Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0904 Grimstad Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 380 (kvinner: 191, menn: 189) Bustader i kretsen: 64 Leil. i kretsen: 97 Krets: 001 Herred/by: Grimstad Folketeljinga Vestregate 261 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 4 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Theodor Aug. Frøiland m g b hf Betjent og arbeider ved Grimstad n s Fiskeexportforretning 002 Olga Frøiland k g b hm Hustru Grimstad n s 003 Barbra Marie Frøiland k ug b d Datter Grimstad n s 004 Esther Frøiland k ug b d Datter Grimstad n s 005 Carl Frøiland m ug b s Søn Grimstad n s 02 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Severinsen k e b e Huseier og Arbeiderske Fjære Sogn n s Merknad: Enke Marie Severinsen 002 Bertha Mathiasen k ug b d Kjolesøm Grimstad n s Vestregate 398 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 1-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Emma Olsen k e b e Syerske Fjære Sogn n s 002 Beathe Olsen k ug b d Kontordame (I Bogtrykkeri) Grimstad n s 003 Ole Olsen m ug f s Letmatros Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Syd America 004 Anders Olsen m ug b s Skoleelev Grimstad n s Vestregate 100 vaaningshus Sidebygn.: Hønsehus 01 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 96,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christian Arnesen m g b hf Konstabel Kristiania n s 002 Emma Lovise Arnesen k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Sverre Arnesen m ug b s Hoteltjener Grimstad n s 004 Dagny Arnesen k ug b d Datter, Skolebarn Grimstad n s 005 Ragna Arnesen k ug b d Datter, Skolebarn Grimstad n s 006 Frithjof Arnesen m ug b s Søn, Skolebarn Grimstad n s 02 Kvist 0-1 ( m, k) ( m, k) ingen Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berthe Gurine Olsen k e b el Arbeiderske Landvig Sogn n s Vestregate 101 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anthon C. Bie m ug b hf Ungk. forhenv. Skibsfører Fjære n s 002 Inga C. Bie k ug b søster Husholderske Fjære n s 003 Marie C. Bie k ug b søster Handlende Grimstad n s Merknad: 1871 E: tilført med rød penn 004 Georg Bie m ug f søsters. Sømand Grimstad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0904 Grimstad Merknad: 1891 E: tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: tilsøes paa Reise til Vestregate 102 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus, 1 Sidebygning med Vedskur m. m. 1 Uhus med 3 Rum 01 1ste og 1-5 ( m, k) ( m, k) kr. 168,00 pr Aar Kvistetagen Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Inger Nicoline Sivertsen k e b hm Intet Erhverv, Understøttes, Brevig n s privat & off. Merknad: privat & off. E: tilført med rød penn 002 Elise Jørgensen k e b d Syerske Grimstad n s 003 Inger Sivertsen k ug b d Husholderske Grimstad n s 004 Hans Carl Nilsen m ug b fl Kontorist hos Byfogden Gjerpen n s 005 Alfhild Jørgensen k ug b fl Skoleelev, arvemidler Grimstad n s Merknad: arvemidler E: tilført med rød penn 006 Hjørdis Jørgensen k ug b fl Skoleelev, arvemidler Grimstad n s Merknad: arvemidler E: tilført med rød penn 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 pr Aar Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oskar R. Olsen m g f hf Styrmand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Louise Olsen k g b hm Hustru England n s 003 Edith Olsen k ug b d Datter Grimstad n s 004 Frank Olsen m ug b s Søn Grimstad n s 03 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 pr Aar Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Kr. Sanberg m ug b Fisker Kristiania n s 002 Anne Marie Sanberg k ug b Intet Erhverv (Legat) Grimstad n s Vestregate 103 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 1ste 0-3 ( m, k) ( m, k) kr. 120,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Alf Andersen m g f hf Tømmermand Søndeled pr Risør s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York, fraværende fra Hjemmet flere Aar 002 Augusta Matilde Andersen k g b hm Husgjerning Eide sogn n s 003 Anders Alfsen m ug f s Tømmermand Søndeled pr Risør n s Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Thomas Matini Andersen m ug f s Jungmand Eide sogn n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Ny-Zeeland 005 Ingrid Berntsen k ug mt b fors. skibsfører & gaardbr Eide sogn n s Merknad: fors. skibsfører & gaardbr. E: tilført med rød penn tilført med blyant Sedvanleg bustad: Amtedal 006 Anni Nymand k ug mt b fors. skibsfører & gaardbr Eide sogn n s Merknad: fors. skibsfører & gaardbr. E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Haave Vestregate 183 vaaningshus Sidebygn.: uthus m/ nødvendige Uthus 01 forhus Hele 3-2 ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr Md. Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johnsen m g b hf Skomagersvend Vigmostad n s 002 Ingeborg Johnsen k g b hm Hustru Egen Sogn n s 003 Bernhard Andersen m ug b s Matros Grimstad n s 004 Ingvald Andersen m ug f s Dæksgut Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Gustav Johnsen m ug f s Dæksgut Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs 006 Gudrun Johnsen k ug b d Datter Grimstad n s 007 Sigbjørn Johnsen m ug b s Grimstad n s Vestregate 182 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus Hele 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 pr Aar Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Cicelia Nilsen k ug b Fattigunderstøttelse Lyngdal n s Vestregate 104 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tobias Johnsen m g f hf Skomager Fjotland sogn s Statsb.: Amerika Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Bertha Johnsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Aksel Johnsen m ug b s S Fjære n s 004 Elisabeth Johnsen k ug b d D Grimstad n s 005 Thorvald Johnsen m ug b s S Grimstad n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Serine Olsen k e b hm Sygepleie 60 ca (alder) Lyngdal n s Merknad: ca 60 Aar 002 Severin Sørensen m ug b Søsters. Tomtearbeider Fjære n s 003 Stine Sørensen k ug b Søsterd Fjære n s Vestregate 105 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1-3 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernt Meland m g f hf Stuert Finaas n s Sannsynleg opphaldstad: paa Reise til Amerika 002 Sanna Meland k g b hm Hustru Stavanger n s 003 Amund Meland m ug b s Søn Grimstad n s 004 Thora Meland k ug b d Datter Grimstad n s 005 Martha Meland k ug b d Datter Grimstad n s Vestregate 254 vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste 3-2 ( m, k) ( m, k) kr. 12,00 pr m. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Jøstad m g b hf Skræddersvend Østerdalen n s 002 Hanna Andrea Jøstad k g b hm Fr.stad n s 003 John Arthur Jøstad m ug b s Fr.stad n s 004 Dagmar Adele Jøstad k ug b d Fr.stad n s 005 Hans C. O. Jøstad m ug b s Fr.stad n s Vestregate 237 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus Merknad: verksted: Maler Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0904 Grimstad 01 forhus 2den 3-5 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 O. M. Fuglestad m g b hf Maler Stavanger n s 002 Tomine Fuglestad k g b hm Hustru Stavanger n s 003 Thomas Fuglestad m ug b s S Arendal n s 004 Elisabeth Fuglestad k ug b d D Grimstad n s 005 Severin Fuglestad m ug b s S Grimstad n s 006 Tolvdia Marie Fuglestad k ug b d D Grimstad n s 007 Karen Fuglestad k g mt Svigerd. Lægterfører-Hustru Grimstad s Statsb.: Amerika Merknad: Lægterfører- E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Amerika 008 Thora Helene Fuglestad k ug mt Broklyn s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika Vestregate 107 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 hele Huset 2-2 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Terje Thomassen m g b hf Arbeider - Kjører Grimstad n s 002 Gunhild Thomassen k g b hm Hustru Kristiansand n s 003 Aanon Thomassen m ug b s Arbeider - Kjøregut Grimstad n s 004 Agda Thomassen k ug b d Datter Grimstad n s Vestregate 188 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 2den 1-3 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Ingebret Olsen m g f hf Styrmand Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Elise Alma Olsen k g b hm Hustru England n s 003 Gudrun Olsen k ug b d Sætterske Grimstad n s 004 Agnes Olsen k ug b d Barnepige Grimstad n s 005 Arntfelt Olsen m ug b s Grimstad n s 02 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Tønnessen k ug b Fattigunderstøttet Hitterø n s 002 Marie Andreassen k ug mt Sygepleierske Fjære n s Sedvanleg bustad: Fjære Vestregate 108 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus Kvistetagen 2-1 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jørgen Abrahamsen m g b hf Arbeider Grimstad n s 002 Ragnhild Abrahamsen k g b hm Hustru Hordnæs n s 003 Adolf Nilsen m ug b el Jernbanearbeider Vermeland s 02 sidebygning ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Jensen m ug b Maler Grimstad n s 03 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 5,00 pr Md. Kjøk.: Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvard Kristofer Olsen m e b el Agent og Kollektør for flere Farsund n s Lotterier Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Vestregate 109 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus 01 forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 M. C. M. Knudsen m g b hf Uhrmager Grimstad n s 002 Sofie Knudsen k g b hm Lærerinde ved folkeskolen Grimstad n s Merknad: ved folkeskolen E: tilført med blyant 003 Tjøstel Myhre Knudsen m ug f s Styrmand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: paa sjøen 004 Hedvig Knudsen k ug f d Husjomfru Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Kr.sand S Vestregate 155 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oline Brun k e b hm Fattigunderstøttelse Froland n s %g % Merknad: E: g rettet til e med blyant 002 Katrine Brun k ug b d pleier sin Mor Grimstad n s Vestregate 156 vaaningshus (2 Bygninger under Brf.??No Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste 4-2 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ellen Kristine Pedersen k e b hm Steller for sine vosne Børn Grimstad n s 002 Lars Birger Marentzius m ug b s Blikkenslager Arendal n s Pedersen 003 Bernhard Birch Pedersen m ug b s Blikkenslager Arendal n s 004 Ellen Augusta Pedersen k ug b d Butikjomfru i Boghandel Arendal n s 005 Bernt Andreas Tollagsen m e b No 1's Fader Snedker Flekkefjord n s 006 Torleif Tellefsen m ug mt fl Skoleelev Grimstad n s Sedvanleg bustad: Arendalsveien forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Amalie Olsen k e b hm Steller for sine 2 Sønner m/ Stavanger n s Vadsk som Bierhverv 002 Henry Olsen m ug f s Tømmermand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 003 Birger Olsen m ug b s Postbud Grimstad n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Vestregate 437 Frikirke (ubebudd) Vestregate 288 vaaningshus Sidebygn.: uthus %Bygning indeholdende Snedkerværksted% 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Gundersen k e b hm lever af sin Eiendom Grimstad n s Vestregate 301 vaaningshus Sidebygn.: uthus Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0904 Grimstad 01 forhus 1ste 2-1 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunda Ramsland k ug b hm Huseierske Arendal n s 002 Iver Ramsland m ug mt b Kontormand, v/ Arendal s Kjøbmandskontor Statsb.: Illinois Merknad: v/ Kjøbmandskontor E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Paris Ills. Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Grimstad Siste bustad i Amerika: Paris Ills. Stilling i Amerika: Kontormand Merknad: 003 Sichard Ramsland m e mt b Kontormand, v/ Kjøbmandskontor Arendal s Side 16 Statsb.: New York Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: Merknad: v/ Kjøbmandskontor E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Depew N. Y. Arbeidsledig: l Bustad i Noreg før utflytting: Christiansand S Siste bustad i Amerika: Depew N. Y. Stilling i Amerika: Kontormand Merknad: Vestregate 402 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 2-1 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Olsen m e b hf Verftstømmermand Grimstad n s 002 Jørgine Olsen k e b d %fl% Husholderske Grimstad n s 003 Arthur Olsen m ug b s Maskinlærling Grimstad n s Vestregate 192 vaaningshus Sidebygn.: Tilliggende Udhus med alm. Bekvemmeligheder 01 forhus ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nikolai Thue Johnsen m g b hf Agent Grimstad n s 002 Sylvia Theodora Thue k g b hm intet Erhverv Svelvik n s 003 Alf Thue m ug b s intet Erhverv Grimstad n s 004 Arne Thue m ug b s intet Erhverv Grimstad n s 005 Fanny Edith Henschien k ug b Pleied. intet Erhverv New York n s 02 Hovedbygning 1ste 1-4 ( m, k) ( m, k) kr. 160,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Andersen m g f hf Skibsfører Fjære Sogn n s Sannsynleg opphaldstad: Pensylvanien 002 Gunhild Kirstine Andersen k g b hm Intet særligt erhverv Fjære Sogn n s 003 Margith Marie Andersen k ug b d Skoleelev Grimstad n s 004 Petter Mogens Andersen m ug b s Skoleelev Grimstad n s 005 Gudrund Anthea Andersen k ug b d Skoleelev Grimstad n s 006 Elisabeth Borch Andersen k ug b d Skoleelev Grimstad n s Vestregate 234 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 2-1 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 O. P. Terjesen m g b hf Skibsfører Øiestad n s 002 Televine Terjesen k g b hm Hustru Fjære Sogn n s 003 Olaf Terjesen m b s Kontorist (hos Sagfører) Grimstad n s Vestregate 229 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga forhus Hele 1-1 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Olaus Eriksen m e b hf Møbelsnedker Stavanger n s 002 Marie Eriksen k ug b d Husholderske Grimstad n s 003 Nils Chr. Eriksen m ug f s Sømand Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York 4 aar 004 Otto Eriksen m ug f s Sømand Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York 4 aar 005 Harald Eriksen m ug f s Sømand Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York 5 aar Vestregate 250 vaaningshus Sidebygn.: uthus, nødvendige Uthus 01 forhus Hele 1-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gustav Gundersen m g f hf Styrmand Lillesand n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Olava Gundersen k g b hm Hustru Grimstad n s 003 Agatha Gundersen k ug b d Datter Lillesand n s 004 Georg Gundersen m ug f s Jungmand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs Arbeidsledig: l 005 Olaf Gundersen m ug b s Søn Grimstad n s Vestregate 99 vaaningshus Sidebygn.: uthus, nødvendige Uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 4,00 Md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kaja Olsen k e b Fattigunderstøttelse Landvig n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 5,00 Md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Olsen m g f hf Stuert Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Brasilien 002 Hanna Olsen k g b hm Hustru Fjære Sogn n s 003 Hans Olsen m ug b s Søn Grimstad n s 004 Margit Olsen k ug b d Datter Grimstad n s 005 Hariat Olsen k ug b d Datter Grimstad n s Vestregate 175 vaaningshus Sidebygn.: uthus, nødvendige Uthus 01 forhus Hele 2-3 ( m, k) ( m, k) kr. 100,00 pr Aar Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oskar Groos m g f hf Snedker Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: New York 5 aar 002 Anna Bolete Groos k g b hm Hustru Flekkefjord n s 003 Theodor Groos m ug b s Søn Flekkefjord n s 004 Ann Groos k ug b d Datter Grimstad n s 005 Henrik Groos m ug b s Søn Flekkefjord n s 006 Dagmar Marie Groos k ug b d Datter Grimstad n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande 0029a 001 Vestregate 236 Snedkerverksted (ubebudd) 1 Sidebygn.: Materialbod under samme Tag Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0904 Grimstad 0029b 001 Vestregate 267 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Inger Marie Groos k e b hm Underhold. av Børnene Kristianssand n s 002 Dagbarth Groos m ug b s Snedker Grimstad n s 003 Peter Groos m ug f s Snedker Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: America 7 aar 004 Haakon Groos m ug f s Hustømmermand Grimstad n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: America 7 aar Vestregate 324 vaaningshus Sidebygn.: Uthus for Heste og Kjøreredskaber 01 forhus Hele 5-3 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 O. K. Stene m g b hf Vognmand Øiestad Sogn n s 002 Stina Stene k g b hm Hustru Sverige n s 003 Johanne Andreasen k ug b fl Tjenestepige Fjære Sogn n s 004 Thorleif Jøys m ug b ds, fl D. Søn Christiania n s 005 Hildegard Jøys k ug b dd, fl D. D Grimstad n s 006 Ingvard Jøys m ug b ds, fl D. Søn Grimstad n s 007 Peter Gundersen m ug b tj Vognmandsgut Fjære Sogn n s 008 Otto Johansen m ug b tj Vognmandsgut Sverige n s 009 Karl Jøys m e f Svigers. Styrmand 38 ca (alder) Christiania n s Merknad: ca 38 Aar Sannsynleg opphaldstad: paa Reise til Buenos Ayres Vestregate 311 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 2-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Søren Eriksen m g b hf Snedker Grimstad n s 002 Omine Eriksen k g b hm Hustru Øista song n s 003 Borghild Eriksen k ug b d D Grimstad n s 004 Sverre Eriksen m ug b s S Grimstad n s Vestregate 241 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 1-4 ( m, k) ( m, k) kr. 180,00 Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hans Hanssen m g b hf Trælasthandler Øiestad Sogn n 002 Nicoline Hanssen k g b hm Sandøkedal Sogn n 003 Annie Hanssen k ug b d Grimstad n 004 Dagny Hanssen k ug b d Grimstad n 005 Torbjør Hanssen k ug b tj Tjenestepike Fjære Sogn n Vestregate 90 vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 2-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Ommundsen m g b hf Tidligere Handelsforretning nu Kapital Kristianssand n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Marie Ommundsen k g b hm Hustru Landvig Sogn n s 003 Klara Haugland k b tjenestepige Tjenestepige Landvig Sogn n s Merknad: Landvig Sogn E: tilført med rød penn 004 Johan Mathiassen m ug b fl Sømand Fjære Sogn n s Vestregate 159 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste 1-4 ( m, k) ( m, k) kr. 84,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Lars Peder Hansen m g f hf Stuert Vestre Sandøen n s Sannsynleg opphaldstad: Hoboken N. J. 002 Helga Sophie Hansen k g b hm Hustru Grimstad n s 003 Ingrid Johanne Hansen k ug b d Grimstad n s 004 Margot Hansen k ug b d Grimstad n s 005 Ruth Hansen k ug b d Grimstad n s 006 J. A. Omholt m ug mt el Bager Svend Øiestad pr Grimstad n s Sedvanleg bustad: Fevig pr Grimstad 02 forhus Loftet 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 65,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Guri Pedersen k e b hm Vasking og Rengjøring Evje pr Christiansand n s 002 Olaf Pedersen m ug f s Sjømand Landvig n s Sannsynleg opphaldstad: paa Sjøen Vestregate 217 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger m/ Bageri og øvrige nødv. ydre Rum 01 forhus 1ste 4-1 ( m, k) ( m, k) kr. 150,00 pr Aar Hovedbygningen Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christen Lehland m g f hf Dampskibsstyrmand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Grimstad 002 Marthe M. M. Lehland k g b hm Intet særligt erhverv Berge, Fjære Sogn n s 003 Trygve M. Lehland m ug b s Intet særligt erhverv Grimstad n s 004 Rolf Lehland m ug b s Intet særligt erhverv Grimstad n s 005 Claus Martini Lehland m ug b s Grimstad n s 006 Johan Fredrik Lehland m ug b s Grimstad n s 02 Hovedbygning 2den 4-1 ( m, k) ( m, k) kr. 130,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Marthinius Terjesen m g f hf Skibs-Tømmermand Strømmen pr Arendal n s Merknad: Skibs- E: tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Tottenville Staten Island N. Y. 002 Kristine Marie Terjesen k g b hm Intet særligt erhverv Grimstad n s 003 Kristen Terjesen m ug b s Vig, Fjære Sogn n s 004 Olaf Terjesen m ug b s Vig, Fjære Sogn n s 005 Trygve Terjesen m ug b s Grimstad n s 006 John Eskedal m ug mt el Kontormand Emigrant & Eskedal, Fjære Sogn n s Dampskibsexpedition Sedvanleg bustad: Eskedal Fjære Sogn 03 kvist 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 54,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Tomine Thorsen k e b hm Intet særligt erhverv, Midler Christiansand n s %g % Merknad: Midler E: tilført med rød penn Vestregate 298 vaaningshus 2 og 33 3 Kjælderetagen Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0904 Grimstad Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %2% 001 Tellef Børresen Lande m g b hf Snedker Vegusdal n s 002 Anna Johanne Børresen k g b hm Fjære Sogn n s 003 Børre Lande Børresen m ug b s Handelsfuldm. v/ Kolonialhandel Fjære Sogn n s Storgate 408 vaaningshus Sidebygn.: Sidebygning med Staldrum 01 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 160,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Julius Ramsland m e b hf Skibsfører Grimstad n s Arbeidsledig: l 002 Cathrine Ingeborg Ramsland k ug b d Butikjomfru Grimstad n s 003 Agnes Ramsland k ug b d Husholderske Grimstad n s 02 forhus 2den 0-1 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Isachsen k e b hm Intet særligt erhverv, Brevig Fjære Sogn n s Understøttes af Søn, skibsfører Merknad: skibsfører E: tilført med blyant Storgate 308 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Magnus Fuglestad m g b hf Malersvend Stavanger n s 002 Camilla Karoline Fuglestad k g b hm Husgjerning Grimstad n s 003 Oscar Leonard Fuglestad m ug b s Skoleelev Kristiania n s 004 Emanuel Fuglestad m ug b s Skoleelev Grimstad n s 005 Solveig Fuglestad k ug b d Skoleelev Grimstad n s 006 Margit Karola Fuglestad k ug b d Skoleelev Grimstad n s 007 Thordis Fuglestad k ug b d Grimstad n s 02 Kvist Kvist 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 6,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Jacobsen k e b el Off. Understøttelse Konsmo Sogn n s 002 Peder Andreas Jacobsen m ug b s Gartnerlærling Grimstad n s 003 Jens Pedersen m ug f Pleies. Jungmand Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Storgate 338 vaaningshus Sidebygn.: Staldbygning og Høloft 01 mellembygning Loftetagen 1-0 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Karinius Reiersen m e b hf Vognmand Lillesand n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 10,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Sofie Oline Salvesen k g mt hm Vedkommendes Mand er Landvig Sogn amerikansk Borger og Maler Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Topeca Cansas Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Landvig Sogn Siste bustad i Amerika: Oakland Amerika Stilling i Amerika: Merknad: 002 Aasta Alfild Salvesen k ug mt d Landvig Sogn Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Topeca Cansas 003 Anna Norway Salvesen k ug mt d Amerika Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Topeca Cansas 004 Marry Normania Salvesen k ug mt d Amerika Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Topeca Cansas 005 Earl Salve Hørte Salvesen m ug mt s Amerika Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Topeca Cansas 006 Olevine Andrea Osuldsdatter k ug mt tj Tjenestepige Landvig n s Sedvanleg bustad:!! Storgate 295 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hartvig Christiansen m g f hf Skibsfører Tønsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Cardiff 002 Elise Christiansen k g b hm Landvig n s 003 Anna Christiansen k ug f d Tj Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 004 Magnus Christiansen m ug b s Matros Fjære n s 005 Harald Christiansen m ug b s London n s 006 Einar Christiansen m ug b s Grimstad n s 007 Thaulow Christiansen m ug b s Grimstad n s 008 Agathe Christiansen k ug b d Grimstad n s Storgate 158 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 sidebygning ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Pedersen Skoland m g b hf Slagtersvend Eiken Sogn n s 002 Kristine Skoland k g b hm Vanse Sogn n s 003 Lauritz Kristian Skoland m ug f s Slagtersvend Grimstad n s Merknad: E: utgår trolig Sannsynleg opphaldstad: Sgd. St. Paul 4 Aar 004 Sigvald August Skoland m ug f s Jernbanearbeider Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Elise Petrine Skoland k ug b d Husgjerning Grimstad n s 006 Peter Skoland m ug f s Dockarbeider Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 007 Karl Johan Skoland m ug b s Murersvend Grimstad n s 008 Lovise Kristine Skoland k ug b d Grimstad n s Storgate 395 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) kr. 225,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bergithe Aall Taraldsen k g b hm Grimstad n s 002 Dorthea Aall Taraldsen k ug b d Grimstad n s 003 J. Aall Taraldsen m g f hf Skibsfører Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: America 02 forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0904 Grimstad 001 Isak Isachsen m g f hf Dampskibsfører Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Rusland 002 Laura Emilie Isachsen k g b hm Husgjerning Fjære Sogn n s 003 Reidar Lilje Isachsen m ug b s Grimstad n s 004 Elise Sofie Isachsen k ug b d Grimstad n s 005 Helga Kristine Amanda Endresen k ug b tj Grimstad n s Storgate 310 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Even Olsen m g b hf Sadelmagermester Stange Prgj. n s Hedemarken 002 Celine Charlotte Olsen k g b hm Sverige n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 170,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Mathias Andreas Molløe m g b hf Skibsfører Grimstad n s 002 Ingeborg Kristine Mollø k g b hm Grimstad n s 003 Gunnar Aas Mollø m ug b s Grimstad n s 004 Andreas Berg Mollø m ug b s Atlanterhavet n s Storgate 309 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Magnus Tørnqvist m g b hf Assistent ved Sjømandskirke, Sverige n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1909 N. York Bustad i Noreg før utflytting: Grimstad Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: Assistent ved Sjømandskirken i New York Merknad: 002 Karen Sofie Tørnqvist k g b hm Fjære Sogn n s 003 Julius Merkel m g f Svigers. Kolonialhandel Bremen, Tyskland n s Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn, Amerika 004 Bertha Tørnqvist k g b d Grimstad n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Grimstad Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: Merknad: 005 Aase Knudsen k ug b Svigersøster Underst. off. af Fjære Sogn Fjære Sogn n s Storgate 318 vaaningshus Sidebygn.: en Sidebygning 01 forhus Kvistetagen 0-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Janna Ulstrup k e b hm hm, Egne midler Larvik n s Merknad: Egne midler E: tilført med blyant 002 Carl Ulstrup m ug f s Farmarbeider %Ingeniør% Larvik n s Merknad: E: Ingeniør rettet til Farmarbeider med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Canada 003 Johan Ulstrup m ug f s Kontorist Larvik n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Arbeidsledig: l 004 Carola Ulstrup k ug b d Grimstad n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 250,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Mathiassen m g f hf Skibsfører Grimstad n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga 1910 Sannsynleg opphaldstad: Bahia, Brasilien 002 Ingeborg Marie Mathiassen k g b hm Grimstad n s 003 Gundhild Marie Mathiassen k ug b d Skoleelev Grimstad n s 004 Randi Mathiassen k ug b d Skoleelev Grimstad n s Storgate 358a, 358b 2 Garveribygninger 1 i 358a, 2 i b Merknad: 358b ubeboet, 358a ikke. fa: i 358a 01 forhus 2den 2-1 ( m, k) ( m, k) kr. 200,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Andersen m g b hf Garvemester Sverige n s 002 Elise Andersen k g b hm Svinøer n s 003 Anders Andersen m ug b fl Garversvend Sverige n s 004 Marie Andersen k ug f d Husholderske Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Sande Jarlsberg 005 Gottfrid Andersen m ug f s Agronom Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Vancouver Kanada Ruffen- Skaregrøm- vaaningshus 1.etage Vestregate 277 foreningslokale Sidebygn.: Bryggerhus med familiebekvemmeligheter i 2den etage Merknad: andre lokaler: Foreningslokale 01 forhus 2den 2-3 ( m, k) ( m, k) kr. 180,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Arne Braadland m g b hf Folkeskolelærer og S. Undal n s fattigforstander Merknad: Folkeskole E: tilført med rød penn 002 Marie Braadland k g b hm Grimstad n s 003 Tordis Braadland k ug b d Grimstad n s 004 Magne Braadland m ug b s Grimstad n s 005 Emma Sjøstrand k ug b tj sysselsat med husgjerning Lyngdal n s 02 bakbygning ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Steiner Gundersen m g f hf Jernbanearbeider Fjære Sogn n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Ingeborg Oline Gundersen k g b hm Fjære Sogn n s 003 Gudrun Helene Gundersen k ug b d Skoleelev Fjære Sogn n s 004 Alf Kristian Gundersen m ug b s Skoleelev Fjære Sogn n s 005 Aadne Gundersen m ug b s Skoleelev Fjære Sogn n s 006 Emma Sofie Gundersen k ug b d Fjære Sogn n s 007 Aadne Kristensen m e b Bedstefar Off. Understøttelse Vegusdal n s Ruffen- Skaregrøm- vaaningshus Vestregate 300 Sidebygn.: uthus 01 Loftetagen 1-1 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Daniel Emil Marthini m g b hf Huseier Landvig Sogn n s 002 Sille Marie Marthini k g b hm Husgjerning Grimstad n s 003 Bertha Marie Marthini k f d Strygerske Grimstad n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 1 1/2 Aar 02 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Severin Kittelsen m g b hf Jernarbeider Fjære Sogn n s 002 Kathrine Marie Kittelsen k g b hm Fedde Sogn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0904 Grimstad 003 Klara Regine Kittelsen k ug b d Sandefjord n s 004 Jenny Veline Kittelsen k ug b d Grimstad n s Ruffen- Skaregrøm- vaaningshus Vestregate 97 Sidebygn.: uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 8,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Søren Kjervold m g b hf Malersvend Flekkefjord n s Johannesen 002 Elise Osolene Johannesen k g b hm Aa Sogn n s 003 Helmar Gustav Hansen m ug b Steds. Typograf Fjære Sogn n s 004 Johan Lauritz Johannesen m ug b s Grimstad n s 02 forhus Loftetage 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 6,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rasmus Eriksen m g f hf Guldsmed Bergen n s Merknad: Fødselsdag kan ikke skaffes Sannsynleg opphaldstad: Solbergs Pleiehjem, Arendal Sjukdom: s 002 Karen Eriksen k g b hm Vaskerkone Landvig Sogn n s 003 Harald Waldemar Eriksen m ug f s Baadbyggerlærling Kjøbenhavn n s Sannsynleg opphaldstad: Landvig Sogn 03 Loftset. 0-0 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 David Børresen m e f hf Skibsfører 63 ca (alder) Landvig n s Merknad: ca 63 Aar Sannsynleg opphaldstad: New York Ruffen- Skaregrøm- vaaningshus Vestregate 299 Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus Hele 3-2 ( m, k) ( m, k) Eget Hus Huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gurine Efraimsen k e b hm Erhverv av Børnene Landvig Sogn n s 002 Nils Efraimsen m ug b s Gartnerelev Grimstad n s 003 Johan Efraimsen m ug b s Gartnerelev Grimstad n s 004 H. Sverre Efraimsen m ug b s Gartnerelev Grimstad n s 005 Helga B. Efraimsen k ug b d Datter Grimstad n s Ruffen- Skaregrøm- vaaningshus Vestregate 292 Sidebygn.: uthus ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Isak Knudsen m g b hf Tomtearbeider Birkenæs Sogn n s 002 Marie Knudsen k g b hm Øiestad Sogn n s 003 Severine Knudsen k ug b d Grimstad n s 004 Ivar Marthin Knudsen m ug b s Grimstad n s 005 Olaf Knudsen m ug b s Grimstad n s 006 Sverre Knudsen m ug b s Grimstad n s 007 Knut Knudsen m ug b s Grimstad n s 02 Loft Loft 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 5,00 pr Md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elling Pedersen m g b hf Offentlig Understøttelse Fjære Sogn n s 002 Kirsten Pedersen Side 24 k g b hm Øiestad Sogn n s Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer