Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1896 (kvinner: 876, menn: 1020) Bustader: 233 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 196 (kvinner: 101, menn: 95) Bustader i krinsen: 27 Krins: 001 Herred/by: Måsøy herred Folketeljinga Gjesnæs 3a 001 Edvard Opdahl m g b hf Handelsbestyrer 1868 Talvik Fin 002 Johanna Opdahl k g b hm Gift med husfaderen 1878 Hammerfest Fin 003 Aslaug Opdahl k ug b Adoptiv-d Barn Måsøy 004 Sofie Mathisen k ug b tj Kjøkkenpige 1874 Alten Fin Etnisitet: n %b% 005 Therese Pettersen k ug b tj Barnepige 1883 Kjelvik Fin 006 Harald Johnsen m ug mt b s fors. af handelsmand 1886 Kjelvik Fin Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Lebesby Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Gerd Johnsen k ug mt b d? 1893 Kjelvik Fin Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Lebesby Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Johan P. Karlsen m g b hf Fisker 1859 Tysfjorden Nor Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen 009 Ingeborg Ovidia Karlsen k g b hm Husgjerning og Kreaturstel 1856 Tysfjorden Nor Fiskerkone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen 010 Aldor Karlsen m ug b s Fisker 1879 Tysfjorden Nor Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen 011 Lars Bergiton Karlsen m ug b s Barn 1886 Kjelvik Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen 012 Augusta Viktoria Karlsen k ug b d Barn 1894 Kjelvik Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen 013 Anna Hansen k ug b tj Husgjerning 1879 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bageribygningen Etnisitet: n %b% 014 Albert Torstensen m g f hf Fisker 1873 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning no Hilma Torstensen k g f hm Fiskerkone 1875 Vadsø by Fin Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: n %b% 016 Anders Torstensen m ug b s Barn Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: n %b% 017 Georg Mathisen m ug f tj Fisker 1881 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning no Elise Palmqvist k ug b fl Arbeide af forskjelligt slags 1878 Vadsø By Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: n %b% 019 Valborg Nilsen k ug b hm Arbeide af forskjelligt slags 1852 Loppen Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 2 Etnisitet: Svensk 020 August Hansen m ug b s Barn 1888 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Gjesnæs telegrafstation 3a Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Aas m g b hf Telegrafbestyrer og 1853 Vikten NT postaabner Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Leiet Telegrafstation 002 Josefine Aas k g b hm Gift med husfaderen 1861 Kjelvik Fin Husgjerning 003 Astrid Aas k ug b d Husgjerning 1884 Kjelvik Fin 004 Torleif Aas m ug f s Husgjerning 1886 Vikten Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik 005 Magnus Aas m ug b s Barn 1890 Kjelvik 006 Ottar Aas m ug b s Barn 1892 Kjelvik 007 Arnold Aas m ug b s Barn 1894 Kjelvik 008 Elisabeth Gustavsen k ug b tj Tjenestepige Husgjerning 1880 Kistrand Fin Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f Registreringssentral for historiske data Side 9

10 2018 Måsøy herred Gjesnæs 3a 001 Gjert Dahl m g b hf Fisker 1864 Bergen Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Wilhelmine Dahl k g b hm Husgjerning Fiskerkone 1871 Alten Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 3 Etnisitet: n %b% 003 Herman Dahl m ug b s Barn 1895 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Louise Dahl k ug b d Barn Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Hjalmar Christensen m g b hf Fisker 1872 Hammerfest Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Oline Christensen k g b hm Fiskerkone 1871 Vardø Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Jens Torstensen m g f hf Fisker 1848 Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning Olufine Torstensen k g b hm Fiskerkone 1852 Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning Jens Anton Torstensen m ug f s Fisker 1881 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning Hans Torstensen m ug f s Fisker 1883 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning Alfred Torstensen m ug b s Barn 1886 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning Klara Torstensen k ug b d Barn 1893 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning Borghild Torstensen k ug b d Barn 1898 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning Lars H. Olsen m ug b el Bryggearbeider og 1862 Lyngen Tr Tømmermand Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengstuen Etnisitet: n %b% 015 Hans M. Pedersen m ug b el Fisker 1874 Balsfjord Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Gjesnæs 3a 001 Marinius Torstensen m g f hf Fisker 1877 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Sidebygning no Antona Torstensen k g b hm Fiskerkone 1877 Kjelvik Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 6 Etnisitet: n %b% 003 Anton Torstensen m ug b s Barn Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Kristine Walsøe k ug b tj Barnepige 1892 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Georg Pedersen m g b hf Fisker 1874 Kvænangen Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Hanna Pedersen k g b hm Husgjerning og Kreaturstel 1877 Måsøy Fiskerkone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Gunvald Pedersen m ug b s Barn 1898 Kjelvik Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 7 008!! Pedersen* k ug b d Barn Måsøy Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pige Bygning for nattopphald: Sidebygning no Ole Sakariassen m e b fl Fisker 1840 Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Simon Pedersen Helfjord m g mt b hf Emissær 1869 Hadsel Nor Statsb.: Trusamf.: En luth. frikirke Sedvanleg bustad: Hadsel Bygning for nattopphald: Sidebygning no 7 Etnisitet: lf Gjesnæs 3a 001 Søren Torstensen m g b hf Fisker 1824 Karlsø Tr Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Hansine Torstensen k g b hm Husgjerning og Kreaturstel 1834 Karlsø Tr Fiskerkone 003 Hans Petersen m ug b Fostersøn 1888 Måsøy 004 Laura Lindberg k ug b Fosterdatter 1891 Måsøy Gjesnæs 3a 001 Mariane Albrigtsen k e b hm Tilsyn med fyrlanterne Vaagan Kabelvaag Nor Arbeide af forskjelligt slag 002 Ragna Albrigtsen k ug b d 1886 Kvæfjord Tr 003 Astrid Albrigtsen k ug b d 1889 Kvæfjord Tr 004 Anna Albrigtsen k ug b d 1890 Måsøy 005 Helga Albrigtsen k ug b d 1893 Måsøy 006 Rolf Albrigtsen m ug b s 1895 Måsøy 007 Dagmar Albrigtsen k ug b d 1897 Måsøy Gjesnæs 3a 001 Petra Steen k e b hm Arbeide af forskjelligt slags 1858 Kvænangen Tr 002 Secilie Steen k ug b d 1890 Måsøy 003 Olga Steen k ug b d 1894 Måsøy 004 Peder Jensen m e mt el Fisker 1849 Alten Fin Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Alten 005 Johan Bostrøm m g b hf Fisker 1854 Nedre Tornio Sverige Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 006 Sigrid Bostrøm k g b hm 1856 Balsfjord Tr Gjesnæs 3a 001 Konrad Anthonsen m g b hf Fisker 1862 Trondenes Tr 002 Oline Anthonsen k g b hm 1866 Måsøy 003 Harald Anthonsen m ug b s 1890 Måsøy 004 Rebekka Anthonsen k ug b d 1893 Måsøy 005 Olaug Anthonsen k ug b d 1895 Måsøy 006 Bjarne Anthonsen* m ug b s Måsøy Tunes Klaus Eide m g b hf Handelsmand 1865 Brønø Nor 002 Henriette Eide k g b hm Gift med husfaderen 1875 Alten Fin 003 Hilda Eide k ug b d 1892 Måsøy 004 Valdemar Eide m ug b s 1894 Brønø 005 Aagot Eide k ug b d 1897 Måsøy 006 Konstanse Eide k ug b d Måsøy 007 Heiberg L. Lorentsen m g b hf Fiskeri 1876 Tjøttø Nor 008 Selmine Lorentsen k g b hm 1881 Talvik Fin 009 Anna Kaspara Lorentsen k ug b d Måsøy Tufjord 2a 001 Bernhard Pedersen m g b hf Fiskeri jordbrug 1869 Kvænangen Tr 002 Oline Pedersen k g b hm 1868 Karlsø Tr 003 Oskar Pedersen m ug f s 1888 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Skarsvaag i Kjelvik 004 Adolf Pedersen m ug b s 1893 Måsøy 005 Harald Pedersen m ug b s 1894 Måsøy Registreringssentral for historiske data Side 11

12 2018 Måsøy herred 006 Theovald Pedersen m ug b s 1895 Måsøy 007 Trygve Pedersen m ug b s 1897 Måsøy 008 Marie Pedersen k ug b d Måsøy 009 Marie Sakariassen k ug b tj husligt arbeide 1881 Måsøy Vandholmerne Ulrik Wiig m g b hf Fiskeri jordbrug 1864 Kjelvik 002 Otilie Wiig k g b hm 1860 Trondenes Tr 003 Astrid Wiig k ug b d 1891 Måsøy 004 Henrik Olsen Langseth m ug b el Fiskeri 1852 Thingvold Rom Larsvandet Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Olsen m g b hf Fiskeri 1852 Gedsaas Baahuslæn Sverige Statsb.: Trusamf.: Katholik romersk Etnisitet: Svensk 002 Kjerstine Olsen k g b hm 1838 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Katholik romersk Etnisitet: lf Vaselien 4a Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Christensen m g b hf Handelsmand 1852 Måsøy 002 Hansine Christensen k g b hm 1864 Måsøy 003 Signe Christensen k ug b d 1889 Måsøy 004 Dagny Christensen k ug b d 1893 Måsøy 005 Egil Christensen m ug b s 1894 Måsøy 006 Marie Gregersen k ug mt b d Husgjerningen 1884 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Maasø Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Marie Aleksandersen k ug b tj Kjøkken og fjøs 1883 Alten Fin 008 Andrine Gregersen k e b fl Underholdes af no 1, noget 1830 Borge Lofoten Nor arbeide 009 Sofie Tøllefsen k g mt b hm Jordmor 1848 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Maasø Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Bernhard Pettersen m g b hf Fisker 1874 Bindalen Nor Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Helene Pettersen k g b hm Fiskerkone 1874 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: n %b% 012 Odin Johannesen m ug b s 1888 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no Margrete Bertelsen k e b hm Forsørges af no Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: lf 014 Bernt Bertelsen m ug b s Fisker 1884 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 1 Etnisitet: n %b% 015 Johan Majala m g b hf Fisker 1864 Haparanda Sverige Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 2 Etnisitet: f 016 Elise Josefine Majala k g b hm 1877 Kvalsund Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 2 Etnisitet: n 017 Dagmar Johanna Majala k ug b d Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sidebygning no 2 Etnisitet: n %b% Russeelven under 4a Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Hans Bottolfsen m g b hf Fisker 1840 Sogndalsfjæra Sogndal NB 002 Ragnhild Bottolfsen k g b hm 1846 Alten Fin Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 003 Oluf Bottolfsen m ug b s fisker 1884 Måsøy 004 Marie Bottolfsen k ug b d 1887 Måsøy Lerpoldnæs Isak Johannesen m g b hf Fisker 1853 Øvre Tornio Sverige Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no 1 Etnisitet: f 002 Bergitte Johannesen k g b hm 1861 Talvik Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Theodor Johannesen m ug b s 1885 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no 1 Etnisitet: n %b% 004 Magna Johannesen k ug b d 1886 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Emil Johannesen m ug b s 1891 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Ingvald Johannesen m ug b s 1894 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Alette Johannesen k ug b d 1897 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Hans Iver Hansen m g b hf Fisker 1859 Skjærvø Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Antonette Hansen k g b hm 1867 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Henrik Hansen m ug b s 1889 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Georg Vilhelm Hansen m ug b s 1891 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Karl Hansen m ug b s 1894 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Rorbod no Lerpoldnæs Jens Larsen m g b hf Fisker 1872 Hammerfest Fin 002 Emma Larsen k g b hm 1874 Kistrand Fin 003 Hansine Larsen k ug b d 1898 Måsøy 004 Luvie Olenia Larsen k ug b d Måsøy 005 Hilma Ludvigsen k ug b fosterdatter fors. af fisker? 1889 Talvik Fin Lerpoldnæs Johan Adamsen m g b hf Fisker 1845 Muonio Finland Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 002 Lorentse Adamsen k g b hm 1853 Skjærvø Tr 003 Johannes Johansen m ug b s fisker 1881 Måsøy 004 Thea Johansen k ug b d husgjerningen 1883 Måsøy 005 Bernhard Ludvigsen m ug b fostersøn forsørges af hf 1891 Talvik Fin Lerpoldnæs Haagen Pedersen m g b hf Fisker 1830 Trondenes Tr Registreringssentral for historiske data Side 13

14 2018 Måsøy herred 002 Ane Sofie Pedersen k g b hm 1830 Trondenes Tr Lerpoldnæs Jørgen Olsen m g b hf Fisker 1852 Næsne Nor 002 Peroline Olsen k g b hm 1857 Trondenes Tr 003 Paul Johan Olsen m ug b s 1887 Måsøy 004 Sofie Alberta Olsen k ug b d 1894 Måsøy 005 Olaf Edvin Olsen m ug b s 1897 Måsøy 006 Karen Torstensen k ug b el Forskjelligt arbeide 1879 Måsøy 007 Hilmar Jørgensen m ug b s Måsøy Lerpolden 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Carl Wiig m g b hf Handelsbestyrer 1862 Kjelvik 002 Magdalene Wiig k g b hm Handelsberettiget 1871 Kistrand Fin 003 Carl Wiig m ug b s 1895 Måsøy 004 Josefine Wiig k e b fl Underholdes af no Karasuando Sverige Etnisitet: Svensk 005 Wally Sørensen k ug b tj Tjenestepige 1884 Kistrand 006 Helga Sørensen k ug b tj forsørges af hf 1892 Kistrand 007 Oluf August Olsen m ug b el Fisker 1837 Bohuslæn Sverige Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengstuen Etnisitet: Svensk 008 Martinus Markussen m ug b el Fisker og baadbygger 1859 Trondenes Tr Nordø under 3a 001 Beret Mathisen k e b hm Kreaturhold Gaardmandsenke 1831 Måsøy S 002 Nikoline Olsen k ug b fosterdatter Barn 1887 Måsøy Gjesnæs 3a Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Christoffer Walsøe m g b hf Fisker og tømmermand 1848 Lødingen Nor 002 Hanna Walsøe k g f hm 1864 Kjelvik Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Vardø herred Etnisitet: n %b% 003 Alfred Walsøe m ug b s 1886 Måsøy 004 Isak Walsøe m ug f s 1897 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Vardø herred Gjesnæs 3a 001 Mathias Møller Johannesen m g b hf Fisker 1850 Måsøy 002 Jensine Johannesen k g b hm 1855 Hammerfest Fin Risvik under Kristian Andreassen m g b hf Tilsynsmand ved fyrlampen 1851 Alten Fin Telegraf-opsynsmand Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Maren Serine Andreassen k g b hm 1858 Ibestad Tr 003 Kristian Andreassen m ug b s Fisker 1880 Tromsø 004 Agnes Andreassen k ug b d 1883 Vefsen Nor 005 Lovise Andreassen k ug b d 1885 Vefsen Nor 006 Fransiska Andreassen k ug b d 1889 Hammerfest 007 Josefine Andreassen k ug b d 1891 Hammerfest 008 Kristine Andreassen k ug b d 1894 Kjelvik Fin 009 Karl Andreassen m ug b s 1897 Måsøy 010 Karolius Andreassen m ug b s Måsøy 011 Bernt Olsen m e b el Fisker 1848 Aafjord ST Hvidstenene under 18 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Mathiassen m g b hf Fisker 1857 Vadsø Fin Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 002 Ane Mathiassen k g b hm 1869 Loppen Fin 003 Oldine Mathiassen k ug b d 1889 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f %b% 004 Elise Mathiassen k ug b d 1895 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f %b% 005 Isak Mikalsen m e b el Fisker 1836 Ofoten Nor Langstrand Johan Johannesen Roaas m g b hf Fisker 1869 Hammerfest herred Fin 002 Elen Johannesen k g b hm 1863 Måsøy 003 Johanna Johannesen k ug b d 1898 Måsøy 004 Johan Johannesen m ug b s Måsøy 005 Ole Johnsen Roaas m ug b hf Fisker 1877 Hammerfest herred 006 Elen Marie Johnsen k ug b hm Husgjerning 1871 Hammerfest herred 007 Inger Johannesen k ug b fl Husgjerning 1881 Hammerfest herred 008 Marie Pedersen k ug b d af no 6 forsørges af No Lyngen Tr 009 Kristine Bertelsen k ug b d af no 6 forsørges af No Måsøy 010 Nils Johnsen Roaas m ug b fl Fisker 1887 Hfest herred 011 Henrik Pedersen m ug b el Fisker 1877 Skjærvø Tr Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f Finvik store 17 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Berg Olsen m e f hf el fisker og Gaardbruger 1840 Dverberg Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Opphold: Fraværende på reise, hvor vides ikke Sannsynleg opphaldstad:!! Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 228 (kvinner: 111, menn: 117) Bustader i krinsen: 34 Krins: 002 Herred/by: Måsøy herred Østerelv i Kobbefjord 25b 001 Hans Nils Hansen m g b hf Fisker 1863 Lyngen Tr Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f Registreringssentral for historiske data Side 15

16 2018 Måsøy herred 002 Karoline Henriksdatter k g b hm Fiskerkone 1876 Lyngen Tr 003 Anna Hansdatter k ug b d 1899 Måsøy 004 Kirsten Olsdatter k g b Moder og forsørges af hf 1840 Lyngen svigermoder 005 Ole Henriksen m ug b Bror af hm forsørges af hf 1888 Lyngen 006 Nikolai Johannesen m ug b fl Fisker 1873 Måsøy Kjærringvik søndre 25a 001 Isak Isaksen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1868 Skjærvø Tr 002 Kristine Jakobsdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1873 Måsøy 003 Nils Iversen m ug b tj Fiskerdreng 1886 Måsøy 004 Johan Isaksen m ug b s 1893 Måsøy 005 Anna Isaksdatter k ug b d 1896 Måsøy 006 Isak Isaksen m ug b s 1899 Måsøy Kjærringvik søndre under 25a 001 Isak Danielsen m g b hf fisker og leilænding 1827 Skjærvø Tr 002 Karen Johnsdatter k g b hm Fisker og leilændingskone 1851 Måsøy 003 Nils Olsen m ug b s 1887 Måsøy %n% 004 Elen Olsdatter k ug b d 1890 Måsøy %n% 005 Kirsten Olsdatter k ug b d 1892 Måsøy %n% Kjærringvik nordre Samuel Andersen m e b hf S Fisker og gaardbruger 1832 Skjærvø Tr 002 Kristine Samuelsdatter k ug b Husholderske Husgjerning og kreaturstel 1855 Kjelvik Fin Troldvig Samuel Pedersen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1863 Måsøy 002 Kirsten Nikolaisdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1860 Måsøy 003 Peder Samuelsen m ug b s Fisker 1886 Måsøy 004 Elen Samuelsen k ug b d 1890 Måsøy 005!! Samuelsen* m ug b s Måsøy Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt gut Etnisitet: lf 006 Karen Iversdatter k ug b Fosterdatter forsørges af hf 1891 Måsøy 007 Marit Nikolaisdatter k ug b fl Fiskeri og kreaturstel 1850 Måsøy Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Langnæs søndre 22c 001 John Johnsen m ug b hf S Fisker og jordbruger 1878 Måsøy 002 Martha Williamsdatter k e b hm Husbestyrerinde Fisker og 1850 Kjelvik Fin jordbrugerenke 003 Kristian Kristiansen m ug b s 1886 Måsøy 004 Anne Kristiansen k ug b d 1887 Måsøy 005 Karen Kristiansen k ug b d 1891 Måsøy 006 Inger Kristiansen k ug b d 1894 Måsøy 007 Nils Johnsen m e b fl Fisker og jordbruger 1860 Måsøy 008 Anne Nilsdatter k ug b fl d forsørges af No Måsøy Sandstrand John Johannesen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1862 Måsøy 002 Ane Isaksdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1848 Skjærvø Tr 003 Johan Johnsen m ug b s 1890 Måsøy 004 Mikkel Johnsen m ug b s 1892 Måsøy 005 Isak Johnsen m ug b s 1893 Måsøy Stengammen under 22a 001 Samuel N. Samuelsen m g b hf Fisker 1866 Kjelvik Fin 002 Sopie Isaksdatter k g b hm Fiskerkone 1849 Skjærvø Tr 003 Elen Samuelsdatter k ug b d 1892 Måsøy 004 Karl S. Karlsen m ug b tj Fiskeri Tjenestedreng 1880 Skjærvø Stengammen 22a 001 Tomas Samuelsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1864 Måsøy 002 Karen Isaksdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1850 Skjærvø Tr 003 Theodor Tomasen m ug b s 1888 Måsøy 004 Bendigte Tomasen k ug b d 1885 Måsøy 005 Johan Tomasen m ug b s 1891 Måsøy 006 Anne Tomasen k ug b d 1896 Måsøy 007 Nikodemus Nilsen m g b hf Fisker 1861 Måsøy 008 Berit Mathisdatter k g b hm Fiskerkone 1864 Måsøy Registreringssentral for historiske data Side 17

18 2018 Måsøy herred 009 Johan Nikodemusen m ug b s Fisker 1885 Måsøy 010 Moses Nikodemusen m ug b s Fisker 1886 Måsøy 011 Kristine Nikodemusen k ug b d 1898 Måsøy Myrfjord 149a 001 Isak Simonsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1861 Alten Fin Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 002 Berit Paulsdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1865 Måsøy 003 Paul Isaksen m ug b s Fisker 1887 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f %b% 004 Peder Johnsen Petteruds m ug b hf Fisker 1875 Måsøy 005 Elen Josefsdatter k e b hm forsørges af No 4. Enke efter 1830 Måsøy fisker 006 Marit Paulsdatter k ug b tj Tjenestepige 1881 Måsøy 007 Mathis Nilsen m e b fl Forsørges af fattigvæsenet 1815 Måsøy Sælvik søndre John Johnsen m g b hf Fisker 1854 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Merknad: John Johnsen yngre Etnisitet: lf 002 Karen Persdatter k g b hm Fiskerkone 1860 Hammerfest herred Fin 003 Paul Johnsen m g b hf Fisker 1871 Måsøy 004 Elen Andersdatter k g b hm Fiskerkone 1860 Måsøy 005 Anders Paulsen m ug b s 1896 Måsøy 006 John Paulsen m ug b s 1899 Måsøy 007 John Johnsen m e b Begge hfs fader Statsb.: Trusamf.: Forsørges af sine sønner fhv Måsøy fisker Merknad: John Johnsen ældre Etnisitet: lf Nordre Ørnbergsletten 52a 001 Alexander Andersen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1852 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: n 002 Sara Henriksdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1864 Måsøy 003 Serine Alexandersdatter k ug b d Husgjerning 1874 Måsøy 004 John Alexandersen m ug b s Fisker 1877 Måsøy 005 Elen Alexandersen k ug b d 1887 Måsøy 006 Karen Alexandersen k ug b d 1889 Måsøy 007 Tomas Alexandersen m ug b s 1892 Måsøy 008 Inger Alexandersen k ug b d 1897 Måsøy Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Nikolai Alexandersen m ug b s Måsøy 010 Anne Andersdatter k e b fl hfs søster Husgjerning og kreaturstel 1842 Måsøy Fiskerenke Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: n Angelnæs 52c 001 Mathis Andersen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1867 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 002 Karen Henriksdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1861 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 003 Anders Mathisen m ug b s 1892 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udøpt Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 004 Amund Mathisen m ug b s 1892 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udøpt Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 005 Anders Nilsen m ug b fl Fisker 1884 Måsøy 006 Anna Johnsdatter k ug b tj Tjenestepige 1880 Måsøy 007 Berit Gundersdatter k e b fl jordbrug og kreaturstel 1835 Måsøy Gardmandsenke Løkengen Elen Amundsdatter k e b hm Jordbrug og kreaturstel 1840 Måsøy Gaardmandsenke S 002 Anders Mathisen m ug f Fostersøn Fiskeri og jordarbeide 1882 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! Etnisitet: lf 003 Ole M. Olsen m g b hf Fisker 1867 Måsøy 004 Serine Mathisdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Fiskerkone 1860 Måsøy 005 Anne Olsdatter k ug b d 1890 Måsøy %b% 006 Alethe Olsdatter k ug b d 1892 Måsøy %b% 007 Tomas Olsen m ug b s 1896 Måsøy %b% Elvenæs Amund Johannesen m g f hf S Fisker og gaardbruger 1867 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ombord i skib i rute 1 Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 002 Serine Nikolaisdatter k g b hm Fisker og gaardbrugerkone 1867 Måsøy Etnisitet: lf 003 Anna Amundsen k ug b d 1895 Måsøy Etnisitet: lf 004 Per Amundsen m ug b s 1897 Måsøy Etnisitet: lf 005!! Amundsen* m ug b s Måsøy Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøpt gut Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 006 Anders Paulsen m ug b tj Fiskeri Tjenestedreng 1860 Måsøy Etnisitet: lf 007 Per Josefsen m ug b fl Lever af sine midler 1836 Måsøy Etnisitet: lf 008 Jens P. Nikolaisen m g b hf Fisker 1874 Måsøy Registreringssentral for historiske data Side 19

20 2018 Måsøy herred Etnisitet: lf 009 Anna Paulsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1870 Måsøy Fiskerkone Etnisitet: lf 010 Anders Johnsen m g b hf Fisker 1873 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 011 Anna Johannesen k g b hm Fiskerkone 1864 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 012 Johan Johnsen m ug b s Fisker 1886 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 013 Josef Andersen m ug b s 1897 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 014 Amund Andersen m ug b s Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 015 Kristine Johnsen k e b hms moder Underholdes af sine børn, 1834 Måsøy Fiskerenke Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf Elvesletten Abraham Nilsen m g f hf Fisker 1866 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ombord i postskib i rute Karen Johannesdatter k g b hm Fiskerkone 1856 Måsøy 003 Johan Abrahamsen m ug b s 1887 Måsøy 004 Mathis Andersen m ug b fl Fisker 1884 Måsøy Elvebakken Petter Matheusen m g b hf Folkeskolelærer 1845 Måsøy 002 Marianne Lunga k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1852 Hammerfest by Fin Folkeskolelærerkone Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 003 Johan Matheusen m ug f s Hjælpelærer ved folkeskolen 1876 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvalsund Etnisitet: n %b% 004 Sofie Matheusen k ug b d Jordemoder 1879 Måsøy 005 Julius Matheusen m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide 1884 Måsøy 006 Anna Matheusen k ug b d 1886 Måsøy 007 Ingeborg Matheusen k ug b d 1888 Måsøy 008 Karl Matheusen m ug b s 1892 Måsøy 009 Karl Lunga m g b hf Fisker 1872 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 010 Marie Lunga k g b hm Fiskerkone 1874 Måsøy 011 Olaf Karlsen m ug b s 1895 Måsøy Sørkjosen i Snefjord Petter Lunga m g b hf Underholdes af sin søn. Fhv Garangi? Sverige landhandler Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 002 Britha Fredriksdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1827 Gønges? Finland Husfaderens kone Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 003 Dankert Lunga m ug b s Fisker 1870 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Slaatten Josef Pedersen m g b hf Forp. Fisker og jordbruger 1860 Måsøy 002 Kirsten Samuelsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1870 Måsøy Fiskerkone 003 Karen Josefsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1886 Måsøy 004 Berit Josefsdatter k ug b d 1893 Måsøy 005 Kirsten Josefsdatter k ug b d Måsøy 006 Berit Iversdatter k e b fl Understøttes af fattigvæsenet, Fiskerenke 007 Berit Johnsdatter k e b hm Forp. Husgjerning og Kreaturstel Fiskerenke 1830 Måsøy 1840 Måsøy 008 Berit Samuelsen k ug b d Husgjerning og Kreaturstel 1883 Måsøy 009 Nils Johnsen m g b hf Fisker 1850 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 010 Berit Johnsdatter k g b hm Husgjerning og Kreaturstel Fiskerkone 1854 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 011 Andreas Nilsen m ug b s Fisker 1885 Måsøy 012 Sara Nilsdatter k ug b d 1889 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samfund Etnisitet: lf 013 John Nilsen m ug b s 1894 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samfund Udøbt Etnisitet: lf Slaatten Mathis Samuelsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1859 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 002 Serine Olsdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1857 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: l %b% 003 Kirsten Samuelsdatter k ug b Fosterdatter Barn 1892 Måsøy 004 Samuel Persen m ug b Fostersøn Barn 1891 Måsøy 005 Nils Andersen m ug b tj Fiskeri og gaardsarbeide 1876 Måsøy Tjenestedreng 006 Anders Samuelsen m ug b fl Underholdes af fattigvæsenet 1870 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 007 Johan U. Wringsted m ug b el Fisker 1851 Vadsø Fin Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: n %b% Slaatten Amund Johnsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1858 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: lf 002 Elen Andersdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1858 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraadt intet samf. Etnisitet: n 003 Anton Amundsen m ug b s 1883 Måsøy 004 Marie Amundsen k ug b d 1885 Måsøy 005 Anna Amundsen k ug b d 1888 Måsøy Registreringssentral for historiske data Side 21

22 2018 Måsøy herred Statsb.: Trusamf.: Udtraat intet samf. Etnisitet: l %b% 006 Serine Amundsen k ug b d 1893 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraat intet samf. Etnisitet: l %b% 007 Albine Amundsen k ug b d 1895 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraat intet samf. Etnisitet: l %b% 008 Nikolai Amundsen m ug b s Måsøy Statsb.: Trusamf.: Udtraat intet samf. Etnisitet: l %b% 009 Per Hansen m e b el Fisker 1830 Måsøy Tjeldvik Nils Paulsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1856 Måsøy 002 Margrethe Persdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1858 Måsøy 003 Serine Nilsdatter k ug b d 1885 Måsøy 004 Kaja Nilsdatter k ug b d 1888 Måsøy 005 Berit Nilsdatter k ug b d 1890 Måsøy 006 Josef Nilsen m ug b s 1898 Måsøy Rækvik 001 John Amundsen m g b hf Fisker 1859 Kvalsund Fin 002 Elen Paulsdatter k g b hm Fiskerkone 1862 Måsøy 003 Karen Johnsen k ug b d 1884 Måsøy 004 Serine Johnsen k ug b d 1887 Kvalsund 005 Paul Johnsen m ug b s 1892 Måsøy Sandvik i Lillefjord John Samuelsen m g b hf Fisker 1850 Måsøy 002 Berit Paulsdatter k g b hm Fiskerkone 1857 Måsøy 003 Ragnhild Johnsdatter k ug b d 1884 Måsøy Molvik i Lillefjord Anders Johnsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1848 Måsøy 002 Serine Mortensen k g b hm Fisker og gaardmandskone 1846 Måsøy 003 Aanot Andersen m ug b s Fisker 1883 Måsøy 004 Regine Andersen k ug b d Husgjerning 1886 Måsøy 005 Israel Andersen m ug b s 1891 Måsøy 006 Nils Andersen m g b hf Fisker 1873 Måsøy Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Karen Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 1874 Måsøy 008 Nils Nilsen m ug b s 1894 Måsøy 009 John Nilsen m ug b s 1896 Måsøy 010 Abraham Nilsen m ug b s Måsøy Vexelviken 001 Abraham Iversen m g b hf Forp. Fisker og gaardbruger 1853 Måsøy 002 Elen Mortensdatter k g b hm Fiskerkone 1854 Måsøy 003 Elen Abrahamsen k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1880 Måsøy 004 Paul Abrahamsen m ug b s Fisker 1882 Måsøy 005 Nils Abrahamsen m ug b s Fisker 1885 Måsøy 006 Berit Abrahamsen k ug b d 1891 Måsøy 007 Morten Abrahamsen m ug b s 1895 Måsøy 008 Aslak Aslaksen m ug b Fostersøn Fisker 1885 Måsøy Sælkop Samuel Aanotsen m g b hf Fisker og leilænding 1867 Kvalsund Fin 002 Elen Svendsdatter k g b hm Fiskerkone 1868 Kvalsund Fin 003 Nils Samuelsen m ug b s 1892 Måsøy 004 Israel Samuelsen m ug b s 1896 Måsøy 005 Sven Samuelsen m ug b s 1897 Måsøy Sælkop Samuel Andersen m g b hf Fisker og leilænding 1870 Kvalsund Fin 002 Marie Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 1866 Kvalsund Fin 003 Regine Samuelsen k ug b d 1895 Måsøy 004 Karen Samuelsen k ug b d Måsøy Sælkop Amund Andersen m g b hf Fisker og leilænding 1860 Kvalsund Fin 002 Anna Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 1872 Måsøy 003 Elen Amundsen k ug b d 1888 Måsøy Registreringssentral for historiske data Side 23

24 2018 Måsøy herred Sælkop 85b 001 Mathis Andersen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1851 Måsøy 002 Karen Abrahamsdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1853 Måsøy 003 Anders Mathisen m ug b s Fisker 1876 Måsøy 004 Nils Mathisen m ug b s Fisker 1881 Måsøy 005 Mathis Mathisen m ug b s Fisker 1883 Måsøy 006 Anna Mathisen k ug b d 1886 Måsøy 007 Elen Mathisen k ug b d 1888 Måsøy 008 Karen Mathisen k ug b d 1890 Måsøy 009 Inger Mathisen k ug b d 1892 Måsøy Sælkop Mathis Persen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1860 Måsøy 002 Marit Paulsdatter k g b hm Kreaturstel Fiskerkone 1860 Måsøy 003 Karen Abrahamsdatter k ug b Fosterdatter forsørges af hf 1887 Måsøy 004 Anna Abrahamsdatter k e b el Leil. Kreaturstel 1840 Måsøy Gaardmandsenke Sælkop Nils Nilsen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1830 Måsøy Etnisitet: lf 002 Anna Mathisdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1859 Måsøy Etnisitet: lf 003 Nikolai Nilsen m ug b s Fisker 1857 Måsøy Etnisitet: lf 004 Paul Nilsen m ug b s Fisker 1872 Måsøy Etnisitet: lf 005 Anna Nilsen k ug b d 1886 Måsøy Etnisitet: lf 006 Inger Nilsen k ug b d 1888 Måsøy Etnisitet: lf 007 Lars Israelsen m g b hf Fisker 1851 Kvalsund Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: f 008 Berit Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 1860 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: lf 009 Elen Larsdatter k ug b d 1890 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: I Sidebygningen Etnisitet: l %b% Ruselven i Refsbotten Nils Mathisen m g b hf S Fisker og gaardbruger 1845 Kistrand Fin Side 24 Registreringssentral for historiske data

25 Folketeljinga Kristine Persdatter k g b hm Fisker og gaardmandskone 1835 Kvalsund Fin 003 Per Nilsen m ug b s Fisker 1872 Kvalsund 004 Kristine Olsen k ug b fl 1891 Kvalsund 005 Marit Pedersen k ug b tj Tjenestepige kreaturstel og 1873 Kistrand Husgjerning Ruselv søndre 001 Per Olsen m g b hf Fisker 1872 Kvalsund Fin 002 Ragnhild Hansdatter k g b hm Fiskerkone 1869 Skjærvø Tr 003 Inger Sjursen k ug b Fosterdatter forsørges af hf 1887 Kvalsund Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 144 (kvinner: 74, menn: 70) Bustader i krinsen: 18 Krins: 003 Herred/by: Måsøy herred Renøen 90 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simen Simesen m g b hf landhandler 1864 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Jætta Jensen k g b hm landhandlerskone 1860 Hammerfest by Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Karl Simesen m ug b s søn 1893 Hammerfest by Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Ruth Simesen k ug b d datter 1895 Medfjord Hfest herred Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Ane Kristensdatter k e b fl fiskerenke uden indtækt fors Sandnæs Lofoten Nor af handelsmand Statsb.: Trusamf.: Metodist Bygning for nattopphald: Hovedbygning 006 Nikolai Sørensen m ug b tj Gaardsdreng 1868 Aarnæs i Trondenæs Tr 007 Thoralf Simensen m ug b tj betjent ved landhandleri 1882 Hammerfest by Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 008 Jens Andersen m g b hf arbeider ved landhandleri 1840 Nordfjord i Stryn herred NB Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 009 Everine Albrigtsdatter k g b hm arbeidsmandskone 1831 Mælen i Overhalden NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 010 Antonius Andersen m g b hf arbeider ved landhandleri 1875 Hammerfest by Fin Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 011 Hansine Andersen k g b hm Arbeidsmandskone 1880 Tromsø by Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 012 Helga Andersen k ug b d datter Hammerfest by Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 013 Johan Andersen m ug b s søn Hammerfest by Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen Renøen under Johan Thommassen m g f hf fisker 1876 Skjærvø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Honningsvaag 002 Edel Knudsdatter k g b hm fiskerkone 1867 Lyngen Tr 003 Therese Johannesen k ug b d 1894 Kvalsund herred Fin 004 Karl Johansen m ug b s 1895 Kvalsund herred Fin 005 Edit J. Johansen k ug b d 1897 Kvalsund herred Fin 006 Edvin J. Johansen m ug b s Måsøy 007 Knud Estensen m e b fl fisker 1833 Lyngen Registreringssentral for historiske data Side 25

26 2018 Måsøy herred 008 Hermand Lindkvist m g f hf fisker 1871 Skjærvø Tr Statsb.: Trusamf.: Udtraat Intet Samfund Sannsynleg opphaldstad: Honningsvaag Etnisitet: Svendske 009 Anna Johansdatter k g b hm fiskerkone 1874 Hammerfest herred Fin 010 Marie K. Hermandsdatter k ug b d 1894 Nordre Reisen Tr 011 Karl J. Hermandsen m ug b s 1896 Måsøy 012 Hansine Hermandsdatter k ug b d 1897 Måsøy 013 Oskar Hermandsen m ug b s Måsøy Sotø indre Nils M. Amundsen m g f hf fisker 1860 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest Etnisitet: lf 002 Elen S. Johnsdatter k g b hm fiskerkone 1864 Måsøy 003 Ane E. Amundsen k ug b d 1884 Måsøy 004 Amund J. Amundsen m ug b s fisker 1886 Måsøy 005 John A. Amundsen m ug b s fisker 1889 Måsøy 006 Nils P. Amundsen m ug b s 1892 Måsøy 007 Kirstine B. Amundsen k ug b d 1894 Måsøy 008 Samuel E. Amundsen m ug b s Måsøy 009 Marit Nilsdatter k e b fl fiskerenke uden erhverv? 1820 Måsøy fors. af fisker 010 Nils J. Johnsen m ug b el fisker 1870 Måsøy 011 Samuel J. Paulsen m g b hf fisker 1865 Måsøy 012 Marit Amundsdatter k g b hm fiskerkone 1850 Måsøy 013 Jens A. Jensen m g b hf fisker 1848 Nordnæs i Lyngen Tr 014 Marit Paulsdatter k g b hm fiskerkone 1850 Måsøy 015 Beret M. Jensdatter k ug b d fisker 1881 Måsøy 016 Nils A. Pedersen m ug f el fisker 1840 Helgø Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest sygehus Sjukdom: b Etnisitet: n Kvitnæs Nils P. Henriksen m g b hf fisker 1852 Torskefjord Hfest herred Fin 002 Emma E. Lunga k g b hm fiskerkone 1866 Måsøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: f 003 Dagmar T. Nilsdatter k ug b d Husgjerning 1886 Måsøy 004 Henrik T. Nilsen m ug b s 1890 Måsøy 005 Emil N. Nilsen m ug b s 1892 Måsøy 006 Harald J. Nilsen m ug b s 1895 Måsøy Side 26 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2019 Kjelvik herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2019 Kjelvik herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2019 Kjelvik herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer