Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 37

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 424 (kvinner: 239, menn: 185) Bustader: 71 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 161 (kvinner: 93, menn: 68) Bustader i krinsen: 31 Krins: 001 Herred/by: Ulvundeidet Folketeljinga Opdøl Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eystein O. Opdøl m e b Hf Gårdbruger S 1860 Sundal Rom N S 002 Olina T. Trædal k ug b Tj Husholderske 1869 Sundal N S 003 Marit E. Opdøl k ug b D Datter 1890 Ålvundeid N S 004 Engel A Melkild m ug b Tj Tjenestedreng, 1855 Øksendal Rom N S jordbrugsarbeider 005 Bernhard L. Krogshavn m ug b Tj Tjenestedreng, 1884 Sundal N S jordbrugsarbeider 006 Peder P. Gjersvold m ug b Leiearbeider Sten = og jordbrugsarbeider 1865 Ålvundeid N S 007 Ole L. Mele m ug b Tj Gjætergut 1887 Sundal N S 008 Henrik N. Brændhaug m g mt Husmand og dagarbeider 1820 Øksendal N S Sedvanleg bustad: Pladsen Brændhaug i Ulvundeidet 009 Søborg T. Inderdal k ug b Tj Tjenestepige, budeie 1862 Opdal ST N S 010 Marit H. Opdøl k ug b Tj Tjenestepige, underbudeie 1882 Ålvundeid N S 011 Marit P. Gjersvold k ug b Tj Tjenestepige Husarbeide 1860 Ålvundeid N S 012 Mali F. Mo k ug b Tj Tjenestepige Husarbeide 1874 Ålvundeid N S 013 Karen P. Opdølshagen k ug b Tj Ærendspige 1888 Ålvundeid N S 014 Helge O. Furu k ug b Tj Tjenestepige 1835 Sundal N S Nøstbøen Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Halvorsen m g b Hf Husmand uden jord, snedker 1848 Øksendal Rom N S 002 Gunni Halvorsen k g b Hm Husmandskone 1864 Nesset Rom N S Nøstbøen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver I. Nøstbø m g b Hf Husmand m J 1831 Nesset Rom N S 002 Dordi I. Nøstbø k g b Hm Husmandskone 1834 Sundalen Rom N S 003 Brit I. Nøstbø k ug b D Arbeiderske 1862 Ålvundeid N S 004 Johanna I. Nøstbø k ug f D Arbeiderske 1872 Ålvundeid N S Sannsynleg opphaldstad: Dale Kristiansund Opdølsnøstene Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen Rødseth m g b Hf Handelsbetjent 1862 Ålvundeid N S 002 Elisabet Rødseth k g b Hm Jordemoder 1865 Ålvundeid N S 003 Lorentz Rødseth m ug b S søn 1894 Ålvundeid N S 004 Ane Rødseth k ug b D datter 1895 Ålvundeid N S 005 John Rødseth m ug b S søn Ålvundeid N S 006 Elisabet M. Flaa k ug b Tj Tjenestepige 1860 Øksendal Rom N S 007 John K. Valsetløkken m e b FL Maler 1833 Ålvundeid N S 008 John Gjeldnes m ug mt Havde Skomager 1873 Stangvik Rom N S midlertidig beskjeftigelse som skomagere Sedvanleg bustad: Sundalen 009 Ole Gjeldnes m ug mt Havde Skomager 1883 Stangvik N S midlertidig beskjeftigelse som skomagere Sedvanleg bustad: Sundalen 010 Nils A Graven m ug mt Havde Skomager 1881 Sverige N S midlertidig beskjeftigelse Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1562 Ulvundeidet som skomagere Sedvanleg bustad: Sundalen 011 Olena O Rødseth k ug b EL arbeiderske 1841 Ålvundeid N S Merknad: Sidebygningen: [felt 2] Opdølsnøstene Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tore L. Opdøl m ug b Hf Husmandspladsbruger m J 1863 Ålvundeid N S 002 Helge L. Opdøl k ug b Tj Tjenestepige budeie 1856 Ålvundeid N S 003 Lisbet L Opdøl k ug b Tj Husholderske 1866 Ålvundeid N S 004 Ole H Opdøl m ug b FL Hørende til familien 1886 Ålvundeid N S 005 Gunhild T Opdøl k e b Husmandsenke pladsbesidder 1827 Ålvundeid N S Opdølsnøstene Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan J. Bråten m g b Hf Husmand uden jord 1828 Ålvundeid N S dagarbeider 002 Ildri T. Bråten k g b Hm Husmandskone 1826 Sundal Rom N S 003 John J. Bråten m ug b S Blikkenslager 1855 Ålvundeid N S 004 Anne J Bråten k ug b D Arbeiderske 1852 Ålvundeid N S Opdølsnesset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gunder E. Opdølsnæsset m ug b Hf Husmand m J og poståbner 1838 Øksendal Rom N S 002 Sigrid A. Melkild k ug b Tj Husholderske 1848 Øksendal N S 003 Ildri J. Opdølsnæsset k ug b Tj Tjenestepige 1882 Ålvundeid N S Opdølsgjelden Under Henrik J. Opdølsgjelden m g b Hf Husmand m J og dagarbeider 1861 Ålvundeid N S 002 Lisabet L. Opdølsgjelden k g b Hm Husmandskone 1857 Ålvundeid N S 003 Mari H. Opdølsgjelden k ug b D Datter 1888 Ålvundeid N S 004 Knut H. Opdølsgjelden m ug b S Søn 1890 Ålvundeid N S 005 Magnhild H. Opdølsgjelden k ug b D Datter 1895 Ålvundeid N S Opdølsbrækken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvard A Opdøl m g b Hf Husmand uden jord og 1858 Ålvundeid N S dagarbeider 002 Olina O. Opdøl k g b Hm Husmandskone 1858 Ålvundeid N S 003 Anders H. Opdøl m ug b S Søn 1890 Ålvundeid N S Skrædderstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders H. Opdøl m g b Hf Husmand m J 1835 Sundal Rom N S 002 Rakel O. Opdøl k g b Hm Husmandskone 1835 Ringebu Krs N S 003 Gunnar A. Opdøl m g b S Skomager og dagarbeider 1863 Ålvundeid N S 004 Brit A. Opdøl k ug b D Syerske 1869 Ålvundeid N S 005 Beret A. Opdøl k ug b D Tjenestepige 1872 Ålvundeid N S 006 Ole N. Opdøl m ug b Søn til no Ålvundeid N S Matiasbrækken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Paul J. Opdøl m g b Hf Husmand uden jord 1854 Ålvundeid N S snedkerarbeider 002 Ragnhild O Opdøl k g b Hm Husmandskone 1853 Øksendal Rom N S Opdølstrø Under Ole L. Opdølstrø m e b Hf Husmand m J 1818 Sundal Rom N S 002 Marit S. Haugen k e b Tj Husholderske 1838 Ålvundeid N S Opdølshagen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder O. Opdølshagen m g b Hf Husmand uden jord 1859 Ålvundeid N S dagarbeider 002 Maria E. Opdølshagen k g b Hm Husmandskone 1868 Ålvundeid N S 003 Guro P. Opdølshagen k ug b D Datter 1891 Ålvundeid N S 004 Marit P. Opdølshagen k ug b D Datter 1893 Ålvundeid N S 005 Lisabet P. Opdølshagen k ug b D Datter 1895 Ålvundeid N S 006 Olav P. Opdølshagen m ug b S Søn 1898 Ålvundeid N S 007 Lucie N. Moe k ug b EL Dagarbeiderske ved gårdsarbeide 1841 Ålvundeid N S Gjersvold Erik E. Gjersvold m ug b Hf Gårdbruger S 1841 Ålvundeid N S 002 Marit J. Børset k ug b Tj Husholderske 1869 Ålvundeid N S 003 Helge Iversdatter k ug b EL Arbeiderske 1824 Sundalen Rom N S 004 Marit Opdølsgjelden k ug b Tj Tjenestepige budeie 1830 Ålvundeid N S 005 Knut A Gjersvold m ug b Tj Tjenestedreng landbrugsarbeide 1882 Ålvundeid N S Skrædderstuen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders O Jordal m g b Hf Husmand uden jord 1854 Øksendal Rom N S dagarbeider 002 Marit O. Jordal k g b Hm Husmandskone 1851 Ålvundeid N S 003 Karen A Gjersvold k ug b D Datter 1886 Ålvundeid N S 004 Anders A Gjersvold m ug b S Søn 1890 Ålvundeid N S 005 Magnhild A Gjersvold k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S 006 Martinus A. Gjersvold m ug b S Søn 1894 Ålvundeid N S Gjersvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars M. Brækken m e b Hf Gårdbruger S 1851 Stangvik Rom N S 002 Ildri O. Gjersvold k g b Tj Husholderske 1860 Ålvundeid N S 003 Guro L. Brækken k ug b D Datter 1895 Stangvik N S 004 Marit J. Dalsbø k ug b Tj Tjenestepige 1889 Ålvundeid N S 005 Mari H. Opdølsgjelden k ug b Tj Tjenestepige budeie 1836 Ålvundeid N S 006 Udøbt pige k ug b D Husholderskens datter (no 2) Ålvundeid N S 007 Anders P. Dalsbø m ug b Hf Kårmand 1827 Ålvundeid N S Merknad: Kårstuen: [felt 2] 008 Anne K. Holten k ug b FL Husholderske 1832 Ålvundeid N S Nyløkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver E. Nyløkken m g b Hf Gårdbruger S 1848 Ålvundeid N S 002 Magnhild L. Nyløkken k g b Hm Gårdmandskone 1842 Ålvundeid N S 003 Mali O. Nyløkken k e b EL Arbeiderske 1833 Øksendal Rom N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1562 Ulvundeidet 004 Guro J Inderdal k ug b Tj Tjenestepige 1887 Ålvundeid N S Mo Einar P. Moe m ug b Hf Gårdbruger S 1866 Ålvundeid N S 002 Guro P. Moe k ug b Tj Husholderske 1854 Ålvundeid N S 003 Ane N. Moe k ug b Tj Tjenestepige 1881 Ålvundeid N S 004 Gjertrud A. Moe k e b FL Gårdmandsenke 1824 Ålvundeid N S 005 Rannei P. Moe k ug b FL Datter til no Ålvundeid N Trusamf.: Sjukdom: Aa Mo - skolegaard Lars Halvorsen Holm m g b husfar lærer, kirkes.,jordbruger 1857 Veø - Romsdal N S 002 Thora Olsdatter Holm k g b husmor Lærer = og kirkesangerkone 1861 Lom Krs N S 003 Hallvard Larsen Holm m ug b søn Søn 1886 Lom N S 004 Gudrun Larsdt. Holm k ug b datter Datter 1888 Lom N S 005 Maria Larsdtr. Holm k ug b datter Datter 1890 Lom N S 006 Marit Larsdt. Holm k ug b datter Datter 1897 Lom N S 007 Olav Larsen Holm m ug b søn Søn Ålvundeid N S 008 Olina Halvorsd. Ottem k ug b tjenestepige kreaturstel og husgjerning 1874 Sundal Rom N S 009 Helga E. Sæter k b EL Folkeskolelærerinde 1874 Øksendal Rom N S Mo Fredrik L. Moe m g b Hf Gårdbruger S 1835 Ålvundeid N S 002 Helge E. Moe k g b Hm Gårdbrugerkone 1841 Ålvundeid N S 003 Marit F. Moe k ug b D Syerske datter 1869 Ålvundeid N S 004 Lars F. Moe m ug f S Skomager søn 1871 Ålvundeid N S Sannsynleg opphaldstad: Nerdal i Ulvundeidet 005 Sigrid F. Moe k ug b D Budeie datter 1877 Ålvundeid N S 006 Ole F. Moe m ug b S Søn udfører alm. tjenerarbeide 1883 Ålvundeid N S Mo Paul E Nerdal m g b Hf Gårdbruger 1832 Ålvundeid N S 002 Eli P. Nerdal k g b Hm Gårdmandskone 1838 Ålvundeid N S 003 Marit P. Mo k ug b D Hjemmeværende datter 1867 Ålvundeid N S Budeie 004 Peder P. Mo m ug b S Hjemmeværende søn Alm. jordbrugsarbeider 1873 Ålvundeid N S Mo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver S. Moe m e b Hf Gårdeier S 1835 Øksendal Rom N S 002 Steinar I Mo m ug b S Gårdbruger 1870 Ålvundeid N S 003 Rannei I Mo k ug b D Husholderske 1859 Ålvundeid N S 004 Brit I Mo k ug b D Budeie 1868 Ålvundeid N S 005 Anne Valset k ug b Tj Tjenestepige 1885 Ålvundeid N S 006 Fredrik Kvande m g mt Logerende. Hf. Snedker 1839 Stangvik Rom N S i sit hjem Sedvanleg bustad: Stangvik Petrøen Under Steinar Johnsen Mo m g b Hf Husmand og rentenist 1841 Ålvundeid N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Johanna Hågensdatter Mo k g b Hm Husmandskone 1836 Øksendal Rom N S 003 Hågen Simonhjel m e b FL Fattiglem 1809 Øksendal N S 004 Lisabet N. Trinnet k ug b L Arbeiderske 1860 Ålvundeid N S 005 Ellen A. Trinnet k ug b L Datter til no Ålvundeid N S Ulvundeidets meieri Under 31 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders O Rødset m ug b Fører felles Regnskapsfører og maskinist 1857 Ålvundeid N S husholdning. ved Ulvundeidets meieri 002 Rannei G Dalsbø k ug b Fører felles Meierske ved Ulvundeidets 1872 Ålvundeid N S husholdning. 003 Nikoline L Seljebø k ug b Fører felles husholdning. meieri Undermeierske ved Ulvundeidets meieri 1876 Stangvik Rom N S Mogjelden Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg N. Mogjelden k b Hm Husmandsenke arbeiderske 1827 Ålvundeid N S Mo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars S. Moe m g b Hf Gårdbruger S 1832 Øksendal Rom N S 002 Anne O. Moe k g b Hm Gårdmandskone 1834 Tingvold Rom N S 003 Inger O. Rimstad k ug mt B Arbeiderske 1829 Tingvold N S Sedvanleg bustad: Tingvold 004 Sigrid L. Moe k ug b D Hjemmeværende datter 1874 Ålvundeid N S Tjener 005 Lars L. Moe m ug b S Hjemmeværende søn Tjener 1877 Ålvundeid N S Momyren Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John O Momyren m g b Hf Husmand m J 1829 Sundalen Rom N S 002 Marit N. Momyren k g b Hm Husmandskone 1833 Sundalen N S 003 Ildri A Dalsbø k ug b Tj Tjenestepige 1881 Ålvundeid N S 004 Johan Margido Sivertsen m ug mt B Sundbaadfører = søn Kristiansund Rom N S Sedvanleg bustad: Kristiansund Storbråten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Ranes m ug b Hf Gårdbruger S 1846 Surendalen Rom N S 002 Karen O. Ranes k e b Hm Husholderske 1819 Surendalen N S 003 Mali F Ranes k ug b Tj Gardbrugerdatter budeie 1854 Surendalen N S 004 Kristine A Gjersvold k ug b Tj Tjenestepige 1884 Ålvundeid N S 005 Anders A Dalsbø m ug b Tj Tjenestedreng 1884 Ålvundeid N S Klevhals Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John J Klevhals m ug b Hf Gårdbruger S og snedker 1854 Ålvundeid N S 002 Eli J Klevhals k ug b Hm. Tj Husholderske 1862 Ålvundeid N S 003 Marit J Klevhals k ug b FL Søster til no Ålvundeid N S Sjukdom: Aa Lillebørset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole N Lillebørset m g b Hf Gårdbruger S 1817 Sundalen Rom N S 002 Guro O. Lillebørset k g b Hm Gårdmandskone 1828 Ålvundeid N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1562 Ulvundeidet 003 Erik O. Lillebørset m ug b S Tjener almindelig 1857 Ålvundeid N S gårdsarbeider 004 Marit O. Lillebørset k ug b D Tjenestepige budeie 1859 Ålvundeid N S 005 Ole O Lillebørset m ug b S Gårdbrugersøn gårdsarbeider 1871 Ålvundeid N S Nygaard. Under Josva N. Nygaard m g b Hf Husmand m J 1813 Øksendal Rom N S 002 Anne Nygaard k g b Hm Husmandskone 1822 Ålvundeid N S 003 Henrik J. Nygaard m ug b S Husmandssøn 1857 Ålvundeid N S landbrugsarbeider 004 Nils J Nygaard m g f S Landarb., kst. lensmand Ålvundeid N S Sannsynleg opphaldstad: Sundalen 005 Ingeborg O. Nygaard k g b FL Landarbeider = og 1863 Ålvundeid N S lensmandskone 006 Astrid N Nygaard k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S 007 Gunnar N. Nygaard m ug b S Søn 1898 Ålvundeid N S 008 Asbjør N. Nygaard k ug b D Datter Ålvundeid N S 009 Kristianna A Virum k ug b Tj Tjenestepige 1878 Ålvundeid N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 168 (kvinner: 94, menn: 74) Bustader i krinsen: 26 Krins: 002 Herred/by: Ulvundeidets Lillebråten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Gundersen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Ålvundeid N S 002 Mari Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone Ålvundeid N S 003 Gunder Andersen m e b Kaarmand Jordbrug og Kaarmand 1824 Ålvundeid N S 004 Anders Gundersen m ug b S Skredder 1864 Ålvundeid N S Sjukdom: D 005 Gunder Nilsen m ug b S Alm. Gaardsarbeide 1883 Ålvundeid N S 006 Edevard Johnsen m ug b Thj Gaardsarbeide 1874 Stangvik Rom N S 007 Gjærtru Olsdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1838 Øksendalen Rom N S 008 Guru Andersdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1880 Ålvundeid N S 009 Ane Nilsdatter k ug b Thj Budeie 1880 Ålvundeid N S Skagebrækken Under Martinus Olsen m g b Hf Jordbrugsarbeider m J og 1865 Ålvundeid N S tømmermand 002 Mari Martinusdatter k g b Hm Husligt Arbeide Ålvundeid N S 003 Brit Johnsdatter k ug b EL Husgjerningsarbeide Ålvundeid N S 004 Ole Martinusen m ug b S Søn 1890 Ålvundeid N S 005 Gjærtrud Martinusdtr. k ug b D Datter 1893 Ålvundeid N S 006 Martinus Martinusen m ug b S Søn 1896 Ålvundeid N S Gjelden under Lars Andersen. m g b Hf Jordbrugsarbeide m J 1829 Ålvundeid N S 002 Guro Eriksdatter. k g b Hm Husgjerningsarbeide 1833 Ålvundeid N S 003 Ildri Larsdatter. k ug b D Thjenestepige Ålvundeid N S 004 Anders Pederson. m ug b Pleiesøn Søn til no Ålvundeid N S Røsetslættet. under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Knudtsen m g f Hf Husmand (uden jord) og 1834 Sundalen N S Skomager Sannsynleg opphaldstad: Nerdal. 3 die Tællingskreds Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Gjærtru Olsdatter. k g b Hm Husgjærningsarbeide 1843 Ålvundeid N S Røsetbakken Anders Johnsen m g b Hf Jordbrugsarbeide S 1864 Battenfjorden Rom N S (Gaardbruger) 002 Mari Johnsdatter. k g b Hm Husgjærningsarbeide 1872 Ålvundeid N S (Gaardmandskone) 003 Ildri Josvasdatter k e b Kaarenke Husgjærning (Kaarenke) 1836 Ålvundeid N S 004 Ildri Andersdatter. k ug b D Datter Ålvundeid N S Røseth Lars Larsen m g b Hf Gaardbruger S 1822 Ålvundeid N S 002 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1831 Ålvundeid N S 003 Lars Larsen. m ug b S Gaardsarbeide 1878 Ålvundeid N S 004 Magnus Nilsen m ug b Thj Jæter Ålvundeid N S 005 Mari Andersdatter k ug b Thj Budeie 1873 Ålvundeid N S 006 Eli Olsdatter k ug b Thj Husligt Arbeide Øksendal Rom N S 007 Ingebrigt Andersen m g f Logerende Snedker og tømmermand 1871 Ålvundeid N S Sannsynleg opphaldstad: Gjeil, Tingvold 008 Marit Larsdatter. k g b Logerende Husligt Arbeide 1868 Ålvundeid N S 009 Rannei Ingebrigtsdatter k ug b D Datter til no Ålvundeid N S 010 Anders Ingebrigtsen m ug b S Søn til no Ålvundeid N S 011 Ingeborg Ingebrigtsdtr. k ug b D Datter til no Ålvundeid N S Røseth Josva Olsen m g b Hf Gaardsarbeide S 1854 Ålvundeid N S (Gaardbruger) 002 Mali Larsdatter. k g b Hm Husgjærningsarbeide 1855 Ålvundeid N S (Gaardmds. kone) 003 Ole Andersen. m g b Kaarmd. Kaarmand Ålvundeid N S 004 Dordi Josvasdatter k g b Kaarkone Kaarkone Ålvundeid N S 005 Ole Josvasen m ug b S Gaardsarbeide 1885 Ålvundeid N S 006 Dordi Josvasdatter. k ug b D Husgjærningsarbeide 1888 Ålvundeid N S 007 Lars Josvasen. m ug b S Søn 1894 Ålvundeid N S 008 Lisabet Andersdatter k ug b Thj Husgjærningsarbeide 1877 Ålvundeid N S Brandthaug Under Nils Henriksen. m g b Hf Jordbrugsarbeide (husmand) 1855 Ålvundeid N S m J 002 Guro Amundsdatter k g b Hm Husgjærningsarbeide 1854 Ålvundeid N S (husmandskone) 003 Henrik Nilsen m g f Føderaadsmd. Almd. Dagarbeide Øksendalen N S Sannsynleg opphaldstad: Opdøl 004 Marit Johnsdatter. k g b Føderaadskone Husligt Arbeide 1823 Sundalen Rom N S 005 John Nilsen m ug b S Husligt Arbeide 1888 Ålvundeid N S 006 Elen Nilsdatter k ug b D Budeie 1884 Ålvundeid N S 007 Edevard Nilsen m ug b S Søn 1893 Ålvundeid N S 008 Anna Nilsdatter k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S 009 Peder Nilsen m ug b S Søn Ålvundeid N S Ytterøien Under Lars Olsen m g b Hf Jordbrugsarbeide. (husmand) m J 1833 Ålvundeid N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1562 Ulvundeidet 002 Magnhild Larsdatter k g b Hm Husligt Arbeide Ålvundeid N S (husmandskone) 003 Ingeborg Larsdatter. k ug b D Budeie 1864 Ålvundeid N S 004 Anna Olsdatter. k ug b Pleiedatter Sønnedatter 1890 Ålvundeid N S Rotstø under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hansen m g b Hf Husmand og Skindfeldmager 1825 Lesje, Gudbrandsdalen N S Krs 002 Ingri Olsdatter k g b Hm Syg og Sengeliggende 1827 Opdal ST N S (husmandskone) 003 Brit Hansdatter. k ug b Tjener D Huslig Gjerning. datter 1847 Ålvundeid N S Aaramsbakken under Arnt Matiasen m g b Hf Husmand m J og 1841 Ålvundeid N S Jordbrugsarbeider 002 Ane Knudsdatter k g b Hm Husmandskone 1844 Todalen i Stangvik Rom N S 003 Steingrim Linseth m g f Familiefar Logerende og Skredder 1846 Sundalen N S Sannsynleg opphaldstad: Sundalen 004 Lisabet Larsdatter k g b Familiemor Skrædderkone 1845 Stangvik Rom N S 005 Ane Steingrimsdatter k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S Merknad: E: Fødselsår påført med blyant Aaram Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knudt Josvasen m g b Hf Gaardbruger S 1824 Ålvundeid N S 002 Ingeborg Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1839 Stangvik Rom N S 003 Ole Josvasen m ug b Thj Gaardsarbeide, tjener 1829 Ålvundeid N S 004 Olaus J. Øie m ug b Thj Gaardsarbeide, tjener 1865 Øre Rom N S 005 Lisbet Knudsdatter k ug b Thj D Husligt Arbeide, tjener 1878 Ålvundeid N S 006 Synøve Knudsdatter k ug b Thj D Budeie, tjener Ålvundeid N S 007 Ole Kr. Pedersen m ug b Pleiesøn Pleiesøn Kr. sund. Rom N S Aaram Anders Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1844 Ålvundeid N S 002 Magnhild Pedersdatter k g b Hm Husligt Arbeide (gms kone) 1855 Ålvundeid N S 003 Halvard Sivertsen m g mt Hf Snedker og Tømmermand 1841 Ålvundeid N S Sedvanleg bustad: Ulvund 004 Ole Jakobsen m g mt Hf Dagarbeider 1874 Stangvik Rom N S Sedvanleg bustad: Ulvundfjord 005 Anton Halvardsen m ug mt Arbeidsmand Snedker Stangvik N S Sedvanleg bustad: Ulvund. 006 Ingri Hansdatter. k ug b Thj Husligt Arbeide, tjener Ålvundeid N S 007 Anders Andersen m ug b S Gaardsarbeide, søn Ålvundeid N S 008 Sigrid Andersdatter k ug b D Datter 1887 Ålvundeid N S 009 Anne Andersdatter k ug b D Datter 1890 Ålvundeid N S 010 Asbjørg Andersen k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S 011 Peder Andersen m ug b S Søn 1895 Ålvundeid N S 012 Kristine Andersdatter k ug b D Datter 1897 Ålvundeid N S Viseth Peder Andersen m ug b Hf Gaardbruger S 1849 Ålvundeid N S 002 Mali Andersdatter k ug b Thj Husholderske 1856 Ålvundeid N S 003 Ole Andersen m ug mt Besøgende Jord = og skogsarbeider 1850 Ålvundeid N S Sedvanleg bustad: Amerika Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Mærket Under Peder Ingebrigtsen m g f Hf Husmand m J og Skredder 1828 Stangvik N S Sannsynleg opphaldstad: Virumdalen 002 Ingeborg Eriksdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1831 Ålvundeid N S (husmandskone) 003 Erik Pedersen. m ug b S Haarsaalemager 1860 Ålvundeid N S 004 Elisabet Pedersdatter k ug b D Budeie 1865 Ålvundeid N S Viseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvord N. Magerø m g b Hf Gaardbruger S 1842 Akerø Rom N S 002 Anna Arnd Magerø k g b Hm Gaardmandskone 1857 Frænen Rom N S 003 Hanna Halvordatter k ug b D. Tjener Budeie 1881 Grytten Rom N S 004 Nils Halvordsen m ug b S. Tjener Gaardsarbeide 1883 Ålvundeid N S 005 Riese Halvardsdatter k ug b D. Tjener Husligt Arbeide 1885 Ålvundeid N S 006 Halvord Halvardsen m ug b S Søn 1888 Ålvundeid N S 007 Lars Halvardsen m ug b S Søn Ålvundeid N S 008 Anna Halvardsdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S 009 Torfinn Halvadsen m ug b S Søn Ålvundeid N S 010 Ingebrigt Halvardsen m ug b S Søn Ålvundeid N S Visethaug under Magnhild Matiasdatter k e b Hm Husmandsenke, m J husligt 1842 Ålvundeid N S arbeide 002 Martinus Andersen m ug b S. Tjener Gaardsarbeide 1875 Ålvundeid N S 003 Elen Andersdatter. k ug b D. Tjener Husligt Arbeide Ålvundeid N S 004 Guro Arntsdatter. k ug b FattigunderstøtetFattiglem Ålvundeid N S Hammeren Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Knudtsen m g b Hf Husmand m J og Skomager 1831 Ålvundeid N S 002 Ragnhild Olsdatter k g b Hm Syg og uden Erhværv 1829 Ålvundeid N S Visethaug under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Ingebrigtsen m g b Hf Husmand m J 1840 Ålvundeid N S 002 Beret Ingebrigtsdatter k g b Hm Husmandskone 1831 Ålvundeid N S 003 Ingebrigt Johnsen m ug f S Tømmermand 1872 Ålvundeid N S Sannsynleg opphaldstad: Øksendalen 004 Paul Jørusen Løset m g mt Midlertidigt Snedker og Tømmermand 1853 Thingvold Rom N S arbeide (snedkerarbeide) Sedvanleg bustad: Thingvold Valseth Ole Nilsen m g b Hf Gaardbruger S 1856 Ålvundeid N S 002 Helge Olsdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1860 Ålvundeid N S (gaardmandskone) 003 John Olsen m ug b Thj Kreaturrøgter Ålvundeid N S 004 Erik Andersen m ug b Thj Gaardsarbeider 1882 Stangvik Rom N S 005 Mildri Nilsdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1854 Ålvundeid N S Sjukdom: Døvstum 006 Brit Nilsdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1879 Ålvundeid N S 007 Anne Olsdatter. k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1562 Ulvundeidet 008 Dordi Olsdatter. k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S 009 Dina Olsdatter. k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S 010 Lisbet Olsdatter k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S 011 Nikoline Olsdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S 012 Dordi Stenersdatter k e b Føderaadsenke Husligt Arbeide 1841 Øksendal Rom N S Merknad: Føderaadshuset. [felt 2] 013 Ingri Nilsdatter k ug b Løspige Husligt Arbeide 1877 Ålvundeid N S Valseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Randi Eriksdatter k e b Hm Gaardmandsenke S 1841 Ålvundeid N S 002 Lars Eriksen m ug b Thj S Gaardsbestyrer 1875 Ålvundeid N S 003 Peder Eriksen m ug b Thj S Gaardsarbeide 1879 Ålvundeid N S 004 Anne Eriksdatter k ug b Thj D Husligt Arbeide 1867 Ålvundeid N S 005 Lisbet Eriksdatter k ug b Thj D Budeie 1877 Ålvundeid N S 006 Ingeborg Eriksdatter k ug b Thj D Husligt Arbeide 1881 Ålvundeid N S 007 Magnhild Eriksdatter k ug b Thj D Husligt Arbeide 1883 Ålvundeid N S 008 Anne Einarsdatter k e b Føderaadskone Husligt Arbeide 1815 Ålvundeid N S Valsetløkken Peder Olsen Nergaard m g f Hf Gaardbruger S. Snedker og 1854 Rindalen N S Tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Thingvold 002 Ingeborg Andersdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1857 Thingvold Rom N S (gaardmandskone) 003 Anders Pedersen m ug b Thj S Gaardsarbeide 1885 Thingvold N S 004 Gurine Pedersdatter k ug b D Datter Thingvold N S 005 Ragnhild Pedersdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S 006 Elisabet Pedersdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S Børseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Henriksen m g b Hf Gaardbruger S 1852 Ålvundeid N S 002 Sigrid Andersdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1854 Ålvundeid N S (gaardmandskone) 003 Lisbet Eriksdatter k ug b D Budeie 1882 Ålvundeid N S 004 Henrik Eriksen m ug b S Gaardsarbeide 1883 Ålvundeid N S 005 Anders Eriksen m ug b S Gaardsarbeide 1886 Ålvundeid N S 006 Asbjørg Eriksdatter k ug b D Datter 1888 Ålvundeid N S 007 Arne Eriksen m ug b S Søn 1896 Ålvundeid N S 008 Henrik Eriksen m g b FøderaadsmandFøderaadsmand 1826 Ålvundeid N S 009 Anne Andersdatter k g b Føderaadskone Føderaadskone 1829 Todalen Rom N S Børseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Knudtsen Halseth m g b Hf Gaardbruger S 1846 Todalen Rom N S 002 Marit Pedersdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1852 Ålvundeid N S (gaardmandskone) 003 Henrik Nilsen m ug b Thj Gaardsarbeide 1881 Ålvundeid N S 004 Ane Andersdatter k ug b Thj Tjenestepige 1887 Ålvundeid N S Børseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Einar Paulsen m g b Hf Gaardbruger S 1851 Ålvundeid N S 002 Ingeborg Sivetsdatter k g b Hm Husligt Arbeide 1865 Valsefjord Rom N S (gaardmandskone) 003 Paul Einarsen m e b FøderaadsmandGaardsarbeide 1829 Ålvundeid N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ildri Einarsdatter k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S 005 Valborg Einarsdatter k ug b D Datter 1897 Ålvundeid N S 006 Hanna Einarsdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S 007 Ole Andersen m g b Thj Gaardsarbeide 1879 Ålvundeid N S 008 Ane Henriksdatter k ug b Thj Budeie Ålvundeid N S 009 Anne Pedersdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1869 Ålvundeid N S 010 Karen Henriksdatter k ug b Thj Husligt Arbeide 1884 Ålvundeid N S 011 Kari Steinarsdatter k e b Fattigforsørget Fattiglem Ålvundeid N S Flaahaug. under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Knudtsen Husby m g b Hf Skrædder 1845 Todalen Rom N S 002 Brit Nilsdatter k g b Hm Husholderske 1856 Stangvik Rom N S 003 Kristen Johnsen m ug b S Skredderdreng 1883 Todalen N S 004 Sigri Johnsdatter k ug b Logerende Spinding og binding 1831 Ålvundeid N S 005 Anne Andersdatter k e b Fattigforsørget Intet. Fattiglem 1817 Sundalen Rom N S Sjukdom: Sindsyg 006 Dordi Olsdatter k ug b Fattigforsørget Intet. Fattiglem 1844 Ålvundeid N S Merknad: E: Slutt på krets 2. Sjukdom: Aandssvag. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 95 (kvinner: 52, menn: 43) Bustader i krinsen: 14 Krins: 003 Herred/by: Ulvundeidets Inderdalen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Thoraldsen m g f Hf Husmand m J & Hotelvært 1852 Opdal N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Throndhjem 002 Josefine Johnsdatter k g b Hm Husmandskone 1852 Vardø Fim N S 003 Gjertrud Paulsdatter k e b FL Husmandsenke 1818 Opdal ST N S 004 Iver Halvorsen m g b Hf Inderst, jordbrug & skomager 1873 Ålvundeid N S 005 Helga Halvorsdatter k g b Hm Inderstkone & kreaturstel 1875 Vardø N S 006 Magnus Iversen m ug b S Søn 1895 Ålvundeid N S 007 Johanna Iversdatter k ug b D Datter 1897 Ålvundeid N S 008 Halvard Iversen m ug b S Søn 1898 Ålvundeid N S 009 Olina Iversdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S Nerdalen Jørgen Johnsen m ug b Hf Gårdbruger S 1859 Ålvundeid N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Ingeborg Johnsdatter k ug b Tj Hm tj. husholderske 1845 Ålvundeid N S 003 Guro Johnsdatter k ug b Tj tj. stuepige 1857 Ålvundeid N S 004 Ole Jonasen m ug b Tj tjener 1882 Ålvundeid N S 005 Magnus Olsen Haldset m ug b Tj tjener 1884 Todalen Rom N S 006 Elen Jonasdatter k ug b Tj tjenestepige budeie 1879 Ålvundeid N S 007 Anne Ingebrigtsdatter k e b Føderaadsenke føderaadsenke 1817 Øksendalen Rom N S Dalen Under Peder Iversen m g b Hf Husmand m J jordbruger 1865 Ålvundeid N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Anne Larsdatter k g b Hm Husmandskone 1871 Kvande Stangvik Rom N S 003 Mildri Pedersdatter k ug b D Datter 1898 Ålvundeid N S 004 Bridt Pedersdatter k ug b D Datter Ålvundeid N S 005 Marit Iversdatter k e b Tj Tjenestepige (stuepige 1850 Ålvundeid N S 006 Iver Olsen m ug b Tj gårdsdreng 1882 Ålvundeid N S 007 Mildri Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1884 Ålvundeid N S 008 Guri Iversdatter k ug b Tj Tjenestepige 1862 Ålvundeid N S 009 Mildri Pedersdatter (ældre) k e b Føderaadsenke Føderaadsenke 1820 Ålvundeid N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1562 Ulvundeidet 010 Lars F Mo m ug mt Midlertidig Skomager 1871 Ålvundeid N S paa skomagerarbeide Sedvanleg bustad: Mo Ulvundeidet 011 Ole K. Røseth m g mt Midlertidig Skomager 1834 Ålvundeid N S paa skomagerarbeide Sedvanleg bustad: Røset Ulvundeidet Dalsbø=øien Under Stengrim Martinsen m g b Hf Husmand m J (jordbrug 1826 Sundalen Rom N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Olina Johnsdatter k g b Hm Husmandskone 1840 Ålvundeid N S 003 Helge Johnsen k ug b Tj Tjenestepige 1844 Ålvundeid N S 004 Anne Stengrimsdatter k e b EL inderst enke får ophold fra 1848 Ålvundeid N S sine børn Merknad: husholdning No 2 Sidebygningen [felt 2] 005 Sivert Johnsen m ug b S Søn 1891 Ålvundeid N S Dalsbø Gunder Andersen m g b Hf Gårdbruger S (smed 1821 Ålvundeid N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Gjertrud Olsdatter k g b Hm Gårdmandskone 1827 Ålvundeid N S 003 Anders Gundersen m ug b S gårdsarbeider 1860 Sundalen Rom N S 004 Rannei Gundersdatter k ug b D Kreaturstel 1864 Ålvundeid N S 005 Ole Gundersen m ug b S gårdsarbeide & smed 1869 Ålvundeid N S 006 Gjertine Knudsdatter k ug b Tj tjenestepige 1886 Bremsnæs Rom N S 007 Marit Andersdatter k e b F.lem. Føderådsenke Fattiglem Sundalen N S 008 Peder I. Morket m g mt Leiet Skrædder 1828 Ålvundeid N S Sedvanleg bustad: Åram Ulvundeidet Dalsbø Ole Knudsen m g b Hf Gårdbruger S 1855 Stangvik Rom N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Løssi Iversdatter k g b Hm Gårdmandskone 1857 Ålvundeid N S 003 Knudt Olsen m ug b S gårdsarbeider 1883 Ålvundeid N S 004 Ingrid Olsdatter k ug b D Datter 1888 Ålvundeid N S 005 Mildri Olsdatter k ug b D Datter 1890 Ålvundeid N S 006 Anne Olsdatter k ug b D Datter 1892 Ålvundeid N S 007 Ingeborg Olsdatter k ug b D Datter 1894 Ålvundeid N S 008 Lisbet Olsdatter k ug b D Datter 1896 Ålvundeid N S Dalsbø Halvor Halvorsen m g b Hf Gårdbruger S smed 1841 Aure Rom N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Mali Pedersdatter k g b Hm Gårdmandskone 1840 Ålvundeid N S 003 Peder Halvorsen m ug b S Gårdsarbeider 1882 Ålvundeid N S 004 Kari Iversdatter k ug b Tj Tjenestepige 1877 Ålvundeid N S 005 Magnhild Mattiasdatter k ug b Tj Tjenestepige 1879 Flå Øksendal Rom N S 006 Magnus Johnsen m ug b Tj Tjenestegut 1887 Ålvundeid N S 007 John Pedersen m ug b FøderaadsmandFøderaadsmand 1825 Ålvundeid N S Dalsbømyren Under Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Jonas Olsen m g b Hf Husmand m J & dagarbeider 1843 Ålvundeid N S 002 Anne Eriksdatter k g b Hm Husmandskone 1843 Øksendalen Rom N S Sanden Under Ole Siversen m g b Hf Husmand m J 1829 Sundalsøren Rom N S 002 Marit Ingebrigtsdatter k g b Hm Husmandskone 1837 Ålvundeid N S 003 Gunnar Olsen m ug b S Jordbrug & murer 1871 Ålvundeid N S Holthaugen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Ingebrigtsen m g b Hf Husmand m J (jordbruger 1846 Sundalen Rom N S 002 Johanna Eystensdatter k g b Hm Husmandskone 1845 Ålvundeid N S 003 Mari Halvorsdatter k ug b D Datter 1889 Ålvundeid N S Holten John Johnsen m g b Hf Gårdbruger S 1839 Ålvundeid N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Eli Eriksdatter k g b Hm Gårdmandskone 1836 Ålvundeid N S 003 John Johnsen m ug b S gårdsarbeider 1872 Ålvundeid N S 004 Marit Johnsdatter k ug f!! D husarbeide & meierske 1870 Ålvundeid N S 005 Gunder Johnsen m ug b S gårdsarbeider & skrædder 1876 Ålvundeid N S 006 Mildri Larsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1847 Ålvundeid N S 007 Marit Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1882 Ålvundeid N S 008 Ole Henriksen m ug b Tj Tjenestegut 1888 Ålvundeid N S 009 Gjertrud Halvorsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Ålvundeid N S Virum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1843 Ålvundeid N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Ingeborg Johnsdatter k g b Hm Gårdmandskone 1841 Stangvik Rom N S 003 Anne Andersdatter k ug b D husarbeide 1873 Ålvundeid N S 004 Bridt Andersdatter k ug b D Budeie 1881 Ålvundeid N S 005 John Andersen m ug b S Gårdsarbeide 1883 Ålvundeid N S 006 Martinus E. Husby m ug b Tj Tjenestedreng 1881 Stangvik Todal N S 007 Johanna Jonasdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Ålvundeid N S 008 John Johnsen m ug b Dattersøn Søn til no Ålvundeid N S 009 Anne Eriksdatter k e b Føderaadskone Føderådskone 1821 Ålvundeid N S Virum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Pedersen m g b Hf Gårdbruger S & snedker 1847 Stangvik Rom N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Helge Eriksdatter k g b Hm Gårdmandskone 1854 Ålvundeid N S 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b D Budeie 1880 Ålvundeid N S 004 Peder Pedersen m ug b S Gårdsarbeider & smed 1882 Ålvundeid N S 005 Anders Pedersen m ug b S Gårdsarbeider 1883 Ålvundeid N S 006 John Pedersen m ug b S Gårdsarbeider 1887 Ålvundeid N S 007 Lars Pedersen m ug b S Søn 1889 Ålvundeid N S 008 Helga Pedersdatter k ug b D Datter 1891 Ålvundeid N S 009 Nils Pedersen m ug b S Søn 1893 Ålvundeid N S 010 Peter Harrald Pedersen m ug b S Søn Ålvundeid N S 011 Lars Pedersen m ug b FL Gårdsarbeider 1844 Stangvik N S 012 Marit O. Husby k ug b Tj Tjenestepige 1878 Øksendalen Rom N S 013 Johanna Olsdatter k ug b EL Husarbeide 1833 Ålvundeid N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1562 Ulvundeidet Trinnet Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit L. Trinnet k e b Hm Almindeligt husarbeide 1833 Ålvundeid N S Merknad: E: Slutt på krets 3. Siste krets. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Førenamnregister Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Anders Andersen 1844 Aaram Anders Andersen 1885 Aaram Anders Eriksen 1886 Børseth Anders Gundersen 1864 Lillebråten Anders Gundersen 1860 Dalsbø Anders Ingebrigtsen 1898 Røseth Anders Johnsen 1864 Røsetbakken Anders Olsen 1843 Virum Anders Pedersen 1885 Valsetløkken Anders Pedersen 1883 Virum Anders Pederson Gjelden Anders A Dalsbø 1884 Storbråten Anders A Gjersvold 1890 Skrædderstuen Anders H. Opdøl 1890 Opdølsbrækken Anders H. Opdøl 1835 Skrædderstuen Anders O Jordal 1854 Skrædderstuen Anders O Rødset 1857 Ulvundeidets meieri Anders P. Dalsbø 1827 Gjersvold Ane Andersdatter 1887 Børseth Ane Henriksdatter 1882 Børseth Ane Knudsdatter 1844 Aaramsbakken Ane Nilsdatter 1880 Lillebråten Ane Rødseth 1895 Opdølsnøstene Ane Steingrimsdatter 1892 Aaramsbakken Ane N. Moe 1881 Mo Anna Arnd Magerø 1857 Viseth Anna Halvardsdatter 1893 Viseth Anna Nilsdatter 1896 Brandthaug Anna Olsdatter Ytterøien Anne Andersdatter 1890 Aaram Anne Andersdatter 1829 Børseth Anne Andersdatter 1817 Flaahaug Anne Andersdatter 1873 Virum Anne Einarsdatter 1815 Valseth Anne Eriksdatter 1867 Valseth Anne Eriksdatter 1843 Dalsbømyren Anne Eriksdatter 1821 Virum Anne Ingebrigtsdatter 1817 Nerdalen Anne Larsdatter 1871 Dalen Anne Nygaard 1822 Nygaard Anne Olsdatter 1892 Dalsbø Anne Olsdatter Valseth Anne Pedersdatter 1869 Børseth Anne Stengrimsdatter 1848 Dalsbø=øien Anne Valset 1885 Mo Anne J Bråten 1852 Opdølsnøstene Anne K. Holten 1832 Gjersvold Anne O. Moe 1834 Mo Anton Halvardsen 1880 Aaram Arne Eriksen 1896 Børseth Arnt Matiasen 1841 Aaramsbakken Asbjør N. Nygaard 1900 Nygaard Asbjørg Andersen 1892 Aaram Asbjørg Eriksdatter 1888 Børseth Astrid N Nygaard 1896 Nygaard Beret Ingebrigtsdatter 1831 Visethaug Beret A. Opdøl 1872 Skrædderstuen Bernhard L. Krogshavn 1884 Opdøl Bridt Andersdatter 1881 Virum Bridt Pedersdatter 1900 Dalen Brit Hansdatter Rotstø Brit Johnsdatter 1836 Skagebrækken Førenamnregister - Folketeljinga 1900 Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Brit Nilsdatter 1879 Valseth Brit Nilsdatter 1856 Flaahaug Brit A. Opdøl 1869 Skrædderstuen Brit I Mo 1868 Mo Brit I. Nøstbø 1862 Nøstbøen Dina Olsdatter Valseth Dordi Josvasdatter 1822 Røseth Dordi Josvasdatter Røseth Dordi Olsdatter 1844 Flaahaug Dordi Olsdatter Valseth Dordi Stenersdatter 1841 Valseth Dordi I. Nøstbø 1834 Nøstbøen Edevard Johnsen 1874 Lillebråten Edevard Nilsen 1893 Brandthaug Einar Paulsen 1851 Børseth Einar P. Moe 1866 Mo Elen Andersdatter Visethaug Elen Jonasdatter 1879 Nerdalen Elen Nilsdatter 1884 Brandthaug Eli Eriksdatter 1836 Holten Eli Olsdatter 1878 Røseth Eli J Klevhals 1862 Klevhals Eli P. Nerdal 1838 Mo Elisabet Pedersdatter 1865 Mærket Elisabet Pedersdatter 1894 Valsetløkken Elisabet Rødseth 1865 Opdølsnøstene Elisabet M. Flaa 1860 Opdølsnøstene Ellen A. Trinnet 1889 Petrøen Engel A Melkild 1855 Opdøl Erik Andersen 1882 Valseth Erik Henriksen 1852 Børseth Erik Pedersen Mærket Erik E. Gjersvold 1841 Gjersvold Erik O. Lillebørset 1857 Lillebørset Eystein O. Opdøl 1860 Opdøl Fredrik Kvande 1839 Mo Fredrik L. Moe 1835 Mo Gjertine Knudsdatter 1886 Dalsbø Gjertrud Halvorsdatter 1885 Holten Gjertrud Olsdatter 1827 Dalsbø Gjertrud Paulsdatter 1818 Inderdalen Gjertrud A. Moe 1824 Mo Gjærtru Olsdatter 1838 Lillebråten Gjærtru Olsdatter Røsetslættet Gjærtrud Martinusdtr Skagebrækken Gudrun Larsdt. Holm 1888 Mo - skolegaard Gunder Andersen 1824 Lillebråten Gunder Andersen 1821 Dalsbø Gunder Johnsen 1876 Holten Gunder Nilsen 1883 Lillebråten Gunder E. Opdølsnæsset 1838 Opdølsnesset Gunhild T Opdøl 1827 Opdølsnøstene Gunnar Olsen 1871 Sanden Gunnar A. Opdøl 1863 Skrædderstuen Gunnar N. Nygaard 1898 Nygaard Gunni Halvorsen 1864 Nøstbøen Guri Iversdatter 1862 Dalen Gurine Pedersdatter 1889 Valsetløkken Guro Amundsdatter 1854 Brandthaug Guro Arntsdatter Visethaug Guro Eriksdatter Gjelden Guro Johnsdatter 1857 Nerdalen Guro J Inderdal 1887 Nyløkken Guro L. Brækken 1895 Gjersvold Guro O. Lillebørset 1828 Lillebørset Guro P. Moe 1854 Mo Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer