Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2847 (kvinner: 1428, menn: 1419) Bustader: 527 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 552 (kvinner: 271, menn: 281) Bustader i krinsen: 102 Krins: 001 Kirkebygden Waaler Hovedsogn Prestegjeld: Vaaler Kirkebygden Thorsnæs 1 6 Merknad: (S/L: 10/1) Eigar: Gaardbr Selveier Ole Jensen Utsæd: hv1/2 ru3/8 by3/4 ha3 po7, kreaturhald: he1 ku5 få1 001 Ole Jensen m g Husfader Gaardbr Selveier 40 (alder) Waaler 002 Ingeborg D. Thorersdatter k g hans Kone 32 (alder) Haabel 003 Johan Olsen m ug deres Barn 8 (alder) Waaler 004 Hans Olsen m ug deres Barn 3 (alder) Waaler 005 Kristian Olsen m ug deres Barn 1 (alder) Waaler 006 Konstanse Olsdatter k ug deres Barn 5 (alder) Waaler Kirkebygden Thorsnæs 1 4 Merknad: (S/L: 10/7) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Jensen Utsæd: hv1/2 ru1/8 by1/2 ha5 po8, kreaturhald: he2 ku2 få2 001 Hans Jensen m g Husfader Gaardbr Selveier 37 (alder) Waaler 002 Mina Olsdatter k g hans Kone 25 (alder) Waaler 003 Anne K. Hansdatter k ug deres Barn 1 (alder) Waaler 004 Anthon Hansen m ug Tjenestedreng 11 (alder) Waaler Merknad: (Tjenestedreng) ikke E: Skrive med blyant Kirkebygden Thorsnæs 2a, 2b 6 Merknad: (S/L: 10/11) Eigar: Gaardbr Selveier Lauritz Hansen Utsæd: hv1/2 ru3/8 by1/2 ha4 po8, kreaturhald: he1 ku6 sv1 001 Lauritz Hansen m g Husfader Gaardbr Selveier 32 (alder) Waaler 002 Lena Hansdatter k g hans Kone 23 (alder) Waaler 003 Karoline E. Lauritsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Waaler 004 August Andersen m ug Tjenestegut 17 (alder) Svendal 005 Alethe Andreasdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Svendal 006 Maren Olsdatter k e Lægdslem 66 (alder) Moss Kirkebygden Thorsnæs 2a, 2b 7 Merknad: (S/L: 10/17) Eigar: Bygselbruger Gunhild Pedersdatter Utsæd: hv1/4 ru1/8 ha2 1/2 po4, kreaturhald: ku3 få1 001 Gunhild Pedersdatter k e Bygselbruger 72 (alder) Aas Prgj. 002 Johannes Rasmusen m ug Tjenestekarl 75 (alder) Waaler 003 Lovise D. Kristensdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Haabel 004 Anne O. Hansdatter k ug Opfostringsbarn 5 (alder) Waaler 005 Erik Amundsen m g Inderst Dagarbeider 47 (alder) Rygge 006 Anne M. Ottesdatter k g hans Kone 63 (alder) Waaler 007 Johan Eriksen m ug deres Søn Skræddergut 17 (alder) Waaler Kirkebygden Løken 3 8 Merknad: (S/L: 10/24) Gaarden bortforpagtet. Eigar: Gaardbruger Selveier Elling Larsen Utsæd: hv1/2 ru5/8 by1 1/2 ha6 po2, kreaturhald: Eigar: Tømmermand Kristian Olsen Utsæd:, kreaturhald: ku1 001 Elling Larsen m e Gaardbruger Selveier 76 (alder) Waaler 002 Kristian Olsen m g Husfader Tømmermand 55 (alder) Waaler 003 Anne H. Andersdatter k g hans Kone 50 (alder) Waaler 004 Julie Kristiansdatter k ug deres Datter 11 (alder) Waaler 005 Johannes Kaspersen m g Husfader Skibsbygger 27 (alder) Soner Annex 006 Olava Kristiansdatter k g hans Kone 22 (alder) Waaler 007 Anna M. Johannesdatter k ug deres Datter 1 (alder) Waaler 008 Anne Andersdatter k e Tjenestepige 69 (alder) Waaler Kirkebygden Folkestad 4a 11 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0137 Merknad: (S/L: 10/32) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Thomasen Side 10 Utsæd: hv3/4 ru2 by7 ha16 er1/2 po21, kreaturhald: he3 ku15 få8 sv2 001 Hans Thomasen m g Husfader Gaardbr Selveier 50 (alder) Haabel 002 Karen Olsdatter k g hans Kone 54 (alder) Haabel 003 Ole Hansen m ug deres Søn hjælper Faderen 29 (alder) Waaler 004 Wilhelm Hansen m ug Eierens Søn hjælper med Gaardsbr 22 (alder) Waaler 005 Frederik Hansen m ug Eierens Søn hjælper med Gaardsbr 20 (alder) Waaler 006 Alethe Hansdatter k ug Eierens Datter 24 (alder) Waaler 007 Hulda Hansdatter k ug Eierens Datter 18 (alder) Waaler 008 Mikal Hansen m ug Eierens Søn 12 (alder) Waaler 009 Sofie Hansdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Svendal 010 Gina Svensdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Waaler 011 Kristen Larsen m e Lægdslem 67 (alder) Waaler Kirkebygden Langbraate 8 Merknad: (S/L: 11/9) Eigar: Husmand m Jord Svend Aslaksen Utsæd: by1/8 ha1 po2, kreaturhald: ku1 få1 Eigar: Husmand m Jord Hans Pedersen Utsæd: by1/8 ha1 po3/4, kreaturhald: ku1 001 Svend Aslaksen m g Husfader Husmand m Jord 50 (alder) Haabel 002 Elen Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Waaler 003 Anne Svendsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Waaler 004 Hans Pedersen m g Husfader Husmand m Jord 44 (alder) Waaler 005 Kristine Kristiansdatter k g hans Kone 34 (alder) Waaler 006 Grethe Hansdatter k ug deres Datter 9 (alder) Waaler 007 Peder Hansen m ug deres Søn 7 (alder) Waaler 008 Karl Hansen m ug deres Søn 4 (alder) Waaler Kirkebygden Folkestadplads 5 Merknad: (S/L: 11/17) Eigar: Husmand m Jord Anthon Svendsen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku1 001 Anthon Svendsen m g Husfader Husmand m Jord 32 (alder) Waaler 002 Mina Olsdatter k g hans Kone 28 (alder) Waaler 003 Albertine Anthonsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Waaler 004 Olava Anthonsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Waaler 005 Karen Kristensdatter k e Føderaadskone 69 (alder) Waaler Kirkebygden Folkestadeiet 4b 6 Merknad: (S/L: 11/22) Eigar: Selveier Dagarbeider Hans Thorgersen Utsæd: by1/4 ha1/2 po4, kreaturhald: ku1 001 Hans Thorgersen m g Husf Selveier Dagarbeider 67 (alder) Westby 002 Maren Olsdatter k g hans Kone 67 (alder) Spydeberg 003 Frederik Hansen m g Husf Inderst Snedker 30 (alder) Waaler 004 Berthe Olsdatter k g hans Kone 24 (alder) Waaler 005 Agna M. Frederiksdatter k ug deres Datter 3 (alder) Waaler 006 Ema A. Frederiksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Waaler Kirkebygden Skaarnæs 5, 7 7 Merknad: (S/L: 11/28) See 6de Side paa Søli. Eigar: Gaardbr Selveier Johan Olsen Utsæd: hv1/4 ru3/8 by1 ha5 po5, kreaturhald: he1 ku7 få3 sv1 001 Johan Olsen m g Husfader Gaardbr Selveier 41 (alder) Waaler 002 Elvine Hansdatter k g hans Kone 26 (alder) Waaler 003 Ole Johansen m ug Deres Søn 6 (alder) Waaler 004 Berthe Johansdatter k ug deres Datter 2 (alder) Waaler 005 Georg Eliasen m ug Tjenestedreng 15 (alder) Waaler 006 Halvor Svendsen m ug Allmisselem 40 (alder) Waaler Sjukdom: Sindssvag Varigheit: fra Barndom 007 Ingeborg Hansdatter k ug Lægdelem 61 (alder) Waaler Digitalarkivet - Arkivverket

11 Kirkebygden Skaarnæs nordre 6 5 Merknad: (S/L: 12/1) Eigar: Gaardbr Selveier Lars Frederiksen Utsæd: hv1/4 ru3/8 by3/4 ha4 1/2 er1/8 po14, kreaturhald: he1 ku5 få4 sv1 001 Lars Frederiksen m g Husfader Gaardbr Selveier 74 (alder) Moss 002 Maren Kristensdatter k g hans Kone 76 (alder) Laurdal i Jarlsberg 003 Johan Larsen m ug Deres Søn hjælper Faderen med 45 (alder) Laurdal i Jarlsberg Gaardsbruget 004 Jens Larsen m ug Deres Søn hjælper Faderen med 36 (alder) Eidanger Gaardsbruget 005 Inger Larsdatter k ug deres Datter 32 (alder) Eidanger Kirkebygden Strøm søndre 8 4 Merknad: (S/L: 12/6) Eigar: Gaardbr Selveier Arne Thoresen Utsæd: hv1/4 ru1/2 by1 1/2 ha6 po8, kreaturhald: he2 ku9 få5 sv1 001 Arne Thoresen m ug Husf Gaardbr Selveier 56 (alder) Waaler 002 Maren Andreasdatter k ug Bestyrer Huset for Eieren 43 (alder) Haabel 003 Trine Arnesdatter k ug deres Datter 16 (alder) Waaler 004 Nils Olsen m ug Tjenestegut 21 (alder) Waaler Kirkebygden Strømshaug 5 Merknad: (S/L: 12/10) Eigar: Husmd m Jord Arne Enersen Utsæd: ru1/8 by1/4 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 få1 001 Arne Enersen m g Husfader Husmd m Jord 54 (alder) Waaler 002 Olava Johannesdatter k g hans Kone 46 (alder) Waaler 003 Johan Arnesen m ug Deres Søn Skomager 24 (alder) Waaler 004 Lauritz Arnesen m ug Deres Søn Skræddergut 16 (alder) Waaler 005 Sofie Arnesdatter k ug deres Datter 12 (alder) Waaler Kirkebygden Strømsplads 5 Merknad: (S/L: 12/15) Eigar: Husmand Myrarbeider Ole Svendsen Utsæd: by1/16 po1, kreaturhald: få1 001 Ole Svendsen m g Husfader Husmand Myrarbeider 58 (alder) Sverige 002 Olea Nilsdatter k g hans Kone 51 (alder) Eidsberg 003 Sigvard Olsen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler 004 Lovise Larsdatter k ug Inderst 27 (alder) Waaler 005 Thorvald Anthonsen m ug hende Barn 3 (alder) Waaler Kirkebygden Strøm nordre 9 1 Merknad: (S/L: 12/20) Avlsgaard. Eigar: Gaardb Selveier German Larsen Utsæd: ru1/2 by2 ha4 po21, kreaturhald: he1 001 German Larsen m ug Gaardb Selveier 22 (alder) Waaler Kirkebygden Strømæs!! 4 Merknad: (S/L: 12/21) Eigar: Husmand m Jord Andreas Olsen Utsæd: hv1/8 ru1/8 by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku2 001 Andreas Olsen m g Husfader Husmand m Jord 37 (alder) Haabel 002 Kristine Andersdatter k g hans Kone 38 (alder) Waaler 003 Ole A. Andreasen m ug deres Barn 1 (alder) Waaler 004 Oline Kloppedalen k ug Almisselem 49 (alder) Waaler Folketeljinga Kirkebygden Kure 10a 3 Merknad: (S/L: 12/25) Eigar: Selveier Olea Jakobsdatter Utsæd: hv3/8 ru1/4 by1/2 ha5 po5, kreaturhald: he2 ku6 få3 001 Olea Jakobsdatter k e Selveier 63 (alder) Soner Annex til Westby Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Ole Jensen m ug hendes Søn hjælper Moderen med 31 (alder) Waaler Gaardsbruget 003 Anders Henriksen m ug Tjenestegut 25 (alder) Skibtvet Kirkebygden Kure 10b 4 Merknad: (S/L: 12/28) Eigar: Selveier Møller Johannes Kristensen Utsæd: hv1/8 by1/8 po1, kreaturhald: ku3 få1 001 Johannes Kristensen m g Husfader Selveier Møller 71 (alder) Haabel 002 Anne M. Johnsdatter k g hans Kone 71 (alder) Soner 003 Kristian Andreasen m ug Tjenestegut 17 (alder) Haabel 004 Elen M. Paulsdatter k ug Opfostringsbarn 7 (alder) Skauger i Jarlsberg Kirkebygden Ombudstvet vestre Merknad: (S/L: 12/32) Eigar: Gaardbr Selveier Kristian Hansen Side 12 Utsæd: hv1/2 ru3/4 by1 1/2 ha10 er1/4 po15, kreaturhald: he2 ku9 få7 sv1 001 Kristian Hansen m g Husfader Gaardbr Selveier 52 (alder) Waaler 002 Anne M. Kristiansdatter k g hans Kone 48 (alder) Waaler 003 Laura Kristiansdatter k ug deres Datter 26 (alder) Waaler 004 Helene Kristiansdatter k ug Husfaderens 23 (alder) Waaler Datter 005 Karoline Henriksdatter k ug hendes Barn 1 (alder) Waaler 006 Maren Kristiansdatter k ug Husfaderens 18 (alder) Waaler Datter 007 Helga Bolethe Kristiansdatter k ug Husfaderens 1 (alder) Waaler Datter 008 Karl Kristiansen m ug Husfaderens 17 (alder) Waaler Søn 009 August Kristiansen m ug Husfaderens 15 (alder) Waaler Søn 010 Thorvald Kristiansen m ug Husfaderens 13 (alder) Waaler Søn 011 Anthon Kristiansen m ug Husfaderens 9 (alder) Waaler Søn 012 Emil Kristiansen m ug Husfaderens 7 (alder) Waaler Søn 013 Henrik Kristiansen m ug Husfaderens 5 (alder) Waaler Søn 014 Klara Kristiansdatter k ug Husfaderens Datter 4 (alder) Waaler Kirkebygden Bagdal 11 8 Merknad: (S/L: 13/12) Eigar: Husmd Snedker Gulbrand Andersen Utsæd: hv1/16 ru1/16 by1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: ku3 001 Gulbrand Andersen m g Husfader Husmd Snedker 44 (alder) Rødnæs 002 Maren Johannesdatter k g hans Kone 47 (alder) Waaler 003 Anthon Gulbrandsen m ug Deres Søn Skomager 23 (alder) Waaler 004 Thorvald Gulbrandsen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler 005 Otto Gulbrandsen m ug Deres Søn 9 (alder) Waaler 006 Gina Gulbrandsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Waaler 007 Berthe Gulbrandsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Waaler 008 Anne M. Olsdatter k e Husfaderens Kones Moder 76 (alder) Gleminge Kirkebygden Ombudstvetøgd Merknad: (S/L: 13/20) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Andersen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1/2 ha3 er1/8 po3, kreaturhald: he1 ku4 få3 sv1 001 Hans Andersen m g Husfader Gaardbr Selveier 61 (alder) Waaler 002 Ingeborg Kristofersdatter k g hans Kone 61 (alder) Waaler Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Anders Hansen m ug Deres Søn 26 (alder) Waaler 004 Berthe M. Johannesdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Haabel Kirkebygden Ombudstvet nordre 13 7 Merknad: (S/L: 13/24) Eigar: Gaardbr Selveier Andreas Pedersen Utsæd: hv1/2 ru1/2 by1 ha7 po7, kreaturhald: he1 ku6 få5 001 Andreas Pedersen m g Husfader Gaardbr Selveier 53 (alder) Waaler 002 Anne K. Paulsdatter k g hans Kone 55 (alder) Waaler 003 Maren Andreasdatter k ug Deres Datter 21 (alder) Waaler 004 Johan Andreasen m ug Deres Søn 13 (alder) Waaler 005 Petter Andreasen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 006 Elisabeth Willadsdatter k f Inderst 56 (alder) Waaler 007 German Kristiansen m ug hendes Dattersøn 5 (alder) Waaler Kirkebygden Ombudstvetplads 13 6 Merknad: (S/L: 13/31) Eigar: Husmd Skomager Johannes Andreasen Utsæd: ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få1 001 Johannes Andreasen m g Husfader Husmd Skomager 38 (alder) Haabel Sjukdom: Sindssvag Varigheit: fra Karen H. Andersdatter k g hans Kone 41 (alder) Waaler 003 Anthon Johannesen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 004 Johan Johannesen m ug Deres Søn 7 (alder) Waaler 005 Ole Johannesen m ug Deres Søn 4 (alder) Waaler Merknad: Tvillinger. 006 Maren Johannesdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Waaler Merknad: Tvillinger Kirkebygden Ombudstvet søndre 14 5 Merknad: (S/L: 14/1) Eigar: Gaardbr Selveier Ole Andreasen Utsæd: hv1/2 ru1/2 by1 1/2 ha9 er1/8 po9, kreaturhald: he2 ku7 få5 sv1 001 Ole Andreasen m g Husfader Gaardbr Selveier 26 (alder) Haabel 002 Sofie Hansdatter k g hans Kone 25 (alder) Waaler 003 Augusta Hansdatter k ug Konens Søster 16 (alder) Waaler 004 Willads Hansen m ug Konens Broder Tjener 20 (alder) Waaler 005 Anne K. Svendsdatter k e Føderaadskone 76 (alder) Westby Kirkebygden Kobbel søndre 15 8 Merknad: (S/L: 14/6) Eigar: Selveier Else Madsdatter Utsæd: hv1/2 ru1 by2 ha12 er1/4 po12, kreaturhald: he4 ku16 få6 sv2 001 Else Madsdatter k e Selveier 84 (alder) Mosse Landsogn 002 Mathea Olsdatter k ug Tjenestepige 49 (alder) Haabel 003 Anne O. Olsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Waaler 004 Ingeborg Guttormsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Waaler 005 Ole P. Andersen m ug Tjenestegut 24 (alder) Moss 006 August Halvorsen m ug Tjenestegut 24 (alder) Waaler 007 Hans Mortensen m ug Tjenestegut 19 (alder) Haabel 008 Anne Svendsdatter k e Lægdslem 82 (alder) Waaler Kirkebygden Kobbelplads 15 5 Merknad: (S/L: 14/14) Eigar: Husmand m Jord Hans Elefsen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få1 001 Hans Elefsen m g Husfader Husmand m Jord 62 (alder) Onsø 002 Maren O. Henriksdatter k g hans Kone 43 (alder) Waaler 003 Olaves Hansen m ug Deres Søn 15 (alder) Waaler 004 Emilie Hansdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Waaler Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Elen M. Hansdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Waaler Kirkebygden Kobbelplads 15 9 Merknad: (S/L: 14/19) Eigar: Husmd Dagarbeider Ove Johannesen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: ku1 001 Berthe Gundersdatter k e Husmands Enke 75 (alder) Waaler 002 Ove Johannesen m g Husfader Husmd Dagarbeider 50 (alder) Waaler 003 Grethe Amundsdatter k g hans Kone 43 (alder) Waaler 004 Johan Ovesen m ug Deres Søn hjælper Faderen 20 (alder) Waaler 005 Hans Ovesen m ug Deres Søn hjælper Faderen 15 (alder) Waaler 006 Andreas Ovesen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 007 German Ovesen m ug Deres Søn 6 (alder) Waaler 008 Birgithe Ovesdatter k ug Deres Datter 18 (alder) Waaler 009 Anna K. Ovesdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Waaler Kirkebygden Kobbel østre søndre el Søli 16a, 16c 7 Merknad: (S/L: 14/28) Eigar: Gaardbr Selveier Berger Gulbrandsen Utsæd: hv1/8 by3/8 ha2 po4, kreaturhald: ku3 få1 001 Berger Gulbrandsen m g Husfader Gaardbr Selveier 43 (alder) Trygstad 002 Oline Olsdatter k g hans Kone 36 (alder) Waaler 003 Thorvald Bergersen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler 004 Olaves Bergersen m ug Deres Søn 12 (alder) Waaler 005 Emil Bergersen m ug Deres Søn 9 (alder) Waaler 006!! Bergersen* m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler Merknad: Udøbt Drengebarn. 007 Else Haakensdatter k e Føderaadskone 77 (alder) Waaler Kirkebygden Soli 16b 3 Merknad: (S/L: 15/1) Eigar: Selveier Kurvbinder Anthon Hansen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha3 po3, kreaturhald: ku1 001 Anthon Hansen m g Husfader Selveier Kurvbinder 31 (alder) Waaler 002 Anne K. Larsdatter k g hans Kone 25 (alder) Waaler 003 Kristine Svendsdatter k e Inderst 66 (alder) Ødemark Kirkebygden Søli (Skaarnæsplads) 5 (under), 7 9 (under Merknad: (S/L: 15/4) Tilhører Løbe No 5 og 7.%see6% Eigar: Husmand m Jord Mads Larsen Utsæd: ha1 po2, kreaturhald: 001 Mads Larsen m g Husfader Husmand m Jord 61 (alder) Waaler 002 Marthe Henriksdatter k g hans Kone 60 (alder) Moss 003 Lars Madsen m g Deres Søn Dagarbeider 44 (alder) Waaler Inderst 004 Johanne Frederiksdatter k g hans Kone 43 (alder) Haabel 005 Frederike Larsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Waaler 006 Laura Larsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Waaler 007 Lauritz Larsen m ug Deres Søn 7 (alder) Waaler 008 Martin Larsen m ug Deres Søn 4 (alder) Waaler 009 Anne H. Larsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Waaler Kirkebygden Kobbel vestre 17 0 Merknad: (S/L: 15/13) Samme Eier som L No 15 Bruges under Eet med L No 15 under hvilket ogsaa Udsæden herpaa er indtaget Kirkebygden Kobbel vestre* 6 Merknad: (S/L: 15/14) 001 Haaken Larsen m g Gaardsbestyrer for Eieren af 59 (alder) Waaler N Marie Olsdatter k g hans Kone 39 (alder) Haabel Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Agna Haakensdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Waaler 004 Laura Haakensdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Waaler 005 Berthe Haakensdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Waaler 006 Josefine Olsdatter k ug Konens Søster Tjener 21 (alder) Moss Kirkebygden Kobbel nordre 18 7 Merknad: (S/L: 15/20) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Olsen Utsæd: ru1/2 by1 ha10 er1/4 po10, kreaturhald: he3 ku10 få5 sv1 001 Hans Olsen m g Husfader Gaardbr Selveier 50 (alder) Waaler 002 Berthe Kristiansdatter k g hans Kone 56 (alder) Waaler 003 Karoline Hansdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Waaler 004 Anne Hansdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Waaler 005 Lauritz Hansen m ug Deres Søn Smed 27 (alder) Waaler 006 Lena Borgersdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Waaler 007 Kristofer Hansen m ug Tjenestedreng 19 (alder) Haabel Kirkebygden Koto 18 6 Merknad: (S/L: 15/27) Eigar: Husmand m Jord Martin Olsen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få1 001 Martin Olsen m g Husfader Husmand m Jord 31 (alder) Waaler 002 Kristine Olsdatter k g hans Kone 40 (alder) Spydeberg 003 Johan Martinsen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 004 Anthon Martinsen m ug Deres Søn 9 (alder) Waaler 005 Kristian Martinsen m ug Deres Søn 7 (alder) Waaler 006 Julie Martinsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Waaler Kirkebygden Braatenæs 18 3 Merknad: (S/L: 15/33) Eigar: Husmand m Jord Hans Larsen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få1 001 Hans Larsen m g Husfader Husmand m Jord 62 (alder) Waaler 002 Marthe Henriksdatter k g hans Kone 61 (alder) Soner Annex 003 August Larsen m ug Husfaderens Søn hjælper Faderen 27 (alder) Waaler Kirkebygden Braatenæs 3 Merknad: (S/L: 16/2) 001 Peder Pedersen m g Inderst Dagarbeider 50 (alder) Næs paa Rommerige 002 Kristiane Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Waaler 003 Marthe Olsdatter k e Almisselem 80 (alder) Spydeberg Kirkebygden Reshem 32a, 32b 12 Merknad: (S/L: 16/5) Eigar: Gaardbr Selveier Olaves Mikalsen Utsæd: hv1 ru1 by2 ha10 er1/4 po16, kreaturhald: he4 ku11 få8 sv2 001 Olaves Mikalsen m g Husfader Gaardbr Selveier 46 (alder) Spydeberg 002 Helene Olsdatter k g hans Kone 46 (alder) Spydeberg 003 Martinius Olavesen m ug Deres Søn hjælper Faderen 20 (alder) Waaler 004 Ove Olavesen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler 005 Magnus Olavesen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 006 Milla Olavesdatter k ug Deres Datter 20 (alder) Waaler 007 Anna Olavesdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Waaler 008 Margrethe Hansdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Waaler 009 Johannes Hansen m ug Inderst Skrædder 54 (alder) Waaler 010 Martin Hansen m ug Inderst Snedker 40 (alder) Waaler 011 Maren Hansdatter k ug deres Søster Husholderske 51 (alder) Waaler 012 Ager Hansdatter k e Deres Moder 82 (alder) Haabel Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Kirkebygden Reshemplads 32a, 32b 8 Merknad: (S/L: 16/17) Eigar: Husmand m Jord Kristen Frederiksen Utsæd: by1/8 ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku1 001 Kristen Frederiksen m g Husfader Husmand m Jord 40 (alder) Skibtvet 002 Kirstine Andersdatter k g hans Kone 37 (alder) Skibtvet 003 Grethe Kristensdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Skibtvet 004 Karen Kristensdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Waaler 005 Frederik Kristensen m ug Deres Søn 9 (alder) Spydeberg 006 Halvor Kristensen m ug Deres Søn 7 (alder) Spydeberg 007 Ole W. Kristensen m ug Deres Søn 5 (alder) Spydeberg 008 Theodor Kristensen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler Kirkebygden Lødeng østre 33a 0 Merknad: (S/L: 16/25) Eieren opført som Gaardsbestyrer under L N 17.E: Haaken Larsen på Kobbel vestre Eigar: Gaardsbestyrer Haaken Larsen Utsæd: by1/2 ha5 po8, kreaturhald: he Kirkebygden Lødeng østre 33b 9 Merknad: (S/L: 16/26) Eigar: Gaardbr Selveier Halvor Larsen Utsæd: hv1/8 ru1/4 by1 ha9 po9, kreaturhald: he1 ku4 få2 sv1 001 Halvor Larsen m g Husfader Gaardbr Selveier 46 (alder) Waaler 002 Kristine Thorbjørnsdatter k g hans Kone 38 (alder) Haabel 003 Thora Halvorsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Waaler 004 Lauritz Halvorsen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 005 Berthe Larsdatter k ug Husfaderens 38 (alder) Waaler Søster 006 Elen Larsdatter k ug Husfaderens 56 (alder) Waaler Søster 007 Alethe Eriksdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Waaler 008 Alethe Larsdatter k ug Tjenestepige 13 (alder) Waaler 009 Henrik Arvesen m ug Tjenestegut 20 (alder) Waaler Kirkebygden Wæhli 80 6 Merknad: (S/L: 17/1) Eigar: Gaardbr Selveier Karl Kristensen Utsæd: hv3/4 ru1 by3 ha10 er1/4 po10, kreaturhald: he3 ku15 få4 sv2 001 Karl Kristensen m e Husfader Gaardbr Selveier 42 (alder) Waaler 002 Anne K. Kristensdatter k ug Søster bestyrer Huset for Broderen 37 (alder) Waaler 003 Anders Andersen m ug Tjenestegut 24 (alder) Sverige 004 Karl J. Olsen m ug Tjenestegut 27 (alder) Svendal 005 Jakob Olsen m ug Tjenestegut 15 (alder) Waaler 006 Helene Hansdatter k ug Tjenestepige 29 (alder) Skibtvet Kirkebygden Wæhliødegaard 80 7 Merknad: (S/L: 17/7) Eigar: Husmd m Jord Ole Jakobsen Utsæd: hv1/8 ru1/4 by1/2 ha2 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku3 få3 001 Ole Jakobsen m g Husfader Husmd m Jord 52 (alder) Waaler 002 Berthe M. Willadsdatter k g hans Kone 51 (alder) Waaler 003 Johan Olsen m ug Deres Søn hjælper Faderen 19 (alder) Waaler 004 Karl A. Olsen m ug Deres Søn 10 (alder) Waaler 005 Anthon M. Olsen m ug Deres Søn 9 (alder) Waaler 006 Olava Olsdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Waaler 007 Maren J. Olsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Waaler Kirkebygden Wæhliplads 80 4 Merknad: (S/L: 17/14) Eigar: Husmand med Jord Hans Henriksen Utsæd: by1/2 ha2 po2, kreaturhald: ku2 få1 Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Hans Henriksen m ug Husmand med Jord 52 (alder) Waaler 002 Elen Olsdatter k ug hans Husholderske 36 (alder) Waaler 003 Marie Olsdatter k ug hendes Barn 8 (alder) Waaler 004 Olea Olsdatter k ug Almisselem 66 (alder) Waaler Kirkebygden Nordby 81a, 81b, 81c, 5 83a Merknad: (S/L: 17/18) Eigar: Gaardbr Selveier Anthon Olsen Utsæd: hv1/2 ru1 1/2 by2 ha8 er1/2 po8, kreaturhald: he3 ku10 sv2 001 Anthon Olsen m g Husfader Gaardbr Selveier 27 (alder) Raade 002 Marie Andreasdatter k g hans Kone 44 (alder) Raade 003 Theodor Jakobsen m ug Tjenestedreng 31 (alder) Raade 004 Johanne Hansdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Waaler 005 Maren Helgesdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Raade Kirkebygden Nordbybakken 81a, 81b, 81c, 4 83a Merknad: (S/L: 17/23) Eigar: Husmand m Jord Ole Kristiansen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku2 001 Ole Kristiansen m g Husfader Husmand m Jord 37 (alder) Waaler 002 Johanne Andersdatter k g hans Kone 41 (alder) Sverige 003 Karl J. Olsen m ug Deres Søn 12 (alder) Waaler 004 Anthon Olsen m ug Deres Søn 10 (alder) Waaler Kirkebygden Rasa 81a, 81b, 81c, 4 83a Merknad: (S/L: 17/27) Eigar: Husmand m Jord Svend Hansen Utsæd: ha1 po1, kreaturhald: ku1 001 Svend Hansen m g Husfader Husmand m Jord 66 (alder) Waaler 002 Else Svendsdatter k g hans Kone 65 (alder) Waaler 003 Karl Svendsen m ug Deres Søn 26 (alder) Waaler 004 Sigvard Svendsen m ug Deres Søn 18 (alder) Waaler Kirkebygden Solskinsbakken 81a, 81b, 81c, 2 83a Merknad: (S/L: 17/31) Eigar: Husmands Enke Berthe Knutsdatter Utsæd: po1/2, kreaturhald: 001 Berthe Knutsdatter k e Husmands Enke 83 (alder) Waaler 002 Kristian Olsen m ug hende Søn Dagarbeider 34 (alder) Waaler Kirkebygden Svartedal 81a, 81b, 81c, 3 83a Merknad: (S/L: 17/33) 001 Borger Larsen m g Husfader Husmand m Jord 65 (alder) Waaler 002 Berthe Hansdatter k g hans Kone 62 (alder) Waaler 003 Anne H. Borgersdatter k ug Deres Datter 20 (alder) Waaler Folketeljinga Kirkebygden Svartedal 7 Merknad: (S/L: 18/1) Eigar: Husmand m Jord Johan Olsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku2 001 Johan Olsen m g Husfader Husmand m Jord 34 (alder) Askjem 002 Anne K. Borgersdatter k g hans Kone 36 (alder) Krogstad 003 Hans Johansen m ug Deres Søn 10 (alder) Spydeberg 004 Hagebart Johansen m ug Deres Søn 8 (alder) Spydeberg 005 Thea Johansdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Waaler 006 Magnus Johansen m ug Deres Søn 4 (alder) Waaler Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Mina Johansdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Waaler Kirkebygden Nordbyødegaard 83b 3 Merknad: (S/L: 18/8) Eigar: Gaardbr Selveier Kristian Hansen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1/2 ha3 po2, kreaturhald: he1 ku2 få1 001 Kristian Hansen m g Husfader Gaardbr Selveier 65 (alder) Waaler 002 Helle Olsdatter k g hans Kone 65 (alder) Bærum 003 Kirstine Kristiansdatter k ug Deres Datter 19 (alder) Waaler Kirkebygden Kongshavn 81a (under) 3 Merknad: (S/L: 18/11) Tilhører 81a. Eigar: Husm m Jord Hans Larsen Utsæd: by1/8 ha1 po1/2, kreaturhald: ku1 001 Hans Larsen m g Husfader Husm m Jord 76 (alder) Rødnæs 002 Maren Nilsdatter k g hans Kone 59 (alder) Moss 003 Hans Martinsen m ug Opfostringsbarn 9 (alder) Raade Kirkebygden Navestad 84a 11 Merknad: (S/L: 18/14) Eigar: Gaardbr Selveier Karl Jakobsen Utsæd: hv3/4 ru1 3/8 by2 1/2 ha10 1/2 er1/2 po15, kreaturhald: he4 ku16 få6 sv2 001 Karl Jakobsen m g Husfader Gaardbr Selveier 37 (alder) Waaler 002 Mathilde Nilsdatter k g hans Kone 32 (alder) Moss 003 Elida Karlsdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Waaler 004 Kristian Karlsen m ug Deres Søn 2 (alder) Waaler 005 Kristen Karlsen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 006 Gunhild Hansdatter k e Tjenestepige 56 (alder) Svendal 007 Martine Andreasdatter k ug Tjenestepige 13 (alder) Waaler 008 Ole Svendsen m ug Tjenestegut 23 (alder) Svendal 009 Olaves Mathisen m ug Tjenestegut 20 (alder) Svendal 010 Andreas Olsen m g Qvægrøgter 57 (alder) Waaler 011 Hans Nilsen Hafnord m ug Logerende Snedker 30 (alder) Hole Ringerige Merknad: E: Personen er overført fra side Kirkebygden Navestadengen 84a 5 Merknad: (S/L: 18/24) Eigar: Husmand m Jord Anders Larsen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku2 001 Anders Larsen m g Husfader Husmand m Jord 31 (alder) Svendal 002 Mathea Andreasdatter k g hans Kone 26 (alder) Svendal 003 Johannes Andersen m ug Deres Søn 6 (alder) Waaler 004 Lauritz Andersen m ug Deres Søn 4 (alder) Waaler 005 Anthon Andersen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler Kirkebygden Navestadplads 84a 4 Merknad: (S/L: 18/29) Eigar: Husm m Jord Gustav Pedersen Utsæd: by1/4 ha1 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku2 001 Gustav Pedersen m g Husfader Husm m Jord 25 (alder) Waaler 002 Anne M. Hansdatter k g hans Kone 29 (alder) Svendal 003 Jakob Gustavsen m ug Deres Søn 5 (alder) Waaler 004 Maren Gustavsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Waaler Kirkebygden Hauger 85a 3 Merknad: (S/L: 19/1) Eigar: Gaardbr Selveier Mikal Nilsen Utsæd: hv1/8 ru1/2 by1 ha5 po6 1/2, kreaturhald: he1 ku7 001 Mikal Nilsen m g Husfader Gaardbr Selveier 31 (alder) Waaler 002 Elen Kristiansdatter k g hans Kone 32 (alder) Waaler 003 Olea Andersdatter k ug Tjenestepige 41 (alder) Waaler Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Kirkebygden Haugerplads 85a 4 Merknad: (S/L: 19/4) Eigar: Husmand m Jord Jens Olsen Utsæd: by3/8 ha1 po1 1/4, kreaturhald: ku1 001 Jens Olsen m g Husfader Husmand m Jord 34 (alder) Haabel 002 Olea Kristensdatter k g hans Kone 36 (alder) Svendal 003 Ole Jensen m ug Deres Søn 8 (alder) Waaler 004 Olaves Wilhelmsen m ug Konens Søn 15 (alder) Waaler Kirkebygden Hauger 85d 6 Merknad: (S/L: 19/8) Eigar: Gaardbr Selveier Martin Frederiksen Utsæd: ru1 3/4 by1 3/4 ha4 3/4 po4, kreaturhald: he2 ku7 få2 001 Martin Frederiksen m g Husfader Gaardbr Selveier 28 (alder) Waaler 002 Hanna Kristensdatter k g hans Kone 27 (alder) Haabel 003 Kristian Martinsen m ug Deres Søn 2 (alder) Waaler 004 Søren J. Martinsen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 005 Johanne Hansdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Spydeberg 006 Augusta Nilsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Svendal Kirkebygden Hauger 85c 4 Merknad: (S/L: 19/14) Eigar: Gaardbr Selveier Frederik Jørgensen Utsæd: ru3/8 by1/4 ha5 po3, kreaturhald: ku5 001 Frederik Jørgensen m g Husfader Gaardbr Selveier 54 (alder) Waaler 002 Ingeborg Thorersdatter k g hans Kone 50 (alder) Waaler 003 Ole Frederiksen m ug Deres Søn hjælper Faderen med 22 (alder) Waaler Gaardsbr 004 Emilie Frederiksdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Waaler Kirkebygden Stanger 86a 7 Merknad: (S/L: 19/18) Eigar: Gaardbr Selveier Kristian Nilsen Utsæd: hv3/8 ru3/8 by1 1/4 ha6 er1/8 po8, kreaturhald: he2 ku12 få5 sv2 001 Kristian Nilsen m g Husfader Gaardbr Selveier 46 (alder) Waaler 002 Maren Pedersdatter k g hans Kone 38 (alder) Waaler 003 Berthe Kristiansdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Waaler 004 Anne Kristiansdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Waaler 005 Hulda Kristiansdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Waaler 006 Augusta Kristiansdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Waaler 007 Karl Kristiansen m ug Deres Søn 5 (alder) Waaler Kirkebygden Lahelle 86b 0 Merknad: (S/L: 19/25) Samme Eier som 86c bruges under Eet. Eigar: Gaardbr Selveier Andreas Nilsen Utsæd: hv1/4 ru1/8 by1/4 ha3 po2, kreaturhald: Kirkebygden Stanger 86c 6 Merknad: (S/L: 19/26) Eigar: Gaardbr Selveier Andreas Nilsen Utsæd: hv1/4 ru3/8 by1/2 ha4 po6, kreaturhald: he1 ku7 få4 001 Andreas Nilsen m ug Gaardbr Selveier 59 (alder) Waaler 002 Grethe Gustavsdatter k ug hans Husholderske 23 (alder) Waaler 003 Lena Simensdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Waaler 004 Ole Andreasen m ug Tjenestegut 23 (alder) Waaler %Rygge% 005 Olea Johannesdatter k ug Lægdslem 70 (alder) Waaler 006 Martin Olsen m ug Opfostringsbarn 8 (alder) Rygge Kirkebygden Stanger 86d 4 Merknad: (S/L: 19/32) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Nilsen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1 ha4 er1/4 po2, kreaturhald: he1 ku6 få3 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Hans Nilsen m e Husfader Gaardbr Selveier 60 (alder) Waaler 002 Nils Hansen m g hans Søn 22 (alder) Waaler Inderst 003 Emilie Kristiansdatter k g hans Kone 20 (alder) Waaler 004 Anne Nilsdatter k e Eierens Søster 62 (alder) Waaler Kirkebygden Holm søndre 87a 11 Merknad: (S/L: 20/1) Eigar: Gaardbr Selveier Ole Larsen Utsæd: ru3/4 by1 1/4 po13, kreaturhald: he5 ku10 få8 sv1 001 Ole Larsen m g Husfader Gaardbr Selveier 52 (alder) Waaler 002 Lovise Andersdatter k g hans Kone 49 (alder) Waaler 003 Anders Olsen m ug Deres Søn 25 (alder) Waaler 004 Lauritz Olsen m ug Deres Søn 12 (alder) Waaler 005 Berthe Olsdatter k ug Deres Datter 20 (alder) Waaler 006 Laura Olsdatter k ug Deres Datter 18 (alder) Waaler 007 Gunhild Olsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Waaler 008 Martin Ingebretsen m ug Tjenestegut 27 (alder) Waaler 009 Anthon Hansen m ug Tjenestegut 30 (alder) Waaler 010 Hans Johannesen m ug Tjenestegut 13 (alder) Waaler 011 Alethe Johansdatter k ug Opfostringsbarn 17 (alder) Moss Kirkebygden Bredengen 87b 0 Merknad: (S/L: 20/12) Bruges under Eet med Nordre Weidal Eieren Erik Weidal. Eigar: Erik Weidal Utsæd: ha4, kreaturhald: Kirkebygden Bredengen 87c 0 Merknad: (S/L: 20/13) Bruges under Eet med 87a Eieren Ole Holm. Eigar: Ole Holm Utsæd: ha4, kreaturhald: Kirkebygden Bredengen 87c 3 Merknad: (S/L: 20/14) 001 Kristiane Eriksdatter k e Inderst 38 (alder) Skibtvet 002 Berthe Olsdatter k ug hendes Datter 13 (alder) Waaler 003 Godtvald Martinsen m ug hendes Søn 2 (alder) Waaler Kirkebygden Nybraate 87d 7 Merknad: (S/L: 20/17) Eigar: Selveier Skomager Karl Svendsen Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po3, kreaturhald: ku2 001 Karl Svendsen m g Husfader Selveier Skomager 40 (alder) Waaler 002 Grethe Gislesdatter k g hans Kone 49 (alder) Waaler 003 Grethe Karlsdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Waaler 004 Anne H. Karlsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Waaler 005 Georg Karlsen m ug Deres Søn 10 (alder) Waaler 006 Svend Karlsen m ug Deres Søn 8 (alder) Waaler 007 Karl T. Karlsen m ug Deres Søn 4 (alder) Waaler Kirkebygden Holm nordre 88a 0 Merknad: (S/L: 20/24) Bruges under Eet med 87a Eieren Ole Holm. Eigar: Ole Holm Utsæd: ru3/4 by3 1/4 ha8 po1 1/2, kreaturhald: Kirkebygden Bredengen 88b 0 Merknad: (S/L: 20/25) Bruges under Eet med 87a Eieren Ole Holm Kirkebygden Bredengen 88b 7 Merknad: (S/L: 20/26) Eigar: Husmand m Jord Hans Hansen Utsæd: ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku1 001 Hans Hansen m g Husfader Husmand m Jord 39 (alder) Waaler 002 Maren Kristensdatter k g hans Kone 44 (alder) Svendal Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 August Hansen m ug Deres Søn 13 (alder) Svendal 004 Karl Hansen m ug Deres Søn 11 (alder) Svendal 005 Georg Hansen m ug Deres Søn 7 (alder) Svendal 006 Julie Hansdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Svendal 007 Mina Hansdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Svendal Kirkebygden Westland 89a 12 Merknad: (S/L: 23/1) Eigar: Gaardbr Selveier Andreas Olsen Utsæd: hv2 ru2 by4 ha19 er1 po15, kreaturhald: he6 ku21 få8 sv3 001 Andreas Olsen m g Husfader Gaardbr Selveier 52 (alder) Waaler 002 Helene Amundsdatter k g hans Kone 46 (alder) Waaler 003 Hageman Andreasen m ug Deres Søn 21 (alder) Waaler 004 Magnus Andreasen m ug Deres Søn 19 (alder) Waaler 005 Karl Andreasen m ug Deres Søn 16 (alder) Waaler 006 Hjalmar Andreasen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler 007 Sigvard Andreasen m ug Deres Søn 8 (alder) Waaler 008 Grethe Andreasdatter k ug Deres Datter 18 (alder) Waaler 009 Hulda Andreasdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Waaler 010 Johan Andersen m ug Tjenestegut 21 (alder) Waaler 011 Gunhild Ingebretsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Waaler 012 Laura Olsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Waaler Kirkebygden Westlandplads 89a 7 Merknad: (S/L: 23/13) Eigar: Husmand m Jord Tollef %Svend% Hansen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 001 Tollef %Svend% Hansen m g Husfader Husmand m Jord 40 (alder) Moss 002 Anne M. Andersdatter k g hans Kone 40 (alder) Westby 003 Anthon J. Tollefsen m ug Deres Søn 13 (alder) Waaler 004 Martin H. Tollefsen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 005 Oluf Tollefsen m ug Deres Søn 9 (alder) Waaler 006 Annethe Tollefsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Waaler 007 Laura Tollefsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Waaler Kirkebygden Westlandplads 89a 5 Merknad: (S/L: 23/20) Eigar: Husmand m Jord Syver Johannesen Utsæd: hv1/8 by1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 001 Syver Johannesen m g Husfader Husmand m Jord 37 (alder) Skibtvet 002 Ingeborg H. Halvorsdatter k g hans Kone 35 (alder) Waaler 003 Johan Syversen m ug Deres Søn 6 (alder) Waaler 004 Anthon M. Syversen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 005 Helga Syversdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Waaler Kirkebygden Westlandkilen 89a 1 Merknad: (S/L: 23/25) Eigar: Husmand m Jord Lars Larsen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: 001 Lars Larsen m e Husmand m Jord 78 (alder) Waaler Kirkebygden Westlandkilen 89a 5 Merknad: (S/L: 23/26) Eigar: Husm m Jord Kristian Johannesen Utsæd: hv1/16 by1/4 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 001 Kristian Johannesen m g Husfader Husm m Jord 54 (alder) Aas 002 Elen Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Waaler 003 Johan Kristiansen m ug Deres Søn 19 (alder) Waaler 004 Ole Kristiansen m ug Deres Søn 8 (alder) Waaler 005 Svend Kristiansen m ug Deres Søn 6 (alder) Waaler Folketeljinga Kirkebygden Berg østre Vestland 90, 89b 10 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0137 Merknad: (S/L: 24/1) Eigar: Gaardbr Selveier Anthon Andersen Utsæd: hv1/2 ru3/4 by1 1/2 ha7 po6, kreaturhald: he3 ku6 få3 sv1 001 Anthon Andersen m g Husfader Gaardbr Selveier 36 (alder) Waaler 002 Laura Hansdatter k g hans Kone 22 (alder) Waaler 003 Anne H. Anthonsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Waaler 004 Amalie Andreasdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Westby 005 Hulda Johannesdatter k ug Tjenestepige 9 (alder) Waaler 006 Hans Kristiansen m ug Tjenestegut 29 (alder) Waaler 007 Ole Johannesen m ug Tjenestegut 17 (alder) Waaler 008 Johannes Willadsen m ug Føderaadsmand 50 (alder) Waaler 009 Peder Hansen m e Logerende Snedker 44 (alder) Waaler 010 Lars Nilsen m g Logerende Dagarbeider 28 (alder) Waaler Kirkebygden Berg østre Vestland Bergplads 90, 89b 3 Merknad: (S/L: 24/11) Eigar: Husmand m Jord Hans Kristiansen Utsæd: by1/4 ha1 po1 1/4, kreaturhald: ku1 001 Hans Kristiansen m g Husfader Husmand m Jord 40 (alder) Waaler 002 Anne Andersdatter k g hans Kone 40 (alder) Waaler 003 Hageman Hansen m ug Deres Søn 14 (alder) Waaler Kirkebygden Berg østre Vestland 90, 89b 3 Merknad: (S/L: 24/14) Eigar: Husmand m Jord Kristian Svendsen Utsæd: ha7/8 po2, kreaturhald: ku1 001 Kristian Svendsen m g Husfader Husmand m Jord 34 (alder) Waaler 002 Olava Hansdatter k g hans Kone 23 (alder) Waaler 003 Sofie Kristiansdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Waaler Kirkebygden Berg vestre 91 3 Merknad: (S/L: 24/17) Eigar: Gaardbr Selveier Lauritz Larsen Utsæd: hv1/4 ru1 by2 1/2 ha5 po4, kreaturhald: he2 ku10 få4 001 Lauritz Larsen m ug Gaardbr Selveier 37 (alder) Waaler 002 Martin Larsen m ug Gaardbr Selveier 32 (alder) Waaler 003 Ingeborg Andersdatter k e Deres Moder 64 (alder) Spydeberg Kirkebygden Bergskoven 91 9 Merknad: (S/L: 24/20) Eigar: Husm Skomager Andreas Hansen Utsæd: ru1/16 by1/16 ha3/4 po3, kreaturhald: ku3 001 Andreas Hansen m g Husfader Husm Skomager 49 (alder) Skibtvet 002 Inger M. Olsdatter k g hans Kone 45 (alder) Skibtvet 003 Agnethe Andreasdatter k ug Deres Datter 20 (alder) Waaler 004 Berthe Andreasdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Waaler 005 Olava Andreasdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Waaler 006 Olaves Andreasen m ug Deres Søn Skomager 22 (alder) Waaler 007 Hans K. Andreasen m ug Deres Søn 17 (alder) Waaler 008 Henrik Andreasen m ug Deres Søn 12 (alder) Waaler 009 Johan Andreasen m ug Deres Søn 2 (alder) Waaler Kirkebygden Sandaas 91 4 Merknad: (S/L: 24/29) 001 Karen Mondsdatter k e Husmands Enke uden Jord 78 (alder) Waaler 002 Inger M. Olsdatter k ug hendes Datter 29 (alder) Waaler 003 Allexander C. Andreasen m ug Datterens Barn 5 (alder) Waaler 004 Marie Larsdatter k ug Tjenestepige for Eierne 30 (alder) Waaler Kirkebygden Skallerød Merknad: (S/L: 25/1) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Eigar: Gaardbr Selveier Thorkild Johannesen Utsæd: hv1/4 ru3/8 by1 ha5 po7, kreaturhald: he1 ku2 001 Thorkild Johannesen m g Husfader Gaardbr Selveier 43 (alder) Waaler 002 Karen M. Olsdatter k g hans Kone 32 (alder) Waaler 003 Augusta Thorkildsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Waaler 004 Karoline Thorkildsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Waaler 005 Edvard Thorkildsen m ug Deres Søn 5 (alder) Waaler 006 Magnus Thorkildsen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 007 Edvard Olsen m ug Tjenestegut 23 (alder) Spydeberg 008 Elen M. Andersdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Waaler 009 Augusta Larsdatter k ug Tjenestepige 13 (alder) Waaler Kirkebygden Kalverød 94a 8 Merknad: (S/L: 25/10) Eigar: Gaardbr Selveier Kristian Johannesen Utsæd: ru1/4 by1/2 ha4 po5, kreaturhald: ku3 få1 001 Kristian Johannesen m g Husfader Gaardbr Selveier 44 (alder) Spydeberg 002 Karen Andersdatter k g hans Kone 34 (alder) Waaler 003 Johan Kristiansen m ug Deres Søn 16 (alder) Waaler 004 Hageman Kristiansen m ug Deres Søn 11 (alder) Waaler 005 Karl Emil Kristiansen m ug Deres Søn 1 (alder) Waaler 006 Augusta Kristiansdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Waaler 007 Berthe Kristiansdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Waaler 008 Hulda Kristiansdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Waaler Kirkebygden Kalverød 94b 5 Merknad: (S/L: 25/18) Eigar: Gaardbr Selveier Svend Olsen Utsæd: hv1/8 ru1/4 by1/2 ha4 po5, kreaturhald: he1 ku3 001 Svend Olsen m g Husfader Gaardbr Selveier 40 (alder) Waaler 002 Helene Andersdatter k g hans Kone 38 (alder) Waaler 003 Ole Almar Svendsen m ug Deres Søn 2 (alder) Waaler 004 Marie Nilsdatter k e Føderaadskone 63 (alder) Waaler 005 Laura Kristiansdatter k ug Tjenestepige 11 (alder) Waaler Kirkebygden Lyserød (Tangen) 95 0 Merknad: (S/L: 25/23) Bruges under Eet med No 4a Kirkebygden Fledsberg nordre 96 4 Merknad: (S/L: 25/24) Eigar: Gaardbr Selveier Hans Erlandsen Utsæd: hv2 ru1 1/2 by4 ha8 po10, kreaturhald: he3 ku12 få7 sv2 001 Hans Erlandsen m g Husfader Gaardbr Selveier 66 (alder) Aas 002 Anne S. Hansdatter k g hans Kone 74 (alder) Aas 003 Anthon Hansen m ug Deres Søn 34 (alder) Waaler 004 Julie Hansdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Waaler Kirkebygden Fledsberg nordre 96 5 Merknad: (S/L: 25/28) 001 Lauritz Hansen m g Deres Søn Forpagter 30 (alder) Waaler 002 Janethe Johannesdatter k g hans Kone 29 (alder) Westby 003 Trine S. Lauritsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Waaler 004 Karen E. Iversdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Skibtvet 005 Augusta Johannesdatter k ug Lægdslem 30 (alder) Waaler Folketeljinga Kirkebygden Fledsbergplads (Turn) 96 6 Merknad: (S/L: 26/1) Eigar: Husmand m Jord Lars Frederiksen Utsæd: by1/4 ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 001 Lars Frederiksen m g Husfader Husmand m Jord 41 (alder) Skibtvet 002 Helene Mathisdatter k g hans Kone 38 (alder) Waaler Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer