Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1124 Haaland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 539 (kvinner: 285, menn: 254) Bustader i kretsen: 117 Krets: 001 Tananger Prestegjeld: Haaland Herred/by: Haaland Tananger Ausebakken Elisebet Olsen k e b hm Gaardmandsenke Haaland n s 002 Dortea Pallesen k g b d Arbeider paa gaarden Haaland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Haalands Herred Siste bustad i Amerika: Shetkago Stilling i Amerika: Kjøtforretning Merknad: 003 Edna Pallesen k ug b d Datter Chitkagon s 004 Jensine Knudsen k ug b tj Udsat for betaling Haaland n s Sjukdom: s Tananger Mæland lille Tønnes Krestian Mikalsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Malina Mikalsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Marie Mikalsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Luis Hansen m ug b fl Er hos sin Bedstefaderen Aalgaardn s Tananger Mæland store Morten Olsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Haalands herred Siste bustad i Amerika: San-fransisko Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Olga Olsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ella Marie Olsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Ole Andreas Olsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mæland lille Gunder Gundersen m g f hf Gaardbruker Lytraa n s Hardanger Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Marta Karina Gundersen k g f hm Gaardmandskone Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 003 Marta Gundersen k ug b d Datter Haaland n s 004 Gunda Gundersen k ug f d Datter Haaland n Trusamf.: Frelsesermen Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Tananger Nygaard søndre Elling Gausland m g b hf Gaardbruker Gauslandn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Nærbø herred Siste bustad i Amerika: San-fransisko Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 002 Oline Gausland k g b hm Gaardmandskone Stene n s Dalene 003 Johannes Gausland m ug b s Søn Salte n s 004 Tomine Gausland k ug b d Datter Salte n s 005 Reinert Stene Gausland m ug b s Søn Haaland n s 006 Ella Oline Gausland k ug b d Datter Haaland n s 007 Sverre Gausland m ug b s Søn Haaland n s 008 Ole Gausland m ug b s Søn Haaland n s 009 Anna Gausland k ug b d Søn Haaland n s Tananger Jaasund Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1124 Haaland 001 Magnus Svendsen m g b hf Gaardbruker og Stavangern s tømmermand Merknad: E: 1890 er rettet til 1880 med blyant 002 Gurina Svendsen k g b hm Gaardmandskone Rørem n s Ryfylke 003 Berta Rørem k e mt b Føderaadskone Rørem n s Ryfylke Sedvanleg bustad: Rørem 004 Sigurd Svendsen m ug b s Søn Stavangern s Tananger Nygaard nordre Mandius Mikalsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Marie Mikalsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Mikal Mikalsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Magda Mikalsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Ragnhild Mikalsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Magnus Mikalsen m ug b s Søn Haaland n s 007 Rasmus Mikalsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Jaasund Asbjøren Fridriksen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Rakel Olava Fredriksen k g b hm Gaardmandskone Husabø n s 003 Fredrik Asbjørensen m ug b s Søn Haaland n s 004 Knud Asbjørensen m ug b s Søn Haaland n s 005 Jørgna Asbjørensen k e b fl Føderaadskone Haaland n s Tananger Slettedal Jakop Jaksen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Grette Marie Jakopsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Olaf Jakopsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Jørga Martilde Jakopsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Gustav Jakopsen m ug b s Søn Haaland n s 006 Grette Olena Jakopsen k e b el Føderaadskone Malmin n s Merknad: E: 1830 er rettet til 1820 med blyant 007 Johan Jakopsen m ug b el Føderaadsmand Haaland n s Tananger Basteteigen Endre Nilsen m g f hf Gaardbruker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Nærbø 002 Kristna Nilsen k g f hm Gaardmandskone Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Malde 003 Olena Nilsen k ug f d Datter Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Malde 004 Gotfred Nilsen m ug f s Søn Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Nærbø 005 Kristian Nilsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Jaasund Ole Henriksen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Berta Marie Henriksen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Emilie Olava Henriksen k ug b d Datter Haaland n s 004 Lisa Henriksen k ug b d Datter Haaland n s 005 Teodor Henriksen m ug b s Søn (jordbruk) Haaland n s Merknad: E: (jordbrug) tilført med blyant Tananger Midtjord Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Andreas Gundersen m g f hf Gaardbruker Leigvold n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Berta Serina Gundersen k g b hm Gaardmandskone Goa n s 003 Ole Gundersen m ug b s Søn jordbruk Haaland n s Merknad: E: jordbrug tilført med blyant 004 Serina Gundersen k ug b d Datter Haaland n s 005 Karen Gundersen k ug b d Datter Haaland n s Sjukdom: a Tananger Jaasund Alletta Ullestad k e b hm Gaardmandskone Tysse Ryfylke n s 002 Lars Andreas Ullestad m ug b s Søn Haaland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Haaland Siste bustad i Amerika: San-fransisko Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 003 Pauline Ullestad k ug b d Datter Haaland n s 004 Kornelius Ullestad m ug b s Søn Haaland n s Tananger Jaasund Elias Olsen m g f hf Gaardbruker Jaatun n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Talette Olsen k g b hm Gaardmandskone Egeskeu?? n s Ryfylke 003 Ingebret Olsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Sanna Olsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Bakedal Grette Knudsen k e b hm Gaardmandskone Hidle n s Ryfylke 002 Karl Knudsen m ug b s Søn Husabø n s Tananger Jaasund Bergitte Nilsen k ug b hm Gaardmandskone Haaland n s 002 Odin Val m ug b tj Tjener paa gaarden Val Nordre n s Trondhjem Tananger Bakkeland Knud Husabø m g b hf Gaardbruker Husabø n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Hetland Siste bustad i Amerika: Nev-York Stilling i Amerika: I den Amerikanske marine Merknad: 002 Inger Husebø k g b hm Gaardmandskone Salte Merknad: E: 1880 er rettet til 1870 med blyant 003 Pernille Husabø k ug f d Datter Husabø Sannsynleg opphaldstad: Gausland 004 Tomine Husabø k ug b d Datter Husabø n n n s s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1124 Haaland 005 Knud Husabø m ug b s Søn Husabø n s 006 Johannes Husabø m ug b s Søn Haaland n s Tananger Ekren Rasmus Kristiansen m g f hf Gaardbruker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Skjei Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Haaland Siste bustad i Amerika: Nev-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Berta Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Jaatun n s 003 Kristian Kristiansen m ug b s Søn Jaatun n s 004 Taletta Kristiansen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Jaasund Gabriel Larsen m ug f hf Gaardbruker og Slomaker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Ole Larsen m ug b el Ingen neringsvei Haaland n s Sjukdom: a Tananger Skiftesvig Lars Larsen m g b hf Gaardbruker og Fisker Sand n s Ryfylke 002 Sesilie Larsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ane Serina Velasen k e mt fl Rentenist Heg n s Sedvanleg bustad: Refvem 004 Sanna Larsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Lelly Larsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Skiftesvig Adolf Chr. Rasmusen m g b hf Gaardbruker og Fisker Haaland n s 002 Ingeborg Rasmusen k g b hm Gaardmandskone Aardal n s Ryfylke 003 Marie Eriksen k ug b d Tjenestepige Haaland n s 004 Reinert Rasmusen m ug b s Søn Haaland n s 005 Berte Rasmusen k ug f d Datter Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 006 Malena Rasmusen k ug f d Datter Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 007 Rakel Tallaksen k ug b el Gaar af i arbeide Haaland n s Tananger Mykebostad John Chr. Sevrine Sevrinsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Guri Sevrinsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Inga Sevrinsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Selma Sevrinsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Peder Sevrinsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad Palle O. Mykebostad m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Ester Olsen Mykebostad k g b hm Gaardmandskone Søiland n s 003 Tomine Pallesen k ug b d Datter Haaland n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Tananger Mykebostad Ole Helmik Olsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Haaland Siste bustad i Amerika: San-fransisko Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Ingeborg Olsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ingbjør Olsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Johanna Falk k ug b tj forpleierske Stavangern s %Tjenestepige% Sjukdom: s 005 Ole Andres Asbjørnsen m g b hf Føderaadsmand Haaland n s Merknad: Føderaadshuset 006 Ingeborg Serine Asbjørnsen k g b hm Føderaadskone Haaland n s Tananger Mykebostad Merknad: Leilending 001 Mikal Larsen m g f hf Arbeider paa jordbrydning Ullenhaugn s Sannsynleg opphaldstad: Tananger 002 Rakel Larsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s Tananger Mykebostad Kristinius Hansen m g f hf Gaardbruker og Haaland n s Tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Sandnes 002 Rakel Hansen k g f hm Gaardmandskone Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Mykebostad 003 Kristine Hansen k ug f d Datter Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Mykebostad 004 Ingeborg Hansen k ug b d Datter Haaland n s 005 Klara Hansen k ug b d Datter Haaland n s 006 Tora Hansen k ug b d Datter Haaland n s 007 Hanna Hansen k ug b d Datter Haaland n s 008 Hans Hansen m ug b s Søn Haaland n s 009 Peder Hansen m ug b s Søn Haaland n s 010 Kristian Hansen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad Karl Andersen m ug b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Anna Andersen k ug b hm Husholderske Haaland n s 003 Andres Andreasen m e b el Føderaadsmand Haaland n s Merknad: Føderaadshuset 004 Gina Jakopsen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s Tananger Mykebostad Andreas Torsen m ug b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Marie Torsen k ug b fl Sypige for damer Haaland n s 003 Tore Andreasen m g b hf Føderaadsmand Haaland n s 004 Elen Serina Andreasen k g b hm Føderaadskone Haaland n s Tananger Mykebostad Lars Andreas Sæbbe m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Petra Sæbbe k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Anders Sæbbe m ug f s Søn Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota Amerika 004 Trygve Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s 005 Ragnvald Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1124 Haaland 006 Gustav Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s 007 Lars Andreas Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s 008 Tønnes Sæbbe m ug f s Søn Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Meling 009 Gunval Magnus Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s 010 Dagfin Malvin Sæbbe m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad Ommund Olsen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Berte Olsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Rakel Olsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Elisebet Ommundsen k e b hm Føderaadskone Lura n s Merknad: Føderaadshuset Tananger Mykebostad Ole Pallesen m g b hf Gaardbruker Side 16 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Haaland Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 002 Anna Pallesen k g b hm Gaardmandskone Ingeborg Olsdatter k ug b d Datter Haaland n s 004 Ingebret Olsen m ug b hf Føderaadsmand Haaland n s Merknad: Føderaadshuset Tananger Mykebostad Berta Kristina Asbjørnsen k e b hm Lever af Gaarden Haaland n s Merknad: E: Fødselsåret er ikke inført 002 Ane Sevrine Asbjørnsen k ug b d Datter Haaland n s 003 Anna Bertine Asbjørnsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Mykebostad Martin Assersen m e b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Ragnhild Assersen k ug b d Datter Haaland n s 003 Asser Assersen m ug b s Søn Haaland n s 004 Magda Marie Assersen k ug b d Datter Haaland n s 005 Alfred Assersen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad Andreas Sæbbe m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Marie Sæbbe k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ragnhild Sæbbe k ug b d Datter Haaland n s 004 Marta Sæbbe k ug b d Datter Haaland n s 005 Gunhild Marie Sæbbe k ug b d Datter Haaland n s 006 Ragnhild Kristine Sæbbe k e b hm Føderaadskone Haaland n s Tananger Midtjord Endrine?? Svendsen k g f hm Gaardmandskone Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Nev-York Amerika 002 Svend Svendsen m g b %f % hf Er sjømand i Amerika Teigeland Ryfylke 003 Andreas Assersen m ug b tj Tjenestegut Haaland n s 004 Birgitte Assersen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s Tananger Mykebostad under n s Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Leilending 001 Ole Johan Jansen m g f hf Sjømand (Fyrbøter) Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Riga Rusland 002 Karoline Johnsen k g b hm Sjømandskone Porsgrundn s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 003 Halvtan Halversen m ug b s Søn Kragerø n s 004 Jenny Jansen k ug b d Datter Haaland n s 005 Eliset Jahnsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Mykebostad under Merknad: Leilending 001 Knud Johannesen m g b hf Fisker Haug n s Ryfylke 002 Emelie Johannesen k g b hm Husmor Haaland n s 003 Enok Johannesen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad af (plads) Kristian Sevrinsen m g b hf Fisker Haaland n s 002 Marta Sevrinsen k g b hm Husmor Mjølsnesn s Ryfylke Merknad: E: 1860 er rettet til 1850 med blyant 003 Ingolf Sevrinsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Karen Sevrinsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Tananger Merknad: Husmand jordbrukerske 001 Lars Kristian Larsen m g b hf Gaardbruker Bøkker og Haaland n s Fisker 002 Sofie Larsen k g b hm Gaardmandskone Skudesnes n s Karmøen Tananger Heien (plads.) Elling Eliasen m e b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Alida Ellingsen k ug f d sysselsat ved Haaland n s Husgjerningsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 003 Anna Ellingsen k ug b d Datter sysselsat ved Haaland n s Kreaturstel 004 Ole Ellingsen m ug b s Søn arbeider ved jordbrug Haaland n s 005 Emil Ellingsen m ug b s Søn intet erverv Haaland n s 006 Signe Ellingsen k ug b d Datter Haaland n s 007 Magnus Ellingsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Tananger Anton Grønning m g b hf Gaardbruker Time n s 002 Berta Grønning k g b hm Gaardmandskone Haaland n s Tananger Tananger (plads) Gabriel Christian Monsen m g f hf Dampskibsfører Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: London 002 Ragna Marie Monsen k g b hm Husmor Stavangern s 003 Mons Christian Monsen m ug b s Søn Kjøbenhavn n s 004 Martha Aksland k ug b tj Tjenestepige Skånevign s 005 Lauritz Samuelsen m ug b tj Tjenestedreng Manger n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1124 Haaland Tananger Heimlund (plads) Jorine Monsen k ug b hm Husgjerning Haaland n s Merknad: E: 1860 er rettet til 1850 med blyant 002 Gabrielle Monsen k ug b Søster Kontorarbeide Haaland n s 003 Ole Stavrem m g b hf Forpakter Varhaug n s 004 Talette Stavrem k g b hm Forpakterskone Varhaug n s 005 Alf Stavrem m ug b s Søn Egersundn s 006 Jesper Stavrem m ug b s Søn Stavangern s Tananger Nyborg (plads) Knud Larsen m g b hf Stuert til Sjøs Haaland n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 002 Kristine Larsen k g b hm husligt Arbeide Haaland n s 003 Kristina Larsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Gudrun Larsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Augusta Larsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Gustav Larsen m ug b s Søn Haaland n s 007 Søneva Larsen k ug b d Datter Haaland n s 008 Britta Valheim k ug b el Jordmor Aardal Ryfylke n s Tananger Tananger (plads) Merknad: Husmand uten jord 001 Godmund Gabrielsen m ug b hf Fisker og Skomaker Haaland n s 002 Malene Svendsen k e b hm Husligt arbeide Haaland n s Tananger Nyborg (plads) Daniel Danielsen m g f hf Landhandler og Søvde n s Gaardbruker Ryfylke Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Gurine Danielsen k g f hm Sysselsat ved Husgjerning Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Haaland 003 Daniel Danielsen m ug f s Kontorarbeide Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Haaland 004 Olga Danielsen k ug b d Krambupige Haaland n s 005 Gustava Danielsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Anna Danielsen k ug b d Datter Haaland n s 007 Edit Danielsen k ug b d Datter Haaland n s 008 Inger Harmandsen k ug b tj Tjenestepige Jelsa n s Ryfylke 009 Torger Tollefsen m ug b tj Tjenestegut Haaland n s 010 Bernhart Bellesen m ug b tj Tjenestegut Haaland n s Tananger Tananger (plads) Merknad: Husmand uten jord 001 Gabriel Garielsen m g b hf Fisker Haaland n s 002 Garda Garielsen k g b hm Sysselsat ved Husgjerning Haaland n s 003 Gustav Garielsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Rasmus Garielsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Tananger (plads) Merknad: Husmand uten jord 001 Andreas Rasmusen m ug b hf Fisker Haaland n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Tananger Tananger (plads) John Roth m g b hf Sjølods Haaland n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 002 Dortea Roth k g b hm Husgjerning Haaland n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 003 Tine Jørgine Roth k ug b d Datter Haaland n s 004 Ingeborg Olava Roth k ug b d Datter Haaland n s 005 Ole Roth m ug b s Søn Haaland n s 006 Johan Roth m ug b s Søn Haaland n s 007 Dagmar Adele Roth k ug b d Datter Haaland n s 008 Tora Roth k ug b d Datter Haaland n s 009 Marie Roth k ug b d Datter Haaland n s 010 Signe Roth k ug b d Datter Haaland n s 011 Torger Roth m ug b s Søn Haaland n s Tananger Tananger (plads) Hans Karlsen m ug b hf Fiskeri og Gaardbruker Haaland n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 002 Berta Gurine Asbjørnsen k e b hm sysselsat ved Husgjerning Haaland n s 003 Anna Viland k ug b tj Tjenestepige Ølen n s Sønhorland Tananger under Tananger (plads) Merknad: Husmand uten jord 001 Peder Gabrielsen m g f hf Fisker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Berte Gabrielsen k g b hm Husgjerningsarbeide Jelsa n s Ryfylke 003 Sigrid Gabrielsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Bjarne Gabrielsen m ug b s Søn Haaland n s 005 Anna Gabrielsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Johanna Pedersen k e b fl Føderaadskone Avelsnesn s Ryfyke Tananger Mykebostad under Merknad: Husmand uten jord 001 Berdinius Bellesen m g b hf Baker under fast løn Haaland n s 002 Johanna Bellesen k g b hm Husgjerningsarbeide Sand n s Ryfylke 003 Ingrid Bellesen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s 004 Olga Bellesen k ug b d Datter Haaland n s 005 Gabrielle Bellesen k ug b d Datter Haaland n s 006 Otilie Bellesen k ug b d Datter Haaland n s 007 Johan Bellesen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Tananger (plads) Svend Endresen m g b hf Fisker Haaland n s 002 Mathilde Endresen k g b hm Husgjerningsarbeide Haaland n s Tananger Mykebostad Albert Asbjørnsen m g b hf Fisker Haaland n s Arbeidsledig: l 002 Ane Asbjørnsen k g b hm Husgjerningsarbeide Haaland n s 003 Lars Asbjørnsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Alfred Asbjørnsen m ug b s Søn Haaland n s 005 Arne Asbjørnsen m ug b s Søn Haaland n s 006 Maren Asbjørnsen k ug b d Datter Haaland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1124 Haaland 007 Asbjørn Asbjørnsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Mykebostad Karolius Kristiansen m g b hf Sjølods Gilldeskaar n s Salten 002 Anna Kristiansen k g b hm Husgjerningsarbeide Haaland n s 003 Kristian Kristiansen m ug b s Søn Haaland n s 004 Berta Kristiansen k ug b d Datter Haaland n s 005 Karl Kristiansen m ug b s Søn Haaland n s 006 Toralf Kristiansen m ug b s Søn Haaland n s 007 Ragnval Kristiansen m ug b s Søn Haaland n s 008 Pernille Kristiansen k ug b d Datter Haaland n s 009 Erling Kristiansen m ug b s Søn Haaland n s 010!! Kristiansen* k ug b d Datter Haaland n s Merknad: Udøpt pige 011 Kristina Andreasen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s Tananger Slettun (plads) Lars Larsen m g b hf Sjømand (Stuert) Haaland n s Arbeidsledig: l 002 Anna Larsen k g b hm Husgjerningsarbeide Haaland n s 003 Ragnhild Larsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Randi Larsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Bergly (plads) Bendiks Vatne m g b hf Skredder Vatne n s 002 Marta Vatne k g b hm Husgjerningsarbeide Sand n s Ryfylke 003 Talleta Vatne k ug b d Datter Haaland n s 004 Marie Vatne k ug b d Datter Haaland n s 005 Jenny Vatne k ug b d Datter Haaland n s 006 Otto Vatne m ug b s Søn Haaland n s 007 Karl Vatne m ug b s Søn Haaland n s Tananger Slettedal (plads) Tore Andresen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Rakel Andresen k g b hm gaardmandskone Haaland n s Merknad: E: 1860 er rettet til 1850 med blyant 003 Andreas Andresen m ug b s Søn Haaland n s 004 Grette Andresen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Mykebostad Martin Hansen m g b hf Gaardbruker og Haaland n s Tømmermand 002 Gurine Hansen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Kristina Hansen k ug b d Sysselsat ved Kreaturstel Haaland n s 004 Hans Hansen m ug b s sysselsat ved Haaland n s jordbruksarbeide 005 Gurine Hansen k ug b d Datter Haaland n s 006 Marie Hansen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Sion (plads) Simon Hansen m g f hf Gaardbruker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Tananger 002 Gurine Hansen k g b hm Gaardmandskone Skaanevign s Sønhorland Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Hans Simondsen m ug b s Tømmermand Haaland n s 004 Jens Simondsen m ug b s Murer Haaland n s 005 Sanna Simondsen k ug b d Datter Haaland n s Sjukdom: d Tananger Aurdal (plads) Ingebrigt G. Sandvig m g b hf Rentenist (Lever av Skaanevikn s Formuen) 002 Asjeline Sandvig k g b hm Husligt arbeide Sand i n s Ryfylke 003 Ole Torgersen Ildstad m e b fl fh. Jagteskipper Sand i Ryfylke n s Tananger under Tananger (plads) Merknad: Husmand uten jord 001 Martin Vatne m g b hf Skomakermester Haaland n s 002 Amanda Vatne k g b hm husligt arbeide Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand 001 Marta Trulsen k e b hm Huslige sylser Hvidingsøn s Ryfylke 002 Karen Jørgensen k ug b d Skredder Hvidingsøn s Ryfylke Tananger Tananger Merknad: Husmandsenke uten jord 001 Sina Endresen k e f hm Pleiekone Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Moi Flekkefjord 002 Rakel Endresen k ug b d Sypige Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Torger Mikalsen m e b hf Gaardbruker og Fiskeri Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Belest Andersen m e b hf Lever af Fiskeri Sæbbe Ryfylke n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Johannes Olsen m g f hf Styrmand Sjømand Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: London 002 Maren Olsen k g b hm Husligt arbeide Haaland n s 003 Gabriel Meling Olsen m ug b s Søn Haaland n s 004 Ingebjør Olsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Lilly Olsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Marta Johannesen k e b hm Lever af Formuen Haaland n s Merknad: E: 1850 er rettet til 1840 med blyant Folketeljinga Tananger Tananger (plads) Petrine Torkildsen k e b hm Lever af Formuen Moi n s Kvinesdal Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1124 Haaland 002 Martin Johannesen m g b hf fl Matros (Sjømand) Nærsnes n s pr. Kristiania 003 Marie Johannesen k g b hm Huslige sysler Haaland n s Tananger Snig Peder Jakopsen m e b hf Lever af Formuen Haaland n s Merknad: E: 1830 er rettet til 1820 med blyant 002 Karen Olsen k e b fl Lever af Formuen Haaland n s 003 Serine Harmandsen k e b fl Lever af Formuen Haaland n s 004 Maren Harmandsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Nydalen Tøres Nervig m g b* hf Toldopsynsmand Fjelberg n s Prestegjeld 002 Olava Nervig k g b* hm Huslige sysler Stavangern s Tananger Tananger Gabriel Meling m g b hf Gaardbruker fisker og Haaland n s Handelsmand Merknad: E: 1850 er rettet til 1840 med blyant 002 Olava Meling k g b hm Husligt arbeide Hetland n s 003 Ole Meling m ug b s Arbeider paa sin Haaland n s Fadergaard 004 Agnes Meling k ug b d Husligt arbeide Haaland n s 005 Augusta Meling k ug b d Husligt arbeide Haaland n s 006 Borkild Meling k ug b d Datter Haaland n s 007 Grant Meling m ug b s Søn Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmandskone uten jord 001 Kristine Larsen k e b hm Lever af Formuen Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Martin Evensen m e b hf Maling og Gaardsarbeide Haaland n s 002 Marie Evensen k ug b d Datter Haaland n s 003 Edvin Johan Evensen m ug b s Søn Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmandskone uten jord 001 Olna Svendsen k e b hm Lever af Formuen Hvidingsøn s Ryfylke Merknad: E: 1830 er rettet til 1820 med blyant 002 Inga Skadberg k e b d Lever af Formuen Tunge n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Teafelus Teefelusen m g b hf Fiskeri Haaland n s Arbeidsledig: l 002 Marta Tafilusen k g b hm Huslige sysler Varhaug n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Tananger Bjegsted Ane Bergitte Sømme k e b hm Rentenist Haaland n s 002 Andreas Danielsen Sømme m ug b s Kontorfuldmegtig Haaland n s Tananger Tananger Andreas Skadberg m g b hf Snedker Haaland n s 002 Grette Skadberg k g b hm Husligt arbeide Haaland n s Tananger under Tananger Merknad: Husmand uten jord 001 Nils T. Tosta m e b* hf Skomagermester Hetland n s 002 Augusta Øien k e b* fl Pengsjonist Tronhjemn s 003 Sverre Øien m ug b* s Sjømand Tronhjemn s Tananger under Tananger Merknad: Husmandskone uten jord 001 Maren Kristne Fredriksen k e b hm Er ude i forsjelligt arbeide Haaland n s 002 Kristna Fredriksen k ug b d Driver med vevning Haaland n s Tananger Tananger under Merknad: Husmandskone med jord 001 Karen Simondsen k e b hm ingen livstilling; men Haaland n s bliver understøttet af sin søn 002 Samuel Johannesen m ug b s Fiskeri Haaland n s Tananger Tananger under Merknad: Husmand med jord 001 Hermond Hermondsen m g b hf Pladsbruker og Fiskeri Jelsa n s Ryfylke 002 Maren Hermandsen k g b hm sysselsat ved husgjerning Haaland n s 003 Olina Torsdatter k ug b fl Lever af Formuen Haaland n s Tananger Nyland Gunnar Nyland m g b hf Gaardbruker og Fisker Jelsa n s Ryfylke Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Jelsa Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Skipsfører Merknad: 002 Anne Nyland k g b hm Gaardmandskone Jelsa n s Ryfylke Merknad: E: 1880 er rettet til 1870 med blyant 003 Arne Georg Nyland m ug b s Søn Jelsa n s Ryfylke 004 Ingeborg Nyland k ug b d Datter Haaland n s 005 Knud Olaf Nyland m ug b s Søn Haaland n s Tananger Baastad Karoline Roth k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 002 Jørgine Roth k ug b d Datter Haaland n s 003 Olaf Roth m ug b s Søn Haaland n s 004 Tønnes Roth m ug b s Søn Haaland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1124 Haaland Tananger Haga Hans Olsen m g f hf Gaardbruker og Fisker Skudesnes n s Karmøen Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Marta Olsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ane Malena Olsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Kristina Olsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Jakop Olsen m ug b s Søn Haaland n s 006 Sanna Olena Olsen k ug b d Datter Haaland n s 007 Ole Kristian Olsen m ug b s Søn Haaland n s 008 Jakop Simonds m e b el Føderaadsmand Haaland n s Tananger Meling Torbjørn Trøiel m e b hf Folkeskolelærer Brimnes n s Finaas herred 002 Tønnes Trøiel Sæbbe m ug mt el Dattersøn Haaland n s Sedvanleg bustad: Haaland 003 Olava Torkeldsen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s 004 Sanna Hogstad k ug b el Folkeskolelerrinde Haaland n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant Tananger Haga Karl Byberg m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Geherdline Byberg k g b hm Gaardmandskone Klep n s Merknad: E: 1870 er rettet til 1860 med blyant 003 Jakop Byberg m ug b s Søn Stavangern s 004 Borkild Byberg k ug b d Datter Klep n s 005 Ingeborg Byberg k ug b d Datter Klep n s Tananger Haga Gabriel Undem m g f hf Gaardbruker og Time n s Veiarbeiders forrmand Sannsynleg opphaldstad: Aaltervig Ryfylke 002 Elen Undem k g b hm Gaardmandskone Klep n s 003 Ragna Undem k ug b d Datter Klep n s 004 Maren Undem k ug b d Datter Haaland n s 005 Marie Tollefsen k g f b %tj% Gaardmandskone Time n s Sannsynleg opphaldstad: Haaland 006 Grette Johannesdatter k ug f el Lever af Formuen Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Helleland Tananger Haga Marie Larsen k e b hm Driver med Gaardsbrug Haaland n s 002 Ole Tollefsen m ug b s Søn Haaland n s 003 Erling Tollefsen m ug b s Arbeider paa gaarden Haaland n s 004 Anna Tollefsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Signe Tollefsen k ug b d Datter Haaland n s 006 Jonas Tollefsen m ug f s Gaardbruker Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Tananger Haga Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 001 Elling Ellingsen m e f hf Gaardbruker Varhaug n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Agnes Ellingsen k ug b d Tjenestepige Stavangern s Tananger Haga Elen Tabia Torgersdatter k e b hm Gaardmandsenke Talgø n s Ryfylke 002 Bernhart Nilsen m ug b s Arbeider paa sin Haaland n s Modersgaard 003 Elisa Helene Nilsen k ug b d Datter Haaland n s 004 Lene Johannes k ug b el Er udsat for betaling Haaland n s Merknad: E: 1860 er rettet til 1850 med blyant Tananger Haga Bertel Andreasen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Karen Serina Andreasen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ane Andreasen k ug b d Datter Haaland n s Merknad: E: 1890 er rettet til 1880 med blyant 004 Alfret Andreasen m ug b s Søn Haaland n s 005 Martin Andreasen m ug b s Søn Haaland n s 006 Malena Andreasen k ug b d Datter Haaland n s 007 Bernart Andreasen m ug b s Søn Haaland n s 008 Sigurd Andreasen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Haga Laurits Tollefsen m ug b* hf Gaardbruker Haaland n s 002 Jahn Olsen m e b* fl Føderaadsmand Haaland n s Tananger Haga Peder Pedersen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Berta Marie Pedersen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ingeborg Pedersen k ug b d Datter Haaland n s 004 Peder Pedersen m ug b s Søn Haaland n s 005 Ingeborg Torsen k e b fl Føderaadskone Haaland n s Tananger Haga Torval Torsen m ug b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Elen Olena Torsen k e b fl Husligt arbeide hos sin Søn Haaland n s Tananger Haga Odd Svendsen m g f hf Gaardbruker og Finaas n s Tømmermand Pristegjeld Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Marta Svendsen k g b hm Gaardmandskone Finaas n s 003 Karen Svendsen k ug b d Datter Stavangern s 004 Peder Svendsen m ug b s Søn Stavangern s 005 Samson Svendsen m ug b s Søn Stavangern s 006 Odd Läget Svendsen m ug b s Søn Haaland n s 007 Hans Svendsen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Øgaard Kristian Madsen m g b hf Gaardbruker Clesvig Danmark Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 1124 Haaland 002 Else Madsen k g b hm Gaardmandskone København 003 Norman Madsen m ug b s Søn København 004 Haral Madsen m ug b s Søn Haaland Tananger Uren Tore Hansen m g b hf Gaardbruker og Fisker Haaland n s 002 Berte Serine Hansen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Ingval Hansen m ug b s Søn Haaland n s 004 Anna Marie Hansen k ug b d Datter Haaland n s 005 Samuel Hansen m ug b s Søn Haaland n s 006 Marta Marie Nilsen k e b el Lever af Formuen Haaland n s Tananger Haga Enok Evensen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Johanne Evensen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Fasting Evensen m ug b s Søn Haaland n s 004 Ella Evensen k ug b d Datter Haaland n s 005 Edvin Evensen m ug b s Søn Haaland n s 006 Kondrat Evensen m ug b s Søn Haaland n s 007 Erling Evensen m ug b s Søn Haaland n s 008 Kirsten Evinsen k ug b d Datter Haaland n s Tananger Uren Johannes August Sovig m e b hf Fhv. Garver Lever af Formuen Bergen n Tananger Risa lille Edvart Assersen m g b hf Gaardbruker Haaland n s 002 Anne Marie Assersen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Asser Assersen m ug b s Søn Haaland n s 004 Johanne Assersen k ug b d Datter Haaland n s 005 Elisebet Assersen k ug b d Datter Haaland n s 006 Jusefine Assersen k ug b d Datter Haaland n s 007 Anne Assersen k ug b d Datter Haaland n s 008 Johanne Olsen k ug b fl Tjenestepige Aarre n s Tananger Risa store John Larsen m g b hf Gaardbruker og Fisker Haaland n s 002 Rigine Larsen k g b hm Gaardmandskone Haaland n s 003 Elida Endresen k ug b tj Tjenestepige Haaland n s 004 Laura Marie Larsen k ug b d Datter Haaland n s 005 Elen Marie Samuelsen k e b fl Føderaadskone Haaland n s Tananger Risa store Anna Gundersen k e b hm Gaardmandsenke Lunde n s sogn 002 Gunder Gundersen m ug b s Arbeider paa Gaarden Haaland n s 003 Bertel Mandius Gundersen m ug b s Søn Haaland n s Tananger Risa store Maren Nilsen k g b hm sysselsat ved husligt Haaland n s arbeide 002 Ola Nilsen m g f hf Sjømand Haaland n s Side 26 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer