Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1612 Hevne Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 430 (kvinner: 210, menn: 220) Bustader i kretsen: 75 Krets: 001 Hevnekjel Prestegjeld: Hevne Herred/by: Hevne Hevnekjel Valslag (3 m, 3 k) (6 m, 4 k) 001 Lars Larsen Valslag m e f hf gaardbruker (selveier) Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Aastfjorden 002 Margrethe Larsdatter k ug b d husholderske Hevne n s 003 Olav Larsen m ug b s gaardsarbeider Hevne n s 004 Trond Larsen m ug f s gaardsarbeider f.t Hevne n s værksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Meldalen (Løkkens v.) 005 Einar Larsen m ug b s Søn Hevne n s 006 Lars Larsen m ug b s Søn Hevne n s 007 Martin Larsen m ug f s gaardsarbeider Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Lian, Aastfjorden 008 Anna Nilsen Aune k ug b tj tjenestepike (husl. arb) Værran n s 009 Karen Halsen k ug f tj tjenestepike (husl. arb) Hitteren n s Sannsynleg opphaldstad: Bustli, Aastfjorden 010 Sigrid Olsdatter k e b mor til hf kaarenke Melhus n s Hevnekjel Valslagos (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Johansen m g b hf fisker, husmand uten jord Hevne n s 002 Gunhild Olsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s Hevnekjel Valslagos (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Anders Olmo m e b hf dagarbeider, Valsøfjorden n s jordbruksarbeider, husmand 002 John Andersen Olmo m ug b s dagarbeider, jordbruksarbeider Hevne n s Hevnekjel Valslagbakken (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jøstein Andersen Reitan m ug f hf husmand uten Hevne n s jord, skomaker S, jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Lian, Aastfjorden 002 Marie Evensdatter k e b mor husgjerning Hevne n s Hevnekjel Krummen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Anton Evensen m g b hf fisker, husmand uten jord Hevne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmerarbeide og maskinist Merknad: 002 Elen Andersdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Alma Antonsdatter k ug b d datter Hevne n s 004 Andrea Antonsdatter k ug b d datter Hevne n s 005 Anne Evensdatter k e b mor husmandsenke Forsørges delvis av husfaren, husgjerning Hevne n s 006 Johan Vaslag m g b hf fisker, inderst Agdenes n s 007 Ingeborg Larsdatter k g b hm husgjerning, kone Hevne n s Folketeljinga Hevnekjel Lervik (0 m, 1 k) (2 m, 3 k) 001 Ludvig Larsen m g f hf Gaardbruker (selveier) Hevne n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Aastfjorden 002 Anna Johansdatter k g f hm Gaardbrukerkone Agdenes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1612 Hevne Sannsynleg opphaldstad: Løkkens værk, Meldalen 003 Margot Ludvigsdatter k ug f d datter Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Løkkens værk, Meldalen 004 Alf Ludvigsen m ug f s søn Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Løkkens værk, Meldalen 005 Marie Andersdatter k ug b tj tjenestepike, husgjerning Hevne n s Hevnekjel Persnesset (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Gunhild O. Lervik k ug b hm væving, spinding og Hevne n s dagarbeide 002 Marianne Olausdatter k ug b d syerske Hevne n s Hevnekjel Perviken (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Larsen m g b hf gaardbruker Hevne n s 002 Anne Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Anna Larsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 004 Olaf Larsen m ug b s gaardsarbeide Hevne n s Hevnekjel Røsviken (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johan Jensen m g b hf gaardbruker og fisker Agdenes n s 002 Ingebor Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Beret Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 004 Thora Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 005 Olaf Johansen m ug b s søn Hevne n s 006 John Johansen m ug b s søn Hevne n s 007 Anne Johansdatter k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Røsviken (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Jakobsen m g b hf gaardbruker Hevne n s 002 Lovise Markusdatter k g b hm gaardmandskone Agdenes n s 003 Ole Olsen m ug b s gaardsarbeide, fisker Hevne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Siste bustad i Amerika: Port Angeles Vash. Stilling i Amerika: skogsarbeide Merknad: 004 Margrethe Olsdatter k e b svigerdatter husgjerning Agdenes n s 005 Johanna Jakobsdatter k ug b pleiedatter Sønnedatter Hevne n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Hevnekjel Skøite "Hulda" fra Bindalen 55 Merknad: liggende ved Røstvik 001 Johan Iversen Skaaren m ug mt hf (skipper) gaardbruker (selveier) Bindalen n s Sedvanleg bustad: Skaaren Bindalen 002 Ebbe Nilsen m ug mt s Sedvanleg bustad: Røtvold Bindalen 003 Kasper Skaftnesmo m g mt hf Sedvanleg bustad: Skaftnesmo Kolvereid 004 Søren Skaftnesmo m ug mt fl Sedvanleg bustad: Skaftnesmo Kolvereid 005 Harald Henriksen m ug mt fl Sedvanleg bustad: Hildringen Bindalen fisker, skjøitefører sjømand, matros Bindalen n s (fartøimandskap) gaardbruker (selveier) (fartøimandskap) fisker Kolvereidn fisker sjømand Kolvereidn s (fartøimandskap) fisker sjømand Bindalen n s (fartøimandskap) Hevnekjel Røsviknesset (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Olaus Olsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s snekker S 002 Anna Gabrielsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 August Benjaminsen m ug b pleiesøn pleiesøn, fattigfors Hevne n s Hevnekjel Myren (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Petter Olsen Myren m g b hf gaardbruker (selveier) Agdenes n s fisker 002 Elen Eriksdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Kristoffer Pettersen m g b s fisker Hevne n s 004 Olga Antonsdatter k g b svigerdatter husgjerning Hevne n s 005 Oskar Kristoffersen m ug b sønnesøn sønnesøn Hevne n s 006 Elen Kristoffersdatter k ug b sønnedatter sønnedatter Hevne n s 007 Anton Kristoffersen m ug b sønnesøn sønnesøn Hevne n s 008!! Kristoffersdatter* k ug b sønnedatter sønnedatter Hevne n s Merknad: Udøbt pike Hevnekjel Aunvik under (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Jakob Sivertsen Aunvik m g b hf fisker, husmand Hevne n s 002 Kristine Pedersdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Aksel Aunvik m ug f s sjømand i indenriksfart Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Sigurd Jakobsen m ug b s husmandssøn Hevne n s 005 Jenny Jakobsen k ug b d husmandsdatter Hevne n s 006 Anne Jakobsdatter k ug b d husmandsdatter Hevne n s 007 Peder Jakobsen m ug b s husmandssøn Hevne n s Hevnekjel Valslagaune (4 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Ellingsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Anna Larsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Gusta Olsdatter k ug f d sypike Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Stine Olsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 005 Einar Olsen m ug b s gaardsarbeider Hevne n s 006 Ottar Aune m ug b dattersøn pleiebarn Hevne n s 007 Martin Rottem m ug b fattiglem fattigforsørget Hevne n s Sjukdom: s Hevnekjel Valslagaunet (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Gustav Ellingsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Ingebor Johnsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Sara Gustavsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 004 Nikka Gustavsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 005 Emil Gustavsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s Hevnekjel Slaattavik under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nella Olsdatter k e b hm pladsbrukerske, Hevne n s husmandsenke 002 Johan Benjaminsen m ug b s husmandssøn Hevne n s 003 Anna Granøien k ug b datterdatter pleiebarn (priv) Hevne n s Folketeljinga Hevnekjel Stordal under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Merknad: Strandsitter under Sunde 001 Johan Arntsen Stordal m g b hf fisker, husm. uten jord Hevne n s 002 Maren-Anna Ovesdatter k g b hm fiskerkone Hevne n s 003 Inga Johansdatter k ug b d syerske Hevne n s 004 Berthe Johansdatter k ug b d datter Hevne n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1612 Hevne 005 Magnar Johansen m ug b s søn Hevne n s 006 Petra Johansdatter k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Vebergmyr under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Ole Jensen m g b hf husmand, fisker Børseskogn n s 002 Johanna Ovesdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Jens Jensen m ug b s fisker Hevne n s Hevnekjel Sørbugt under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: Hus under Sunde 001 Karl Andreassen Røvik m g b hf fisker, bor i leiet hus Strinden n s 002 Marie Larsdatter k g b hm fiskerkone Hevne n s 003 Olaf Karlsen m ug b s fisker Hevne n s 004 Gusta Karlsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s Hevnekjel Røvik under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Albert Pedersen Røvik m g b hf fisker, husmand Hevne n s 002 Elen Knudsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Anton Albertsen m ug b s fisker Hevne n s 004 Margrethe Albertsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 005 Ida Albertsdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Agnes Albertsdatter k ug b d datter Hevne n s 007 Aksel Albertsen m ug b s søn Hevne n s 008 Jenny Albertsdatter k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Røvikbugt under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Ingvald Edvardsen Sunde m g b hf fisker, husmand uten jord Hevne n s 002 Anna Albertsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Arthur Sunde m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Olen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Martin Karlsen m g b hf fisker, husmand Hevne n s 002 Thea Knudsdatter k g b hm husmandskone, husgj Hevne n s Hevnekjel Olen under (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) Merknad: plads under Sunde 001 John Chr. Vaagbøe m g f hf Arbeidsform. ved Hevne n s klipfisktørking, fartøifører, husm. uten jord Sannsynleg opphaldstad: Omb. i kutter "Motor" ant. Smølen 002 Magnhild Larsdatter k g b hm hustru, husgjerning, delvis Hevne n s arbeidsudygtig 003 Kristian Johansen Vaagbø m ug b s Søn Hevne n s 004 Sigrid Johansdatter Vaagbø k ug b d datter Hevne n s 005 Leiv Johansen Vaagbø m ug b s søn Hevne n s 006 Gjøa Johansdatter Vaagbø k ug b d datter Hevne n s 007 Christoffer Vaagbø m g b husfarens far har ophold hos sønnen, Tingvold n s arbeidsudygtig 008 Jørgine Ovesdatter k g b husfarens mor husgjerning Hevne n s 009 Marie Kristoffersdatter k ug b fl sypike Hevne n s Hevnekjel Øren under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Merknad: plads under Sunde 001 Olaus Andersen m g b hf fisker, husmand m. jord Hevne n s 002 Anna Ovesdatter k g b hm husmandskone, Hevne n s husgjerning 003 Martin Olaussen m ug b s fisker, forskill. dagarbeide, Hevne n s løskarl 004 Johan Olaussen m ug b s søn Hevne n s 005 Olga Olausdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Aksel Haftorsen m ug b dattersøn pleiesøn (privat forpl.) Hevne n s Hevnekjel Skjeldnes under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Anders Larsen m g b hf fisker, husm. uten jord Hevne n s 002 Karen Olsdatter k g b hm fiskerkone, husgjerning Hevne n s 003 Edvard Andersen m ug b s fisker Hevne n s 004 Lars Larsen Havneholm m e b fattiglem fattigforsørges Hevne n s Hevnekjel Skjeldnes under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Merknad: Hus under Sunde 001 Pauline Midtlyng k e b hm Husgjerning, dagleierske Hevne n s med forskill. husarb 002 Thora Tollin k ug b d tjenestepike Trondhjemn s Arbeidsledig: l Hevnekjel Skjeldnes under (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Plads under Sunde 001 Edvard Ovesen m g b hf fisker, husm. med jord Hitteren n s 002 Lavine Benjaminsdatter k g b hm husmandskone, husgj Fillan n s 003 Ove Edevardsen Sunde m g b s sjømand, fisker Hevne n s 004 Gusta Pedersdatter k g b svigerdatter sjømandskone, syerske Hevne n s 005 Ingebrigt E. Sunde m ug f s sjømand (indenriks) Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Vesterålen Hevnekjel Sunde (5 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Jens Knudsen Sunde m ug b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Jakob Knudsen m ug b tj gaardsdreng, forskell Hevne n s gaardsarb 003 Karen Knudsdatter k ug b tj tjenestepike, husholderske Hevne n s 004 Anne Olsdatter k ug b tj tjenestepike, budeie Hevne n s 005 Olaf Sunde m ug b tj tjenestegut, jæter Hevne n s 006 Annette Kaald k e b kaarenke enkefru med føderaad Helgelandn s 007 John Elvesæter m g mt el hf gaardbruker, skogsarbeider Agdenes n s Sedvanleg bustad: Elvesæter Agdenes 008 Ole Eriksen Stokaune m g mt el hf gaardbruker, skogsarbeider Hevne n s Sedvanleg bustad: Stokaune Hevne Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hevnekjel Sundsjø under (3 m, 2 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Knut Olsen m g b hf pladsbruker, husmand Hevne n s 002 Dortea Jakobsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Kristine Knutsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 004 Johan Vingen m ug mt el %tilreisende gaardbruker Agdenes n s % Merknad: I kværnhuset E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Vingen i Agdenes 005 Martin Halsen m g mt el %tilreisende gaardbruker Hevne n s % Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Agdenes Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1612 Hevne Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Hevnekjel Baat "Forsøg" 55 Merknad: liggende ved Hevnskjelhavn 001 Hans Olsen Taftø m ug mt el fisker Hevne n s Sedvanleg bustad: Taftø, Hevne 002 Ole Kjørsvik m ug mt hf husmand, fisker Aure n s Sedvanleg bustad: Kjørsvik, Aure 003 Albert Kjørsvik m ug mt fl fisker Aure n s Sedvanleg bustad: Kjørsvik, Aure 004 Jørgen Kjørsvik m ug mt fl fisker Aure n s Sedvanleg bustad: Kjørsvik, Aure 005 Ole Sagli m ug mt s gaardmandssøn, gaardsarb, Aure n s fisker Sedvanleg bustad: Sagli, Aure Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Hevnekjel Jakt "Gurine" 33 Merknad: liggende ved Hevnskjelhavn 001 Johannes O. Bergdal m g mt hf jaktskipper Hevne n s Sedvanleg bustad: Bergdal Hevne 002 Johan Johannessen m ug mt s sjømand Hevne n s Sedvanleg bustad: Bergdal Hevne 003 Ole Johannessen m ug mt s sjømand Hevne n s Sedvanleg bustad: Bergdal Hevne Hevnekjel Hevnskjelhavn (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Jakob Eliassen Havn m g f hf gaardbruker (selveier) og Hevne n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Johanna Kristiansdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Johan Jakobsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s 004 Nils Jakobsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s 005 Agnes Jakobsdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Birger Jakobsen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Havnebakken (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Kristian Iversen m g f hf fisker, husmand uten jord Inderøen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Mathilde Johansdatter k g b hm husmandskone, syerske Hevne n s 003 Signe Olsen k ug b d barnepike Fillan n s 004 Fridthjof Kristiansen m ug b s søn Hevne n s 005 Ingeborg Kristiansdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Skjalvør Kristiansdatter k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Jægthylla (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Olsen m g f hf fisker og gaardbruker Hevne n s (selveier) Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Eline Antonsdatter k g b hm gaardmandskone Sørfrøya n s 003 Elen Johansdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 004 Oline Johansdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 005 Jenny Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Arne Johansen m ug b s søn Hevne n s 007 Einar Johansen m ug b s søn Hevne n s 008 Olav Johansen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Havnebugt (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ingebrigt Trondsen m g b hf gaardbruker og fisker Hevne n s 002 Gunhild Andersdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Einar Ingebrigtsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s 004 Jenny Jensdatter k ug b pleiedatter forpleies privat Fors Hevne n s Tjenestepike 005 Elen Trondsdatter k e b fl husmandsenke Hevne n s fattigforsørges 006 Johan Magnussen m e b el fisker Agdenes n s Hevnekjel Havnebugt (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Andersen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Beret Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Elen Simensdatter k e b forpleies fattigforsørges Hevne n s Hevnekjel Havneholmen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan G. Andersen m g b hf fisker, husm. uten jord Agdenes n s 002 Oline Johansdatter k g b hm fiskerkone Tiller n s 003 Anders Johansen m ug b s fhv. gaardsgut Hevne n s Arbeidsledig: l 004 Ole Johansen m ug b s fiskergut Hevne n s 005 Margrethe Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Maren Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 007 Martin Johansen m ug b s søn Hevne n s 008 Ragna Andreasdatter k ug b datterdatter pleiebarn (priv.) Hevne n s Hevnekjel Solhaug (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Morten Evensen m g b hf Inderst, snekker delvis Hevne n s erhvervsudyktig. Understøttes av datteren 002 Gunhild Larsdatter k g b hm kone Understøttes av datteren Hevne n s Hevnekjel Nyland (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hjalmar Olsen m g f hf fisker og jordeier Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Kristine Eliasdatter k g b hm fiskerkone Agdenes n s 003 Gudrun Hjalmarsdatter k ug b d datter Hevne n s 004 Gudleiv Kasset m ug b pleiesøn pleiesøn (priv.) Fors Hevne n s Tjenestepike 005 Gina Olssen k g b mor husgjerning, kaarkone Vinger n s Hevnekjel Grindvolden (0 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Hans Olsen Stolpnes m g f hf fisker og gaardbruker Hevne n s (selveier) Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Beret Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Ingeborg J. Stolpnes k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 004 Margit Knutsdatter k ug b pleiedatter pleiedatter (privat) Fors Hevne n s Tjenestepike 005 Solveig Mork k ug b pleiedatter pleiedatter (for fattigv Hevne n s regn) 006 Kristi Andersdatter k ug b fattiglem fattigforsørges Hevne n s Folketeljinga Hevnekjel Hevnskjel (2 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Amundsen m g f hf gaardbruker (selveier) Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Marie Ingebregtsdatter k g b hm gaardmandskone Statsbygden n s 003 Beret Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 004 Alfred Johansen m ug b s søn Hevne n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1612 Hevne 005 Johan Eivind Paulsen m ug b pleiesøn pleiesøn Fors Trondhjemn s Tjenestepike 006 Beret Amundsdatter k e mt b Kaarenke Hevne n s Hegstasæter Sedvanleg bustad: Hegstasæter i Hevne Hevnekjel Hevnskjel (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Johansen Strand m g b hf gaardbruker (selveier) og Agdenes n s fisker 002 Kirsten Martinusdatter k g b hm gaardmandskone Agdenes n s 003 Lovise Larsdatter k ug b d husgjerning, tjenestep Hevne n s 004 Johan Larsen m ug b s Søn (gaardsarb) Hevne n s 005 Josef Kløven m ug b fl folkeskolelærer Frøya n s 006 Lars Strand m ug b s pleiesøn Hevne n s 007 Ingeborg Karlsnes k ug b pleiedatter pleiedatter Fors. Tjenestepike Hevne n s Hevnekjel Volden (2 m, 5 k) (2 m, 4 k) 001 Knut Andersen Volden m g f hf snekker, gaardeier og Hevne n s pladsbruker Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Hanna Martinusdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s husgjerning 003 Olava Knutsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 004 Margrete Knutsdatter k ug b d datter Hevne n s 005 Martinus Knutsen m ug b s søn Hevne n s 006 Aagot Knutsdatter k ug b d datter Hevne n s 007 Margrete Strand k g mt b haandværkerkone Hevne n s Sedvanleg bustad: Agdenes 008 Ole Martinsen Strand m ug mt b haandværkersøn Hevne n s Sedvanleg bustad: Agdenes Hevnekjel Hevnskjelsjø (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Johansen m g f hf skipper, gaardbr Ørlandet n s (forpakter) Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Kristine Gundersdatter k g b hm skipperkone (husgj) Agdenes n s 003 Johan Hansen m ug b s søn, gaardsarbeider Ørlandet n s 004 Jakob Hansen m ug f s søn, sjømand Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Katrine Nannestad k e b fl fhv. husholderske Næs i Fosen Hevnekjel Nordbugt (4 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Ove Eriksen m g b hf gaardbruker og Agdenes n s hydrografarbeider 002 Pauline Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Anna Ovesdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 004 Anne Ovesdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 005 Petra Ovesdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 006 Olav Ovesen m ug b s søn Hevne n s 007 Magnhild Ovesdatter k ug b d datter Hevne n s 008 Kristian Ovesen m ug b s søn Hevne n s 009 Marit Ovesdatter k ug b d datter Hevne n s 010 Ole Ovesen m ug b s søn Hevne n s 011 Odlaug Olsdatter k ug b d pleiedatter (priv) Fors Hevne n s Tjenestepike 012 Iver Ovesen m ug f s sjømand og fisker Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Omb. i kutter "Inga" i fart mellem Thjem og Smølen Side 18 n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 Hevnekjel Stranden (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Jonas Kjørsvik m g f hf skipper, inderst Aure n s Sannsynleg opphaldstad: Omb. i kutter "Motor" ant. liggende v. Smølen 002 Anna Kristiansdatter k g b hm skipperkone Hevne n s 003 Alf Kjørsvik m ug b s søn Hevne n s 004 Idar Kjørsvik m ug b s søn Hevne n s 005 Kaare Kjørsvik m ug b s søn Hevne n s 006 Gunda Kjørsvik k ug b d datter Hevne n s 007 Johan Iversen m ug b fl arb ved snekkerværksted Hevne n s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Siste bustad i Amerika: Astoria Oreg. Stilling i Amerika: Arbeider ved sagbruk og snekkerfabrik Merknad: Hevnekjel Skogøen (4 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Pedersen m g b hf gaardbruker (selveier) og Hevne n s fisker 002 Dorthea Larsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Paul Johansen m ug b s fisker Hevne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Siste bustad i Amerika: Astoria Oreg. Stilling i Amerika: sagbruksarbeide og fiskeri (lax) Merknad: 004 Margot Johansdatter k ug b d datter, husgjerning Hevne n s 005 Lotte Johansdatter k ug b d pleiebarn Hevne n s 006 Sverre Stamnesø m ug mt b gaardmandssøn Hevne n s Sedvanleg bustad: Stamnesø Hevne 007 Paul Andersen Stamnesø m ug mt b husmandssøn Hevne n s Sedvanleg bustad: Stamnesø Hevne Hevnekjel Skogøen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Bernhard K. Rottem m g b hf gaardbruker (selveier) og Hevne n s fæhandler 002 Gusta Davidsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Lovise Larsdatter k e b tj kaarenke, husgjerning Agdenes n s 004 Peder Martinsen m ug b pleiesøn pleiesøn, priv. Fors Hevne n s Tjenestekvinde 005 Borghild Martinsdatter k ug b pleiedatter pleiedatter, priv. Fors. Tjenestekvinde Hevne n s Hevnekjel Stranden, Hevnskjel 4 14, 15, (7 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) John E. Aas m g b hf landhandler D/S expeditør Soktendalen n s og postaabner 002 Dorothea Aas k g b hm landhandlerfrue Trondhjemn s 003 Axel Aas m g b s handelsbetjent Hevne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Siste bustad i Amerika: Astoria Stilling i Amerika: sagbruksarbeider Merknad: 004 Dorthea Kr. Aas k g b svigerdatter hustru, husgjerning Hevne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Folketeljinga 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Hevne Stilling i Amerika: husholderske Siste bustad i Amerika: Astoria Merknad: 005 Ludvig Aas m g b s handelsbetjent Hevne n s 006 Maren J. Aas k g b svigerdatter hustru, husgjerning Hevne n s 007!! Aas* m ug b s sønnesøn Hevne n s Merknad: Udøpt gut 008 Reidar Aas m ug b s sønnesøn Hevne n s 009 Amund A. Bjerkøli Digitalarkivet - Arkivverket m g mt arbeider (fl) træarbeider, Inderst Hevne n s Side 19

20 1612 Hevne Sedvanleg bustad: Bjerkøli Hevne 010 Ole Larsen Oddan m ug mt arbeider (s) træarbeider Hevne n s Sedvanleg bustad: Oddan Hevne Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hevnekjel Hevnskjel (Skogø) (5 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Kasper Rottem m g b hf landhandler og D/S Hevne n s expeditør Merknad: Vaaningshuset 002 Margot Rottem k g b hm landhandlerfrue Meraker n s 003 Gunvor Rottem k ug b d datter Hevne n s 004 Oluf Sunde m ug b tj bryggemand og Hevne n s handelsbetjent 005 Ragnhild Iversdatter k ug b tj tjenestepike Hevne n s 006 Ole Bjerkan m ug mt dagarbeider Murerarbeidsformand Hevne n s Sedvanleg bustad: Bjerkan, Hevne 007 Peder Johansen Sinnes m g mt dagarbeider murerarbeider Hevne n s Sedvanleg bustad: Sinnes, Hevne 008 Trond Johansen Stølan m g mt dagarbeider murerarbeider Hevne n s Sedvanleg bustad: Stølan, Hevne 009 Edvard Pedersen Sunde m g f hf fisker og fiskhandler, Hevne n s inderst Merknad: Bryggen Sannsynleg opphaldstad: Mjønesaune i Aastfjorden, Hevne 010 Marta Johnsdatter k g b hm kone (husstel) Hevne n s 011 Petra Edvardsdatter Sunde k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Øyen (5 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Edvard Jakobsen m g f hf skrædder, husm. uten jord Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Johanna Johansdatter k g b hm skrædderkone Hevne n s 003 Normann Edvardsen m ug b s søn Hevne n s 004 Ingolf Edvardsen m ug b s søn Hevne n s 005 Konstanse Edvardsdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Leiv Edvardsen m ug b s søn Hevne n s 007 Birger Edvardsen m ug b s søn Hevne n s 008 Ole Olsen Flesvik m ug b fl skrædder S Hevne n s Hevnekjel Leiknesset (4 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nekolai Olsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Anne Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Olav Nekolaisen m ug b s gaardsarbeider, fisker, Hevne n s sjømand 004 Gusta Nekolaisdatter k ug b d datter (husgj) Hevne n s 005 Marit Andersdatter k ug b pleiedatter pleiedatter (privat) Fors Hevne n s Fisker og Inderst 006 Ole Sivertsen m e b kaarmand kaarmand søndre n s Fron 007 Martinus Skaalvik m g mt b bokhandler? n s Sedvanleg bustad: Tingvold Hevnekjel Vorpbugt (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Johansen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s fisker 002 Jørgine Johannesdatter k g b hm gaardmandskone Agdenes n s 003 Ingfrida Martinsdatter k ug b tj tjenestepike (husgj) Hevne n s 004 Johan Martinsen m ug b s pleiesøn (privat) Hevne n s Hevnekjel Vorpbugt (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Sofie Knudsdatter Sletvold k ug b tj husholderske Hevne n s 002 Anders Kristiansen Vaagan m ug b tj gaardsarbeider, fhv Hevne n s sjømand 003 Ottar Martinussen m ug b pleiebarn privat forpleies Fors Hevne n s tjenestekvinde 004 Anne Ingebrigtsdatter Vaagan k ug mt el %b% dagarbeiderske (husgj) Hevne n s Sedvanleg bustad: Røstkvervet Hevne Hevnekjel Hagan (4 m, 4 k) (5 m, 5 k) 001 Jakob Pedersen m g f hf gaardbruker (selveier) Agdenes n s sagbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Amerika fra 1/ Anna Ovesdatter k g b hm gaardbrukerske (gaarmk.) Agdenes n s 003 Marta Jakobsdatter k g b d syerske Agdenes n s 004 Ovedie Jakobsdatter k ug f d tjenestepike Hevne n s Sannsynleg opphaldstad:!! 005 Alma Jakobsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 006 Martin Martinsen m ug b s pleiesøn (privat) Hevne n s 007 Jakob Eliassen m ug b s pleiesøn (privat) Hevne n s 008 Ottar Jonsen m ug b s pleiesøn (privat) Hevne n s 009 Aslaug Paulsdatter k ug b d Datter-datter Hevne n s 010 Lars Andreassen Engvik m ug b kaarmand kaarmand Hevne n s Hevnekjel Hagan (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Anders Knutsen m g b hf Erhvervsudygtig, husm. m Hevne n s jord, fattigunderstøttet 002 Marit Ingebrigtsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Alfred Andersen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Strømnes (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Andreas Johnsen Strømnes m g b hf Erhvervsudygtig, husm Hevne n s uten jord, fhv. fisker, har formue 002 Anne Olsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Johan Alfred Johnsen m ug b pleiesøn fattigforsørges Trondhjemn s Hevnekjel Kvalholmen (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Olsen m g f hf fisker og gaardbruker Hevne n s (selveier) Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Gjertru Andersdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Arne Johansen m ug b s fisker Hevne n s 004 Dorthea Johansdatter k ug b d datter Hevne n s Sjukdom: a 005 Ole Johansen m ug b s søn Hevne n s 006 Gudrun Johansdatter k ug b d datter Hevne n s 007 Alfred Johansen m ug b s søn Hevne n s 008 Peder Johansen m ug b s søn Hevne n s 009 Magda Johansdatter k ug b d datter Hevne n s Hevnekjel Kvalholmen (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Edvard Eliassen m g f hf fisker og gaardbr Hevne n s (selveier) Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Gjertrud Johnsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Eline Edvardsdatter k ug b d datter (husgj) Hevne n s 004 Inga Edvardsdatter k ug b d datter Hevne n s 005 Laura Edvardsdatter k ug b d datter Hevne n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1612 Hevne 006 John Olsen Smeli m e b forpleies fhv. husmand, Hevne n s fattigforsørges 007 Anton Andersen m ug b el fisker Agdenes n s Hevnekjel Fuglø (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Eriksen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Elen Amundsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Arne Johansen m ug b s søn Hevne n s 004 Oline Amundsdatter k ug b tj tjenestepike Hevne n s 005 Amund Simonsen m e b Kaarmand kaarmand, fisker Hevne n s 006 Kristine Simensdatter k ug b el forskil. husligt arbeide Hevne n s 007 Erik Eriksen m ug b el fisker og skogsarb Hevne n s Hevnekjel Jamtøen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Iver Arntsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Karen Knutsdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Arnt Iversen m ug b s fisker, gaardsarbeider Hevne n s 004 Martin Iversen m ug b s forskill. dagarbeide Hevne n s 005 Lina Iversdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 006 Elen Iversdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 007 Johan Iversen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Kupulvik (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Teodor Olsen Jamtø m g f hf fisker og jordbruker Hevne n s (selveier) Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Maren-Anna Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Sørfrøya n s 003 Julie Teodorsdatter k ug b d datter Hevne n s 004 Einar Teodorsen m ug b s søn Hevne n s 005 Dorthea Teodorsdatter k ug b d datter Hevne n s 006 Trygve Teodorsen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Kupulvik (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Oluf Olsen Jamtø m g f hf fisker, husmand uten jord Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Kristianssund 002 Anna Johansdatter k g b hm husmandskone Sørfrøya n s 003 Ole Olufsen m ug b s søn Hevne n s 004 Dortea Olufsdatter k ug b d datter Hevne n s 005 Julian Olufsen m ug b s søn Hevne n s 006 Kristian Olufsen m ug b s søn Hevne n s Hevnekjel Tynsøen (1 m, 3 k) (1 m, 4 k) 001 Anne Olsdatter k e b hm gaardbrukerske (selveier) Hevne n s 002 Ole Olsen m ug b s gaardsarbeider Hevne n s 003 Beret Olsdatter Tynsø k ug f d lærerinde ved folkeskolen Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Tandvik, Hevne 004 Elen Olsdatter k ug b d husgjerning Hevne n s 005 Elen Hansdatter k ug b fattiglem fattigforsørges Hevne n s Sjukdom: s Hevnekjel Rottem (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Jensen Rottem m g b hf gaardbruker og Hevne n s kreaturhandler 002 Kristi Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Karen Pedersdatter k ug b tj tjenestepike, husgjerning Hevne n s 004 Peder Iversen m g b kaarmand gaardsarbeide, kaarmand Hevne n s 005 Elen Johnsdatter k g b kaarkone kaarmandskone Hevne n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Hevnekjel Rottem (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Amund Jakobsen m g b hf gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Jørgine Johansdatter k g b hm gaardmandskone Hevne n s 003 Jakob Amundsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s 004 Johan Bernhardsen m ug b tj gaardsgut Hevne n s 005 Anna Jakobsdatter k ug b tj tjenestepike Hevne n s 006 Jakob Olsen m g b kaarmand gaardsarb kaarmand Hevne n s 007 Beret Olsdatter k g b kaarkone kaarmandskone Hevne n s Hevnekjel Rottemstrø (2 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Johan Benjaminsen m g f hf fisker, husmand (m. jord) Fillan n s Sannsynleg opphaldstad: Stoksund 002 Marit Olsdatter k g b hm husmandskone Hevne n s 003 Beret Johansdatter k ug b d forskill. dagarb og Hevne n s husgjerning 004 Olav Johansen m ug b dattersøn pleiebarn Hevne n s 005 Johan Pedersen m ug b dattersøn pleiebarn Hevne n s 006 John Olsen m g f hf fisker, inderst Hevne n s Sannsynleg opphaldstad: Stoksund 007 Anna Johansdatter k g b hm inderstkone Hevne n s 008 Marit Johnsdatter k ug b d datter Hevne n s 009 Jenny Johnsdatter k ug b d datter Hevne n s 010 Berte Johnsdatter k ug b d datter Hevne n s Folketeljinga Hevnekjel Rottemsvik (2 m, 4 k) (3 m, 5 k) 001 Berntine Karlsnes k g f hm Værkstedarbeidsformands Strindeog n s gaardmandskone Merknad: I dagligstuen Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Hjalmar Langø m g f svigersøn gaardsarbeider, fisker Vigten n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 003 Alma Langø k g b d husgjerning Malvik n s 004 John Hjalmarsen Langø m ug b dattersøn barn Hevne n s 005!! Hjalmarsdatter Langø* k ug b datterdatter barn Hevne n s Merknad: Udøpt pike 006 Anna Karlsnes k ug b d husgjerning Malvik n s 007 John Olsen m g b hf træarbeider, fisker, Hevne n s kaarmand Merknad: I kammeret 008 Johanna Nilsdatter k g b hm kaarkone, husgjerning Hevne n s Hevnekjel Skagadal (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Marie Kristiansdatter k e b hm husmandsenke, Hevne n s pladsbrukerske 002 Gusta Gabrielsdatter k ug b d tjenestepike Hevne n s Hevnekjel Rottemsaune 7 5, 6 9 (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Bernhard Jakobsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Hevne n s 002 Kristine Jakobsen k g b hm jordemor, Hevne n s gaardmandskone 003 Johanna Bernhardsdatter k ug b d husgjerning, Hevne n s gaardmandsdtr 004 Margrethe Bernhardsdatter k ug b d husgjerning, Hevne n s gaardmandsdtr 005 Olav Bernhardsen m ug b s gaardsarb, gaardmandssøn Hevne n s 006 Gabriel Bernhardsen m ug b s gaardmandssøn Hevne n s 007 Gudrun Bernhardsdatter k ug b d datter Hevne n s 008 Maren Bernhardsdatter k ug b d datter Hevne n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer