Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Nedre Østbygden med Heien Prestegjeld: Tinn Herred/by: Tinn Nedre Østbygden Eggerud søndre 20 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Hølje H. Gjøystdal Eggerud m g b hf Gaardbruker Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Birgit J. Eggerud k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Herbjørn H. Eggerud m ug b s søn Tinn n s 004 John H. Eggerud m ug b s søn Tinn n s 005 John M. Eggerud m e b fl Føderaadsmand Tinn n s Nedre Østbygden Øieland nordre 19 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Birgit H. Øieland k e b hm Gaardmandskone Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kristen K. Øieland m ug b s søn Tinn n s 003 Kjersti K. Øieland k ug b d datter Tinn n s 004 Gaute K. Øieland m ug b s søn Tinn n s Nedre Østbygden Øieland søndre 19 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gaute S. Øieland m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Aslaug A. Øieland k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Gro G. Øieland k ug b d datter Tinn n s 004 Sven G. Øieland m ug b s søn Tinn n s 005 Andres G. Øieland m ug b s søn Tinn n s 006 Gaute G. Øieland m ug b s søn Tinn n s 007 Aslaug G. Øieland k ug b d datter Tinn n s 008 Gunhild G. Øieland k ug b d datter Tinn n s 009 Ole G. Øieland m ug b s søn Tinn n s 010 Halvor G. Øieland m ug b s søn Tinn n s 011 Gunhild S. Øieland k ug b sindssyk Tinn n s Sjukdom: s Nedre Østbygden Bøen 18 4 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Halvor H. Riggenholdt m g b hf Forpagter, gaardsarbeide Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Liv H. Riggenholdt k g b hm Kone Tinn n s 003 Kjersti Riggenholdt k ug b d datter Tinn n s 004 Halvor H. Riggenholdt m ug b s søn Tinn n s 005 Olav H. Riggenholdt m ug b s søn Tinn n s 006 Knut S. Øieland m e b hf Smed Tinn n s Nedre Østbygden Johnsbøen 18 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Olav O. Johnsbøen m g b hf Gaardbruger Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingebjør K. Johnsbøen k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Olaf O. Johnsbøen m ug b s søn Tinn n s 004 Margit O. Johnsbøen k ug b d datter Tinn n s 005 Kari O. Johnsbøen k ug b fl Tjenestepige - Husgjerning Tinn n s Nedre Østbygden Bøen 18 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Halvor K. Bøen m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Hans K. Brynjulfsrud m ug b tj tjenestegut Tinn n s 003 Birgit H. Bøen k ug b fl Husholderske Tinn n s 004 Brynnil Ø. Sløtvedt m ug b Arbeider Arbeider - Skogsarbeider Tinn n s Nedre Østbygden Torkilsbøen 17 1 ( m, k) ( m, k) med Heien Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0826 Tinn 001 Ole O. Torkelsbøen m e b hf Gaardbruker Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ole O. Torkelsbøen m ug b s søn - gaardsarbeide Tinn n s 003 Aslaug K. Torkelsbøen k e b hm Føderaadskone Tinn n s 004 Susanne O. Valund k ug b tj Tjenestepike - kreaturstel Tinn n s Nedre Østbygden Bøen søndre 17 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Nils O. Bøen m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Gro J. Bøen k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Olav N. Bøen m ug b s søn Tinn n s 004 Margit N. Bøen k ug b d datter Tinn n s 005 Margit N. Bøen k ug b Tante Lever af sine penger Tinn n s 006 Birgit G. Appelen k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s Nedre Østbygden Bakkene 15 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole G. Bakkene m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Gunhild O. Bakkene k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Ingebjør O. Bakkene k ug b d datter - husgjerning Tinn n s 004 Gunnuf O. Bakkene m ug b s søn - gaardsarbeide Tinn n s 005 Gunhild O. Bakkene k ug b d datter - husgjerning Tinn n s 006 Ole O. Bakkene m ug b s søn Tinn n s Nedre Østbygden Aapaalen nordre 16 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Østen G. Aapaalen m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Anne S. Aapaalen k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Helge Ø. Aapaalen k ug b d Datter Tinn n s 004 Anne Ø. Aapaalen k ug b d Datter Tinn n s 005 Gunnuf Ø. Aapaalen m ug b s Søn Tinn n s 006 Sven Ø. Aapaalen m ug b s Søn Tinn n s 007 Birgit Ø. Aapaalen k ug b d Datter Tinn n s 008 Helge Ø. Aapaalen k e b hm Føderaadskone Tinn n s Nedre Østbygden Aapaalen 16 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Sigurd O. Aapaalen m g b hf Gaardbruker og Tinn n s hustømmermand 002 Inger O. Aapaalen k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Gunhild S. Aapaalen k ug b d Datter Tinn n s 004 Margit S. Aapaalen k ug b d Datter Tinn n s 005 Ole T. Appelen m g b hf Føderaadsmand Tinn n s 006 Margit J. Aapaalen k g b hm Føderaadskone Tinn n s Nedre Østbygden Bakkene søndre 15 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole G. Bakkene m g b hf Lærer og gaardbruker Hovind i Telemarken n s 002 Aasne G. Bakkene k g b hm Gaardmandskone Hovind i Telemarken n s 003 Gjermund O. Bakkene m ug b s Søn - gaardsarbeider Hovind i Telemarken n s 004 Østen O. Bakkene m ug b s Søn Tinn n s 005 Ingebjør Bakkene k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Bakkene søndre 15 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Brynnil N. Bakkene m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Sigrid O. Bakkene k g b hm Gaardmandskone Granshered i n s Telemarken 003 Hølje B. Bakkene m ug b s Søn - gaardsarbeide Granshered i n s Telemarken 004 Gunhild B. Bakkene k ug b d Datter Tinn n s 005 Anne B. Bakkene k ug b d Datter Tinn n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Nedre Østbygden Lislerud 9 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Torger T. Rue m g f hf Gaardbruker Tinn n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Saaheim Tinn 002 Gunhild O. Rue k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Gunhild T. Rue k ug b d Datter - søm Tinn n s 004 Gro T. Rue k ug b d Datter - kreaturstel Tinn n s 005 Torsten T. Rue m ug b s Søn Tinn n s 006 Ole O. Hjeljorden m ug b tj Tjenestegut - Gaardsarbeide Tinn n s 007 Gunhild N. Rue k e b hm Føderaadskone Tinn n s Nedre Østbygden Rue øvre 5 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gunnuf B. Rue m ug b hf Gaardbruker Tinn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Torsten B. Rue m ug b fl Gaardmandssøn Tinn n s gårdsarbeider 003 Margit B. Rue k ug b fl Gårdmandsdatter - kreaturstel Tinn n s 004 Brynnil N. Rue m g b hf Føderaadsmand Tinn n s Merknad: Føderaadshuset 005 Aagaat G. Rue k g b hm Føderaadskone Tinn n s Nedre Østbygden Midgaardsdelet 5 5 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Nils B. Midgaardsdelet m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Kristi T. Midgaardsdelet k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Joraan N. Midgaardsdelet k ug b d Datter Sandsver n s 004 Aagaat N. Midgaardsdelet k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Rui nedre 5 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gunnuf T. Rue m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Ingebjør T. Rue k ug b fl Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s Nedre Østbygden Maurud 10 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Johan H. Maurud m g b hf Gaardbruker Bjelland s. n s Kristiansand 002 Aashild J. Maurud k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Anne J. Maurud k ug b d Datter Tinn n s 004 Halvor J. Maurud m ug b s Søn Tinn n s 005!! Maurud* m ug b s Søn Tinn n s Merknad: Udøpt gut 006 Hans H. Sagstuen m ug b tj Tjenestegut - Gaardsarbeide Hovin i Telemarken n s 007 Gunhild J. Maurud k ug b tj Tjenestepike - Husgjerning Tinn n s 008 John B. Maurud m e b hf Føderaadsmand Tinn n s 009 Gro G. Haugen k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s 010 Oskar Kittelsen m ug b el Bokholder Sem i Jarlsberg n s Arbeidsledig: l Nedre Østbygden Brynjulfsrud 8 4 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Aslaug O. Brynjulfsrud k e b hm Gaardsbruk Tinn n s 002 Halvor K. Brynjulfsrud m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 003 Anne K. Brynjulfsrud k ug b d Datter - Kreaturstel Tinn n s Nedre Østbygden Brynjulfsrud 8 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole J. Brynjulfsrud m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 John J. Brynjulfsrud m ug b fl Landhandler Tinn n s 003 Gonne J. Brynnilsrud k ug b fl Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0826 Tinn Nedre Østbygden Brynjulfsrud 8 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Hans O. Brynjulfsrud m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Aagaat O. Brynjulfsrud k ug b fl Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s 003 Aslaug Ø. Sjøtvedt k e b fl Føderaadskone Tinn n s 004 Gunnuf O. Bakkene m ug b fl Dagarbeider Tinn n s Nedre Østbygden Gjeljorden 7 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole K. Gjeljorden m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Birgit B. Bakkene k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Granshered i n s Telemarken 003 Halvor O. Gjeljorden m g b hf Føderaadsmand Tinn n s 004 Anne Ø. Gjeljorden k g b hm Jordmor - føderaadskone Tinn n s 005 Anne K. Gjeljorden k e b hm Føderaadskone Tinn n s 006 Anners Breding m ug b fl Jord og stenarbeider Skareborgslen i Sverige n s Nedre Østbygden Gjeljorden 7 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole O. Gjeljorden m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Aslaug T. Gjeljorden k g b hm Gaardmandskone Tinn n s 003 Torsten O. Gjeljorden m ug b s Søn Gaardsarb. Bygningsarb Tinn n s mand Merknad: mand E: Tilført med blyant 004 Aslaug O. Gjeljorden k ug b d Datter - Søm Tinn n s 005 Kristen O. Gjeljorden m ug b s Søn - Gaardsarb Tinn n s 006 Nils O. Gjeljorden m ug b s Søn Tinn n s 007 Birgit O. Gjeljorden k ug b d Datter Tinn n s 008 Halvor O. Gjeljorden m ug b s Søn Tinn n s 009 Anne O. Gjeljorden k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Sjautveit 6 9 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Tov H. Hovinbøle m g b hf Forpagter - Gaardsarbeide Hovind i Telemarken n s 002 Aslaug Ø. Sjøtvedt k g b hm Gaarbrukerkone Tinn n s 003 Margit T. Sjøtvedt k ug b d Datter Hovin i Telemarken n s 004 Gro T. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s 005 Gunhild Ø. Sjøtvedt k ug b tj Tjenestepike - Husgjerning Tinn n s Sjukdom: a Nedre Østbygden Sjautveit 6 9 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: gaard under ovennevnte gaardsbr. no. 001 Østen O. Sjøtvedt m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Gro H. Sjøtvedt k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Birgit Ø. Sjøtvedt k ug b d Datter - Husgjerning Tinn n s 004 John Ø. Sjøtvedt m ug b s Søn Tinn n s 005 Anne Ø. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s 006 Gro Ø. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s 007 Østen Ø. Sjøtvedt m ug b s Søn Tinn n s 008 Joraan Ø. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Tømmerfogedgaarden 6 10 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Barbro O. k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s Tømmerfogedgaarden 002 Gunhild N. Sjøtvedt k ug b tj Tjenestepike - Husgjerning Tinn n s Nedre Østbygden Sjautveit søndre 6 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Nils P. Strand m g b hf Gaardbruker - Forpagter Tinn n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Kari A. Strand k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Halvor P. Strand m ug b s Søn - Tømmerhugst Tinn n s 004 Anne P. Strand k ug b d Datter Tinn n s 005 Peder P. Strand m ug b s Søn Tinn n s 006 Aslaug P. Strand k ug b d Datter Tinn n s 007 Gunhild P. Strand k ug b d Datter Tinn n s 008 Andres P. Strand m ug b s Søn Tinn n s 009 Johannes N. Sjøtvedt m ug b el Dagarbeider Tinn n s Nedre Østbygden Sjautveit søndre 6 5 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 John J. Sjøtvedt m g b hf Gaardsbruk Tinn n s 002 Aslaug G. Sjøtvedt k g b hm Kone Tinn n s 003 Gunhild J. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s 004 Gjermund Gjermundsen m g b hf Arbeider - Skogsarb Sauland i Telemarken n s 005 Kjirsti J. Sjøtvedt k g b hm Arbeiderkone Tinn n s 006 Aslaug G. Sjøtvedt k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Sjautveit søndre 6 4 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Andres N. Sjøtvedt m g b hf Gaardsbruker Hovind i Telemarken n s 002 Aaste H. Sjøtvedt k g b hm Gaardsbrukerkone Hovin i Telemarken n s Nedre Østbygden Berge 14 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole S. Berge m ug b hf Gaardsbruker Tinn n s 002 Birgit N. Sjøtvedt k ug b tj Tjenestepike Tinn n s 003 Ingebjør S. Sjøtvedt k ug b tj Tjenestepike Tinn n s 004 Turi S. Sjøtvedt k ug b tj Tjenestepike Tinn n s Nedre Østbygden Ødegaarden 22 1 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: plads under ovennevnte gaardsbr. no. 001 Halvor J. Ødergaard m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Guri G. Ødergaard k g b hm Gaardbrukerkone Bjelland s. n s Kristiansand 003 Gunval H. Ødergaard m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 004 Halvor H. Ødergaard m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 005 Knut H. Ødergaard m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 006 Kristen H. Ødergaard m ug b s Søn Tinn n s 007 Aslaug H. Ødergaard k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Øen 22 1 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: plads under ovennevnte grn. & brn. 001 Margit O. Øen k e b hm Dagarbeiderske Granshered i n s Telemarken 002 Hans G. Øen m ug b s Søn - Skogsarbeide Tinn n s Nedre Østbygden Fisholt 14 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Aslaug H. Fisholt k ug b hm Gaardsbruk Tinn n s 002 Birgit H. Fisholt k ug b hm Gaardsbruk Tinn n s Nedre Østbygden Ødegaard 22 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Johannes T. Ødegaard m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Aslaug H. Ødegaard k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Birgit S. Flaten k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0826 Tinn Nedre Østbygden Flaten 15 4 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Sven S. Flaten m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Gro A. Flaten k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Anne S. Flaten k ug b d Datter Tinn n s 004 Aaste S. Flaten k ug b d Datter Tinn n s 005 Aslaug S. Flaten k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s 006 Gunnuf S. Flaten m ug b fl Tinn n s Arbeidsledig: l 007 Anne G. Flaten k e b hm Føderaadskone Tinn n s Nedre Østbygden Ruvland 10 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Kristen O. Bøen m g b hf Jord - Arbeider Tinn n s 002 Helga L. Bøen k g b hm Arbeiderkone Tinn n s 003 Ole K. Bøen m ug b s Søn Tinn n s 004 Guro K. Bøen k ug b d Datter Tinn n s 005 Aslaug K. Bøen k ug b d Datter Tinn n s 006 Ingebjør K. Bøen k ug b d Datter Tinn n s 007 Susanne K. Bøen k ug b d Datter Tinn n s 008 Hølje O. Haugan m g b hf Landhandler Tinn n s Merknad: Handelshusene 009 Lisbet O. Haugan k g b hm Fru Tinn n s 010 Aslaug O. Haugan k ug b fl Strikkerske Tinn n s 011 Olav O. Klevar m ug b tj Handelsbetjent Bø n s Nedre Østbygden Moen 13 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Hans H. Moen m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Birgit O. Moen k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s Nedre Østbygden Moen 10 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Olav K. Luraas m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Ingebjør G. Luraas k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Gunhild O. Luraas k ug b d Datter - Kreaturstel Tinn n s 004 Knut O. Luraas m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 005 Gunlek O. Borhildstaul m g b sindsyk Tinn n s Sjukdom: s 006 Gaute Midtbøen m g mt b Gaardbruker Tinn n s Sedvanleg bustad: Midtbøen 007 Gunnuf H. Karlsrud m e mt b Gaardbruker Opdal i Nummedal n s Sedvanleg bustad: Karlsrud 008 Tormod H. Gunleiksrud m ug mt b Søn Gaardsarb Tinn n s Sedvanleg bustad: Gunleiksrud 009 Halvor J. Eggerud m ug b hf Handelsbestyrer ved forening Tinn n s Merknad: Forbrukforeningens huse: 010 John O. Arud m ug b fl Handelsbetjent ved forening Saude i Telemarken n s 011 Aaste O. Arud k ug b fl Tjenestepike - Husgjerning Saud i Telemarken n s 012 Ole Ø. Veaasen m ug b el Gaardbruker og skredder Tinn n s Nedre Østbygden Aasheim 11 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gisle H. Marumsrud m g b hf Elveinspektør & landhander Tinn n s 002 Ingebjør J. Marumsrud k g b hm Fru Tinn n s 003 Hans G. Marumsrud m ug b s Søn Tinn n s 004 Kari G. Marumsrud k ug b d Datter Tinn n s 005 Viil G. Marumsrud k ug b d Datter Tinn n s 006 Gisle G. Marumsrud m ug b s Søn Tinn n s 007 John G. Marumsrud m ug b s Søn Tinn n s 008 Ole G. Besaker m ug b s Søn Tinn n s 009 Torbjørg G. Marumsrud k ug b d Datter Tinn n s 010 Aslaug S. Velta k ug b tj Tjenestepike - Husgjerning Tinn n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Nedre Østbygden Solheim (plads) 12 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Halvor K. Solheim m g b hf Bakker Tinn n s 002 Helga H. Solheim k g b hm Fru Tinn n s 003 Kittel H. Solheim m ug b s søn Tinn n s Nedre Østbygden Solvang 12 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 M. B. Sandved m g b hf Distriktslæge Høiland pr. Stavanger n s 002 Helene Sandved k g b hm Fru Bærum n s 003 Jonas Schanche Sandved* m ug b s Søn Molde n s 004 Karl Herman Sandved* m ug b s Søn Saude n s 005 Martha Marie Sandved* k ug b d Datter Tinn n s 006 Aasta Johannesen k ug b Guvernante Student Moss n s 007 Anne Armsjord k ug b tj Tjenestepike Tinn n s Nedre Østbygden Sandviken 11 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole O. Tosand m g b hf Gaardsbruk Tinn n s 002 Susanne H. Tosand k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Hølje O. Tosand m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 004 Anne O. Tosand k ug b d Datter - Kreaturstel Tinn n s 005 Hans O. Tosand m ug b s Søn - Gaardsarbeide Tinn n s 006 Susanne O. Tosand k ug b d Datter Tinn n s Nedre Østbygden Verpet 8 5 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Teodor Nilsen m g f hf Murmester Gjerpen n s Sannsynleg opphaldstad: Marumsrud 002 Karen Andrea Nilsen* k g b hm Fru Mælum n s 003 Halvor Torsen m g f hf stenarbeide %Murer% Holdt n s Sannsynleg opphaldstad: Marumsrud 004 Chaspara Torsen k g b hm Fru Porsgrund n s 005 Gunda Torsen k ug b d Datter Porsgrund n s 006 Teodor Andreas Torsen* m ug b s Søn Tinn n s 007 Karl K. Torsen m ug b s Søn Tinn n s 008 Halvor Torsen m ug b s Søn Tinn n s 009 Chaspara Torsen k ug b d Datter Tinn n s 010 Bernhard Torsen m ug b s Søn Tinn n s Nedre Østbygden Greparud 15 3 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: plads under ovennevnte grd. & brn. no. 001 Gunhild H. Rønningen k ug b hm Bruker pladsen Greparud Tinn n s 002 Tone H. Rønningen k ug b søster Dagarbeiderske Tinn n s Nedre Østbygden Kaase 9 1 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: plads under ovennevnte gr. & brn. no. 001 Ole Johnsen m e b hf Dag-Arbeider Tinn n s 002 Brynnil Olsen m ug b s Dag-Arbeider Tinn n s Nedre Østbygden Knipetak 6 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Knut T. Knipetak m e b hf Arbeider - skogsarb. Tinn n s 002 Tore K. Knipetak m ug b s Arbeider - skogsarb. Tinn n s 003 Østen K. Knipetak m ug b s Arbeider - skogsarb. Tinn n s 004 Halvor K. Knipetak m ug b s Søn Tinn n s 005 Anne K. Knipetak k ug b d Datter Tinn n s 006 John K. Knipetak m ug b s Søn Tinn n s 007 Knut K. Knipetak m ug b s Søn Tinn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0826 Tinn Nedre Østbygden Brekka 8 2 ( m, k) ( m, k) med Heien Merknad: plads under ovennevnte gr. & brn. no. 001 Ole O. Brekka m e b hf Arbeider Tinn n s 002 Halvor O. Brekka m ug b s Søn Tinn n s Nedre Østbygden Masserud (plads) 6? ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Kjærsti Masserud k ug b hm Fattigunderstøttet Tinn n s Nedre Østbygden Paalerud (plads) 14? ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Brynnil B. Sjøtvedt m g b hf Tømmermand Tinn n s 002 Aasne J. Sjøtvedt k g b hm Kone Hovind i Telemarken n s 003 John B. Sjøtvedt m ug b s Søn Tinn n s 004 Ole H. Fagerberg m ug b fl Tømmermand Tinn n s Nedre Østbygden Hagen 13 5 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Tor S. Hagen m b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Anne O. Hagen k b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Gunhild T. Hagen k b d Husgjerning Tinn n s 004 Halvor S. Hagen m b fl sindsyk Tinn n s Sjukdom: s Nedre Østbygden Hvammen 13 4 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Knut J. Hvammen m g b hf Gaardbruker Tinn n s 002 Aagaat Ø. Hvammen k g b hm Gaardbrukerkone Tinn n s 003 Aslaug H. Paalerud k ug b tj Tjenestepike Tinn n s 004 Helge J. Hvammen k ug b tilholder Lever av sine penge Tinn n s Nedre Østbygden Hvammen 13 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gunnuf B. Hvammen m g b hf Gaardbruker skrædder Tinn n s Merknad: skrædder E: Tilført med blyant 002 Margit H. Hvammen k g b hm Gaardbrugerkone Tinn n s 003 Gunhild G. Hvammen k e b hm Føderaadskone Tinn n s 004 Nils Johnsen m b fl Tinn n s Merknad: Nils Jonsen Hvammen er sindssyk fra fødselen av og blev da bortleiet. Han er antagelig ca 50 aar, men bestemt fødselsaar og dato har jeg ikk kunnet erholde. Tælleren Sjukdom: s Nedre Østbygden Diggernes 1 3 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Ole. Diggernes m g b hf Skogsarbeider Hovin i Telemarken n s 002 Gro A. Diggernes k g b hm Arbeiderkone Hovin i Telemarken n s 003 Torkjel O. Diggernes m ug b s Skogs-arbeider Hovin i Telemarken n s 004 Ole O. Diggernes m ug b s hjv. barn Hovin i Telemarken n s 005 Anne O. Diggernes k ug b d hjv. barn Hovin i Telemarken n s 006 Sonnev O. Diggernes k ug b d hjv. barn Hovin i Telemarken n s 007 Ingebjør O. Diggernes k ug b d hjv. barn Hovin i Telemarken n s 008 Nils O. Diggernes m ug b s hjv. barn Tinn n s Nedre Østbygden Veaasen 2 2 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Gunnuf H. Veaasen m ug b hf Gaardbruker Tinn n s 002 John H. Veaasen m ug b Tilholder Lever af sine penge Tinn n s 003 Aslaug J. Haugen k ug b tj Tjenestepike - Kreaturstel Tinn n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Nedre Østbygden Svinbøl 1 1 ( m, k) ( m, k) med Heien 001 Torger H. Svinbøl m g f hf Gaardbruker Tinn n s Sannsynleg opphaldstad: Saaheim Tinn 002 Aasne H. Svinbøl k g b hm Gaardbrukerkone Hovin i Telemarken n s 003 Anne T. Svinbøl k ug b fl sindsyk Tinn n s Sjukdom: s 004 Halvor T. Svinbøl m g b hf Føderaadsmand Tinn n s 005 Helge O. Svinbøl k g b hm Føderaadskone Tinn n s 006 John T. Svinbøl m ug b fl sindsyk Tinn n s Sjukdom: s 007 Ole K. Grasdalen m ug mt arbeider Dagarbeider Hovind i Telemark n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 1 Sedvanleg bustad: Grasdalen i Hovind Telem. Krets: 002 Haukaas Prestegjeld: Tinn Herred/by: Tinn Haukaas Hægarmogen 31 6 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Olsen m g f hf Gaardbr. og fe- og skinhandel Tinn n s Sannsynleg opphaldstad: Haugan Tinn 002 Kari Olsdatter k g b hm husstel og fjøsstel Tinn n s 003 Ole Steinsen m b hørende til husarbeide Tinn n s fam. fl 004 Anne Kittelsdatter k ug b tj husarbeide Tinn n s Haukaas Bekjordmogen 31 4 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Halvordsen m g b hf gaardsbruk og smidjing smed Tinn n s 002 Anne Sigurdsdatter k g b hm hus- og kreaturstel Tinn n s 003 Kjærsti Olavsdatter k ug b d Tinn n s 004 Aslaus Olavsdatter k ug b d Tinn n s 005 Bergit Olavsdatter k ug b d Tinn n s 006 Kaari Olavsdatter k ug b d Tinn n s 007 Olav Olavsen m ug b s Tinn n s 008 Gurid Toresdatter Bøle k ug b tilholder Skrædder Numedal n s Merknad: 1845 E: Tilført med rød penn. Sidebygning Haukaas Sandrud 29 1 ( m, k) ( m, k) 001 Greggar Greggarsen m g b hf gaardsbruk og skomager Tinn n s 002 Greggar Greggarsen m ug b s Tinn n s 003 Anne Brynjulvsdatter k g b hm husstel og kreaturstel Hovind n s Haukaas Skjeggebrekke 28 2 ( m, k) ( m, k) 001 Tore Nilssen m e b hf gaardsbruk og tømmerhugst Numedal n s 002 Barbro Alvsdatter k ug b tj fjøsstel og husstel Tinn n s Sjukdom: a Haukaas Leikandrud 29 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Sveinsen m ug b hf Fattigv Tinn n s Merknad: Fattigv. E: Tilført med rød penn Sjukdom: b 002 Ambjørg Sveinsen k ug b hm husstel og kreaturstel Tinn n s 003 Haakon Olsen m g b losjerende Hallingdal n s Haukaas Gollomogen 28 3 ( m, k) ( m, k) 001 Joraan Johnsdatter k e b hm husstel fjøsstel Tinn n s 002 Turi Olsdatter k ug b d Tinn n s 003 John Olsen m ug b s Tinn n s 004 Olav Johnsen m ug b tilholder kjøring Tinn n s 005 Peter Petersen m ug b fl føderaadsmand Tinn n s Haukaas Haukaasmogen 24 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvord Halvordsen m e f hf tømmerarbeide og dagarbeide Tinn n s Sannsynleg opphaldstad: Ragnhildstøl Tinn Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0826 Tinn 002 Kittel Halvordsen m ug b tømmerarbeide tømmerarbeide og dagarbeide Tinn n s 003 Gurid Halvordsdatter k ug b husstel og fjøsstel Tinn n s 004 Eilef Halvordsen m ug b Tinn n s 005 Gro Halvordsdatter k ug b Tinn n s 006 Birgit Halvordsdatter k ug b Tinn n s 007 Gunnil Halvordsdatter k ug b Tinn n s Haukaas Steinsland 25 6 ( m, k) ( m, k) 001 Torstein Torsteinson m ug b hf skræddering og landhandel Tinn n s 002 Ragnhild Halvorsdatter k ug b tj skræddering og husstel Tinn n s Haukaas Engeset 25 5 ( m, k) ( m, k) 001 Elisabet Kittelsdatter k e b hm husstel og kjolesøm og Tinn n s skrædder 002 Gudrun Sivertsdatter k ug b d Tinn n s 003 Ingerid Sivertsdatter k ug b d Tinn n s 004 Sigfrid Elisabet Sivertsdatter k ug b d Tinn n s 005 Astrid Signy Sivertsdatter k ug b d Tinn n s 006 Joraan Nilsdatter Sønstebø k ug b lærling (el) kjolesøm Tinn n s Haukaas Kleive Svalestuen 23 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvord Olsen m g b hf skomakerarbeide Tinn n s 002 Kari Halvordsdatter k g b hm husstel Tinn n s 003 Liv Halvordsdatter k ug b d Tinn n s 004 Kjersti Halvordsdatter k ug b d Tinn n s 005 Olav Halvordsen m ug b s Tinn n s 006 Halvord Halvordssen m ug b s Tinn n s Haukaas Kjøntveit Svalestuen 23 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvord Olsen m g b hf Tinn n s 002 Aslaug Sondresdatter k g b hm hustel og fjøsstel Tinn n s 003 Sondre Halvordsen m ug f s køring tommerarb. og Tinn n s gaardsarb. Sannsynleg opphaldstad: Haakanes Tinn Haukaas Vaalund 22 2 ( m, k) ( m, k) 001 Tore Hansen m g b hf gaardsbruk Tinn n s 002 Hans Toresen m ug b s gaardsbruk Tinn n s 003 Kjærsti Øisteinsdatter k ug mt tj kjolesøm Tinn n s Sedvanleg bustad:!! 004 Kjærsti Toresdatter k e b foderaaskvinde kjolesøm Tinn n s 005 Gunnhild Olsdatter k g b hm hustel og kreaturstel Tinn n s Merknad: Sidebygningen 006 Olav Toresen m ug b s Tinn n s 007 Ingebjørg Olsdatter Fjøslid k ug b tj kreaturstel Tinn n s 008 Sigrid Haugen k ug mt tj Tinn n s Sedvanleg bustad: Haugen Gauset Tinn Haukaas Vaalund 22 3 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m g b hf Gaardsbruk og smidjing Tinn n s 002 Kari Olsdatter k g b hm hustel og kreaturstel Tinn n s 003 Ole Kristensen m e b føderaadsmand Tinn n s 004 Aslaug Olsdatter k ug b fl kjolesøm Tinn n s 005 Gunnhild Johannesdatter k ug b el lærerinde v/ folkeskolen Bø n s Gaara Merknad: E: el rettet til fl med blyant. v/ folkeskolen E: Tilført med rød penn 006 Kristen Olsen m ug b s Gaardsarbeide Tinn n s 007 Birgit Olsdatter Lauluten k ug b tj fjøsstel og husstel Tinn n s Merknad: Sidebostedet Kaaset Haukaas Johnsjord 33 2 ( m, k) ( m, k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ole Olsen m g b hf gaardsbruk og tømmerkj. Tinn n s %livsstilling% 002 Aasne Olsdatter k g b hm husstel og fjøsstel Tinn n s 003 Barbrau Olsdatter k ug b d Tinn n s 004 Gro Olsdatter Kvistrud k ug b tj husstel og fjøsstel Tinn n s 005 Ole Olsen m e b føderaadsm. gaardsarbeide Tinn n s Merknad: sidebygning E: Tilført med blyant 006 Aslaug Olsdatter k ug b tilholder Tinn n s Merknad: %Sidebygning% 007 Torger Olsen m ug b tilholder husarbeide Tinn n s Haukaas Jonsjorden 33 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Øisteinsen m g b hf gaardsbruk og urmaker !! n s 002 Ragnhild Larsdatter k g b hm hustel og fjøsstel !! n s 003 Øisten Olsen m ug b s !! n s 004 Aagaat Olsdatter k ug b d !! n s 005 Guro Olsdatter k ug b d !! n s 006 Lars Olsen k!! ug b d!! !! n s Haukaas Tollevsfjorden 29 2 ( m, k) ( m, k) 001 Stein Torsteinsen m g b hf gaardsbruk Tinn n s 002 Gro Olsdatter k g b hm husstel Tinn n s 003 Gro Torsteinsdatter k ug b fl husstel og fjøsstel Tinn n s 004 Svein Torstenssen m ug b fl dagarbeider Tinn n s 005 Margit Sveinsdatter k e b føderaadskone husarbeide Tinn n s 006 Margit Steinsdatter k ug b d Tinn n s Haukaas Tollefsjorden %Tollefsfjorden 29 1 ( m, k) ( m, k) % 001 Halvord Olsen m ug b hf (s) gaards- og tommerarbeide Tinn n s 002 Anne Olsdatter k ug b hm (d) hus- og fjøsarbeide Tinn n s 003 Kristen Olsen m ug b fl (s) Tinn n s Haukaas Gollo 28 1 ( m, k) ( m, k) 001 Svein Johnsen m g b hf gaarsbruk og ljaasmed Tinn n s 002 Kari Kittelsdatter k g b hm husstel og fjøsstel Tinn n s 003 John Sveinsen m ug b s gaardsbruk og ljaasmed Tinn n s 004 Gunnhild Olesrud k ug b tj hus- og fjøsstel Tinn n s Haukaas Haukaas 27 1 ( m, k) ( m, k) 001 Østen Johannesen m e b hf gaardsbruk Tinn n s 002 Kari Østensdatter k ug b d (hm) husstel og fjøsstel Tinn n s 003 Helge Østensdatter k ug b d Tinn n s 004 Gro Østensdatter k ug b d Tinn n s 005 Olav Østensen m ug b s Tinn n s 006 Johans Østensen m ug b s gaardsarbeide Tinn n s 007 Sonnef Olsdatter k ug b tj husstel og fjosstel Tinn n s 008 Nils Steinsen m e b foderaads Tinn n s Haukaas Eggerud 21 2 ( m, k) ( m, k) 001 Øistein Gregersen m g b hf gaardsbruk og snikkar Tinn n s 002 Gunnhild Olsdatter k g b hm hus og fjøsstel Tinn n s 003 Bergit Østensdatter k ug b d hus og fjøsstel Tinn n s 004 Greger Øisteinsen m ug b s gaardsarb. og kjøring Tinn n s 005 Kjærsti Øisteinsdatter k e b føderaads Tinn n s Merknad: 1832 E: Tilført med rød penn Haukaas Eggerud 21 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hellik Kristensen m ug b hf gaardsbruk og kjøring Tinn n s 002 Olav Kristensen m ug b hf gaardsbruk og kjøring Tinn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0826 Tinn Haukaas Midtgaarden 25 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Pedersen m ug b hf gaardsbruk og skomager Tinn n s 002 Margit Olsdatter k e b fl hus- og fjøsarb Tinn n s 003 Margit Pedersdatter k ug b hm hus og fjøsarb Tinn n s Haukaas Svalestuen 23 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Østensen m ug b hf gaardsbruk Tinn n s 002 Birgit Kittelsdatter Olesrud k ug b tj husstel og fjøsstel Tinn n s Haukaas Midtgaarden 25 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hølje Kittelsen m g b hf gaardsbruk og tommerkjøring Tinn n s 002 Ingebjørg Olsdatter k g b hm husstel Tinn n s 003 Kittel Høljesen m ug b s Tinn n s 004 Ole Høljesen m ug b s Jarlsberg n s 005 Torbjørg Høljesen k ug b d Jarlsberg n s 006 Margit Høljesen k ug b d Tinn n s 007 Eilef Høljesen m ug b s Tinn n s 008 Gunnar Høljesen m ug b s Tinn n s 009 Asbjørn Høljesen m ug b s Tinn n s 010 Kittel Eilefsen m g b fl smidjing Tinn n s Merknad: Bryggerhuset 011 Turi Høljesdatter k g b fl hus- og fjøsstel Numedal n s 012 Øisten Eilefsen m ug b fl dagarbeider Tinn n s Haukaas Haukaas 24 3 ( m, k) ( m, k) 001 Øistein Kittelsen m ug b hf gaardsarbeide Tinn n s 002 Ole Kittelsen Olesrud m ug b fl Tinn n s 003 Berget Sveindsdatter Øieland k ug b tj husstel og fjøsarbeide Tinn n s 004 Gro Johnsdatter Faane k ug b el Fors. Grbr. Tinn n s Merknad: Fors. Grbr. E: Tilført med rød penn Haukaas Haukaas 24 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvord Johnsen m g b hf gaardsarbeide og Tinn n s murerarbeide 002 Gro Kittelsdatter k g b hm husstel og fjøsstel Tinn n s 003 Gro Halvordsdatter k ug b d Tinn n s 004 Margit Halvordsdatter k ug b d Tinn n s 005 John Halvordsen m ug b s Tinn n s 006 Gunnhild Halvordsdatter k ug b d Tinn n s Haukaas Haukaas 24 1 ( m, k) ( m, k) 001 John Olsen m e b hf gaardsarbeide Tinn n s Merknad: e E: Tilført med blyant 002 Ole Johnsen m ug b s gaardsarbeide Tinn n s Merknad: ug E: Tilført med blyant Haukaas Svalestuen 23 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Greggersen m g b hf gaardsbr. og tommerarbe Tinn n s 002 Liv Olsdatter k g b hm husarb. og fjosstel Tinn n s 003 Olav Olsen m ug b s tømmerarbeid, gaardsarb Tinn n s 004 Greggar Olsen m ug b s tømmerarb. og gaardsarb Tinn n s 005 Kjærsti Olsdatter k ug b d husarb. og fjosarb Tinn n s 006 Øistein Olsen m ug b s skomakerarb Tinn n s 007 Aslaug Olsdatter k ug b d Tinn n s 008 Anne Olsdatter k ug b d Tinn n s 009 John Olsen m ug b s Tinn n s 010 Hans Olsen m ug b s Tinn n s 011 Anne Johnsdatter k e b fl Fors. Grbr. Tinn n s Merknad: Fors. Grbr. E: Tilført med rød penn 012 Kari Hansdatter k ug b el Fors. Grbr. Tinn n s Merknad: Fors. Grbr. E: Tilført med rød penn Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0717 Borre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer