Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0411 Nes Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 766 (kvinner: 355, menn: 411) Bustader i kretsen: 119 Krets: 001 Helgøen Prestegjeld: Nes Herred/by: Nes Helgøen Eegstuen (øvre) (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Fredrik Lauritsen m g b hf Husmand, Jordbruksarb Romedal n s paa pladsen og gaarden 002 Otilie Lauritsen k g b hm Husmandskone, Nes n s Jordbruksarb paa pladsen og gaarden 003 Olga Olafsdatter k ug b d Datter Nes n s 004 Marie Fredriksdatter k ug b d Datter Nes n s 005 Elise Fredriksdatter k ug b d Datter Nes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Helgøen Eeg (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Nils N. Stabo-Eeg m g b hf Gaardbruker (selveier) Ø. Toten n s Merknad: I Hovedbygningen 002 Ida Sofie Stabo-Eeg k g b hm Gaardmandskone Nærø n s 003 Nils Kristian Stabo-Eeg m ug b s søn Nes n s 004 Frantz Eeg Stabo-Eeg m ug b s søn Nes n s 005 Tora Andersdatter Kleven k ug b Tjenestepike Tjenestepike Nes n s (tj) 006 Margrete Pedersdatter k ug b tj Tjenestepike Nes n s 007 Anna Olsen k ug b tj Tjenestepike Stange n s 008 Martin Mikkelsen m ug b tj Dagarb ved gaardsbruk Vang n s Merknad: I drengestuen 009 Josef Mathissen m ug b tj Dagarb ved gaardsbruk Kristianian s Helgøen Bakkely (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Edvard Evensen m g b hf leiet sveitser V. Toten n s 002 Marit Hansdatter k g b hm leiet sveitser (hjælper manden) N. Aurdal, Valdres 003 Martha Edvardsdatter k ug b d datter Ø. Toten n s 004 Hanna Pauline Edvardsdatter k ug b d datter Ø. Toten n s 005 Agnes Edvardsdatter k ug b d datter Ø. Toten n s Helgøen Eegstuen (nedre) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peder Johannessen m g b hf Husmand, Jordbr.arb paa Nes n s pladsen og gaarden 002 Gjertrud Halvorsdatter k g b hm Husmandskone, Jordbr.arb paa pladsen og gaarden N. Aurdal, Valdres 003 Toralf Pedersen m ug b s søn Jordbr.arb paa pladsen Nes n s og gaarden 004 Julie Pedersen k ug b d datter Nes n s 005 Sigrid Pedersen k ug b d datter Nes n s 006 Trygve Pedersen m ug b s søn Nes n s 007 Gunhild Pedersen k ug b d datter Nes n s 008 Olav Pedersen m ug b s søn Nes n s Helgøen Kjelsrud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Thorvald Bøe m ug b hf Gaardbruker (selveier) Faaberg n s 002 Anna Eltun k ug b tj Husholderske Vang i n s Valdres 003 Gønnør Pedersen k ug b tj budeie Ringsakern s 004 Karl Antonsen m ug b tj søn (af foregaaende) Ringsakern s Folketeljinga Helgøen Hasselbakken (1 m, 1 k) (0 m, 1 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11 n n s s

12 0411 Nes 001 Pernille Evensen k e b hm Hovedsagelig borte paa Nes n s gaardsarbeide Huseierske 002 Mattias Evensen m e mt b Farmer Nes Statsb.: Wisconsin Amerika Trusamf.: Norsk frikirke Sedvanleg bustad: Wisconsin Amerika Side 12 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Nes (Hedem) Siste bustad i Amerika: Visconsin U.S. Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Helgøen Stensrud (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Torvald Johansen m g b hf Dagarbeider Stange n s (gaardsarbeide) 002 Gunda Martinusdatter k g b hm Dagarbeiderhustru Nes n s (gaardsarbeide) 003 Helene Olavsdatter k ug b d Arbeiderdatter Nes n s 004 Albert Torvaldsen m ug b s Arbeidersøn Nes n s 005 Anna Margrete Torvaldsen k ug b d Arbeiderdatter Nes n s 006 Alfred Torvaldsen m ug b s Arbeidersøn Nes n s 007 Martin Torvaldsen m ug b s Arbeidersøn Nes n s Helgøen Vien (6 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Olaus J. Narmo m g b hf Gaardbruker (selveier) Vang n s (Hedem) 002 Marie Eriksdatter k g b hm Gbr.kone Vang n s (Hedem) 003 Jens O. Narmo m ug b s Gbr.søn (gaardsarbeide) Vang n s (Hedem) 004 Erik O. Narmo m ug b s Gbr.søn (gaardsarbeide) Nes n s 005 Anne Dortea O. Narmo k ug b d Gbr.datter (gaardsarbeide) Nes n s 006 Olga O. Narmo k ug b d Gbr.datter (gaardsarbeide) Nes n s 007 Johanne Albertsdatter k ug b d Datter av No Nes n s 008 Martin Antonsen m ug b tj leiet sveitser Stange n s 009 Peder Ottersen m e mt tj snedker og tømmermd S Nes n s Sedvanleg bustad: Granum Nes, Hedem 010 Lars Pedersen m? mt tj jordarbeider? n s Merknad: Var reist til ukjendt sted tællingsdagen (1dn.dcbr) Sedvanleg bustad: intet bestemt Helgøen Harkerud (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Toresen m e b Bedstefar Fattigunderstøttelse Nes n s 002 Gustav Antonsen m g b hf Husmand gaardsarb paa Nes n s pladsen og gaarden 003 Thea Olsdatter k g b hm Husmanskone gaardsarb Nes n s paa pladsen og gaarden 004 Borghild Gustavsen k ug b d Husm.datter Nes n s (gaardsarbeide) 005 Helge Gustavsen m ug b s Husm.søn (gaardsarbeide) Nes n s 006 Trygve Gustavsen m ug b s Husm.søn (gaardsarbeide) Nes n s 007 Signe Gustavsen k ug b d Husm.datter Nes n s 008 Gudrun Gustavsen k ug b d Husm.datter Nes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Helgøen Hovinsholm (5 m, 9 k) 2 11 (4 m, 7 k) 001 Albertine Hoel k e b hm G.brukerenke (selveier) Drøbak n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sigrid Hoel k ug b d Gbr.datter Nes n s 003 Jakob A. Hoel m ug b s Gbr.søn (gaardsarbeide) Nes n s 004 Gustav A. Hoel m ug b s Gbr.søn (kand. jur.) Nes n s 005 Ragna Rogneby k g mt b Gaardbr.kone Drøbak n s Sedvanleg bustad: Ø. Toten 006 Bina Nordgaard k ug mt b Gaardeierske Arendal n s Digitalarkivet - Arkivverket

13 Sedvanleg bustad: Arendal 007 Marie Hall k e b fl Lever av renter Nes n s 008 Marie Brænd k ug b tj Tjenestepike (kokke) N. n s Torpen 009 Magda Raknerud k g b tj Tjenestepike (stuep.) V. Toten n s 010 Karl Flotten m g b tj snekker og tømmermd. S Nes n s Merknad: Drengestuen 011 Hjalmar Madsen m ug b tj gaardsarbeider Ø. Toten n s 012 Mattias Moen m ug mt tj smed S Nes n s Sedvanleg bustad: Moen, Næs Hedem. 013 Pauline Nordstøen k e b tj Tjenestepike Nes n s Merknad: Bryggerhuset 014 Anna Nordstøen k ug b tj Budeie Nes n s Helgøen Nordstøen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Mads Kristiansen m g b hf Husmand gaardsarb paa Ø. Toten n s pladsen og gaarden 002 Marte Marie Martinsdatter k g b hm Husmd-kone gaardsarb Ø. Toten n s paa pladsen og gaarden 003 Karen Mathilde Madsdatter k ug b d Husmd.datter Ø. Toten n s 004 Magda Madsdatter k ug b d Husmd.datter Nes n s 005 Sigurd Madsen m ug b s Husmd.søn Nes n s 006 Marta Madsdatter k ug b d Husmd.datter Ø. Toten n s 007 Klara Amalie Augustdatter k ug b d datter av nr Nes n s 008 Maurits Mikkelsen m ug b s søn av nr Nes n s Helgøen Kjelden (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Petter Pedersen Lier m g b hf Husmand arb paa pladsen Nes n s og gaarden 002 Anne Mathea Hansdatter k g b hm Husmandskone V. Toten n s 003 Erna Hagel Johansdatter k ug b d Husmandsdatter Ø. Toten n s 004 Kristine Bergljot Pettersdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s 005 Peder Pettersen m ug b s Husmandssøn Nes n s 006 Mary Pettersdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s Helgøen Hannastad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Severin Pedersen m g b hf Husmand arb paa pladsen Nes n s og gaarden 002 Mina Johansdatter k g b hm Husmd-kone arb paa Nes n s pladsen og gaarden 003 Pauline Severinsdatter k ug b d Husmd.datter arb paa Nes n s pladsen og gaarden 004 Johan Severinsen m ug b s Husmd.søn Nes n s 005 Sigurd Severinsen m ug b s Husmd.søn Nes n s 006 Magne Severinsen m ug b s Husmd.søn Nes n s 007 Antonie Severinsdatter k ug b d Husmd.datter Nes n s Helgøen Helskjær (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martinus Bredesen m g b hf Husmand arb paa pladsen Nes n s og gaarden 002 Agnete Olsdatter k g b hm Husmd-kone arb paa pladsen og gaarden Nes n s Helgøen Helskjær (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Frants Raknerud m g b hf Tømmermand S Nes n s Helgøen Bjerke (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0411 Nes 001 Magnus Anderssen m g b hf Huseier snedker S Nes n s 002 Maria Anderssen k g b hm Huseierkone Furnes n s Helgøen Egeberg (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Lina Egeberg k ug b hm Gaardbrukerske (selveier) Nes n s Helgøen Kval (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karl Anton Karlsen m ug b s Dagarbeider (gaardsarb) Nes n s 002 Mina Kristiansdatter k ug b hm Dagarbeiderske Nes n s (gaardsarb) 003 Kristine Kristiansdatter k ug b fl Dagarbeiderske (gaardsarb) Nes n s Helgøen Haavelsrud (8 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Jakob Hoel m ug b hf Ritmester og gbr. selveier Nes n s 002 Karl Olssøn m ug b tj Gaardsbestyrer Kristianian s 003 Helene Vien %Lien% k ug b tj Husbestyrerinde Nes n s 004 Marta Linnerud k ug b tj Kokkepike Nes n s 005 Lovise Linnerud k ug b tj Stuepike Nes n s 006 Ingrid Fanterud k g b tj Budeie Gol i n s Hallingdal 007 Ingeborg Pedersdatter k ug b tj Budeie Nes n s 008 Olivius Maurud m g b tj Staldkar Nes n s 009 Karl Hanssen m ug b tj Dagarb (gaardsarb) Toten n s 010 Torolf Simensen m ug b tj Dagarb (gaardsarb) Nes n s 011 Eivind Olsøn m ug mt b stud. jur Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 012 Mons Monssen %Hanssen% m ug mt tj Dagarbeider (gaardsarb) Nes n s (maskinarbeider) Sedvanleg bustad: Fjeld Nes Hedem 013 Kristian Larsen m ug mt tj maskinist Ringsakern s (maskinarbeider) Sedvanleg bustad: Ringsaker Helgøen Tangen (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) 001 Tea Pedersdatter k g b hm Husmandskone Nes n s (gaardsarb) 002 Tora Olsdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s (gaardsarb) 003 Netta Olsdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s 004 Signe Oliviusdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s Helgøen Havrebakken (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Peder Kristiansen m g b hf Husmand gaardsarb paa Vang n s pladsen og gaarden Hedem 002 Josefine Beate Jakobsdatter k g b hm Husmanskone gaardsarb Nes n s paa pladsen og gaarden 003 Karl Johan Pedersen m ug b s Husmandssøn Nes n s 004 Anna Pedersdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s 005 Berte Pedersdatter k ug b d Husmandsdatter Nes n s 006 Petter Pedersen m ug b s Husmandssøn Nes n s 007 Jakob Pedersen m ug b s Husmandssøn Nes n s 008 Ole Pedersen m ug b s Husmandssøn Nes n s Helgøen Engeland (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Engebretsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Lise Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Adolf Pedersen m g b s Vokter paa skolehj Nes n s "Toftes gave" 004 Albertine Johansdatter k g b sønnekone kone til No 3 hjælper til Nes n s med gaardsbruk 005 Johan Adolfsen m ug b s Lite barn Nes n s Helgøen Raknerud (nordre) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Rethinius Frantzen m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s 002 Anne Marie Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Laura Rethinusdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Nes n s (gaardsarb) 004 Alvhild Margrete Frantzdatter k ug b pleiedatter Lite barn Fors. Dagarb Nes n s (sønnedatter) 005 Peder Frantzen m g b fl Forpleies i fam Sjukdom: s Været s i ca 20 aar Bror av No.1 Sindsyk intet arbeide Nes n s Helgøen Raknerud (søndre) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Even Berntsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s 002 Retilie Magnusdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Martin Evensen m ug b s Gaardbrukersøn Nes n s (gaardsarbeide) 004 Rudolf Evensen m ug b s Gaardbrukersøn Nes n s (gaardsarbeide) 005 Betsy Evensdatter k ug b d Gaardbrukerdatter (gaardsarbeide) Nes n s Helgøen Solheim (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martinus Anderssen m g b hf Snekker S, Huseier Nes n s 002 Oline Olsdatter k g b hm Dagarbeiderske (diverse arb) Nes n s Helgøen Enger-eie (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hanna Olsdatter k ug b hm Dagarbeiderske Nes n s hovedsagelig gaardsarb 002 Marie Henriksdatter k b d datter av No 1 (barn) Nes n s 003 Helge Henriksen m ug b s søn av No 1 (barn) Nes n s 004 Olga Matiasdatter k ug b d datter av No 1 (barn) Nes n s Helgøen Malerbakken (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Lina Olsdatter k g b hm Gaardbrukerske (selveier) Nes n s Merknad: NB. Manden reist ifra hende, hun vet ikke hvor han er, antagelig i Norge Helgøen Enger med Øverengen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Pedersen Røste m g b hf Sersjant ved kavaleriet Nes n s 002 Anna Eriksdatter k g b hm Sersjantkone (husligt arb) Nes n s 003 Ingrid Ester Olsdatter k ug b d Sersjantdatter (barn) Nes n s 004 Ella Olaug Olsdatter k ug b d Sersjantdatter (barn) Nes n s 005 Per Olsen m ug b s Sersjantsøn (barn) Nes n s 006 Laura Larsen k ug b tj Barnepike Hamar n s Helgøen Røste (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peder Olsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s 002 Indiana Knutsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0411 Nes 003 Anna Pedersdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Nes n s (gaardsarb) 004 Knut Pedersen m ug b s Gaardbrukersøn Nes n s (gaardsarb) 005 Petter Pedersen m ug b s Gaardbrukersøn Nes n s (gaardsarb) 006 Fredrik Knutsen m ug b tj Tjenestegut (gaardsarb) Kristianian s 007 Dagny Asora Olsdatter k ug b tj tjenestepike (gaardsarb) Nes n s Helgøen Vold (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Helene Halvorsdatter k e b hm Føderaadsenke Nes n s 002 Even Gudbrandsen m ug b s og hf skomaker S og gbr Nes n s (selveier) 003 Ragna Gudbrandsen k ug b d av No 1 gaardsarbeiderske Nes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Helgøen Grimsrud (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Lovise Nilsdatter k e b hm Husholderske for sønnen Nes n s Merknad: I Hovedbygningen 002 Helga Hansdatter k ug b d Gaardsarbeiderkse hos Nes n s sønnen!! 003 Torolf Hanssen m ug b s sersjant ved Nes n s ingeniørvaabenet og gaardb. (selveier) 004 Nils Hanssen m ug b s Gaardbruker (selveier) Nes n s 005 Theoline %Pauline% Bredesen k f b tj Budeie Nes n s 006 Ole Knutsen m e b tj Dagarbeider (gaardsarb) Nes n s Merknad: I bryggerhuset 007 Hans Olsen m ug b tj søn av No 6 Dagarbeider (gaardsarb) Nes n s Helgøen Skauger (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Edvard Magnussen m ug b hf Huseier skrædder S Nes n s Helgøen Vestli (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Olaves Pedersen m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s 002 Agnete Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 August Olavessen m ug b s Gaardbrukersøn hjælper til Nes n s med gaardsarb Helgøen Mo (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Thorine Olsdatter k e b hm Føderaadsenke Trøgstad n s 002 Alf Pedersen m ug b s hf skrædder S og gbr. selveier Nes n s Helgøen Søberg (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Marie Pedersdatter k e b hm Husmand Nes n s Fattigunderstøttet Merknad: Fødselsår: %januar 1829% Helgøen Furuset (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Marte Furuset k e b hm Inderst Fattigunderstøttet Nes n s Helgøen Trosterud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Egeberg m g b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Anne Lovise Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Lars Egeberg Olsen m ug b fostersøn Gaardbrukersøn (skolegut) Nes n s 004 Marie Gundersdatter k ug b tj Budeie Stange n s Helgøen Maurud (nordre) (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Lisabet Larsdatter k e b hm Gaardbrukerske (selveier) Løiten n s Helgøen Roset (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Martin Kristiansen m g b hf Snekker, tømmermand S Ø. Toten n s og gaardbruker (selveier) 002 Anna Larsdatter k g b hm Kone til No 1 husligt arb Nes n s 003 Lars Martinsen m ug b s søn til 1 og 2 (skolegut) Nes n s 004 Knut Martinsen m ug b s søn til 1 og 2 (barn) Nes n s 005 Ivar Martinsen m ug b s søn til 1 og 2 (barn) Nes n s 006 Alf Martinsen m ug b s søn til 1 og 2 (barn) Nes n s 007 Sofie Martinsen k ug b d datter til 1 og 2 (barn) Nes n s Helgøen Roset øvre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Tore Eriksen m g b hf Skomakerarbeide S N. n s Aurdal Valdres 002 Mina Indiane Gustavsdatter k g b hm Skomakerkone (husl. arb) S. n s Odalen 003 Ragnhild Olava Toresdatter k ug b d Datter av 1 og 2 (barn) Nes n s 004 Sigrid Toresdatter k ug b d Datter av 1 og 2 (barn) Nes n s 005 Mons B. Trostrud m g b el Dagarbeider (vedhugger) Nes n s Helgøen Bækkelund (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole O. Bækkelund m g b hf Gaardbruker (selveier) Ringsakern s 002 Helene Mikkelsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Johan Martinussen Moen m g b svigersøn Smed S Nes n s 004 Helga Olsdatter k g b d Kone til No Smed-kone (husl. arb.) Nes n s Helene Pauline Johansdatter k ug b d av 3 og 4 barn Nes n s 006 Olga Marie Johansdatter k ug b d av 3 og 4 barn Nes n s Helgøen Maurud - Bakken (1 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Hans Frantzen m e b hf Gaardbr. selveier Nes n s 002 Hans Hanssen m ug f s Eier farm i Amerika Nes Statsb.: Forenedes stater N. Amerika (N. Dakota) Trusamf.: Norsk luth. kirke Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Nes, Hedem Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Helgøen Maurud (nedre) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Theoline Torsdatter k e b hm Gaardbrukerske (selveier) Nes n s 002 Magne Larssen m ug b s Gaardbr.søn (gaardsarb) Nes n s 003 Ottar Larssen m ug b s Gaardbr.søn skolegut Nes n s 004 Lovise Larsdatter k ug b d Gaardbr.datter (gaardsarb) Nes n s 005 Karen Sofie Larsdatter k ug b d Gaardbr.datter (gaardsarb) Nes n s Helgøen Maurud øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Halvorsen m e b hf Gaardbruker (selveier) Nes n s 002 Hans Olsen m ug b s Gaardbr.søn (gaardsarb) Nes n s 003 Natalia Olsdatter k ug b d Gaardbr.datter (gaardsarb) Nes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0411 Nes 004 Ragna Olsdatter k ug b d Gaardbr.datter (gaardsarb) Nes n s Helgøen Eegsbakken (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Helmer Martinsen m g b hf Husmand arb hovedsagelig Vang n s paa gaarden Hedem 002 Antonia Olsdatter k g b hm Husmanskone (husstel) Vang n s Hedem 003 Martin Helmersen m ug b s Dagarbeider (gaardsarb) Vang n s Hedem 004 Amalie Helmersdatter k ug b d Husmandsdatter hjælper til Vang n s med gaardsarb Hedem 005 Julie Helmersdatter k ug b d Husmandsdatter barn Vang n s Hedem 006 Olga Helmersdatter k ug b d Husmandsdatter barn Nes n s 007 Harald Helmersen m ug b s Husmandssøn barn Vang n s Hedem 008 Alfred Helmersen m ug b s Husmandssøn barn Vang n s Hedem 009 Reidar Helmersen m ug b s Husmandssøn barn Nes n s Helgøen Myre (Eeg) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Marit Olsdatter k e b hm Husholderske for sønnen S. n s Aurdal Valdres 002 Nils Antonsen m ug b s og husbond Gaardbr forpakter S. n s Aurdal Valdres 003 Edvard Olsen m g b hf Inderst (Dagarbeider Nes n s forskjelligt arb) Romerike 004 Trine Toresen k g b hm Inderstkone (Dagarbeider Spydebergn s forskjelligt arb) 005 Thora Olsen k ug b d Inderstdatter (skolejente) Kristianian s 006 Hans Olsen m ug b s søn (skolegut) Kristianian s Helgøen Aasen (0 m, 7 k) (1 m, 7 k) 001 Trine Solberg k ug b hm Inderst Arbeiderske strykning syning vask Nes n s o.s.v. Merknad: I Hovedbygningen 002 Ole Knutsen Gjørstad m g f hf Inderst Snekker og tømmermand (arb hos Hansen Hamar) Ø. Slire Valdres Merknad: I bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Hamar 003 Anna Johannesdatter k g b hm Kone til No 2 (husstel) Nes n s 004 Jenny Olsdatter k ug b d datt. til No 2 (barn) Nes n s 005 Alvhild Olsdatter k ug b d datt. til No 2 (barn) Nes n s 006 Gudrun Amalie Olsdatter k ug b d datt. til No 2 (barn) Nes n s 007 Kjersten Amanda Olsdatter k ug b d datt. til No 2 (barn) Nes n s 008 Olga Olsdatter k ug b d datt. til No 2 (barn) Nes n s Helgøen Kjendli (i matr. Kinnli) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Larsen m g b hf Jordbruker (selveier) Nes n s 002 Anne Marie Andersdatter k g b hm Gaardbr.kone Nes n s arbeidsudygtig Sjukdom: d Helgøen "Moss" under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Martin Martinussen m g b hf Inderst Dagarbeider Nes n s (gaardsarb) 002 Karen Martinusdatter k g b hm Dagarbeiderske (gaardsarb) Nes n s Helgøen Fjeld (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kristian Bratberg m g b hf Gaardbr. (selveier) Nes n s 002 Otilie Torsdatter k g b hm Gaardbr.kone Nes n s 003 Oline Larsdatter Roset k ug b tj Budeie Nes n s 004 Hans Martinsen Moen m ug b tj Dagarbeide (gaardsarb) Nes n s 005 Karl Oskar Olsen m ug b tj Hjælper til med gaardsarb (skolegut) Nes n s Helgøen Svennerud (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peter Hals m ug b hf Gaardbruker (selveier) Porsgrundn s (Kand. jur.) 002 Kirsten Lang-Ree k ug b tj Husholderske Stange n s 003 Lars Sørby m ug b tj gaardsfuldm. Ringsakern s 004 Marta Holmen k ug b tj Kokkepike Nes n s 005 Gustine Aas k g b tj Budeie Nes n s 006 Hans Moen m ug b tj Staldkar Nes n s Helgøen Moen under (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Martinus Magnussen m g b hf Husmand (arbeidsudygtig) Nes n s 002 Pauline Johnsdatter k g b hm Husmanskone (husstell) Nes n s 003 Mattias M. Moen m ug f s smed Nes n s Sannsynleg opphaldstad: Hovindsholm Nes Hedem 004 Helge M. Moen m ug b s Dagarbeider (gaardsarb) Nes n s 005 Mina Betsy Martinusdatter k ug b d Datter av 1 og 2 (sykelig) Nes n s 006 Emma Martinusdatter k ug b d Datter av 1 og 2 (husstel) Nes n s 007 Magnhild Ottosdatter k ug b datterdatter barn Nes n s Helgøen Mælingen (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Johannes Johannessen m g b hf Inderst gaardsarbeide Nes n s 002 Karoline Olsdatter k g b hm Inderstkone gaardsarbeide Nes n s 003 Karl Johannessen m ug b s Inderstsøn Nes n s Arbeidsledig: l 004 Syver Johannessen m ug b s Inderstsøn barn Vardal n s 005 Otto Johannessen m ug b s Inderstsøn barn Vardal n s 006 August Johannessen m ug b s Inderstsøn barn Vardal n s Helgøen Mælingen under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Gudbrand Nilssen m g b hf Inderst Dagarb Næsten Nes n s arbeidsudygtig litt gaardsarbeide 002 Karen Nilsdatter k g b hm Dagarb.kone Nes n s gaardsarbeide 003 Inger Olsdatter k e b Mor til No 2 Fattigunderstøttet Nes n s (fl) Merknad: Næsten d. alderdomss. Folketeljinga Helgøen Skavang (3 m, 8 k) 10 (2 m, 8 k) Anne Sølvsberg k e b hm Gaardbrukerkone Ringsakern s (selveier) (Veldre) 002 Anna Margarete Sølvsberg k ug b d Gbr.datter skolejente Nes n s 003 Pauline Sølvsberg k ug b d Gbr.datter skolejente Nes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0411 Nes 004 Gunvor Sølvsberg k ug b d Gbr.datter skolejente Nes n s 005 Hjørdis Sølvsberg k ug b d Gbr.datter skolejente Nes n s 006 Gerd Sølvsberg k ug b d Gbr.datter barn Nes n s 007 Karl Kristiansen Bakken m ug b tj Husbondskar Biri n s 008 Thale Julie Hansdatter k ug b tj Husholderske Aas i n s Smaalenene 009 Gunda Olsen k ug b tj Budeie Nes n s 010 Einar Nilsen m ug b tj søn av No 9 skolegut Nes n s 011 Albert Aspen m mt skorstensfeier Skorstenfeier Løiten n s Merknad: Ordf. bedes tilføie navnet, da man her paa Helgeøen ikke kjender det. Sedvanleg bustad: Nes. Hedem Helgøen Horn (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Jørgen Helgesen m g b hf Gaardbruker selveier Ø. Slire n s 002 Guri Torleifsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Ø. Slire n s 003 Guri Jørgensdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Budeie Ø. Slire n s 004 Helge Jørgensen m ug b s Gaardbrukersøn Ø. Slire n s (gaardsarb) 005 Torstein Jørgensen m ug b s Gaardbrukersøn Ø. Slire n s (gaardsarb) 006 Ragna Jørgensdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Ø. Slire n s (gaardarb) 007 Inga Jørgensdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Ø. Slire n s (gaardarb) 008 Anna Jørgensdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Ø. Slire n s (gaardarb) 009 Alfred Larssen m ug b pleiesøn barn i pleie Fors. Dagarb Nes n s Helgøen Sebak (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Mikkel Gundersen m g b hf Gaardbruker (selveier) Stange n s 002 Bolette Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Rakkestadn s 003 Johan Alb. Mikkelsen m ug b s maler S Stange n s 004 Gustine Olava Mikkelsen k ug b d Gbr.datter (jordbruksarb Nes n s og husstel) 005 Olaf Mikkelsen m ug b s Gbr.søn (Gaardsarbeide) Nes n s 006 Oskar M. Trosterud m ug b Bortsat til Sindsyk fattigunderstøttet Nes n s forpleining i denne familie Merknad: Fødselsår: Omkr Sjukdom: s Helgøen Slaatsveen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Pedersen m g b hf Inderst dagarb jordarb Nes n s 002 Agnete Pedersen k g b hm Inderstkone (sykelig) Nes n s 003 Pauline Pedersen k ug b fl Har været budeie Nes n s Helgøen Sinnerud (Sollien) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johannes Jenssen m g b hf Inderst Arbeidsudygtig Nes n s 002 Agnete Pedersdatter k g b hm kone til No Furnes n s dagarbeiderske forskjelligt arb 003 Anna Margrete Johannesdatter k ug b d Datter-datter (barn) Nes n s 004 Torfin Nilsen m ug b s Datter-søn (barn) Hamar n s 005 Klara Andersdatter k e b mor til No 2 Udygtig til arbeide Ringsakern s Sjukdom: b Helgøen "Røbergsminde" i Sveen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Otto Mattisen m g b hf Forpagter gbr Ringsakern s 002 Agnes Ottosdatter k ug b d Forpagterdatter (barn) Nes n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Helgøen "Kirkenær" (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Marie Evensdatter k ug b hm Inderst Fattigunderstøttet Nes n s Merknad: De bor sammen, steller huset hver sin gang (som det falder sig) har like stor ret til huset, spiser sammen, er ikke beslegtet. 002 Johanne Pedersdatter k ug b hm Inderst Dagarbeiderske Nes n s gaardsarb Merknad: De bor sammen, steller huset hver sin gang (som det falder sig) har like stor ret til huset, spiser sammen, er ikke beslegtet Helgøen Bakken (og Høili) 26 2, 3 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Olaf Antonsen m g b hf Gaardbr selveier og Nes n s Vogter paa "Toftes gave" 002 Susanne Berntsdatter k g b hm Gbr.kone (gaardsarb) N. Land n s 003 Ole Gunerius Hansen m g b hf Inderst, fhv.folkes.lærer Ulensakern s Pensionist 004 Alette E. Hansen k g b hm kone til No Ulensakern s 005 Oddvar O. G. Hansen m ug b s søn til No 3 leiet Nes n s gaardsarbeider 006 Aagot Hansen k ug b d datter til No 3 arbeidsudygtig Nes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Helgøen Evenrud (7 m, 7 k) 1 14 (7 m, 7 k) 001 Truls Leer m g b hf Folkeskolelærer Krødsherred n s Merknad: I hovedbygningen 002 Marte Leer k g b hm Lærerhustru Gran n s 003 Bjarne Lund m ug b fl Fortsættelseskoleelev Fors Furnes n s Gaardsbestyrer 004 Thomas Stokke m g b hf Folkeskolelærer Desuten Selbu n s bruker av lærerjorden Merknad: I lærerboligen 005 Beret Stokke k g b hm Folkeskolelærerkone Holtaalenn s 006 Karl Johan Stokke m ug b s Folkeskolelærersøn, Kvikne n s gaardsarb Ø. 007 Bernhard Stokke m ug b s Folkeskolelærersøn, Kvikne n s gaardsarb Ø. 008 Borghild Stokke k ug b d Folkeskolelærerdatt. (barn) Kvikne n s Ø. 009 Helga Stokke k ug b d Folkeskolelærerdatt. (barn) Os. n s Østerd. 010 Ingebjørg Stokke k ug b d Folkeskolelærerdatt. (barn) Os. n s Østerd. 011 Solveig Stokke k ug b d Folkeskolelærerdatt. (barn) Os. n s Østerd. 012 Trygve Stokke m ug b s Folkeskolelærersøn, (barn) Os. n s Østerd. 013 Alfred Stokke m ug b s Folkeskolelærersøn, (barn) Os. n s Østerd. 014 Alvhild Stokke k ug b hm Folkeskolelærerdatt. (barn) Nes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Helgøen Lodviken (6 m, 6 k) 1 12 (6 m, 6 k) 001 Helmer Larsen m g b hf Selveier Gaardbruker Hamar n s Merknad: Hovedbygningen 002 Erna Larsen k g b hm Gaardmandskone Nes n s 003 Pauline Larsen k ug b d Datter steller i huset Nes n s 004 Erling Larsen m ug b s Søn fortsættelsesskoleelev Nes n s 005 Alvhild Larsen k ug b d Datter Nes n s 006 Gunhild Larsen k ug b d Datter Nes n s 007 Helene Larsen k ug b d Datter Nes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0411 Nes 008 Trygve Larsen m ug b s Søn Nes n s 009 Konrad Staff m ug b svoger Sveiser Nes n s 010 Marta Hansen k ug b tj Tjenestepike, budeie Nes n s 011 Øivind Grøn m ug b tj Gaardsgut Trondhjemn s Merknad: Drengestubygningen 012 Karl Anton Hofstätter m ug b tj Arbeider ved gårdsbruk Kristiansand n s Helgøen Lodvikhagen (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Peder Magnussen m g b hf Murersvend & jordbr.arb Nes n s 002 Ingeborg Lodvikhagen k g b hm Arbeiderkone Nordre n s Aurdal 003 Johan Pedersen m ug b s Jordbruksarbeider Nes n s 004 Petter Pedersen m ug b s Søn Nes n s 005 Otto Pedersen m ug b s Søn Nes n s 006 Magne Pedersen m ug b s Søn Nes n s 007 Thrine Pedersdatter k ug b d Datter Nes n s Helgøen Dammen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Paul Kristiansen m g b hf Husmand Jordbrukende Nes n s Arbeider ved gaardsbruk 002 Sigrid Dammen k g b hm Arbeiderkone Nordre n s Aurdal 003 Ole Dammen m ug b s Søn Nes n s 004 Konrad Dammen m ug b s Søn Nes n s 005 Magne Dammen m ug b s Søn Nes n s 006 Kristine Dammen k ug b d Datter Furnes n s 007 Gunhild Dammen k ug b d Datter Nes n s Helgøen Røraassveen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Edvard Kjenli m g b hf Forpagter og Nes n s jordbruksarbeider 002 Anne Kjenli k g b hm Arbeiderkone Nes n s Helgøen Hagen (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Helene Hagen k e b fl Fhv. jordbruksarbeiderske Nes n s 002 Kristian Hagen m ug b s søn, fortsættelsesskoleelev Nes n s 003 Olav Hagen m ug b s søn jordbruksarbeider Nes n s 004 Julie Hagen k e f hm Selveier, huslig arbeide Nes n s Sannsynleg opphaldstad: Bakkerud Helgeøen Helgøen Røraasstuen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Karl Soelberg m g b hf Jordbruksarbeider Nes n s 002 Anna Soelberg k g b hm Arbeiderkone Vardal n s 003 Hjørdis Soelberg k ug b d Datter Gjøvik n s 004 Erling Soelberg m ug b s Søn Nes n s 005 Hansine Soelberg k ug b d Datter Nes n s 006 Asbjørn Soelberg m ug b s Søn Nes n s 007 Bertha Berg k ug b fl Huslig arbeide Kristianian s 008 Kristian Røraasstuen m e b el Fhv. jordbruksarbeider Underst av fattigvæsenet Hernæs n s Helgøen Høistad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Olaus Pedersen m g b hf Håndverker, sadelmaker Nes n s selveier S for egen regning 002 Dina Pedersen k g b hm Håndverkerkone Nes n s 003 Kristofer Høistad m ug b s Søn Nes n s 004 Olga Høistad k ug b d Datter Nes n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Hjalmar Høistad m ug b s Søn Nes n s 006 Hakon Høistad m ug b s Søn Nes n s 007 Tora Torbjørnsen k ug b fl (til forplein.) Barn til forpleining Fors. Tjenestep Nes n s Helgøen Kleven, midtre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Anton Hansen m g b hf Kalkbrænder Nes n s 002 Eline Kleven k g b hm Arbeiderkone Nes n s 003 Nils Kleven m ug b s stenbryting Nes n s 004 Elise Kleven k ug b d Datter Nes n s 005 Harald Kleven m ug b s Søn Nes n s 006 Jørgen Kleven m ug b s Søn Nes n s 007 Emma Kleven k ug b d Datter Nes n s 008 Teodor Kleven m ug b s Søn Nes n s Helgøen Kleven søndre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Mathea Kleven k e b hm Jordbruker, selveier Nes n s 002 Karl Leonard Olsen m ug b Til forpleining Smaagut Fors. Gaardsgut Nes n s Helgøen Knupstuen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Johanne Johannesdatter k ug b hm Husl. arbeiderske Nes n s 002 Thonette Nilsdatter k e b fl mor til No 1 Fattigunderstøttet, syk Nes n s Helgøen Østberg (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Otto Kleven m e b hf Håndverker, Nes n s snedkermester S 002 Anna Kleven k ug b d Datter steller i huset Nes n s 003 Oskar Kleven m ug b s Søn elev av Nes n s fortsættelsesskolen 004 Maurits Kleven m ug b s Søn Nes n s 005 Otto Kleven m ug b s Søn Nes n s Merknad: Otto Kleven d.y. 006 Sigurd Kleven m ug b s Søn Nes n s 007 Martin Kleven m ug b s Søn Nes n s 008 Ragnvald Kleven m ug b s Søn Nes n s 009 Gudrun Kleven k ug b d Datter Nes n s 010 Aslaug Kleven k ug b d Datter Nes n s Helgøen Lundrud (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Evensen m g b hf Stenbrudsarbeider Ringsakern s 002 Julie Evensen k g b hm Arbeiderkone, vask m.m Nes n s 003 Helga Lundrud k ug b d Datter Nes n s 004 Ida Lundrud k ug b d Datter Nes n s 005 Einar Lundrud m ug b s Søn Nes n s 006 Trygve Lundrud m ug b s Søn Nes n s 007 Signe Lundrud k ug b d Datter Nes n s Helgøen Berget (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Hagen m g b hf Stenbrudsarbeider Ringsakern s 002 Matea Hagen k g b hm Arbeiderhustru Ringsakern s 003 Jørgen Pedersen m ug b s Søn Ringsakern s 004 Marta Hagen k ug b d Datter Ringsakern s 005 Gunnar Hagen m ug b s Søn Ringsakern s Helgøen Fagerli (1 m, 3 k) (0 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0411 Nes 001 Pauline Fagerli k e b hm Husl. arbeide, har midler Nes n s 002 Marie Fagerli k ug b d Husl. arbeide Nes n s Sjukdom: b 003 Jens Jensen m ug mt Dattersøn smaagut Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Julie Thoresen k g mt d Jernbanearbeiders hustru Nes n s Sedvanleg bustad: Kristiania Helgøen Presterud (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Even Presterud m g b hf Gaardbruker Selveier Nes n s 002 Eline Presterud k g b hm Gaardbrukerkone Nes n s 003 Aslaug Presterud k ug b d Datter Nes n s 004 Betsy Presterud k ug b d Datter Nes n s 005 Lovise Presterud k ug b d Datter Nes n s 006 Lars Presterud m ug b s Søn Nes n s 007 Paul Presterud m e b fl Kaarmand Nes n s 008 Petra Simensen k ug b tj Budeie Vang n s Helgøen Danmark (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas Faye Lund m ug b hf Gårdbruker selveier og Løiten n s arkitekt 002 Therese Faye Lund k ug b hm skolekjøkkenlærerinde f.t Løiten n s husbestyrerinde 003 Emma Stumlien k ug b tj Huslig arbeide Biri n s 004 Karsten Paulsen m ug b tj Fjøsgut Nes n s 005 Johannes Reitan m g mt el Fortsættelsesskolelærer Aalen n s Sedvanleg bustad: Røros Helgøen Solbakken (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Olsen m g b hf Jordbruksarbeider og Stange n s håndverk skindfeldarb 002 Helene Olsen k g b hm Huslig arbeide Vang n s 003 Hilmar Nilsen m g b s og hf Jordbruksarbeider Stange n s 004 Josefine Nilsen k g b fl og hm Huslig arbeide Røken n s 005 Gunnar Nilsen m ug b s Søn av nr. 3 og Nes n s 006 Nora Nilsen k ug b d Datter av nr. 3 og Nes n s 007 Tomas Solbakken m ug b i forpleining skolegut Jordbruksarb Veldre n s Helgøen Bakkerud (4 m, 4 k) (4 m, 3 k) 001 Jakob Pedersen m g b hf Selveier Gaardbruker Fv Lesje n lærer Pension 002 Laura Pedersen k g b hm Gaardbrukerhustru Vestby n 003 Einar Pedersen m ug b s Søn Arbeider på gården Onsø n s 004 Laurtis Pedersen m ug b s Søn Arbeider på gården Onsø n s 005 Kaja Thorsen k e b fl bedstemor Føderaadskone Moss n s 006 Pauli O. Pedersen m ug b tj Fjøsgut Nes n s 007 Kathrine Hagen k ug b tj Tjener Opt. i huset Nes n s 008 Julie Hagen k e mt selveier Selveier Vaskerkone Nes n s (vaskerkone) Sedvanleg bustad: Hagen (t) Helgøen Vemmenrud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Olaf Staff m ug b hf Gaardbruker Selveier Nes n s 002 Josefine Staff k ug b hm Arbeider i huset og fjøset Nes n s 003 Anne Staff k e b mor til nr.1 og 2 Føderaadskone Nes n s Helgøen Rønningen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer