Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1246 Fjeld Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 349 (kvinner: 188, menn: 161) Bustader i kretsen: 56 Krets: 001 Telnes Prestegjeld: Fjeld Herred/by: Fjeld Telnes Trengereid (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Peder Mikkelsen m g b hf Fisker og gaardbruker Sund n s (selveier) 002 Kristi Jensdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Mikal Pedersen m ug b s søn Fjeld n s 004 Ingeborg Pedersdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Kristofer Pedersen m ug b s søn Fjeld n s 006 Karolina Pedersdatter k ug b d datter Fjeld n s 007 Klara Pedersdatter k ug b d datter Fjeld n s 008 Søren Pedersen m ug b s søn Fjeld n s 009 Elen Jakobsdatter k ug b tj tjenestepike (forskj. arbeid) Fjeld n s Telnes Trengereid (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Martin Endresen m g b hf Fisker og gaardbruker Finaas n s (selveier) 002 Kristi Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Peder Martinsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Edvard Martinsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Bergit Martinsdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Anton Martinsen m ug b s søn Fjeld n s 007 Berta Larsdatter k ug b tj tjenestepike (forskjelligt arbeid) Sund n s Telnes Trengereid (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Benta Marie Mikkelsdatter k e b hm gaardbruker (selveier) Sund n s 002 Anna Gurine Andersdatter k ug b d husgjerning Fjeld n s 003 Elen Marie Andersdatter k ug b d forskjelligt arbeide Fjeld n s 004 Gjøri Karie Andersdatter k ug b d forskjelligt arbeide Fjeld n s 005 Ole Andreas Andersen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Trengereid (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Erik Knutsen m g b hf gaardbruker (selveier) og Sund n s fisker 002 Marie Endresdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Anna Eriksdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Karl Eriksson m ug b s søn Fjeld n s 005 Emma Eriksdatter k ug b d datter Fjeld n s Telnes Trengereid (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Didrik Wilhelmsen m g b hf gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Olina Olsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Marta Monsdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Telnes Trengereid (4 m, 10 k) 1 14 (4 m, 10 k) 001 Anders Anderssen m g b hf gaardbruker og fisker Sund n s (selveier) Merknad: Hovedbygningen 002 Kristiana Hansdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Kari Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Dortea Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Botilde Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Jenny Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 007 Hans Andersen m ug b s søn Fjeld n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1246 Fjeld 008 Vilda Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 009 Didrik Andersen m ug b s søn Fjeld n s 010 Anna Andersdatter k ug b d datter Fjeld n s 011 Hans Arnesen m g b svigerfar gaardbruker Fjeld n s 012 Kari Nilsdatter k g b svigermor gaardmandskone Fjeld n s 013 Gjertrud Hansdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s 014 Brita Johannesdatter k g b føderaadskone føderaadskone Sund n s Merknad: Føderaadshuset Telnes Trengereid (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Jakob Monsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Kristi Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Anna Jakobsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Marta Jakobsdatter k ug f d datter Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Sund 005 Nils Jakobsen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Berget (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Absalon Jensen m g b hf gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Larsine Larsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Jens Olai Absalonsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Hans Mikal Absalonsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Bothilde Jensdatter k ug b tj tjener (forskjelligt arbeide) Fjeld n s 006 Jens Mikkelsen m g b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s 007 Gjertrud Absalonsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Austevoldn s Telnes Kallestad (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Erik Nilsen m g b hf fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Ingeborg Larsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Nils Eriksen m ug b s søn Fjeld n s 004 Synneve Eriksdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Laura Eriksdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Lars Nilsen m g b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s 007 Cecilie Nilsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s Telnes Kallestad (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Ole Nilsen m g b hf fisker og gaardbruger Fjeld n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1902 (selveier) Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Washington Stilling i Amerika: Fisker og gaardbr Merknad: 002 Marta Larsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Lars Elias Olsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Sigvald Olsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Anton Olsen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Kallestad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nils Pedersen m g b hf Fisker og gaardbruker (bygselmand) Fjeld n s 002 Marta Hansdatter k g b hm gaardmandskone Austevoldn s 003 Petra Nilsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Ingolv Nilsen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Kallestad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Peder Mikal Nilsen m g f hf gaardbruker og fisker (selveier) Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Ela Absalonsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Anna Pedersdatter k ug b d d Fjeld n s 004 Astrid Pedersdatter k ug b d d Fjeld n s 005 Olina Eriksdatter k e b føderaadskone føderaadskone Austevoldn s 006 Ole Mortensen m e b fl hørende til familien Austevoldn s 007 Hans Nilsen Fjeld m g mt arbeider Stenarbeider og gaardbruker (selveier) Fjeld n s Sedvanleg bustad: Fjeld i Fjeld Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Telnes Haugen (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Lars Olsen m g b hf Fisker og gaardbruger Fjeld n s (selveier) Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Skog- farmog jernbarb. Merknad: 002 Marta Larsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Leonhard Larsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Anna Larsdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Nils Larsen m ug b s søn Fjeld n s 006 Rasmus Hansen m g b hf føderaadsmand Fjeld n s Merknad: Føderaadshuset 007 Anna Monsdatter k g b hm føderaadskone Fjeld n s 008 Karia Larsdatter k ug b fosterdatter fosterdatter Fjeld n s Folketeljinga Telnes Haugen (5 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nils Olsen m g b hf fisker og gaardbruker Sund n s (selveier) 002 Marta Klemmetsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Ingeborg Nilsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Klemmet Simonsen m g b svigerfar fisker Fjeld n s 005 Agate Tollefsdatter k g b hans hustru fiskerkone Sund n s 006 Ragnhild Monsdatter k ug b fosterdatter fosterdatter Fors. gaardbr & fisker Sund n s 007 Simon Olsen m e b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s 008 Nils Svalesen m g mt stenarbeider hf Fisker og gaardbruker Sund n s (selveier) Sedvanleg bustad: Fjeld 009 Tomas Olsen m g mt stenarbeider hf Stenarbeider og Sund n s gaardbruker (selveier) Sedvanleg bustad: Fjeld Telnes Kallestad (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Mikkel Nilsen m g b hf gaardbruker selveier og fisker Fjeld n s 002 Johanna Larsdatter k g b hm gaardmandskone Austevoldn s 003 Endre Olssen m g b hf fisker Fjeld n s 004 Gjertrud Mikkelsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 005 Marie Endresdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Olga Endresdatter k ug b d datter Fjeld n s 007 Anna Hansdatter k ug b tj tjenestepike (forskj. arbeide) Fjeld n s Telnes Kallestad (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1246 Fjeld 001 Mikkel Jensen m g b hf fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Mette Mattiasdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Jenny Mikkelsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Mattias Mikkelssøn m ug b s søn Fjeld n s 005 Torvald Mikkelssøn m ug b s søn Fjeld n s 006 Mikkel Mikkelssøn m ug b s søn Fjeld n s 007 Karsten Mikkelssøn m ug b s søn Fjeld n s Telnes Kallestad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Hansen m e b hf Fisker og gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Mons Olsen m ug b s Fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 003 Kristi Malene Olsdatter k ug b d kreaturstel Fjeld n s 004 Guri Olsdatter k ug b d forskjelligt arbeide Fjeld n s 005 Abigael Olsdatter k ug b d forskjelligt arbeide Fjeld n s 006 Marta Olsdatter k ug b d forskjelligt arbeide Fjeld n s Telnes Vaatemyren (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1896 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Jernbanearbeid Merknad: 002 Anna Styrksdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Inga Olsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Jenny Johnsdatter k ug b pleiedatter pleiedatter (fattigunderstøttelse) Sund n s Telnes Kallestadviken (plads) 2 12 (7 m, 5 k) (6 m, 4 k) 001 Ole Olsen m g b hf husmand uten jord, fisker Herlø n s 002 Ingeborg Abrahamsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Nils Olai Olsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Tomas Olsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Karianna Olsdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Olina Olsdatter k ug b d datter Fjeld n s 007 Marta Olsdatter k ug b d datter Fjeld n s 008 Hans Mikal Olsen m ug b s søn Fjeld n s 009 Anton Johan Olsen m ug b s søn Fjeld n s 010 Ingvald Olai Olsen m ug b s søn Fjeld n s 011 Andreas Pedersen m g mt losjerende fisker Herlø n s Sedvanleg bustad: Askøen 012 Brita Abrahamsdatter k e mt b I hjemstedet boende hos Herlø n s sin søn Sedvanleg bustad: Fitjar Telnes Kallestadviken (plads) 2 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Abraham Nilsen m g b hf fisker og jordbrukende Sund n s husmand 002 Anna Eriksdatter k g b hm husmandskone Fjeld n s Telnes Hjertøen (plads) 2 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars Olsen m g b hf Jordbrukende pladsmand Sund n s og fisker Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Bustad i Noreg før utflytting: Sund Stilling i Amerika: farmararbeide Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Flytta attende til Noreg: 1884 Siste bustad i Amerika: N. Dakota Merknad: 002 Ingeborg Johannesdatter k g b hm pladsmandskone Sund n s 003 Beren Larsen m ug b s søn Fjeld n s 004 Karianna Larsdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Ela Larsdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Lars Olai Larsen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Hjertøen (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Eli Larsdatter k e b hm Jordbrukende Selveierenke Fjeld n s %pladsmandsenke% 002 Marianne Jensdatter k ug b d husgjerning og kreaturstel Fjeld n s 003 Engel Jensen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Etsteds i Ryfylke Telnes Ekren (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Marie Nilsdatter k ug b hm gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Gjertrud Nilsdatter k ug b søster forskjelligt arbeide Fjeld n s 003 Nils Mikal Nilsen m ug f bror fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Edsteds i Ryfylke 004 Ingeborg Bryngelsdatter k ug b fl hørende til familien Fjeld n s Telnes Ekren (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Johannesen m g b hf Fisker og gaardbruker Sund n s (selveier) 002 Marta Eriksdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Astrid Nilsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Beren Olai Nilsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Nils Martin Nilsen m ug b s søn Fjeld n s 006 Peder Mikal Nilsen m ug b s søn Fjeld n s 007 Nilsine Eriksdatter k ug b fl hørende til familien søster til nr Fjeld n s Telnes Ekren (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Martinus Johannesen m g b hf gaardbruker (selveier) og Fjeld n s fisker 002 Marta Johannesdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Jenny Martinusdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Maria Martinusdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Johan Martinusen m ug b s søn Fjeld n s 006 Ingeborg Martinusdatter k ug b d datter Fjeld n s 007 Ole Martinusen m ug b s søn Fjeld n s 008 Astrid Martinusdatter k ug b d datter Fjeld n s Telnes Ekren 3 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Lars Johannesen m g b hf husmand uten jord - fisker Fjeld n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: jernbanearbeid Merknad: 002 Arnille Olsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: husgjerning Merknad: 003 Jennie Edith Larsdatter k ug b d datter Montana n U.S.A. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stilling i Amerika: Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: Montana Merknad: s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1246 Fjeld 004 Oskar Andreas Larsen m ug b s søn Montana n s U.S.A. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Merknad: 005 Inga A. Larsdatter k ug b d datter Fjeld n s 006 Marta H. Larsdatter k ug b d datter Fjeld n s Telnes Haugen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Gurine Jensdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Herborg Jensdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s 004 Inger Nilsdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s Telnes Haugen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jens Hansen m g b hf gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Malene Tomasdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Marta Nilsdatter k e b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s Telnes Telnes (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Peder Olai Pedersen m ug b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Anton Pedersen m ug f bror fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: I Ryfylke paa brislingfiske 003 Kristofer Pedersen m ug b bror bror Fjeld n s 004 Gjertrud Pedersdatter k e b tj kreaturstel Fjeld n s Telnes Telnes (3 m, 3 k) (5 m, 4 k) 001 Rasmus Olsen m g f hf gaardbruker (selveier) og møllearbeider Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Kobbeltvedt Fjeld 002 Marta Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Olga Rasmusdatter k ug f d datter Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Sund 004 Ingvald Rasmussen m ug b s søn Fjeld n s 005 Bernhard Rasmussen m ug f s søn Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Kobbeltvedt Fjeld 006 Arne Rasmussen m ug b s søn Fjeld n s 007 Ragnhild Larsdatter k e b fl hørende til familien Fjeld n s 008 Ole Hansen m g b hf føderaadsmand og fisker Sund n s 009 Anna Hansdatter k g b hm føderaadskone Sund n s Telnes Telnes (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Mikkel Mikkelsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Brita Ivarsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Mattias Mikkelsen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: I Ryfylke paa brislingfiske 004 Anton Mikkelsen m ug b s søn Fjeld n s 005 Ivar Mikkelsen m ug b s s Fjeld n s 006 Beren Mikkelsen m ug b s s Fjeld n s 007 Gjertrud Mikkelsdatter k ug b d d Fjeld n s 008 Anna Mikkelsdatter k ug b d d Fjeld n s 009 Kari Nilsdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s Telnes Telnes (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Vilak Vilhelmsen m g b hf fisker og gaardbruker Fjeld n s (bygselmand) 002 Kari Nilsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Anna Vilaksdatter k ug b d tjenestepike Fjeld n s 004 Ingeborg Vilaksdatter k ug b d tjenestepike Fjeld n s 005 Nils Vilhelmsen m ug b s søn Fjeld n s 006 Dortea Pedersdatter k ug b fosterdatter fosterdatter Fors. gaardbr & fisker Fjeld n s 007 Vilhelm Vilhelmsen m g b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s 008 Ingeborg Knutsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s Telnes Telnes (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Anders Jakobsen m g b hf fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Margrete Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Nils Andersen m ug b s fisker Fjeld n s 004 Anna Andersdatter k ug b d tjenestepike Fjeld n s 005 Johanna Andersdatter k ug b d tjenestepike Fjeld n s 006 Ole Elias Andersen m ug b s s Fjeld n s 007 Eli Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 008 Jenny Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 009 Astrid Andersdatter k ug b d d Fjeld n s Telnes Telnes (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Tomas Jakobsen m g f hf fisker og gaardbruker (selveier) Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Etsteds i Ryfylke 002 Lina Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Arnfinn Tomasen m ug b s s Fjeld n s 004 Astrid Tomasdatter k ug b d d Fjeld n s 005 Jenny Tomasdatter k ug b d d Fjeld n s 006 Petra Tomasdatter k ug b d d Fjeld n s 007 Jakob Olsen m g b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s 008 Maria Mattiasdatter k g b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s 009 Anders Jakobsen m ug b s søn Fjeld n s Telnes Telnes (3 m, 7 k) (4 m, 7 k) 001 Anders Olsen m g f hf gaardbruker og fisker (selveier) Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 002 Olina Tomasdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Tomas Andersen m ug b s søn Fjeld n s 004 Ole Bertin Andersen m ug b s s Fjeld n s 005 Anna Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 006 Jenny Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 007 Tilla Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 008 Astrid Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 009 Emma Andersdatter k ug b d d Fjeld n s 010 Ole Rasmusen m g b hf føderaadsmand Fjeld n s 011 Brita Monsdatter k g b hm føderaadskone Fjeld n s Telnes Telnes (4 m, 7 k) (4 m, 7 k) 001 Erik Olsen m g b hf Gaardbruker og fisker Fjeld n s selveier Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: skog- og farmarbeid Merknad: Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1246 Fjeld 002 Anna Olsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Oskar Adolf Eriksen m ug b s søn Fjeld n s 004 Lars Olsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmarbeid Merknad: 005 Johanna Olsdatter k g b hm gaardmandskone Austevoldn s 006 Marie Larsdatter k ug b d d Fjeld n s 007 Olga Larsdatter k ug b d d Fjeld n s 008 Selma Larsdatter k ug b d d Fjeld n s 009 Ole Eriksen m g b hf føderaadsmand Fjeld n s 010 Anna Mathiasdatter k g b hm føderaadskone Fjeld n s 011 Guri Olsdatter k ug b fattiglem fattiglem Fjeld n s Telnes Solbakken (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jakob Mathiasen m g b hf Fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Anna Rasmusdatter k g b hm fiskerkone Sund n s 003 Jens Olai Jensen m ug f fostersøn fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 004 Rakel Pedersdatter k ug b fosterdatter fosterdatter Sund n s Telnes Telnes (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Kaspar Daae m ug b folkeskolelærer Masfjorden n s Telnes Haganes (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Mikkel Larsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Synneve Hansdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s Telnes Haganes (1 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Tore Larsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Anna Eliasdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Erik Toresen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 004 Karia Toresdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Elias Toresen m g f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 006 Brita Rasmusdatter k g b sønnekone fiskerkone Sund n s Telnes Lilletræet (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Rasmus Eriksen m g b hf gaardbruker og fisker Sund n s (selveier) 002 Abelona Knutsdatter k g f hm gaardmandskone Sund n s Sannsynleg opphaldstad: Sund 003 Brita Rasmusdatter k ug b d datter Fjeld n s Telnes Solbakken %Haganes% 52 4, 9 5 (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Grimsen m g f hf Fisker og jordbrukende Fjeld n s husmand Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Marta Mattiasdatter k g b hm fiskerkone Sund n s 003 Alv Hansen m ug b s s Fjeld n s 004 Matias Hansen m ug b s s Fjeld n s 005 Harald Hansen m ug b s s Fjeld n s 006 Kari Matiasdatter k ug b tj tjenestepike Sund n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Telnes Haganes (2 m, 4 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Mikkelsen m g f hf gaardbruker og fisker (selveier) Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 002 Brita Olsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Tørris Hansen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 004 Kari Hansdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Hans Hansen m ug b s søn Fjeld n s 006 Ole Hansen m ug b s søn Fjeld n s 007 Botilde Johannesdatter k ug b tj tjenestepike Sund n s 008 Botilde Hansdatter k g mt b gaardmandskone Fjeld n s Sedvanleg bustad: Sund Telnes Haganes (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Larsen m g f hf gaardbruker og fisker (selveier) Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Lie i Fjeld Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Jernbanearbeid Merknad: 002 Marta Monsdatter k g b hm gaardmandskone Austevoldn s 003 Olga Olsdatter k ug b d d Austevoldn s 004 Barbro Olsdatter k ug b d d Fjeld n s 005 Edvard Karlsen m ug b fostergut fostergut Fors. gaardbr & fisker Austevoldn Telnes Haganes (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anna Hansdatter k e b hm landhandel og jordbruk (bygsel) Fjeld n s 002 Karl Karlsen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke Telnes Haganes 52 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ivar Nilsen m g f hf Fisker og husmand uten jordbruk Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 002 Eli Larsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Lars Ivarsen m ug b s fisker Fjeld n s 004 Gudrid Ivarsdatter k ug b d d Fjeld n s 005 Elida Ivarsdatter k ug b d d Fjeld n s 006 Ingolv Ivarsen m ug b s s Fjeld n s Telnes Haganes 52 1 (0 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Marta Mikkelsdatter k e b hm fiskerenke Fjeld n s 002 Hans Andersen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Ryfylke 003 Anders Andersen m ug f s fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Lie i Fjeld Telnes Dale (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Arne Torsen m g b hf gaardbruker og fisker Sund n s (selveier) 002 Anna Hansdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Marta Larsdatter k e b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1246 Fjeld Telnes Dale (6 m, 5 k) (6 m, 5 k) 001 Rasmus Olsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Ragnhilde Johansdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Johanna Rasmusdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Rakel Rasmusdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Ola Rasmusen m ug b s søn Fjeld n s 006 Nils Rasmusen m ug b s søn Fjeld n s 007 Kari Rasmusdatter k ug b d datter Fjeld n s 008 Mikal Rasmusen m ug b s søn Fjeld n s 009 Lars Rasmusen m ug b s søn Fjeld n s 010 Johan Eriksen m g b føderaadsmand føderaadsmand Sund n s 011 Guri Larsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Fjeld n s Telnes Dale (4 m, 5 k) (3 m, 4 k) 001 Torkel Larsen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s (selveier) 002 Marta Halvardsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Rakel Torkelsdatter k b d datter Fjeld n s 004 Botilde Torkelsdatter k b d d Fjeld n s 005 Karl Torkelsen m b s s Fjeld n s 006 Astrid Torkelsdatter k b d d Fjeld n s 007 Tomas Torkelsen m b s s Fjeld n s 008 Anna Torkelsdatter k mt d b fiskerkone Fjeld n s Sedvanleg bustad: Sækingstad i Fjeld 009 Halvard Jansen m mt b føderaadsmand Sund n s Sedvanleg bustad: Sund Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Telnes Bakken (1 m, 4 k) 1 5 (1 m, 4 k) 001 Mons Olsen m g b hf Fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1889 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Jowa Stilling i Amerika: Farmararbeid Merknad: 002 Kari Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Kari Monsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Malene Tomasdatter k ug b fl fattiglem Fjeld n s Sjukdom: s 005 Gjertrud Tomasdatter k e b hm føderaadskone Fjeld n s Merknad: Føderaadshuset Telnes Dale (3 m, 6 k) (1 m, 5 k) 001 Anna Endresdatter k e b hm gaardbruker (selveier) Fjeld n s 002 Edvard Olsen m ug b s s Fjeld n s 003 Inga Olsdatter k ug b d d Fjeld n s 004 Jenny Olsdatter k ug b d d Fjeld n s 005 Olga Olsdatter k ug b d d Fjeld n s 006 Kristine Paalsdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s 007 Ole Nilsen m g mt b jernbanearbeid i Amerika Fjeld n s Sedvanleg bustad: Lokøen i Fjeld Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Jernbanearbeid Merknad: 008 Ingeborg Endresdatter k g mt b arbeiderkone Fjeld n s Sedvanleg bustad: Lokøen i Fjeld Heimvendt norsk-amerikanar: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Jernbanearbeiders kone Merknad: 009 Einar Ingolv Olsen m ug mt b søn Montana s Statsb.: U. S. Amerika Sedvanleg bustad: Lokøen i Fjeld Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: søn Merknad: Telnes Dalenes (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Abraham Abrahamsen m g b hf Fisker, Husmand uten jord Fitjar n s 002 Gjertrud Vilhelmsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Brita Abrahamsdatter k ug b d datter Fjeld n s 004 Jenny Abrahamsdatter k ug b d datter Fjeld n s 005 Gotfred Abrahamsen m ug b s søn Fjeld n s 006 Hans Abrahamsen m ug b s søn Fjeld n s 007 Vilhelm Jakobsen m ug b stedsøn stedsøn Fjeld n s Telnes Daleidet (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Simon Nilsen m g b hf Fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Jørgine Mikkelsdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Peder Nilsen m ug b bror bror Fjeld n s 004 Ingvald Nilsen m ug b bror bror Fjeld n s 005 Nelly Nilsdatter k ug b søster søster Fjeld n s Telnes Daleidet (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars Eriksen m g b hf Fisker og gaardbruker Fjeld n s (selveier) 002 Kari Hansdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Ole Larsen m ug b s fisker Fjeld n s 004 Amalie Abrahamsdatter k ug b tj tjenestepike Fjeld n s 005 Erik Larsen m e b føderaadsmand føderaadsmand Fjeld n s Telnes Daleidet (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Matias Eriksen m g b hf Fisker. Husmand uten jord Fjeld n s 002 Marta Kristiansdatter k g b hm fiskerkone Fjeld n s 003 Johan Matiassen m ug b s søn Fjeld n s 004 Matias Matiassen m ug b s søn Fjeld n s 005 Endre Matiassen m ug b s søn Fjeld n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 313 (kvinner: 166, menn: 147) Bustader i kretsen: 52 Krets: 002 Skoge Prestegjeld: Fjeld Herred/by: Fjeld Skoge Nordvik 4 1, 11 7 (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Halvard Tomassen m g f hf gaardbruker, fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Gurid Andersdatter k g b hm gaardmandskone Sund n s 003 Kari Halvardsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s jordbruks- og husligt arbeide 004 Malena Halvardsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s jordbruks- og husligt arbeide 005 Ciselia Halvardsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s jordbruks- og husligt arbeide 006 Ole Jonsen m ug b fl inderst, jordbruksarbeide Fjeld n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1246 Fjeld 007 Tomas Jansen m g b fl gaardbruker og fisker Fjeld n s 008 Anna Andersdatter k g b fl gaardbrukerkone Sund n s Skoge Nordvik (3 m, 7 k) (3 m, 7 k) 001 Ole Olsen m g b hf gaardbruker, fisker Fjeld n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Wisconsin U S Stilling i Amerika: Farm- og skogarbeide Merknad: 002 Laura Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Nils Alstrup Olsen m ug b s gaardbrukersøn, Fjeld n s jordarbeide, fiske 004 Herborg Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 005 Klara Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 006 Olga Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 007 Betsy Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 008 Ole Eriksen m g b fl føderaadsmand Fjeld n s 009 Anna Eriksdatter k g b fl føderaadskone Fjeld n s 010 Anna Britilde Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter, jordbruksarbeid, husstel, søm Fjeld n s Skoge Nordvik (0 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Mikkjel Johannessen m g f hf Fisker, gaardbruker Sund n s Sannsynleg opphaldstad: Møgster 002 Metta Johannesdatter k g b hm gaardmandskone Fjeld n s 003 Lars Mikkjelsen m ug f s gaardbrukersøn, jordbruksarbeide, fiske Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Maurangerfjord 004 Sofia Mikkjelsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 005 Amanda Mikkjelsdatter k ug f d tjenestepige Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Møgster Skoge Nordvik (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Mikkjelsen Nordvik m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s 002 Herborg Hansdatter k g b hm gaardbrukerkone Fjeld n s 003 Anna Maria Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter, Fjeld n s jordbruks- og husstel 004 Hans Olsen m ug b s gaardbrukersøn, jordbruksarbeide, fiske Fjeld n s Skoge Nordvik (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Mons Danielsen Nordvik m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s 002 Malena Mikkjelsdatter k g b hm gaardbrukerkone Fjeld n s 003 Mikkjel Monsen m e b s gaardbruker og fisker Fjeld n s 004 Marta Maria Monsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 005 Ingeborg Monsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 006 Tomas Monssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 007 Brita Mikkjelsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 008 Bernt Mikkjelssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 009 Brita Danielsdatter k ug b fl føderaadspige Fjeld n s Skoge Nordvik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Vilhelm Johannessen m g b hf gaardbruker og fisker Sund n s 002 Gjertrud Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Sund n s 003 Bernt Vilhelmsen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 004 Karl Vilhelmsen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Johannes Vilhelmsen m g b hf gaardbruker og fisker Sund n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Fjeld Siste bustad i Amerika: Ancona Montana Stilling i Amerika: Kopersmelteverksarbeider Merknad: 006 Kristina Larsdatter k g b hm gaardbrukerkone Sund n s 007 Karolina Nilsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 008 Brita Johannesdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s Skoge Nordvik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jakob Pedersen m ug b fl gaardeier og bruker, fisker Fjeld n s 002 Ivar Pedersen m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s 003 Guri Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Fjeld n s 004 Petra Ivarsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 005 Karl Ivarssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 006 Betsy Ivarsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 007 Nils Ivarssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 008 Brita Knutsdatter Eide k ug b tj tjenestepige Fjeld n s Skoge Nordvik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Mons Mikkjelsen Nordvik m g b hf gaardbruker, fisker Sund n s 002 Marta Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Fjeld n s 003 Elen Monsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s 004 Tea Monsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s 005 Olefina Monsdatter k ug b d gaardmandsdatter Fjeld n s 006 Olav Monssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 007 Nils Monssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 008 Elling Olsen m ug b fl fattiglem Fjeld n s Skoge Nordvik (2 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Mons Olsen Nordvik m g b hf gaardbruker, fisker Sund n s 002 Marie Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Sund n s 003 Olina Monsdatter k g b d gaardbrukerkone Fjeld n s 004 Matias Ingvaldsen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 005 Johannes Monssen m ug f s gaardbrukersøn, fisker Fjeld n s Sannsynleg opphaldstad: Maurangerfjord 006 Paulina Monsdatter k ug b d tjenestepige, husstel, jordarbeide Fjeld n s 007 Olina Larsdatter k e b fl føderaadsenke Sund n s 008 Ingvald Jonsen m g f fl gaardbruker arbeider paa Leka, N. n s sagmølle Fjeld Merknad: Sivstand: g (3) Sannsynleg opphaldstad: Amerika (Akeley?) Skoge Brattenborg (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Elisabet Monsdatter k e b hm gaardbrukerenke Fjeld n s 002 Nils Larssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 003 Jenny Larsdatter k ug b d gaardbrukerdatter Fjeld n s 004 Vilhelm Larssen m ug b s gaardbrukersøn Fjeld n s 005 Knut Isaksen m e b fl fattiglem, gaardsstel, fiske Fjeld n s Skoge Nesse 6 1, 8 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Hanssen Nesse m g b hf gaardbruker og fisker Fjeld n s 002 Kristi Eriksdatter k g b hm gaardbrukerkone Fjeld n s 003 Sara Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter, Fjeld n s jordbruk og husstel 004 Hansina Olsdatter k ug b d gaardbrukerdatter, jordbruk og husstel Fjeld n s 005 Nils Kristianssen m g b fl gaardbruker og fisker Fjeld n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1534 Haram. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1534 Haram. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1534 Haram Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1257 Alversund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1257 Alversund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1257 Alversund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1445 Gloppen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1445 Gloppen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1445 Gloppen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1417 Vik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1417 Vik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1417 Vik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1515 Herø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1515 Herø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1515 Herø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1442 Daviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1442 Daviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1442 Daviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1443 Eid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1558 Øre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1558 Øre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1558 Øre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1529 Skodje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1431 Jølster Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1633 Osen, Bjørnør prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1633 Osen, Bjørnør prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1633 Osen, Bjørnør prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer