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Ingvard Olsen m ug b s Fisker Ankenes n s 004 Anne Olsen k ug b d Gaar tilhaande i huset Ankenes n s 005 Andreas Olsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 006 Eivind Olsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 007 Marie Olsen k ug f d Tjenestepike Ankenes n s Merknad: E: Overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Elvegaard 008 Ingebrikt Jenssen m e b hf Føderaadsmand n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Medby nordre (5 m, 7 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Jakob Ingebriktsen m g b hf Handelsmand og gaardbr Ankenes n s 002 Petrikke Ingebriktsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Inglund Ingebriktsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 004 Marie Ingebriktsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 005 Nils Tønessen m e b fl Fattigunderstøttet 70 ca Ankenes n s (alder) Merknad: Alder ca 70 aar 006 Magnus Ingebriktsen m g b hf Handelsmand og gaardbr Ankenes n s 007 Anne Ingebriktsen k g b hm Husmor Hammerøyn s 008 Solveig Ingebriktsen k ug b d Intet erhverv Hammerøyn s 009!! Ingebriktsen* m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Merknad: Udøpt gut 010 Ragna Hanssen k ug mt tj Tjenestepike Hopen i n s Salten Sedvanleg bustad: Hopen i Salten 011 Antonette Olsen k e b hm Føderaadskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 012 Tina Ingebriktsen k ug b d Søm og haandarbeide Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Medby søndre (3 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Aron Alleksandersen m g b hf Gaardbruker og arbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 002 Anne Aleksandersen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Sandra Aronsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 004 Petra Aronsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 005 Peder Aronsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 006 Anna Aronsen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 007 B. Bendiksen m e mt el Arbeidsform. i Statens Vefsen n s veivæsen Sedvanleg bustad:? 008 Ingeborg Dalberg k ug mt tj Husholderske Ankenes n s Sedvanleg bustad: Dalberg 009 Maren Hartviksen k e f hm Føderaadskone Ankenes n s Sannsynleg opphaldstad: Bjerkvik Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bjerkvik Medby søndre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 001 Elias Knudsen m g b hf Gaardbruker og arbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 002 Johanna Knudsen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Peder Knudsen m ug b s Arbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 004 Alfred Knudsen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Medby nordre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Kristianne Olsen k ug b hm Vask og søm Ankenes n s 002 Sverre Bjørnstad m ug b s Intet erhverv Ankenes n s Bjerkvik Elvegaard (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Eidissen m g b hf Arbeider i veivæsenet Ankenes n s Arbeidsledig: l 002 Anna Eidissen k g b hm Husmor Ankenes n s 003 Amanda Eidissen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 004 Elmar Eidissen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 005 Peder Eidissen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 006 Jens Eidissen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 007 Nordianna Eidissen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bjerkvik Haug 10 10, (4 m, 7 k) 1 11 (4 m, 7 k) 001 Erik Hanssen m g b hf Handelsmand, Opdal n s dampskibsekspeditør, gaardbr. 002 Barbara Hanssen k g b hm Husmor Evenæs n s 003 Harald Hanssen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 004 Borghild Hanssen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 005 Gudrun Hanssen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 006 Sigurd Hanssen m ug b s Intet erhverv Ankenes n s 007 Sigrid Hanssen k ug b d Intet erhverv Ankenes n s 008 Anna Agersborg k ug b %mt % tj Butikfrøken Skalvær n s Sedvanleg bustad: %Skaalvær% 009 Lars Pettersen m ug b Sedvanleg bustad: %Bjerkvik% 010 Susanna Olsen k ug b %mt % tj Gaardsdreng Ankenes n s tj Tjenestepike Ankenes n s %mt % Sedvanleg bustad: %Fedreheim% Etnisitet: lf Språk: n, l 011 Sara Olsen k e b hm Føderaadskone Ankenes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Bjerkvik Bjerkvik (6 m, 5 k) 9 (5 m, 4 k) Hans Iversen m ug b hf Skomaker Ankenes n s 002 Kristian Iversen m ug b fl Stenarbeider Ankenes n s Arbeidsledig: l 003 Adolf Iversen m ug b fl Snedker Ankenes n s Arbeidsledig: l 004 Helmer Iversen m ug b tj Skomakerlærling Ankenes n s 005 Konrad Johansen m ug mt tj Skomakerlærling Ankenes n s Sedvanleg bustad: Bjerkvik 006 Anne Iversen k ug b tj Tjenestepike Ankenes n s 007 Maren Hartviksen k e mt b Føderaadskone Ankenes n s Sedvanleg bustad: Medby s. Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer