Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4018 (kvinner: 1943, menn: 2074) Bustader: 572 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 227 (kvinner: 114, menn: 113) Bustader i krinsen: 31 Krins: 001 Herred/by: Hollen Folketeljinga Toreskaas Halvor Nilsen m g b Hf Gaardbruger S 1859 Lunde Brb N S 002 Bergit Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Saude N S 003 Nils Halvorsen m ug b S Gaardbrugersøn, jordbrug 1882 Holla herred* N S 004 Halvor Halvorsen m ug b S Gaardbrugersøn 1887 Holla herred* N S 005 Aslaug Marie Halvorsen k ug b D Datter 1891 Holla herred* N S 006 Ingeborg Hansdatter k ug b Tj Tjenestepige, husligt arbeide 1864 Lunde N S 007 Johan Tvedten m ug b FL Folkeskolelærer 1879 Birkenes Nedenes N S Skaardal lille %6% 001 Vetle Pedersen Skaardal m g b Hf Gaardbruger, leilænding 1862 Lunde N S 002 Karen Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Lunde N S 003 Peder Vetlesen m ug b S Søn 1890 Lunde N S 004 Martha Vetlesdatter k ug b D Datter 1892 Lunde N S 005 Hans Vetlesen m ug b S Søn 1894 Holla herred* N S 006 Gunhild Marie Vetlesdatter k ug f D Datter 1896 Holla herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lunde 007 Hanna Kristine Vetlesdatter k ug b D Datter Holla herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: Nov Storhaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunnulf Isaksen Storhaug m g b Hf Gaardbruger S 1866 Lunde N S 002 Maria Aronsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Holla herred* N S 003 Aslaug Andersdatter k ug b FL Føderådspige 1833 Holla herred* N S 004 Anne Marie Gunnulfsdtr. k ug b D Datter 1888 Holla herred* N S 005 Isak Gunnulfsen m ug b S Søn 1891 Holla herred* N S 006 Gunnild Kistine Gunnulfsdtr. k ug b D Datter 1895 Holla herred* N S Storhaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Aslaksen m g b Hf Gaardbruger S 1862 Lunde N S 002 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Lunde N S 003 Kjersti Halvorsen k ug b D Datter 1886 Lunde N S 004 Olov Halvorsen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 005 Anne Halvorsen k ug b D Datter 1891 Holla herred* N S 006 Aslak Halvorsen m ug b S Søn 1893 Holla herred* N S 007 Nils Halvorsen m ug b S Søn 1896 Holla herred* N S 008 Asborg Halvorsen k ug b D Datter 1898 Holla herred* N S 009 Kristian Hansen m ug b Tj Dagarbeider, skogsarbeide 1882 Lunde Telem. N S Storhaug Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Simensen Hagen m g f Hf Uldvarehandler 1855 Gausdal N S %b % Sannsynleg opphaldstad: Ulefos Hollen 002 Mari Jakobsen Hagen k g b Hm Kone, husligt arbeide 1855 Røllanda Sverige N S 003 Johan Sigvart Hagen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 004 Ragna Kristine Hagen k ug b D Datter 1893 Holla herred* N S 005 Magda Justine Hagen k ug b D Datter 1896 Holla herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0819 Hollen Baksaas Bernt Halvorsen m g b Hf Gaardbruger S 1857 Holla herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Torberg Halvorsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Lunde N S 003 Halvor Berntsen m ug b S Middelskoleelev 1884 Lunde N S 004 Kjersti Berntsen k ug b D Datter 1888 Lunde N S 005 Gunhild Sveinungsen k ug b Tj Tjenestepige, fæjente 1879 Lunde N S 006 Hans Elefsen m g b Tj Dagarbeider, gaardsbrug Lunde N S 007 Jakob Isaksen Bjerven m ug b FL Skomager 1875 Lunde N S 008 Halvor Halvorsen m e b Hf Rentist 1817 Holla herred* N S Merknad: Hovedbygningen 009 Mari Olsdatter k e b Tj Husholderske 1860 Bø N S Mutterud Peder Halvorsen m g f Hf Gaardbruger S 1849 Lunde Telem. N S Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Hanna Nilsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Holla herred* N S 003 Marie Pedersen k ug b D Gaardmandsdatter, 1882 Holla herred* N S husgjerning 004 Halvor Pedersen m ug b S Gaardmandsøn, gårdbrug 1883 Holla herred* N S 005 Karen Pedersen k ug b D Datter 1885 Holla herred* N S 006 Nils Pedersen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 007 Einar Pedersen m ug b S Søn 1890 Holla herred* N S 008 Thor Pedersen m ug b S Søn 1893 Holla herred* N S Baksaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thor Nilsen Baksaas m g b Hf Gaardbruger S 1870 Holla herred* N S 002 Anne Maria Halvorsen k g b Hm Gaardmandskone 1881 Holla herred* N S 003 Nils Olsen m e b FL Rentier 1827 Lunde Telem. N S 004 Aslaug Tollefsdatter k ug b Tj Tjenestepige, fæjente 1879 Lunde Telem. N S Evju Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Olsen m g b Hf Dagarbeider, skogsarbeide 1856 Holla herred* N S 002 Anne Vetlesdatter k g b Hm Kone, husligt arbeide 1845 Siljord Telem. N S 003 Anders Karlsen m ug b S Arbeider, skogsarbeide 1879 Holla herred* N S 004 Karen Karlsdatter k ug b D Sypige 1881 Bamle Brb N S 005 Ingeborg Karlsdatter k ug b D Datter, husligt arbeide 1882 Bamle N S Sandbakken Under 2, 2 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Kristoffersen m g b Hf Arbeider ved kanalanlægget 1868 Ulleren Odalen N S 002 Anne Kristoffersen k g b Hm Kone, husligt arbeide 1872 Holla herred* N S Nome Under 2, 2 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anne Sveinungsdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1824 Holla herred* N S pladsbrugerske 002 Aslaug Sveinungsdatter k ug b FL Arbeiderske, jordbrug 1826 Holla herred* N S 003 Johan Kristian Henriksen m ug b Stedsøn Malerlærling 1881 Holla herred* N S 004 Nils Nilsen m e b FL Arbeider, skogsarbeide 1833 Holla herred* N S Oterkjær 3, 3 2, Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Anders Gundersen m g b Hf Gaardbruger og maler 1837 Holla herred* N 002 Berthe Kristensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1847?? Lunde N 003 Kristen Andersen m ug b S Malerlærling 1883 Holla herred* N 004 Rasmus Andersen m ug b S Søn 1887 Holla herred* N 005 Anna Olava Andersdatter k ug b D Datter 1892 Holla herred* N Kaasa Hans Kristensen m g b Hf Gaardbruger S 1860 Lunde N S 002 Marie Larsdatter k g b Hm Gaardmanskone 1863 Drangedal N S 003 Lars Hansen m ug b S Søn 1886 Holla herred* N S 004 Kristoffer Hansen m ug b S Søn 1887 Holla herred* N S 005 Aase Helene Hansdatter k ug b D Datter 1889 Holla herred* N S 006 Markus Hansen m ug b S Søn 1892 Holla herred* N S 007 Knut Hansen m ug b S Søn 1894 Holla herred* N S 008 Erling Hansen m ug b S Søn 1896 Holla herred* N S 009 Arne Hansen m ug b S Søn 1898 Holla herred* N S 010!!!! k ug b D Datter Holla herred* N S Merknad: Udøbt pige 011 Marie Gundersdatter k ug b Tj Tjenestepige, kreaturstel 1870 Lunde N S Langjordet Saamund Nilsen m g b Hf Tømmerfløter og gaardbruger 1851 Holla herred* N S 002 Ingeborg Thorsdatter k g b Hm Kone, husgjerning 1853 Holla herred* N S 003 Nils Saamundsen m ug b S Tømmerfløter 1877 Holla herred* N S 004 Jens Saamundsen m ug b S Søn 1887 Holla herred* N S 005 Marie Saamundsen k ug b D Datter 1889 Holla herred* N S 006 Hans Kristian Saamundsen m ug b S Søn 1891 Holla herred* N S 007 Ingeborg Sofie Saamundsen k ug b D Datter 1895 Holla herred* N S Toreskaas Gjørand Hansdatter k e b Hm Gaardbrugerenke, 1854 Lunde Telem. N S selveiendom 002 Hans Olsen m ug b S Arbeider ved træsliberi 1882 Holla herred* N S 003 Hanna Marie Olsdatter k ug b D Datter 1887 Holla herred* N S 004 Ragna Jørgine Olsdatter k ug b D Datter 1889 Holla herred* N S 005 Johannes Olsen m ug b S Søn 1892 Holla herred* N S 006 Gunhild Olava Olsdatter k ug b D Datter 1894 Holla herred* N S Kornkaasa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Kristensen m g b Hf Gaardbruger S 1827 Saude Telem. N S 002 Gunhild Jørgensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1831 Lunde Telem. N S 003 Gunhild Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, 1859 Lunde Telem. N S gaardsarbeid 004 Gunhild Hansdatter k ug b D Datter 1890 Holla herred* N S Fosse Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nilsen Fosse m g b Hf Gaardbruger S og forstander 1853 Lunde Telem. N 002 Maria Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Holla herred* N 003 Aslaug Maria Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, 1876 Holla herred* N husgjerning 004 Johanne Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, husgjerning 1879 Holla herred* N Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0819 Hollen 005 Anne Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, 1881 Holla herred* N husgjerning 006 Nils Olsen m ug b S Gaardbrugersøn 1883 Holla herred* N 007 Gunhild Olsdatter k ug b D Datter 1886 Holla herred* N 008 John Olsen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N 009 Ole Olsen m ug b S Søn 1891 Holla herred* N 010 Bent Olsen m ug b S Søn 1891 Holla herred* N Braka (Fosse) Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Kristian Johnsen m g b Hf Arbeider ved kanalanlæg 1859 Thune Smaalenene N S Merknad: Hovedbygningen 002 Inger Gundersdatter k g b Hm Arbeiderkone, husgjerning 1869 Holla herred* N S 003 Anne Johansen k ug b D Datter 1890 Holla herred* N S 004 Gunda Johansen k ug b D Datter 1892 Holla herred* N S 005 John Johansen m ug b S Søn 1894 Holla herred* N S 006 Aasta Johansen k ug b D Datter 1896 Holla herred* N S 007 Inga Johansen k ug b D Datter Holla herred* N S 008 Tarald Gundersen m ug b EL Arbeider, gaardsarbeider 1855 Lunde Telem. N S 009 Marie Pettersen k e b Hm Arbeiderenke, gaardsarbeide 1855 Larvik N S Merknad: Hovedbygningen 010 Johannes Pettersen m ug b S Arbeider, gaardsarbeide 1885 Larvik N S 011 Gustav Pettersen m ug b S Søn 1887 Holla herred* N S Vrangefos Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus R. Lunde m g b Hf Slusevogter 1849 Lunde Sirdal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Maria Hansdatter k g b Hm Slusevogter kone 1859 Lunde Telem. N S 003 Rasmus Rasmussen m ug b S Søn 1888 Lunde Telem. N S 004 Johanne Rasmussen k ug b D Datter 1891 Lunde Telem. N S 005 Martin Rasmussen m ug b S Søn 1893 Holla herred* N S 006 Hanna Marie Rasmussen k ug b D Datter 1895 Holla herred* N S 007 Ole Johan Rasmussen m ug b S Søn 1896 Holla herred* N S 008 Ida Rasmussen k ug b D Datter 1898 Holla herred* N S 009 Ole Thovsen m g b Hf Slusevogter 1862 Hitterdal N S Merknad: Hovedbygningen 010 Daardi Johannesdatter k g f Hm Slusevogterkone 1861 Bø N S Sannsynleg opphaldstad: Solum 011 Gunhild Olsdatter k ug b D Datter, husgjerning 1883 Bø N S 012 Daardi Olsdatter k ug b D Datter 1886 Saude N S 013 Johannes Olsen m ug b S Søn 1889 Holla herred* N S 014 Thov Olsen m ug b S Søn 1891 Holla herred* N S 015 Annette Olsdatter k ug b D Datter 1894 Holla herred* N S Vrangefoss Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Anstensen m g b Hf Slusemester 1845 Vardal Krs N S Merknad: Hovedbygningen 002 Olivia Anstensen k g b Hm Slusemesterkone 1863 Fjære Nedenæs N S 003 Martha Anstensen k ug b D Datter 1886 Arendal N S 004 Agnes Anstensen k ug b D Datter 1891 Holla herred* N S 005 Ansten Anstensen m ug b S Søn Holla herred* N S 006 Peder Marius Krestoffersen m g b Hf Slusevogter 1863 Ulleren Søndre Odalen N S Merknad: Hovedbygningen 007 Gunda Nilsdatter k g b Hm Slusevogterkone, husgjerning 1870 Barbø Nedenæs N S 008 Julius Pedersen m ug b S Søn 1893 Holla herred* N S 009 Nils Pedersen m ug b S Søn 1896 Holla herred* N S 010 Krestoffer Pedersen m ug b S Søn Holla herred* N S 011 Karoline Nilsdatter k e b FL Arbeiderenke, husgjerning 1833 Barbø N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Skedsmo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Jensen m g b Hf Dagarbeider, skogsarbeide 1830 Holla herred* N S 002 Marthe Olsdatter k g b Hm Arbeiderkone, husgjerning 1844 Lunde Telem. N S 003 Thora Jensdatter k ug b D Datter 1886 Holla herred* N S Eidshaug Under Østen Stensen m g b Hf Tømmerfløter 1829 Holla herred* N S 002 Hedevig Reiersdatter k g b Hm Kone, husgjerning 1831 Holla herred* N S Hølen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Edvard Nordblom m g b Hf Slusevogter 1856 Sverige N S Merknad: Hovedbygningen 002 Inger Terkelsdatter k g b Hm Slusevogterkone, husgjerning 1857 Fjotland Kvinesdal N S 003 Tora Nordblom k ug b D Datter, husgjerning 1886 Arendal N S 004 Gunda Nordblom k ug b D Datter 1888 Holla herred* N S 005 Edvind Nordblom m ug b S Søn 1890 Holla herred* N S 006 Ester Nordblom k ug b D Datter 1895 Holla herred* N S 007 Ida Nordblom k ug b D Datter 1897 Holla herred* N S 008 Klara Nordblom k ug b D Datter Holla herred* N S 009 Karl Andersen m g b Hf Slusevogter 1853 Sverige N S Merknad: Hovedbygningen 010 Anne Sofie Olsdatter k g b Hm Slusevogterkone, husgjerning 1857 Tjose (J og L's amt) N S 011 Oskar Karlsen m ug b S Søn, kanalarbeide 1883 Bamle N S 012 Albert Karlsen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 013 Lovise Karlsen k ug b D Datter 1890 Holla herred* N S 014 Vigtor Karlsen m ug b S Søn 1892 Holla herred* N S 015 Dorthea Karlsen k ug b D Datter 1895 Holla herred* N S 016 Emma Karlsen k ug b D Datter 1896 Holla herred* N S 017 Inga Elise Karlsen k ug b D Datter 1898 Holla herred* N S Eide øvre østre Halvor Nikolaisen m e b Hf Gaardbruger S 1848 Lunde Telem. N S 002 Marie Halvorsdatter k ug mt D Sypigelærling 1881 Holla herred* N S Sedvanleg bustad: Skien 003 Nikolai Halvorsen m ug b S Gaardbrugersøn, gaardarbeid 1884 Holla herred* N S 004 Elise Halvorsen k ug b D Datter 1887 Holla herred* N S 005 Gunhild Sørtveit k ug b EL Folkeskolelærerinde 1879 Saude Telem. N S 006 Anne Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, husgjerning 1873 Kvitseid Telem. N S 007 Margit Sveinungsdatter k ug b Tj Tjenestepige, kreaturstel 1858 Lunde Telem. N Eide øvre vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thor Nikolaisen Eide m g b Hf Gaardbruger S 1851 Lunde Telem. N S Merknad: Hovedbygningen 002 Aslaug Nilsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1857 Lunde Telem. N S 003 Nikolai Thorsen m ug b S Gaardbrugersøn, 1882 Holla herred* N S gaardsarbeide 004 Nils Thorsen m ug b S Gaardbrugersøn, 1884 Holla herred* N S gaardsarbeide 005 Halvor Thorsen m ug b S Gaardbrugersøn, 1886 Holla herred* N S gaardsarbeide 006 Aslaug Marie Thorsen k ug b D Datter 1888 Holla herred* N S 007 Ole Thorsen m ug b S Søn 1890 Holla herred* N S 008 Harald Thorsen m ug b S Søn Holla herred* N S 009 Kari Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, kreaturstel 1874 Bø N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0819 Hollen 010 Nikolai Paulsen m g b Hf Rentist 1821 Lunde N S Merknad: Hovedbygningen 011 Ingeborg Halvorsdatter k g b Hm Kone, husgjerning 1825 Holla herred* N S Perskaas Under 2, 2 5, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Marie Hansdatter k g b Hm Kone, husgjerning 1862 Holla herred* N S 002 Johan Svendsen m g f Hf Maler og snedker 1858 Lunde Telem. N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Gunhild Johansen k ug b D Datter, husgjerning 1886 Holla herred* N S 004 Karl Johansen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 005 Henrik Johansen m ug b S Søn 1893 Holla herred* N S 006 Ida Johansen k ug b D Datter 1894 Holla herred* N S 007 Johannes Johansen m ug b S Søn 1896 Holla herred* N S Susaas Halvor Olsen Susaas m g b Hf Gaardbruger S 1855 Saude Telemark N S 002 Dorthea Nikolaisdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Lunde Telemark N S 003 Nikolai Halvorsen m ug b S Gaardbrugersøn, 1885 Holla herred* N S gaardsarbeide 004 Aasta Halvorsen k ug b D Datter 1887 Holla herred* N S 005 Halvor Halvorsen m ug b S Søn 1888 Holla herred* N S 006 Ingeborg Halvorsen k ug b D Datter 1891 Holla herred* N S 007 Anne Maria Halvorsen k ug b D Datter 1894 Holla herred* N S 008 Harald Halvorsen m ug b S Søn 1897 Holla herred* N S 009 Bertha Halvorsen k ug b D Datter Holla herred* N S Rydningen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gurine Kristensdatter k e b Hm Arbeiderenke, husgjerning 1861 Holla herred* N S 002 Sofus Kristiansen m ug b S Søn, gjætergut 1888 Holla herred* N S 003 Karl Martin Kristiansen m ug b S Søn 1890 Holla herred* N S 004 Anna Kristiansdatter k ug b D Datter 1892 Holla herred* N S 005 Hans Kristiansen m ug b S Søn 1894 Holla herred* N S Perskaas Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sveinung Sveinungsen m g b Hf Arbeider, skogsarbeide 1832 Holla herred* N S 002 Anlaug Olsdatter k g b Hm Arbeiderkone, husgjerning 1858 Hitterdal N S Rydningen Gjermund Stenersen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Lunde Telem. N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone, 1842 Lunde Telem. N S husgjerning 003 Marie Gjermundsen k ug b D Gaardmandsdatter 1884 Holla herred* N S 004 Susanne Gjermundsen k ug f D Gaardmandsdatter 1886 Holla herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lunde 005 Halvor Gjermundsen m ug mt S Butikbetjent, kolonialforr Holla herred* N S Sedvanleg bustad: Fæhn Hollen 006 Marie Karlsdatter k ug b FL Skolepige, folkeskolen 1892 Holla herred* N S Dagsrud Ingebret Nilsen m g b Hf Forpagter og gaardbruger 1844 Gjerpen Brb N S 002 Lovise Simonsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1840 Sandsvær Brb!! N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Karen Andre!! Olsdatter k ug b D Fosterdatter 1887 Gjerpen N S 004 Ole Olsen m ug b S Fostersøn 1895 Holla herred* N S 005 Gustav Karlsen m ug b Tj Gjætergut 1886 Mo Telem. N S Merknad: E: Tilføyd med blå blyant: Drengestub. 006 Sofie Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, kreaturstel 1876 Slemdal N S Merknad: E: Tilføyd med blå blyant: Drengestub. 007 Halvor Gundersen m ug b Tj Tjener, gaardsarbeide 1877 Lunde Telem. N S Merknad: E: Tilføyd med blå blyant: Drengestub. 008 Olav Andersen m ug b FL Dagarbeider, gaardsarbeide 1883 Holla herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blå blyant: Drengestub. 009 Halvor O. Hegna m ug b EL Tømmerhugger 1870 Saude Telem. N S 010 John O. Hegna m ug b EL Tømmerhugger 1872 Saude Telem. N S %1882% 011 Halvor Hegna m ug b EL Tømmerhugger 1880 Saude Telem. N S 012 John Johansen m g b EL Tømmerhugger 1863 Fjære Nedenes N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 464 (kvinner: 207, menn: 257) Bustader i krinsen: 58 Krins: 002 Herred/by: Hollen Tvara nedre Johan Johnsen m g b Hf Gårdbrug S landhandler, 1852 Holla herred* N S indehaver av assort. landh. forretn. 002 Gunhild Marie Johnsen k g b Hm Landhandler-kone. Alm Solum N S husmors arbeide 003 Elisabet Johnsen k ug b D 1887 Holla herred* N S 004 Gudrun Johnsen k ug b D 1890 Holla herred* N S 005 Jenny Hansine Johnsen k ug b D 1892 Holla herred* N S 006 Signe Johnsen k ug b D 1895 Holla herred* N S 007 Sigrid Johnsen k ug b D 1895 Holla herred* N S 008 Håkon Hansen m ug b Tj 1ste handelsbetj. ved husf.s 1877 Holla herred* N S forretn. 009 Ingolf Johannesen m ug b Tj 2den handelsbetj. ved husf.s 1883 Holla herred* N S forretn. 010 Johanne Rasmussen k ug b Tj Kokkepige hos fam Holla herred* N S 011 Anna Marie Andersen k ug b Tj Barnepige hos fam Holla herred* N S Aktieselskabet Hollen meieri Fraskilt 10 3 (men ikke særsk. skyldsat) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar T. Haugen m ug b EL Bestyrer av Hollen meieri 1874 Krødsherred Bu N S Merknad: I 3 etage 002 Grete Rogstad k ug b El 1ste meierske ved Hollen 1873 Sandsvær Bu N S meieri Merknad: Sideværelset i 2 etage 003 Karen Ova k ug b El 2den meierske ved Hollen 1877 Lunde Brb N S meieri 004 Mathias Ødegård m g b Hf Urmager ved egen forretning 1866 Vestre Toten N S Merknad: Sideværelset nr. 2 i 2 etage 005 Marie Ødegård k g b Hm 1867 Holla herred* N S 006 Erling Oskar Ødegård m ug f S 1894 Porsgrund N S Sannsynleg opphaldstad: Porsgrund 007 Nils Trygve Ødegård m ug b S 1896 Porsgrund N S 008 Kristian Bjarne Ødegård m ug b S 1897 Holla herred* N S 009 Øivind Olaf Ødegård m ug b S Holla herred* N S 010 Arthur Henry Ødegård m ug b S Holla herred* N S 011 Kirsten Arvesen Kåsa k ug b FL Barnepige for fam Holla herred* N S 012 Karl Isaksen Romnes m g b Hf 1ste betjent ved Ulefos 1868 Holla herred* N S forbrugsforening Merknad: Sideværelset i 3 etage 013 Anna Marie K. Romnes k g b Hm 1874 Holla herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0819 Hollen 014 Isak K. Romnes m ug b S 1898 Holla herred* N S Tvara nedre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Andersson m g b Hf Skomager 1857 Sverge N S Merknad: Værelse i 1 etage 002 Andrine Rasmussen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1864 Holla herred* N S 003 Inga Kristine Andersen k ug b D 1892 Holla herred* N S 004 Albert Andreasen!! m ug b S 1895 Holla herred* N S 005 Rudolf Andersen m ug b S Holla herred* N S 006 Edvart Langeland m ug b El Elev av Ulefos kom Holla herred* N S ungdomsskole 007 Olaus S. Aasmundsen m g b Hf Former ved Ulefos jernværk 1874 Holla herred* N S Merknad: 2 Sideværelse i 1 etage 008 Berta A. Aasmundsen k g b Hm 1878 Holla herred* N S 009 Aksel Aasmundssen m ug b S 1898 Holla herred* N S 010 Gudrun Alise Aasmdtr. k ug b D Holla herred* N S 011 Marie Andreassen k ug mt B Sypige på Tjener 1882 Holla herred* N S hjemst. Sedvanleg bustad: Ulefos 012 Johannes O. Skårdal m g b Hf Arbeider ved Ulefos jernværk 1876 Holla herred* N S Merknad: Værelse i 2 etage 013 Anne Gurine O. Skårdal k g b Hm Alm. husmors arbeide 1875 Holla herred* N S Tvara nedre Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Halvorsen m g b Hf Bygnings-snedker og 1853 Saude N S tømmerm. Merknad: I 1 etage 002 Anne P. Halvorsen k g b Hm Alm. husmors arb Holla herred* N S 003 Halvor Andr. Johnsen m ug b S Tømmermærker 1882 Holla herred* N S 004 Peder Johnsen m ug b S Bygningssnedker-lærling 1884 Holla herred* N S 005 Anders Johnsen m ug b S Tj (ved apothek) 1886 Holla herred* N S 006 Johan Johnsen m ug b S 1889 Holla herred* N S 007 Andrea Johnsen k ug b D 1891 Holla herred* N S 008 Marie Gunhilde Johnsen k ug b D 1894 Holla herred* N S 009 Jenny Anette Johnsen k ug b D 1895 Holla herred* N S 010 Kristian Johnsen m ug b S Holla herred* N S 011 Anne Holtan k ug b EL Praktiserende jordemor 1874 Saude N S Merknad: I 2 etage Heisholtevjen a Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Svendsen m g b Hf Sliberiarbeider 1859 Sverge N S 002 Marie Henriette Svendsen k g b Hm Syerske 1867 Holla herred* N S 003 Charlotte Johanne Svendsen k ug b D 1894 Holla herred* N S 004 Hilda Bendikte Svendsen k ug b D 1896 Holla herred* N S 005 Bjarne Svendsen m ug b S 1898 Holla herred* N S Heisholtevjen b og c Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Karl Nilsen m g b Hf Sliberiarbeider 1870 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage 002 Ingebjørg Kr. Nielsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1858 Holla herred* N S 003 Kristen Hansen m ug b S 1891 Holla herred* N S 004 Gunda Amalia Hansen k ug b D 1894 Holla herred* N S 005 Nils Hansen m ug b S 1896 Holla herred* N S 006 Jørgen Stensen Evjen m ug b Hf Maler 1845 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage ved siden 007 Kirsten Halvorsen k ug b Tj Alm. tjenestepige 1884 Holla herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Anders Andersen m e b EL Sagbrugsarbeider 1839 Sverige Statsb.: Trusamf.: Merknad: I 2 etage. E: Tilføyd med blyant i Ægteskabelig Stilling: e I fødselsaar: I Fødested: Sverige 009 Anne Marie Thomassen k e b Hm Alm. husmors arbeide 1845 Holla herred* N S Merknad: Sidebygningen 010 Teodor Nilsen m ug b S Skomager 1870 Holla herred* N S 011 Kristen Nilsen m g b Hf Sliberiarbeider 1875 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage ved siden 012 Berta Elise Nilsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1876 Holla herred* N S 013 Anna Nikoline Nilsen k ug b D Holla herred* N S Haugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Nilsen m g b Hf Alm. gårdsarbeider 1855 Bø N S 002 Else Hansdtr. k g b Hm Alm. husmors arbeide 1857 Bø N S 003 Olav S. Trasimot m ug b EL Sliberiarbeider 1877 Seljord N S Merknad: I sideværelset i 1 etage 004 Gunnar O. Ajer m ug b EL Sliberiarbeider 1879 Lunde N S 005 Ingebjørg Evensen k ug b EL Gårdsarbeiderske 1843 Seljord N S Merknad: I 2 etage 006 Ingebjørg Jørgine Jørgensen k ug b D Havearbeiderske 1877 Drangedal N S 007 Olga Elise Tronsen k ug b D 1898 Holla herred* N S Evjen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes I. Heggland m g b Hf Sliberiarbeider 1878 Lunde N S Merknad: I 1 etage 002 Marie I. Heggland k g b Hm Alm. husmors arbeide 1874 Holla herred* N S 003 Gjertrud Johannesdtr. k ug b D Holla herred* N S 004 Lars Gundersen m g b Hf Værksarbeider ved sagbrug 1859 Saude N S Merknad: I 2 etage 005 Gunhild Gundersen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1873 Drangedal N S 006 Gunnar Larssen m ug b S Holla herred* N S Fjeldstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Teodor Larsen m e b Hf Sagbrugsarbeider 1864 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage 002 Lina Larsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1861 Holla herred* N S 003 Reinhart Larsen m ug b S 1888 Holla herred* N S 004 Lars Larsen m ug b S 1890 Holla herred* N S 005 Anton Sevr. Larsen m ug b S 1894 Holla herred* N S 006 Anne Halvorsen k ug b EL Sypige 1873 Lunde N S Merknad: I sideværelse i 1 etage 007 Jens Kittilsen m ug b EL Sliberiarbeider 1868 Seljord N S Merknad: I 2 etage Hagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aslaug Sondresdtr. k e b Hm Arbeiderske ved alm Kviteseid N S landmandsarbeide Merknad: I 1 etage 002 Kittil Olsen m ug b FL Grubearbeider, jerngr Seljord N S 003 Anders R. Moen m ug b EL Grubearbeider, jerngr Holla herred* N S 004 Hans P. Hansen m ug b EL Dagarbeider, landmandsarb Sverge N S 005 Kirsti Olsen k g b Hm Arbeider-kone Alm. husmors 1869 Holla herred* N S arbeide Merknad: I 1 etage ved siden 006 Hans Knutsen m g b Hf Dagarbeider, landmandsarb Bamble N S 007 Lars O. Haugen m ug b EL Elev av Ulefos priv Bø Telem. N S middelsk. Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0819 Hollen Evjen øvre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Jakobsen m g b Hf Grubearbeider ved jerngr Sverge N S 002 Stina Jakobsen k g b Hm Arbeider-kone. Alm. husmors 1850 Sverge N S arbeide 003 Arnt Gustavsen m ug b S 1888 Holla herred* N S 004 Hjalmar Gustavsen m ug b S 1891 Holla herred* N S Heisholt Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Halvorsen m g b Hf Garver ved egen forr Skien N S Merknad: I 1 etage 002 Helene Halvorsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1838 Tune i Smålenene N S 003 Torvald Halvorsen m ug b S Slagter og indeh. av kjødforr Holla herred* N S 004 Anna Halvorsen k ug b D 1879 Holla herred* N S 005 Aug. Herman Halvorsen m g b Hf Garver ved egen forr Skien N S Merknad: I 1 etage ved siden 006 Maren Bertea Halvorsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1865 Holla herred* N S 007 Olaf Halvorsen m ug b S 1891 Holla herred* N S 008 Nils F. Tvedt m ug b FL Elev av Ulefos priv Tvedt s. LM N S middelsk. 009 Olaf Jensen m ug b FL Elev av Ulefos priv. midd.sk Kristianssand S N S 010 Marie Olsen k ug b EL Indehaver av papirforr. og 1877 Holla herred* N S systue Merknad: I kjælderetagen 011 Ingebjørg Gulliksen k ug b EL Sypige 1872 Lunde N S 012 Jens N. Ytterbø m g b Hf Indehaver av trikotageforr Skien N S Merknad: Sidebygningen 013 Hilda Ytterbø k g b Hm Alm. husmors arbeide 1877 Holla herred* N S 014 Andi Ytterbø k ug b D Holla herred* N S 015 Nils Ytterbø m ug b S Holla herred* N S 016 Sigrid Berge k ug b Tj Tjenestepige, husholdn. arb Fyresdal N S 017 Gunnar Frigstad m ug b FL Elev av Ulefos priv Iveland N S middelsk. 018 Ole Aanundsen m ug b FL Elev av Ulefos priv Stokken Ned N S middelsk. 019 Johannes Andreassen m ug b FL Elev av Ulef. priv. middelsk Stokken N S Heisholt Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingebjørg Tollevsen k e b Hm Syerske, egen forr Holla herred* N S Merknad: I 1 etage 002 Mariane Tollevsen k ug b D Sypige 1879 Holla herred* N S 003 Edvart A. Riis m g b Hf Blikkenslager 1837 Gjerpen N S Merknad: I 2 etage 004 Ingebjørg Riis k g b Hm Arbeider-kone 1843 Kviteseid N S 005 Karoline Riis k ug b D Arbeiderske. Husholdn Gjerpen N arbeide 006 Hilda Riis k ug b D Sypige 1881 Porsgrund N S Heisholt østre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Pedersen Heisholt m ug b Hf Eier og indehaver av 1868 Holla herred* N S landhandlerforr. (kolonial og manuf.) 002 Martinius Johnsen m g b Hf Sliberiarbeider 1875 Holla herred* N S Merknad: I 2 etage 003 Betzy Chaspara Johnsen k g b Hm Arbeider-kone Alm. husmors arbeide 1879 Skien N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Heisholt Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristofer Kise m g b Hf Indeh. og chef for 1868 Nes i N S landhandlerforr. (manuf. og col.) 002 Susane N. Kise k g b Hm Landhandler-kone, alm Holla herred* N S husmors arbeide 003 Halvor K. Kise m ug b S 1890 Lunde N S 004 Aslaug Marie Kise k ug b D 1892 Lunde N S 005 Nils K. Kise m ug b S 1894 Lunde N S 006 Ingebjørg K. Kise k ug b D 1897 Holla herred* N S 007 Olaf K. Kise m ug b S 1898 Holla herred* N S 008 Hans Pedersen m ug b FL Skrædder i husf. forr Lunde Telem. N S 009 Johan Andersen m ug b Tj Handelsbetj. ved husf. forr Holla herred* N S 010 Anders G. Senzeen?? m ug b EL Skræddersvend, lærling 1859 Sverge N S 011 Ulrik Pedersen Wellelund m e b EL Skomager, egen forretn Danmark N S Merknad: I Sidebygning Aaheim Rasmus N. Hansen m g b Hf Gårdbr. og hoteleier 1844 Holla herred* N S 002 Andrea Hansen k g b Hm Gårdbruger-kone 1849 Holla herred* N S husbestyrerinde ved hotellet 003 Josefa Hansen k ug b D Husholdn. arbeide 1876 Holla herred* N S 004 Asbjørn Hansen m ug f S Matros på norsk seilskib 1881 Holla herred* N S Sannsynleg opphaldstad: På reise over Atlanterhavet 005 Borghild Hansen k ug b D Hush. arbeide 1884 Holla herred* N S 006 John. Hansen m ug b S 1889 Holla herred* N S 007 Hans Hansen m ug b S 1891 Holla herred* N S 008 Guro P. Gunderud k ug b Tj Kokkepige for fam Lunde N S 009 Albertine Elgestad k ug b Tj Stuepige for fam Rendalen N S 010 Jens O. Heimkleiv m ug b Tj Kjøre- og skydskar 1884 Skafse Brb N S 011 Alfred Jakobson m ug b Tj Landbrugs-arbeide 1860 Sverge N S 012 Peder A. Segerstrøm m e b EL Uhrmager ved egen forr Sverge N S Hegna Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nilsen Negård m g f Hf Arbeider. Gråstensmurer 1856 Storelvdalen N S Merknad: I kjelderetagen Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Anna Negård k g b Hm Indehaver av spiseforretning 1857 Saude N S 003 Johan Andersen m ug b FL Skræddersvend 1853 Sande i Jarlsberg N S 004 Anne Marie Malmstrøm k e b Hm Syerske 1857 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage 005 Jonas Malmstrøm m ug b S Skrædder, egen forr Holla herred* N S 006 Laura Malmstrøm k ug b D 1887 Sannikedal N S 007 Vilhelm Malmstrøm m ug b S 1889 Sannikedal N S 008 August Karlsen m g b Hf Uhrmager ved egen forr Sverge N S Merknad: I 2 etage 009 Karolina Karlsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1842 Sverge N S 010 Cesilia Karlsen k ug b D 1876 Sverge N S 011 August Karlsen m ug b S Sliberiarbeider 1876 Sverge N S 012 Oskar Karlsen m ug b S Sliberiarbeider 1879 Sverge N S 013 Karl Olsen m g f Hf Arbeider, Gråstensmurer 1837 Sverge N S Merknad: I 2 etage ved siden Sannsynleg opphaldstad: Drøbak 014 Hanna Olsen k g f Hm Arbeider-kone. Stryge- og 1854 Grue Solør N S vaskearbeide Sannsynleg opphaldstad: Skien 015 Albert Karlsen m ug b S 1891 Holla herred* N S 016 Rudolf Karlsen m ug b S 1893 Holla herred* N S Hegna Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0819 Hollen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Gulbrandsen m g b Hf Apotheker. Indeh. av Telem Skien N S apotek 002 Mathilde Gulbrandsen k g b Hm Alm. husmors arbeide 1868 Trondhjem N S 003 Ingerid Gulbrandsen k ug b D 1895 Kristiania N S 004 Gunnar Gulbrandsen m ug b S Kristiania N S 005 Ole Sevr. Valle m ug b FL Farmceut, tjenstgjørende 1876 Våge Gudbrandsdalen N S 006 Gudbjørg Smebye k ug b FL Lærling ved apothek 1883 Kristiania N S 007 Johanne Sigurdsen k ug b Tj Enepige 1882 Holla herred* N S Heisholt Christofer Grothing m g b Hf Bager og indehaver av 1859 Nøterø N S colonial- og manuf.forr. 002 Marie Grothing k g b Hm Landhandler-kone. Alm Porsgrund N S husmors arbeide 003 Karen Grothing k ug b D 1887 Lunde i Telem. N S 004 Arthur Smitt Grothing m ug b S 1888 Lunde i Telem. N S 005 Margit Grothing k ug b D 1891 Lunde i Telem. N S 006 Bjarne Grothing m ug b S 1893 Holla herred* N S 007 Sverre Grothing m ug b S 1895 Holla herred* N S 008 Einar Grothing m ug b S 1898 Holla herred* N S 009 Albert Christofersen m ug b FL Handelsbetjent ved husf.s 1868 Fredriksstad N S forr. 010 Tor Seland m ug b Tj Kjørekar - varekjører 1881 Kviteseid N S 011 Otto Halvorsen m ug b FL Bagersvend 1881 Omlid Ned N S 012 Gunhild Stensrud k ug b Tj Enepige 1875 Bø N S 013 Elen Karlsen k ug b EL Løitnant i frelsesarmeen 1879 Enebak Ak N Trusamf.: S Frelsesarm. i Norge Merknad: I 2 etage 014 Julie Sollien k ug b EL Løitnant i frelsesarmeen 1867 Bodø N Elverhøi Johan P. B. Krohn m g b Hf Læge (kommunelæge) 1861 Lindås SB N S 002 Ida Lovise Krohn (f Walløe) k g b Hm Alm. husmors arbeide 1867 Seljord N S 003 Gerhard Johan Krohn m ug b S 1891 Holla herred* N S 004 Gudrun Lovise Krohn k ug b D 1892 Holla herred* N S 005 Harald Henrik Krohn m ug b S 1893 Kviteseid N S 006 Astrid Krohn k ug b D Holla herred* N S 007 Ida Krohn k ug b D Holla herred* N S 008 Karine T. Haugan k ug b Tj Kjøkkenpige 1879 Kviteseid N S 009 Dårdi T. Listaul k ug b Tj Barnepige 1882 Kviteseid N S 010 Anne O. Juvland k ug b Tj Stuepige 1885 Kviteseid N S 011 Aasmund O. Oppebøen m ug b Tj Gårdsgut - kjørekar 1883 Kviteseid N S Merknad: I bryggerhuset (husholdn. nr. 1) E: Nr. 1 er Johan P. B. Krohn. 012 Gudmund G. Draugedal m ug b EL Bygningssnedker. Arbeider 1870 Kviteseid N S 013 Gunda Wilhelmine Walløe (f k e b Hm Pensionert embedsmandsenke 1844 Kristiania N S Irgens) Merknad: I sideværelser 014 Fredrik Hauff Walløe m ug b S 1887 Kviteseid N S 015 Laura Karoline Kjelstrup k g b FL Egne midler 1857 Slagen JL N S 016 Georg Fredrik Kjelstrup m ug b S 1892 Kristiania N S 017 Anne Sveinsdtr. Tjos k ug b Tj Enepige 1877 Kviteseid N S Hegna (Heisholt) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Rasmus Jonsen m g b Hf Gårdbr. S og skomager 1825 Holla herred* N S 002 Margrete Jonsen k g b Hm Gårdbrugerkone 1830 Holla herred* N S 003 Jon Rasmussen m ug b S Arbeider. Landmandsarbeide 1870 Holla herred* N S 004 Johanne Jonsen k ug b D Husholdningsarbeide 1873 Holla herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Heisholt (Kringlefet) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Stein Steinsen m g b Hf Forpagter av gård, 1848 Holla herred* N S tømmerfløter 002 Anne Marie Steinsen k g b Hm Forpagter-kone. Alm Mælum Brb N S husmors arbeide 003 Stein Steinsen m ug b S Arbeider. Landmandsarbeide 1882 Holla herred* N S 004 Eilef Steinsen m ug b S 1886 Holla herred* N S 005 Karette Steinsen k ug b D 1891 Holla herred* N S 006 Johan A. Brimsø m ug b EL Elev av Ulefos priv. middelsk Stavanger N S Heisholt (Aaland) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Mikkelsen m g b Hf Dagarbeider ved Ulefos forbr Kviteseid N S forening 002 Ingebjørg Mikkelsen k g b Hm Arbeider-kone. Strikkerske 1864 Saude N S 003 Elen Mikkelsen k ug b D 1893 Holla herred* N S 004 Halvor Mikkelsen m ug b S 1896 Holla herred* N S 005 Ingebjørg Mikkelsen k ug b D Holla herred* N S 006 Lars Høivik m ug b FL Lærer ved Ulefos priv Kinn NB N S middelskole 007 Anna Lunde k ug b EL Arbeiderske. Kassererske ved 1872 Lunde i N Ulef. forbr. foren. Trusamf.: Baptist Merknad: I 2 etage Heisholt (Aaland) Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Pedersen m g b Hf Arbeider Holla herred* N S Bygningstømmermand 002 Karen Pedersen k g b Hm Arbeider-kone. Alm. husmors 1864 Holla herred* N S arbeide 003 Marta Andreasdtr. k ug b D 1888 Holla herred* N S 004 Inga Andreasdtr. k ug b D 1891 Holla herred* N S 005 Peder Andreassen m ug b S 1894 Holla herred* N S 006 Nils Andreassen m ug b S 1895 Holla herred* N S 007 Mathilde Andreassen k ug b D 1897 Holla herred* N S 008 Anders Pedersen m g b Hf Arbeider. Møbelsnedker 1864 Holla herred* N S Merknad: I 1 etage ved siden 009 Martine Pedersen k g b Hm Arbeider-kone. Alm. husmors arbeide 1870 Holla herred* N S 010 Peder Andreassen m ug b S 1890 Holla herred* N S 011 Marie Andreassen k ug b D 1891 Holla herred* N S 012 Olav Andreassen m ug b S 1894 Holla herred* N S 013 Andreas Andreassen m ug b S 1896 Holla herred* N S 014!!!! m ug b S Holla herred* N S Merknad: Udøbt gut Heisholt (Kringlefet) Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hagbart S. Lund m g b Hf Indehaver og chef for 1865 Høland N S landhandlerforr. (col. og manuf.) 002 Nora Marie Lund k g b Hm Landhandler-kone. Alm Holla herred* N S husmors arbeide 003 Hans Lund m ug b S 1891 Holla herred* N S 004 Anna Lund k ug b D 1893 Holla herred* N S 005 Anne Larssen k ug b FL Butikjomfru 1876 Holla herred* N S 006 Nils Vatne m ug b FL Lærer ved Ulefos priv. middelsk Sandnes N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer