Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Farsjø, Kurdal og Hul Prestegjeld: Sannikedal Herred/by: Sannikedal Farsjø, Kurdal Svenum 4 4 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Th. Moe m g b hf Gaardbruker, skibsreder & Gjerestad n s landhandler 002 Ingeborg Moe k g b hm Husmor, Gaardmandskone Sannikedal n s 003 Marie Moe k ug b d Datter Sannikedal n s 004 Olav Moe m ug b s Børn Sannikedal n s 005 Haakon Moe m ug b s Børn Sannikedal n s 006 Sigurd Moe m ug b s Børn Sannikedal n s 007 Gudrun Moe k ug b d Børn Sannikedal n s 008 Erling Moe m ug b s Børn Sannikedal n s 009 Jens O. Svenum m e b foderaadsmand Føderaadsmand og rentenist Sannikedal n s 010 Jens Pedersen m ug b tj Jord- og skogbrugsarbeider Drangedal n s 011 Pauline Paulsen k ug b tj Budeie Skaatø n s 012 Augusta Gundersen k ug b tj Husgjerning Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Svenum 4 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Abram Næsland m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Karen Næsland k g b hm Husmoder Sannikedal n s 003 Peder Næsland m ug b s Børn Sannikedal n s 004 Anne Næsland k ug b d Børn Sannikedal n s 005 Astrid Næsland k ug b d Børn Sannikedal n s 006 Ingeborg Næsland k ug b d Børn Sannikedal n s 007 Johanne Næsland k ug b d Børn Sannikedal n s 008 Oskar Halvorsen m b tj Juring Sannikedal n s 009 Knut Knutsen m b tj Jord- og skogarbeider Sannikedal n s 010 Anne Gundersen k b t Tjenestepike Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Solvang 4 17 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Gunnulf Ellefsen m g b hf hjælpe maskinist ved Dalsfos Lunde herred n s 002 Marken Ellefsen k g b hm Husmor Lunde herred n s 003 Georg Ellefsen m ug b s søn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Furulund 4 19 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Elling Sandaker m g b hf Tommerfløter og damvogter Sannikedal n s 002 Ingeborg Sandaker k g b hm Husmoder Flaabygd n s 003 Ole Sandaker m ug b s Hjælpemaskinist ved Dalsfos Sannikedal n s kraf.anleg 004 Stian Sandaker m ug b s Tommerfløter Sannikedal n s 005 Anne Sandaker k ug b d Husgjerningsarbeide Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Fjeld 4 16 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Knut Bjerva m g b hf Stenarbeider Lunde n s 002 Anne Bjerva k g b hm Husmoder Drangedal n s 003 Halvor Bjerva m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 004 Johan Bjerva m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 005 Anders Ellefsen m g b hf Skogarbeider Lunde n s 006 Kari Ellefsen k g b hm husmor Drangedal n s 007 Elef Ellefsen m ug b s søn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Rydland 4 13 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Peder Hansen m g f hf Stenarbeider og skogarbeider Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Langø Skaatø 002 Asborg Hansen k g b hm Husmoder Drangedal n s 003 Hans Hansen m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 004 Johanne Hansen k ug b d Børn Sannikedal n s 005 John Hansen m ug b s Børn Sannikedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0816 Sannikedal 006 Aasmund Hansen m ug b s Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Sand 4 12 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils Langemo m g b hf Graastensmurer Sannikedal n s 002 Gunhild Langemo k g b hm Husmor Drangedal n s 003 Jens Langemo m ug b s Stenarbeider Drangedal n s 004 Ole Langemo m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 005 Anne Langemo k ug b d Børn Sannikedal n s 006 Nikoline Langemo k ug b d Børn Sannikedal n s 007 Trygve Langemo m ug b s Børn Sannikedal n s 008 Jørgen Langemo m ug b s Børn Sannikedal n s 009 Haakon Langemo m ug b s Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Dalsfos østre 4 10 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 John Drøivoldsmo m g b hf Maskinmester ved Dalsfos Holtaalen n s Kraftstation 002 Anna Drøivoldsmo k g b hm Husmor Fredrikshald n 003 Olga Drøivoldsmo k ug b d barn Skjeberg n s 004 Marit Drøivoldsmo k ug b d barn Skjeberg n s 005 Aslaug Amundsen k ug b tj Tjenestepike Bamle n s 006 Johan Kurdøl m ug b hf Maskinist ved Dalsfos Sannikedal n s kraftstation 007 Asborg Kurdøl k ug b husholderske Husholderske Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Dalsfos Vestre 4 9 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Halvor Kristensen m ug b alene Maskinist ved Kraftanlæg Drangedal n s 002 Jakob Eriksen m ug b enslig boende Maskinist Kraftanlæg Onsø n s Farsjø, Kurdal Lundereid 2 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Marie Naas k e b hm Gaarbrukerenke, lever af sit Drangedal n s gaardsbruk 002 Thomas G. Naas m ug b s Gaardsbestyrer Drangedal n s 003 Peder G. Naas m ug b s sysselsat med gaardsarbeide Drangedal n s 004 Erling G. Naas m ug b s sysselsat med gaardsarbeide Drangedal n s 005 Gunder G. Naas m ug b s sysselsat med gaardsarbeide Drangedal n s 006 Aasulf G. Naas m ug b s sysselsat med gaardsarbeide Drangedal n s 007 Mari G. Naas k ug b d Husgjerning Drangedal n s 008 Karoline Johnsdatter k ug b tj tjener Drangedal n s 009 Kari Gundersdatter k ug b tj tjener Drangedal n s Farsjø, Kurdal Lundereid 2 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Hus paa g.nr. 2 har før været særskilt matrikuleret 001 August Boman m g b hf Jordbruger- og Skogarbeider Drangedal n s 002 Jorgine Boman k g b hm Husgjerning Tørdal n s 003 Kirsten Boman k ug b d barn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Sandaker 1 2 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Elling Haugen m g f hf Murmester og Gaardbruker Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sannikedal Tællingskreds Nr. 7 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Sannikedal Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Murer og Jordarbeider Merknad: 002 Tomine Haugen k g b hm Hustel og fjøsstel Drangedal n s 003 Alf Haugen m ug b s Søn Solum n s 004 Aagot Haugen k ug b d datter Kragerø n s 005 Amund Haugen m e b foderaadsmand Foderaadsmand Drangedal n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Farsjø, Kurdal Moen 1 5 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ole Gunnesen m g b hf Smed & Gaardbruker Laardal n 002 Elise Gunnesen k g b hm Husmoder Porsgrund n s 003 Hans Hansen m ug b stedbarn Sømand Porsgrund n s 004 Gustav Hansen m ug b stedbarn Gaard & skogarbeide Porsgrund n s 005 Jorgen Hansen m ug b stedbarn Gaard & skogarbeide Porsgrund n s 006 Dagmar Hansen k ug b stedbarn barn Porsgrund n s Farsjø, Kurdal Kurdøl østre 1 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Elling Kurdøl m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Tomine Kurdøl k g b hm Husmoder Drangedal n s 003 Anne Kurdøl k ug b d Sannikedal n s 004 Halvor Kurdøl m ug f s Sømand Maskinist Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 005 Marie Kjendalen k ug mt b Ugift kvinde Delvis Sannikedal n s fattigundstøt. Sedvanleg bustad: Drangedal Farsjø, Kurdal Vintereidet (plads) under 2 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Ikke matrikuleret 001 Sigrid Vintereidet k e b hm Husmandsenke, lever af Vraadal n s pladsen lidt fattighjelp 002 Katrine Vintereidet k ug b d Husholderske Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Pladsen (plads) under 2 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: ikke matrikuleret 001 Elef Andersen m e b hf Skogarbeider Lunde n s 002 Thomas Ellefsen m ug b s Skogarbeider Drangedal n s 003 Tomine Ellefsen k ug b d Husholderske Skaatø n s 004 Andreas Elefsen m ug b s Skogarbeider Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Øverland 4 20 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 John K. Øverland m g f hf Stenarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kammerfos Sannikedal Tællingskreds Torine Øverland k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Anne Øverland k ug b d datter Sannikedal n s 004 Karen Øverland k ug b d datter Sannikedal n s 005 Knut Øverland m ug b s søn Sannikedal n s 006 Johan Kalberg m g f hf Stenarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad:!! 007 Olette Kalberg k g b hm Husmor Sannikedal n s 008 Peder Kalberg m ug b s barn Drangedal n s 009 Karen Marie Øverland k e b hm Husmor Drangedal n s 010 Peder Øverland m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 011 Tellef Øverland m ug f s Stenarbeider Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Langø i Skaatø 012 Karoline Gundersen k ug mt b tjenestepike Drangedal n s Sedvanleg bustad: Drangedal 013 Gunhild Løvaasen k ug mt b Kokke Drangedal n s Merknad: E: I husliste 41 er fødselsåret 1848 Sedvanleg bustad: Kulhugsten Sannikedal Tællingskreds Farsjø, Kurdal Berg 4 11 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ole Brændtø m g b hf Hjælpemaskinist v. Dalsfos Drangedal n s 002 Ingeborg Brændtø k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Nils Brændtø m ug b s hjuring Sannikedal n s 004 Ingebjørg Brændtø k ug b d Børn Sannikedal n s 005 Aasta Brændtø k ug b d Børn Sannikedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0816 Sannikedal 006 Hans Brændtø m ug b s Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Ødegaarden 6 11 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Johanne Ødegaard k e b hm Gaardmandsenke Sannikedal n s 002 Abram Ødegaard m ug b s Jord- og skogbrugsarbeider Sannikedal n s 003 Marie Ødegaard k ug b d Datter Sannikedal n s 004 Ellef Ødegaard m ug b s Søn Sannikedal n s 005 Anna Ødegaard k ug b d Datter Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Ødegaarden 6 7 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Anne Helvik Markusdatter k e b hm Gaardbrukerenke lever af sin formue Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Tangen 6 12 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Peder Olsen m g b hf Gaardbruker & arbeider Kragerø n 002 Jørgine Olsen Tangen k g b hm Husmoder Sannikedal n s 003 Olaf Olsen m ug b s Børn Sannikedal n s 004 Karen Olsen k ug b d Børn Sannikedal n s 005 Olette Olsen k ug b d Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Tangen 6 4 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Anne Simensen k e b hm Gaardbrugerenke - kan ikke Drangedal n s leve af eiendommen, men forsørges af sønnen 002 Martinius Simensen m ug b s Jordbruksarbeider Skaatø n s 003 Teodor Simensen m g f hf Sømand, matros Skaatø n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Jorgine Simensen k g b hm husmoder Drangedal n s 005!! Simensen* k ug b d datter Sannikedal n s Merknad: Udøbt barn Farsjø, Kurdal Bukøen 5 5 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Tilhører g.nr. 5 Ikke skyldsat 001 Jens Nilsen m ug b hf Sømand, styrmand Sannikedal n s 002 Maren Nilsen k ug b husholderske Husholderske Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Auraaen 5 5 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils Gundersen m g b hf Forpagter og skogarbeider Drangedal n s 002 Asborg Gundersen k g b hm Husmoder husarbeide og Sannikedal n s kreraturstel 003 Nils Nilsen m ug b s Sømand, fyrbøter Drangedal n s 004 Inga Nilsen k ug b d Hustel og kreaturstel Drangedal n s 005 Ole Nilsen m ug b s Børn Drangedal n s 006 John Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s 007 Elef Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s 008 Lars Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s 009 Elling Nilsen m ug b s Søn af Inga Nilsen uægte barn Sannikedal n s 010 Gunder Nilsen m f s Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: England Farsjø, Kurdal Svensdal (plads) under 5 5 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Ikke skjyldsat 001 Torbjørn Larsen m g b hf Husmand, Jordbrugs- og skogarbeider Seljord n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Johanne Larsen k g b hm Husmor røgter hus og fjøs Drangedal n s 003 Lilli Larsen k ug b d barn Sannikedal n s 004 Thora Larsen k ug b d barn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Huldalen 7 3 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Kristoffer Gunnulfsen m e f hf Gaardbruker Hollen n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 002 Marie Gunnulfsen k ug b d Husholderske steller hus og Sannikedal n s fjøs 003 Anna Marie Pedersen k ug b tj tjenestepike Skaatø n s 004 Nils Gunnulfsen m ug f s Skogarbeider og Sannikedal n s Jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Strand Sannikedal Tællingskreds Farsjø, Kurdal Moen 7 4 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Torbjørn Guttormsen m g b hf Gaardbruker og jordarbeider Bamle n s 002 Ingeborg Guttormsen k g b hm Husmoder steller hus og fjøs Bamle n s 003 Aase Marie Jensdatter k e b fl Lever af sine midler Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Hullerøen 8 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ole Berntsen m g f hf Gaardbruker Snedker og Bamle n s %b % tømmermand Merknad: f, Vafos E: tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Vafos 002 Karine Berntsen k g b hm Husmor steller hus og fjøs Skaatø n s 003 Olaf Berntsen m ug b s børn Sannikedal n s 004 Torvald Berntsen m ug b s børn Sannikedal n s 005 Bjarne Berntsen m ug b s børn Sannikedal n s 006 Eilert Berntsen m ug b s børn Sannikedal n s 007 Sverre Berntsen m ug b s børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Buaasdalen 6 13 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Thomas Buaasdalen m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Gunhild Buaasdalen k g b hm Husmor Tørdal n s 003 Jakob Buaasdalen m ug b s juring Tordal n s Farsjø, Kurdal Næsland 4 5 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Thomas Næsland m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Ingeborg Næsland k g b hm Hosmoder Sannikedal n s 003 Teodor Næsland m ug b fosters. Jord- og skogbrugsarbeider Sannikedal n s 004 Karen Nilsdatter k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Breivik 4 3 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Thomas Breivik m ug b hf Gaardbruker og tømmerfløter Sannikedal n s 002 Thomine Kittilsen k ug b tj Husholderske og budeie Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Bærtangen 4 6 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils Bærtangen m g b hf Tømmerfløter & skogarbeider Sannikedal n s 002 Anne Nilsen Bærtangen k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Olga Nilsen Bærtangen k ug b d Barn Sannikedal n s 004 Eilert Bærtangen m ug b s Barn Sannikedal n s 005 Nils Bærtangen m ug b s Barn Sannikedal n s 006 Signe Bærtangen k ug b d Barn Sannikedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0816 Sannikedal Farsjø, Kurdal Sagen 4 2 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Isak Knutsen m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Ingeborg Knutsen k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Knut Knutsen m ug b s Hjælper til med gaardsarb Sannikedal n s 004 Helene Knutsen k ug b d barn Sannikedal n s 005 Elise Knutsen k ug b d barn Sannikedal n s 006 Martine Mortensen k ug b tj Tjenestepike Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Tangene (plads) under 11 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: ikke skyldsat 001 Thor Hansen m g b hf Tømmerfløder & skogarbeider Sannikedal n s 002 Ingeborg Hansen k g b hm Husmoder Sannikedal n s 003 Hans Hansen m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 004 Asborg Hansen k ug b d Datter Sannikedal n s 005 Tomine Hansen k ug b d Datter Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Rekviktangen (plads) 11 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ellef Pedersen m g b hf Stenarbeider og Sannikedal n s jordbruksarbeider 002 Kerstine Pedersen k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Peder Pedersen m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s 004 Jens Pedersen m ug f s Sømand matros D/S Roma Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 005 Thora Pedersen k ug b d Børn Sannikedal n s 006 Borghild Pedersen k ug b d Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Fossen 11 3 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Jens Lund m g b hf Har været sømand, Sannikedal n s matros nu sykelig, nyder fattigunderstøttelse 002 Hanna Lund k g b hm Husmor Sannikedal s 003 Nils Lund m ug b s Søn Sannikedal s 004 Tarald Lund m ug b s Søn Sannikedal s 005 Knut Ellefsen m g b hf tømmerfløder & skogarbeider Skaatø n s 006 Marie Ellefsen k g b hm Hosmor Tørdal n s 007 Torvald Ellefsen m ug b s søn Sannikedal n s 008 Einar Ellefsen m ug b s søn Sannikedal n s 009 Gunhild Knutsdatter k g b hm Forsørges af sine sønner Sannikedal n s 010 Isak Kittilsen m ug b s Stenarbeider Sannikedal n s Arbeidsledig: l Farsjø, Kurdal Fossen 11 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Huse paa Knut Knutsen m e f hf Skog- og Jordbruksarbeider Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bærø Skaatø 002 Johanne Knutsen k ug b husholderske Husholderske Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Fossen 6 10 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Huse paa 6 ikke skyldsat 001 Peder Breivik m g b hf Stenarbeider (menerer) Sannikedal n s 002 Taran Breivik k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Eilert Breivik m ug b s Søn Sannikedal n s 004 Karen Breivik k ug b d datter Sannikedal n s 005 Johanne Breivik k ug b d datter Sannikedal n s 006 Susanne Nilsdatter k ug b el Lever af en liden formue Sannikedal n s sykelig 007 Tomine Øverland k ug b el Dameskrædder Sannikedal n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Farsjø, Kurdal Fossen 6 10 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils Øverland m g b hf Forpagter og skogarbeider Drangedal n s 002 Sussane Øverland k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Karen Nilsen k ug b d Børn Sannikedal n s 004 Petter Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s 005 Marie Nilsen k ug b d Børn Sannikedal n s 006 Olaf Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s 007 Ingeborg Nilsen k ug b d Børn Sannikedal n s 008 Sigurd Nilsen m ug b s Børn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Fossen 6 10 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Hus paa Jorgine Abramsen k ug b el Lever af sin formue Sannikedal n s 002 Marthe Abramsen k ug b el Lever af sin formue Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Kulhugsten under 6 3 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: ikke skyldsat, Selveier 001 Ole Kulhugsten m g f hf Gaardbruker og skogarbeider Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjærde i tællingskreds no Karine Kulhugsten k g b hm Husmor steller hus og fjøs Drangedal n s 003 Jørgen Kulhugsten m ug b s Jord & skogbrugsarbeider Sannikedal n s 004 Ole Kulhugsten m ug f s Sømand jungmand Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: I utlandet ved ikke hvor 005 Marie Kulhugsten k ug b d Datter Sannikedal n s 006 Gunhild Løvaasen k ug f e Kokke Drangedal n s Merknad: E: I husliste 17 er fødselsåret 1846 Sannsynleg opphaldstad: Øverland Sannikedal Tællingskreds Se liste Farsjø, Kurdal Farsjø sondre 6 3 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Thomas Farsjø m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Pauline Farsjø k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Trygve Farsjø m ug b s Børn Sannikedal n s 004 Peder Farsjø m ug b s Børn Sannikedal n s 005 Aasmund Farsjø m ug b s Børn Sannikedal n s 006 Helene Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s 007 Aslaug Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s 008 Kristian Rekvigtangen m ug b tj Juring Sannikedal n s 009 Inga Løvaasmyr k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s 010 Tallak Farsjø m g b hf Landhandler & rentenist Gjerestad n s 011 Helene Farsjø k g b hm Husmor Drangedal n s 012 Olette Farsjø k ug b d Datter Sannikedal n s 013 Karen Farsjø k ug b d Datter Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Farsjø søndre 6 9 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils Andersen m g f hf Sømand maskinist Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikstad D/S Rigulus 002 Johanne Andersen k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Anna Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Kirsten Andersen k ug f d datter Sannikedal n s Merknad: f, Dobbedalen Sannikedal E: tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Dobbedalen Sannikedal 005 Astrid Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Hjørdis Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 007 Ingeborg!! k ug f fl Husstel Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Dobbedalen Sannikedal 008 Karen Nilsdatter k b tj tjenestepike Drangedal n s Farsjø, Kurdal Farsjø søndre 6 6 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ellef Olsen m g b hf Gaardbruker !! Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0816 Sannikedal 002 Marie Olsen k g b hm Husmor !! 003 Maren Vaasjø k e b d Datter !! 004 Tarald Vasjø m ug b s søn Sannikedal n s 005 Eilert Vaasjø m ug b s søn Sannikedal n s 006 Valborg Vaasjø k ug b uægte barn Uægte barn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Farsjø skole under 6 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Skolehus 001 Jens Andersen m g b hf Tommermand & Snedker Gjerestad n s 002 Sigrid Andersen k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Maren Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Anders Andersen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Gunhild Olsdatter k g mt b Husmor Søndeled n s Sedvanleg bustad: Gjerestad Farsjø, Kurdal Løvaasmyren (plads) under 5 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Bernt Isaksen m g b hf Skogarbeider og Bamle n s Jordbruksarbeid 002 Maren Isaksen k g b hm Husmor Bamle n s 003 Martinius Løvaasmyr m ug f fostersøn Kjøregut Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bamle Farsjø, Kurdal Midtgaarden 6 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Jens R. Farsjø m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Ingeborg Farsjø k g f hm Husmor Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bratsbergs amts sykehus 003 Ragvald Farsjø m ug f s Sømand 2den styrmand Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: I utlandet 004 Anne Farsjø k ug b d datter Sannikedal n s 005 Peder Farsjø m ug b s Søn Sannikedal n s 006 Asborg L. Farsjø k e b foderaadskone Foderaadskone Sannikedal n s 007 Johannes Nilsen k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Farsjø 5 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Nils J. Farsjø m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Anne Farsjø k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Maren Farsjø k ug b d datter Sannikedal n s 004 Jens Farsjø m ug b s søn Sannikedal n s 005 Jens N. Farsjø m e b foderaadsmand Rentenist & føderaadsmand Sannikedal n s 006 Marie Farsjø k ug b d af No 5 datter Sannikedal n s 007 Olette Farsjø k ug b d af No 5 datter Sannikedal n s 008 Johanne Johannesen k ug b tj tjenestepike Gjerstad n s 009 Elef Alfredsen m ug b tj tjenestegut Drangedal n s 010 Liv Aasen k ug b tj tjenestepike Drangedal n s 011 Aasta Aasen k ug b tj tjenestepike Drangedal n s 012 Thorvald Knutsen m b tj hjuring Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Farsjø 5 2 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Eilert Farsjø m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Helene Farsjø k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Anne Farsjø k ug b d Datter Sannikedal n s 004 Agnes Farsjø k ug b d datter Sannikedal n s 005 Peder Farsjø m ug b s Børn Sannikedal n s 006 Borghild Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s 007 Dagny Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s 008 Jørgen Farsjø m ug b s Børn Sannikedal n s 009 Margit Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s 010 Ingeborg Farsjø k ug b d Børn Sannikedal n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Farsjø, Kurdal Norgaard 5 8 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Tellef Bunkholdt m g f hf Gaardbruker Saude n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerstad 002 Mari Bunkholdt k g b hm Husmor Sannikedal n s 003 Margit Bunkholdt k ug b d datter Sannikedal n s 004 Ole Larsen m ug b tj tjenestegut gaards & Jordarbe Sannikedal n s 005 Johan Andersen m ug b dagarbeider jordarbeider Sannikedal s 006 Olga Ødergaarden k ug b t. tjenestepike Sannikedal n s 007 Halvor H. Holte m e mt hf Forskjelligt slags arbeide Drangedal n s Merknad: 6 E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Sannikedal Tællingskreds Knut Jørgensen m ug mt el Kjører og delvis andet arbeide Sannikedal n s Merknad: 6 E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Sannikedal Tællingskreds Farsjø, Kurdal Hestebraaten 5 7 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Ole Andersen m g b hf Skogbrugsarbeider Gjerstad n s 002 Ingeborg Andersen k g b hm husmor Sannikedal n s 003 Andrea Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Johanne Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 005 Astrid Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Ingebjørg Andersen k ug b d datter Sannikedal n s 007 Anders Andersen m ug b s søn Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Dal 3 1 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Jørgen Brokke m g b hf Gaardbruker Bamle n s 002 Thomine Brokke k g b hm Husmor Drangedal n s 003 Peder E. Vøie m g b fm Føderaadsmand Drangedal n s 004 Johanne Vøie k g b f.k. Føderaadskone Drangedal n s 005 Tomine Knutsdatter k ug b tj Fjøspike Drangedal n s 006 Pauline Tjøstolfsdatter k ug b tj tjenestepike Skaatø n s Farsjø, Kurdal Kurdøl vestre 1 4 ( m, k) ( m, k) og Hul 001 Halvor Sannæs m ug b el Rentenist Drangedal n s 002 Thor Halvorsen m g b hf Forpagter & tømmermerker Skaatø n s 003 Gunhild Halvorsen k g b hm husmor Drangedal n s 004 Ole Thorsen m ug b s Søn Sannikedal n s 005 Gunda Thorsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Thor Thorsen m ug b s Søn Drangedal n s 007 Anne Halvorsen k ug b tj Tjenestepike Fjøsstel og hustel Sannikedal n s 008 Helene Thorsdatter k e b foderaadskone Foderaadskone Sannikedal n s Farsjø, Kurdal Solbakken 1 4 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: Hus paa 1 ikke skyldsat 001 Johannes Aslaksen m g b hf Jord & skogarbeider Drangedal n s 002 Helene Aslaksen k g b hm Husmor Drangedal n s 003 Borghild Aslaksen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Arne Aslaksen m ug b s Søn Sannikedal n s 005 Aslak Johannesen m g mt losjerende tømmerfløter og skogarbeider Drangedal n s Merknad: Drangedal E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Drangedal 006 Halvor Aslaksen m ug mt losjerende jord og skogarbeider Drangedal n s Merknad: Drangedal E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Drangedal Farsjø, Kurdal Dalene (plads) under 3 1 ( m, k) ( m, k) og Hul Merknad: ikke skyldsat 001 Knut E. Hagen m g b hf jord og skogbrugsarbeider Drangedal n s 002 Marie E. Hagen k g b hm Husmor Skaatø n s 003 Ole E. Pladsen m g b hf Jord og skogarbeider Drangedal n s 004 Anne G. Pladsen k g b hm Husmor Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0816 Sannikedal 005 Gudrun O. Pladsen k ug b d datter Sannikedal n s Merknad: Slutt på tellingskrets 1 Krets: 002 Holtane Prestegjeld: Sannikedal Herred/by: Sannikedal Holtane Landsværk 7 1, 2 ( m, k) ( m, k) 001 Eilert Olsen m g b hf gaardbruk Visnes Karmøen n s 002 Torberg Torine Torkelsdatter k g b hm gaardmandskone Tørdal n s 003 Oleanna Eline Eilertsen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Ole Bjørn Eilertsen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Inga Thegate Eilertsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Anne Halvordine Eilertsen k ug b d datter Sannikedal n s 007 Marken Kristiane Eilertsen k ug b d datter Sannikedal n s 008 Terkel Hilmar Eilertsen m ug b s søn Sannikedal n s 009 Tora Hansine Eilertsen k ug b d datter Sannikedal n s 010 Peder Eilertsen m ug b s søn Sannikedal n s 011 Anne Helvik Eilertsen k e b fl føderaadsenke Sannikedal n s Holtane Torgerød 8 2 ( m, k) ( m, k) 001 John Kittilsen m g b hf gaardbruker Bamle n s 002 Ingebør Marie Kittilsdatter k g b hm gaardmandskone Bamle n s 003 Karl Kristian Nilsen m ug b tj tjenestegut Sannikedal n s 004 Andrea Kristine Kristensdatter k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s Holtane Haukholt 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Tellefsen m g b hf Gaardbruker, tømmerfløter Sannikedal n s 002 Marie Lovise Levorsen k g f hm gaardmandskone Skaatø n s Sannsynleg opphaldstad: Gofjeld Skaatø 003 Levine Cesilie Nilsen k ug b d hustel og fjøs Sannikedal n s 004 Torleiv Nilsen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Alf Leonard Nilsen m ug b s søn Sannikedal n s 006 Astri Marie Nilsen k ug b d datter Sannikedal n s 007 Trygve Kristian Nilsen m ug b s søn Sannikedal n s 008 Harald Nilsen m ug b s søn Sannikedal n s 009 Aagot Nilsen k ug b d datter Sannikedal n s 010 Ingebør Nilsen k e mt fl Rentenist Sannikedal n s Sedvanleg bustad: Kammerfos Holtane Tisjø 9 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Jørgensen m g b hf gaardbruker, tømmerfløter Sannikedal n s 002 Sigrid Jørgensdatter k g b hm gaardmandskone Drangedal n s 003 Ole Hansen m ug b s søn Sannikedal n s 004 Olette Tomine Hansen* k ug b d datter Sannikedal n s 005 Abraham Ellefsen m ug b tj tjenestegut Sannikedal n s Holtane Haukholt 9 3 ( m, k) ( m, k) 001 Knut Iversen m g b hf gardbruker, tømmerfløter Sannikedal n 002 Anne Severine Larsen k g b hm gaardmandskone Sannikedal n 003 Lars Knutsen m ug f s træsliperiarbeider Sannikedal n Trusamf.: Den luth. frikirke Sannsynleg opphaldstad: Vafos 004 Ellef Knutsen m ug b s skogarbeide Sannikedal n 005 Else Ellevine Knutsen k ug f d synning (sypike) Sannikedal n Trusamf.: Den luth. frikirke Sannsynleg opphaldstad: Vafos 006 Agnes Cecilie Knutsen k ug b d datter Sannikedal n 007 Dagny Oleane Knutsen k ug b d datter Sannikedal n 008 Aasta Gudrun Knutsen k ug b d datter Sannikedal n 009 Astrid Amalie Knutsen k ug b d datter Sannikedal n 010 Valborg Kristiane Knutsen k ug b d datter Sannikedal n Holtane Haukholt 9 3 ( m, k) ( m, k) Merknad: hustomt 001 Ivar Knutsen m g b hf tømmerfløter Sannikedal n 002 Laura Emilie Knutsdatter k g b hm kone Sannikedal n 003 Anne Emilie Ivarsdatter k ug b d datter Sannikedal n Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ellen Ivarsdatter k ug b d datter Sannikedal n 005 Karen Ivarsdatter k ug b d datter Sannikedal n Holtane Dobbedalen 9 5 ( m, k) ( m, k) 001 Knut Nilsen m g b hf gaardbruker, tømmerfløter Sannikedal n s 002 Inger Kirstine Olsdatter k g f hm gaardmandskone Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Støen 003 Ingebør Kirstine Nilsen k ug mt fl tjener Sannikedal n s Sedvanleg bustad: Farsjø 004 Kirsten Marie Nilsen k ug mt fl Sannikedal n s Sedvanleg bustad: Farsjø 005 Kirsten Jørgensdatter k e b fl føderaadsenke Sannikedal n s 006 Anne Torine Nilsen k e b el forsørges av husfaren Sannikedal n s Holtane Haugholt 9 6 ( m, k) ( m, k) 001 Kittil Johannesen m g f hf tømmerfløter leier jord Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Traak i Bamle 002 Maren Andrea Nilsdatter k g b hm arbeiderkone Sannikedal n s 003 Nils Kittilsen m ug f s søn Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bamle 004 Tomas Kittilsen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Kirsten Marie Kittilsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Haakon Kittilsen m ug b s søn Sannikedal n s 007 Johanne Nilsdatter k e f fl forsørges av husfaren Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kammerfos Holtane Dobbedalen 9 8 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Jakobsen m b hf gaardbruker, tømmerfløter Sannikedal n s 002 Anne Johanne Aasolfsen k b hm gaardmandskone Sannikedal n s 003 Ingbør Kristine Olsen k b d datter Sannikedal n s 004 Aasta Julie Olsen k b d datter Sannikedal n s 005 Jakob Olsen m ug b s søn Sannikedal n s 006 Signe Marie Olsen k ug b d datter Sannikedal n s Holtane Bufjeld 9 9 ( m, k) ( m, k) 001 Peder Isaksen m b hf gaardbruker Gjærstad n s 002 Kari Torsdatter k b hm gaardmandskone Gjærstad n s 003 Ingebor Marie Pedersdatter k b d datter Gjærstad n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1897 Bustad i Noreg før utflytting: Sannikedal Siste bustad i Amerika: Nordamerika Syd Dakota Stilling i Amerika: Strykning Merknad: 004 Karen Kirstine Pedersdatter k b d datter Sannikedal n s 005 Martin Pedersen m b s tømmerfløter Sannikedal n s 006 Andreas Olsen m b tj tjenestegut Sannikedal n s Holtane Tveitereid 10 2 ( m, k) ( m, k) 001 Aasolf Olsen m g b hf gaardbruk, mølle, Drangedal n s tømmerfløtning 002 Karen Eline Jakobsen k g b hm gaardm.kone Sannikedal n s 003 Ingebør Kristine Aasolfsen k ug b d datter Sannikedal n s 004 Aavet Kirstine Aasolfsen k ug b d datter Sannikedal n s 005 Marken Tomine Aasolfsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Tarjei Torbjørn Olsen m ug b arbeider har dagarbeider Drangedal n s kost og logi 007 Nils Teodor Olsen m ug b tj tjenestegut Drangedal n s 008 Marken Tomine Eilertsen k e b fl forsørges av familien Sannikedal n s 009 Simon Hildemar Svendsen m g mt emisær Askim n s Sedvanleg bustad: Brunlanes Holtane Strømvik 10 3 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Aasolfsen m g b hf gaardbruker, tømmerfløter, Sannikedal n s møller 002 Margrete Knutsen k g b hm gaardmandskone Sannikedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0816 Sannikedal 003 Aasolf Olsen m ug b s søn Sannikedal n s 004 Knut Olsen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Ingebør Kristine Olsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Haakon Olsen m ug b s søn Sannikedal n s 007 Marken Tomine Olsen k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s Holtane Holtane skole 10 2 ( m, k) ( m, k) 001 Liv Anundsdatter k g b hm Lidt understøttelse av Drangedal n s fattigvæsenet og den Frivillige fattigpleie, Dagarbeide, manden i Amerika 002 Agnes Pauline Johansen k ug b d datter Sannikedal n s 003 Ingebør Magdalena Johansen k ug b d datter Sannikedal n s Holtane Gjerde 11 1 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Aasmundsen m ug b hf gaardbruker, tømmerfløter Sannikedal n s 002 Aasmund Jørgensen m g b hf føderaadsmand Sannikedal n s 003 Asbør Nilsen k g b hm føderaadskone Sannikedal n s 004 Asbør Andrea Aasmundsen k ug b d datter Sannikedal n s 005 Ingebør Halvorsen k ug b tj tjenestepike, en del av Gjerstad n s fattigvæsenet 006 Nils Bjørn Nilsen m ug b tj tjenestegut Sannikedal n s 007 Henriette Karoline Gundersen k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s 008 Gunda Therese Johansen k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s Holtane Gjerde 11 2 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Nilsen m g b hf lærer, gaardbruker Drangedal n s 002 Inger Kristine Halvorsen k g b hm husstel og fjøs Sannikedal n s 003 Nils Larsen m ug b s søn Sannikedal n s 004 Halvor Larsen m ug b s søn Sannikedal n s 005 Ole Olsen Kulhugsten m g mt dagarbeider jordbruker, tømmerfløtning!! n s Sedvanleg bustad: Kulhugsten, Farsjø, Stal Holtane Vaasjø 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Elling Ellingsen m g b hf gaardbruker Sannikedal n s 002 Karen Johanne Johannesen k g b hm gaardmandskone Sannikedal n s 003 Edvard Ellingsen m ug b s søn Sannikedal n s 004 Karen Cesilie Ellingsen k ug b d datter Sannikedal n s 005 Gunhild Olette Ellingsen k ug b d datter Sannikedal n s 006 Johannes Ellingsen m ug b s søn Sannikedal n s 007 Marie Iversen k ug b tj tjenestepike Sannikedal n s 008 Karen Torine Olsen k ug b fl forsørges av husfaren ifølge kontrakt Sannikedal n s Holtane Sæteren (plads) 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Martinsen m g f hf tømmerhugst og dagarbeide Sannikedal n s Sannsynleg opphaldstad: sykehuset ved Skien 002 Ragnhild Evensen k g b hm hus- og fjøsstel Fyrisdal n s 003 Einar Hagebart Halvorsen m ug b s søn Sannikedal n s 004 Haakon Rudolf Halvorsen m ug b s søn Sannikedal n s Holtane Neset 12 1 ( m, k) ( m, k) Merknad: tomt 001 Isak Sørensen m ug b h snedker Sannikedal n s 002 Inger Helene Jørgensen k e b husholder husholder Drangedal n s 003 Ole Nilsen m g b hf stenarbeide, skogarbeide Sannikedal n s 004 Gunhild Marie Aslaksen k g b hm husstel Sannikedal n s Holtane Vaasjø 12 2 ( m, k) ( m, k) 001 Isak Knutsen m g b hf gaardbruker Sannikedal n s 002 Marte Andrea Olsen k g b hm gaardmandskone Sannikedal n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer