Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1824 Vefsen Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 175 (kvinner: 74, menn: 101) Bustader i kretsen: 24 Krets: 001 Fjorden Prestegjeld: Vefsen Herred/by: Vefsen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fjorden Vikdal (5 m, 5 k) 1 10 (6 m, 4 k) 001 Hans Vikdal m e b hf Gardbrukar Vefsen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Torbjørn Hansen m ug b s Son Vefsen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Astrid Hansen k ug b d Dotter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Ludvig Persen m ug b Tenar Tenar Vefsen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Anna Laksfors k ug b Tenestegjenta Tenestegjenta n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 006 Maria Digermulen k ug b tj Tenestegjenta Vefsen n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 007 Eva Hønesdal k ug mt fl Skulegjenta Vefsen n s Sedvanleg bustad: Hønesdal Bygning for nattopphald: Hovedbygning 008 Olav Skauge m ug b el Lærar i folkeskulen Lindaas n s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 009 Mikal L. Vikdal m ug f fl Gardsarbeidar og fiskar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Nesna Bygning for nattopphald: Hovedbygning 010 Olaus L. Vikdal m g b hf Holdsmann Vefsen n s Bygning for nattopphald: Holdsstova 011 Maren Hansdotter k g b hm Holdskona Vefsen n s Bygning for nattopphald: Holdsstova Fjorden Trøen (4 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Peter Eliassen Vikdal m g b hf Gardbrukar og fiskar Tjøtta n s 002 Maria Olavsdotter k g b hm Gardmandskona Vefsen n s 003 Emil Pettersen m ug f s Fiskar og arbeidar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Hemnes 004 Rolv Pettersen m ug b s Son Vefsen n s 005 Fredrik Pettersen m ug b s Son Vefsen n s 006 Tormod Pettersen m ug b s Son Vefsen n s Fjorden Alternesviki (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Johan Larsen Vikdal m g f hf Fiskar og gardbrukar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Alstahaug 002 Maria Olsdotter k g b hm Kona n s 003 Asbjørn Johansen m ug b s Son Vefsen n s 004 Lars Jonsen m e b hf Fiskar og gardbrukar Vefsen n s Sjukdom: d født 005 Edvind Larson m ug b s Son Vefsen n s Fjorden Bunes (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mikal Danielsen Vikdal m g b hf Fiskar og gardbrukar n s 002 Bergitta Klausen k g b hm Kona Vefsen n s 003 Martin Mikalsen m ug b s Son Vefsen n s 004 Kristina Nilsdotter k e b Holdskona Holdskona Vefsen n s 005 Elen Ingebrigtsdotter k ug b fl Utsett for pengar Vefsen n s Fjorden Yttervik (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Sveinson m g b hf Husmann Vefsen n s 002 Lovise Nilsdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Sakarias Olsen m ug b s Son Vefsen n s 004 Ole Olsen m ug b s Son Vefsen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1824 Vefsen Fjorden Vollen (3 m, 5 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Nilsen Vikdal m g b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Matea Olausdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Lovise Olsen k ug b d Dotter Vefsen n s 004 Oluf Olsen %(Nilsen)% m ug b s Son Vefsen n s 005 Nora Olsen k ug b d Dotter Vefsen n s 006 Torvald Olsen m ug b s Son Vefsen n s 007 Maren Hunnaalvatn k ug mt fl Skulegjenta Fors. Gaardbr Vefsen n s Sedvanleg bustad: Hunnaalv. 008 Johanna Hunnaalvatn k ug mt fl Skulegjenta Fors. Gaardbr Vefsen n s Sedvanleg bustad: Hunnaalv. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Fjorden Bryggja (naust) 3 (3 m, 0 k) Albert P. Hunnaalvatn m g mt hf Fiskar og gardbrukar Vefsen n s Sedvanleg bustad: Hunnaalv. 002 Einar P. Hunnaalvatn m ug mt s Baatbyggjar Vefsen n s Sedvanleg bustad: Hunnaalv. 003 Edvard B. Hunnaalvatn m g mt hf Gardbrukar n s Sedvanleg bustad: Hunnaalv Fjorden Digermulen (1 m, 5 k) (1 m, 6 k) 001 Anders Mikalsen Digerm. m g b hf Gardbrukar og fiskar Vefsen n s 002 Olga Persdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Dagny Andersdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 004 Ingeborg Eriksdotter k e b hm Enkja etter Mikal Digerm Vefsen n s 005 Maghild Pettersdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 006 Anna Mikalsdotter k ug f d Dotter Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Mosjøen 007 Nille Nilsdotter k e b fl Holdskona Vefsen n s Fjorden Finnar 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Tomsen m e b hf Fjellfinn Selvstændig Vefsen n s flyttefin Etnisitet: ln Språk: n og l 002 Anna Tomsen k e b d Hm Fors. Flyttefin Vefsen n s Etnisitet: ln Språk: n og l 003 Petter Konradsen m ug b s Son Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n og l Fjorden Steinrud (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Lars Persen Vikdal m g b hf Gardbrukar, fiskar og Vefsen n s timberm. 002 Julia Olsdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Einar Larssen m ug b s Son Vefsen n s 004 Lovise Larsen k ug b d Dotter Vefsen n s 005 Per Larssen m ug b s Son Vefsen n s 006 Toralv Larssen m ug b s Son Vefsen n s 007 Ragnhild Larsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 008 Anna Larsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 009 Per Larssen m e b fl Gardsarbeidar Vefsen n s 010 Berit Bjenjaminsdotter k ug b Utsett for pengar Utsett for pengar Fors. Fattigvæsenet Vefsen n s Fjorden Hønesdal (3 m, 5 k) (3 m, 6 k) 001 Lars Kristiansen Hønesdal m g b hf Gardbrukar og fiskar Vefsen n s 002 Emilie Nilsdotter k g b hm Kona Vefsen n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 003 Olea Larsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 004 Ludvig Larssen m ug b s Son, fiskar Vefsen n s 005 Egild Larssen m ug b s Son Vefsen n s 006 Eva Larsdotter k ug f d Dotter Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 007 Nora Larsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 008 Elisa Larsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 009 Ragna Mekalsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s Fjorden Sjøremma (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Ole Hanssen Hunndal m ug b Ungkar Fiskar og husmann Vefsen n s 002 Krisitan Hanssen Hunndal m ug b Ungkar Fiskar og husmann Vefsen n s Fjorden Grønevik (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Anton Olsen Grønevik m g b hf Gardbrukar og fiskar Tjøtta n s 002 Maria Andersen k g b hm Kona Vefsen n s 003 Johan Antonsen m ug b s Son Vefsen n s 004 Edvind Antonsen m ug b s Son Vefsen n s 005 Ola Antonsen m ug b s Son Vefsen n s 006 Angell Antonsen m ug b s Son Vefsen n s 007 Frida Antonsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 008 Else Olsdotter k e b Holdskona Holdskona Vefsen n s Fjorden Sørgarden (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Andreas Abelson m g b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Hansine Bendiksdotter k g b hm Kona Tjøtta n s 003 Aksel Andreassen m ug b s Gardbrukar og fiskar Vefsen n s 004 Alfred Andreassen m g b s Timbermann og fiskar Vefsen n s 005 Anna Grønevik k g b Sonekona Kona aat Alfred Vefsen n s 006 Eline Andreassen k ug b d Dotter Vefsen n s 007 Olea Andreassen k ug b d Dotter Vefsen n s 008 Birger Andreassen m ug b s Son Vefsen n s Fjorden Sørgarden (4 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Helmer Pettersen m g b hf Gardbrukar og steinarb Overhallen s 002 Anna Johansdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Birger Helmersen m ug f s Fiskar og gardbrukar Fauske n s Sannsynleg opphaldstad: Tjøtta 004 Bjarne Andreassen m ug b s Son Ofoten n s 005 Fridtjov Helmersen m ug b s Son Vefsen n s 006 Johan Anderssen m e b Holdsmann Holdsmann Vefsen n s Fjorden Kleiva (4 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Eilert Eilertsen m g b hf Gardbrukar og fiskar Tjøtta n s 002 Maren Pettersdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Einar Eilertsen m ug f s Fiskar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Tjøtta 004 Petra Eilertsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 005 Sofie Eilertsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 006 Johan Eilertsen m ug b s Son Vefsen n s 007 Eline Olsdotter k e b Sonekona Huslegt arbeid Vefsen n s 008 Artur Mikalsen m ug b s Son Vefsen n s 009 Mathilde Mikalsen k ug b d Dotter Vefsen n s 010 Einar Ankersen m ug b s Brorson aat Eilert Tjøtta n s 011 Magda Martinsdatter k ug b d Dotter aat Petra Vefsen n s Folketeljinga Fjorden Hunnaala (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1824 Vefsen 001 Edvard Nilssen Hunnaala m g b hf Gardbrukar og fiskar Vefsen n s 002 Oleanna Pettersdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Karl Edvardsen m ug b s Gardsarbeidar og fiskar Vefsen n s 004 Nora Edvardsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 005 Einar Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 006 Asbjørn Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 007 Petrina Tomasdotter k ug b tj Tenestegjenta Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n 008 Petter Mikelsen m e b tj Holdsmann Vefsen n s Fjorden Øren (6 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Helmer Sund m g b hf Gardbrukar og fiskar Stamnes n s 002 Marie Sund k g b hm Gardmannskona Tjøtta n s 003 Nelson Sund m ug f s Fiskar og gardsarb Tjøtta n s Sannsynleg opphaldstad: Nesna 004 Halvdan Sund m ug b s Son Vefsen n s 005 Toralv Sund m ug b s Son Vefsen n s 006 Harald Sund m ug b s Son Vefsen n s 007 Gudrun Sund k ug b d Dotter Vefsen n s 008 Georg Sund m ug b s Son Vefsen n s 009 Fridtjov Sund m ug b s Son Vefsen n s 010!! Sund* k ug b d Dotter Vefsen n s Merknad: Udøypt gjenta Fjorden Søttaren (8 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) Egild Eliassen m ug b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Egild Edvardssen m ug b s Son til Edvard Vefsen n s 003 Johan Eliassen m g b hf Fiskar Vefsen n s 004 Anna Hansdotter k g b hm Kona aat Johan Vefsen n s 005 Hjalmar Johansen m ug b s Son aat Johan Vefsen n s 006 Nils Eliassen m g b s til Elias Skomakar Vefsen n s 007 Petra Jensdotter k g b Kona aat Nils Kona Stamnes n s 008 Ernst Nilssen m ug b s aat Nils Son Vefsen n s 009 Elias Nilssen m g b Holdsmann Holdsmann Vefsen n s 010 Martina Abelsdotter k g b Holdskona Holdskona Vefsen n s 011 Sigurd Eliassen m ug b s til Elias Maalar og arbeidar Vefsen n s Fjorden Groftvika (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Edvard Eliassen m g b hf Arbeider (trearbeid) Vefsen n s 002 Jenny Edvardsdotter k g b hm Kona aat Edvard Vefsen n s 003 Hallfrid Edvardsdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 004 Johan Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 005 Halvdan Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 006 Aksel Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 007 Eilef Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 008 Agnar Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s Fjorden Høneset (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Bergitte Nilsdotter k e b hm Fattighjelp Vefsen n s Språk: n 002 Olaus Tomassen m ug b s Gardsarbeid Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n 003 Oskar Tomassen m ug b s Gardsarbeid Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n 004 Nils Tomassen m ug b s Son Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n 005 Karen Tomasdotter k ug b d Dotter Vefsen n s Etnisitet: b Språk: n 006 Egild Tomassen m ug b s Son Vefsen n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Etnisitet: b Språk: n Fjorden Dimmeldal (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Per Larssen m g b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Martine Bendiksdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Edvind Pettersen m ug f s Gardbrukar og fiskar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Tustvatsbygdi Hatfjelddalen 004 Anna Persdotter k ug b d Dotter Vefsen n s 005 Emma Persdotter k ug b d Dotter Vefsen n s Fjorden Hunnaalvatnet (5 m, 4 k) (9 m, 6 k) 001 Petter Bendiksen m g b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Elen Jonsdotter k g b hm Kona Vefsen n s 003 Albert Pettersen m g f hf Fiskar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 004 Maren Larsdotter k g b hm Kona aat Albert Vefsen n s 005 Einar Pettersen m ug f s Baatbyggjar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 006 Ottar Pettersen m ug f s Gardsarbeidar og fiskar Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Tustvatsbygdi %Vikdal% Hatfjelddal 007 Kristofer Albertsen m ug b s Son aat Albert Vefsen n s 008 Edvard Bendiksen m g f hf Gardbrukar og Vefsen n s timbermand Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 009 Anna Nilsdotter k g b hm Kona Vefsen n s 010 Maria Edvardsdatter k ug b d Dotter Vefsen n s 011 Maren Edvardsdatter k ug f d Dotter Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 012 Johanna Edvardsdatter k ug f d Dotter Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Vikdal 013 Einar Edvardssen m ug b s Son Vefsen n s 014 Gustav Edvardsen m ug b s Son Vefsen n s 015 Haakon Edvardsen m ug b s Son Vefsen n s Fjorden Juvika (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Nilsen Juvik m g b hf Gardbrukar Vefsen n s 002 Elianna Nilssen k g b hm Kona Vefsen n s 003 Petra Olsen k ug b d Dotter Vefsen n s Sjukdom: a fr. barnd. 004 Elias Olsen m g b s Fiskar Vefsen n s 005 Amalia Kristofersen k g b Kona aat Elias Kona Stamnes n s 006 Elise Olsen k ug b d Dotter Vefsen n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 466 (kvinner: 231, menn: 235) Bustader i kretsen: 63 Krets: 002 Nes Prestegjeld: Vefsen Herred/by: Vefsen Nes Øyen (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Andreassen m g b hf Gårdbruger Vefsen n s 002 Dorthea Olsdatter k g b hm Gårdbr.kone Vefsen n s 003 Asgeir Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Erling Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 005 Oleiv Johansen m ug b s Gjæter Vefsen n s 006 Torvald Johansen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Olga Johansen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 008 Hjørdis Johansen k ug b d Datter Vefsen n s 009 Torbjørg Johansen k ug b d Datter Vefsen n s Nes Øyen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Hagen m g b hf Gårdbruger Skiaker n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1824 Vefsen 002 Anna Hagen k g b hm Gårdbr.kone Trondenesn s 003 Enok Hagen m ug b s Gaardbr.søn (syg, uden Trondenesn s erhv.) 004 Sigvald Hagen m ug b s Gårdbr.søn (agronom) Vefsen n s 005 Edmund Svendsen m ug b fl Dattersøn (gjæter) Vefsen n s 006 Johanna Hagen k ug b d Gårdbr.datter (syg, uden Vefsen n s erhv.) 007 Marie Hagen k ug b d Gårdbr.datter Vefsen n s (tjenestepige) 008 Sigrid Svendsen k ug b fl Datterdatter (tjenestepige) Vefsen n s Nes Øyen (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Andreas Andersen m e b hf Sagarbeider Husm. uden Vefsen n s jord 002 Ingjerd Andreassen k ug b d Husholderske Vefsen n s 003 Annethe Andreassen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 004 Henny Andreassen k ug b d Datter Vefsen n s 005 Johanna Andreassen k ug b d Datter Vefsen n s 006 Agdis Andreassen k ug b d Datter Vefsen n s Nes Øyen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Marie Arntsen k ug b hm Gårdbrugerske Vefsen n s 002 Helene Nilsen k e b fl Føderaadskone Vefsen n s 003 Gunhild Olsen k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 004 Nils Andersen m ug b tj Tjenestegut Vefsen n s 005 Ansgar Karlsen m ug b fl Uden erhverv Fors. Grubearbeider Vefsen n s Nes Øverøyen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Nils Mikkelsen m g b hf Gardbruger Vefsen n s 002 Nekoline Olsdatter k g b hm Gårdbr.kone Vefsen n s 003 Lars Nilsen m ug b s Gårdbr.søn (tjenestegut) Vefsen n s 004 Josef Nilsen m ug b s Gårdbr.søn Vefsen n s 005 Karoline Nilsen k ug b d Gårdbr.datter Vefsen n s (tjenestepige) 006 Magda Nilsen k ug b tj Gjæter Vefsen n s 007 Anna Nilsdatter k e b hm Føderådskone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Jenny Josefsdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Øverøyen (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Nils Nilsen Hagfors m g b hf Sagarbeider Vefsen n s 002 Petra Nilsen k g b hm Arbeiderkone Vefsen n s 003 Erling Nilsen m ug b s Arbeidersøn Vefsen n s 004 Olav Nilsen m ug b s Arbeidersøn Vefsen n s 005 Trygve Nilsen m ug b s Arbeidersøn Vefsen n s 006 Ragnar Nilsen m ug b s Arbeidersøn Vefsen n s 007 Nanna Nilsen k ug b d Arbeiderdatter Vefsen n s 008 Gudrun Nilsen k ug b d Arbeiderdatter Vefsen n s 009 Vigdis Nilsen k ug b d Arbeiderdatter Vefsen n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Nes Øyen (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) Mikal Johnsen m g b hf Sagarbeider & gårdbr Vefsen n s 002 Nekoline Andreassen k g b hm Arbeider & gårdbr.kone Vefsen n s 003 Nils Mikalsen m ug b s Sagarbeider & fisker Vefsen n s 004 Andreas Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Johan Mikalsen m ug b s Søn (gjæter) Vefsen n s 006 Ole Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Trygve Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s 008 Toralv Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s 009 Aslaug Mikalsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 010 Kristine Mikalsen k ug b d Barnepige Vefsen n s 011 Marie Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 012 Anna Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 013 Aagot Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s Nes Nes (3 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Even Sund m e b hf Gaardbruger (selveier) Hevne n s 002 Sigvald Sund m ug mt fl Skoleelev Vefsen n s Sedvanleg bustad: Mosjøen 003 Olianna Jensdatter k ug b tj Husholderske Vefsen n s 004 Ana Johansdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 005 Nils Mjaavatn m g mt el Lærer Vefsen n s Sedvanleg bustad: Mjaavatne Nes Øybakken (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Arnt Nilsen m g b hf Gaardbruger & tøm.mand Vefsen n s 002 Anne Ingebriktsen k g b hm Gårdbr.kone Vefsen n s 003 Magnhild Martinsen k ug b fl Sønnedatter Vefsen n s 004 Nils Arntsen m g b hf Inderst (uhrmager) Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 005 Anna Nilsen k g b hm Inderstkone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 006 Harald Nilsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 007 Eilif Nilsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 008 Arvid Nilsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 009 Arild Nilsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 010 Einar Nilsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 011 Marie Nilsen k ug b d Datter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen Nes Fredlund (5 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Johan Andersen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Olianna Bentsen k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Petter Johansen m ug b s Gjæter Vefsen n s 004 Arvid Andreassen m ug b fl D.søn Vefsen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1824 Vefsen 005 Petra Johansen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 006 Olaug Johansen k ug b d Datter Vefsen n s 007 Paula Johansen k ug b d Datter Vefsen n s 008 Agnes Johansen k ug b fl Datterdatter Vefsen n s 009 Konrad Kristiansen m g b hf Inderst (arbeider) Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 010 Julianna Johansdatter k g b hm Inderstkone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 011 Kaare Konradsen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 012 Anna Konradsdatter k ug b d Datter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 013 Klara Konradsdatter k ug b d Datter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen Nes Moen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Petter Andersen m g b hf Husmand (uden jord) & Vefsen n s snedk. 002 Lorentse Mikkelsen k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Paula Olsen k ug b fl Datterdatter Vefsen n s Nes Tverraaen (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Helmer Olsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Pauline Pedersen k g b hm Gårdmanskone Vefsen n s 003 Ottar Helmersen m ug b s Gjæter Tjøtta n s 004 Eilif Helmersen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Hermund Helmersen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Rolv Helmersen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Reidar Helmersen m ug b s Søn Vefsen n s 008 Einar Helmersen m ug b s Søn Vefsen n s 009 Milda Johansen k ug b fl Tjenestepige Vefsen n s 010 Ragna Helmersen k ug b d Datter Vefsen n s Nes Tverraaen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Petter Eliassen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Kristense Larsdatter k g b hm Gårdbrugerkone Vefsen n s 003 Johan Nilsen m ug b el Fattigunderstøttet Vefsen n s Sjukdom: a 004 Johan Pettersen m g b hf Inderst (fisker & Vefsen n s tømmerfl.) 005 Karoline Larsdatter k g b hm Inderstkone Hatfjelddalen n s 006 Eva Johansdatter k ug b d Datter Vefsen n s Nes Tverraaen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Daniel Olsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Pauline Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Ole Danielsen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Torvald Danielsen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Karanda Danielsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 006 Ole Bentsen m e b hf Føderaadsmand Vefsen n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Tverraaen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Petter Sivertsen m g b hf Husmand Vefsen n s 002 Anne Larsdatter k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Johan Gunnarsen m ug b el Forpleies i huset Tjøtta n s Etnisitet: lf Språk: n Nes Lillejorden 17 1, 2, 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Mikal Nilsen m g b hf Husmand & fisker Vefsen n s 002 Johanna Johnsdatter k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Jørgen Mikalsen m ug b s Gjæter Vefsen n s Nes Kjærstad (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Mikal Andersen m e b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Anders Mikalsen m ug b s Korporal Vefsen n s 003 Mathea Mikalsen k ug b d Husholderske Vefsen n s 004 Hanna Mikalsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 005 Marie Mikalsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 006 Borghild Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 007 Olga Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 008 Anders Pedersen m g b hf Føderaadsmand Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Lovise Andersen k ug b d Husholderske Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Sørstad (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Marius Olsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Maren Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Ole Mariussen m ug b s Fisker & tømmerfløter Vefsen n s 004 Karl Mariussen m ug b s Fisker & tømmerfløter Vefsen n s 005 Oleiv Mariussen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Anna Mariusdatter k ug b d Tjenestepige Vefsen n s Nes Kjærstad (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Ole Slettebak m g b hf Gaardbruger (selveier) Herø i n s Søndmør Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1897 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Herø i Søndmør Siste bustad i Amerika: S. Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Gunhilda Slettebak k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsn Siste bustad i Amerika: S. Dakota 003 Martinus Slettebak m ug b s Søn Syd- Dakota USA Stilling i Amerika: Farmerkone Merknad: n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1824 Vefsen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: S. Dakota Stilling i Amerika: Søn Merknad: 004 Bjarne Slettebak m ug b s Søn Vefsen n s 005 Petra Eliasdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 006 Gudrun Pettersen k ug b tj Gjæter Vefsen n s 007 Gabriel Olsen m e b hf Føderaadsmand Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Jens Iversen m g b hf Inderst (sagarbeider) Velfjorden s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Benjamina Pedersdatter k g b hm Inderstkone Mo i n s Helgeland Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Gerhard Jensen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Osheim (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Petter Jakobsen m g b hf Gaardbruger & Vefsen n s sagarbeider 002 Karen Mikalsen k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Magnhild Pettersen k ug b d Datter Vefsen n s 004 Agnes Pettersen k ug b d Datter Vefsen n s 005 Borghild Hansdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s Nes Kjærstad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johan Jakobsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Pauline Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Jakob Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Ole Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 005 Kristine Johansen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 006 Karen Johansdatter k ug b d Tjenestepige Vefsen n s Nes Kjærstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Lorntsen m g b hf Husmand Vefsen n s 002 Jakobine Olsdatter k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Hilda Haldorsen k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 004 Kristian Larsen m ug b s Syg (Fattigunderstøttet) Vefsen n s Sjukdom: a Nes Rud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Petter Jakobsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Bergitte Bentsen k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Jørgen Pettersen m ug b s Gjæter Vefsen n s Nes Frostad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Emelie Hansdatter k g b hm Gårdbrugerske (selveier) Vefsen n s 002 Olav Olsen m ug b s Gjæter Tjøtta n s 003 Petter Olsen m ug b s Søn Tjøtta n s 004 Eline Olsdatter k ug b d Tjenestepige Tjøtta n s Nes Aufles (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Anders Gabrielsen m e b hf Gaardbruger Vefsen n s 002 Jørgen Andersen m ug f s Fisker & tømmerfløter Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 003 Vilhelm Andersen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Torleiv Andersen m ug b s Gjæter Vefsen n s 005 Hilda Andersdatter k ug b d Husholderske Vefsen n s 006 Inga Kongsvold k ug b tj Tjenestepige Hatfjelddalen n s Nes Aufles (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Elias Bentsen m g f hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland 002 Marianna Andersdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Bernhard Eliassen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Ellen Eliassen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 005 Halfrid Eliassen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 006 Sigvarda Eliassen k ug b d Datter Vefsen n s 007 Ane Johansdatter k e b fl Føderaadskone Alstahaugn s 008 Bereth Mikkelsdatter k e b hm Føderaadskone Vefsen n s Nes Aufles (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mikal Eriksen m g b hf Gaardbruger Vefsen n s 002 Sovise!! Sivertsen k g b hm Gaardbrukerkone Vefsen n s 003 Toralv Mikalsen m ug b s Gjæter Vefsen n s 004 Borghild Mikalsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 005 Johan Eriksen m ug b fl Syg (uden erhverv) Vefsen n s Sjukdom: s Nes Aufles (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Johan Jakobsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Inger Antonsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Henry Johansen m ug b s Søn Vefsen n s 004 Arne Johansen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Einar Antonsen m ug b tj Gjæter Vefsen n s 006 Alfa Pettersen k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 007 Petter Johansen m e b hf Føderådsmand Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Ragna Pedersen k ug b fl Datterdatter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Jenny Pettersen k ug b d Husholderske Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Ottar Pettersen m ug f s Arbeider Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Vollstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Konrad Pettersen m g b hf Gårdbruger (selveier) Vefsen n s 002 Regine Andersdatter k g b hm Gårdbrugerkone Vefsen n s 003 Gudolv Gabrielsen m ug b s Søn Vefsen n s 004 Jorund Konradsen k ug b d Datter Vefsen n s 005 Brynhild Ingebritsen k ug b el Fattigunderstøttet Vefsen n s Sjukdom: a Nes Grøva (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Johansen m ug b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Ludvik Johansen m ug b fl Tjenestegut Vefsen n s 003 Oleif Johansen m ug b fl Syg, uden egentl. erhverv Vefsen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1824 Vefsen 004 Anna Johansen k ug b fl Tjenestepige Vefsen n s 005 Jensine Antonsdatter k e b fl Husholderske Vefsen n s Nes Grøvneset (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Daniel Johansen m g b hf Gaardbruger & tøm.fl Vefsen n s (selveier) 002 Mette Andersen k g b hm Gårdbrugerkone Vefsen n s 003 Trygve Danielsen m ug b s Søn Vefsen n s 004 Johan Andersen m g b hf Føderaadsmand Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 005 Anna Danielsdatter k g b hm Føderaadskone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 006 Ludvig Johansen m ug b s Arbeider Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Grøva (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Johansen m g b hf Gaardbruger (selveier) Vefsen n s 002 Nikoline Andreassen k g b hm Gaardbrugerkone Stod Pr. n s Stenkj. 003 Julianna Johansen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 004 Bjarne Jakobsen m ug b fl Dattersøn Vefsen n s 005 Jens Antonsen m ug b tj Gjæter Vefsen n s Nes Grøva (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Helge Olsen m g b hf Inderst (fisker & Vefsen n s tømmerh.) Arbeidsledig: l 002 Nekoline Nilsdatter k g b hm Inderstkone Vefsen n s 003 Karl Helgesen m ug b s Søn Vefsen n s 004 Nils Helgesen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Johan Helgesen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Reidar Helgesen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Alfa Helgesen k ug b d Datter Vefsen n s 008 Agnes Helgesen k ug b d Datter Vefsen n s 009 Dagny Helgesen k ug b d Datter Vefsen n s 010 Ragna Helgesen k ug b d Datter Vefsen n s 011 Lina Tøgersen k ug b tj Tjenestepige Tjøtta n s Nes Kvalfors (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Mikal Pettersen m g b hf Gaardbruger (leilænding) Vefsen n s 002 Lovise Larsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Martin Mikalsen m ug b s Gjæter Vefsen n s 004 Alma Mikalsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 005 Einar Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Emma Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 007 Paula Mikalsen k ug b d Datter Vefsen n s 008 Anne Pettersdatter k e b hm Føderaadskone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Bergithe Andersdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Kvalfors (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mikal Pedersen m g b hf Gaardbruger (leilænding) Vefsen n s 002 Emanda Pedersen k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Anna Mikalsdatter k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 004 Magnhild Mikalsen k ug b d Barnepige Vefsen n s 005 Petter Mikalsen m ug b s Søn Vefsen n s Nes Kvalfors 22 9 (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Johan Pedersen m g b hf Husmand Vefsen n s 002 Bereth Nilsdatter k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Anders Eliassen m g b hf Stenarbeider (underst.) Vefsen n s 004 Petra Johansen k g b hm Arbeiderkone Vefsen n s 005 Johan Andersen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Halvdan Andersen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Bara Andersdatter k ug b d Datter Vefsen n s 008 Henny Andersdatter k ug b d Datter Vefsen n s 009 Magnhild Andersdatter k ug b d Datter Vefsen n s Nes Kvalfors 22 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars Pedersen m g b hf Husmand Vefsen n s 002 Maren Larsdatter k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Hallvard Halvorsen m e b el Fattigunderstøttet Vaaler n s (Solør) 004 Petter Ervik m g b hf Fisker (inderst) Tjøtta n s 005 Anna Larsdatter k g b hm Fiskerkone Vefsen n s Nes Kvalfors 22 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Anders Pedersen m g b hf Husmand Vefsen n s 002 Ane Johnsdatter k g b hm Husmandskone Hatfjelddalen n s 003 Nils Andersen m ug b s Arbeider Vefsen n s 004 Egil Andersen m ug b s Søn Vefsen n s 005 Harald Andersen m ug b s Søn Vefsen n s 006 Anna Andersdatter k ug b d Tjenestepige Vefsen n s Nes Stimo 22 9 (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Nils Nilsen m g b hf Husmand & skogarbeider Vefsen n s 002 Kristine Pedersen k g b hm Husmandskone Vefsen n s 003 Olianna Nilsen k ug b d Barnepige Vefsen n s 004 Albert Ludvigsen m g b fl Arbeider (inderst) Vefsen n s Arbeidsledig: l 005 Inga Nilsen k g b fl Arbeiderkone Vefsen n s 006 Erling Albertsen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Jenny Albertsen k ug b d Datter Vefsen n s 008 Aslaug Albertsen k ug b d Datter Vefsen n s 009 Paula Albertsen k ug b d Datter Vefsen n s Nes Stimo 22 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Larsen m e b hf Husmand Vefsen n s 002 Jørgine Pedersen k ug b d Husholderske Vefsen n s Nes Forsjorden (6 m, 5 k) 10 (6 m, 4 k) Bendik Knudsen m g b hf Gårdbruger (leilænding) Vefsen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1824 Vefsen 002 Bereth Jakobsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Johan Bendiksen m ug b s Syg (uden erhverv) Vefsen n s 004 Jakob Bendiksen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 005 Birger Bendiksen m ug b s Gjæter Vefsen n s 006 Ivar Bendiksen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Knud Bendiksen m ug b s Søn Vefsen n s 008 Borghild Bendiksen k ug b d Datter Vefsen n s 009 Anne Larsdatter k ug b tj Tjenestepige Vefsen n s 010 Josefine Hansen k ug b tj Skrædder Vega n s 011 Lina Tustevatn k g mt el Lærerinde Fru Vefsen n s Sedvanleg bustad: Mosjøen Nes Forsjorden (8 m, 6 k) 14 (8 m, 6 k) Johan Ingebrigtsen m g b hf Gaardbruger (leilænding) Vefsen n s 002 Karen Pedersdatter k g b hm Gaardbrugerkone Vefsen n s 003 Olav Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Karl Johansen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 005 Rolv Johansen m ug b s Gjæter Vefsen n s 006 Jørgen Johansen m ug b s Søn Vefsen n s 007 Dorthea Johansen k ug b d Barnepige Vefsen n s 008 Kristine Johansdatter k ug b d Datter Vefsen n s 009 Borghild Johansdatter k ug b d Datter Vefsen n s 010 Peder Johansen m g b hf Inderst (arbeider) Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 011 Anna Gregersen k g b hm Inderstkone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 012 Georg Pedersen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 013 Odin Pedersen m ug b s Søn Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 014 Emma Pedersdatter k ug b d Datter Vefsen n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen Nes Øksendalen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Pedersen m g b hf Gårdbruger (leilænding) Vefsen n s 002 Anna Larsdatter k g b hm Gårdbrugerkone Vefsen n s 003 Olav Olsen m ug b s Tjenestegut Vefsen n s 004 Petra Olsen k ug b d Tjenestepige Vefsen n s 005 Egil Lukkassen m ug b tj Gjæter Vefsen n s 006 Mathis Johnsen m ug b fl Rentenist Vefsen n s 007 Johanna Olsdatter k e b hm Føderaadskone Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Dorthea Pedersdatter k ug b fl Tjenestepige Vefsen n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Nes Øksendalen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer