Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. tistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og tistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det tistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det tistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 tsb. tsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks ll, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1900 Personar i alt: 3310 (kvinner: 1839, menn: 1471) Bustader: 397 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 186 (kvinner: 103, menn: 83) Bustader i krinsen: 28 Leil. i krinsen: 40 Krins: 015 Herred/by: Egersund ladested Chokoladegaden 22 Vaaningshus 1 Sidebygn.: almendelig udhus m/ W.C Merknad: Martin Tønnesen Eigar: Slagter Martin Tønnes. Utsæd: aah1 fr10, kreaturhald: 0-1få3 1-få8 hø25 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ane Osmunds. k g b hm Understøttet af Fattigvæsenet 1826 Fotland LM n s til dels af Datter 002 Theodora Knuds. k ug b d Fayancearbeiderske 1864 Egersund n s 003 Juliane Ols. k ug b fl Fayancearbeiderske 1878 Egersund n s 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Tønnes. m g b hf Slagter 1857 Brueland Helland n s 002 Ingeborg Tønnes. k g b hm Hustru 1849 Hælland Birkrem n s 003 Theodora Tønnes. k ug b d Syerske 1881 Egersund n s Chokoladegaden 27 Vaaningshus 2 Sidebygn.: almendelig Udhus m. W.C. Merknad: Reier Askaudsen Eigar: Reier Askauds. Utsæd:, kreaturhald: 0-1sv2 hø ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Reier Askauds. m g b hf Fayancearbeider 1850 Birkrem n s 002 Petrea Askauds. k g b hm Hustru 1854 Egersund n s 003 August Emil Askauds. m ug f s Sømand Matros 1877 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Rio de Janeiro 004 Ingvald Severin Askauds. m ug b s Fayancearbeider 1879 Egersund n s 005 Ragna Petra Askauds. k ug b d steller i huset 1882 Egersund n s 006 Nilsine Askauds. k ug b d 1884 Egersund n s 007 Jørgen Askauds. m ug b s 1886 Egersund n s 008 Borghild Sophie Askauds. k ug b d 1891 Egersund n s 009 Petra Andrea Askauds. k ug b d 1895 Egersund n s 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %2% 001 Osmund Osmunds. m g f hf Søfarende Baadsmand 1863 Hetland n s Sannsynleg opphaldstad: Danmark 002 Serine Osmunds. k g b hm 1859 Helleland n 003 Oskar Osmunds. m ug b s Fabrikarbeider 1887 Helleland n 004 Ingeborg Jakobs. k e b el forsørget af Fattigvæsenet 1823 Ege Egersund Landsogn n Chokoladegaden 27b Vaaningshus 1 Sidebygn.: Ladebygning Merknad: Havsøgaden eller Murgaden. Thorval Thorsen Eigar: Fayanseglasserer Thorvald Thors. Utsæd: aah1 fr1, kreaturhald: 0-1sv3 hø3 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Thors. m g b hf Fabrikarbeider Glasserer 1868 Egersund n 002 Thora Thors. k g b hm Hustru 1869 Egersund n s 003 Torlaug Thors. k b d 1891 Egersund n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1101 Egersund ladested 004 Karen Thors. k b d 1893 Egersund n s 005 Magnhild Thors. k b d 1895 Egersund n s 006 Aasta Thors. k b d 1897 Egersund n s 02 Forhus 1 %2% ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Egebakken m g b hf Jernbanearbejder 1874 Egersunds Landsogn n s 002 Gurine Egebakken k g b hm Hustru 1877 Egersund n s Chokoladegaden 27c Vaaningshus 1 Sidebygn.: almendeligt Udhus m/ W.C. Merknad: Andreas Andersen Eigar: Fayancearbeider Andreas Anders. Utsæd:, kreaturhald: 0-1sv1 01 1te ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Anders. m g b hf Fabrikarbeider Fayance 1856 Egersund Landsogn n s 002 Lisebet Anders. k g b hm Hustru 1865 Egersund n s 003 Johanne Anders. k ug b d Datter 1887 Egersund n s 004 Amanda Anders. k ug b d Datter 1889 Egersund n s 005 Gunhild Anders. k ug b d Datter 1895 Egersund n s 006 Anna Anders. k ug b d Datter Egersund n s 007 Anders Anders. m ug f s Sømand 1882 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Gravesend England 02 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Ambjørns. m e b hf Jordbrugsarbeider 1822 Ege Egersund Lands n s 002 Berte Anders. k ug b d Syerske 1863 Ege Eger Lands n s 003 Bernhart Tommas. m ug b s Fayancearbeider 1886 Egersund n s Chokoladegaden 29 Vaaningshus 1 Sidebygn.: W.C. kul og Vedrum Merknad: J. Grødem Eigar: Jonnas Grødems Enke Utsæd:, kreaturhald: 0-1få1 1-få2 hø13 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingborg Tollefs. k e b hm Husholderske 1844 Egersund n s 002 Thoralf Tollefs. m ug b s Fayancearbeider 1876 Egersund n s 003 Sigvart Tollefs. m ug b s Fayancearbeider 1882 Egersund n s 02 Forhus 1te ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Johns. k e b hm Husstel 1850 Egersunds Landsogn n s 002 Emil Johns. m ug b s Fayancearbeider 1882 Egersund n s 003 Johan Johns. m ug b s Skolegut 1892 Egersund n s Merknad: E: SLUTT PÅ CHOKOLADEGADEN Damsgaardgade 1a Våningshus med Butik 2 Sidebygn.: 1 Pakhus Merknad: Nils Svanæs's hus 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Anders. m g b hf Handelsmand assort 1851 Egersunds sogn n s 002 Petrea Marie Anders. k g b hm Hustru 1853 Egersund n s 003 Mekala Anders. k ug b d Datter 1886 Egersund n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Wilhelmine Anders. k ug b d Datter 1892 Egersund n s 02 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knud Sundby m g f hf Gjernbanarbeider 1860 Throndhjem n Trusamf.: Methodist Sannsynleg opphaldstad: Heskestad 002 Ingeborg Sundby k g b hm Hustru 1865 Bjeerkrem n 003 Inga Nils. k ug b d Datter 1887 Egersund n 004 Jeny Nils. k ug b d Datter 1891 vanger n 005 Magnus Sundby m ug b s Søn Egersund n Damsgårdgade 1b Våningshus Forretningslokale 2 Sidebygn.: Fjøs, ld, Udhus, samt Pakbod Merknad: H. Nordstøs enke 01 Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rakel Nordstøe k e b hm Handlende 1836 Ege Egersunds Lands. n s 002 Tønnes Nordstøe m ug b fl Colonial-Handelsbetjent 1876 vanger n s 003 Marthine L Ege k ug b tj Tjenestepige 1857 Ege Egersunds Lands. n s Damsgaardgade 2 Vaaningshus 2 Sidebygn.: W.C. Merknad: Sivert Kjelland 01 Forhus 1. og 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sivert Kjelland m g b hf Fayancearbeider 1863 Egersund n s 002 Helene Kjelland k g b hm Hustru 1866 Øgrei Egersunds Lands n s 003 Ole Kjelland m ug b s 1889 Egersund n s 004 Petter Kjelland m ug b s 1891 Egersund n s 005 Sivert Hermand Kjelland m ug b s 1894 Egersund n s 006 Helga Matilde Kjelland k ug b d Egersund n s 02 2de ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Øigrei m g b hf Fayancearbeider 1843 Øigrei Egersunds Lands n s 002 Helga Øigrei k g b hm Hustru 1841 Omdal Helleland n s 003 Petter Hermand Øigrei m ug b s 1882 Øigrei n s Damsgaardgade 3a Vaaningshus 2 Merknad: P. Olsens børn Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tønnes Salves. Veshobda m g b hf Handelsborger og 1870 Birkrim sogn n s Jernbanearb. 002 Olava Salves. Veshobda k g b hm Husmor, Butikforretning 1864 Landsognet n s 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Nils. m g b hf Skomagersvend 1851 Egersund n s 002 Gurine Nils. k g b hm Hustru 1855 Egersunds Landsogn n s 003 Nikolai Valdemar Nils. m ug f s Veiarbeider 1882 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Heskestad 004 Johan Marinius Nils. m ug b s Bagerlærling 1885 Egersund n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1101 Egersund ladested 005 Johanes Berenhard Nils. m ug b s Skolegut 1889 Egersund n s 03 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tollef Peders. m g b hf F.h.v. Arbeider ved 1845 Egersund n s Fayancefabrik 002 Ane Marie Peders. k g b hm Arbeiderske ved 1848 Egersund n s Fayancefabrik 003 Thorvald Emil Tollefs. m ug f s Sjømand 1879 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Mobile 004 Ingeborg Tollefs. k ug b d 1887 Egersund n s 005 Gustaf Nikolai Tollefs. m ug b s 1893 Egersund n s 006 Aagot Johannes. Nævland k ug b el Sypige 1868 Nævland i Egersund sogn n s 007 Ingeborg Peders. Nævland k ug b el Sypige 1882 Nævland i Egersund sogn n s 008 Severine Svends. k ug b el Spinderske 1855 Efteland i Bjerkrem sogn n Damsgaardgade 3b Vaaningshus(j!!) 2 Sidebygn.: Privet Merknad: O. Kjellands børn 01 Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Kielland m g b hf Auktionsopraaber & 1829 Hellelands Sogn n s Stevnevidne 002 Karen Sofie Kielland k g b hm Hustru 1834 Egersunds Sogn n s Damsgaardgade 3b Fabrikbygning Fayancefabrik, en mere eller minde sammenhængende Vaaningsh. 1, Fabriken 2 Bygningskomplex med Bestyrerbolig Merknad: Dampgaards Potteri Co. 01 Mellembygning 1ste og ( m, k) ( m, k) Kvistværelserne Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Ols. m g b hf Fabrikbestyrer og 1838 Egersund n Regnskabsf. 002 Anna Ols. k g b hm Husmoder 1848 Christiansand LM n 003 Ingeborg Margarete Flak k ug f d 1873 Egersund n Trusamf.: Intet Samfund Sannsynleg opphaldstad: Palermo 004 Gunhild Birgitte Flak k ug f d Telegrafistinde 1876 Egersund n Trusamf.: Intet Samfund Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Ragnhild Flak k ug b d I Regelen Husstel 1879 Egersund n 006 Thora Flak k ug b d I Regelen Husstel 1881 Egersund n 007 Borghild Flak k ug b d Skolebarn 1886 Egersund n 008 Jenny Flak k ug b el Hører Familiehush. til 1850 Christiansand LM n s 009 Ingeborg Christine Tollaks. k ug b tj Tjenestepige 1882 Elvestrøm Soggendal n s Damsgaardgade 4 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Almendelig Udhus og W.C. Merknad: Tønnes Skogen Eigar: Fayancearbeider Tønnes Skogen Utsæd:, kreaturhald: 1-få3 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tønnes Skogen m e b hf Fayanse arbeider 1840 Egersunds landsogn n s 002 Thendor Skogen m ug b s Fayanse arbeider 1873 Egersunds landsogn n s 003 Hans Gabriel Skogen m ug b s Fayanse arbeder 1882 Egersunds landsogn n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Damsgårdgade 6 (ubebudd) Merknad: Damsgaards potteri Damsgaardgade 7 (ubebudd) Merknad: Damsgaards potteri Folketeljinga Damsgaardgade 8 Vaaningshus 1 Sidebygn.: W C kul og Vedrum Merknad: Andreas Aslaksens enke 01 Forhus 1te ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gurine Aslags. k e b hm Syerske 1843 Egersund n s 002 Berta Aslags. k ug b d Fayancemalerske 1879 Egersund n s Damsgaardgade 9 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Lokum, Kul og Vedbod Merknad: C. M. Feyer Eigar: Fabrikbestyrer Christen Malling Feyer Utsæd: aah2, kreaturhald: Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 kv3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christen Malling Feyer m g b hf Fabrikbestyrer 1828 Larvig JL n s 002 Petronelle Elise Feyer k g b hm Hustru 1837 vanger n s 003 Lorentz Jacob Jacobs. m ug b fl Skolegut 1886 Skudesnæs n s 004 Thora Severine Eie k ug b tj Tjenestepige 1883 Egersund n s Damsgaardgade 10 (ubebudd) Merknad: Aciselskabet Egersunds Fayancefabrik Damsgaardgade 11 (ubebudd) Merknad: Aciselskabet Egersunds Fayancefabrik Damsgaardgade 18 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Ladebøgning Merknad: Lars Haar Eigar: Fayancemaler Lars Haarr Utsæd: aah2 fr15, kreaturhald: hø13 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Haarr m g b hf Fayancemaler 1851 Egersund n s 002 Karen Haarr k g b hm Hustru 1855 Egersund n s 003 Nikoline Haarr k ug b d Syerske 1875 Egersund n s 004 Augusta Haarr k ug b d Fayancemalerske 1880 Egersund n s 005 Katrine Haarr k ug b d Skolebarn 1887 Egersund n s Damsgaardgade 19 %10% Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus med Bryggerhus, Vedhus og W.C. Merknad: G. Albretsen Eigar: Tekniker Geirulv Albreths. Utsæd: po1 aah7 kj1/4 fr3, kreaturhald: hø7 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 kv3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Geirulv Albreths. m g b hf Kemiker og teknisk assistent 1869 Tvedestrand Ned n s ved Egersunds Fayancefabrik 002 Anna Albreths. k g b hm 1870 Egersund n s 003 Ingeborg Monss. k ug b tj Tjenestepige 1884 Egerøen Egersunds landssogn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1101 Egersund ladested Damsgaardgade 21 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus med Fjøs Merknad: Johan Jakobsen Eigar: Seilmagersvend Johan Jakobs. Utsæd: ha1/2 po3, kreaturhald: 2-st1 0-1få1 1-få1 hø4 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Jacobs. m g b hf Seilmagersvend og 1857 Egersund n s Dagarbeider 002 Ingeborg Jensine Jacobs. k g b hm Hustru 1865 Egersund n s 003 Anna Jacobs. k ug b d Datter 1894 Egersund n s 004 Jacob Løining Jacobs. m ug b s Søn 1898 Egersund n s 005 Karen Malene Jacobs. k ug b d Datter Egersund n s 006 Thorborg Jacobs. k ug b Søster Lever af sin Formue 1848 Egersund n s Damsgårdgade 22b Vaaningshus 1 Sidebygn.: V.C. Merknad: Reinert Jakobsen Eigar: Fayancearbeider Reinert Jakobs. Utsæd:, kreaturhald: hø ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Reinert Jakobs. m g b hf Fayancearbeider 1850 Egersund n s 002 Severine Jakobs. k g b hm Hustru 1854 Egersund n s 003 Jakob Jakobs. m ug b s Fayancearbeider 1883 Egersund n s 004 Karl Jakobs. m ug b s Fayancearbeider 1885 Egersund n s 005 Adolf Jakobs. m ug b s Skolebarn 1889 Egersund n s 006 Ragnvald Jakobs. m ug b s Skolebarn 1891 Egersund n s 007 Sigvart Jakobs. m ug b s Skolebarn 1894 Egersund n s Damsgaardgade 26 Vaaningshus 1 Sidebygn.: almindelig Udhus m/ V.C. Merknad: V. Baardsen Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bertinius Baards. m g b hf Fayancearbeider 1866 Birkrem n s 002 Elen Marie Baards. k g b hm Hustru 1867 Ogne n s 003 Bergliot Baards. k b d 1894 Egersund n s 004 Malla Baards. k b d 1895 Egersund n s 005 Inga Baards. k b d 1895 Egersund n s 006 Kristen Baards. m b s 1897 Egersund n s 007 Brynjolf Baards. m b s Egersund n s 008 Ingeborg Enoks. k e b fl Forsørges af Hf 1826 Birkrem n s 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Vilhelm Baards. m e b hf Fayancearbeider 1854 Birkrem n s 002 Ingeborg Baards. k ug b d Fayancearbeiderske 1882 Egersund n s 003 Marie Thors. k ug b d Husholderske 1872 Ege Egersund Sogn n s Gamleveien 30 Vaaningshus 1 Merknad: T. Hytland Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ane Egebakken k ug b hm Husholdersk 1856 Egs. sogn n s 002 Anthon Egebakken m ug b s Bager 1876 Egs. sogn n s 003 Sofie Egebakken k ug b d Butikjomfru 1878 Egersund n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gabriel Peders. m g b hf Skomagermester 1870 Øgrei Egersund n s 002 Helda Peders. k g b hm Hustru 1874 Koppervig n s 003 Peder Peders. m ug b s 1896 Egersund n s 004 Anna Peders. k ug b d 1898 Egersund n s 005 Helga Peders. k ug b d Egersund n s 03 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Martin Friestad m g b hf Lokomotivpudser 1869 Friestad Ogne n s 002 Jeorine Friestad k g b hm Hustru 1871 Mellemstrand Time n s 003 Johannes Friestad m ug b s 1897 Lærbræk Varhug n s 004 Jonnas Friestad m ug b s 1898 Varhaug n s 005 Magnil Johanne Friestad k ug b d Egersund n s 04 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Theodora Mikkals. k ug b hm Fayancearbeiderske 1853 Egersund n s 002 Mikal Martin Hindriks. m ug b s Fayancearbeider 1883 Egersund n s 05 Forhus 1 kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristoffer Lars. m g b hf Skomagersven 1867 Hølesogn Høgsfjord n 002 Charlote Lars. k g b hm Hustru 1872 Egersund n s 003 Edvarda Kristine Lars. k ug b d 1892 Egersund n s 004 Tendora Lars. k ug b d 1893 Egersund n s 005 Olaf Johan Brobarg Lars. m ug b s 1896 Egersund n s 006 Lars Reinart Lars. m ug b s Egersund n s 06 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tollef Johan Høtland m g f hf Emesær 1857 Høtlan Birkrem n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Elen Høtland k g b hm Hustru 1860 Hærigstad Varhaug n s 003 Manda Bertine Høtland k ug b d Datter 1883 Birkrem n s 004 Tollef Høtland m ug b s Søn 1888 vanger n s 005 Olaf Augustin Høtland m ug b s Søn 1890 vanger n s 006 Gabrielle Høtland k ug b d Datter 1893 vanger n s 007 Berta Nilsine Høtland k ug b d Datter Egersund n s 008 Lars Høtland m ug b s Søn 1896 Egersund n s Hafsøstrand 12 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Fjøs og Ladebogning Merknad: Gunder Gundersen Eigar: Fayancearbeider Gunder Gunders. Utsæd: aah1 fr9, kreaturhald: 0-1få2 1-få6 hø59 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunder Gunders. m g b hf Fayancearbeider 1879 Egersund n s 002 Lisa Gunders. k g b hm Hustru 1877 Egersund n s 02 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ammund Bernts. m e b hf Bødker 1846 Egersund n s 002 Anders Berents. m ug b s Fayancearbeider 1880 Egersund n s 003 Ammund Berents. m ug b s Fayancearbeider 1883 Egersund n s 004 Marie Berents. k ug b d Skolebarn 1886 Egersund n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1101 Egersund ladested 005 Elen Malene Berents. k ug b d Skolebarn 1888 Egersund n s 006 Karoline Høtland k ug b Tjenestepige Tjenestepige 1867 Birkrem n s 007 Magnhild Høtland k ug b fl Datter Egersund n s Hafsøstrand 13 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Ladebygn. Fjøs & Privet Merknad: Hans Hansen Eigar: Manufagturhandler Hans Hans. Utsæd:, kreaturhald: 0-1få1 1-få5 hø18 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Hans. m g b hf Manufacturhandler 1848 Egersund n s 002 Ingeborg Hans. k g b hm Hustru 1852 Birkrem n s 003 Harald Hans. m ug b s 1891 Egersund n s 004 Trygve Hans. m ug b s 1894 Egersund n s 005 Einar Hans. m ug b s 1897 Egersund n s 006 Althe Riise k ug b Butikjomfru Butikjomfru 1883 vanger n s 007 Ingeborg Henriks. k ug b tj Tjenestepige 1886 Egersund n s Hafsøstrand 14b Vaaningshus 1 Sidebygn.: almendelig Udhus Merknad: Luther Sørensen Eigar: Dagarbeider Luther Sørens. Utsæd: fr2, kreaturhald: 0-1få2 hø12 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Luther Sørens. m g b hf Dagarbeider 1842 Helleland n s 002 Karen Serine Sørens. k g b hm Hustru 1842 Egersund Landsogn n s 003 Gabriel Tobias Sørens. m ug b s Fayancearbeider 1879 Egersund n s 004 Tommas Ledolf Sørens. m ug b s Fayancearbeider 1885 Egersund n s Hafsøstrand 14c Vaaningshus 1 Merknad: Bertinius Pedersen 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bertinius Skaara m g b hf Skomagermester 1868 Egersunds Landsogn n 002 Maria Skaara k g b hm Hustru 1869 Egersunds Landsogn n 003 Anne Bertine Skaara k ug b d Skolebarn 1891 Egersunds Landsogn n 004 Peder Skaara m ug b s Skolebarn 1893 Egersunds Landsogn n 005 Anne Theodora Skaara k ug b d 1897 Egersund n 006 Anne Theodora Tønnes. k e b Svigermor af sin Formue 1840 Egersunds Landsogn n s Merknad: E: SLUTT PÅ HAFSØSTRAND Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 138 (kvinner: 75, menn: 63) Bustader i krinsen: 19 Leil. i krinsen: 30 Krins: 016 Herred/by: Egersund ladested Chokoladegaden 23 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Sidebygninger Merknad: fh. Andreas Andersen nu Andreas Pettersen Eigar: Fayancearbeider Andreas Petters. Utsæd: aah8 fr6, kreaturhald: 1-få1 hø12 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Petters. m g b hf Fayancearbeider 1857 Egersund n s 002 Elen Petters. k g b hm Hustru 1864 Egersund n s 003 Petter Petters. m ug b s Fayancearbeider 1884 Egersund n s 004 Nils Petters. m ug b s Søn 1891 Egersund n s 005 William Petters. m ug b s Søn 1894 Egersund n s 006 Jacob Petters. m ug b s Søn 1896 Egersund n s 007 Elen Petters. k ug b d Datter 1897 Egersund n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Elen Nils. k e b fl Svigermoder Fattigunderstøttelse 1830 Egersund n s Chokoladegaden 24 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Merknad: L. Eckberg 01 Forhus 1st ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Johan Leonhard Ekberg m g b hf Fayancetrykker formand 1846 Stokholm n s 002 Berthe Ekberg k g b hm Hustru 1842 Egersd landsogn n s 003 Marthine Theodora Thors. k g b fl d Datter Husgjerning 1874 Egersund n s 004 Lars Thors. m ug b DS fl Dattersøn Egersund n s 005 Kornelius Thors. m g f hf Dampskibsstyrmand 1870 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs styrmand Chokoladegaden 28d Vaaningshus 1 Sidebygn.: Ladebygning med Fjøs Merknad: Andreas Thorsen Eigar: Fabrikarbeider Fayancearbeide Andreas Thors. Utsæd: %by1/4% %ha1/2% %po3% %3% %aah5% %fr10%, kreaturhald: 2-st2 ku2 1-få5 0-1sv2 arbk1 Kjøk.: 2 Bad: Rom: kj1 et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Thors. m g b hf Fabrikarbeider 1845 Egersund n Fayancearbeider 002 Carl Thors. m ug b s Jernbanearbeider 1878 Egersund n 003 Helene Thors. k ug f d Industriskole-elev 1874 Egersund n Trusamf.: Udtraadt Intet Samfund Sannsynleg opphaldstad: Christiania 004 Karen Thors. k g b hm Hustru 1848 Egersund n 005 Johan Thors. m ug b s Skolegut 1885 Egersund n 006 Søren Thors. m ug f s Smedlære 1883 Egersund n Trusamf.: Udtraadt Intet Samfund Sannsynleg opphaldstad: Kværneland Jæderen 007 Sofie Thors. k ug b d Elev i telegrafi 1881 Egersund n 008 Sønnøve Thors. k ug b d Skolepige 1888 Egersund n 02 Forhus Kvistleilighed ( m, k) ( m, k) %2% Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martha Gurine Torgers. k e b hm Vask og strygning 1842 Egersund n s 002 Torvald Torgers. m ug b s Postassistent 1877 Egersund n s Gamleveien 25 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Vedhus og Lokum Merknad: L. Messmer Eigar: Fayancemaler Louis Messmer Utsæd:, kreaturhald: hø7 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Henrik Louis Messmer m g b hf Fayancemaler, Formand 1845 Hamburg n 002 Sofie Wilhelmine Messmer f k g b hm Hustru 1848 Trondhjem n Tapfer 003 Louis Wilhelm Christian m ug f s Fayancemaler 1878 Kristiania n Messmer Trusamf.: Methodist Sannsynleg opphaldstad: Gøteborg 004 Frantz Andreas Emanuel m ug f s Matros 1881 Egersund n Messmer Trusamf.: Methodist Sannsynleg opphaldstad: ukjendt 005 Gustav Adolf Messmer m ug b s Bagerlehrling 1884 Egersund n 006 Ferdinand Georg Messmer m ug b s Søn 1887 Egersund n 007 Magnus Messmer m ug b s Søn 1891 Egersund n Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1101 Egersund ladested Gamleveien 28a Vaaningshus 1 Sidebygn.: 1 Ladebygning Merknad: Zakarias Nilsen Eigar: Enke Martine Nils. Utsæd: ha1/3 po1 aah1/2 fr6, kreaturhald: 2-st2 ku2 1-få2 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martine Nils. k e b hm Jordbrug S 1821 Egersund n s 002 Helene Nils. k ug b d Husgjerning Forsørges af 1861 Egersund n s Husmoderen 003 Hans Sakariassen m ug b s Maler ved Fayancefabrik 1865 Egersund n s 02 Forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fabian Bowitz m g b hf Maler Haandværker 1852 Egersund n s 002 Nikuline Bowitz k g b hm Hustru 1850 Egersund n s 003 Marie Bowitz k ug b d Datter 1889 Egersund n s 004 Severin Bowitz m ug b s Søn 1890 Egersund n s Gamleveien 28b Vaaningshus 1 Sidebygn.: En Lade Merknad: Anders Gløpstad Eigar: Fayancearbeider Erik A Gløpstad Utsæd: fr2, kreaturhald: 0-1få2 1-få3 hø35 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Erik Gløbstad m g b hf Fabrikarbeider ved 1863 Helleland n s Fayancefabrik 002 Elen Gløbstad k g b hm Hustru 1865 Egersund n 003 Ane Gløbstad k ug b hm Datter 1887 Egersund n 004 Anders Gløbstad m ug b s Søn 1889 Egersund n 005 Ingeborg Gløbstad k ug b d Datter 1891 Egersund n 006 Nils Gløbstad m ug b s Søn 1893 Egersund n 007 Edvin Emil Gløbstad m ug b s Søn 1896 Egersund n 008 Claus Gustav Gløbstad m ug b s Søn 1898 Egersund n 009 Toralf Isags. m ug b fl Fabrikarbeider ved 1884 Egersund n s Fayancefabrik 010 Thora Henriks. k ug b fl Fabrikarbeider ved 1875 Egersund n Fayancefabrik 011 Nekolai Hendriks. m ug f fl Sømand Matros 1878 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Afrika 02 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Gløbstad m g b hf Fatigunderstøtelse 1826 Helleland n s Sjukdom: b 002 Ane Gløbstad k g b hm Hustru Fatigunderstøtelse 1821 Helleland n s Gamleveien 28c Vaaningshus Sygehuset 1 Sidebygn.: Udhus og Lighus Merknad: Sygehuset Eigar: Sygehusoppasser og Tømmermand Andreas Eie Utsæd: aah5, kreaturhald: 1-få6 hø8 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Eie m g b hf Sygehuspasser og 1830 Egersund n s Tømmermand 002 Hanne Karina Eie k g b hm Hustru 1850 Egsds Landssogn n s 003 Kirsten Eie k ug b d Skoleelev 1885 Egersund n s 004 Ingeborg Homse k ug b Pleiedatter Skoleelev 1885 Helleland n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Kornelius Tjørn Helges. m g mt Gaardbruger og Skomager 1860 Birkrem Sogn n s Patient indl. på sygehuset Sedvanleg bustad: Tjørn Birkrem Gamleveien 31 Vaaningshus 1 Sidebygn.: 1 Udhus og en Lade Merknad: Jonas Aslaksen Eigar: Fabrikarbeider ved Fayancefabrik Jonas Aslaks. Utsæd: po1 aah2 1/2 fr6, kreaturhald: 0-1få1 1-få2 %mellembygning telgaden% Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jonas Aslags. m g b hf Formand ved Egersunds 1832 Birkrem Sogn n Fayancefabrik Fabrikarbeider 002 Theodor!! Aslaks. k g b hm Hustru 1842 Egersunds Landsogn n 003 Petrea Aslaks. k g b d Pige Datter Husgjerning 1870 Egersund n 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Abraham Ols. m g b hf Sømand, matros 1873 Ogne n 002 Johana Ols. k g b hm Hustru 1878 Egersund n 03 Forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marthe Johanes. k ug b hm Fabrikarbeiderske ved 1845 Helland n s Fayancefabr. 002 Theodra Hendriks. k ug b d Datter Husgjerning %Tjæner % 1883 Egersund n s Gamleveien 32 Vaaningshus 1 Sidebygn.: En Lade Merknad: O. Anstensen Eigar: Fayancearbeider Ole Anstens. Utsæd: aah1 fr5, kreaturhald: 1-få4 Kjøk.: 2 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Ansteens. m g b hf Fayancefabrikarbeider 1842 Egersund n s 002 Ingeborg M. Ansteens. k g b hm Hustru 1845 Egersunds sogn n s 003 Oluf I. Ansteens. m ug b s Søn Postlærling 1884 Egersund n s 004 Ane K. Lars. k ug b el Fayancefabrikarbeiderske 1863 Hellelands sogn n s Gamleveien 34 Vaaningshus 1 Sidebygn.: En ladebygning Merknad: Anton Grøsfjeld Eigar: Fayancearbeider Anton Gresfjeld Utsæd: aah2 fr13, kreaturhald: hø80 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Grøsfjeld m g b hf Fayancearbeider 1865 Heskestad n s 002 Anna Grøsfjeld k g b hm Hustru 1869 Egersund n s 003 Sigrid Grøsfjeld k ug b d Datter 1893 Egersund n s 004 Arne Grøsfjeld m ug b s Søn 1895 Egersund n s 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Grøsfjeld m g b hf Smed, håndværker for egen regning 1826 Heskestad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1101 Egersund ladested 002 Helene Grøsfjeld k g b hm Hustru 1832 Helleland n s 003 Ingeborg Grøsfjeld k ug b d D %Tjenestepige% 1867 Heskestad n s 004 Guri Refsland k ug mt b dd Datter 1881 Heskestad n s Sedvanleg bustad: Heskestad Gamleveien 35 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Merknad: Ringkjøb Eigar: Kontorist ved Fajancefabrik Elias Tuven Utsæd: aah3 fr1, kreaturhald: 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elias Tuven Ringkjøb m g b hf Kontorist paa 1832 Bergen n s Fayancefabrikken 002 Stine Ringkjøb k g b hm Hustru 1824 Hellelands Sogn n s 003 Anna Ringkjøb k ug b d Datter Husgjerning 1861 Egersund n s 004 Ingeborg Hovland k ug b fl Svigerinde Husgjerning 1812 Hellelands Sogn n s Gamleveien 36 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Merknad: Bernt Tønnesen Eigar: Fayancearbeider Bernt Tønnes. Utsæd: po1 aah8 fr4, kreaturhald: hø18 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernt Tønnes. m g b hf Fabrikarbeider ved 1876 Egersund n s Fayancefabrik 002 Anna Tønnes. k g b hm Hustru 1878 Egersund n s 003 Tønnes Tønnes. m ug b s Søn Egersund n s 004 Sofus Ols. m ug b fl Fabrikarbeider ved 1880 Egersund n s Fayancefabrik 005 Ole Ols. m ug b fl Fabrikarbeider ved 1883 Egersund n s Fayancefabrik 006 Lisebet Anstens. k ug b fl Husgjerning 1839 Lunde-Sogn n s Gamleveien 37 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus En Lade Merknad: Bernhard Jakobsen Eigar: Fayancearbeider Bernhard Jacobs. Utsæd: aah1 fr3, kreaturhald: 0-1få1 1-få2 0-1sv1 hø26 Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: et1 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernhard Jacobs. m g b hf Fayancearbeider 1851 Egersund n s 002 Ingeborg Jacobs. k g b hm Hustru 1852 Egersund n s 003 Oluf Jacobs. m ug b s Fayancearbeider 1881 Egersund n s 004 Emilia Jacobs. k ug b d Datter Husgjerning 1885 Egersund n s 005 Gotfreda Jacobs. k ug b d Datter 1891 Egersund n s 006 Tollef Jacobs. m ug b s Søn 1893 Egersund n s 007 Jonas Lars. m e b el Fattigunderstøttelse 1825 Birkrem Sogn n s 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Søren Jakobs. m g b hf Fabrikarbeider 1842 Hellelands S n s Fayancearbeider 002 Sara Jakobs. k g b hm Hustru 1838 Bjerkrim S n s 003 Anders Sørens. m g b s fl Fayance-arbeider 1874 Bjerkrim S n s 03 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Hannibal Hans. m g b hf Fayancearbeider 1875 Egersund n s 002 Inga Berentine Hans. k g b hm Hustru 1876 Egersund n s 003 Hilda Agathe Hans. k ug b d Datter 1897 Egersund n s 004 Ingrid Hans. k ug b d Datter Egersund n s Gamleveien 39 Vaaningshus 1 Merknad: Salve Knudsens børn Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Bergitte Knuds. k ug b Dagarbeiderske 1850? vanger n s Gamleveien 40 Vaaningshus 1 Sidebygn.: en Ladebygning Merknad: Anton Zakariasen Eigar: Fayancemaler Anton Zakariass. Utsæd: aah1/3, kreaturhald: 0-1få1 1-få1 0-1sv2 hø28 01 Forhus 1st ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Zakariass. m g b hf Fayancemaler 1865 Egersund n s 002 Gardia Zakariass. k g b hm Hustru 1868 Egersund n s 003 Sigvart Zakariass. m ug b s Søn 1888 Egersund n s 004 Talette Peders. Aamdal k ug b el Sypige 1880 Egersunds Landsogn n s 02 Forhus Loft ( m, k) ( m, k) %1ste% Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Helene Jacobs. k e b hm Husgjerning 1832 Laurvik JL n s 002 Jacobine Jacobs. k ug b d Maler ved Fayancefabrikkin 1872 Egersund n s Gamleveien 42 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Merknad: Theodor Nilsen Eigar: Fabrikarbeider ved Fayancefabrik Nils Theodor Nils. Utsæd: aah2 fr3, kreaturhald: hø15 Kjøk.: 2 Bad: Rom: et2 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Theodor Nils. m g b hf Fabrikarbeider Snedker ved 1849 Egersunds landssogn n s Fayancefabrik 002 Gjertine Marie Nils. k g b hm Hustru 1859 Sandefjord JL n s 003 Nikoline Nils. k ug b hm Fabrikarbeider Fayancemaler 1881 Egersund n s 004 Severin Nils. m ug b s Fabrikarbeider Snedker ved 1884 Egersund n s Fayancefabrik 005 Ingeborg Nils. k ug b d Datter 1887 Egersund n s 006 Anne Nils. k ug b d Datter 1888 Egersund n s 007 Lina Nils. k ug b d Datter 1892 Egersund n s Gamleveien 43 Vaaningshus 1 Sidebygn.: Udhus Merknad: Johannes Slethei Eigar: fv. jordbruger Johannes Slethei Utsæd:, kreaturhald: 1-få3 hø10 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Reier Adams. m g b hf Dagarbeider væsentlig med 1840 Hellelands sogn n jordbrug 002 Guri Adams. k g b hm Hustru 1839 Egersunds Landsogn n 003 Ida Asbjørns. k g b fl d Husgjerning 1869 Hellelands sogn n 004 Alfred Rudolf Asbjørns. m ug b fl S.S. Forsørget af Dagarbeider 1896 Egersund n Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1101 Egersund ladested 02 Forhus dels 1ste, ( m, k) ( m, k) dels loft Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Slethei m g b hf lever af sine midler fv Helleland n gaardbruger 002 Ingeborg Theodora Slethei k g b hm Hustru 1849 Helleland n 003 Ane Reiers. k e b d fl Husgjerning og 1873 Egersunds Landssogn n Strikkeforretning 004 Alfred Rudolf Reiers. m ug b D.S. fl Dattersøn Helleland n 005 Inga Theresia Slethei k ug b d Fayancearbeiderske 1885 Egersunds Landsogn n 006 Ommund Slethei m ug b s Skoleelever 1888 Egersunds Landsogn n 007 Ingeborg Theodora Slethei k ug b d Skoleelever 1890 Egersunds Landsogn n Gamleveien!! Vaaningshus 2 Sidebygn.: Udhus, Hønsehus og Lysthus Merknad: Frøknell Eigar: fv. Bager Andreas Frøknell Utsæd: tgr1 aah1 fr31, kreaturhald: hø26 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Frøknell m g f hf Lever af sine midler. fv vanger n s Bager og Handelsmand Sannsynleg opphaldstad: Fidje Stordvig 002 Pernille Frøknell k g b hm Hustru 1858 Helleland n s 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Nils. m g b hf Fayancearbeider 1853 vanger n 002 Berthe Nils. k g b hm Hustru 1854 Klep sogn n 003 Jango Nils. k ug b d Datter 1887 Christiania n 004 Jakob Nils. m ug b s Søn 1889 Egersund n 005 Lydia Nils. k ug b d Datter 1892 Egersund n 006 Hilda Nils. k ug b d Datter 1895 Egersund n 007 Emma Nils. k ug b d Datter 1897 Egersund n Gamleveien!! Vaaningshus 1 Sidebygn.: Sidebygninger Locum Merknad: Malene Torkildsen Under fjeldet. Eigar: Syforretning Malene Torkels. Utsæd: aah2 fr5, kreaturhald: Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Malene Torkilds. k ug b Søskende Syerske 1851 Egersund n s 002 Gurine Torkilds. k ug b Søskende Syerske 1848 Egersund n s Sjukdom: d 003 Guri Torkilds. k ug b Søskende Syerske 1861 Egersund n s Sjukdom: d 004 Olava Torkilds. k ug b Søskende Syerske 1870 Egersund n s 005 Olida Tors. k g b Søskende Syerske 1866 Egersund n s Sedvanleg bustad: %Bergen% 006 Elen Siverts. k ug b fl Syerske 1879 Skadberg n s Sedvanleg bustad: %Egersunds Landsognet% Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 136 (kvinner: 76, menn: 60) Bustader i krinsen: 19 Leil. i krinsen: 28 Krins: 017 Herred/by: Egersund ladested Damsgaardgade 55 Vaaningshus 1 Merknad: Elias Nodland Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Berthe Vetland k e b hm Fattigunderstøttelse 1856 Egersund n 002 Sara Wetland k ug b d Fayancearbeiderske 1880 Egersund n 003 Bernt Gustav Vetland m ug b s Fayancearbeider 1882 Egersund n 004 Krestofa Wetland k ug b d Tjenestepige 1885 Egersund n 005 Gunhild Wetland k ug b d Datter 1887 Egersund n 006 Sjernette Wetland k ug b d Datter 1890 Egersund n 007 Thea Wetland k ug b d Datter 1896 Egersund n 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berthe Klaus. k e b hm Fattigunderstøttelse 1860 Birkrem n s og Arbeiderske ved Fayencefabrik 002 Hans Anders. m ug f s Arbeider ved Jordbrug 1880 Birkrem n s Sannsynleg opphaldstad: Eg Sindsygeasyl Sjukdom: s 003 Klaus Anders. m ug f s Sømand 1883 Birkrem n s Sannsynleg opphaldstad: Afrika 004 Kornelius Anders. m ug b s Arbeider ved Fayancefabrik 1885 Helleland n s 005 Theodor Anders. m ug b s Søn 1888 Helleland n s 006 Marie Anders. k ug b d Datter 1889 Helleland n s 007 Anna Anders. k ug b d Datter 1891 Helleland n s Damsgaardgade 56a Forretningslokale 1 Merknad: Carl Knudsen Eigar: Karl G. S. Knuds. Utsæd:, kreaturhald: 3-5he1 5-16he1 va1 ho1 2arbv1 arbk5 Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Knuds. m g b hf Handelsmand 1852 Egersunds landsogn n s 002 Godfreda Knuds. k g f hm Hustru 1854 Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Thime 003 Karl Gustav Knuds. m ug b s Vongmand 1883 Egersund n s Damsgaardgade 56b 1 Ladebygning (ubebudd) 1 Merknad: Elias Reiestad Eigar: Melkehandlerske Lise Reiestad Utsæd: aah1 fr3, kreaturhald: 0-1få1 1-få3 hø Damsgaardgade 58 Vaaningshus 1 Merknad: Peder Hovland Eigar: Fayancearbeider Gustav Anders. Utsæd:, kreaturhald: hø3 Kjøk.: 1 1/2 Bad: Rom: et1 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gustav Anders. m g b hf Fayancearbeider 1868 Egersund n s 002 Hanne Anders. k g b hm Hustru 1866 Birkrem n s 003 Berthine Anders. k ug b d Datter 1889 Egersund n s 004 Anders Anders. m ug b s Søn 1890 Egersund n s 005 Torkel Anders. m ug b s Søn 1892 Egersund n s 006 Torval Anders. m ug b s Søn 1894 Egersund n s 007 Bergild Anders. k ug b d Datter 1896 Egersund n s 008 Gundvald Anders. m ug b s Søn 1897 Egersund n s 009 Sigurd Anders. m ug b s Søn Egersund n s 010 Peder Hovland m e b el Søhusmand 1827 Helleland n s 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berthe Karine Anders. k e b hm Husgjerning 1838 Helleland n s 002 Anna Anders. k ug b d Arbeiderske ved Fayancefabrik 1878 Egersund n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer