Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0203 Drøbak Side 10

11 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 583 (kvinner: 324, menn: 259) Bustader i kretsen: 100 Leil. i kretsen: 141 Krets: 001a Søndre halvdel Herred/by: Drøbak Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus (ubebudd) aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus, Vedbod m. v. 01 forhus 1ste Et (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Andresen m g b hf Snedkermester Frogn n s 002 Milla Andresen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Inga Andrea Andresen k ug b d Forretningsdame Drøbak n s 004 Birgit Geiling Bull?? k b Pleiedatter Frogn aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus forhus 1 Et (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olaf Johansen m g b hf Forhv. Skibsfører Drøbak n s 002 Josefine Johansen k g b hm Hustru Frogn n s 003 David Johansen m ug b s Skomagersvend Drøbak n s 004 Ingeborg Johansen k ug b d Husgjerning Drøbak n s 005 Harald Johansen m ug b s Skrædderlærling Drøbak n s 006 Ruth Johansen k ug b d Telegrafistinde Drøbak n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Vedskur m. Privet aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus ste (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Augustine Muus k e b hm Rentenist Kristiania n s aSøndre halvdel Thorkildsbyen vaaningshus forhus 1Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus 001 Emilie Reinertsen k e b hm Uden Erhverv Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus 001 Anne Abrahamsen k e b hm Væverske Frogn n s Side 11

12 0203 Drøbak Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Vedbod & Privet Merknad: ubeboet aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Vedskur og Privet 01 1ste (1 m, 6 k) 7 (1 m, 6 k) kr.144 aarl. 001 Jonas Albert Friberg m g b hf National Furer Valøerne n s 002 Anne Marie Friberg k g b hm Hustru Sandehered n s 003 Borghild Ovidie Friberg k ug b d Syerske Horten n s 004 Bergliot Signnore Friberg k ug b d Horten n s 005 Mimi Ruth Friberg k ug b d Horten n s 006 Marie Alberta Friberg k ug b d Frogn n s 007 Hjørdis Sølvidia Friberg k ug b d Frogn n s aSøndre halvdel Røsebraaten Sidebygn.: Bryggerhus, Vedbod etc. 01 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.60 Aarlig 001 Laura Fredriksen k e b hm Mor og Husholderske Røken n s 002 Emil Fredriksen m ug b s Fisker Drøbak n s 003 Julius Fredriksen m ug b s Fisker Drøbak n s 004 Borghild Fredriksen k ug b d Forretningsdame Drøbak n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus (ubebudd) 1 Merknad: AntFamLei: ingen. Familien bor i Kristiania aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus 1 1/ forhus 1 Et (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Erik Berntsen m g b hf forhen. Sjømand Drøbak n s 002 Cecilie Berntsen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Charlotte Berntsen k ug b d Syerske Drøbak n s 004 Hulda Berntsen k ug b d Syerske Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus i begge (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Andresen m g b hf Skomager Drøbak 002 Ottilie Andresen k g b hm Hustru Nordby 003 Olefine Andresen k ug b d Typograf Drøbak 004 Thoralf Andresen m ug b s Visergut Drøbak 005 Charles Andresen m ug b s Drøbak 006 Rudolf Andresen m ug b s s Drøbak 007 John Andresen m ug b s Drøbak Side 12

13 Folketeljinga Thorvald Andresen m ug b s Drøbak 009 Ottilie Andresen k ug b d Drøbak 010 Hanna Andresen k ug b d Drøbak 011 Kristine Andresen k ug b d Drøbak 012 Hans Andresen m ug b s Drøbak aSøndre halvdel Røsebraaten Vaaningshus Sidebygn.: Hønsehus og vedskjul 01 1 Et (1 m, 1 k) 5 (3 m, 2 k) eget Hus 001 Nicolay Manger m g f hf Dampskibsfører Arendal n s Sannsynleg opphaldstad: paa S/S Kg Oscar Ragnhild Manger k g b hm Hustru Chrania n s 003 Asbjørg Manger k ug f d Lærer at sy modepynt Frogn n s Sannsynleg opphaldstad: Chrania 004 Nicolay Juell Manger m f s Gaar paa Tegneskolen Chrania n s Sannsynleg opphaldstad: Chrania 005 Elinius Manger m b s Chrania n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus, Vedbod 01 forhus 1 et (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Søren Pedersen m g b hf Sjømand Rygge n s 002 Jenny Pedersen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Elfrida Pedersen k ug b d Frogn n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Ja 1 Sidebygning og Udhuse Merknad: bu: i Kjelderetagen 01 forhus 1ste Et (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) eget Hus 001 Henry Stenhug m g b hf Arsenalarbeider Drøbak n s 002 Karoline Stenhug k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Marie Thorsdal k b Pleiedatter Skaatø n s 02 sidebygning 1ste Et (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.72 aarl. 001 Ole Larsen m g f hf Sjømand Svelvig n s Sannsynleg opphaldstad: Jækte matros Kristiania 002 Anna Louise Larsen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Thorleif Larsen m ug b s Barn Drøbak 004 Anna Katrine Larsen k b d Barn Drøbak aSøndre halvdel Røsebraaten forhus 1ste Et (0 m, 5 k) 5 (0 m, 5 k) kr.144 aarl. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Inga Thorsdal k e b hm Handlende Drøbak n s 002 Ingeborg Thorsdal k ug b d Forretningsdame Skaatø 003 Kitty Thorsdal k ug b d Husgjerning Skaatø 004 Harryet Thorsdal k b d Skaatø Side 13

14 0203 Drøbak 005 Margit Thorsdal k b d Skaatø 02 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.72 aarl. Kjøk.: Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Emil Torp m g b hf Arbeider Aas n s 002 Anna Marie Torp k g b hm Hustru Sverige n s 003 Haakon Karlsen m ug b Pleiesøn Kristiania n s aSøndre halvdel Røsebraaten Huset er et alm. vaaningshus Sidebygn.: Til huset hører et uthus Merknad: Matr forhus 1 Et (2 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.144 aarl. 001 August Thangen m g f hf Maskinist Horten n s Sannsynleg opphaldstad: Farer med Dampskib paa Amerika 002 Martha Thangen k g b hm Hustru Drøbak 003 Thorbjørn Thangen m ug b s Drøbak 004 Alfhild Thangen k ug b d Frogn 005 Gyda Thangen k ug b d Horten 006 Wilhelm Thangen m ug b s Horten Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus (ubebudd) 2 Merknad: Familien bor i Kristiania aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sigfrid Julius Ljungberg m g b hf arbeter Westervik s 002 Jensine Henriette Ljungberg k g b hm Hustru Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Alexander Severin Bentsen m g b hf Lods Drøbak n s 002 Karen Jonette Bentsen k g b hm Hustru Bærum n s 003 Anne Kirstine Bentsen k e b Bedstemor Ingen, forsørges No Drøbak n s 004 John Alexander Bentsen m ug b s Drøbak n s 005 Holger Lars William Bentsen m ug b s Drøbak n s 02 forhus 2 Et (4 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) kr.120 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sigvard Olsen Mørk m g f hf Maskinist Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: paa Reise til England 002 Anna Sofie Mørk k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Odd Ludvig Mørk m ug b s Kristiania n s 004 Sverre Gerhard Mørk m ug b s Kristiania n s 005 Haakon Petter Mørk m ug b s Drøbak n s 006 Reinholt Mørk m ug b s Drøbak n s Side 14

15 Folketeljinga aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus i begge (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) eget Hus Etager Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hartvig Tidemansen m g b hf Lods Drøbak n s 002 Josefine Tidemansen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Johan Tidemansen m ug f s Maskinist Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Sjøfarende fra Kristiania Utl. 004 Anna Tidemansen k ug b d Datter Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Merknad: Mr forhus 2 Et (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) eget Hus 001 Hans Johannesen m ug b hf Forhenv. Skibsfører Frogn n s 02 forhus 1ste (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.108 aarlig Karl August Knudsen m g b hf Bagersvend Vestby n s 002 Klara Elin Knudsen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Kristian Knudsen m ug b s Drøbak 004 Signe Johanne Knudsen k ug b d Drøbak 005 Hans Berg m g b el Skræddersvend Sandeherred n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Merknad: Mr forhus 1ste Et og (2 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.108 aarlig Kvisten Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Johannesen m g f hf Hustømmermand Frogn n s Sannsynleg opphaldstad: Arbeider i Frogn 002 Kristiane Amalie Johannesen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Helge Johannesen m ug b s Barn Drøbak 004 Ragna Elise Johannesen k ug b d Drøbak 005 Ruth Johannesen k ug b d Drøbak 006 Emmy Kaspara Johannesen k ug b d Drøbak 007 Bjarne Johannesen m ug b s Drøbak 008 Hanna Hansen k ug b el Væverske Drøbak aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (3 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) eget 001 Emil Olsen m g f hf Sjømand Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: i Amerika 002 Hulda Lagerta Olsen k g b hm Hustru Hvitsten n s 003 Oscar Wilhelm Olsen m b s Visergut Drøbak n s 004 Arthur Martinus Olsen m b s Drøbak 005 Eivin Jacob Olsen m ug b s Drøbak Side 15

16 0203 Drøbak aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus, Vedbod 01 forhus 1ste Et (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.240,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Stina Hesselberg k s b hm Underholdningsbidrag Skjeberg n s 002 Anne Kathrine Hesselberg k ug b d Oddernes n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) eget Hus 001 Gustaves Gustavsen m g b hf Arbeider Drøbak n s 002 Maren Gustavsen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Gustava Gustavsen k ug b d Syerske Drøbak n s 004 Solveig Hansen k ug b Pleiedatter Kristiania n s aSøndre halvdel Røsebraaten Vaaningshus Sidebygn.: et vedskur 1 Rullebod Merknad: Hus nr 3 01 forhus (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %3% 001 Norwall Jørgen Johansen m g b hf Lods Drøbak n s 002 Karen Mimmi Gustave k g b hm Drøbak n s Johansen 003 Kristoffer Johansen m ug b s Drøbak n s 004 Agnes Johanne Johansen k ug b d Drøbak n s 005 Ester Helene Johansen k ug b d Drøbak n s 006 Anton Andreas Johansen m ug b s Drøbak n s 007 Leif Halvard Johansen m ug b s Drøbak n s 008 Anna Malene Andersen k e b svigermor uden Erhverv Frogn n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.228 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Einar Johnsen m ug b hf Premierløitnant i fæstn.art Barbu herred pr n s p.t. Sykmeldt Vartpenge Arendal 002 Fredrikke Othilie k ug b tj husholderske Drøbak n s 02 forhus 2den Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus 001 Henriette Hoxmark k ug b hm Rentenist Aas n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Side 16

17 Folketeljinga Oscar Pedersen m g b hf Lodsoldermand Havnefoged Drøbak n s 002 Hanna Pedersen k g b hm Drøbak n s 003 John. Pedersen m ug b s Drøbak n s 004 Finn Pedersen m ug b s Drøbak n s 005 Hilda Kjeldsen k ug b tj Tj Vestby n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus i begge (2 m, 3 k) 7 (3 m, 4 k) kr.240 aarl. Etager Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Helene Kristiansen k e b hm Huseierske Drøbak n s 002 Lars Larsen m e b Logerende fv. Isstuer Drøbak n s 003 Magnus Falck m g f fl Handelsreisende Sverige Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 004 Agnes Falck k g f fl Danselærerinde Drøbak Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 005 Arne Falck m ug b s Barn Danmark 006 Hjørdis Falck k ug b d Barn Danmark 007 Lucy Larsen k b Logerende Kontordame Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) Eget Hus 001 Grethe Hansen k e b hm Strygerske Sarpsborg n s 002 Kristiane Hansen k ug b d Strygerske Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) eget Hus 001 Laurits Kristoffersen m e b hf Rentenist Frogn n s 002 Karoline Kjeldbak?? k ug b Husholderske Husholderske Sverige s 02 Kvisten (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.60 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Vebjørnsen m g b hf Jordbrugsarbeider Kraakstad n s 002 Karen Vebjørnsen k g b hm Hustru Aas n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Peisestue??, Vedbod etc 01 Enebolig 1ste (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.18,00 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Østereng m g b hf Sersjant i Fæstningsartilleriet Eidsberg n s 002 Marie Østereng k g b hm Intet erhverv Skiptvedt n s 003 Aagot Østereng k ug b d Barn Drøbak n s 004 Olaf Østereng m ug b s Barn Drøbak n s 005 Trygve Østereng m ug b s barn Drøbak n s Side 17

18 0203 Drøbak aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Enebolig 1ste (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.6 Mdl. 001 Guldborg Isabella Groth k g b hm Hustru Bergen n s 002 John Edward Guldbert Groth m ug b s Drøbak n s 003 Johan Groth m g f hf Barber Aas n s Sannsynleg opphaldstad: America 02 Enebolig 2Et (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) eget Hus 001 Peder Syvertsen m g b hf Hustømmermand S. Odalen n s 002 Anne Marie Syvertsen f Kristiansen k g b hm Hustru ø. Aker n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Udhuse og Privet 01 forhus 1ste (0 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) eget hus 001 Kristian Kristiansen m g f hf sømand og kjøbmand Svinøer n s Merknad: utgaar Overstreka Sannsynleg opphaldstad: N.Y. U.S.A. frv. 3 aar 002 Kathinka Kristiansen k g b hm Drøbak n s 003 Rolf Kristiansen m ug f s Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Gjøvik 004 Randi Kristiansen k ug b d Drøbak n s 005 Signe Kristiansen k ug b d Drøbak n s 02 forhus 2den (3 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.7,00 Mdl. 001 August Andreassen m g f hf Sømand Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Staten Island 002 Inga Andreassen k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Vilhelm Andreassen m ug b s Drøbak n s 004 Eugen Andreassen m ug b s Drøbak n s 005 Hjalmar Andreassen m ug b s Drøbak n s 006 Anny Andreassen k ug b d Drøbak n s 03 forhus 2 Et (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.60,00 aarl. 001 Klara Annette Karlsen k e b hm Vaskerske Soon n s 002 Oscar Carl Johansen m ug b s Slagtersvend Aas n s aSøndre halvdel Røsebraaten Alm Vaaningshus Sidebygn.: Uthus Merknad: Matr. no ste og (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) kr.400,00 2den Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gustav A. Lehmann m g b hf Dampskibsexpeditør Drøbak n s 002 Signe Lehmann k g b hm Chrania n s 003 Willy Lehmann m ug b s Drøbak n s 004 Leif Lehmann m ug b s Frogn n s 005 Bredo Lehmann m ug b s Drøbak n s Side 18

19 Folketeljinga Ebba Lehmann k ug b d Chrania n s 007 Betzy Lien k ug b tj Eidskogen n s 008 Margit Jørstad k ug b tj Valdres n s 02 forhus 2den Et (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.120,00 aarl. 001 Johannes Larsen Treider m g b hf fhv Gaardbruger Aas n s 002 Hanna Treider k g b hm Hustru Aas n s 003 Harald Treider m ug b s Smedsvend Kristiania n s aSøndre halvdel Røsebraaten Vaaningshus m/ contorlokale Sidebygn.: Varebod & Venteværelse Merknad: matr. no 241a 01 2den Et (2 m, 6 k) 8 (3 m, 5 k) kr Oswald Lehmann m g f hf Styrmand Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Jeanette Lehmann k g b hm Kristiania n s 003 Marie Andreassen k e b? fors av Dampskibsfører Kristiania n s 004 August Lehmann m ug b s Kristiania n s 005 Birgit Lehmann k ug b d Kristiania n s 006 Gudrun Lehmann k ug b d Drøbak n s 007 Rolf Lehmann m ug b s Drøbak n s 008 Aagot Lehmann k ug b d Drøbak n s 009 Johanne Urdahl k ug mt b Kassererske Kristiania n s Sedvanleg bustad: Kristiania Arbeidsledig: l 02 forhus 1ste (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr Jørgen Hansen m g b hf Bryggearbeider Drøbak n s 002 Lovise Marie Hansen k g b hm hm Drøbak n s 003 Nelly Sofie Hansen k ug b d Drøbak n s 004 Johan Martinius Hansen m ug f s Maskingut Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: sømand London aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: 1 uthus hvori Vedbod, Bryggerhus Merknad: Matr. No 241b 01 forhus 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.20 pr Md 001 Birgitte Lehmann k e b hm Intet, Formue Kristiania n s 002 Hilmar Lehmann m s b s Intet, Formue Drøbak n s Arbeidsledig: l 02 forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.360,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: No 1 og Emil Theodor Pedersen m g b hf fv. Stykjunker. Pensionist Christiania n s 002 Inger Caspara Pedersen k g b hm Vestby n s aSøndre halvdel Røsebraaten almindelig Hus Merknad: 1 Familieleilighet 01 forhus 1ste Et (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.96 aarl. Side 19

20 0203 Drøbak 001 Anna Thoresen k e b hm Matrosenke Sverige n s 002 Anton Thoresen m ug b s Malersvend Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten Vaaningshus Sidebygn.: Vedsjul (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) eget Hus 001 Petter Johansen m g b hf Arbeider Frogn n s 002 Sofie Pauline Johansen k g b hm husmor Vanse Lister og n s Mandals 003 Margit Josefa Johansen k ug b d barn Drøbak n s 004 Petra Charlotte Johansen k ug b d barn Frogn n s 005 Signe Ragnhilde Johansen k ug b d barn Drøbak n s 006 Ernst Ragnvald Johansen m ug b s barn Frogn n s 007 Nelly Sofie Johansen k ug b d barn Chrania n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus 2 Vedboder etc (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.156 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elise Larsen k e b hm Logigivende Brevig n s 002 Jenny Larsen k ug b d Tjenestegjørende Brevig n s 003 Gunvor Larsen k ug b d Barn Brevig n s 004 Kristine Larsen k ug b d Barn Drøbak n s 005 Peter Larsen m ug b s Barn Brevig n s 006 Ingrid Hagerup k ug b Pleiebarn Barn Kristiania n s 02 2det Et (1 m, 1 k) 5 (2 m, 3 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martinius Johansen m g b hf Toldopsynsmand Drøbak n s 002 Hanna Adolpine Johansen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Nils Johan Johansen m g f fl %hf% Dampskibsmaskinist Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: frav. paa Reise (China) 004 Alma Johansen k g f fl %hm% Hustru Moss n s Sannsynleg opphaldstad: frav. paa Moss 005 Hanna Mathilde Johansen k ug f d Barn Kristiania n s Sannsynleg opphaldstad: frav. paa Moss aSøndre halvdel Røsebraaten alm vaaningshus Sidebygn.: Et lite Træuthus 01 2den (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Egen Eiendom 001 Christiane Lehmann Olsen k e b hm hm Drøbak n s 002 Klarisse Røer k b d intet Drøbak n s 003 Jarl Røer m ug b dattersøn Drøbak n s 004 Gustaves Røer m ug b dattersøn Drøbak n s 005 Lilly Røer k ug b datterdatter Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste Et (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.96,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20

21 Folketeljinga Richard Sødermann m g b hf Sjømand Sverige s 002 Kristiane Sødermann k g b hm Hustru Drøbak s 003 Jenny Sødermann k b d Drøbak 004 Reidar Sødermann m b s Drøbak 005 Hans Sødermann m b s Drøbak 006 Sidney Sødermann m b s Drøbak 02 forhus 2 Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus 001 Johanne Kristiansen k e b hm Pensjoneret Lodsenke Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus, Vedbod 01 forhus 1 Et (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Even Evensen m g b hf Lods Vasser Tjøme Prgj. n s 002 Fredrikke Anethe Evensen k g b hm Hustru Vasser Tjøme Prgj. n s 003 Anon Ingmar Evensen m ug b s 2den Maskinist Vasser Tjøme Prgj. n s 004 Eleonore Elisabeth Evensen k ug b d Forretningsdame Vasser Tjøme Prgj. n s 005 Esther Fredrikke Evensen k ug b d Butikdame Vasser Tjøme Prgj. n s 006 Anna Bergithe Evensen k ug b d Forretningsdame Drøbak n s 007 Even Haugaard Evensen m ug b s Drøbak n s 008 Knut Kristian Evensen m ug b s Drøbak n s 009 Vanda Othilie Evensen k ug b d Drøbak n s 010 Idda Elise Evensen k ug b d Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.10 pr Maant 001 Magnus B. Jansen m g b hf Sneker Laurvik n s 002 Helga Jansen k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Edith Katrin Jansen k b d Drøbak n s 004 Kristian Angel Jansen m b s Drøbak n s 005 Astri Lovise Jansen k b d Drøbak n s 006 Kaare Andreas Jansen m b s Drøbak n s 007 Magna Helene Jansen k b d Drøbak n s aSøndre halvdel Røsebraaten vaaningshus forhus 1ste (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.84 aarlig 001 Julie Larsen k e b hm Rentenist Frogn n s 002 Minda Larsen k ug b d Syerske Frogn n s aSøndre halvdel Brænderiløkken vaaningshus forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.156 aarlig 001 Johan Kristiansen m g b hf Bybud Eidsberg n s 002 Hanna Mathea Kristiansen k g b hm Hustru Drøbak n s Side 21

22 0203 Drøbak 003 Martha Kristiansen k ug b d Husgjerning Drøbak 004 Hulda Emilie Jacobsen k g b fl Manden Dampskibsfører Drøbak 005 Aagot Marie Jacobsen k b Barn Drøbak 006 Reidar Gullik Jacobsen m b Barn Drøbak 007 Odd Ingvar Jacobsen m b Barn Drøbak 02 forhus 2 Et (2 m, 2 k) 5 (2 m, 3 k) kr.216 aarl. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ølver Knudtsen m g b hf forhv Bødker Bremnes n s 002 Inger Knudtsen k g b hm Hustru Nærstrand n s 003 Gurine Knudtsen k ug b d Husholderske Nærstrand n s 004 Christine Knudtsen k ug f d Missionær Lurø n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 005 Georg Johnsen m ug b Pleiebarn Stavanger n s aSøndre halvdel Brænderiløkken vaaningshus Sidebygn.: Vedskjul og rullebod med bekvemmelighed over 01 forhus 1 Et (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.300 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kathrine Winsnes k e b hm intet erhverv Nore i Nummedal n s 002 Gudrun Winsnes k ug b d telegrafbestyrerinde Drammen n s 02 forhus 2den (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Karen Berg k e b hm nu rentenist og huseier, no Frogn n s 1 drev før gaardsbrug paa landet sammen med manden 002 Hjørdis Berg k ug b pleiedatter skolepige Frogn n s 003 Alette Dahl k f b fl nu rentenist, forh. husbestyrerinde Frogn n s aSøndre halvdel Brænderiløkken vaaningshus sidebygning 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.11 md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nicoline Furu k e b hm Rentenist, steller Frogn n s husholdningen. Drev før bondegaard 002 Reidar Furu m ug b sønnesøn skolegut Kristiania n s 003 Sverre Furu m ug b sønnesøn skolegut Frogn n s aSøndre halvdel Brænderiløkken vaaningshus forhus 1ste (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathea Grefsrud k e b hm Rentenist og Huseier Aas n s 02 forhus 2 Et (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.132 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Carl Anton Bøler m g b hf Tømmerhugger Frogn n s 002 Anne Kathrine Bøler k g b hm Hustru Drøbak n s 003 Petter Antonsen m ug b fl Tømmerhugger Frogn n s Side 22

23 Folketeljinga aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus Vedbod 01 forhus 1ste Et (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gustava Birgitte Torgersen k e b hm Huseierske Drøbak n s 002 Ragnhild Theodora Torgersen k ug b d hjv.datter Drøbak n s 003 Torolf Torgersen m ug b s Postelev Drøbak n s 004 Olaf Johannes Riese m ug b fl Postassistent Mandal n s aSøndre halvdel Storgaden 3 Leiligheder Sidebygn.: Udhus Merknad: Mtr forhus 1 Et (2 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fredrik Gulliksen m g b hf Kjøbmand Drøbak n s 002 Marie Gulliksen k g b hm Husmor Sildre Sverige n s 003 Oscar Gulliksen m ug mt s Dekerationsmaler Drøbak s Statsb.: Michiger U.S.A. Sedvanleg bustad: Amerika Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Drøbak Siste bustad i Amerika: Detroit Stilling i Amerika: Dekerationsmaler Merknad: Merknad: overstreka 02 forhus 2 E (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.650 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 12 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Daniel Kildal m g b hf politimester Kra n s 002 Annavida Kildal k g b hm Hadsel n s 003 Vivi Kildal k ug b d Hadsel n s 004 Otto Kildal m ug b s Hadsel n s 005 Pauline Rynning k ug b el Rentenist Kra. n s 03 forhus 2 Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.180 aarlig 001 Sofie Karlsen k ug b hm Strygerske Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden alm. Vaaningshus Sidebygn.: Privet & Redskabshus 01 forhus 1ste & (1 m, 2 k) 5 (2 m, 3 k) eget Hus 2den Kjøk.: 2 Bad: j Rom: 12 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Augusta Olava Chalmer k e f fl rentenist Farsund n Trusamf.: calvenist Sannsynleg opphaldstad: Christiania 002 Thorvald Westy Hauff m g b hf skibsklarerer Sandefjord n s 003 Margaret Hauff k g b hm Christiania n s 004 Thorleif Chalmer Hauff m ug f s uden Erhverv Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Nordsøen 005 Marie Olava Larsen k ug b tj tj Frogn n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Hotel Sidebygn.: Udhus m Privet (4 m, 3 k) 3 (1 m, 2 k) egen Gaard Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 16 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 11 Side 23

24 0203 Drøbak 001 Fritz Schulte m g b hf Hoteleier Tyskland n 002 Johanne Schulte k g b hm Tromsø n s 003 Lina Andersen k ug b Stuepige Stuepige Fredrikstad n s 004 I. Helgestad m g mt fl Reisende? n Trusamf.:? Merknad: Fødselsår: ca E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Christiania 005!! Helgestad k g mt fl Fru I. Reisende? n Trusamf.:? Merknad: Fødselsår: ca E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Christiania 006 M. E. Wiig m ug mt fl Inspektør ved? n Brandforsikrings selskap Trusamf.:? Merknad: Fødselsår: ca E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Christiania 007 H. Lindem m g mt fl Skovbestyrer? n Trusamf.:? Merknad: Fødselsår: ca E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: H.strand 02 2 Et (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.240 aarlig 001 Helmer Schwensen m g f hf Handelsreisende Elverum n s Sannsynleg opphaldstad: Handelsreisende Eidsvold? 002 Anna Johanne Schwensen k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Nils Olaf Schwensen m ug b s Kristiania n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Portnerbolig, Bryggerhus Vedboder etc 01 forhus i begge (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) eget Hus etager Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Kristian Simonsen m ug b hf Sogneprest Maasø n s 002 Kristiane Paulsen k ug b Tjenestepige Tjenestepige Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Udhuse 01 forhus 1ste (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 7 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Laura Johansen k ug b hm Pensjonat Rygge n s 002 Borghild Sannerud k ug b Logerende Lærerinde Flekkefjord n s 003 Hans Jokstad m g b Logerende Kontorist paa sorenskriverkontor Trondhjem n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Udhuse 01 forhus 1 Et (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Josefine Nilsen k e b hm Handlende Drøbak n s 002 Anna Andresen k ug b tj Tj Næsodden n s 02 forhus 2 Et (3 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) kr.192 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Severin Olsen m g b hf Toldopsynsmand Raade n s 002 Hanna Olsen k g b hm Hustru Norby n s 003 Anton Wilhelm Olsen m ug f s Styrmand Raade n s Sannsynleg opphaldstad: Reise til Frankrig 004 Johan Herman Olsen m ug b s Uhrmager Rygge n s 005 Ole Olsen m e b Bestefar uden Erhverv (blind) Onsø Sjukdom: b Side 24

25 Folketeljinga forhus 2 Et (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.168 aarl. 001 Herman Adolf Hansen m g b hf Haandverkssergent Frogn n s 002 Anna Hansen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Gjest Kolbjørn Hansen m ug b s Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Staldbygning 01 forhus 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.180,00 Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Bendictus Johnsen m g b hf fv. brugsfuldmægtig Porsgrund n s 002 Joachime Johnsen k g b hm Skien n s 02 forhus 2den (2 m, 6 k) 7 (2 m, 5 k) kr.800 ca. egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jakob Funnemark Johnsen m g b hf Læge (kommunelæge) Hollen n s 002 Caroline Mathilde Johnsen k g b hm Læges hustru Kristianssand S n s 003 Ruth Johnsen k ug b d Drøbak n s 004 Johan Mønnich Johnsen m ug b s Drøbak n s 005 Ada Johnsen k ug b d Drøbak n s 006 Laura Evensen k ug b tj kokkepige Drøbak n s 007 Dagny Hansen k ug b tj barnepige Kristiania n s 008 Borghild Mønnich k ug mt b tandtekniker Kr.sand S n s Sedvanleg bustad: Kristianssand aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Slagteri, Lager Vedbod etc. 01 forhus 1 & (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Merkand: Antal værelser: 8 derav 2 paa Kvist 001 Martin Kjeldsen m g b hf Slagtermester S Aas n s 002 Cecilie Kjeldsen k g b hm Svelvik n s 003 Karl Kjeldsen m ug b s Slagterfuldm Drøbak n s 004 Hans Kjeldsen m f b s Mekaniker Drøbak n s 005 Helga Knudsen k ug b tj Tjener Stange n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus forhus 1 Et (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.144 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Olsen m g b hf fhv Bagermester Ekersund n s 002 Anna Cecilie Olsen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Ragnvald Olaf Olsen m ug b s Styrmand Drøbak n s 004 Arnhild Olsen k ug b d Forretningsdame Drøbak n s 005 Leif Olsen m ug b s Gartnerlærling Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus 88 9 Merknad: AntForrLo: Handelssamlag 01 2 Et (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.60 aarlig 1 Side 25

26 0203 Drøbak 001 Anna Andersen k ug b hm Væverske Sverige n s 002 Ingrid Karlsen k ug b Pleiebarn barn forsørges av no Drøbak n s 003 Alfhild Furuseth k ug b Pleiebarn barn forsørges av no Kristiania 004 Alma Marie Olsen k g b Logerende Vaskerske Tønsberg n s 005 John Reidar Olsen m ug b Barn Vestby 006 Andi Kathrine Olsen k ug b Barn Drøbak 02 forhus 2 Et (0 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.216 aarl. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Maren Nielsen k e b hm Pensjonist Aarhus Danmark n s 002 Karl Sofus Nielsen m ug f s Handelsreisende Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Gudbrandsdalen eller Kristiania 03 forhus 2 Et (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.36 aarl. Kjøk.: Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Stina Andersen k ug b hm Væverske Sverige n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus Sidebygn.: Uthus med bryggerhus m.v. Merknad: an: Telefoncentral. an: Skole (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sally Grøn-Hansen k e b hm Huseier Drøbak n s 002 Harriet Grøn-Hansen k ug b d Telefonbestyrerinde, Lærerinde Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden Beboelse og Butikforretning Sidebygn.: Et Udhus Merknad: an: Lager 01 forhus 1 begge (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) egen Gaard Etager Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 A. Andersen m g b Kjøbmand Kjøbmand Drøbak n s 002 Chathinka Andersen k g b hm Hustru Kristiansand S n s 003 Mathilde Andersen k ug b Butikdame butikdame Drøbak n s 004 Hans Andersen m ug b Handelsbetjent handelsbetj Drøbak n s aSøndre halvdel Storgaden vaaningshus forhus 1ste Et 0-1 ( m, k) ( m, k) kr.216 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oline Sundby k e b hm Melkehandlerske Biri Prgj. n s 02 forhus 1et (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.12, Henry Alfred Hansen m g f hf Styrmand Drøbak n s Sannsynleg opphaldstad: Middelsbrougt 002 Martha Ovidia Hansen k g b hm Drøbak n s 003 Gerhard Krøger Hansen m ug b s barn Drøbak n s 03 forhus 2den (0 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.12 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 26

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer