Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå til og fylte ut teljingslistene (dei såkalla listene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at listene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at eigarar og leigebuarar sjølv fylte ut lista for heile garden/et og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at - og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/ innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/utbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Ut om bustaden hadde side- eller utbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type ut gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = far hm = mor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i lista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i lista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1448 Stryn Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 83 (kvinner: 39, menn: 44) Bustader i kretsen: 14 Krets: 001 Fure Prestegjeld: Stryn Herred/by: Stryn Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Fure Eikenes 1 1 Merknad: Se Tællingkred No 6 Holmevvik bruks No Eikenes. Gaarden ubeboet Fure Skaar (gaard) (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Rasmus Larsen m ug f hf Gaardbruger Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Tonning (ligningskontoret) 002 Marta Monsdatter k ug b tj Tjenestepige Stryn n s 003 Helga Jonsdatter k e b hm Føderaadskone Stryn n s Fure Skaar (gaard) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Lasse Rasmusen m ug b hf gårdbruger Stryn n s 002 Torine Rasmusdatter k ug b søster Husholderske Stryn n s 003 Gjertrud Torsdatter k e b hm føderaadskone Stryn n s Fure Ljaastad (gaard) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Absalon Amundsen m g b hf Gaardbruker Stryn n s 002 Kristianne Rasmusdatter k g b hm Gaardmandskone Stryn n s 003 Daarte Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Karoline Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Anna Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Amund Absalonsøn m ug b s søn Stryn n s 007 Rasmus Absalonsøn m ug b s søn Stryn n s 008 Karl Absalonsøn m ug b s søn Stryn n s Fure Sollid (gaard) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Østen Andersen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Brithe Rasmusdatter k g b hm Gaardmandkone Stryn n s 003 Rasmus Østensøn m ug b s arbeider ved gårdsbruget Stryn n s 004 Anne Østendatter k ug b d Budeie Stryn n s 005 Johanne Østendatter k ug b d Husgjerning Stryn n s Folketeljinga Fure Lindvik (gaard) (4 m, 4 k) 2 9 (4 m, 5 k) 001 Lars Larsen m g b hf gårdbruger Stryn n s 002 Marie Gregoriusdatter k g b hm Gårdmandskone Davik n s Nordfjord 003 Laura Larsdatter k ug b d Budeie Stryn n s 004 Ragna Larsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Petra Larsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Lars Larsen m ug b s søn Stryn n s 007 Gustav Larsen m ug b s søn Stryn n s 008 Ragnvald Larsen m ug b s søn Stryn n s 009 Marte Rasmusdatter k e f hm Føderaadskone Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Mork i Stryn Fure Lindvik (gaard) (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Mattias Larsen m g b hf Gårdbruger og maler S Stryn n s 002 Marte Kolbensdatter k g b hm Gårdmandskone Stryn n s 003 Kristianne Mattiasdatter k ug b d Kokkepige Stryn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1448 Stryn 004 Petra Mattiasdatter k ug b d syerske Stryn n s 005 Elle Mattiasdatter k ug b d sygepleierske Stryn n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Stryns herred Siste bustad i Amerika: Bristol Dakota Stilling i Amerika: Sykepleierske Merknad: 006 Kolben Mattiasson m ug b s arbeider ved gårdsbruget Stryn n s Fure Lindvik (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Kristian Abrahamsen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Gjertrud Larsdatter k g b hm Gårdmandskone Stryn n s 003 Helga Kristiandatter k ug b d Budeie Stryn n s 004 Abraham Kristiansen m ug b s søn Stryn n s 005 Lars Kristiansen m ug b s søn Stryn n s 006 Iver Kristiansen m ug b s søn Stryn n s 007 Karl Kristiansen m ug b s søn Stryn n s 008 Karoline Kristiansdatter k ug b d datter Stryn n s 009 Sivert Iversøn m ug b tj Dreng arbeider ved Stryn n s gårdsbruget 010 Ingeborg Iversdatter k e b hm Føderaadskone Stryn n s Fure Urane (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Rasmus Iversen m g b hf Pladsmand Stryn n s 002 Kari Rasmusdatter k g b hm Pladsmandskone Stryn n s 003 Ragnhild Rasmusdatter k ug b d Tjenestepige Stryn n s Fure Fure (gaard) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ivar Andersen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Elisa Pedersdatter k g b hm Gårdbrugerkone Davik n s Nordfjord 003 Peder Iversen m ug b s Søn Stryn n s 004 Borghild Iversdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Hanna Iversdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Ingvard Iversen m ug b s søn Stryn n s 007 Harald Iversen m ug b s søn Stryn n s 008 Emma Iversdatter k ug b d datter Stryn n s Fure Fure (plads) under (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Harald Jonsen m ug b el rentenist Stryn n s Merknad: Sidebygning 002 Absalon Jonsen m ug b el rentenist Stryn n s Fure Fure (gaard) (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Jon Olsen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Anne Marta!! k g b hm Gårdmandskone Stryn n s 003 Ola Jonsen m ug b s søn Stryn n s 004 Anders Jonsen m ug b s søn Stryn n s 005 Olav Olsen m ug b b broder Stryn n s 006 Klara Albinsen k ug b tj Tjenestepige Stryn n s 007 Ole Jonsen m e b hf Føderaadsmand Stryn n s Fure Fure (gaard) (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) 001 Johan Rasmusen m g b hf Gårdbruger Stryn n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Jørgine Jørgensdatter k g b hm Gårdmandskone Stryn n s 003 Klara Johansdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Rasmus Johansen m ug b s søn Stryn n s 005 Julius Johansen m ug b s søn Stryn n s 006 Knud Rasmusen m ug b broder Bygningssnekker Stryn n s 007 Marie Larsdatter k ug b tjenestepige Budeie Stryn n s 008 Rasmus Jonsen m e b hf Føderaadsmand Stryn n s Fure Fure (gaard) (7 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Klemet Rasmusen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Kari Amundsdatter k g b hm Gårdbrugerkone Stryn n s 003 Kristi Klemetsdatter k ug b d datter Budeie Stryn n s 004 Daartea Klemetsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Kristianna Klemetsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Rasmus Klemetsøn m ug b s søn Stryn n s 007 Alf Klemetsen m ug b s søn Stryn n s 008 Kristian Klemetsen m ug b s søn Stryn n s 009 Karl Klemetsen m ug b s søn Stryn n s 010 Rasmus Rasmusen m e b hf Føderaadsmand Stryn n s 011 Rasmus Rasmusen m g mt Broder Snekker Stryn n s Merknad: Rasmus Rasmusen d.y. E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Folven Stryn Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 118 (kvinner: 58, menn: 60) Bustader i kretsen: 15 Krets: 002 Flo Prestegjeld: Stryn Herred/by: Stryn Flo Flo nedre (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Rasmus Amundsen m ug b hf gaardbruker selveier Stryn n s 002 Eli Andersdatter k e b mor Kaarkone Stryn n s 003 Anne Amundsdatter k ug b søster budeie Stryn n s 004 Bent Berntsen m g b svoger gaardsdreng Stryn n s 005 Kristianne Amundsdatter k g b søster hm tellet Stryn n s 006 Aamund Bentsen m ug b søstersøn barn Stryn n s 007 Elisif Bentsdatter k ug b søsterdtr barn Stryn n s 008 Bjørne Bentsen m ug b søstersøn barn Stryn n s 009 Martin Bentsen m ug b søstersøn barn Stryn n s 010 Andreas Berntsen m ug b tj tjenestegut Stryn n s 011 Mathilde M. Bolstad k ug b tj tjenestejente Stryn n s Folketeljinga Flo Fridtun (gaard) (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jon Kolbeinsen Fridtun m g b hf gaardbruker (selveier), Stryn n s postaapner Merknad: Husbondstova 002 Johanne Andersdatter Fridtun k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Kolbein Jonson m ug b s søn Stryn n s 004 Marta Haraldsdatter Berge k ug b søsterdatter pleiebarn fors Stryn n s Gaardbruger 005 Maline Kolbeinsdatter k ug b søster tjenestepike Stryn n s Arbeidsledig: l 006 Kolbein Jonson m g b hf Kaarmand Stryn n s (føderaadsmand) Merknad: Kaarstova 007 Anne Jørgensdatter k g b hm Kaarmandskone Stryn n s 008 Kolbein Kolbeinson m ug f s sten og jordarbeider Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Gudal Kreds 4 Stryn Flo Flo nedre (gaard) (3 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1448 Stryn 001 Jon Jonson m g f hf gaardbruker (selveier) Stryn n s Merknad: Jon Jonson d.æ. Sannsynleg opphaldstad: Tonning 002 Andrine Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Andrine Jonson m ug b s gaardsarbeider Stryn n s 004 Arnfrid Jonsdatter k ug b d budeie Stryn n s 005 Jofrid Jonsdatter k ug b d barn Stryn n s 006 Jon Jonson m g b s gaardsarbeider Stryn n s Merknad: Jon Jonson d.y. 007 Magnhild Pedersen k g b sønnekone stel Hornindaln s 008 Andrine Jonsdatter k ug b s.datter barn Stryn n s 009 Jon Jonson m ug b s.son barn Stryn n s Flo Flo nedre (gaard) (5 m, 5 k) 2 10 (5 m, 5 k) 001 Eirik Jakobson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s 002 Brit Rasmusdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Eli Eiriksdatter k ug b d barn Stryn n s 004 Jakob Eirikson m ug b s barn Stryn n s 005 Rasmus Eirikson m ug b s barn Stryn n s 006 Anna Jakobsdatter k ug b søster budeie Stryn n s 007 Elias H. Heggedal m ug b tj tjenestegut Daviken n s 008 Jakob Eirikson m g b far Kaarmand Stryn n s 009 Eli Larsdatter k g b mor Kaarkone Stryn n s 010 Marta Jakobsdatter k ug b søster barnejente Stryn n s Flo Fagerheim (gaard) (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Elias Monson m g f hf gaardbruker (selveier) Stryn n s turistfører Sannsynleg opphaldstad: Tonning 002 Johanne Torsdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Tormod Eliasson m ug b s barn Stryn n s 004 Mons Eliasson m ug b s barn Stryn n s 005 Dagfinn Eliasson m ug b s barn Stryn n s 006 Inga Eliasdatter k ug b d barn Stryn n s 007 Erling Eliasson m ug b s barn Stryn n s 008 Dagny Eliasdatter k ug b d barn Stryn n s 009 Tor Jørgenson m g b far Kaarmand Stryn n s 010 Ingeborg Jonsdatter k g b mor Kaarkone Stryn n s Flo Flo ytre (gaard) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Jørgen Kolbeinson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s 002 Ingeborg Daviksdatter k g b hm gaardbrukerkone Eid i n s Nordfjord 003 Anna Jørgensdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Kolbein Jørgenson m ug b s søn Stryn n s 005 Dagny Jørgensdatter k ug b d datter Stryn n s 006 David Jørgenson m ug b s søn Stryn n s Flo Sandbakken (plads) (6 m, 3 k) (6 m, 2 k) 001 Lars Rasmussen m g b hf jordbrukende, mand Stryn n s sten og jordarbeider Merknad: Stuen 002 Johanne Rasmusdatter k g b hm mandskone Stryn n s 003 Rasmus Larsson m ug b s barn Stryn n s 004 Ragnvald Larsson m ug b s barn Stryn n s 005 Sigurd Larsson m ug b s barn Stryn n s 006 Gudrun Larsdatter k ug b d barn Stryn n s 007 Synnøve A. Gudal k ug mt b syjente Stryn n s Sedvanleg bustad: Gudal 4de Kr. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 008 Rasmus Andreasson m ug b brorson pleiebarn fors. Arbeider og Hornindaln s mand 009 Syver Rasmusson m ug b inderst mandsson uten jord, litt Stryn n s midler Merknad: Kammers Flo Flo øvre (gaard) (5 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Peder Isakson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s 002 Ingeborg Eliasdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Isak Pederson m ug f s jordbruksarbeider og Stryn n s snekker Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Anna Pedersdatter k ug b d budeie Stryn n s 005 Ingvar Pederson m ug b s gaardsarbeider Stryn n s 006 Leif Pederson m ug b s barn Stryn n s 007 Inga Pedersdatter k ug b d barn Stryn n s 008 Elisa Pedersdatter k ug b d barn Stryn n s 009 Per Pederson m ug b s barn Stryn n s 010 Isak Pederson m e b far kaarmand Stryn n s 011 Ane Isaksdatter k ug b fl budeie Stryn n s Arbeidsledig: l Flo Flo øvre (gaard) (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Rasmus Torson m g b hf gaardbruker (bruksret) Stryn n s 002 Anne Lassesdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Rasmus Jakobson m ug f stedsøn gaardeier & Stryn n s jordbrugsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Tonning Kr. Stryn 004 Karoline Jakobsdatter k ug b steddatter budeie Stryn n s Flo Flo øvre (gaard) (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Bernt Eirikson m g b hf gaardbruker (med Stryn n s bruksret) Merknad: Husbondstova 002 Elisabet Jonsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Knut Larsson m ug b stedsøn gaardeier (gaardsarbeider) Stryn n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Stryn Siste bustad i Amerika: Akron Jowa Stilling i Amerika: farmerarbeider Merknad: 004 Lars Bentson m ug b s tjenestegut Stryn n s Arbeidsledig: l 005 Øystein Bentson m ug b s barn Stryn n s 006 Olina Bentsdatter k ug b d barn Stryn n s 007 Ingeborg Larsdatter k e b hm Kaarkone Stryn n s Merknad: Kaarstova Folketeljinga Flo Breidablik (gaard) (4 m, 8 k) 1 12 (4 m, 8 k) 001 Mons Pederson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s Merknad: Husbondstova 002 Anne Rasmusdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Kristianne Monsdatter k ug b d barnejente Stryn n s 004 Per Monsson m ug b s barn Stryn n s 005 Jenny Monsdatter k ug b d barn Stryn n s 006 Ragna Monsdatter k ug b d barn Stryn n s 007 Malmfrid Monsdatter k ug b d barn Stryn n s 008 Laura Julia Monsdatter k ug b d barn Stryn n s 009 Mons Iversson m e b bedstefar Kaarmand Stryn n s 010 Peder Amundson m g b far Kaarmand Stryn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1448 Stryn Merknad: Kaarstova 011 Kristianne Monsdatter k g b mor Kaarkone Stryn n s 012 Kari Pedersdatter k ug b d syjente Stryn n s Sjukdom: d Flo Flo øvre (gaard) (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Jon Jonson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s 002 Helga Rasmusdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Ingeborg Jonsdatter k ug b d syjente Stryn n s 004 Malene Jonsdatter k ug b d stel Stryn n s 005 Gjertrud Jonsdatter k ug b d budeie Stryn n s 006 Jon Jonson m ug b s gaardsarbeider Stryn n s 007 Kristianne Jonsdatter k ug b d barn Stryn n s 008 Rasmus Jonsson m ug b s barn Stryn n s Flo Flo øvre (gaard) (6 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Lars Jonsson m g b hf gaardbruker (selveier) Stryn n s Merknad: Husbondstova 002 Kristi Jonson k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Ingeborg Larsdatter k ug b d budeie Stryn n s 004 Jon Larsson m ug b s gaardsarbeider Stryn n s 005 Jørgen Larsson m ug mt s barn Stryn n s Sedvanleg bustad: Greidung (Erdals Kreds) 006 Ragnhild Larsdatter k ug b d barn Stryn n s 007 Lars Larsson m ug b s barn Stryn n s 008 Jenny Larsdatter k ug b d barn Stryn n s 009 Ragnvald Larsson m ug b s barn Stryn n s 010 Jon Larsson m g b hf Kaarmand Stryn n s Merknad: Kaarstova 011 Ingeborg Olsdatter k g b hm Kaarkone Stryn n s Flo Flo meieri 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Bertanna M. Sigdestad k ug b meierske Stryn n s Flo Flo skule 1 (1 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Ole M Tonning m g mt hf Folkeskolelærar og Stryn n s gaardbrukar (Sjølveigar) Merknad: E: Slutt på krets 2 Sedvanleg bustad: Rise Tonning Kreds Stryn Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 172 (kvinner: 93, menn: 79) Bustader i kretsen: 24 Krets: 003 Hjelle Prestegjeld: Stryn Herred/by: Stryn Hjelle Glomnes (3 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Thor Eliassen m g f hf Gårdbruger Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Tonning Stryn 002 Britha Jakobsdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Oline Thorsdatter k ug f d datter Stryn n s Merknad: No 3 paa Huslisten bør utgaa da vedk. er talt paa Dispen Tællingskreds No 7. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Dispen Stryn 004 Borghild Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Anna Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Elias Thorsen m ug b s søn Stryn n s 007 Ingeborg Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 008 Jakob Thorsen m ug b s søn Stryn n s 009 Trygve Thorsen m ug b s søn Stryn n s 010 Ingeborg Thorsdatter k e b hm Føderådskone Stryn n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Føderådset Hjelle Glomnes (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Knut Larsson m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Anne Jørgensdatter k g b hm Gardmandskone Stryn n s 003 Johanna Knutsdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Astrid Knutsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Solveig Knutsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Lars Knutsen m ug b s søn Stryn n s 007 Andrine Kvamme k ug b tj Tjenestepike Olden n s Indviken 008 Lars Knutsen m e b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 009 Malene Larsdatter k ug b d sykepleierske Stryn n s Hjelle Sigdestad (3 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Anne Johnsdatter k e f hm gaardbrugerske, selveier, Stryn n s gardmandsenke Sannsynleg opphaldstad: Grovs kreds 002 Iver Haraldsen m ug b s gaardsarbeider %søn% Stryn n s 003 John Haraldsen m ug b s gaardsarbeider %søn% Stryn n s 004 Bernhard Haraldsen m ug b s søn Stryn n s 005 Margit Haraldsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Hanna Haraldsdatter k ug b d datter Stryn n s Hjelle Valsnes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Kolbeinsen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Kari Larsdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Britha Johnsdatter k ug b d Budeie Stryn n s 004 Sigurd Johnsen m ug b s gaardsarbeider Stryn n s 005 Asbjørn Johnsen m ug b s søn Stryn n s Hjelle Bolstad (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Helga Olsdatter k e b hm Gaardbrukerske, styrer Stryn n s Sønnens Eiendom mor 002 Jenny Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 003 Johan Rasmussen m ug b s søn Stryn n s 004 Olaf Rasmussen m ug b s søn Stryn n s 005 Kolbein Kolbeinsen m ug b tj tjenestegut Stryn n s Hjelle Bolstad (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Matias Eliassen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Guro Thorsdatter k g b hm mor Skiåker n s 003 Jenny Matiasdatter k ug b d Stryn n s 004 Borghild Matiasdatter k ug b d Stryn n s 005 Klara Matiasdatter k ug b d Stryn n s 006 Elias Matiassen m g b s søn Vognmand & Stryn n s gaardsarbeider 007 Elianna Eriksdatter k g b hm mor Stryn n s 008 Gudrun Eliasdatter k ug b d datter Stryn n s 009 Matias Eliassen m ug b s søn Stryn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1448 Stryn Hjelle Bolstad (6 m, 4 k) 2 10 (6 m, 4 k) 001 Kolbein Larssen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Kristianna Andersdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Lars Kolbeinsen m ug b s søn Stryn n s 004 Ingeborg Kolbeinsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Anfin Kolbeinsen m ug b s søn Stryn n s 006 Bertine Andersdatter k ug b tj Tjenestepige Stryn n s 007 Oskar Albinsen m ug b tj Tjenestegut Stryn n s 008 Lars Kolbeinsen m e b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 009 Ingeborg Larsdatter k ug b d Husgjerning Stryn n s 010 Lars Larssen m ug b s søn Stryn n s 011 Anna Larsdatter k ug f d datter Stryn n s Merknad: No 11 bør utgaa av Huslisten da hun rimeligvis er talt i Biri hvor hun for Tiden bor Sannsynleg opphaldstad: Furuly pr Redalen Hjelle Bolstad (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Jørgen Jørgensen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Karoline Rasmusdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Ingeborg Jørgensdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Helga Jørgensdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Kari Jørgensdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Ragnhild Jørgensdatter k ug b tj tjenestepige Stryn n s 007 Karl Kristiansen m ug b tj Tjenestegut Stryn n s 008 Jørgen Jørgensen m g b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 009 Ingeborg Monsdatter k g b hm mor Stryn n s 010 Einar Jørgensen m ug b s snekker Stryn n s Hjelle Einebakken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Mons Einebakken m g b hf Gårdbruger Skiåker n s 002 Ragnhild Einebak k g b hm mor Stryn n s Hjelle Hjelle (4 m, 7 k) 1 11 (4 m, 7 k) 001 Thor Kolbeinsen m g b hf Gårdbruger & landhandler Stryn n s 002 Kristi Lassedatter k g b hm Gårdmandskone Stryn n s 003 Dortea Thorsdatter k ug b d Kokke paa Hotel i Stryn n s Turistsæsonen Budeie om Vinteren 004 Elvina Thorsdatter k ug b d Husgjerning Stryn n s 005 Kolbein Thorsen m ug b s søn skudsgut om Stryn n s sommeren 006 Lovise Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 007 Lorentz Thorsen m ug b s søn Stryn n s 008 Ida Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 009 Kristine Thorsdatter k ug b d datter Stryn n s 010 Kolbein Lassesen m g b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 011 Anne Rasmusdatter k g b hm Føderådskone Stryn n s Hjelle Hjelle (5 m, 2 k) 1 8 (6 m, 2 k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 John Lassesen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Kristianne Lassedatter k ug b d Budeie Husgjerning Stryn n s 003 Lars Lassesen m ug b s søn gaardsarb Stryn n s 004 Jens Isehaug m g f emisær i missions & Daviken n s Arbeider Sannsynleg opphaldstad: Lindås 005 Ragnvald Isehaug m ug b s søn Stryn n s 006 Lasse Jonsen m g b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 007 Kristianne Kolbeinsdatter k g b hm Føderådskone Stryn n s 008 Anders Johnsen m f b fl Lever av sine midler Stryn n s Hjelle Hjelle (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Lars Hansen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Anne Pedersdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Hans Larssen m ug b s søn Stryn n s 004 Peder Larssen m ug b s søn Stryn n s 005 Leif Larssen m ug b s søn Stryn n s 006 Hans Lassesen m g b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 007 Kresti Lassedatter k g b hm mor Stryn n s 008 Johanne Hansdatter k ug b d datter (syerske) Stryn n s 009 Pernille Andersdatter k ug b tj tjenestepige Stryn n s Merknad: tilhør h. No Hjelle Hjelle (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Lasse Klaussen m g b hf Gårdbruger Stryn n s 002 Ingeborg Guleiksdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Ingeborg Lassedatter k ug b d datter Budeie Stryn n s 004 Laura Lassedatter k ug b d datter Stryn n s 005 Gudmund Lassesen m ug b s søn Stryn n s 006 Leiv Lassesen m ug b s søn Stryn n s 007 Lasse Olsen m e b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 008 Peder J. Bolstad m g b hf Veiarbeider Stryn n s 009 Margit Bolstad k g b hm mor Stryn n s 010 Leif Bolstad m ug b s søn Stryn n s 011 Ingrid Bolstad k ug b d datter Stryn n s Hjelle Hjelle (7 m, 10 k) 18 (8 m, 10 k) Absalon Olsen m g b hf Gårdbruger & poståbner Stryn n s 002 Eli Lassedatter k g b hm mor Stryn n s 003 Olga Absalonsdatter k ug b d datter Budeie Stryn n s 004 Oscar Absalonsen m ug b s søn Stryn n s 005 Lasse Absalonsen m ug b s søn Stryn n s 006 Alf Absalonsen m ug b s søn Stryn n s 007 Thora Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 008 Erling Absalonsen m ug b s søn Stryn n s 009 Helga Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 010 Solveig Absalonsdatter k ug b d datter Stryn n s 011 Lasse Jonsen m g b hf Føderådsmand Stryn n s Merknad: Føderådset 012 Oline Johnsdatter k g b hm Føderådskone Stryn n s 013 Ingeborg Lassedatter k ug b d datter Husgjerning Stryn n s 014 Lasse Tenden m g f hf Agent i Landbrugsmaskiner og redskaper Stryn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1448 Stryn Sannsynleg opphaldstad: Nordfjordeid 015 Nikoline Tenden k g b hm mor Stryn n s 016 Thora Tenden k ug b d datter Stryn n s 017 Olaf Tenden m ug b s søn Stryn n s 018 Ragna Tenden k ug b d datter Stryn n s Hjelle Bjørkheim (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 R. Gjørven m g b hf Maskinist Stryn n s 002 Marie Gjørven k g b hm mor Stryn n s 003 Dorthea Gjørven k ug b d datter Stryn n s 004 Synnøve Gjørven k ug b d datter Stryn n s 005 Reidar Gjørven m ug b s søn Stryn n s 006 Sverre Gjørven m ug b s søn Stryn n s 007 Ingebor Gjørven k ug b d datter Stryn n s 008 Mimmi Gjørven k ug b d datter Stryn n s Hjelle Hjellesanden (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Amund Glomnes m g b hf Landhandler Stryn n s 002 Emma Glomnes k g b hm mor Stryn n s 003 Ingrid Glomnes k ug b d datter Stryn n s 004 Inga Glomnes k ug b fosterdatter fosterdatter Fors. Ladhandler Stryn n s Hjelle Hjelle 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Mons Bolstad m g b hf Dampbåtsfører Stryn n s 002 Marte Bolstad k g b hm mor Stryn n s 003 Ingeborg Bolstad k ug b d datter Stryn n s 004!! Bolstad* k ug b d datter Stryn n s Merknad: Udøpt pige Hjelle Hjelle 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Amund Bolstad m g b hf Bager S Stryn n s 002 Oline Bolstad k g b hm mor Stryn n s 003 Ragnhild Bolstad k ug b d datter Stryn n s 004 Ingeborg Bolstad k ug b d datter Stryn n s 005 Rasmus Bolstad m ug b s søn Stryn n s 006 Jørgen Bolstad m ug b s søn Stryn n s Hjelle Hjelle 7 (3 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole O. Rosæther m g b hf skomager S Stryn n s 002 Oline Rosæther k g b hm mor Horningdal n s 003 Minny Rosæther k ug b d datter Stryn n s 004 Maline Grov k ug b hm mor Stryn n s Merknad: Føderådset 005 Anne Grov k ug b fl Lever av sine Penge fors. Skomager Stryn n s 006 Hans Mæleim m ug mt Skomakerlærling Horningdal n Sedvanleg bustad: Horningdal 007 Ivar Mæleim m g mt b Gaardbruker Horningdal n Sedvanleg bustad: Horningdal %Skomakerlærling% Hjelle Hjelledalens meieri 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Britha Davidsdatter Lunde k ug b hm Meierske Stryn n s s s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Hjelle Bustadpladsen (plads) 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Merknad: Bygselplads 001 Hans Bustad m g b hf Akkordformand i Jernbane Skiåker n s & veiarbeider 002 Rønnog Bustad k g b hm mor Lom n s 003 Marie Bustad k ug b d datter Stryn n s 004 Elisa Glomnes k ug b d fosterdatter fors. Veiarbeider Stryn n s Hjelle Krokhaugen (plads) 3 (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Bygselplads 001 Barbro Andersdatter k ug b hm Budeie Stryn n s 002 Anders Matiassen m ug b s snekker og tømmermand Stryn n s 003 Sigurd Ryg m ug mt el snekker og tømmermand Stryn n s Sedvanleg bustad: Erdal i Opstryn Hjelle Hjellehaugen (plads) 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Merknad: Bygselplads 001 Marte Andersdatter k ug b hm Budeie Stryn n s Hjelle Hjellehaugen (plads) 10 (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Merknad: Bygselplads 001 Andreas Andersen m g b hf Husmand Stryn n s Jordbrugsarbeider 002 Marie Olsdatter k g b hm mor Stryn n s 003 Elianna Andreasdatter k ug b d Husgjerning Stryn n s 004 Margit Andreasdatter k ug b d Stryn n s 005 Marie Andreasdatter k ug b d Stryn n s 006 Andreas Andreassen m ug b s Stryn n s 007 Martin Andreassen m ug b s Stryn n s 008 Oskar Andreassen m ug b s Stryn n s 009 Arnljot Andreassen m ug b s Stryn n s 010 Kristian Andreassen m ug b s Stryn n s Merknad: E: Slutt på krets 3 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 231 (kvinner: 128, menn: 103) Bustader i kretsen: 38 Krets: 004 Grov Prestegjeld: Stryn Herred/by: Stryn Grov Grov (gaard) 13 1, 8 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: 1 og 8 samt bruks nr 7 i Gutdalen der benyttes som underbruk 001 Sakarias Larssøn m g b hf Gaardbruker Stryn n s 002 Oline Kolbeinsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Lars Sakariassøn m ug b s søn Stryn n s 004 Dortea Sakariasdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Kolbein Sakariassøn m ug b s søn Stryn n s 006 Maline Rasmusdatter k g b Kaarmandsenke Stryn n s Grov Grov (gaard) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kristian Pedersøn m g b hf gaardbruker Stryn n s 002 Johanne Rasmusdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Anne Karoline Rasmusdatter k ug b tj tjener Stryn n s Folketeljinga Grov Nygaard (gaard) 13 3, 4 11 (4 m, 7 k) 10 (4 m, 6 k) Klemet Sakariassøn m g b hf Gaardbruker Stryn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1448 Stryn 002 Brita Samuelsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Johanne Johnsdatter k ug b tj tjenestepike Stryn n s 004 Sakarias Klemetsøn m ug b s søn Stryn n s 005 Dortea Klemetsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Marta Klemetsdatter k ug b d datter Stryn n s 007 Iver Klemetsøn m ug b s søn Stryn n s 008 Samuel Klemetsøn m ug b s søn Stryn n s 009 Kristi Eriksdatter Gudal k ug mt tj Hovesagelig syarbeide Stryn n s Sedvanleg bustad:!! 010 Marte Eriksdatter k g b hm Kaarmandsenke Stryn n s Merknad: Føderaadset 011 Elianne Iversdatter k ug b fl I sommer borte paa aanne arbeide. Har nu ingen indtækts indbringende beskjæftigelse Stryn n s Grov Grov (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Jakobsen m g b hf gaardbruker Stryn n s 002 Mari Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Iver Jakobsen m ug b tj tjener Stryn n s 004 Ingebor Jakobsdatter k ug b tj tjener Stryn n s 005 Marie Jakobsdatter k ug b fl Sidste sommer paa Stryn n s aannearb nu deltar i alt forefaldene 006 Jakob Jørgensøn m g b Føderaadsmand Stryn n s 007 Marie Olsdatter k g b Føderaadskone Stryn n s Grov Grov (gaard) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Brita Knutsdatter k g b hm Gaardmandskone Stryn n s 002 Lars Anderssøn m ug b tj søn gaardsbruk Stryn n s 003 Anders Anderssøn m ug b tj søn gaardsbruk Stryn n s 004 Ingebor Andersdatter k ug b tj datter Stryn n s 005 Kristian Anderssøn m ug b tj søn Stryn n s Grov Grov (gaard) (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ingebor Olsdatter k g b hm gaardbrukerske (enke) Stryn n s 002 Østen Anderssøn m ug b s gaardsarbeide Stryn n s 003 Ingebor Andersdatter k ug b d kreaturstel Stryn n s 004 Olaf Anderssøn m ug b s søn Stryn n s 005 Ragna Andersdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Kristine Olsdatter k ug b tj tjener Søndre n s Vaagsø 007 Marte Johnsdatter k g b føderaadsenke Stryn n s 008 Anne Larsdatter k ug b el gaards og ligt arbeide Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Merknad: Bruks. no 1 samt underbruket Br nr 7 i Sundalen 001 Rasmus Rasmussøn m g b hf Gaardbruker Stryn n s 002 Elianna Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Marta Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Ragna Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Laura Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Rasmus Rasmussøn m ug b s søn Stryn n s 007 Emma Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 008 Lars Rasmussøn m ug b s søn Stryn n s 009 Marte Monsdatter k ug b Føderaadsenke Stryn n s 010 Mons Rasmussøn m ug b Arbeider vesentl. jordarbeid Stryn n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 mdr sommeren Vognmandskusk Arbeidsledig: l Grov Gutdalen (gaard) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Lassesøn m g b hf gaardbruker og skrædder Stryn n s 002 Marta Martinsdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Leif Hanssøn m ug b s søn Stryn n s 004 Magnhild Hansdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Marte Andersdatter k g b føderaadsenke Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Merknad: Bruks nr 3 samt underbruket Br nr Iver Monssøn m g b hf gaardbruker og snekker Stryn n s 002 Anne Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Mons Ivarsøn m ug b s søn Stryn n s 004 Anna Ivarsdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Mons Monssøn m g b føderaadsmand Stryn n s 006 Anne Johnsdatter k g b føderaadskone Stryn n s 007 Ingebor Monsdatter k g b føderaadsenke Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Kolbeinsøn m ug b hf Gaardbruker Stryn n s 002 Anna Kolbeinsdatter k b tj søster Stryn n s 003 Kolbein Johannessøn m g b føderaadsmand Stryn n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Stryn Siste bustad i Amerika: Syd Dakota Stilling i Amerika: Snekker Merknad: 004 Anne Larsdatter k g b føderaadskone Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Merknad: Bruks nr 5 samt underbruket Br nr 9 i Sundalen 001 Erik Rasmussøn m g f hf gaardbruker Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Tonning paa likningsarbeid 002 Ingebor Kolbeinsdatter k g b hm gaardbrukerkone Stryn n s 003 Dortea Eriksdatter k ug b tj datter Stryn n s 004 Andrias Eriksøn m ug b s søn Stryn n s 005 Anna Eriksdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Kolbein Eriksøn m ug b s søn Stryn n s 007 Jenny Eriksdatter k ug b d datter Stryn n s 008 Sigurd Eriksøn m ug b s søn Stryn n s 009 Kristi Johnsdatter k g b Føderaadsenke Stryn n s 010 Jens Eriksøn m ug b Lever av sine penge Stryn n s 011 Kolbein Kolbeinsøn m ug mt Arbeider vei og Stryn n s stenarbeider Sedvanleg bustad: Flo 012 Kristi Eriksdatter k ug b Sommer Aannearbeide Vinter syarbeide Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Syver Absalonsen m g b hf Gaardbruker Stryn n s 002 Kristi Pedersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Peder Syversøn m ug b Elveforbygning Arbeidee Stryn n s Vei og stenarbeider 004 Syver Syversøn m ug b Snekker Stryn n s 005 Kristian Syversøn m ug b tj tjener Stryn n s 006 Marie Albinsdatter k ug b tj tjener Stryn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1448 Stryn 007 Synneve Andersdatter k g b Kaarmandsenke Stryn n s 008 Ragnhild Andersdatter k g b Kaarmandskone Stryn n s Grov Gutdalen (gaard) under (3 m, 3 k) (3 m, 4 k) Merknad: Bygselplads 001 Absalon Absalonsøn m g b hf Pladsemand og Snekker Stryn n s 002 Ingebor Pedersdatter k g b hm pladsmandskone Stryn n s 003 Albert Absalonsøn m ug b tj søn Stryn n s 004 Brita Absalonsdatter k ug b datter Stryn n s 005 Alfred Absalonsøn m ug b søn Stryn n s 006 Kristi Iversdatter k ug b Lever af sine penge Stryn n s 007 Synneva A. Gudal k ug f d Syerske Stryn n s Sannsynleg opphaldstad: Flo i Stryn Grov Skaare (gaard) (7 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Olav Pedersøn m g b hf gaardbruker, tilsynsmand Stryn n s for R. F. A. Obsevator av Temperatur og nedbør for det metrologiske Institut 002 Elisabet Eliasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stryn n s 003 Ingebjørg Olavsdatter k ug b d datter Stryn n s 004 Per Olavsøn m ug b s søn Stryn n s 005 Johanne Olavsdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Elianna Olavsdatter k ug b d datter Stryn n s 007 Leiv Olavsøn m ug b s søn Stryn n s 008 Olav Olavsøn m ug b s søn Stryn n s 009 Synneve Olavsdatter k ug b fl lever av sine penge Stryn n s 010 Elias Jørgensøn m g b føderaadsmand Stryn n s 011 Peder Olesøn m g b hf føderaadsmand Stryn n s 012 Johanne Haraldsdatter k g b hm føderaadskone Stryn n s 013 Harald Pederson m g b s Skrædder S Stryn n s 014 Mari Pederdatter k ug b d Syerske Stryn n s Grov Videdalen (Staten) (gaard) (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) arbeidsdep. 001 Rasmus Larssøn m g b hf Gaardbruker Fjelstuemand Stryn n s paa sttens fjeldstue "Videsæter" Ordfører, aastedsforligelseskommisær, lagrettemand og forstander for Nordfjords sparebank 002 Mari Eliasdatter k g b hm Gaardbrukerkone I Stryn n s sommemaanederne kokke paa "Videsæter" hotel 003 Erling Rasmussøn m ug b s søn Stryn n s 004 Ingeborg Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 005 Magnhild Rasmusdatter k ug b d datter Stryn n s 006 Synneve Rasmusdatter k ug b tj tjener, kvægrøgter Stryn n s 007 Ingeborg Johnsdatter k b føderaadsenke føderaadsenke Stryn n s Merknad: Føderaadset 008 Rasmus Paulson m b fl Ingen beskjæftigelse fors. føderaadsenken Stryn n s Grov Skaare (gaard) (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Brite Johnsdatter k g b hm Gaardbrukerske (enke) Stryn n s 002 John Haraldsøn m ug b tj søn tjener Stryn n s 003 Ragnhild Eriksdatter k g b føderaadsenke Stryn n s 004 Johanne Johnsdatter k ug b fl syerske Stryn n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1431 Jølster Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1443 Eid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer