Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1753 (kvinner: 854, menn: 899) Bustader: 284 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 133 (kvinner: 61, menn: 72) Bustader i krinsen: 23 Krins: 001 Herred/by: Vinje Folketeljinga Bringsvær Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor K. Bringsvær m g b hf Gaardbruger S 1855 Vinje herred* n s 002 Gjertrud T. Bringsvær k g b hm Kone 1856 Mo n s 003 Ingebjørg H. Bringsvær k ug b d Datter 1886 Vinje herred* n s 004 Knut H. Bringsvær m ug b s Søn 1888 Vinje herred* n s 005 Torjus H. Bringsvær m ug b s Søn 1891 Vinje herred* n s 006 Signe H. Bringsvær k ug b d Datter 1893 Vinje herred* n s 007 Mari Tallefsd. k ug b tj Tjener 1881 Kjella i Vinje n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant Espestøyl (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav K. Espestøyl m g hf Husmand m j 1835 Vinje herred* n s 002 Aslaug T. Espestøyl k g hm Kone 1847 Vinje herred* n s 003 Torgeir O. Espestøyl m ug s søn 1888 Vinje herred* n s 004 Anne O. Espestøyl k ug f d datter 1878 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Laardal Floten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav O. Floten m e b hf Gaardbruger S 1826 Mo Telemark Brb n s Merknad: E: Ægteskabelig Stilling påført med blått 002 Gjermund O. Floten m ug b s Gaardbrugerson jordbrugsarb 1851 Vinje herred* 003 Knut O. Espestøyl m ug b tj Tjenestgut, jordbrugsarb 1881 Vinje herred* n s 004 Sigrid Kolbeinsdotter k ug b tj Tjenestjente budeie m m 1877 Bykle Ned n s 005 Petter O. Floten m ug f s Gaardbrugersøn jordbrugsarb 1866 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Mo Lunden (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Herjus Andreasson m ug b el Dagarbeider 1856 Laardal Brb n s Narbrot under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav O. Narbrot m g b hf Husmand m j 1847 Mo Brb n s 002 Ingebjørg O. Narbrot k g b hm Husmandskone 1851 Vinje herred* n s 003 Gro O. Narbrot k ug b d Datter 1881 Mo Brb n s 004 Gjermund O. Narbrot m ug b s Søn (barn) 1890 Vinje herred* n s Lie Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Aanund I. Lie m g b hf Gaardbruger S 1819 Vinje herred* n s 002 Ingebjørg A. Lie k g b hm Kone 1844 Laardal Brb n s 003 Hæge A. Lie k ug b d Datter 1881 Vinje herred* n s Lie Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav A. Lie m g b hf Gaardbruger S 1840 Laardal Brb n s 002 Margit E. Lie k g b hm Kone 1860 Vinje herred* n s 003 Andreas O. Lie m ug b s Barn 1887 Vinje herred* n s 004 Eivend O. Lie m ug b s Barn 1890 Vinje herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0834 Vinje 005 Olav O. Lie m ug b s Barn 1891 Vinje herred* n s 006 Aanund O. Lie m ug b s Barn 1893 Vinje herred* n s 007 Margit O. Lie k ug b d Barn 1895 Vinje herred* n s 008 Aanund Olafson m g b hf Bruger 1870 Vinje herred* n s Merknad: Sidebygningen: E: Drengestub. er påført med blyant 009 Ingerid Olafsd. k g b hm Kone 1851 Vinje herred* n s Merknad: Sidebygningen 010 Steffa Olafson m ug b el Arbeider skogs og jordbrugs 1879 Vinje herred* n s Merknad: Sidebygningen 011 Halvor Olafson m ug b el Arbeider skogs og jordbrugs 1883 Vinje herred* n s Merknad: Sidebygningen Kjella (plads) under Tallef O. Kjella m g b hf Husmand m j 1854 Vinje herred* n s 002 Gunhild A. Kjella k g b hm Kone 1849 Kviteseid Brb n s 003 Gunhild T. Kjella k ug b d Datter 1892 Vinje herred* n s 004 Bergit Olafsd. k ug b el Tjenestepige 1873 Vinje herred* n s Kjella (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Else H. Kjella k e b Enke Nyder fattighjælp 1830 Mo n s 002 Knut K. Kjella m ug b Barn Nyder fattighjælp 1889 Vinje herred* n s Stoga (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tallef O. Stoga %Kjella% m g b hf Husmand m j 1851 Mo Brb n s 002 Gunhild B. Stoga %Kjella% k g b hm Kone 1847 Laardal Brb n s 003 Bjørn T. Stoga m ug b s Arbeider 1884 Vinje herred* n s 004 Aasmund T. Stoga m ug b s Barn 1888 Vinje herred* n s 005 Olav T. Stoga m ug b s Barn 1895 Vinje herred* n s Sveigen (plads) under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob K. Sveigen m g b hf Arbeider 1854 Vinje herred* n s 002 Sigrid H. Sveigen k g b hm Kone 1854 Mo Brb n s 003 Aasmund J. Sveigen m g b hf Skomager 1847 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 004 Gro T. Sveigen k g b hm Kone 1853 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 005 Svein A. Sveigen m ug b s Arbeider 1883 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 006 Tommes A. Sveigen m ug b s Barn 1886 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 007 Aasmund A. Sveigen m ug b s Barn 1889 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 008 Kristen A. Sveigen m ug b s Barn 1893 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 009 Anne A. Sveigen k ug b d Barn 1895 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen 010 Hæge A. Sveigen k ug b d Barn 1897 Vinje herred* n s Merknad: Den andre stuen Tonna (Nystog, søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aslak A. Tonna m g b hf Gaardbruger S og Landhandler 1849 Rauland Brb n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Hæge A. Tonna k g b hm Kone 1850 Vinje herred* n s 003 Ingeborg A. Tonna k ug b d D 1882 Vinje herred* n s 004 Tone A. Tonna k ug b d D 1884 Vinje herred* n s 005 Knut A. Tonna m ug b s S 1886 Vinje herred* n s 006 Bjørn A. Tonna m ug b s S 1890 Vinje herred* n s 007 Aslak Aslaks. m ug b fl Lever af Formue 1864 Rauland s 008 Olaf O. Hustveit m ug b fl Lærer 1878 Vinje herred* n s Paradis Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Jensson m g b hf Gaardbruger S postaabner og 1862 Vinje herred* n s Kom. Kasserer Merknad: Hovedbygningen 002 Aslaug Olavsd. k g b hm Kone 1860 Vinje herred* n s Merknad: Hovedbygningen 003 Olav Sveinungson m ug b tj Jordbrugsarbeide 1885 Vinje herred* n s Merknad: Hovedbygningen 004 Rannei Aasmundsd. k ug b el Hoteldrift 1863 Laardal Brb n s %mt % Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: %Botnen% 005 Halvor Aasmundson m ug b el Bortleiet af fattigvæsenet 1875 Laardal Brb n s %mt % Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: %Botnen% 006 Olav Sveinungson m g b hf Jordbrugsarbeide og Tømmerhugst 1854 Vinje herred* n s Merknad: Drengstubyg (Ildhuset) 007 Margit Halvorsd. k g b hm Kone 1862 Vinje herred* n s Merknad: Drengstubyg (Ildhuset) 008 Guro Olavsd. k ug b d Barn 1888 Vinje herred* n s Merknad: Drengstubyg (Ildhuset) 009 Steffan Olavson m ug b s Barn 1897 Vinje herred* n s Merknad: Drengstubyg (Ildhuset) 010 Sveinung Steffanson m e b Fattiglem Fattiglem 1815 Vinje herred* n s Merknad: Drengstubyg (Ildhuset) Sandok Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Sandok m g b hf Gaardbruger S og 1851 Vinje herred* n s Landhandler Merknad: Stuebygningen 002 Sigri Sandok k g b hm Husgjering 1854 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 003 Signe Halvorsd. k ug b d Husgjering 1882 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 004 Anne Halvorsd. k ug b d Husgjering 1882 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 005 Gunhild Halvorsd. k ug b d Husgjering 1885 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 006 Aslak Halvors. m ug b s 1887 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 007 Kristense Halvorsd. k ug b d 1889 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 008 Øystein Halvors. m ug b s 1892 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 009 Ingeborg Halvorsd. k ug b d 1894 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 010 Ragna Halvorsd. k ug b d 1899 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen E: påført med blyant i Fødselsaar: 16/1 011 Olav Olavs. m ug b tj Gaardsarbeide 1877 Mo Brb n s Merknad: Stuebygningen 012 Gunhild Mikkelsd. k ug b tj Budeie 1878 Vinje herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0834 Vinje Merknad: Stuebygningen 013 Anne Aslaksd. k e b fl lever af egen Formue 1820 Rauland Brb n s Merknad: Stuebygningen 014 Ingeborg Øysteinsd. k e b fl lever af egen Formue 1861 Vinje herred* n s Merknad: Stuebygningen 015 Kastberg Tonning m g mt el Bager 1839 Laardal Brb n s Merknad: Stuebygningen Sedvanleg bustad: Vistad, Mo 016 Lars Halvors. Dalen m g mt el Murer 1846 Mo n s Merknad: Hotellet Sedvanleg bustad: Mo 017 Peter Halvors. Aaland m g mt el Murer 1864 Mo n s Merknad: Hotellet Sedvanleg bustad: Laurdal 018 Halvor Lars. Dalen m g mt el Murer 1875 Mo n s Merknad: Hotellet Sedvanleg bustad: Mo Gjellhus (gaard, plads) Hermod Hermodson m e b hf? Arbeider 1864 Laardal Brb n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant 002 Hermod Hermodson m ug b s Søn 1884 Ludeberg, Nesland Vinje n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant 003 Hæge Hermodsd. k ug b d Datter 1889 Ludeberg, Nesland Vinje n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant 004 Ingebjørg Hermodsd. k ug b d Datter 1894 Ludeberg, Nesland Vinje n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant 005 Marget Halvorsd. k ug b el %hf%? Inderst 1840 Ludeberg, Nesland Vinje n s Merknad: E: Fødested er påført med blyant Gjellhus Halvor A. Gjellhus m g b hf Gårdbruger S 1849 Vinje herred* n s 002 Ingebjørg A. Gjellhus k g b hm Kone 1851 Vinje herred* n s 003 Olav H. Gjellhus m ug b s Søn 1888 Vinje herred* n s 004 Kristense H. Gjelhus k e b el Lever af formue 1825 Laardal Brb n s 005 Torgerd A. Gjellhus k ug b el Lever af formue 1857 Vinje herred* n s 006 Marget A. Gjellhus k ug b el Lever af formue 1854 Vinje herred* n s Svalastoga Tallef O. Svalastoga m ug b hf Gaardbruger S 1831 Vinje herred* n s 002 Torgeir Ols. m ug b Bruger Bruger 1843 Vinje herred* n s 003 Gunhild Olsdotter k ug b Tjener Tjener 1845 Vinje herred* n s 004 Halvor Ols. m ug b Tjener Tjener 1883 Vinje herred* n s Nystog Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut T. Nystog m ug b hf Gaardbruger S 1827 Vinje herred* n s 002 Halvor T. Nystog m ug b Hørende til Lever af Formue 1832 Vinje herred* n s fam 003 Gunhild H. Nystog k ug b Tjener Tjener 1834 Vinje herred* n s 004 Hæge Olsd. k ug b Tjener Tjener 1882 Vinje herred* n s Mosli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon O. Mosli m e b hf Gaardbruger S 1829 Vinje herred* n s 002 Margit K. Mosli k ug b Tjenestepiger Tjenestepige 1848 Vinje herred* n s 003 Margit K. Mosli k ug f Tjenestepiger Tjenestepige 1865 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Smørklepp 004 Tallef Knutson m ug b el Dagarbeider 1858 Vinje herred* n s 005 Ingebjørg Olsd. k ug b el Arbeiderske 1858 Vinje herred* n s 006 Aslak Ols. m g hf Salmager 1825 Vinje herred* n s Merknad: E: Bryggerhus er påført med blått Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Gunhild Olsd. k g hm Kone 1836 Kviteseid Brb n s Merknad: E: Bryggerhus er påført med blått 008 Olav Aslakson m ug s Skomager 1875 Kviteseid Brb n s Merknad: E: Bryggerhus er påført med blått Maurdalen Aslak Vetles. m g b hf Gaardbruger S 1869 Vinje herred* n s 002 Sigrid Olsd. k g b hm Kone 1865 Vinje herred* n s 003 Gro Aslaksd. k e b fl Føderaadskone 1845 Vinje herred* n s 004 Aasmund Aslakson m ug b b Barn 1897 Vinje herred* n s 005 Olav Aslakson m ug b b Barn 1899 Vinje herred* n s Merknad: E: Påført med blyant i Fødselsaar: 15/9 006 Knut Aslakson m ug b fl Føderaadsmand 1854 Vinje herred* n s Snippen under Olav T. Snippen m g b hf Husmand u j 1832 Vinje herred* n s 002 Anne K. Snippen k g b hm Kone 1831 Vinje herred* n s 003 Gro O. Snippen k ug b d Datter 1880 Vinje herred* n s 004 Jon O. Snippen m ug b s Søn 1881 Vinje herred* n s 005 Anne V. Snippen k ug b Barn Barn 1897 Vinje herred* n s Solheimstøyl (plads) under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Nilsson m ug b el Arbeider 1835 Vinje herred* n s Levodd (plads) under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aslaug Levodd k ug b el Nyder fattighjælp 1820 Vinje herred* n s 002 Guro Levodd k ug b el Nyder fattighjælp 1825 Vinje herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 107 (kvinner: 52, menn: 55) Bustader i krinsen: 15 Krins: 002 Herred/by: Vinje Honslien under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sveinung Ambross. m g b hf Husmand m j, 1853 Vinje herred* n s Jordbrugsarbeider 002 Signe Aslaksd. k g b hm Husmandskone 1843 Laurdal, Telem. Brb n s 003 Ingebjørg Sveinungsd. k ug b d Strikking sømhaandgjærningsarbeider 1879 Vinje herred* n s %Datter% 004 Margit Sveinungsd. k ug b d Datter 1887 Vinje herred* n s 005 Margit Ambrosd. k ug b Søster til hf Fattiglem 1847 Vinje herred* n s Sjukdom: s Landsværk sammen med Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Halvors. m e b hf Gaardbruger S og skomager 1846 Vinje herred* n s %ug % 002 Sigrid Olavsd. k ug b d Husholderske, Forøvrigt alt 1875 Vinje herred* n s som for kvinder hører med til jordbruget 003 Anne Halvorsd. k ug b Søster til hf Jordbrugsarbeiderske 1853 Vinje herred* n s 004 Olav Halvors. m ug b Broder til hf Jordbrugsarbeider 1857 Vinje herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0834 Vinje Kroen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Ols. m e b hf Husmand m j Fattiglem 1816 Vinje herred* n s 002 Kari Jonsd. k ug b d Husmansplasens driver. Tilser 1857 Vinje herred* n s og forsørger ved fattigkassens hjælp, sin fader og søster 003 Margit Jonsd. k ug b d Fattiglem 1852 Vinje herred* n s Sjukdom: aa 004 Olav Aanunds. m e b hf Tømmerarbeider 1842 Vinje herred* n s 005 Tor Ols. m ug b s søn 1888 Vinje herred* n s Bakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Andreas Kjetils. m g b hf Jordbrugsarb og tømmerarb 1823 Solum, Telem. Brb n s Merknad: Hovedbygningen 002 Asgjerd Halvorsd. k g b hm Husflidsarbeiderske 1859 Vinje herred* n s Merknad: Hovedbygningen 003 Hans Hans. m ug b s Tømmerarbeider 1883 Vinje herred* n s Merknad: Hovedbygningen 004 Ambros Svennungs. m g b hf Tømmerdriver 1886 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 005 Anne Olsd. k g b hm Søm Bø, Telem. n s Haandgjerningsarbeiderske Merknad: Bryggerhuset 006 Signe Ambrosd. k ug b d Datter Bø, Telem. n s Merknad: Bryggerhuset 007 Gunhild Ambrosd. k ug b d Datter Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset Berdal, nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Halvors. m g b hf Gaardeier og gaardbr 1871 Vinje herred* n s 002 Aasme Augundsd. k g b hm Gaardmandskone 1869 Vinje herred* n s 003 Halvor Halvors. m ug b s søn 1897 Vinje herred* n s 004 Augund Halvors. m ug b s søn Vinje herred* n s 005 Sigrid Aslaksd. k ug b Tjenestepige Tjenestepige 1837 Vinje herred* n s 006 Hæge Sveinungsd. k ug b tj Tjenestepige 1883 Vinje herred* n s 007 Olav Olavs. m ug b tj Tjener, jordbrugsarbeider 1880 Vinje herred* n s Berdal, mellem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Sveinungs. m g f hf Gaardeier S og gaardbr 1838 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 002 Ingebjørg Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1851 Vinje herred* n s 003 Margit Olavsd. k ug b d Datter 1878 Hvideseid, Telem. Brb n s 004 Aasme Olavsd. k ug b d Datter 1891 Hoidalsmo. Telem. n s 005 Halvor Olavs. m ug b s Jordbrugsarbeider 1885 Hvideseid n s 006 Eivend Olavs. m ug b s søn 1887 Hvideseid n s 007 Steffen Olavs. m ug b s søn 1889 Hvideseid n s 008 Gunhild Aanundsd. Sigurdsli?? k ug b tj Tjenestepige 1882 Mo, Telem. n s Berdal søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludolf Conrad Weltzin m g mt hf gaardbruger, selveier 1868 Hadsel Nor n s Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: Norheim i Botne Jarlsberg 002 Aanund Torjuss. m ug mt fl jord- og skogbrugsarbeider 1873 Rauland Brb n s Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: Haatveit, Mo 003 Aasne Olsd. k ug b tj tjener, Kreaturstel 1873 Vinje herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Merknad: Hovedbygningen 004 Torstein Knuts. m g b hf jord- og skogbrugsarbeider 1845 Vinje herred* n s Merknad: Drengestuen 005 Hæge Sondrisd. k g b hm husgjerning 1844 Vinje herred* n s Merknad: Drengestuen 006 Torjei Torsteins. m ug b s søn 1888 Vinje herred* n s Merknad: Drengestuen Botne Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aasmund Aasmunds. m ug b Hus- og gaardeier og gaardbruger 1863 Vinje herred* n s gaardeier 002 Anne Aasmundsd. k ug b Hus- og gaardeier gaardeierske og gaardbrugerske husgjerning og fjøsstel 1858 Vinje herred* n s 003 Gunhild Aslaksd. k e b fl lever af føderaad 1826 Vinje herred* n s 004 Olav Ambross. m ug b fl fattiglem 1844 Vinje herred* n s Sjukdom: s 005 Anne Olsd. k ug b tj husgjerning og kreaturstel 1872 Vinje herred* n s 006 Olav Vetlis. m ug b s af foranstoende nr 5 søn of nr Vinje herred* n s Taraldlien 4, 7 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Ols. m g b hf Gaardeier S. Lever sin jordvei 1821 Vinje herred* n s 002 Sissel Torjeisd. k g b hm Intet særligt erhverv uden om 1847 Vinje herred* n s sin husgjerning og sit fjøsstel 003 Olav Halvors. m ug b s Søn 1889 Vinje herred* n s 004 Olav Torjeis. m g b hf gaardbruger (forpagter) 1844 Vinje herred* n s 005 Hæge Torjeisd. k g b hm Intet særligt erhverv unden 1846 Vinje herred* n s om sin husgjerning og sit fjøsstel 006 Torjei Olavs. m ug b s skog- og jordbrugsarbeider 1881 Vinje herred* n s Merknad: Torjei Olavsen d.æ. 007 Halvor Olavs. m ug b s skog- og jordbrugsarbeider 1883 Vinje herred* n s 008 Tarjei Olavs. m ug b s skog- og jordbrugsarbeider 1884 Vinje herred* n s Merknad: Tarjei Olavesen d.y. 009 Liv Olsd. k ug b d Datter 1880 Vinje herred* n s Taraldlien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Ols. m g b hf gaardbruger S, fæhandler 1861 Rauland Brb n s 002 Margit Olsd. k g b hm Husgjerning og 1856 Vinje herred* n s skrædderarbeide 003 Olav Ols. m ug b s Søn 1898 Vinje herred* n s 004 Olav Aasmunds. m e b fl lever af formue og 1822 Vinje herred* n s jordbrugsarbeide 005 Kari Olsd. k ug b tj fjøsstel og husgjerning 1865 Vinje herred* n s Eivindstøl under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Ols. m g b hf husmand m j, jordbrugsarbeid 1864 Vinje herred* n s 002 Ingebjørg Tommesd. k g b hm intet særligt erhverv uden om 1863 Vinje herred* n s sin husgjerning 003 Sigrid Eriksd. k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s 004 Torbjørg Eriksd. k ug b d Datter 1891 Vinje herred* n s 005 Anne Eriksd. k ug b d Datter 1893 Vinje herred* n s 006 Olav Erikssøn m ug b s Søn 1894 Vinje herred* n s 007 Knut Erikssøn m ug b s Søn 1896 Vinje herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0834 Vinje 008 Eivind Erikssøn m ug b s Søn 1897 Vinje herred* n s 009 Nils Erikssøn m ug b s Søn Vinje herred* n s Noraberg under Halvor Steffason m e b hf husmand m j, 1817 Vinje herred* n s fattigunderstøttet 002 Ingebjørg Halvorsd. k ug b d fattigunderstøttet 1844 Vinje herred* n s Sjukdom: aa 003 Hæge Halvorsd. k ug b d inter særligt erhverv uden om 1846 Vinje herred* n s husgjerning og fjøsstel 004 Hæge Aanundsd. k ug b Datterdatter af udleiet af fattigvæsenet 1892 Vinje herred* n s ovenstaaende nr Halvor Aanundssøn m ug b Dattersøn af ovenstaaende nr 3 udleiet af fattigvæsenet 1894 Vinje herred* n s Ruste under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torbjørn Tommess. m g b hf husmd. m j tømmermand 1835 Mo Brb n s 002 Margit Aanundsd. k g b hm intet særligt erhverv udenom 1831 Vinje herred* n s sin husgjerning og fjøsstel 003 Ingebjørg Torbjørnsd. k ug b d intet særligt erhverv udenom 1869 Vinje herred* n s sin husgjerning og fjøsstel 004 Torbjørn Sveinson m ug mt b s 1894 Vinje herred* n s Sedvanleg bustad: Dalen, Laardal 005 Knut Olavs. m g b hf brugsmden. og jord- og 1868 Vinje herred* n s skogbrugsarbeider 006 Kristi Torbjørnsd. k g b hm inter særligt erverv udenom 1866 Vinje herred* n s sin husgjerning og sit fjøsstel 007 Ingebjørg Knutsd. k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s 008 Margit Knutsd. k ug b d Datter 1892 Vinje herred* n s 009 Olav Knutson m ug b s Søn 1895 Vinje herred* n s 010 Hæge Knutsd. k ug b d Datter 1897 Vinje herred* n s 011 Gunhild Knutsd. k ug b d Datter Vinje herred* n s Berdal søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bjørn Aslaks. m g b hf Gaardbruger (selveier) og 1848 Rauland Brb n s flødningsinspektør 002 Margit Aanundsd. k g b hm Gaardmandskone 1859 Rauland Brb n s 003 Aslak Bjørns. m ug b s Søn 1886 Vinje herred* n s 004 Aanund Bjørns. m ug b s Søn 1888 Vinje herred* n s 005 Ingebjørg Bjørnsd. k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s 006 Knut Bjørns. m ug b s Søn 1892 Vinje herred* n s 007 Rikard Bjørns. m ug b s Søn 1894 Vinje herred* n s 008 Øistein Bjørns. m ug b s Søn 1897 Vinje herred* n s 009 Gunhild Bjørnsd. k ug b d Datter Vinje herred* n s 010 Ambros Ambross. m ug b Bortsat af Jordbrugsarb; delvis 1835 Vinje herred* n s fattigv fattigunderstøttet 011 Anne Olsd. k ug b tj Tjenestepige (fjøsstel) 1884 Vinje herred* n s 012 Aasmund Gjøitil m ug b fl Folkeskolelærer 1878 Laardal Brb n s 013 Olav Knuts. m ug b el Jord- og skogbrugsarbeider 1840 Vinje herred* n s Undeberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Edvard Lindgren m g f hf gaardeier, veiarbeider 1852 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Kviteseid 002 Anne Olsd. k g b hm gaardeierkone 1874 Vinje herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Sofie Mathilde Antonsd.* k ug b d datter 1895 Vinje herred* n s 004 Gunda Marie Antonsd.* k ug b d datter 1897 Vinje herred* n s 005 Helga Kristine Antonsd.* k ug b d datter Vinje herred* n s 006 Olav Knuts. m g b hf brugsmand (forpagter) 1837 Vinje herred* n s 007 Gunhild Aanundsd. k g b hm brugsmandskone 1832 Vinje herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 131 (kvinner: 66, menn: 65) Bustader i krinsen: 20 Krins: 003 Herred/by: Vinje Groven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Margit Bjørnsd. k e b hm Gaardbrugerenke, Formue og 1834 Vinje herred* n s føderaad 002 Tov Øisteinson m ug b s Gaardbruger, selveier 1864 Vinje herred* n s 003 Aslak Halvors. m ug b tj Tjener Gaardsarbeider, 1882 Vinje herred* n s skogsarbeider 004 Ingebjørg Olavsdotter k ug b tj Tjenestepige Kreaturstel og 1877 Vinje herred* n s Husgjerning 005 Sigrid Olavsdotter k ug b tj Tjenestepige Kreaturstel og 1881 Vinje herred* n s Husgjerning 006 Aasne Halvorsdotter k e mt b Skrædder 1864 Vinje herred* n s Sedvanleg bustad: Rauland 007 Margit Øistiensdotter k ug b el Lever af sin formue 1836 Vinje herred* n s Baglien under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Steffen Knutson m g b hf Husmand m j. Skogsarbeider 1851 Vinje herred* n s 002 Birgit Halvorsdotter k g b hm Husmandskone 1859 Vinje herred* n s 003 Gunhild Steffensd. k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s Huse under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sveinung Olavss. m g b hf Husmand m j, tømmerdrift 1864 Vinje herred* n s 002 Gunhild Olavsdotter k g b hm Husmandskone husgjerning 1870 Vinje herred* n s 003 Olav Sveinungs. m ug b s Søn Vinje herred* n s 004 Margit Olavsdotter k ug tj Barnepige 1886 Vinje herred* n s Kallaak Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Nilss. m g b hf Forpagter. Skogsarbeide 1857 Vinje herred* n s 002 Tone Halvorsdotter k g b hm Forpagterkone. Husgj 1857 Vinje herred* n s kreaturstel 003 Torbjørg Knutsdotter k ug b d Datter Kreaturstel, 1881 Vinje herred* n s husgjerning 004 Nils Knutss. m ug b s Skogsarbeider 1886 Vinje herred* n s 005 Anne Knutsdotter k ug b d Datter 1888 Vinje herred* n s 006 Ingebjørg Knutsdotter k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s 007 Aasne Knutsdotter k ug b d Datter 1893 Vinje herred* n s 008 Margit Knutsdotter k ug b d Datter 1896 Vinje herred* n s 009 Gunhild Knutsdotter k ug b d Datter Vinje herred* n s Kaasen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Johnson m g b hf Husmand m j. Skogsdrift 1852 Vinje herred* n s 002 Margit Hansdotter k g b hm Husmandskone 1855 Vinje herred* n s 003 Olav Olavss. m ug b s Søn 1887 Vinje herred* n s 004 Hans Olavss. m ug b s Søn 1889 Vinje herred* n s 005 Ingebjørg Olavsdotter k ug b d Datter 1892 Vinje herred* n s 006 Andrea Olavsdotter k ug b d Datter 1894 Vinje herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0834 Vinje 007 Signe Olavsdotter k ug b d Datter 1896 Vinje herred* n s 008 Margit Olavsdotter k ug b d Datter Vinje herred* n s Levad under Knut Kittils. m g hf Husmand m j. Tømmerhugst 1870 Vinje herred* n s 002 Hæge Eivindsdotter k g hm Husmandskone. Husgjerning 1867 Vinje herred* n s 003 Tone Knutsdotter k ug d Datter 1897 Vinje herred* n s 004 Signe Knutsdotter k ug d Datter Vinje herred* n s Nordbø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Halvors. m g b hf Gårdbruger, forpagter, 1848 Vinje herred* n s skrædder 002 Gunhild Vetlesdotter k g b hm Forpagterkone 1849 Vinje herred* n s 003 Ingebjørg Halvorsdotter k ug b d Datter. Husgjerning Vinje herred* n s Kreaturstel 004 Margit Halvorsdotter k ug b d Syerske. Husgjerning 1883 Vinje herred* n s 005 Sigrid Halvorsdotter k ug b d Fjøsjente 1885 Vinje herred* n s 006 Signe Halvorsdotter k ug b d Datter 1888 Vinje herred* n s 007 Vetle Halvorson m ug b s Søn 1892 Vinje herred* n s 008 Halvor Halvorson m ug b s Søn 1892 Vinje herred* n s 009 Aslak Kvennæs m ug b tj Tjener. Skogsarbeider 1878 Vinje herred* n s 010 Gunhild Bjørnsdotter k e b el Gaardbrugerenke 1846 Vinje herred* n s 011 Kittil Glosimot m e b el Inderst. Forsørget af 1830 Vinje herred* n s fattigvæsenet 012 Vetle Sveinungs. m ug b el Arbeider. Tømmerdrift og jordbrugsarb 1869 Mo Brb n s Nystøyl under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kittil Tjøstofson m g b hf Husmand m j tømmerhugger 1840 Vinje herred* n s 002 Sigrid Knutsdotter k g b hm Husmandskone: Kreaturstel, 1841 Vinje herred* n s beskj. med arb i huset 003 Margit Olavsdotter k ug b el Pige Husgjerning, spinder om 1828 Vinje herred* n s vinteren Rue under Tallef Aanunds. m g b hf Husmand u j Tømmerhugst 1845 Vinje herred* n s 002 Margit Olavsdotter k g b hm Husmandskone, husgjerning 1852 Vinje herred* n s 003 Hans Tallefson m ug b s 1889 Vinje herred* n s 004 Helga Tallefsdotter k ug b d 1897 Vinje herred* n s 005 Sveinung Tallefson m ug b fl Dagarbeider, Tømmerhugst 1875 Vinje herred* n s Tallefskaas under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aslak Bjørnson m g b hf Husmand m j Fattigunderst 1846 Vinje herred* n s 002 Kriste Tommesdotter k g b hm Husmandskone Fattigunderst 1848 Laardal Brb n s 003 Tommes Aslaks. m ug s Søn 1888 Vinje herred* n s 004 Johan Aslaks. m ug s Søn 1890 Vinje herred* n s 005 Sissel Eivindsdotter k ug el Pige. Fattigunderstøttet 1836 Vinje herred* n s Nordbø nordre (Nordjordet) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kari Paulsd. k e b hm Gaardbrugerenke 1835 Eidsborg Sm n s 002 Paul Ols. m ug b s Forpagter 1875 Vinje herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Aslaug Olsdotter k e b d Husmandsenke. Kreaturstel 1859 Vinje herred* n s 004 Olav Eivends. m ug b s Søn 1887 Vinje herred* n s 005 Olav Eivendss. m ug b s Søn 1888 Laardal Brb n s 006 Aslak Eivends. m ug b s Søn 1890 Laardal Brb n s 007 Anne Eivindsdotter k ug b d Datter 1892 Laardal Brb n s Bakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torgeir S. Tjønn m g b hf Gaardbruger selveier 1828 Vinje herred* n s 002 Aasne T. Tjønn k g b hm Gaardmandskone 1843 Vinje herred* n s 003 Aanund T. Tjønn m ug b s Skogbetjent 1868 Vinje herred* n s 004 Steffan T. Tjønn m ug b s Gaardsarbeider 1874 Vinje herred* n s 005 Torgeir T. Tjønn m ug f s Folkeskolelærer 1876 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tjønn 006 Anne T. Tjønn k ug b d Datter 1886 Vinje herred* n s 007 Olav O. Oppebøen m ug mt fl Bygningsmaler 1876 Kviteseid Brb n s Sedvanleg bustad: Kviteseid 008 Torgeir A. Torleivskaas m ug f el Dagarbeider. Skogsarbeide 1875 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gjuitil Nystog Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tallef Olavsson m e b hf Gaardbruger S. Knivarbeider 1832 Vinje herred* n s 002 Halvor Tallefs. m ug b s Jordbrugsarbeide. Søn 1860 Vinje herred* n s 003 Kristense Tallefsd. k ug b d Datter: Kreaturstel 1871 Vinje herred* n s Husgjerning 004 Hæge Olavsdotter k e b tj Tjenestepige Kreaturstel 1847 Vinje herred* n s Husgjerning 005 Teodor Urterseth m ug mt b Dattersøn 1892 Vardal Krs n s Sedvanleg bustad: Haustkvam 006 Olav Hansson m g b hf Dagarbeider, Tømmerhugst 1849 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 007 Tone Knutsdotter k g b hm Arbeiderkone 1851 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 008 Knut Olavss. m ug b s Søn 1889 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 009 Hans Olavss. m ug b s Søn 1891 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 010 Eivind Olavss. m ug b s Søn 1894 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aanund Ols. m g b hf Gaardbruger S, handelsmd Vinje herred* n s Merknad: E: Hovedbygning er påført med blått 002 Signe Aslaksdotter k g f hm Gaardmandskone 1856 Vinje herred* n s Sannsynleg opphaldstad: V. frue hospital. Xania 003 Olav Aanunds. m ug b s Gaardsarbeider. Søn 1884 Vinje herred* n s 004 Margit Aanundsdotter k ug b d Datter 1887 Vinje herred* n s 005 Sigrid Aanundsdotter k ug b d Datter 1890 Vinje herred* n s 006 Aslak Aanundss. m ug b s Søn 1893 Vinje herred* n s 007 Tov Aanunds. m ug b s Søn 1895 Vinje herred* n s 008 Sveinung Aanundson m ug b s Søn 1898 Vinje herred* n s 009 Anne Knutsdotter k ug b tj Kreaturstel beskj. med arb i 1873 Vinje herred* n s huset 010 Anne Olsd. k ug b tj Kreaturstel beskj. med arb i 1878 Vinje herred* n s huset 011 Signe Torjusdotter k e b hm Forpagterenke 1847 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 012 Torgeir Knuts. m ug b s Gårdeier. Skomager 1869 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0834 Vinje 013 Halvor Knutson m ug b s Gårdeier. Skogsdrift 1875 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset 014 Olav Knuts. m ug b s Skogsarbeider 1881 Vinje herred* n s Merknad: Bryggerhuset Øverland (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar Knuts. m g hf Husmand m j. Tømmerhugger 1867 Vinje herred* n s 002 Anne Knutsdotter k g hm Husmandskone Kreaturstel 1860 Vinje herred* n s beskj. inde i huset 003 Knut Gunnarson m ug s Søn 1895 Vinje herred* n s 004 Sveinung Gunnarson m ug s Søn 1897 Vinje herred* n s 005 Margit Gunnarsdotter k ug d Datter Vinje herred* n s Flaaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eivind Torgeirs. m g b hf Dagarbeider. Skogsarbeide 1863 Vinje herred* n s 002 Gudbjørg Halvorsdotter k g b hm 1862 Vinje herred* n s 003 Ingebjørg Eivindsdotter k ug b d Gaardens eier 1890 Vinje herred* n s 004 Anne Aslaksdotter k ug b el Lever af egne midler 1840 Vinje herred* n s 005 Kittil Hans. m g b hf Gardbruger. Forpagter 1846 Vinje herred* n s 006 Aasne Eivindsdotter k g b hm Forpagterkone 1850 Vinje herred* n s 007 Helga Kittilsdotter k ug b d Datter. Kreaturstel, husgjern 1884 Vinje herred* n s 008 Anne Kittilsdotter k ug b d Datter Kreaturstel husgjern 1885 Vinje herred* n s 009 Andrea Kittilsdotter k ug b d Datter 1893 Vinje herred* n s Hovdestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Sveinungson m g b hf Gaardbruger, selveier 1870 Vinje herred* n s 002 Ingebjørg Sveinungdotter k g b hm Gardbrugerkone. Husgjerning 1874 Vinje herred* n s 003 Øistein Bjørnson m ug b fl Gaardeier. Smed 1846 Vinje herred* n s 004 Tov Tallefs. m ug b fl Dagarbeider Skogsarbeide 1881 Vinje herred* n s 005 Bjørn Aslaks. m ug b fl Pleiesøn 1887 Vinje herred* n s 006 Birgit Eivindsdotter k ug b tj Tjenestepige, Kreaturstel 1869 Vinje herred* n s 007 Tone Johnsd. k ug b d Datter 1895 Vinje herred* n s 008 Margit Eivindsdotter k ug mt b Gardbrugerdatter 1874 Laardal Brb n s Sedvanleg bustad: Gjøitil, Laardal Lien under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Halvors. m g b hf Husmand m j 1820 Vinje herred* n s 002 Margit Steffensdotter k g b hm Husmandskone 1822 Vinje herred* n s 003 Halvor Knuts. m ug b s Dagarbeider, Tærskning 1856 Vinje herred* n s 004 Halvor Knuts. m ug b s Dagarbeider, tømmerdrift 1864 Vinje herred* n s 005 Halvor Halvorson m ug b fl Fattigunderstøttet 1813 Vinje herred* n s Sjukdom: aa 006 Anne Steffasdotter k ug b tj Tjenestepige. Kreaturstel, husg 1885 Vinje herred* n s Solbakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eivind Olavsson Norskog m e b hf Dagarbeider. skogsarbeide 1850 Vinje herred* n 002 Eivind Eivindson Norskog m ug b s Dagarbeider tommerhugst 1879 Vinje herred* n s Bratstøyl under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Sigrid Olavsdotter k ug b hm Dagarbeiderske 1848 Vinje herred* n Fladbrødbagning pr. understøttet 002 Halvor Knutson m ug b s Søn 1890 Vinje herred* n Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 201 (kvinner: 96, menn: 105) Bustader i krinsen: 30 Krins: 004 Herred/by: Vinje Aalandslie under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gjermund Odson m g b hf Husmand m j Gaardsarbeide 1862 Vinje herred* Tømmerdriv 002 Anne Hansdotter k g b hm Hushold og kreaturstel 1879 Vinje herred* 003 Rikar Gjermundson m ug b s Vinje herred* 004 Olav Tallefson m ug b tj Tømmerdrivsel 1881 Flatdal Brb 005 Anne Eivendsdotter k ug b tj Kreaturstel og hushold 1882 Vinje herred* Pladsen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bjørn Halvorson m g b hf Husmand m j, Gaardsarbeide, 1866 Vinje herred* n s Tømmerdr. 002 Margit Asmundsdotter k g b hm Hushod Kreaturstel 1864 Laurdal n s 003 Halvor Bjørnson m ug b s 1893 Vinje herred* n s 004 Asmund Bjørnson m ug b s 1895 Vinje herred* n s 005 Olav Bjørnson m ug b s Vinje herred* n s 006 Gunhild Bjørnsdotter k ug b d 1897 Vinje herred* n s 007 Taaraand Nilsdotter k ug f el Bakar - Lauveng- og 1852 Seljord n s skurarbei Sannsynleg opphaldstad: Vehus Hylland nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Knutson m ug b Gaardeier 1842 Vinje herred* n s 002 Aslak Olavson m g b hf Gaardbruger (leier) 1836 Vinje herred* n s Gaardsarbeide 003 Asloug Gunleiksdotter k g b hm Husholdning og kreaturstel 1840 Vinje herred* n s 004 Halvor Aslakson m ug b s Gaardsarbeid og 1869 Vinje herred* n s tømmerdrivsel 005 Knut Aslakson m ug b s Gaardsarbeid og tømmerdriv 1883 Vinje herred* n s 006 Gunhild Aslaksdotter k ug b d Husholdning og kreaturstel 1885 Vinje herred* n s Dysje Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunhild Halvorsdotter k e b hm Gaardeier 1831 Vinje herred* n s 002 Aasvald Halvorson m ug b s Gaardsarbeide tømmerdriver 1854 Vinje herred* n s 003 Halvor Halvorson m ug b s Gaardsarbeide tømmerdriver 1869 Vinje herred* n s 004 Taaraand Halvorsdotter k ug b d Hushold og kreaturstel 1855 Vinje herred* n s 005 Kriste Halvorsdotter k ug b d Hushold og kreaturstel 1864 Vinje herred* n s 006 Marget Halvorsdotter k ug b d Hushold skrædder 1872 Vinje herred* n s Hylland: Norestog under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Signe Aanundsdotter k ug b hm Gaardbruger (eier) Hushold 1832 Vinje herred* n s Kreatur 002 Aasne Aanundsdotter k ug b tj Hushold Kreaturstel 1858 Vinje herred* n s 003 Eivind Aanundson m ug b tj Gaardsarbeide 1872 Vinje herred* n s 004 Birgit Haraldsdotter k ug b el Vaar - slaataan og baking 1842 Seljord n s Hylland Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0828 Seljord Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0835 Raulands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0835 Raulands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0835 Raulands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer