Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4513 (kvinner: 2212, menn: 2289) Bustader: 672 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 445 (kvinner: 213, menn: 232) Bustader i krinsen: 67 Krins: 001 Herred/by: Rissens Folketeljinga Sund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Johnsen Sund m g b Hf Gaardbruger - Forpagter Rissa herred* N S 002 Martha Knudsdatter Sund k g b Hm Gaardmandskone 1840 Rissa herred* N S 003 Ole Johnsen Sund m ug b S Voksen søn, deltager i 1878 Rissa herred* N S gaardsarb. 004 Isak Johnsen Sund m ug b S Voksen søn, deltager i 1881 Rissa herred* N S gaardsarb. 005 Anna Johnsdatter Sund k ug b D Voksen datter, deltager i 1876 Rissa herred* N S husstellet 006 Fridthjof Fredriksen Sund m ug b Tj Gaardsdreng 1884 Rissa herred* N S 007 Karen Olina Kristiansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1876 Rissa herred* N S 008 Rikard Tøgersen Dybdahl m ug b FL Bankkasserer (Rissens 1855 Rissa herred* N S sparebank) 009 John Engelsen Hassel m g mt B Gaardbruger S 1841 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad:!! Sund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Peter Knudsen m g b Hf Gaardbruger - Forpagter Rissa herred* N S 002 Ingeborg Anna Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1857 Rissa herred* N S 003 Knud Olsen m ug b S Søn 1882 Rissa herred* N S 004 Kristoffer Olsen m ug b S Søn 1888 Rissa herred* N S 005 Karen Olsdatter k ug b D Datter 1883 Rissa herred* N S 006 Jonetha Olsdatter k ug b D Datter 1886 Rissa herred* N S 007 Ole Martinsen Berg m ug mt B Datterdatter!! 1896 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad: Trondhjem Sundsauneth Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Joakim Emil Knudsen m em b Hf distriktslæge 1853 Kristiania N S 002 Karl Knudsen m ug b S søn 1888 Hof i Solør Hed N S 003 Kristine Johanne Legaard k ug b D datter 1884 Hof i Solør N S Knudsen 004 Dagny Knudsen k ug b D Datter 1887 Hof i Solør N S 005 Frida Knudsen k ug b D Datter 1889 Hitteren ST N S 006 Betsy Karoline Knudsen k ug b D Datter 1891 Hitteren N S 007!! Hagen k ug b Husholderske Husbestyrerinde 1852 Trondhjem N S Merknad: Frøken [felt 2] 008 Berit Johannesdatter Eidsaunet k ug b Tj Tjenestepige, Husgjerning 1865 Bjugn ST N S 009 Peder Olsen Berg m ug b Tj Stald=Dreng 1872 Hevne ST N S Sundshylla Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Johnsen Hylla m g b Hf Husmand m J 1849 Rissa herred* N S 002 Malena Andreasdatter Hylla k g b Hm Husmandskone 1863 Rissa herred* N S 003 Johan Andreas Andersen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S Hylla 004 Alfred Andersen Hylla m ug b S Søn 1893 Rissa herred* N S 005 Anethe Isaksdatter Sandmyhr k ug mt B Sypige 1883 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad: Hasselviken Uddu Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Johansen Uddu m g b Hf Husmand m J 1854 Rissa herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1624 Rissens 002 Handine Olsdatter Uddu k g b Hm Husmandskone 1857 Rissa herred* N S 003 Andreas Kristoffersen m ug b S Søn 1885 Rissa herred* N S 004 Johan Kristoffersen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 005 Kristian Kristoffersen m ug b S Søn 1891 Rissa herred* N S 006 Thine Kristoffersdatter k ug b D Datter 1887 Rissa herred* N S 007 Hanna Kristoffersdatter k ug b D Datter 1894 Rissa herred* N S 008 Ane Martha Kristoffersdat k ug b D Datter 1897 Rissa herred* N S 009 Marie Kristoffersdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S Uddu Under Peter Isaksen Uddu m g b Hf Husmand m J 1844 Rissa herred* N S 002 Johanna Amundsdatter Uddu k g b Hm Husmandskone 1843 Ørkedalen ST N S 003 John Karelius Martinsen m ug b Fostersøn 1890 Trondhjem N S Kvam 004 Gunerius Olsen m g b Hf Skomager for e. R Rissa herred* N S 005 Mætthe Kristine Olsdatter k g b Hm Skomagerkone 1865 Rissa herred* N S 006 Gustav Martin Guneriusen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 007 Engeborg Marie k ug b D Datter 1896 Rissa herred* N S Guneriusdatter 008 Elfrida Otlaug Guneriusdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S Uddu Under Ole Andreasen Uddu m g b Hf Husmand m J og skydsskaffer 1841 Rissa herred* N S 002 Bereth Martha k g b Hm Husmandskone 1837 Rissa herred* N S Kristoffersdatter 003 Ingeborg Anna Andreasdatter k e b EL Dagarbeiderske 1849 Rissa herred* N S Uddu Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Kristoffersen Sand m g b Hf Dampskibsekspeditør og 1836 Rissa herred* N S Husmand 002 Nekoline Martinsdatter k g b Hm 1841 Rissa herred* N S 003 Isak Karlsen Uddu m ug b S Søn, arbeider paa Exp!! 1879 Rissa herred* N S 004 Peter Karlsen Uddu m ug b S Søn 1888 Rissa herred* N S 005 Anna Johanna Karlsdatter k ug b S!! Datter 1885 Rissa herred* N S Sundshammeren Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Daniel Arntsen Sundshammer m e b Hf Husmand u J og fisker 1835 Rissa herred* N S 002 Lina Kristine Johansdatter k ug b Tj Husholderske 1875 Hitteren ST N S 003 Johan Alfred Andreasen m ug b S Husholderskens søn 1898 Hitteren ST N S 004 Elen Johnsdatter Krognæs k ug b EL Fattigunderstøttet 1823 Rissa herred* N S Vangen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Steffen Kristoffersen Vangen m g b Hf Husmand m J og fisker 1846 Rissa herred* N S 002 Berith Larsdatter Vangen k g b Hm Husmandskone 1848 Ørkedalen ST N S 003 Martin Steffensen Vangen m ug b S Søn 1886 Rissa herred* N S 004 Johan Steffensen Vangen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 005 Andreas Steffensen Vangen m ug b S Søn 1892 Rissa herred* N S 006 Stine Lovise Steffensdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1876 Rissa herred* N S 007 Marith Steffensdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1882 Rissa herred* N S Vangen Under Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Andreas Valtersen Vangen m g b Hf Jordbrug og fiskeri Husmand 1829 Rissa herred* N S m J og Fisker 002 Elen Martha Pedersdatter k g b Hm Husmandskone 1833 Rissa herred* N S 003 Helene Nilsdatter k g b EL Dagarbeiderske 1829 Stadsbygden ST N S Vangen Under Stine Steffensdatter Vangen k e b Hm Husmandsenke, m J Rissa herred* N S Pladsbrugerske Maren Hansdatter Vangen k ug b D Datter - deltager i husstellet 1853 Rissa herred* N S 003 Serine Olsdatter Vangen k ug b Datterdatter Sypige 1881 Rissa herred* N S 004 Olaf Isaksen Vangen m ug b Fostersøn Udfører pladsarbeidet 1884 Rissa herred* N S Vangen Under Nils Nilsen Vangen m g b Hf Jordbrugende og fiskeri 1859 Leksvikstranden n NT N S Husmand m J og fisker. 002 Berith Anna Olausdatter k g b Hm Husmandskone 1862 Leksvikstranden N S 003 Olaus Nilsen Vangen m ug b S Søn 1887 Leksvikstranden N S 004 Alfred Nekolai Nilsen Vangen m ug b S Søn 1893 Rissa herred* N S 005 Martin Nilsen Vangen m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 006 Marius Nilsen Vangen m ug b S Søn 1898 Rissa herred* N S 007 Mætte Marie Kristoffersdatter k e b Husmoderens moder deltager i husstellet 1832 Leksvikstranden Vangen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Olaus Olsen Vangen m g b Hf Husmand uden jord (Snedker) 1862 Rissa herred* N S 002 Emelie Olsdatter k g b Hm Kone 1866 Rissa herred* N S 003 Nils Pedersen Beistad m ug mt B 1894 Stjørdalen NT N S Sedvanleg bustad: Stjørdalen Vangen Under Ole Kristoffersen Vangen m g b Hf Husmand m J og dagarbeider 1841 Rissa herred* N S (rørlæggerarbeide) 002 Ingeborg Marie Guneriusdatter k g b Hm Husmandskone 1840 Trondhjem ST N S 003 Ole Martin Olsen Vangen m ug b S Søn - deltager i pladsarbeidet 1878 Rissa herred* N S 004 Serine Margrethe Olsdatter Vangen - k ug b D Datter - Sypige Rissa herred* N S Vangen Under Karl Johnsen Vangen m g b Hf Husmand m J og Snedker 1856 Rissa herred* N S Jordbrug og snedkerarbeide 002 Anna Johnsdatter Vangen k g b Hm Husmandskone 1862 Rissa herred* N S 003 Johan Martin Karlsen m ug b S Søn - snedker Rissa herred* N S 004 John Eilert Karlsen m ug b S Søn - pladsarbeider Rissa herred* N S 005 Karl Alfred Karlsen m ug b S Søn 1886 Rissa herred* N S 006 Ole Karlsen m ug b S Søn 1898 Rissa herred* N S 007 Jakob Olaus Karlsen m ug b S Søn Rissa herred* N S 008 Karen Bergithe Karlsdatter k ug b D Datter 1892 Rissa herred* N S 009 Ane Karlsdatter k ug b D Datter 1894 Rissa herred* N S 010 Dorthea Karlsdatter k ug b D Datter 1895 Rissa herred* N S Vangen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1624 Rissens 001 Ingeborg Anna k e b Hm Husmandsenke m J 1831 Stadsbygden ST N S Kristoffersdatter Pladsbrugerske 002 Johan Peter Larsen Vangen m ug f S Fisker 1857 Stadsbygden N S Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 003 Lorns Andreas Larsen Vangen m ug b S Søn - arbeider paa pladsen Rissa herred* N S 004 Ane Eliasdatter Vangen k g b sønnekone Kone (deltager i husstellet) 1862 Leksvikstranden n NT N S 005 Elias Isaksen Vangen m ug b Sønnekones - søn søn 1890 Rissa herred* N S Berget Under Jens Gustav Guneriusen m g f Hf Husmand m J og Skomager 1843 Trondhjem ST N S Sannsynleg opphaldstad: Foss - Skaudalen 002 Elen Paulsdatter k g b Hm Husmandskone 1857 Rissa herred* N S 003 Kristian Gunerius Gustavsen m ug b S Skomager 1876 Rissa herred* N S 004 Johan Gustavsen m ug b S Søn - deltager i pladsarbeidet 1879 Rissa herred* N S 005 Martin Gustavsen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 006 Ole Andreas Gustavsen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 007 Serine Elise Gustavsdatter k ug b D Datter deltager i husstellet 1873 Rissa herred* N S 008 Severine Elise Ellingsdatter k ug b Datterdatter 1896 Rissa herred* N S 009 Gabriel Tomasen m ug b Til forpleining Fattigunderstøtted 1818 Rissa herred* N S 010 Johan P. Dahle m ug mt B Snedkerlærling 1880 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad: Dahle - Rissen Berget Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julie Severine Margrethe k e b Hm Husmandsenke u J 1837 Trondhjem ST N S Hammer 002 Kristian Gunerius Olsen m ug b Fostersøn Fisker 1867 Rissa herred* N S Strømmen Under Johan Olivarius Johnsen m g mt!! Hf Husmand m J Bager, ikke for 1862 Trondhjem ST N S e. R Sannsynleg opphaldstad: Frostad 002 Maren Anna Andersdatter k g b Hm Husmandskone 1853 Rissa herred* N S 003 Aksel Antonsen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 004 Johan Andreas Johnsen m ug b S Søn 1891 Rissa herred* N S 005 Elen Emelie Mariane Johnsen k ug b D Datter 1889 Rissa herred* N S 006 Ane Gundersen Stensvold k ug b Tj Tjenestepige 1884 Rissa herred* N S 007 Johan Arnt Andersen Selnes m ug b FL Dyrlæge 1875 Skjørn ST N S Strømmen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lovise Olausdatter k e b Hm Postaabnerske 1862 Rissa herred* N S 002 Kristoffer Isaksen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 003 Einar Isaksen m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 004 Anna Margrethe Isaksdatter k ug b D Datter 1891 Rissa herred* N S 005 Thora Oline Isaksdatter k ug b D Datter 1894 Rissa herred* N S 006 Petter Pettersen m ug b Tj Butikbekjent 1882 Kristiansund Rom N S 007 Kristine Johan Arntsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husstel 1883 Rissa herred* N S Strømmen Marith Andreasdatter k e b Hm Gaardeierske Selveier 1847 Rissa herred* N S 002 Johan Arnt Fredriksen m g f S Fisker 1873 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 003 Martin Fredriksen m ug f S Fisker 1883 Rissa herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 004 Gundhild Marie Henriksdatter k g b sk Sønnekone Margit Fredrikke Johansdatter k ug b sønnedatter Sønnedatter 1898 Rissa herred* N S 006 Martha Helene Johansdatter k ug b sønnedatter Sønnedatter Rissa herred* N S 007 Gebhard Rasmusen Strømmen m ug b FL Fisker 1842 Rissa herred* N S Strømmen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Larsen Føll m g f Hf Landhandler 1860 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Marie Markusdatter Føll k g f Hm Landhandlerkone 1861 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Ole Kristoffersen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 004 Lars Kristoffersen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 005 Martin Kristoffersen m ug b S Søn 1892 Rissa herred* N S 006 Kristoffer Kristoffersen m ug b S Søn 1895 Rissa herred* N S 007 Marie Magdalena k ug b D Datter Rissa herred* N S Kristoffersdtr. 008 Anna Johannesdatter Solem k ug b Tj Butikpige, Tjenestepige 1882 Rissa herred* N S 009 Elen Martha Henriksdatter k ug mt B Sypige 1878 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad: Fallin Strømmen Under Steffen Johnsen Værket m g b Hf Handelsmand - Landhandler 1820 Skjørn ST N S 002 Johanna Andersdatter k g b Hm Handelsmandskone 1845 Skjørn ST N S 003 Johannes Andreasen m ug b S Snedker 1878 Rissa herred* N S 004 John Steffensen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 005 Elen Steffensdatter k ug f D Datter 1883 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sønhordland 006 Oline Eliasdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husgj Rissa herred* N S Aarnseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Fredrikke Kristiane Nannestad k e b Hm Enkefru med pension 1825 Trondhjem ST N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Louise Fredrikke Nannestad k ug b D Frøken datter - deltager i 1862 Rissa herred* N S husstellet 003 Margrethe Abel Nannestad k ug b D Frøken datter - deltager i 1865 Rissa herred* N S husstellet 004 Anne Christine Falck k ug b B Lærerinde 1864 Namsos NT N S Merknad: Frøkken [felt 2] 005 Thea Augusta Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husstel 1878 Agdenæs ST N S Barseth 006 Ellen Andreasdatter Auneth k ug b Tj Dagarbeiderske - vask m.m Rissa herred* N S 007 Ole Kristoffersen Aarnseth m g b Hf Gaardbruger - Forpagter 1857 Rissa herred* N S Merknad: Forpagterboligen Dr.st. [felt 2] 008 Olina Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Rissa herred* N S 009 Andrea Olsdatter k ug b D Datter 1895 Rissa herred* N S 010 Ane Martha Olsdatter k ug b D Datter 1898 Rissa herred* N S 011 Martin Tomasen m ug b Tj Tjenestedreng, Gaardsarb Rissa herred* N S 012 Jonetha Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Budeie 1867 Rissa herred* N S 013 Julie Isaksdatter k ug b Tj Tjenestepige Kokkepige 1881 Rissa herred* N S Aarnsethaug Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Peter Andersen m g b Hf Skomager 1835 Rissa herred* N S 002 Margrethe Pedersdatter k g b Hm Skomagerkone 1837 Agdanæs ST N S 003 Johan Martin Antonsen m ug b dattersøn Fostersøn 1892 Rissa herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1624 Rissens Strømmen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Marius Arntsen m g b Hf Bager f.e.r Levangerskogn NT N S 002 Severine Berntine Olsen Dahl k g b Hm Kone 1859 Trondhjem ST N S 003 Erling Arnt Johansen Solem m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 004 John Reidar Johansen Solem m ug b S Søn 1898 Rissa herred* N S 005 Antonethe Johanne Solem k ug b D Datter 1890 Meraker NT N S 006 Marie Sofie Solem k ug b D Datter 1894 Trondhjem ST N S Nøst Ole Olsen Foss m g b Hf Gaardbruger Selveier og 1832 Rissa herred* N S herredskasserer 002 Pauline Paulsdatter Nøst k g b Hm Gaardmandskone 1865 Rissa herred* N S 003 Paul Olaf Olsen m g b S Søn - deltager i 1873 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 004 Olbert Ludvik Olsen m ug b S Søn - deltager i 1875 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 005 Isak Arne Olsen m ug b S Søn 1885 Rissa herred* N S 006 Johan Peter Olsen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 007 Bernt Andreas Olsen m ug b S Søn 1891 Rissa herred* N S 008 Ole Peter Olsen m ug b S Søn 1893 Rissa herred* N S 009 Andreas Olsen m ug b S Søn 1895 Rissa herred* N S 010 Gjidsken Marie Olsdatter k ug b D Datter 1889 Rissa herred* N S 011 Ane Kristine Olsdatter k ug b D Datter 1897 Rissa herred* N S 012 Sigrid Anna Olsdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S 013 Johanna Paulsdatter k g b Sønnekone Sønnekone - deltager i 1873 Rissa herred* N S husstellet 014 Hanna Petrea Paulsdatter k ug b sd Sønnedatter 1896 Rissa herred* N S 015 Marie Sofie Paulsdatter k ug b sd Sønnedatter Rissa herred* N S 016 Ane Kristine Paulsdatter k ug b sd Sønnedatter Rissa herred* N S 017 Anna Marie Karlsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husstel 1882 Rissa herred* N S Nøst Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Rasmusen m g b Hf Gaardbruger, Selveier 1817 Rissa herred* N S 002 Petronille Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1844 Rissa herred* N S 003 Mortinus Larsen m ug b Tj Tjenestedreng, Gaardsarb Ørkedalen ST N S 004 Pauline Paulsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husstel 1876 Rissa herred* N S Nøst Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Paul Johansen Nøst m g b Hf Gaardbruger, Selveier 1838 Rissa herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Serine Karlsdatter Nøst k g b Hm Gaardmandskone 1847 Rissa herred* N S 003 Johan Martine Paulsen m ug b S Sergent 1871 Rissa herred* N S 004 Gustav Adolf Paulsen Nøst m ug f S Voksen søn Rissa herred* N S Jernbannearbeider Sannsynleg opphaldstad: Hadeland 005 Johannes Paulsen Nøst m ug b S Søn - deltager i gaardsbruget 1882 Rissa herred* N S 006 Elen Kristine Paulsdatter k ug b D Voksen datter - deltager i 1872 Rissa herred* N S husstellet 007 Anna Marie Paulsdatter k ug b D Voksen Datter - deltager i 1878 Rissa herred* N S husstellet 008 Sofie Paulsdatter k ug b D Datter 1886 Rissa herred* N S 009 Gundhild Paulsdatter Esvik k ug b Husfaderens 1812 Rissa herred* N S moder 010 Karl Rasmusen Nøst m g b Hf Føderaadsmand 1816 Rissa herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 011 Elen Andersdatter k g b Hm Føderaadskone 1832 Rissa herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Nøst Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Thomasen Nøst m g b Hf Gaardbruker, Selveier 1827 Rissa herred* N S 002 Berith Haagensdatter Nøst k g b Hm Gaardmandskone 1824 Rissa herred* N S 003 Marie Olsdatter Nøst k ug b D Voksen datter - deltager i 1861 Rissa herred* N S husstellet 004 Ole Kristoffersen Uddu m ug b Tj Tjenestedreng 1883 Rissa herred* N S Nøst Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Isak Johnsen Furuseth m ug b Hf Gaardbruger, Selveier 1834 Rissa herred* N S 002 Serianna Knudsdatter Søraas k ug b Tj Husholderske 1855 Rissa herred* N S Værket Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Arnt Isaksen Værket m g b Hf Husmand m J - Jordbruger 1843 Rissa herred* N S 002 Anna Iversdatter Værket k g b Hm Husmandskone 1849 Rissa herred* N S 003 Karen Marta Johansen k ug b D Datter 1888 Rissa herred* N S Nøst 4 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Hansen Nøst m g f Hf Fisker og Husmand 1855 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skaudalen 002 Ane Marie Johnsdatter Nøst k g b Hm Kone - Dagarbeiderske Rissa herred* N S 003 Paul Olaf Jakobsen Nøst m ug b S Søn 1886 Rissa herred* N S 004 Johan Martin Jakobsen m ug b S Søn 1892 Rissa herred* N S 005 Petra Kristine Jakobsdatter k ug b D Datter 1890 Rissa herred* N S Nøst - Røet Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernt Johan Johnsen Nøst m ug b EL Dagarbeider - Jordarbeide Rissa herred* N S Nøst Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Maren Anna Johansen k e b EL Dagarbeiderske (Vævning m.m Rissa herred* N S Krognes Karl Paulsen Krognes m g b Hf Gaardbruger - Leilending Rissa herred* N S 002 Marit Larsdatter Krognes k g b Hm Gaardbrugerkone 1825 Tyldalen Hed N S 003 Anna Marie Karlsdatter k e b D Datter - Deltager i 1858 Rissa herred* N S gaardsstellet 004 Karen Martha Karlsdatter k ug b D Datter - Deltager i 1864 Rissa herred* N S gaardsstellet 005 Ole Henriksen Krognes m ug b dattersøn Dattersøn 1887 Rissa herred* N S 006 Karl Henriksen Krognes m ug b d.s. Dattersøn 1889 Rissa herred* N S 007 Peter Henriksen Krognes m ug b d.s. Dattersøn 1892 Rissa herred* N S 008 Henrik Henriksen Krognes m ug b ds. Dattersøn 1894 Rissa herred* N S 009 Marith Henriksdatter Krognes k ug b d.d. Datterdatter Rissa herred* N S 010 Ellen Ellingsdatter Krognes k ug b Tj Tjenestepige 1879 Stadsbygden ST N S Krognes Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1624 Rissens 001 John Arntsen Krognes m g b Hf Gaardbruger - Leilænding 1840 Rissa herred* N S 002 Sigrid Olsdatter Krognes k g b Hm Gaardmandskone 1846 Rissa herred* N S 003 Gustav Johnsen Krognes m ug b S Søn - deltager i 1875 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 004 Andreas Johnsen Krognes m ug b S Søn - deltager i 1878 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 005 Elisabeth Johnsdatter Krognes k ug b D Datter - deltager i 1873 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 006 Oline Johnsdatter Krognes k ug b D Datter - deltager i 1879 Rissa herred* N S gaardsarbeidet 007 Anna Johnsdatter Krognes k ug b D Datter 1887 Rissa herred* N S Kroknes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Isaksen Kroknes m g b Hf Gaardbruger - Leilænding 1826 Stadsbygden ST N S 002 Guru Larsdatter Kroknes k g b Hm Gaardbrugerkone 1835 Tyldalen Hed N S 003 Gustav Adolf Olsen Kroknes m ug b S Søn - deltager i 1864 Strinden ST N S gaardsarbeidet Marie Olsdatter Kroknes k ug b D Datter - deltager i husstellet Rissa herred* N S 005 Ole Martin Johansen Kroknes m ug b Tj Tjenestegut 1885 Rissa herred* N S 006 Ane Margrethe Andersdatter k ug b Tj Fosterdatter 1890 Rissa herred* N S Krognessand Under Jørgen Jorgensen Krognes m g b Hf Husmand m J Jordbruger og 1862 Rissa herred* N S Fisker 002 Nekoline Johansdatter k g b Hm Husmandskone 1864 Rissa herred* N S Krognes 003 Johan Arnt Jørgensen m ug b S Søn 1898 Rissa herred* N S Krognessand 004 Gunhild Jørgensen k ug b D Datter 1891 Rissa herred* N S Krognessand 005 Karen Jørgensen Krognessand k ug b D Datter 1894 Rissa herred* N S Krognessand. Under Pauline Fredrikke Pettersen k e b Hm Husmandsenke m J 1815 Rissa herred* N S 002 Johan Martin Olsen m g b S Hf. Jordarbeider 1859 Rissa herred* N S 003 Anna Lovise Kristensdatter k g b Sønnekone Husstel 1867 Rissa herred* N S 004 Ole Martinsen Krognessand m ug b Sønnesøn 1889 Rissa herred* N S 005 Petter Martinsen Krognessand m ug b s.s Rissa herred* N S 006 Karl Martinsen Krognessand m ug b ss Rissa herred* N S 007 Hanna Martinsen Krognessand k ug b sd 1893 Rissa herred* N S 008 Pauline Fredrikke Martinsd. k ug b sd 1896 Rissa herred* N S Dybdahl. Under August Martin Andreasen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1866 Rissa herred* N S 002 Andrea Andreasdatter k g b Hm Husmandskone 1864 Rissa herred* N S 003 Alfred Augustsen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 004 Peter Andreas Augustsen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 005 Kristine Augustdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S Dybdahl Under Johan Rasmusen Dybdal m g b Hf Husmand Jordbrugende og Skomager 1854 Skjørn ST N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Jonetha Kristine k g b Hm Husmandskone 1864 Nærø NT N S Salomonsdatter 003 Sigurd Kjerulf Johansen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 004 Ragna Matilde Johansdatter k ug b D Datter 1892 Rissa herred* N S 005 Josefine Carlotte Johansdatter k ug b D Datter 1896 Rissa herred* N S 006 Thora Amalie Johansdatter k ug b D Datter 1898 Rissa herred* N S 007 Jenny Johansdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S 008 Karen Martha Kristoffersdatter k ug b EL Dagarbeiderske 1847 Rissa herred* N S Krognesbakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunhild Paulsdatter k e b Husmoder Husmandsenke m J 1815 Rissa herred* N S Pladsbrugerske 002 Kristian Arntsen m e b S Søn - Arbeider paa pladsen 1851 Rissa herred* N S 003 Andreas Kristiansen m ug f s.s Sønnesøn Jernbanearbeider 1878 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aasen 004 Ole Kristiansen m ug b ss Sønnesøn 1887 Rissa herred* N S 005 Ane Kristiansdatter k ug b sd Datterdatter 1890 Rissa herred* N S 006 Kristine Kristiansdatter k ug b sd Datterdatter 1894 Rissa herred* N S Dybdahl Under Johanna Olsdatter Dybdahl k e b Hm Husmandsenk m J Rissa herred* N S Pladsbrugerske 002 Johan Gunerius Andersen m ug mt S Sergent 1873 Rissa herred* N S Sedvanleg bustad: Trondhjem 003 Johan Arnt Andersen m ug f S Søn, dagarbeider - Kjører 1881 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Olaf Andersen m ug b S Søn Fisker 1878 Rissa herred* N S 005 John Andersen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 006 Paul Edvard Andersen m ug b S Søn 1893 Rissa herred* N S 007 Ole Martin Andersen m ug b S Søn 1897 Rissa herred* N S Dybdahl Under Tøger Haagensen Dybdal m g b Hf Husmand m J og Fisker 1834 Stadsbygden ST N S 002 Kristine Johannesdatter k g b Hm Husmandskone 1842 Stadsbygden ST N S 003 Johan Tøgersen Dybdal m ug f S Søn - Jernbanearbeider 1876 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Torger Tøgersen Dybdal m ug f S Søn - Jernbanearbeider 1882 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Hanna Tøgersdatter Dybdal k ug b D Datter - deltager i husstellet 1882 Rissa herred* N S Dybdahl Under Ane Kristine Nilsdatter k e b Hm Husmandsenke m J Stadsbygden ST N S Dybdal Pladsbrugerske Martin Kristian Markusen m ug f S Søn 1867 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Molde 003 Markus Andreas Markusen m ug b S Søn - Fisker 1876 Rissa herred* N S 004 Nekolaus Markussen m ug b S Søn - Fisker 1881 Rissa herred* N S 005 Pauline Markusdatter k ug b D Datter 1887 Rissa herred* N S Dybdahl Under Haagen Johannessen m g b Hf Husmand m J og Snedker 1838 Stadsbygden ST N S 002 Ingeborg Anna Kristoffersdtr. k g b Hm Husmandskone 1838 Rissa herred* N S 003 Johan Haagensen Dybdal m ug b S Søn - Snedker 1875 Rissa herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1624 Rissens 004 Martin Haagensen m ug b S Søn - Snedker 1878 Rissa herred* N S 005 Ingeborg Anna Haagensdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1882 Rissa herred* N S Dybdahl. Under Rolf Tøgersen Dybdahl m g b Hf Husmand m J - Fisker 1847 Rissa herred* N S 002 Marie Olausdatter Dybdahl k g f Hm Husmandskone 1855 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Arne Rolfsen Dybdahl m ug b S Søn 1895 Rissa herred* N S 004 Olaf Rolfsen Dybdahl m ug b S Søn 1898 Rissa herred* N S Dybdahl 6 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peter Gunerius Olsen Dybdahl m g b Hf Husmand - Sømand 1862 Fævaag ST N S 002 Gunhild Tøgersen Dybdal k g b Hm Husmandskone 1868 Rissa herred* N S 003 Olaf Petersen Dybdal m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 004 Konrad Teodor Petersen m ug b S Søn Rissa herred* N S 005 Berith Petersen k ug b D Datter 1890 Rissa herred* N S 006 Petrea Gundhilda Petersen k ug b D Datter Rissa herred* N S Reinsbakken Under Andreas Danielsen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1838 Rissa herred* N S 002 Jonetha Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1863 Rissa herred* N S 003 Daniel Andreasen m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 004 Elling Andreasen m ug b S Søn Rissa herred* N S 005 Malena Andreasdatter k ug b D Datter 1891 Rissa herred* N S 006 Karen Andreasdatter k ug b D Datter 1893 Rissa herred* N S 007 Ane Andreasdatter k ug b D Datter 1894 Rissa herred* N S 008 Maren Andreasdatter k ug b D Datter Rissa herred* N S 009 Andreas Andreasen m ug f S Søn - Tømmermand 1878 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær 010 Jonetha Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1881 Rissa herred* N S Hvidhyld. Under Ole Johannessen m e b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1846 Rissa herred* N S 002 Johan Arnt Olsen m ug f Søn Søn - Skomager 1878 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Thomas Olsen m ug b S Søn - Fisker 1881 Rissa herred* N S 004 Karen Tomasdatter k ug b Tj Husholderske 1870 Rissa herred* N S 005 Ole Peter Martinsen m ug b Husholderskens, søn 1896 Rissa herred* N S Hvidhyld Under Arnt Arntsen m g b Hf Husmand m J og stenarbeider 1855 Rissa herred* N S 002 Bereth Martha Eliasdatter k g b Hm Husmandskone 1857 Rissa herred* N S 003 Aksel Emil Arntsen m ug f S Søn 1889 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Langsæther 004 Einar Arntsen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 005 Anna Soffie Arntsen k ug b D Datter 1891 Rissa herred* N S Hvidhyld Under Johan Arnt Olausen m e b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1851 Rissa herred* N S - Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Anthonethe Johansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1881 Rissa herred* N S 003 Ellen Nilsdatter Haarsaker k ug mt FL Dagarbeider 1839 Stadsbygden ST N S Sedvanleg bustad: Stadsbygden 004 Johan Johansen m g f Hf Snedker 1860 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Marie Elisabeth k g b Hm Kone 1864 Rissa herred* N S Johannesdatter 006 Lovise Carlothe Martinsen k ug b f.s Fosterdatter 1898 Trondhjem ST N S Hvidhyld Under Andreas Jakobsen m e f Hf Husmand m J - Jordbrugende 1846 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Mosviken 002 Johan Andreassen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 003 Marie Andreasdatter k ug b D Datter 1882 Rissa herred* N S 004 Jonethe Andreasdatter k ug b D Datter 1884 Rissa herred* N S 005 Jonetha Johansdatter k ug b EL Dagarbeiderske - Vaskekone 1868 Rissa herred* N S 006 Einar Johan Arntsen m ug b S Søn Rissa herred* N S Hvidhyld Under Ole Rasmusen Hvidhyld m g!! Hf Husmand m J, og Dampekspeditør 1830 Stadsbygden ST N S 002 Karoline Antonsdatter k g!! Hm Husmandskone 1862 Rissa herred* N S Hvidhyld 003 Ole Olsen Hvidhyld m ug!! S Søn - deltager i ekspedition 1882 Rissa herred* N S 004 Johan Peter Olsen Hvidhyld m ug!! S Søn 1889 Rissa herred* N S 005 Emil Kristian Olsen Hvidhyld m ug!! S Søn 1894 Rissa herred* N S 006 Fridthjof Olsen Hvidhyld m ug!! S Søn 1898 Rissa herred* N S 007 Anna Kristine Olsdatter k ug!! D Datter 1884 Rissa herred* N S Rognhaugen Under Ole Andreas Johansen m g f Hf Husmand m J og 1853 Rissa herred* N S Tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Oline Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1852 Rissa herred* N S 003 Johan Olsen m ug b S Søn 1882 Rissa herred* N S 004 Lars Olsen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 005 Peter Laurits Olsen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 006 Ole Olsen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 007 Johanna Olsdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1880 Rissa herred* N S 008 Marith Olsdatter k ug b D Datter 1884 Rissa herred* N S 009 Marie Olea Olsdatter k ug b D Datter 1886 Rissa herred* N S 010 Jonetha Larsdatter k e b Moder Moder 1834 Rissa herred* N S 011 Ingvald Magnus Strøm m ug b Fostersøn 1898 Trondhjem ST N S 012 Martha Haftorsdatter k e b EL Lever af kapital Stadsbygden ST N S Hvidhyld Under Kristoffer Johnsen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1847 Rissa herred* N S - Jagtskipper 002 Berith Anna Tøgersen k g b Hm Husmandskone 1846 Rissa herred* N S 003 Jakob Kristoffersen m ug f S Søn - Matros Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 John Kristoffersen m ug b S Søn - deltager i pladsarbeidet 1883 Rissa herred* N S 005 Johannes Kristoffersen m ug b S Søn 1884 Rissa herred* N S 006 Peter Kristoffersen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 007 Mæthe Gustine Olsdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1881 Rissa herred* N S 008 Elen Jakobsdatter k e b moder EL Lever af midler 1823 Rissa herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1624 Rissens Hvidhyld Under John Andersen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1842 Liksvikstranden N S 002 Elen Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1843 Stadsbygden ST N S 003 Johan Johnsen m ug b S Søn - Handelsmand 1873 Rissa herred* N S 004 Anders Johnsen m g b S Søn - Tømmermand 1875 Rissa herred* N S 005 Ingeborg Anna Johnsdatter k ug f D Datter 1882 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Stadsbygden 006 Elen Johanna Johnsdatter k ug b D Datter 1885 Rissa herred* N S 007 Inga Karoline Eriksdatter k g f sk Sønnekone, Husstel 1879 Horrig ST N S Sannsynleg opphaldstad: Einan 008 John Eilert Andersen m ug f S.s Sønnesøn Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Einan Hvidhyld Under John Johnsen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1852 Rissa herred* N S 002 Martha Olausdatter k g b Hm Husmandskone 1857 Rissa herred* N S 003 Ida Margrethe Johnsdatter k ug b D Datter 1890 Rissa herred* N S 004 Odin Mortinus Sivertsen m g b Hf Skomager 1879 Rissa herred* N S 005 Gurine Marcelie Olsdatter k g b Hm Sypige 1871 Rissa herred* N S 006 Udøbt Gut m ug b S Søn Rissa herred* N S Kojen (vestre Under Johan Johansen Esvik m g b Hf Husmand - Jordbrugende 1851 Rissa herred* N S 002 Beret Martha Johannesdtr. k g b Hm Husmandskone 1852 Rissa herred* N S 003 Paul Johansen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 004 Johannes Johansen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 005 Gustav Johansen m ug b S Søn 1894 Rissa herred* N S 006 Bernt Johansen m ug b S Søn 1897 Rissa herred* N S Kojen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Johannessen m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1847 Rissa herred* N S 002 Marith Johan Arntsdtr. k g b Hm Husmandskone 1874 Rissa herred* N S 003 Anton Kristian Johansen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 004 Hanna Petra Olsdatter k ug b D Datter 1887 Rissa herred* N S 005 Olava Jensdatter k e b FL Fattigunderstted 1824 Stadsbygden ST N S Kojen Under Ole Johannessen m g b Hf Gaardeier og Husmand 1842 Rissa herred* N S Jordbrugende og fiskeri 002 Berith Anna Haagensdtr. k g b Hm Husmandskone 1854 Rissa herred* N S 003 Johannes Olsen m g f S Søn - Fisker 1874 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 004 Haagen Olsen m ug b S Søn 1881 Rissa herred* N S 005 Henrik Karsten Olsen m ug b S Søn 1887 Rissa herred* N S 006 Aksel Marius Olsen m ug b S Søn 1890 Rissa herred* N S 007 Lovise Olsdatter k ug b D Datter 1877 Rissa herred* N S 008 Edrikka Larsdatter k e b FL Husfarens moder 1820 Ørkedalen ST N S Kojen Under Peter Johannessen m g b Hf Husmand - Jordbrugende 1850 Rissa herred* N S 002 Kristine Kristensdatter k g b Hm Husmandskone 1869 Rissa herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Laurits Petersen m ug b S Søn - Fiskeri 1882 Rissa herred* N S 004 Johannes Pettersen m ug b S Søn 1889 Rissa herred* N S 005 Johan Petersen m ug b S Søn 1891 Rissa herred* N S 006 Aksel Petersen m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 007 Elen Petersdatter k ug b D Datter - deltager i husstellet 1884 Rissa herred* N S 008 Bereth Anna Petersdatter k ug b D Datter 1898 Rissa herred* N S Brovold Under Ole Peter Gjertsen m g f Hf Husmand - Jordbrugende og 1858 Rissa herred* N S Snedker Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Oline Andersdatter k g b Hm Husmandskone 1860 Stadsbygden ST N S 003 Aksel Ole Petersen m ug b S Søn 1891 Rissa herred* N S 004 Gustav O. Petersen m ug b S Søn 1893 Rissa herred* N S 005 Martin Ole Petersen m ug b S Søn 1897 Rissa herred* N S 006 Paul Olaf Ole Petersen m ug b S Søn Rissa herred* N S 007 Petronille Ole Petersdtr. k ug b D Datter 1895 Rissa herred* N S 008 Petronille Johnsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husstel 1882 Rissa herred* N S 009 Johanna Johannesdatter k ug f EL Sypige 1850 Rissa herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Fissum Brovold Under Ole Pedersen Brovold m g b Hf Husmand m J - Jordbrugende 1833 Rissa herred* N S Jonetha Pedersdatter Brovold k g b Hm Husmandskone 1840 Stadsbygden ST N S 003 Martin Olsen Brovold m g b S Søn - Fiskeri 1873 Rissa herred* N S 004 Ole Olsen Brovold m ug f S Søn - Fiskeri 1877 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 005 Elen Johansdatter Brovold k g b Sønnekone Sønnekone 1869 Stadsbygden ST 006 Ole Martinsen Brovold m ug b s.s. Sønnesøn 1897 Rissa herred* N S 007 Johan Martinsen Brovold m ug b s.s. Sønnesøn Rissa herred* N S 008 Peter Martinsen Brovold m ug b s.s. Sønnesøn Rissa herred* N S 009 Alfred Andreasen Brovold m ug b s.s. Sønnesøn 1892 Rissa herred* N S Reinskloster Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Fredrik Horneman m g b Hf Gaardbruger. S 1853 Rissa herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Marie Horneman k g b Hm Hustru Rissa herred* N S 003 Fredrikke Horneman k ug b D Datter Rissa herred* N S 004 Thomas Horneman m ug b S Søn 1895 Rissa herred* N S 005 Eiler Horneman m ug b S Søn 1896 Rissa herred* N S 006 Sara Horneman k ug b D Datter 1897 Rissa herred* N S 007 Ebbe Carsten Horneman m ug b S Søn Rissa herred* N S 008 Udøbt Pige k ug b D Datter Rissa herred* N S 009 Hanna Nilsen k ug b Tj Husjomfru 1872 Vaagan. Nor N S 010 Berit Nyrød k ug b Tj Barnepige 1881 Stadsbygden. ST N S 011 Berit Anna Aunet k ug b Tj Kokkepige Rissa herred* N S 012 Pauline Sørli k ug b Tj Budeie Rissa herred* N S 013 Peter Sørli m g b Tj Rosdreng (Gaardsbruget) 1844 Rissa herred* N S Merknad: Drengestubygningen [felt 2] 014 Martin Hjelmeraas m ug b Tj Dreng (Gaardsbruget) 1881 Rissa herred* N S 015 Carl Sætermyran m g b Tj Fjøsdreng 1854 Rissa herred* N S 016 Elias Nyrød m ug b Tj Gut (Gaardsbruget) 1884 Stadsbygden N S 017 Sara Horneman k e b Hm Enkefru (eier Eiendomme) 1821 Throndhjem ST N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 018 Ebba Horneman k ug b D Datter (Husgjerning) Rissa herred* N S 019 Christine Dalen k ug b Tj Stuepige Stadsbygden. N S 020 Anna Karoline Rønningen k ug mt B Husstel Rissa herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Sedvanleg bustad:!! Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer