Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 97

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0234 Gjerdrum Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 197 (kvinner: 105, menn: 92) Bustader i kretsen: 33 Krets: 001a Tori Prestegjeld: Gjerdrum Herred/by: Gjerdrum a Tori Tori skole (Kommunen) (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sigvart Stokstad m g b hf Lærer og kirkesanger Haabøl n s 002 Gina Sofie Stokstad* f Hansen k g b hm Lærerhustru Ski n s 003 Birgitte Knutsdatter k e b fl Privat understøttelse Fors Næs n s lærer og kirkesanger Hallingdal 004 Petter Kristiansen m ug mt el Arbeider ved gaardsbruk Fet n s Sedvanleg bustad: Fet a Tori Tori øvre 70 1, 4 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Einar Amundsen Bjerke m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Karen Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 003 Alf Einarsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Trygve Einarsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Dagmar Einarsen k ug b d datter Gjerdrumn s 006 Kristian Einarsen m ug b s søn Gjerdrumn s 007 Einar Einarsen m ug b s søn Gjerdrumn s 008 Gudrun Einarsen k ug b d datter Gjerdrumn s 009 Sverre Einarsen m ug b s søn Gjerdrumn s a Tori Tori øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Kristiansen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Maren Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 003 Magrete Simensdatter k ug b Fosterdatter Husgjerning og Kreaturstel Gjerdrumn s 004 Andreas Larsen m ug b Fostersøn Fostersøn Off. underst Moland n s a Tori Tori nedre 71, 70 1, 2 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Jensen m ug b s Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Kristian Jensen m ug b s Gaardsarbeide Gjerdrumn s 003 Sørine Olsdatter k e b Føderaadsenke Husgjerning Gjerdrumn s 004 Anne Gulbrandsdatter k ug b tj Budeie Gjerdrumn s a Tori Tori nedre 71, 71, 70, 63 2, 10, 5, 4 6 (4 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Marie Jørgensdatter k e b hm Gaardbrugerske selveier Kristianian s Husgjerning 002 Simon Torvaldsen m ug b s Arbeider paa sin mors Gjerdrumn s gaard 003 Ragnvald Torvaldsen m ug b s Arbeider paa sin mors Gjerdrumn s gaard og enkelte tider paa teglverk 004 Tora Torvaldsen k ug b d Fjøsstel Gjerdrumn s 005 Helga Torvaldsen k ug f d Fjøsstel og husstel Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Fossum i Gjerdrum 006 Torleiv Hernæs m ug b Pleiesøn Offentlig utsat Kristianian s 007 Olaus Hansen m ug b Legdslem Offentlig utsat 31 (alder) Nannestadn s Merknad: Alder: 31 aar gml. Sjukdom: a Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Tori Tori nedre 71, 70 3, 6 3 (0 m, 3 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Paul Nilsen m g f hf Arbeider ved jordbruk Kristianian s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Nannestad 002 Ingeborg Martinsdatter k g b hm Husstel Aasnes n s Solør 003 Emilie Amundsdatter k e b Rentenist Rentenist Lever av sine Næs n s midler Romerike Merknad: Sidebygning Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0234 Gjerdrum 004 Marie Pettersdatter k ug mt b Tjenestepike Gjerdrumn s Sedvanleg bustad: Moe i Gjerdrum Arbeidsledig: l a Tori Vestheim (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Teodorsen m ug b hf Selveier og arbeider Ullensakern s Jordbrugsarb og malerarb. 002 Marie Teodorsdatter k ug b Husholderske Husstel Ullensakern s a Tori Moe 69, 66 6, 2 5 (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Rogstad m ug b hf Gaardbruker selveier Ullensakern s 002 Anna Bjørnsen k e b hm Husstel Ullensakern s 003 Johannes Bjørnsen m ug b s søn Kristianian s 004 Sigrid Bjørnsen k ug b d datter Ullensakern s 005 Kristian Rogstad m g mt b Baker Ullensaker s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Ullensaker Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Bakeri Merknad: Merknad: overstreka a Tori Moe (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Agnette Vilhelmsdatter k e b hm Gaardbrugerske selveier Gjerdrumn s 002 Vilhelm Pettersen m ug b s Arbeider ved jordbruk Gjerdrumn s 003 Johan Pettersen m ug b s Arbeider ved jordbruk Gjerdrumn s 004 Petra Pettersdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 005 Marie Pettersdatter k ug f d Tjenestepike Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Tori i Gjerdrum 006 Solveig Skogsberg k ug b Fosterbarn Offentlig forpleining Kristianian s a Tori Rogneby under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: ikke skyldsat 001 Marie Hansdatter k e b hm Husstel hjemme. Arbeider ogsaa meget borte med vask, rengjøring, onnearbeide o.s.v Vaaler Solør 002 Alf Jensen m ug b s søn Gjerdrumn s 003 Henry Jensen m ug b s søn Gjerdrumn s 004 Ingvald Jensen m ug b s søn Gjerdrumn s 005 Alette Johansdatter k ug b Legdslem Offentlig understøttet Næs n Romerike a Tori Fagerlid (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Gustav Olsen m g b hf haandverker (skrædder) S Gjerdrumn s 002 Elen Olsdatter k g b hm Husstel Odalen n s 003 Julius Gustavsen m ug b s søn Gjerdrumn s 004 Olga Gustavsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 005 Ragnhild Gustavsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 006 Margit Gustavsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 007 Magnus Gustavsen m ug b s søn Gjerdrumn s 008 Gustav Gustavsen m ug f Legdslem Offentlig understøttet Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Ramdalen i Gjerdrum a Tori Moe (Norderhov) (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Olaus Hansen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Ragnhild Hansdatter k g b hm Husstel og fjøsstel Gjerdrumn s 003 Otto Olausen m ug b s søn Gjerdrumn s 004 Trygve Halvorsen m ug b Pleiesøn Offentlig forpleining Gjerdrumn s n s s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 a Tori Moe (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Martin Hansen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Inga Torersdatter k g b hm Husstel og fjøsstel Gjerdrumn s 003 Gunvor Martinsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 004 Marta Martinsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 005 Hans Martinsen m ug b s søn Gjerdrumn s a Tori Tori (bygselbolig) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Hansen m g b hf Haandverker, skrædder S Gjerdrumn s 002 Anne Gulbrandsdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s a Tori Torhov (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Marie Ekeberg k ug b hm Meierske ved ismeieri Gjerdrumn s 002 Ole Martinsen m ug b fl Arbeider i meieriet Gjerdrumn s a Tori Tori (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Laurits Larsen m g b hf Gaardbr selveier Gjerdrumn s 002 Anne Karlsdatter k g b hm Hus- og kreaturstel Gjerdrumn s 003 Magdalene Lauritsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 004 Anna Lauritsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 005 Ragnhild Lauritsdatter k ug b d datter Gjerdrumn s 006 Bergliot Hansdatter k ug b Pleidatter Pleiedatter Fors. gbr Gjerdrumn s 007 Lars Johannesen m e b Føderaadsm. Lever som føderaadsm Gjerdrumn s a Tori Tori nedre under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Kristiansen m g b hf Haanverker skomaker S Holter n s 002 Karen Olsdatter k g b hm Husstel og lit søm Gjerdrumn s a Tori Kjærstad (6 m, 7 k) 10 (5 m, 5 k) Karl Olsen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Berte Jensdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Olav Karlsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Sverre Karlsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Jens Karlsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 David Karlsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 007 Dagny Karlsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Ragna Karlsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 009 Aagot Bjørnsen k ug b Pleiedatter Off. understøttet Gjerdrumn s 010 Gina Sigvartsdatter k ug b tj Tjenestepike - budeie Hurdal n s 011 Martin Aarstad m g mt b Farmer Gjerdrum Statsb.: De f. staters Trusamf.: Det norske lutherske brodersamfund Sedvanleg bustad: Amerika 012 Marie Jensdatter k g mt b Husgjerning Gjerdrum Statsb.: De f. staters Trusamf.: Det norske lutherske brodersamfund Sedvanleg bustad: Amerika 013 Ragnhild Martinsdatter k ug mt b Datter Amerika Statsb.: De f. staters Trusamf.: Det norske lutherske brodersamfund Sedvanleg bustad: Amerika Folketeljinga a Tori Kjærstad 68, 69 2, 2 10 (6 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Agnette Amundsdatter k e b hm Gaardbrukerske selveier Gjerdrumn s 002 Trygve Johansen m ug b s Jordbruksarbeide Gjerdrumn s 003 Aslaug Johansdatter k ug b d Kræatur- og husstel Gjerdrumn s 004 Kristian Johansen m ug mt s Gaardsarbeide Gjerdrumn s Sedvanleg bustad: Eidsvold 005 Einar Johansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Agnes Johansen k ug b d Datter Gjerdrumn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0234 Gjerdrum 007 Martha Johansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Johannes Johansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 009 Arne Johansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 010 Birger Mariusen m ug b tj Tjenestegut Aas n s a Tori Kjærstad 68, 68, 69 3, 4, 7 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Hans Isaksen m g b hf Gaardsbrug og skomaker S Holter n s 002 Karoline Olsdatter k g b hm Husstel og fjøsstel Ullensakern s 003 Johan Hansen m ug b s Jordbruksarbeide Holter n s 004 Anna Hansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Karen Hansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Fredrikke Larsen k ug b Pleiebarn Off understøttet Fredriksværn n s 007 Eugen Nikolai!! m ug b Pleiebarn Off understøttet Gjerdrumn s Merknad: Faderens navn ubekjent a Tori Høgden Bygselplads under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Kristian Rasmussen m g b hf Haandverker, smed S Gjerdrumn s 002 Sofie Kristiansdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Margit Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Johannes Kristiansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Sigrid Kristiansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Karen Kristiansen k ug b d Datter Gjerdrumn s a Tori Tori øvre (Odengen) (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Olaus Gundersen m e b hf Jordbr. selveier Gjerdrumn s a Tori Heni søndre (3 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Jens Hansen Heni m e b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Mina Jensdatter k ug b d Husstel Gjerdrumn s 003 Anna Jensdatter k ug b d Kreaturstel Gjerdrumn s 004 Hans Jensen m ug b s Jordbruksarbeide Gjerdrumn s 005 Olava Jensdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Anne Jørgensdatter k ug b Føderaad Føderaadskvinde Gjerdrumn s 007 Helene Halvorsdatter k ug b Fattiglem Off. understøttet Kristianian s 008 Jakob Kristoffersen m ug mt el Gaardsarbeide Holter n s og Maskinist ved Dampterskem. Sedvanleg bustad: Holter a Tori Heni søndre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Gulbrand Hansen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Johanne Nilsdatter k g b hm Husstel og Kreaturstel Holter n s 003 Magrete Gulbrandsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Hans Gulbrandsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Nils Gulbrandsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Anna Marie Gulbrandsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 007 Gudrun Gulbrandsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Martea Kristoffersdatter k e b Føderaadsenke Deltar i husstellet Gjerdrumn s 009 Haakon Hansen m ug b tj Arb ved gaardsbruk Veldre n s 010 Kristian Jensen m ug b Fattiglem Off. understøttet Gjerdrumn s Sjukdom: a a Tori Heni nordre (5 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) Herman Kjærstad Heni m g b hf Gaardbruker elveier!! Gjerdrumn s 002 Julie Jensdatter Heni k g b hm Husstel Gjerdrumn s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Kristian Hermansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Rakel Hermansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Lilly Hermansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Lina Larsdatter Heni k e b Kapitalist Lever av sine midler lidt Gjerdrumn s husstel 007 Hans Nærløs m g mt el Haandverker, skomaker Gjerdrumn s Sedvanleg bustad: Aamodtbraaten Gjerdrum 008 Augusta Jansen k ug b tj Tjenestepike budeie Sverige s 009 Engelhard Hansen m ug b tj Tjenestegut, jordbruk Kristianian s 010 Emil Andersen m ug b tj Tjenestegut, jordbruk Veldre n s a Tori Heni nordre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Karelius Rogstad Heni m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Anna Hansdatter Heni k g b hm Husstel og kreaturstel Ullensakern s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Hans Martinsen m ug b tj Tjenestegut, jordbruksarb Gjerdrumn s 004 Julius Martinsen m ug b fl Arbeider ved jordbruk Gjerdrumn s 005 Dortea Martinsdatter k ug b tj Kreaturstel og husstel Gjerdrumn s 006 Henrik Torsteinsen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Fredrikstad n s a Tori Aarstad øvre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Hans Larsen Aarstad m g b hf Gaardbruker selveier Nittedal n s 002 Gina Hansdatter k g b hm Husstel og fjøsstel Ullensakern s 003 Johannes Iversen m ug b Fattiglem Off. understøttet Skibtvedtn s 004 Gulborg Halvorsdatter k ug b Fosterbarn Off. understøttet Kristianian s 005 Helga Halvorsdatter k ug b Fosterbarn Off. understøttet Kristianian s 006 Gurine Hansdatter k ug b Inderst Rentenist og lidt husstel Gjerdrumn s a Tori Aarstad nedre 64 1, 2 9 (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Kristian Fevik Aarstad m g b hf Gaardbruker selveier Nannestadn s 002 Anna Nilsdatter Aarstad k g b hm Husstel Nannestadn s 003 Karl Kristiansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Alise Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Ingeborg Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006!! Kristiansdatter* k ug b d Datter Gjerdrumn s Merknad: Udøpt pike 007!! Kristiansdatter* k ug b d Datter Gjerdrumn s Merknad: Udøpt pike 008 Anna Johannesdatter k ug b Pleiebarn Off. understøttet Gjerdrumn s 009 Josefine Halvorsdatter k ug b tj Tjenestepike fjøsstel Gjerdrumn s a Tori Korsmo 66, 69, 70, 71, 1, 5, 8, 4, 1 11 (6 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) Simon Th. Korsmo m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Anna Hansdatter k g b hm Husstel og kreatustel Gjerdrumn s 003 Toralv Simonsen m ug b s Jordbruksarbeider Gjerdrumn s 004 Hedvik Simonsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Ragnhild Simonsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Hans Simonsen m ug b s søn Gjerdrumn s 007 Marie Kristoffersdatter k e b Føderaadsenke Intet erhverv Gjerdrumn s Føderaadskone 008 Ole Olsen m ug b Tjenestegut Jordbruksarbeide Kristianian s 009 Marie Hansdatter k ug b Tjenestepike Kreaturstel Søndre n s Odalen 010 Hans P. Torshov m g mt el Gaardsbruk og biskjødsel Gjerdrumn s Sedvanleg bustad: Torshov i Gjerdrum 011 Sigurd Hansen m ug mt el Jordbruksarbeider Gjerdrumn s Sedvanleg bustad: Lund i Gjerdrum Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0234 Gjerdrum a Tori Hellerud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ludvig Knai m e b hf Kjøbm. landhandler Hurdalenn s 002 Ole Knai m ug b tj Handelsbetjent Hurdalenn s 003 Birgitte Rustad k e b HusbestyrerindeHusstel Hurdalenn s a Tori Frydenlund (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Martin Kristiansen m g b hf Arbeider ved jordbruk Aasnes n s Solør 002 Lina Halvorsdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Hilda Martinsdatter k ug b d Syerske Gjerdrumn s 004 Kasper Martinsen m ug b s Tømmerhugger Gjerdrumn s 005 Olava Martinsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Marta Martinsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 007 Lida Martinsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Anne Halvorsdatter k ug b Fattiglem Fattigunderstøttet Gjerdrumn s a Tori Buskerud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jens Amundsen m g b hf Jordbr selveier og Gjerdrumn s kirketjerner 002 Elen Larsdatter k g b hm Husstel Holter n s 003 Inga Jensdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s Sjukdom: a Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Tori Ljøreggen 63 2, 3 6 (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Karl Karstensen m g b hf Gaardbr selveier Røros n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ragna Kareliusdatter k g b hm Hus og kræaturstel Gjerdrumn s 003 Karen Karlsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Astrid Karlsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Sigurd Larsen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Gjerdrumn s 006 Berte Olsdatter k e b el Fattigunderstøttet Gjerdrumn s Merknad: Sidebygningen E: Slutt på krets 1a Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 163 (kvinner: 89, menn: 74) Bustader i kretsen: 30 Krets: 001b Herred/by: Gjerdrum b Løvstad 1 1, 3 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Petter Jensen m g b hf Gaardbruker selveier Ø Aker n s 002 Helga Hansdatter k g b hm Husstel og kræaturstel Gjerdrumn s 003 Jenny Pettersdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Lilly Pettersdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Berta Pettersdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Hans Pettersen m ug b s Søn Gjerdrumn s 007 Petra Pettersdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s b Løvstad 1, 1, 6 2, 5, 12 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Karl Amundsen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Mathilde Nilsdatter k g b hm Husstel Holter n s 003 Sigurd Karlsen m ug b s Gaardsarbeide Gjerdrumn s 004 Mimi Fritzvold k ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s 005 Johanne Kristiansdatter k ug b Tjenestepike Kræaturstel Holter n s b Løvstad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Olav Jensen m g b hf Gaardbruker forpakter Gjerdrumn s 002 Maren Hansdatter k g b hm Husstel og kræaturstel Ullensakern s 003 Dagny Olavsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Sverre Olavsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Berta Olavsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Lars Olavsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 007 Rolf Olavsen m ug b s Søn Gjerdrumn s b Nitteberg 2 1, 5 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Albert Kristoffersen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Klara Hønsen k ug b tj Husholderske Gjerdrumn s 003 Berta Hønsen k ug b tj Kræaturstel og husstel Gjerdrumn s 004 Kristoffer Hønsen m g b Rentenist Lever av sine midler Gjerdrumn s 005 Berte Kristiansdatter k g b Rentenist Lever av sine midler Gjerdrumn s 006 Karen Hansdatter k ug b el Lever av sine midler Gjerdrumn s b Nitteberg 2 2, 3 7 (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ludvig Huser m g b hf Gaardbruker selveier Næs n s Romerike 002 Olava Huser k g b hm Husstel og Kræaturstel Øvre n s Eker 003 Lars Ludvigsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Karen Ludvigsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Harald Ludvigsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Helge Hansen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Eidsberg n s 007 Alf Hansen m ug b Tjenestegut Arbeider ved gaardsbruk Kristianian s b Smedhaugen 6, 6, 8 11, 14, 2 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Amund Haugerud m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Dortea Haugerud k g b hm Husstel og kræaturstel Gjerdrumn s 003 Marie Gulbrandsen k ug b Tjenestepike Kreaturstel og lit husstel Gjerdrumn s b Solvang (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans A. Løvstad m g b hf Lever av kapital og lit Gjerdrumn s biskjødsel og havestel 002 Marie Olsdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s b Lund (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gustav Olsen m g b hf Arbeider ved byggearbeide Gjerdrumn s 002 Dortea Olsdatter k g b hm Husstel Ullensakern s b Rogstad nordre (5 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) Hans H. Rogstad m g b hf Gaardbr og Gjerdrumn s herredskasserer 002 Berit Rogstad k g b hm Jordemor og husstel Vang n s Valders 003 Kirsten Hansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Hans Hansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Kirstine Rogstad k e b Føderaadsenke Føderaad Gjerdrumn s 006 Berte H. Rogstad k ug b fl Husstel Gjerdrumn s 007 Maren Olsdatter k ug b Tjenestepike Kræarturstel Gjerdrumn s 008 Bernhard Gundersen m ug b Tjenestegut Arbeider ved gaardsbruk Kristianian s 009 Hjalmar Svendsen m ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s 010 Martin Olsen m g mt hf Trælasthandler Norderhovn s Sedvanleg bustad: Bærum b Rogstad søndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0234 Gjerdrum 001 Hans Sigvartsen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Berit Rogstad k g b hm Husstel Vang n s Valders 003 Sigvart Jensen m e b Rentenist Lever av sine midler Ullensakern s 004 Eugen Svendsen m ug b Tjenestegut Jordbruksarbeider Kristianian s 005 Ragnhild Olsdatter k ug b Tjenestepike Husstel (Kokke) Kristianian s 006 Marte Olsdatter k ug b Tjenestepike Kræaturstel N. Odalen n s b Rogstad søndre (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Kristian Lauritsen m ug b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Karen Lauritsdatter k ug b tj Husholderske Gjerdrumn s 003 Anna Lauritsdatter k ug b tj Kræaturstel og husstel Gjerdrumn s 004 Laurits Kristiansen m g b Føderaadsm. Føderaad Gjerdrumn s 005 Marie Larsdatter k g b Føderaadsk. Føderaad Gjerdrumn s 006 Oscar Jensen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s 007 Oscar Larsen m ug b Tjenestegut Gaardbruksarbeide Kristianian s b Trulsrud (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Torkild Olsen m g b hf bygningssnedker S S. n s Odalen 002 Maren Hansdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Hans Torkildsen m ug b s Arbeider som Gjerdrumn s bygningssnedker 004 Ole Torkildsen m ug b s Arbeider som Gjerdrumn s bygningssnedker 005 Trygve Torkildsen m ug b s Arbeider som Gjerdrumn s bygningssnedker 006 Karoline Smedstad k ug b Tjenestepike Husstel og kræaturstel Gjerdrumn s b Sandum meieri (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Gurine Helgesen k ug b Meierske Meierske ved ismeieri Maalselven n s b Berg (3 m, 10 k) 11 (1 m, 10 k) Kasper Hansen m g b hf Gaardbr. selveier Gjerdrumn s 002 Lina Olsdatter k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Frithjof Gulbrandsen m g mt Dagarbeider Arbeider ved gaardsbruk Kristianian s Sedvanleg bustad: Vang i Gjerdrum 004 Lina Pedersdatter k ug b tj Budeie Gjerdrumn s 005 Ragna Johannesen k ug b tj Husgjerning og Næs n s Kræaturstel Romerike 006 Helene Hansdatter k ug b fl Fattigunderstøttelse Drøbak n s Sjukdom: s 007 Marie Coucheron k ug b fl Fattigunderstøttelse? n s Sjukdom: s 008 Kristine Johannesen k ug b fl Fattigunderstøttelse Sverige s Statsb.: Svensk Sjukdom: s 009 Julie Nordsveen k g b fl Fattigunderstøttelse? n s Sjukdom: s 010 Hanna Olsdatter k ug b fl Fattigunderstøttelse? n s Sjukdom: s 011 Anna Larsdatter k g b fl Fattigunderstøttelse Kristianian s Sjukdom: s 012 Sofie Tollefsen k ug b fl Fattigunderstøttelse ? n s Sjukdom: s 013 Kristian Smedstad m ug mt el Arbeider ved telefon Nitedal n s Sedvanleg bustad: Nitedal Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 b Berg under (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Olava Hansdatter k e b hm Lever av sin formue Gjerdrumn s 002 Johanne Olsdatter k ug b d Datter Nannestadn s 003 Hulda Madtsen k ug b fl Fattigunderstøttelse Kragerødn s Sjukdom: s b Sandum nordre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Hansen m ug b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s 002 Marie Olausdatter k ug b tj Husholderske Gjerdrumn s 003 Ragna Myre k ug b tj Budeie N. n s Odalen 004 Aksel Martinsen m ug b Pleiesøn Arbeider ved gaardsbruk Kristianian s 005 Hans Johnsen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s b Sandum søndre (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Halvor Huset m g b hf Gaardbruker selveier Næs n s Romerike Merknad: Hovedbygningen 002 Helga Huset k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Hans Halvorsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Kristoffer Halvorsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Emil Fritzvold m ug b tj Tjenestegut Kristianian s 006 Valborg Johannesen k ug b tj Budeie Fredrikstad n s 007 Sverre Johannesen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s 008 Inga Sørlid k ug b hm Lever av midler og lit søm Gjerdrumn s Merknad: Hovedbygningens 2de etage. Ved salg av gaarden forbeholdt sig frit hus i hovedb. 2de etage 009 Sina Hansen k g b fl Lever av midler og lit søm Gjerdrumn s 010 Ruth Hansen k ug b d Datter Aas n s 011 Rolf!! m ug b Fosterbarn Fosterbarn Fors. rentenist Kristianian s b Sandum Oppigaard 7 1, 7 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Laurits Frogner m g b hf Gaardbr selveier Sørum n s 002 Bolette Kristiansdatter k g b hm Hus- og Kræaturstel Gjerdrumn s 003 Margit Dahle k ug b Pleiedatter Hus- og Kræaturstel Gjerdrumn s 004 Henry Pedersen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s 005 Karen Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Ullensakern s b Sandum Oppigaard 7, 6 5, 5 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Larsen m g b hf Gaardbr selveier Ullensakern s 002 Mathea Ursin k g b hm Husstel Gjerdrumn s 003 Anna Nilsdatter k ug b d Hus og Kræaturstel Gjerdrumn s b Sandum nordre 6 2, 3, 4, 15 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Rasmussen m g b hf Selveier Arbeider ved Gjerdrumn s Jordbruk 002 Anne Nilsdatter k g b hm Hus- og Kræaturstel Gjerdrumn s 003 Anna Kristiansdatter k ug b d Husgjerning Gjerdrumn s 004 Martin Kristiansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Adele Bergem k ug b Pleiebarn Privat understøtt. Fors. gbr Gjerdrumn s b Sandum nordre 6 6, 7 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Larsen m ug b hf Lever av sine midler Ullensakern s 002 Karen Larsdatter k ug b tj Husholderske Ullensakern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0234 Gjerdrum b Sandum nordre (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Karen Rasmusdatter k e b hm Lever av sine midler Gjerdrumn s b Sandum nordre 7, 6, 6, 6, 6 4, 6, 7, 9, 10 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Larsen m e b hf Gaardbr selveier Gjerdrumn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Ragna Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 003 Gunda Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Hans Kristiansen m ug b tj Jordbruksarbeide Gjerdrumn s 005 Anne Larsen k ug b fattiglem Off. understøttet Holter n s b Løkken (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Marie Gulbrandsdatter k e b hm Hus og fjøsstel Sørum n s 002 Ole Hansen m ug b Pleiesøn Privat understøttet Forsørges av No Aker n s 003 Ole Gulbrandsen m e b fl Lever av sine midler Sørum Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1871 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Sørum Siste bustad i Amerika: Ejovæ Side 20 Stilling i Amerika: Farmer Merknad: b Grønvold (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Martin Sand m g b hf Haandverker maler S Ullensakern s 002 Maren Sand k g b hm Husstel og søm Ullensakern s 003 Magnhild Sand k ug b d Datter Ullensakern s 004 Sigurd Sand m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Martha Sand k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Ragna Sand k ug b d Datter Gjerdrumn s b Dalen 7, 7, 69, 69 3, 6, 3, 4 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Martin H. Melby m g b hf Gaardbr selveier Gjerdrumn s 002 Marthe Amundsdatter k g b hm Hus og Kræaturstel Gjerdrumn s 003 Anna Martinsdatter k ug b d Hus og Kræaturstel Amerika n s 004 Harald Olausen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Gjerdrumn s 005 Roar Hansen m ug b tj Gaardsarbeider Kristianian s b Tveit (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karl Larsen m e b hf Gaardbruker selveier Nannestadn s 002 Ragna Karlsdatter k ug b d Husholderske Gjerdrumn s 003 Hardis Nilsdatter k ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s b Tveit (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Edevart Amundsen m g b hf Gaardbr selveier Blaker n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Johannesdatter k g b hm Hus og kræaturstel Øier n s 003 Kristian Edvartsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Sverre Henriksen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s 005 Maren Olausdatter k ug b hm Lever av sine midler Gjerdrumn s Merknad: Hovedbygningens 2de etage. 2 søstre der ved salg av sin gaard har forbeholdt sig i hovedb. 2de etage frit hus 006 Karen Olausdatter k ug b fl Lever av sine midler Gjerdrumn s Merknad: Hovedbygningens 2de etage. 2 søstre der ved salg av sin gaard har forbeholdt sig i hovedb. 2de etage frit hus 007 Elsa Lehman k ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s b Tveit (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Nils Hansen m g b hf Gaardbruker selveier Gjerdrumn s Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Karine Olausdatter k g b hm Hus og kræaturstel Gjerdrumn s 003 Petra Larsdatter k ug b tj Tjenestepike Kristianian s 004 Gulbrand Gulbrandsen m ug b Pleiesøn Off. understøttet Kristianian s 005 Norman Jansen m ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s 006 Gulborg Jansen k ug b Pleiebarn Off. understøttet Kristianian s 007 Hans Nilsen m g b FøderaadsmandFøderaad Nannestadn s 008 Birgitte Tronsdatter k g b Føderaadskone Føderaad Gjerdrumn s b Belstad 10 9, 3 9 (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Hans E. Andreasen m g b hf Gaardbr selveier Gjerdrumn s 002 Berte Marie Hansdatter k g b hm Hus og kræaturstel Gjerdrumn s 003 Hans Hansen m ug b s Gaardbruksarbeide Gjerdrumn s 004 Edvin Hansen m ug b s Gaardbruksarbeide Kristianian s 005 Sigurd Hansen m ug b s Gaardbruksarbeide Gjerdrumn s 006 Ingeborg Hansen k ug b d Husgjerning lit søm Kristianian s 007 Asta Hansen k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Karl Hansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 009 Ruth Hansen k ug b d Datter Gjerdrumn s Merknad: E: Slutt på krets 1b Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 366 (kvinner: 169, menn: 197) Bustader i kretsen: 61 Krets: 002 Solheim Prestegjeld: Gjerdrum Herred/by: Gjerdrum Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Solheim Thorshaug 9 1, 3 7 (4 m, 3 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Hans Jensen m g b hf Gaardbruker Gjerdrumn s 002 Berte Olava Børresdatter k g b hm Gaardmandskone Biri n s 003 Jens Birger Hansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Arne Daniel Hansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Berte Hellene Hansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Herman Nyberg m ug b tj Tjenestegut Nannestadn s 007 Berte Marie Thoresdatter k e b hm Rentenist Gjerdrumn s Merknad: %Hovedbyningen 2 Etage% 008 Thea Johanne Jensdatter k ug f d Rentenist Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Nannestad Solheim Thorshaug 9, 10, 10 2, 2, 7 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Berte Gurine Larsdatter k e b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 002 Lars Kristian Olsen m ug b s Gaardbruker Gjerdrumn s 003 Thea Olava Olsdatter k ug b d Datter Budeie Gjerdrumn s 004 Rolf Herman Olsen m ug b s Pleiebarn Kristianian s Solheim Thorshaug (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Herman Ek m g b hf Gaardbruker Nannestadn s 002 Minda Martinsdatter k g b hm Gaardmandskone Sørum n s 003 Hans Martin Hermansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Karl Alfred Hermansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 005 Ole Kristian Hermansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Torstein Hermansen m ug b s Søn Gjerdrumn s Solheim Thorshaug østre 10 4, 8, 10, 12 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans P. Thorshaug m g f hf Biavl Gaarbruker og Gjerdrumn s Tærskemaskinist Sannsynleg opphaldstad: Korsmo i Gjerdrum 002 Gina Sørensdatter k g b hm Husmor Odalen n s 003 Petra Hansdatter k ug b d Budeie Gjerdrumn s 004 Johan Pedersen m ug b Broder Biavl og Gaardbruker Gjerdrumn s Folketeljinga Solheim Thorshaug (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0234 Gjerdrum 001 Karl H. Ek m g b hf Gaardbruker Nannestadn s 002 Martha Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Nannestadn s 003 Hans Einar Karlsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Inger Kristine Pedersen k ug b tj Tjener Budeie Kristianian s 005 Halfdan Lodsby m ug b fl Pleiebarn Chra. fat Kristianian s Solheim Thorshaug 10 5, 14 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Kristoffersen m e b hf Gaardbruker Gjerdrumn s 002 Kristian Larsen m ug b s hjemeværende Barn Gjerdrumn s 003 Helga Larsdatter k ug b Husholder Husholder Gjerdrumn s 004 Martha Martinsdatter k ug b tj Tjener Budeie Gjerdrumn s Solheim Thorshaug (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Nilsen m g b hf Gaardbruker og Snedker S Gjerdrumn s 002 Marthea Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 003 Kristian Olsen m ug b s Snedker Gjerdrumn s 004 Rolf I. Aarvig m ug b s Pleiebarn Chra. fat Kristianian s Solheim Thorshaug østre (Lerud) (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Søren Eriksen m g b hf Gaardbruker Odalen n s 002 Maria Gudbrandatter k g b hm Gaardmandskone Odalen n s 003 Kari Sørensdatter k ug b d Datter Budeie Odalen n s 004 Minda Kristiansdatter k ug b d Datter Datter Gjerdrumn s 005 Sigurd Hansen m ug f ds Dattersøn Dagarbeider Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Korsmo i Gjerdrum Solheim Lerud østre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Olaus Larsen m g b hf Gaardbruker Gjerdrumn s 002 Hanna Andersen k g b hm Gaardmandskone Hole n s 003 Nils Olausen m ug b s Dagarbeider Gjerdrumn s 004 Ruth Bennedikte!! k ug b fl Pleiedatter Chra. fat Kristianian s Solheim Prestegaarden (10 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Oskar Myrvold m g b hf Forpagter Vinger n s 002 Johanne Myrvold k g b hm Husmoder Nannestadn s 003 Ingeborg Kaspara Myrvold k ug b d Datter Lørenskogen n s 004 Magna Otilie Myrvold k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Kristian Olaf Myrvold m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Thora Myrvold k ug b d Datter Gjerdrumn s 007 Oskar Finvog m ug b tj Tjener Bergen n s 008 Nikolai Finsbraaten m g mt fl Snedker og Tømmermand Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold 009 Jens Olsen m g mt fl Snedker Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold Værk 010 Gustav Olsen Sand m g mt fl Tømmermand Nannestadn s Sedvanleg bustad: Ullensaker 011 Martin Hansen m g mt fl Tømmermand Ullensakern s Sedvanleg bustad: Ullensaker 012 Martin Hansen m g mt fl Tømmermand Ullensakern s Sedvanleg bustad: Ullensaker 013 Johannes Severin Sandahl m ug mt fl Maler Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen 014 Elioth Finvog m ug mt fl Maler Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen Solheim Prestegaardseie under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Johannes Danielsen m g b hf Husmand Solør i n s Grue 002 Anne Kaisa Danielsen k g b hm Husmor Sverige n s 003 Peder Johannesen m ug b s Dagarbeider Ullensakern s Solheim Elverud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Even Olsen m g b hf Gårdbruker og Øier n s Tømmermand S Gudbrandsdalen 002 Karen Hansdatter k g b hm Husmor og Budeie Gjerdrumn s 003 Olaf Evensen m ug b s Søn Gjerdrumn s 004 Elna Evensen k ug b d Datter Gjerdrumn s Solheim Blaanet (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Lars Hansen m g b hf Gaardbrg. og Gjerdrumn s Tømmermand S 002 Lisbet Hansdatter k g b hm Husmor Odalen n s 003 Gunda Larsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Sigrid Larsdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s Solheim Enger (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kristian H. Enger m g b hf Biavl og Gaardbruker Gjerdrumn s 002 Lina Gudbrandatter k g b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 003 Otilie Kristiansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Eugen Andorsen m ug b s Dattersøn Forsørges av No Kristianian s Henry Larsen m ug b s Pleiesøn Chra. fat Kristianian s Solheim Lerengen (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Hans Hansen m g f hf Gaardbruker og Odalen n s Tømemrmand S Sannsynleg opphaldstad: Braatnaa Ullensaker 002 Karen Karlsen k g b hm husmor Gjerdrumn s 003 Hellene Hansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 004 Helga Hansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 005 Tora Hansdatter k ug b d Datter Gjerdrumn s 006 Kristian Hansen m ug b s Søn Gjerdrumn s 007 Hilda Olausdatter k ug b tj Barnepike Gjerdrumn s Solheim Østengen (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Laurits Hansen m g b hf Gaardbruker og Gjerdrumn s Dagarber!! 002 Marte Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Gjerdrumn s 003 Hans Lauritsen m ug b s Dagarbeider Gjerdrumn s 004 Kristian Lauritsen m ug b s Skomakerlærling Gjerdrumn s 005 Olaf Lauritsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 006 Jørgen Lauritsen m ug b s Søn Gjerdrumn s 007 Inga Lauritsen k ug b d Datter Gjerdrumn s 008 Maren Hansdatter k ug b fl Dagarbeider Gjerdrumn s 009 Eva Edonsdatter k ug b fl Pleiebarn Gjerdrumn s Folketeljinga Solheim Hvam (0 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Bolletter!! Hansdatter Hvam k e b hm Husmor Gjerdrumn s 002 Theodor Berntsen Hvam m ug f s Gaardbruker og Maskinist Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Ullensaker 003 Olaf Berntsen Hvam m ug f s Læregut Gjerdrumn s Sannsynleg opphaldstad: Ullensaker 004 Ragna Berntsen Hvam k ug b d Budeie Gjerdrumn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer