Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1860 Buksnes Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 375 (kvinner: 177, menn: 198) Bustader i kretsen: 45 Krets: 001 Sund Prestegjeld: Buksnes Herred/by: Buksnes Sund Horn (Varbakken) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Frants Pedersen m g b hf Gaardbruker og Nordfjordn s fiskekjøper 002 Petrine Pedersen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Emma Pedersen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Fredolf Pedersen m ug b s Hjv.søn - gaardarbeider Buksnes n s 005 Anna Pedersen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Kristen Pedersen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Horn (Stranden) 3 1, 5 13 (6 m, 7 k) 13 (6 m, 7 k) Karolius Olsen m g b hf Husmand og indsamling Buksnes n s av fiskeprodukter %gaardsbruk% 002 Anna Hansen k g b hm Husmandskone Buksnes n s 003 Marius Olsen m ug b s Fisker Buksnes n s 004 Harder Olsen m ug b s Fisker Buksnes n s 005 Hilmar Olsen m ug b s Fisker Buksnes n s 006 Otto Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Alsing Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Marie Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 009 Karlotte Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 010 Amanda Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 011 Edvarda Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 012 Arnolda Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 013 Antonetta Olsen k ug b d Datter Buksnes n s Sund Horn (Leite) (3 m, 6 k) (5 m, 5 k) 001 Ole Henriksen m g b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Alette Henriksen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Oskar Henriksen m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide Buksnes n s 004 Kristine Henriksen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Emilie Henriksen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Alfred Henriksen m g f hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Flakstad 007 Marta Hansen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 008!! Henriksen* m ug b s Barn Buksnes n s Merknad: Udøpt gut 009 Hanna Lennertsen k ug mt b Barn Flakstad n s Sedvanleg bustad: Flakstad 010 Henrik Henriksen m g f hf Fisker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Flakstad 011 Johanna Henriksen k g b hm Husmor, syerske, strikkerske Hammerøyn s Sund Horn (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Henrik Mathiassen m g b hf Gaardsbruk og fiskhandel Buksnes n s 002 Oluffa Mathiassen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Amandus Jensen m ug b Pleiesøn Gaardsarbeider Buksnes n s 004 Ingvart Iversen m ug b Pleiesøn Gaardsarbeider Buksnes n s 005 Kristine Pedersen k ug b Pleiedatter Pleiedatter? Fors. gbr Buksnes n s 006 Lovise Johansen k ug b Tjenestepike Tjenestepike Hadsel n s 007 Reidun Røed k ug b d Tjenestepikens barn Buksnes n s Sund Horn (9 m, 5 k) 15 (10 m, 5 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1860 Buksnes 001 Peter Bjørnsen m g b hf Gaardsbruk fiskkjøper Buksnes n s 002 Anne Bjørnsen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Johan Larsen m ug b Pleiesøn Gaardsbruk og arb. med Buksnes n s fiskkjøp 004 Magda Pedersen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 005 Bjørn?? Pedersen m g b hf Føderaadsmand Buksnes n s 006 Karoline Pedersen k g b hm Føderaadskone Buksnes n s 007 Amanda Brobak k g b hm Gaardm. og snekkerkone Buksnes n s 008 Bjarne Brobak m ug b s Søn Vaagan n s 009 Edmund Brobak m ug b s Søn Buksnes n s 010 Peder Brobak m ug b s Søn Buksnes n s 011 Harald Brobak m ug b s Søn Buksnes n s 012 Aksel Brobak m ug b s Søn Buksnes n s 013 Bernhard Amundsen m ug b tj Gaardarbeide og fiskeri Buksnes n s 014 Dagny Abrahamsen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 015 Johannes Brobak m g f hf Gaardbruker og Beitstaden s tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Amerika Sund Horn (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Vilhelm Knudsen m g b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Ingeborg Knudsen k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Valdemar Knudsen m ug b s Gaardsbruk og fiskeri Buksnes n s 004 Johan Knudsen m ug b s Gaardsbruk og fiskeri Buksnes n s 005 Hjalmar Knudsen m ug b s Gaardsbruk og fiskeri Buksnes n s 006 Laura Hansen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Sund Horn (6 m, 7 k) 12 (6 m, 6 k) Henrik Villassen m g b hf Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 002 Petrine Villassen k g b hm Husmandskone Buksnes n s 003 Emma Villassen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Emilius Villassen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 005 Sigurd Villassen m ug b s Fiskeri Buksnes n s 006 Julius Knudsen m g b hf Fiskeri Borge n s Lofoten 007 Kasbara Villassen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 008 Ingolf Juliussen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Edvind Villassen m g b hf Fisker Buksnes n s 010 Anna Dørum k g b hm Fiskerkone Maalselven n s 011 Ester Villassen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 012 Anne Villassen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 013 Magna Fredriksen k ug mt Barnepike Barnepike Buksnes n s Sedvanleg bustad: Vetting Buksnes Sund Hattan (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Emil Jensen m g b hf Fisker sten- og Flakstad n s jordarbeider 002 Olava Pettersen k g b hm Fiskerkone Rødø n s 003 Rikard Jensen m ug b s Mindreaarig søn Flakstad n s 004 Jens Jensen m ug b s Mindreaarig søn Flakstad n s 005 Gudrun Jensen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 006 Nordis Jensen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 007!! Jensen* m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Merknad: Udøpt gut 008 Olida Iversen k ug b Pleiedatter?Mindreaarig pleiedatter? Fors. fisker Buksnes n Sund Steinberget (Vetting) 6 1, 6 11 (5 m, 6 k) 10 (5 m, 5 k) s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 001 Jakob Samuelsen m g b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Anna Samuelsen k g b hm Gaardmandskone Flakstad n s 003 Angel Nilsen m ug b fl Fisker Buksnes n s 004 Berta Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Flakstad n s 005 Jakob Jakobsen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s 006 Mathilde Jakobsen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 007 Magnette Jakobsen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 008 Sandrup Jakobsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Anton Antonsen m ug b Pleiesøn Mindreaarig pleiesøn? Buksnes n s Fors. fisker 010 Indianne Henriksen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 011 Marie Henriksen k ug mt b Gaardbrukerdatter Buksnes n s Sedvanleg bustad: Horn Sund Vetting søndre Rognbusletten 6 2, 5 10 (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Karl Samuelsen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s 002 Amanda Samuelsen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Samuel Karlsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 004 Benoni Karlsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 005 Simon Karlsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Marta Karlsen k ug b d Datter Buksnes n s 007 Inga Karlsen k ug b d Datter Buksnes n s 008 Tora Karlsen k ug b d Datter Buksnes n s 009 Karlotte Karlsen k ug b d Datter Buksnes n s 010 Marie Karlsen k ug b d Datter Buksnes n s Sund Vetting søndre Øvergaarden (3 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Samuelsen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s 002 Karoline Samuelsen k g b hm Fiskerkone Borge i n s Lofoten 003 Karl Johansen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 004 Sander Johansen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 005 Josefine Johansen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Sigrid Kristoffersen k ug mt Datterdatter Datterdatter Buksnes n s Sedvanleg bustad: Vetting Sund Vetting søndre Øvergaarden (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Kristian Samuelsen m g b hf Husmand fisker og Buksnes n s jordbruk 002 Hilda Samuelsen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Hjalmar Samuelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 004 Analius Samuelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Arthur Samuelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Lyder Jakobsen m ug b s Fiskeri Buksnes n s 007 Kasbara Jakobsen k ug b d Sted-datter Buksnes n s Sund Vetting søndre 6 3, 4 2 (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Gunnar Engelsen m g f hf Fisker Bergen? n s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 002 Hanna Gregoriussen k g b hm Fiskerkone Borge i n s 003 Bergitte Arntsen k ug b Pleiedatter Pleiedatter? Fors. fattiglem. Driver litt fiskeri Lofoten Buksnes n Sund Vetting søndre Halsmyren (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13 s

14 1860 Buksnes 001 Ole Mikkelsen m g b hf Gaardsbruk og indkjøp av Fjeld pr. n s fiskeprod. Bergen 002 Nilde Samuelsen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Nils Mikkelsen m ug b s Fiskeri, jordbruk, Buksnes n s grupearbeide 004 Simon Mikkelsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 005 Absalon Mikkelsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 006 Otelie Mikkelsen k ug b d Datter Buksnes n s 007 Ambrosie Mikkelsen k ug b d Datter Buksnes n s 008 Kristian Olsen m g b hf Fisker- gaardarb Fjeld pr. n s Bergen 009 Laura Olsen k g b hm Fiskerkone Namsos n s 010 Paul Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Vetting - nordre Sørgaarden (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars Pedersen m g b hf Gaardbruker og fisker Stadsbygden n s 002 Ingeborg Pedersen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Nils Øien m ug b Pleiesøn Jordbruk og fiskeri Buksnes n s 004 Alsine Schjønningsen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 005 Helma Hartviksen k ug b Pleiedatter Pleiedatter? Fors. gbr Buksnes n s 006 Johan Ursin m e b fl Fattigunderstøttet Buksnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sund Vetting - nordre (9 m, 6 k) 1 15 (9 m, 6 k) 001 Tobias Tomassen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Karoline Tomassen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Kalem Tobiassen m ug b s Murer og fisker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Sverdrup Tobiassen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Bernhard Tobiassen m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Ragna Pedersen k ug b tj Tjenestepike Gilleskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Olaf Olsen m ug b Fiskeri og jordbruk Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Ingvart Tobiassen m g b hf Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Hanna Tobiassen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Hans Tobiassen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Borghild Tobiassen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 012 Hjørdis Tobiassen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 013 Erling Berg m g b hf Fisker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 014 Karen Johannessen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 015 Johan Berg m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen Sund Untaen Vetting 5 2, 3 10 (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Fredrik Olsen m g b hf Fisker og gaardsbruk Buksnes n s 002 Marie Olsen k g b hm Fiskerkone Gimsøy n s 003 Ferdinand Olsen m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide Buksnes n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 004 Johannes Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Bergiton Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Magnus Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Ottar Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Mina Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 009 Kasbara Olsen k ug b d Datter Buksnes n s 010 Mina Ottesen k e b fl Fv. tømmermandskone Buksnes n s Sund Vetting (Hollan) 5 2, 3 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Helmer Eliassen m g b hf Fiskeri og gaardsbruk Vega n s 002 Gjertine Eliassen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Halvdan Eliassen m ug b s Fiskeri Buksnes n s 004 Gustav Eliassen m ug b s Fiskeri Buksnes n s 005 Arnolda Eliassen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Dagny Eliassen k ug b d Datter Buksnes n s Sund Vetting (Hollan) (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Arent Pedersen m g b hf Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s Sjukdom: b 002 Albertine Pedersen k g b hm Fiskerkone Flakstad n s 003 Otto Arntsen m ug b s Fisker Buksnes n s 004 Agnar Arntsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Sandra Arntsen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Anna Arntsen k ug b d Datter Buksnes n s 007 Marie Arntsen k ug b d Datter Buksnes n s 008 Arntine Arntsen k ug b d Datter Buksnes n s 009 Peder Iversen m g b hf Fattigunderstøttet 90 (alder) Buksnes n s Merknad: Alder 90 aar 010 Marie Iversen k g b hm Fattigunderstøttet 73 (alder) Buksnes n s Merknad: Alder 73 aar Folketeljinga Sund Vetting (Nygaard %Rydningen (3 m, 6 k) (5 m, 6 k) %) 001 Peter Jakobsen m g b hf Gaardsbruk, snekkerarb Buksnes n s fiskeri 002 Berntine Jakobsen k g b hm Gaardbrukerkone Buksnes n s 003 Karl Vetting m g f s Handelsreisende Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Gravdal 004 Edvard Vetting m ug b s Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 005 Antonette Jensen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 006 Ole Jakobsen m e b fl Frit ophold i familien Buksnes n s 007 Hans Vetting m g f hf Fisker og tømmermand Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Vardø herred 008 Alvhild Vetting k g b hm Fiskerkone Borge n s Lofoten 009 Magna Vetting k ug b d Datter Buksnes n s 010!! Vetting* k ug b d Datter Buksnes n s Merknad: Udøpt pike 011 Helga Vestberg k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Sund Vetting Nygaard %nordre% (8 m, 2 k) 11 (9 m, 2 k) Salamon Salamonsen m g b hf Fisker og gaardbruker Askevaldn s Søndfjord 002 Henriette Salamonsen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Sverre Salamonsen m ug b s Fiskeri og jordarbeide Buksnes n s 004 Olav Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Peder Salamonsen m ug f s Mindreaarig søn Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Lilleeidet Buksnes Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1860 Buksnes 006 Amandus Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Edvard Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Hilbert Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Hans Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 010 Sigfred Salamonsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 011 Olga Salamonsen k ug b d Datter Buksnes n s Sund Sund (Solhaug) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hagbart Høydahl m g b hf Gaardbruker og Vaagan n s materialagent Lofoten 002 Henrikke Høydahl k g b hm Gaardbrukerkone Buksnes n s 003 Thomas Høydahl m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 004 Edvard Høydahl m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 005 Inga Johannessen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Sund Sund (Einerhaugen) (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jens Barosen m g b hf Fisker og gaardbruker Namsos n s 002 Ene Barosen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Edvarda Barosen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Nils Barosen m g b hf Fisker Buksnes n s 005 Petra Arntsen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 006 Alson Nilsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Albert Pedersen m g f hf Stenarbeider Ankenes n s Ofoten Sannsynleg opphaldstad: Narvik 008 Tora Barosen k g b hm Stenarbeiderkone Buksnes n s Sund Sund (Sletvollen) (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Bernhard Jensen m g b hf Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 002 Jørgine Jensen k g b hm Fisker og gaardbr.kone Flakstad n s 003 Petrine Jensen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Arnold Jensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Edvard Jensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Jakob Jensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Kristian Iversen m ug b Pleiesøn Mindreaarig pleiesøn? Fors. fisker og gbr Bodin n s Sund Sund (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Angel Pettersen m g b hf Fiskeri og %litt% Buksnes n s gaardbruk %Husmand% 002 Mina Jensen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Jens Angelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 004 Johan Angelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Harry Angelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Reidar Angelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Magnor Angelsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Emilie Jensen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Sund Sund (Sjøvollen) (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Frants Hansen m g b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Henrikke Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Buksnes n s 003 Hans Frantsen m ug b s Frit ophold i familien (syk) Buksnes n s 004 Fridthjof Fransen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 005 Karl Frantsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 006 Johan Frantsen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 007 Sine Frantsen k ug b d Datter Buksnes n s Sund Sund (Vevik) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 001 Hansine Vestberg k e b hm Væverske, gaardsbruk Buksnes n s 002 Johan Vestberg m ug b s Fisker Buksnes n s 003 Agnes Vestberg k ug b d Datter Buksnes n s 004 Jonas Vestberg m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Sund (Vevik) (plads %gaard (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) %) 001 Rasmus Olsen m e b hf Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s husmand 002 Aksel Rasmussen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 003 Jens Rasmussen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 004 Luffa Olsen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Sund Sund (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) 001 Erik Jensen m g b hf Syk- fattigunderstøttet Fosnes n s 002 Anna Jensen k g b hm Syk- fattigunderstøttet Namdalseidet n s 003 Inga Jensen k ug b d Datter Namsos n s 004 Hanna Jensen k ug f d Datter Namsos n s Sannsynleg opphaldstad: Gravdal sykehus Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sund Sund (Nordly) (5 m, 10 k) 1 16 (6 m, 10 k) 001 Ole Johannessen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Karette Johannessen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Olefine Johansen k ug b d Datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Alma Olsen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Johan Olsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Olga Olsen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Peder Sund m g b hf Fisker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Karen Vetting k g b hm Fiskerkone - sypike Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Bergljot Sund k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Josefine Eliassen k ug b Barnepike Mindreaarig barnepike Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Albert Johannessen m g f hf Tømmermand og fisker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Baadsfjord Finmarken Bygning for nattopphald: Sidebygningen 012 Amanda Johannessen k g b hm Tømmermandskone Flakstad n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 013 Nilson Albertsen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 014 Konstanse Helmersen k ug b Barnepike Mindreaarig barnepike Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 015 Ingeborg Ovesen k e b hm Føderaadsenke Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen 016 Johannes Johannessen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Sidebygningen Sund Sund (Taen) (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristian Ovesen m ug b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Peder Ovesen m ug b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 003 Anton Ovesen m ug b fl Fiskeri og jordarb Buksnes n s 004 Ove Ovesen m ug b fl Fiskeri og jordarb Buksnes n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1860 Buksnes 005 Karl Ovesen m ug b fl Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Petra Ovesen k g b fl Frit ophold i familien Buksnes n s 007 Inga Pedersen k ug b tj Tjenestepike Øksnes n s 008 Petrine Ovesen k e b Fv. hm Føderaadsenke Buksnes n s Sund Sund (Stormyren) (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Hans Rist m g b hf Gaardbruker og fisker Buksnes n s 002 Emma Rist k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Dagny Rist k ug b d Datter Buksnes n s 004 Kristian Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Torleiv Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 William Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Dorthea Rist k e b hm Føderaadsenke Moskenesn s 008 Sigvald Rist m ug f s Fisker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjorden? Sund Sund (Vallen) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Joh. Kr. Jeremiassen m g b hf Gaardbruker og fisker Sparbu n s 002 Hilda Jeremiassen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Jeremias Jeremiassen m ug b s Fiskeri og gaardarbeide Buksnes n s 004 Aleksandra Jeremiassen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Arnolda Jeremiassen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Johannes Jensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Sund (Sørsjøen) (4 m, 7 k) 13 (6 m, 7 k) Johan Rist m g f hf Fiskforretning og Buksnes n s gaardsbruk Sannsynleg opphaldstad: Tysfjorden 002 Betty Rist k g b hm Forretningsmandskone Buksnes n s 003 Dorthea Rist k ug b d Datter Buksnes n s 004 Signe Rist k ug b d Datter Buksnes n s 005 Vally Rist k ug b d Datter Buksnes n s 006 Mimi Rist k ug b d Datter Buksnes n s 007 Johan Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Rolv Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Arthur Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 010 Magnus Rist m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 011 Anna Johannessen k ug b tj Tjenestepike Borge n s Lofoten 012 Helga Johannessen k ug b tj Tjenestepike Berg n s Senjen 013 Magnus Pettersen m ug f tj Fiskeri og gaardsarbeide Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjorden Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sund Sund (Bakken) (7 m, 6 k) 1 13 (7 m, 6 k) 001 Jakob Hansen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Aletta Villassen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Anton Hansen m ug b s Fiskeri og gaardsdrift Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Villiam Hansen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Julius Hansen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Einar Hansen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Alvilde Hansen k ug b d Datter Buksnes n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Kasbara Hansen k ug b d Datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Jenny Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Harald Hansen m g b hf Fisker hf Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Marie Hansen k g b hm Hm Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 012 Kristoffer Pedersen m g b hf Føderaadsmand Buksnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 013 Ovidia Pedersen k g b hm Føderaadskone Ankenes n s Ofoten Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sund Sund (Steinbakken) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Magnus Villassen m g b hf Gaardbruker og fisker, Buksnes n s stenarbeider 002 Kristine Villassen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Konstanse Villassen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Petra Pedersen k ug b Pleiedatter Mindreaarig pleiedatter? Flakstad n s Fors. gbr. og fisker 005 Peder Pettersen m ug b tj Gaardsarbeide Buksnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sund Sund (Nordsjøen) (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Haakon Villassen m g b hf Gaardsbruk og Buksnes n s fiskforretning Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Ella Villassen k g b hm Gaardmandskone Sortland n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Anne Villassen k e b Bedstemor Føderaadsenke Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Magna Jensen k ug b Pleiedatter Mindreaarig pleiedatter? Buksnes n s Fors. gbr. Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Marie Jensen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Anton Johansen m ug b tj Gaardsbruk og fiskeri Buksnes n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Ove Johannessen m ug b Pleiesøn Mindreaarig pleiesøn? Fors. gbr Buksnes n Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Peder Vetting m ug b hf Handelsmand Buksnes n s Bygning for nattopphald: Uthusbygningen 009 Thea Vetting k ug b hm Selvstændig arbeidende og Buksnes n pike Bygning for nattopphald: Uthusbygningen Sund Sund (Rishaugen) (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Edvin Pedersen m g b hf Gaardbruker, Bodin n s tømmermand, fisker 002 Albertine Pedersen k g b hm Gaardmandskone Buksnes n s 003 Rudolfine Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 004 Sigvald Pedersen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Ingvald Pedersen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Hulda Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 007 Aslaug Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 008!! Pedersen* m ug b s Mindreaarig datter Buksnes n s Merknad: Udøpt gut Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19 s s

20 1860 Buksnes 009 Helga Pettersen k ug b tj Tjenestepike Borge n s Lofoten 010 Petter Andersen m g b hf Føderaadsmand Buksnes n s 011 Johanna Andersen k g b hm Føderaadskone Flakstad n s Sund Sund (Solbakken) (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Peder Pedersen m g b hf Fisker og gaardbruker Flakstad n s 002 Sofie Andersen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 003 Lennert Pedersen m ug b s Fiskeri og jordbruk Flakstad n s 004 Parelius Pedersen m ug b s Fiskeri og jordbruk Buksnes n s 005 Hans Pedersen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Jenny Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 007 Marie Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 008 Sunneva Pedersen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 009 Iver Pedersen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Horn (Elvevollen) (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Rikard Hansen m g b hf Fisker og gaardbruker Buksnes n s 002 Olga Hansen k g b hm Gaardmandskone Trondhjemn s 003 Dagny Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 004 Ragnhild Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 005 Alsine Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 006 Johanna Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 007 Anny Hansen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 008 Hjalmar Hansen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Berte Pedersen k ug b tj Tjenestepike Værøy n s Sund Horn (Hattan) (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Hagen Hansen m g b hf Fiskeri og gaardsbruk Buksnes n s 002 Kristine Hansen k g f hm Vaakerkone ved sykehuset Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Gravdal 003 Sandra Hansen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Augusta Hansen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Tomas Hansen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s Sund Horn (Hattan) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Hans Kristoffersen m g b hf Fiskeri og litt gaardsbruk Buksnes n s 002 Kaja Kristoffersen k g b hm Husmandskone Buksnes n s 003 Hendis Olsen k ug b Pleiedatter Mindreaarig pleiedatter? Fors. fisker og litt jordbruk Trondenesn s Sund Horn (Eineraasen) (8 m, 2 k) 9 (7 m, 2 k) Bernhard Kristensen m g b hf Fiskeri og litt jordbruk Flakstad n s 002 Martha Kristensen k g b hm Husmandskone Buksnes n s 003 Sandrup Kristensen m ug b s Fiskeri og jordbruk Flakstad n s 004 Johannes Kristensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Bernhard Kristensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 006 Konrad Kristensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 007 Johan Kristensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 008 Hans P. Kristensen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 009 Aletta Johannessen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s 010 Jakob Arctander m e mt b Tømmermand Buksnes n s Sedvanleg bustad: Reine Buksnes Sund Haug (Meyrvold) 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 7 Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 001 Thoralf Johannessen m g b hf Fisker og husmand Buksnes n s %jordbruker% 002 Nora Johannessen k g b hm Husmandskone Buksnes n s 003 Dedrik Johannessen m ug b s Arbeider paa reperbanen Buksnes n s 004 Tomas Johannessen m ug b s Mindreaarig søn Buksnes n s 005 Agnes Johannessen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Bina Johannessen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s 007 Marie Johannessen k ug b d Mindreaarig datter Buksnes n s Sund Sund skole (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 M. Krogtoft m ug b hf Folkeskolelærer Borge n s Lofoten Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 808 (kvinner: 410, menn: 398) Bustader i kretsen: 130 Krets: 002 Skotnes Prestegjeld: Buksnes Herred/by: Buksnes Skotnes Græna nordre (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Peder Olsen m g b hf Gaardbruker Buksnes n s 002 Mina Petersen k g b hm Gaardbrukerkone Buksnes n s 003 Antonette Pedersen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Olda Haakonsen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Kristianna Pedersen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Magnhild Pedersen k ug b d Datter Buksnes n s Skotnes Græna søndre (3 m, 5 k) (3 m, 7 k) 001 Anton Jensen m g b hf Gaardbruker og fisker Borge n s Lofoten 002 Olufine Pedersen k g b hm Gbr-kone Buksnes n s 003 Anna Jensen k ug f d Datter Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Balstad i Buksnes 004 Karette Jensen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Agnes Jensen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Artur Jensen m ug b s Søn Buksnes n s 007 Sigrid Jensen k ug b d Datter Buksnes n s 008 Marta Jensen k ug f d Datter Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Offersøy i Buksnes 009 Tora Jensen k ug b d Datter Buksnes n s 010 Johan Jensen m ug b s Søn Buksnes n s Skotnes Græna søndre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Haagen Pedersen m g b hf Gaardbrukar Buksnes n s 002 Anna Arntsen k g b hm Gaardbrukarkone Kvam n s 003 Johan Haagensen m ug b s Fiskar Buksnes n s 004 Emma Haagensen k ug b d Datter Buksnes n s 005 Anna Haagensen k ug b d Datter Buksnes n s Skotnes Græna søndre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Bernhof Petersen m g b hf Fisker Buksnes n s 002 Petra Pedersen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Hjalmar Petersen m ug b s Søn Buksnes n s 004 Berington Petersen* m ug b s Søn Buksnes n s Folketeljinga Skotnes Balstad (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Edvard Falk m g b hf Fisker Buksnes n s 002 Marta Torbjørnsen k g b hm Fiskerkone Stavangern s 003 Sigurd Falk m ug b s Fisker Buksnes n s 004 Torbjørn Falk m ug f s Fisker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Fauske Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1860 Buksnes 005 Martin Falk m ug b s Fisker Buksnes n s 006 Ekrem Falk m ug b s Søn Buksnes n s 007 Dagny Falk k ug b d Datter Fauske n s 008 Ellida Falk k ug b d Datter Buksnes n s 009 Margot Falk k ug b d Datter Buksnes n s Skotnes Balstad (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Sarald Haldorsen m g f hf Fisker Buksnes n s Sannsynleg opphaldstad: Seatle N. A. 002 Katrine Johansen k g b hm Fiskerkone Målselven s 003 Johanna Johansen k ug b b Datter Balsfjordn s 004 Bjarne Haldorsen m ug b s Søn Buksnes n s 005 Suniva Haldorsen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Saralf Haldorsen m ug b s Søn Buksnes n s 007 Karolina Stenbro k e b el Ingen. Egne midler? Buksnes n s Skotnes Balstad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 David Haldorsen m g b hf Fisker Bergen n s 002 Elise Eliassen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003 Haldorine Haldorsen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Jens Haldorsen m ug b s Søn Buksnes n s 005 Kristofa Haldorsen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Kristoffer Davidsen m ug b s Søn Buksnes n s Skotnes Balstad (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Konrad Davidsen m g b hf Fisker Buksnes n s 002 Gunhilde Johansen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Alette Davidsen k ug b d Datter Buksnes n s 004 Ole Davidsen m ug b s Søn Buksnes n s 005 Gudrun Davidsen k ug b d Datter Buksnes n s 006 Kristine Davidsen k ug b d Datter Buksnes n s 007 Dagmar Davidsen k ug b d Datter Buksnes n s Skotnes Balstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Otelius Olsen m g b hf Fabrikarbeider Borge i n s Lofoten 002 Agnes Arntsen k g b hm Arbeiderkone Flakstad n s 003 Anna Jensen k b tj Tjenestepike Buksnes n s 004 Hermann Johansen m b s Søn Buksnes n s 005!! Johansen* k b d Datter Buksnes n s Merknad: Udøpt jente Skotnes Balstad (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Andreas Berg m g b hf Fisker Buksnes n s 002 Inga Iversen k g b hm Fiskerkone Buksnes n s 003 Aksel Berg m ug b s Fisker Buksnes n s 004 Ingvald Berg m ug b s Søn Buksnes n s 005 Anton Berg m ug b s Søn Buksnes n s 006 Konstanse Berg k ug b d Datter Buksnes n s 007 Mette Berg k ug b d Datter Buksnes n s 008 Karlotte Berg k ug b d Datter Buksnes n s 009 Ibenhart Johansen m ug b hf Fisker Buksnes n s Skotnes Balstad (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Svendsen m g b hf Handelsfuldmægtig Gbr Buksnes n s 002 Mareno Renemo m ug mt Fostersøn Fostersøn (Dreng) Vaagan n s Sedvanleg bustad: Storeide Buksn. Side 22 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1848 Steigen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1848 Steigen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1848 Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1934 Tromsøysund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1934 Tromsøysund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1934 Tromsøysund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1860 Buksnes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1860 Buksnes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1860 Buksnes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer