Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 75

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Klokkergaarden Prestegjeld: Gransherred Herred/by: Gransherred Klokkergaarden Siljudalen 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gregar Gregarsen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Anne Hansdatter k g b hm Gaardmanskone Hiterdal n s 003 Anne Gregarsen* k ug b d Husgjerning og kreaturstel Gransherred n s 004 Gregar Gregarsen* m ug b s Tømmermand og snedker Gransherred n s 005 Hans Gregarsen* m ug b s Gaardsarbeide Gransherred n s 006 Ole Gregarsen* m ug b s Gaardsarbeide Gransherred n s 007 Andres Gregarsen* m ug b s Søn Gransherred n s 008 Torbjørg Gregarsen* k ug b d Datter Gransherred n s 009 Johannes Gregarsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Siljudalen 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Johannes Gulliksen m ug b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Tone Kittelsdatter k b tj Husgjerning og kreaturstel Tuddal n s 003 Halvor Haraldsen m ug b tj Gaardsgut Gransherred n s 004 Hans Torkildsen m ug mt el Tømmerhugst Drangedal n s Sedvanleg bustad:!! 005 Halvor Lunden m ug mt el Tømmerhugst Sauland n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad:!! Klokkergaarden Plassen 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Harald Østensen m g b hf Gaardbruger og skogsarb Gransherred n s 002 Anne Gregarsdatter k g b hm Gaardmanskone hus og Gransherred n s kreaturstel 003 Hans Østensen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Ole Østensen* m ug b dattersøn Gransherred n s Klokkergaarden Dalen under 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tone Høljesdatter k e b hm Husmandsenke Gransherred n s 002 Aaste Taralsdatter k ug b d Husgjerning Gransherred n s 003 Svein Taralsen* m ug b s Datter Søn Gransherred n s 004 Erling Taralsen* m ug b s Datter Søn Gransherred n s 005 Ingeborg Johannesdatter k ug b tj Kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Vaarstølen 1 4 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Torbjørnsen m e b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Torbjørn Olsen m ug b s Gaardsbestyrer Gransherred n s 003 Hølje Olsen m ug b s Snedker Gransherred n s 004 Tora Olsdatter k ug b d Husgjerning Gransherred n s 005 Gunhild Olsdatter k ug b d Husgjerning Gransherred n s 006 Ole Olsen* m ug b s Datter Søn Gransherred n s 007 Ingeborg Taralsdatter k ug b tj Kreaturstel Gransherred n s Merknad: Drengestuen E: tilført med blyant 008 Gullik Olsen m g mt Tømmerhugger Sauland n s Sedvanleg bustad: Sauland 009 Halvor Gulliksen m ug mt Tømmerhugger Sauland n s Sedvanleg bustad: Sauland Klokkergaarden Dokka under 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Tov Torsteinsen m g b hf Husmand og skogsarbeider Gransherred n s 002 Anne Hansdatter k g b hm Husmandskone Sauland n s 003 Torstein Torsteinsen* m ug b s Tømmermand og Gransherred n s skogsarbeide 004 Hans Torsteinsen* m ug b s Skogsarbeide Gransherred n s 005 Gunhild Torsteinsen* k ug b d Kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Mjaugeto under 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Østensen m e b hf Husmand Gransherred n s 002 Østen Østensen* m ug b s Skogsarbeide Gransherred n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0824 Gransherred 003 Hølje Østensen* m ug b s Skogsarbeide Gransherred n s 004 Margit Østensen* k ug b d Husgjerning og kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Lia under 5 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Halvorsen m g b hf Forpagter og skogsarbeider Gransherred n s 002 Mari Reiasdatter k g b hm Kone Tuddal n s 003 Kjetil Fosse m g mt el Forpagter og tømmerkjøring Sauland n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Sauland 004 Ole!! m ug mt el Tømmerkjøring Sauland n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Sauland Klokkergaarden Kaasa under 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Høljesen m g b hf Husmand og skogsarbeide Gransherred n s 002 Ragnhild Olsdatter k g b hm Husmandskone Hjartdal n s 003 Ragnhild Høljesen* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Hølje Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Berget Høljesen* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Ole Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 007!! Høljesen* k ug b d Datter Gransherred n s Merknad: Udøpt pike 008 Kari Olsdatter k b Gransherred n s Klokkergaarden Masteholte 4 2 ( m, k) ( m, k) 001 Johannes Halvorsen m g b hf Gaardbruger og skogsarb Gransherred n s 002 Gunhild Hansdatter k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Halvor Halvorsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Hans Halvorsen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Margit Halvorsen* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Signe Halvorsen* k ug b d Datter Gransherred n s 007 Ole Halvorsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Kaasalia 6 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Halvorsen m g f hf Agent for symaskiner Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Sauland 002 Bergit Havorsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Halvor Halvorsen m e b husbondens Offentlig understøttet Gransherred n s far 004 Aslaug Olsdatter k e b tj Kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Dalen 4 6 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Dalen m g b hf Husmand og dagarbeider Gransherred n s 002 Gunhild Halvorsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Ole Dalen m ug b s Søn Gransherred n s 004 Halvor Dalen m ug f s Postbud Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Hafsten 005 Johans Dalen m ug b s Søn Gransherred n s 006 Anne Dalen k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Hafsteen 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørn Andresen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Helga Jonsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Hiterdal n s 003 Torbjørn Andresen* m ug b s Søn Hiterdal n s 004 Mari Taraldsdatter k ug b tj Kreaturstel Tuddal n s Klokkergaarden Hafsteen 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 A. H. Thefre m g b hf Amtsagronom Førde n s 002 Mari Gulliksdatter k g b hm Hustru Gransherred n s 003 A. Vashus m ug b tj Agronom Suldal n s Merknad: drengestuen E: tilført med blyant 004 Jon Møen m ug b tj Gaardsgut Gransherred n s 005 Anna Haugen k ug b tj Husgjerning Jondalen n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Tora Taaterhus k ug b tj Budeie Sauland n s 007 Halvor Dalen m ug mt tj Postbud Gransherred n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad:!! Klokkergaarden Bakken under 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Sveinson m g b hf Husmand og skogarbeider Sauland n s 002 Tone Gulliksdatter k g b hm Husmandskone Hiterdal n s 003 Gullik Sveinson* m ug b s Skogsarbeide Sauland n s 004 Ragnhild Sveinson* k ug b d Husgjerning Sauland n s 005 Anne Sveinson* k ug b d Datter Sauland n s 006 Liv Sveinson* k ug f d Husgjerning Sauland n s Sannsynleg opphaldstad: Sauland 007 Tora Sveinson* k ug b dd. Datterdatter Gransherred n s Klokkergaarden Bakke søndre under 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olesen m g f hf Husmand og Sadelmaker Hiterdal n s Sannsynleg opphaldstad: Hiterdal 002 Gunhild Olsdatter k g b hm Husmandskone Sauland n s 003 Gunhild Sveinsdatter k ug b Konas Faster Husgjerning Sauland n s 004 Tone Olesen* k ug b d Datter Hiterdal n s 005 Ole Olesen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Staalen 4 9 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Jonsen m g b hf Husmand Hjartdal n s 002 Mari Halvorsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Aslaug Jonsen* k ug b Sønned. Sønnedatter Gransherred n s 004 Margit Jonsen* k ug b Sønned. Sønnedatter Gransherred n s Klokkergaarden Sønstebø 4 3 ( m, k) ( m, k) 001 Harald Aslaksen m g b hf Husmand og Kirketjener Gransherred n s 002 Tora Jonsdatter k g b hm Kone Gransherred n s 003 Ole Aslaksen* m ug b s Skogsarbeide Gransherred n s 004 Jon Aslaksen* m ug b s Gaardsarbeide Gransherred n s 005 Sveinung Aslaksen* m ug b s Søn Gransherred n s 006 Harald Aslaksen* m ug b s Søn Gransherred n s 007 Aslaug Aslaksen* k ug b d Datter Gransherred n s 008 Hølje Aslaksen* m ug b s Søn Gransherred n s 009 Aslak Aslaksen* m ug b s Søn Gransherred n s 010 Arne Aslaksen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Nautbotret?? 4 7 ( m, k) ( m, k) 001 Kari Hansdatter k e b hm Husmandsenke Gransherred n s 002 Aslaug Hansdatter* k ug b d Kreaturstel Gransherred n s 003 Anne Aslaksdatter k ug b el Haandarbeid s.s. strikning Gransherred n s Klokkergaarden Maurud under 4 3 ( m, k) ( m, k) 001 Harald Kittelsen m g b hf Forpagter Gransherred n s 002 Kari Aslaksdatter k g b hm Kone Gransherred n s 003 Aagot Kittelsen* k ug b d Hus- og kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Grandaas 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m g b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Aasta Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s 003 Helga Olsen k ug b d Kreaturstel Gransherred n s 004 Anne Olsen k ug b d Husgjerning Gransherred n s 005 Kittel Olsen m ug b s Gaardsgut Gransherred n s 006 Ole Olsen m ug f s Tømmerhugst Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Brekke Klokkergaarden Jordet 4 1 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0824 Gransherred 001 Ole Høljesen m g b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Mari Høljesdatter k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Ingeborg Gvammen k ug b tj Kreaturstel Hovind n s 004 Hølje Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Ole Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 006 Hølje Høljesen m e b konens far Føderaasmand Gransherred n s 007 Trygve Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Hesledalen 5 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Kittelsen m g b hf Gaardbruker og Skrædder Gransherred n s 002 Kari Halvorsdatter k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Kittil Kittelsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Halvor Kittelsen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Ragnhild Grandaas k ug b tj Kreaturstel Gransherred n s 006 Kittel Hesledalen m e f Husbondens Tømmerhugst Sauland n s far Sannsynleg opphaldstad: Brekke Klokkergaarden Hesledalen nedre 5 5 ( m, k) ( m, k) 001 Harald Høljesen m ug b hf Landhandler Gransherred n s 002 Aslaug Høljesdatter k ug b tj Husholderske Gransherred n s 003 Ole Timdal m ug b tj Handelsbetjent Sauland n s Klokkergaarden Klokkergaarden (Slottet) 5 4 ( m, k) ( m, k) 001 K. Kvaale m ug b hf Kirkesanger og Lærer Høidalsmo n s 002 Gunhild Kvaale k ug b tj Hus og kreaturstel Høidalsmo n s 003 Ingrid Gaara k ug b hm Lærerinde Bø n s Klokkergaarden Merde under 4 3 ( m, k) ( m, k) 001 O. A. Qvamme m g b hf Lensmand Jølster n s 002 Andrea Qvamme k g b hm Lensmandsfrue Jølster n s 003 Astri Qvamme* k ug b d Datter Jølster n s 004 Margit Qvamme* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Odd Qvamme* m ug b s Søn Gransherred n s 006 Ingrid Qvamme* k ug b d Datter Gransherred n s 007 Bergjot Qvamme* k ug b d Datter Gransherred n s 008 Anne Tveito k ug b tj Hus og kreaturstel Hovind n s Klokkergaarden Merde nordre under 4 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Jakobsen m g f hf Tømmermand og snedker Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Tinnosel 002 Tone Halvorsdatter k g b hm Kone Gransherred n s 003 Ole Jakobsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Haave 4 3 ( m, k) ( m, k) 001 Johannes Gulliksen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Anne Gulliksdatter k g b hm Gaardbrugerkone Gransherred n s 003 Ingborg Gulliksen* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Anne Gulliksen* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Kittel Rinde m ug b tj Tømmerkøring Hjatdal n s 006 Ole Traaerkaara m ug b tj Gaardsgut Gransherred n s 007 Anne Skogen k ug b tj Stuepike Hiterdal n s 008 Aslaug Gibøen k ug b tj Budeie Møstrand n s 009 Andres Hafsteen m ug b Rentist Gransherred n s Merknad: Drengestubygningen 010 Hølje O. Romme m ug f Vare og Tømmerkjøring Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Brekke 011 Einar Romme m ug b Rentist Gransherred n s Klokkergaarden Romme 6 1 ( m, k) ( m, k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Hølje Johannessen m ug f hf Gaardbruker Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Lisleherred 002 Ole Olsen m ug b tj Gaardsgut Gransherred n s 003 Kari Høljesdatter k ug b tj Hus og kreaturstel Gransherred n s 004 Helga Høljesdatter k ug b Husmandens Husgjerning Gransherred n s Faster Sjukdom: b Klokkergaarden Seljord 6 2 ( m, k) ( m, k) 001 Torgrim Høljesen m g b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Liv Høljesdatter k g b hm Gaardmandskone Hovind n s 003 Aslaug Høljesen* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Hølje Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Jon Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 006 Johannes Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 007 Ole Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 008 Anne Høljesen* k ug b d Datter Gransherred n s 009 Anne Kroshøl k e b indlosjert Offentlig understøttet Kongsberg n s Klokkergaarden Seljordslia 6 5 ( m, k) ( m, k) 001 Eilef Hansen m g b hf Gaardbruker og dagarbeide Gransherred n s 002 Margit Høljesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gransherred n s 003 Margit Hansen* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Kari Hansen* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Anne Hansen* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Hans Hansen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Traaer 4 4 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Olsen m e b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Ole Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 003 Aslaug Olsen* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Mari Olsdatter k ug b tj Hus og kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Traaer 4 5 ( m, k) ( m, k) 001 Kari Olsdatter k b hm Gaardmandsenke Tuddal n s 002 Ole Olsen* m b s Gaardsarbeide Gransherred n s 003 Anne Dokka k b tj Budeie Gransherred n s Klokkergaarden Traarekaasa under 4 5 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Nilsen m e b hf Husmand og skogsarbeider Gransherred n s 002 Kittel Nilsen* m ug b s skogsarbeide Gransherred n s 003 Nils Nilsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Bergit Kleven k ug b tj Hus og kreaturstel Gransherred n s 005 Aasta!! k ug b Gransherred n s Klokkergaarden Aasen under 6 3 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Torsteinsen m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Aslaug Halvorsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Halvor Jonsen m e f s Tømmermand og snedkker Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Runningen 004 Aslaug Halvorsdatter* k ug b sønnedatter Datter Gransherred n s 005 Torbjørg Halvorsdatter* k ug b sønnedatter Datter Gransherred n s 006 Anund Olsen m ug b indlosjeret Offentlig understøttet Gransherred n s Sjukdom: s Klokkergaarden Bøen 7 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Olsen m e b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Ole Høljesen m ug b s Gaardsgut Gransherred n s 003 Hans Høljesen* m ug f s Telefonarbeider Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Notodden 004 Sigrid Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Tinn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0824 Gransherred Klokkergaarden Bøen 7 4 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Høljesen m g b hf Gaardbruker Gransherred n s 002 Tora Haraldsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gransherred n s 003 Ole Midbøen m ug b tj Kjørekarel Gransherred n s 004 Anne Stensrud k ug b tj Budie Gransherred n s 005 Halvor Jonsen m ug b tj Gaardsgut Hovind n s Klokkergaarden Bøen 7 7 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Torgrimsen m e b hf Forpagter Gransherred n s 002 Ingeborg Olsdatter* k ug b d Husholderske Gransherred n s 003 Bergit Olsdatter* k ug b d Husgjerning Gransherred n s 004 Sveinung Olsen* m ug b s Skogs Arbeider Gransherred n s 005 Mari Olsdatter* k ug b d Budeie Gransherred n s 006 Kjetil Olsen* m ug b s Skogs Arbeider Gransherred n s 007 Hølje Olsen* m ug b s Gaardsbestyrer Gransherred n s Klokkergaarden Frænderud 8 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Kristensen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Anne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s 003 Kristen Olsen* m ug b s Kjørekarl Gransherred n s 004 Anne Olsdatter* k ug b d Budie Gransherred n s Klokkergaarden Bøen 8 11 ( m, k) ( m, k) 001 Torgrim Sveinson m g b hf Gaardbruker og Seljord n s Herredskasserer 002 Bergit Høljesdatter k g b hm Jordemor Gransherred n s 003 Gunhild Torgrimsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Kari Luen k ug b tj Budeie Tuddal n s 005 Torgrim Høljesen m g b hf Føderaadsmand Gransherred n s Merknad: Føderaadshuset 006 Mari Olsdatter k g b hm Føderaadskone Gransherred n s Klokkergaarden Bøen 8 9 ( m, k) ( m, k) 001 Kristen Høljesen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Ronnaug Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s Klokkergaarden Bøen nordre 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Claus Singulsdal m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Tone Singulsdal k g b hm Gaardbrukerkone Hiterdal n s 003 Tone Clausdatter* k ug b d Datter Skien n s 004 Claus Clausen* m ug b s Søn Skien n s 005 Oskar Flom m ug b Loserende Gaardsgut Flaabygd n s Børende til familien 006 Helga Torgrimsdatter k ug b Loserende Husgjerning Hiterdal n s Børende til familien 007 Tora Folkvarsdatter k ug b Budeie Budeie Tuddal n s 008 Guro Listul k ug b Stuepke Stuepike Gransherred n s 009 Torstein Halvorsen m ug b Maler Maler Bø n s Klokkergaarden Kaasa under 8 11 ( m, k) ( m, k) 001 Torgrim Andresen m ug b hf Gaardbruker og skomaker Gransherred n s 002 Torbjørg Andresdatter k g b tj Hus og kreaturstel Gransherred n s 003 Torbjørg Andresdatter* k ug b d Søsterdatter Gransherred n s 004 Harald Bøen m ug b el Rentist Gransherred n s Klokkergaarden Kaasa under 7 7 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Andersen m g b hf Husmand og dagarbeider Gransherred n s 002 Ingeborg Elefsdatter k g f hm Husmandskone Gransherred n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1910 Sannsynleg opphaldstad: Kasin 003 Anne Høljesdatter* k ug b d Budeie Gransherred n s 004 Herbrand Olsen m g b indl?? Offentlig understøttet Gransh. Jondalen n s Sjukdom: s Klokkergaarden Lien under 8 11 ( m, k) ( m, k) 001 Sveinung Haraldsen m e b hf Husmand og arbeider Gransherred n s 002 Harald Sveinungsen m ug b s Tømmerhugst og dagarbeide Gransherred n s 003 Torgrim Sveinungsen m ug b s Tømmerhugst og dagarbeide Gransherred n s Klokkergaarden Liene 8 7 ( m, k) ( m, k) 001 Margit Christensdatter k e b hm Gaardbrugerenke Gransherred n s 002 Margit Bjørnsdatter k ug b tj Tjenestepike Gransherred n s Klokkergaarden Sigurdsrud 8 13 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Hansen m g b hf Gårdbruger og Tømmermand Gransherred n s 002 Lina Hansen* k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s 003 Hans Jonsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Torbjørg Jonsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Bjørnrud Staalelien 8 10 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Jonsen m g b hf Gaardbruger og tømmermd Gransherred n s 002 Kari Halvorsdatter k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Synnøve Hansdatter* k ug b d Hus og kreaturstel Gransherred n s 004 Hans Hansen* m ug b s Tømmerhugst Gransherred n s Klokkergaarden Listul under 7 3 ( m, k) ( m, k) 001 Gregar H. Listul m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Bergit Olsdatter k g b hm Husmandkone Gransherred n s 003 Olav Gregarsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Hølje Gregarsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Moen 8 4 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Jonsen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Lina Pettersen k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Anne Olavsdatter* k ug b d datter Gransherred n s 004 Hans Olavsen* m ug b s søn Gransherred n s 005 Torbjørg Olavsdatter* k ug b d datter Gransherred n s 006 Ingrid Olavsdatter* k ug b d datter Gransherred n s 007 Anne Pettersen* k e b Hustruens mor Offentlig understøttet Gransherred n s indlosjert Klokkergaarden Moen under 9 5 ( m, k) ( m, k) Merknad: E: G/B.nr. er satt inn med blyant. 001 Olav Aanesen m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Torbjørg Aslaksdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s Klokkergaarden Stensredkasin under 7 7 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Olsen m g b hf Husmand Tuddal n s 002 Thora Olsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Kari Olsdatter k ug f d Datter Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Notodden Klokkergaarden Asketjøn under 8 6 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Herbrandsen m g f hf Husmand og dagarbeider Gransherred n s (Jondalen) Sannsynleg opphaldstad: Bakka 002 Gunhild Gulliksdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0824 Gransherred 003 Aaste Olavsdatter k ug b d Datter Gransherred n s 004 Gullik Olavsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Kasin 8 8 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørg Høljesdatter k e b hm Gaardmandsenke Gransherred n s Merknad: ca E: tilført med rød penn 002 Anne Høljesdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 003 Ole Høljesen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Tora Høljesdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Skrikhaug 7 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Olsen m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Guro Taraldsdatter k g b hm Husmandskone Tuddal n s Klokkergaarden Storemyr under 7 7 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Brynhildsen m g b hf Husmand Hovind n s 002 Aslaug Gulliksdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Anne Stugo k ug b indlosjert Offentlig understøttet Budeie Gransherred n s 004 Hans!! m ug b indlosjert Søn Gransherred n s Klokkergaarden Kasin 7 7 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Larsen m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Anne Eilefsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Torgon Halvorsdatter k ug b d Hus og kreaturstel Gransherred n s 004 Maria Aarud k ug b indlosjert offentlig understøttet Jondalen n s Merknad: ca E: tilført med rød penn Sjukdom: s Klokkergaarden Haugen 17 2 ( m, k) ( m, k) Merknad: E: G/B.nr er hentet fra matrikkelen. 001 Halvor Hansen m g b hf gaardbruger og tømmermand Gransherred n s 002 Rannaug Halvorsdatter k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s 003 Hans Halvorsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Halvor Halvorsen* m ug b s Søn Gransherred n s 005!! Halvorsdatter* k ug b d Datter n s Merknad: Udøpt pike Klokkergaarden Kirkevolden 10 1 ( m, k) ( m, k) 001 Einar von Krogh m g b hf Sogneprest Bergen n s 002 Asta von Krogh k g b hm Frue Kragerø n s 003 Laura von Krogh* k ug b d Datter Stathelle n s 004 Laura Tørbjørnsen k e b Hustrus Mor Husgjerning Drammen n s 005 Abela Akselsdatter k ug b tj Budeie Sverige n s 006 Mette Andreasdatter k ug b tj Stuepike Bamle n s 007 Lisbet Moe k ug b tj Barnepike Eidskogen n s 008 Gregar Halvorsen m g b hf Forpagter Gransherred n s Merknad: Drengestuebygningen 009 Signe Halvorsdatter k g b hm Forpagterkone Tinn n s 010 Halvor Gregarsen m ug b s Søn Gransherred n s 011 Tone Olssen k ug b tj Stuepike Gransherred n s Klokkergaarden Vonheim under 10 1 ( m, k) ( m, k) 001 C. Lie k e b hm Lanhandel og Poståbner Kongsberg n s Merknad: Fru C. Lie 002 Petrine Pedersen k ug b Husgjerning Kongsberg n s Merknad: Fr. Petrine Pedersen 003 Bergit Kaasalia k ug b tj Budie Hallingdal n s 004 P. Jonnassen m ug mt el Tømmermerker? n s Merknad: E:? Fødselsår og? Fødested er tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Skien 005 Eger!! m ug mt el Prest? n s Merknad: E:? Fødselsår og? Fødested er tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Kristiania Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Klokkergaarden Kjonebakken under 10 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Høljesen m g b hf Skomaker Gransherred n s 002 Berget Kittelsdatter k g b hm Kone Gransherred n s 003 Ole Høljesen* m ug b s Postbefodder og skrædder Gransherred n s 004 Hølje Høljesen* m ug b s Skomakersvend Gransherred n s 005 Torbjorg Høljesdatter* k ug b d Husgjerning Gransherred n s Klokkergaarden Kjøita under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Tommassen m g f hf Husmand og skogsarbeider Hovind n s Sannsynleg opphaldstad: Brekke 002 Torbjørg Jonsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s Klokkergaarden Tjønaas under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Pettersen m g b hf Murer Gransherred n s 002 Anne Kittelsdatter k g b hm Hustru Gransherred n s 003 Anne Hansdatter* k ug b d Husgjerning Gransherred n s 004 Kittel Hansen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Hans Hansen* m ug b s Søn Gransherred n s 006 Torbjørg Hansdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Gryta under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnulf Andresen m g b hf Husmand og skogsarbeide Hiterdal n s 002 Tora Torsteinsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Johan Martinsen m g b hf Skogsarbeider og Skrædder Vinje n s 004 Tone Gunnulfsdatter k g b hm kone Gransherred n s 005 Anne Johansdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Tora Johansdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Stugo under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m g b hf Skindhandler Gransherred n s 002 Margit Bjørnsdatter k g b hm Kone Sauland n s 003 Ole Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Halvor Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 005 Margit Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Jon Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Kallebæk under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Høljesen m g b hf Husmand og skogsarbeide Gransherred n s 002 Mari Høljesdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Helga Jonsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Torbjørg Jonsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Hølje Jonsen m e b Husbondens far Ved og tømmerhugst Gransherred n s Klokkergaarden Nymoen 5 3 ( m, k) ( m, k) 001 Otto Pedersen m g b hf Transport kjøring Kongsberg n s 002 Anna Pedersen k g b hm Kone Gransherred n s 003 Andreas Ottosen* m ug b s Søn Gransherred n s Klokkergaarden Velta under 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Kittelsen m ug b Dagarbeider Gransherred n s 002 Guri Hansdatter k e b hm Husmandsenke Gransherred n s 003 Bergit Hansdatter k ug b Kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Oterbæk 11 2 ( m, k) ( m, k) 001 Kittel Christensen m e b hf Formand for tommerfløter Gransherred n s 002 Kristen Kittelsen* m ug b s Tømmerhugst og dagarbeide Gransherred n s 003 Ole Kittelsen* m ug b s Dagarbeide Gransherred n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0824 Gransherred 004 Ole Stensrud m g b hf Forpagter Gaardbruger og Gransherred n s tømmerkj. 005 Torbjør Kittelsdatter k g b hm Forpagterkone Gransherred n s 006 Ole Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 007 Kittel Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 008 Jon Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 009 Hølje Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 010 Aslaug Juvslia k ug b tj Hus- og kreaturstel Gransherred n s Klokkergaarden Mjelland 12 1, 2 ( m, k) ( m, k) 001 Torjus Olsen m ug b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Anne Halvorsdatter k ug b tj Husbestyrerinde Gransherred n s 003 Olav Mjellekaas m ug b tj Kjørekarel Gransherred n s 004 Aagot Sønstebø k ug b tj Husgjerning Gransherred n s 005 Torbjørg Bjørndalen k ug b tj Kreaturstel Tuddal n s 006 Søren Sæle m mt el Boghandler Ytre Holmedal n s Merknad: E:? Fødselsår. er tilført med rød penn Sedvanleg bustad:!! Klokkergaarden Brekke, nordre 13 3 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Kittelsen m g b hf Gaardbruger og Urmaker Gransherred n s 002 Tone Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gransherred n s 003 Aasta Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Gunhild Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Gunhild Mjaugelo k ug b tj Husgjerning Gransherred n s 006 Hølje O. Rømme m ug mt el Tømmerkjøring Gransherred n s Sedvanleg bustad: Haave Klokkergaarden Brekke, mellen 13 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Nirisen m g b hf Forpagter Hiterdal n s 002 Turi Knutsdatter k g b hm Forpagterkone Tinn n s 003 Niri Olsen* m ug b s Tømmerhugger Gransherred n s 004 Ole Olsen* m ug b s Tømmerhugst Gransherred n s 005 Jon Thomasen m g mt el Tømmerhugst Hovind n s Sedvanleg bustad:!! 006 Ambros Nørstrud m g mt el Gaardbruker, tømmerkjøring Hiterdal n s Sedvanleg bustad: Hiterdal Klokkergaarden Brekke 13 2 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Nilsen m g b Gaardbruker Gaardbruker Tinn n s 002 Mari Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gransherred n s 003 Nils Nilsen* m ug b s søn Gransherred n s 004 Gunhild Nilsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Nils Herbørnsen m ug b tj Tømmerkjøring Tinn n s 006 Ingeborg Gunnuvsdatter k ug b tj Kreaturstel Gransherred n s 007 Olav Nørstrud m g mt Gaardbruker og Tømm.kjører Hiterdal n s Sedvanleg bustad:!! 008 Hans Kasin m ug mt Tømmerkjøring Hiterdal n s Sedvanleg bustad:!! 009 Kjetil Hesledalen m e mt Tømmerhugst Sauland n s Merknad: ca E: tilført med rød penn. Bryggerhuset Sedvanleg bustad:!! 010 Ole Grandaas m ug mt Tømmerhugst Gransherred n s Sedvanleg bustad:!! 011 Ole Gvammen m ug mt Tømmerhugst Hovind n s Sedvanleg bustad:!! 012 Torkel Gvammen m ug mt Tømmerhugst Hovind n s Sedvanleg bustad:!! 013 Gunhild Bjørnsdatter k e b hm Føderaadskone Gransherred n s Merknad: Føderaadshuset 014 Gregar Olsen m ug b s Rentist Gransherred n s Klokkergaarden Mjellekaas under 12 1, 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Mjellekaas m g b hf Husmand Gransherred n s 002 Gunne Taralsdatter k g b hm Husmandskone Gransherred n s 003 Jon Halvorsen* m ug b s Gaardsarbeide Gransherred n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Liv Taralsdatter k e b konens søster Rentist Gransherred n s 005 Aslaug Taralsdatter k ug b konens søster Rentist Gransherred n s 006 Aagot Taralsdatter k ug b konens søster Offentlig understøttet Gransherred n s Klokkergaarden Juve under 13 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Johansen m g b hf Husmand og arbeider Sauland n s 002 Bergit Jonsdatter k g b hm Husmandskone Sauland n s 003 Jon Olsen* m ug f s Arbeider Sauland n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Liv Olsdatter* k ug b d Datter Sauland n s 005 Bergit Olsdatter* k ug b d Datter Sauland n s 006 Ole Olsen* m ug b s Søn Sauland n s 007 Gunhild Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Juvslia under 13 2 ( m, k) ( m, k) 001 Anne Olsdatter k e b hm Husmandsenke Gransherred n s 002 Ole Olsen* m ug b s Søn Gransherred n s 003 Helga Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 004 Aagot Olsdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Mari Olsdatter k ug b tj Budeie Gransherred n s Klokkergaarden Mjaugeto under 12 1, 2 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørg Jonsdatter k e b hm Husmandsenke Tuddal n s 002 Tora Jonsdatter* k ug b d Husgjerning Gransherred n s 003 Halvor Jonsen* m ug b s Gaardsgut Gransherred n s 004 Torbjørg Gulliksdatter k ug b Offentlig understøttet Gransherred n s 005 Gunhild Gulliksdatter k ug mt b Sønnedatter Gransherred n s Sedvanleg bustad: Likasin Klokkergaarden under 13 3 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Olsen m g b hf Husmand og dagarbeider Gransherred n s Arbeidsledig: l 002 Signe Reiarsdatter k g b hm Husmandskone Sauland n s 003 Ole Jensen* m ug b s Søn Gransherred n s 004 Gunhild Jensdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Aslaug Jensdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Jon Jensen* m ug b s Søn Gransherred n s 007 Ingeborg Jensdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 008 Mari Jensdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 009 Anne Jensdatter* k ug b d Datter Gransherred n s Klokkergaarden Sætre 14 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gullik Andressen m g b hf Gaardbruger Gransherred n s 002 Tora Olsdatter k g b hm Gaardmanskone Gransherred n s 003 Andres Gulliksen* m ug b s Søn Gransherred n s Merknad: ca E: tilført med rød penn 004 Tora Gulliksdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 005 Tone Gulliksdatter* k ug b d Datter Gransherred n s 006 Johannes Johansen m ug b tj Tømmerkjører Sauland n s 007 Oskar Svensen m ug b Graastensmurer Kristiania n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 1 Krets: 002 Bergen Prestegjeld: Gransherred Herred/by: Gransherred Bergen Holfet under 16 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Hovde m g mt hf gaardbruger Tuddal n s Sedvanleg bustad: Tuddal 002 Ole H. Hovde m ug mt s Tuddal n s Sedvanleg bustad: Tuddal 003 Østen Hagen m g mt hf gaardbruger Tinn n s Sedvanleg bustad: Tuddal 004 Nils Dalen m ug mt tommerhugger Tuddal n s Sedvanleg bustad: Tuddal 005 Ole Hovde m g mt hf gaardbruger Hovin n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0824 Gransherred Sedvanleg bustad: Tuddal 006 Halvor Kaasa m ug mt tømmerhugger Tuddal n s Sedvanleg bustad: Tuddal 007 Torkel Kaasa m ug mt tømmerhugger Tuddal n s Sedvanleg bustad: Tuddal Bergen Grastjøn under 17 6 ( m, k) ( m, k) 001 Margit Grastjøn k g b hm forpagter Tinn n s 002 Bergit Grastjøn k ug b d datter Gransherred n s 003 Margit Grastjøn k ug b d datter Gransherred n s 004 Tora Grastjøn k ug b d datter Gransherred n s 005 Torbjør Grastjøn k ug b tjenestepige tjenestepige Tuddal n s Bergen Kasin under 16 3 ( m, k) ( m, k) 001 John Kasin m e b hf husmand Tuddal 002 Tone Kasin k ug b d Gransherred 003 Anne Kasin k ug b d Gransherred Bergen Mosryg 15 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gullik Mosryg m g b hf gaardbruger Gransherred n s 002 Gunhild Mosryg k g b hm gaardmandskone Hitterdal n s 003 Ambros Mosryg m ug b s Gransherred n s 004 Tone Mosryg k ug b d Gransherred n s 005 Ragnhild Mosryg k ug b Gransherred n s 006 Ole Mosryg m g b hf føderaadsmand Hjartdal n s Merknad: føderaadsmand E: tilført med rød penn 007 Tone Mosryg k g b hm Gransherred n s 008 Guri Mosryg k ug b d datter tjenestepike Gransherred n s Merknad: datter tjenestepike E: tilført med rød penn 009 Andres Mosryg m ug b s skog og Jordbruksarbeider Gransherred n s 010 Aslaug Mosryg k ug f d Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Nisi Gr.herred Bergen Hagen 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Torgei Hagen m g b hf arbeider ved vedhugst m.v Gransherred n s Merknad: arbeider ved vedhugst m.v. E: tilført med rød penn 002 Margit Hagen k g b hm Gransherred n s 003 Ingeborg Hagen k ug b d Gransherred n s 004 Halvor Hagen m ug b s Gransherred n s 005 Hans Jacobsen m g mt el tømmermand Gransherred n s Sedvanleg bustad: Merde, G.h. 006 Halvor Brændemo m ug mt el arbeider Gransherred n s Sedvanleg bustad:!! Bergen Dammen 17 3 ( m, k) ( m, k) 001 Kristian Kolloen m e b hf smed Gaardbr Fron, Gudbrandsd. n s Bergen Kaalihaugen 17 2 ( m, k) ( m, k) 001 Gullik Holte m ug b el landhandler Hovin n s Bergen Rinde 21 2 ( m, k) ( m, k) 001 John Rinde m g b hf landhandler Gransherred n s 002 Kari Rinde k g b hm Gransherred n s 003 Aslaug Rinde k ug b d Gransherred n s 004 Tone Rinde k ug f d Gransherred n s Sannsynleg opphaldstad: Seljord 005 Johannes Rinde m ug b s Gransherred n s 006 Andres Rinde m ug b s Gransherred n s 007 Hølje Rinde m ug b s Gransherred n s 008 Anne Rinde k ug b d Gransherred n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer