Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 67

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1036 Fjotland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 184 (kvinner: 91, menn: 93) Bustader i kretsen: 26 Krets: 001 Veggeland Prestegjeld: Fjotland Herred/by: Fjotland Veggeland Galdal Nils Tobias Reiersen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Torborg Jørgensdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Sigri Tollaksdatter k e b fl Føderaadskone Fjotland n s 004 Jørgen Nilssen m ug f s Lærer Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Aamli pr. Arendal 005 Lars Kristian Nilssen m ug b s Jordbruksarb. (Søn) Fjotland n s 006 Inger Tonetta Nilsdatter k ug f d Husgjerning (datter) Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 007 Reier Nilssen m ug b s søn Fjotland n s 008 Sigvald Nilssen m ug b s søn Fjotland n s 009 Sigri Nilsdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Galdal Peder Reiersen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Galdal i Fjotland Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Skogarbeide 002 Ingeborg Andreasdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Ingeborg Syvertsdatter k ug f fl husgjerning og kreaturstel Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes Veggeland Galdal Torgrim Salvesen m g f hf Gaardbruker og skomaker Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Versland, Kvinesdal 002 Lovise Aanensdatter k g b hm Gaardmandskone Versland, n s Liknes 003 Ingri Torgrimsdatter k ug b d datter Fjotland n s 004 Signe Torgrimsdatter k ug b d datter Fjotland n s 005 Severin Torgrimsen m ug b s søn Fjotland n s 006 Aanen Torgrimsen m ug b s søn Fjotland n s Veggeland Galdal Salve Rasmussen m g b hf Gaardbruker Lunde i n s Sirdal 002 Karine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Ingeborg Aanensdatter k e b fl Føderaadskone Versland, n s Kvinesdal 004 Olav Salvesen m ug f s Kreaturstel m.m. i Fjotland n s Amerika Bosat i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota Amerika 005 Regine Salvesdatter k ug f d Tjener hos farmer i Fjotland n s Amerika Bosat i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota Amerika 006 Syvert Salvesen m ug f s Tjener hos farmer i Fjotland n s Amerika Bosat i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota Amerika 007 Anne Kristine Salvesdatter k ug f d husgjerning og kreaturstel Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 008 Bertin Salvesen m ug b s Jordbruksarbeide Fjotland n s 009 Johannes Salvesen m ug b s søn Fjotland n s 010 Ingvald Johan Salvesen m ug b s søn Fjotland n s Veggeland Galdal Andreas Omundsen m g f hf Gaardbruker Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Minnesota, Amerika Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1036 Fjotland 002 Guri Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Audalstøl, n s Kvinesdal 003 Berte Sofie Johannesdatter k e b fl Føderaadskone Dugan, n s Kvinesdal 004 Ole Johan Andreassen m ug b s Jordbruksarbeide Fjotland n s 005 Ingeborg Andreasdatter k ug b d datter Fjotland n s 006 Bertine Sofie Andreasdatter k ug b d datter Fjotland n s 007 Oskar Andreas Andreassen m ug b s søn Fjotland n s 008 Lars Severin Andreassen m ug b fl Audalstøl, n s Kvinesdal 009 Ola Andreassen m ug f fl Tjener hos farmer i Audalstøl, n s Amerika Kvinesdal Sannsynleg opphaldstad: Minnesota, Amerika Veggeland Galdal Andreas Aslaksen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Bertine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Audalstøl, n s Kvinesdal 003 Ola Andreassen m ug b s Jordbruksarbeider Fjotland n s 004 Johan Andreassen m ug f s Farmarbeide m. m Fjotland n s Har været bosat i Amerika over ett aar Sannsynleg opphaldstad: Kanada N. Amerika 005 Bernt Severin Andreassen m ug f s Farmarbeide m. m Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Kanada N. Amerika 006 Berte Sofie Andreasdatter k ug b d datter Fjotland n s 007 Inger Tonetta Andreasdatter k ug b d datter Fjotland n s 008 Ola Ommundsen m e b el Dagarbeider Fjotland n s Dagarbeider E: Tilført med rød penn Arbeidsledig: l Veggeland Knibestøl Martin Andreassen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Grethe Sofie Fredriksdatter k g b hm Gaardmandskone Solberg, n s Kvinesdal 003 Anna Martinsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Fjotland n s 004 Sofie Amalie Martinsdatter k ug b d datter Fjotland n s 005 Matilde Sofie Martinsdatter k ug b d datter Fjotland n s 006 Fredrik Martinsen m ug b s søn Fjotland n s 007 Bertha Martinsdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Knibestøl 48 1, Tore Tobiassen m ug b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Anne Sofie Knutsdatter k e b fl Føderaadskone Fjotland n s 003 Tobias Syvertsen m ug mt b s søn av gbr Fjeld, n s Kvinesdal av gbr. E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Fjeld, Kvinesdal 004 Anna Syvertsdatter k ug mt b d husgjerning og kreaturstel Fjeld, n Kvinesdal Sedvanleg bustad: Fjeld, Kvinesdal Veggeland Knibestøl Johan Tønnessen m ug b hf Gaardbruger Hjemlestad, n s Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Knibestøl Fjotland Siste bustad i Amerika: Miscigan 002 Martin Tønnessen m ug b Jordbruksarb. Jordbr.arb. og skomaker Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1904 og skomaker Bustad i Noreg før utflytting: Knibestøl Fjotland Siste bustad i Amerika: Miscigan Kvinesdal Stilling i Amerika: Skogarb. m.m Hjemlestad, n s Kvinesdal Stilling i Amerika: Skogarb. m.m. s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Salve Tønnessen m ug b Jordbruksarbeider Jordbr.arb Hjemlestad, n s Kvinesdal 004 Malena Salvesdatter k e b fl Føderaadskone Fjotland n s 005 Anna Knutsdatter k ug mt b Husgjerning og kreaturstel Fjotland?n s 1859, t E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Tverli, Kvinesdal Veggeland Knibestøl 48 3, Andreas Mathiassen m g b hf Gaardbruker og snekker Fjeld, n s Kvinesdal 002 Tobine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Mathias Aanensen m e b fl Føderaadsmand Versland, n s Kvinesdal 004 Ola Andreassen m ug f s snekkerarbeide Fjotland n s Bosat i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: New York Arbeidsledig: l 005 Maria Kristine Andreasdatter k ug f d husgjerning Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Gunvor Andreasdatter k ug f d husgjerning og kreaturstel Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 007 Martine Andreasdatter k ug b d datter Fjotland n s 008 Matias Andreasen m ug b s søn Fjotland n s 009 Tønnes Andreas Andreassen m ug b s søn Fjotland n s Veggeland Bruli 45 1, John Olsen m g b hf Gaardbr. og snekker Fjotland n s 002 Karoline Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Hobbesland, s Eiken 003 Ola Reiersen m e b fl Føderaadsmand Fjotland n s 004 Ola Johnsen m ug b s søn Fjotland n s 005 Ola Johnsen m ug b s søn Fjotland n s 006 Andreas Johnsen m ug b s søn Fjotland n s 007 Anna Johnsdatter k ug b d datter Fjotland n s 008 Marie Johnsdatter k ug b d datter Fjotland n s 009!! Skaraas m g mt b hf Gaardbruger Sogndal?n s Emisær Skaraas Sedvanleg bustad: Sogndal Folketeljinga Veggeland Bruli 46 1, Syvert Pedersen m g f hf Gaardbruger Fjeld, n s Kvinesdal 1881 E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Frankfurt, Missigan 002 Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Meland, n s Eiken 003 Marie Olsdatter k ug f tj Husgjerning og søm Handeland, n s Eiken Sannsynleg opphaldstad: Fjeld, Kvinesdal 004 Gunhild Syvertsdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Veggeland 44 7, Anders Asbjørnsen m g b hf Gaardbr. og snekker Fjotland n s 002 Anna Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Anne Marie Andersdatter k ug b d datter Fjotland n s 004 Inge Marie Andersdatter k ug b d datter Fjotland n s 005 Andreas Andersen m ug b s søn Fjotland n s 006 Jette Marie Andersdatter k ug b d datter Fjotland n s 007 Anne Tonette Andersdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Veggeland Johan Pedersen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1036 Fjotland Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Wiskoncien Stilling i Amerika: Farmarbeide 002 Inger Maria Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Peder Andreas Johansen m ug b s søn Fjotland n s 004 Juliane Johansdatter k ug b d datter Fjotland n s 005!! Johansdatter* k ug b d datter Fjotland n s Udøpt pike 006 Inger Tonette Asbjørnsdatter k e b fl husgjerning og kreaturstel Fjotland n s 007 Alv Lindefjeld m g mt el Gaardbruker og lærer Fjotland n s Sedvanleg bustad: Lindefjeld, Fjotland Veggeland Veggeland Ola Torsen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Berte Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Torborg Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Fjotland n s %fjøstel% Veggeland Veggeland 44 1, Nils Knutsen m g b hf Gaardbruker Mykland n s pr. Arendal 002 Anna Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Knut Nilsen m ug b s Jordbruksarbeide Mykland n s pr. Arendal Veggeland Veggeland Nils Torsen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Gura Øiufsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Torborg Olsdatter k e b fl Føderaadskone Fjotland n s 004 Reinert Johan Gabrielsen m ug f s Hellestøl, n s Kvinesdal Sannsynleg opphaldstad: Volden, Søndmør 005 Theodor Nilsen m ug b s søn Fjotland n s 006 Georg Nilssen m ug b s søn Fjotland n s 007 Andreas Nilssen m ug b s søn Fjotland n s 008 Tohr Nilssen m ug b s søn Fjotland n s 009 Ragna Nilsdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Veggeland 44 10, 11, Tollak Reiersen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Torborg Olsdatter k g f hm Gaardmandskone Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Høidal, Fjotland 003 Inger Tonette Tollaksdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Fjotland n s 004 Peder Tollaksen m ug b s Jordbruksarbeide Fjotland n s Veggeland Veggeland Ole Larsen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Severine Tobiasdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Jette Maria Olsdatter k ug b d datter Fjotland n s 004 Lars Kristian Olsen m ug b s søn Fjotland n s 005 Karen Tonette Torsdatter k e b hm Gaardbruker Fjotland n s 006 Anne Tonette Andreasdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Fjotland n s 007 Syvert Fredriksen Fjeld m g mt tj hf Gaardbruker Solberg, n s Kvinesdal Sedvanleg bustad: Fjeld, Kvinesdal Veggeland Haddeland Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Syvert Reiersen m g b hf Gaardbruger og Fjotland n s landhandler Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1889 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Missigan Stilling i Amerika: Fabrikarb. m.m. 002 Tobine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Reidar Syvertsen m ug f s Lærer Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Øvrebø, Kr.sand 004 Inger Tonette Syvertsdatter k ug f d Husgjerning og kreaturstel Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 005 Gunhild Syvertsdatter k ug b d datter Fjotland n s 006 Ola Syvertsen m ug b s Jordbruksarbeide Fjotland n s 007 Johannes Syvertsen m ug b s søn Fjotland n s 008 Trine Sofie Syvertsdatter k ug b d datter Fjotland n s 009 Karoline Syvertsdatter k ug b d datter Fjotland n s 010!!!! m g mt b reisende? Statsb.:? Trusamf.:? Sedvanleg bustad:? Arbeidsledig: l 011!!!! k g mt b reisende? Statsb.:? Trusamf.:? Sedvanleg bustad:? Arbeidsledig: l Veggeland Valdro Hans Reiersen m g b hf Gaardbruker og maler Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1887 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Farmarb. maling m.m. 002 Sigri Tobiasdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Reier Hansen m ug f s Snekkerarb Fjotland n s Opholdt seg i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Inger Tonette Hansdatter k ug f d Husgjerning Fjotland n s Opholdt seg i Amerika over et aar Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Tobias Hansen m ug b s Jordbruksarb Fjotland n s 006 Maria Hansdatter k ug b d datter Fjotland n s 007 Johannes Hansen m ug b s søn Fjotland n s 008 Andreas Hansen m ug b s søn Fjotland n s 009 Hanna Sofie Hansdatter k ug b d datter Fjotland n s 010 Sigri Hansdatter k ug b d datter Fjotland n s 011 Tobias Hanssen m e b fl Jordbruksarb Fjotland n s Veggeland Haddeland Ole Larssen m g f hf Gaardbruker og Fjotland n s tømmermand Sannsynleg opphaldstad: Eiesland, Fjotland 002 Karen Reinertsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Anna Kristiansdatter k e b fl Føderaadskone Fjotland n s 004 Lars Olsen m ug f s Ingeniør Fjotland n s Ingeniør E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: Washington, Amerika over ett aar 005 Tobias Olsen m ug f s Skogarb. Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Minnesota, Amerika over ett aar 006 Andreas Olsen m ug f s Lærer Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Aurdal, Valdres 007 Johan Olsen m ug f s Farmarb Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: N. Dakota, Amerika 008 Ole Andreas Olsen m ug f s Jordbruksarb Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 009 Bernt Olsen m ug b s Jordbruksarb Fjotland n s 010 Johannes Olsen m ug b s s Fjotland n s 011 Anna Olsdatter k ug b d d Fjotland n s 012 Anne Tonette Olsdatter k ug b d d Fjotland n s Veggeland Haddeland 43 2, Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1036 Fjotland 001 Gunleif Larsen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Ane Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Lars Gunleifsen m ug f s Farmarb Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: N. Dakota, Amerika Bosat i Am. over ett aar 004 Johannes Gunleifsen m ug f s Farmarb Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: N. Dakota, Amerika 005 Andreas Gunleifsen m ug b s søn Fjotland n s 006 Aasa Gunleifsdatter k ug b d datter Fjotland n s 007 Tønnes Andreas Gunleifsen m ug b s søn Fjotland n s 008 Ingeborg Gunleifsdatter k ug b d datter Fjotland n s 009 Anne Tonette Gunleifsdatter k ug b d datter Fjotland n s 010 Ole Gunleifsen m g f hf Gaardbr. Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: N. Dakota, Amerika 011 Torborg Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 012 Peder Olsen m ug b s søn Fjotland n s Veggeland Høidal 42 1, 2, Johannes Børildsen m g b hf Gaardbruker Fjotland n s 002 Jette Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Lars Kristian Johannessen m ug b s Jordbruks- og snekkerarb Fjotland n s 004 Ida Tobine Johannesdatter k ug b d Husgjerning Fjotland n s 005 Børild Johannessen m ug b s Jordbruksarb Fjotland n s 006 Inger Maria Johannesdatter k ug f d Husgjerning Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes 007 Inger Sofie Johannesdatter k ug b d datter Fjotland n s Veggeland Høidal Anna Johnsdatter k ug b hm Husgjernings- og Fjotland n s Jordbruksarb. 002 Maria Johnsdatter k ug b hm Husgjernings- og Fjotland n s Jordbruksarb. 003 Anne Tonette Johnsdatter k ug f søster Skredderarb Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Aamot, Kvinesdal 004 Andrea Johnsdatter k ug b søster Husgjernings- og Fjotland n s Jordbruksarb. 005 Jette Maria Johnsdatter k ug b søster Husgjernings- og Fjotland n s Jordbruksarb. 006 Torborg Olsdatter k g mt Husgjernings- og Fjotland n s Jordbruksarb. Sedvanleg bustad: Veggeland, Fjotland Veggeland Limoen Bernt Aanensen m g b Jordbruksarbeider Lyngdal n s Arbeidsledig: l 002 Sigri Markusdatter k g f Dagarbeide Fjotland n s E: Slutt på tellingskreds 1 Sannsynleg opphaldstad: Liknes Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 91 (kvinner: 44, menn: 47) Bustader i kretsen: 19 Krets: 002 Eiesland Prestegjeld: Fjotland Herred/by: Fjotland Eiesland Fosdal 33 2, 3, Torkild E. Fosdal m g b hf gaardbruker Sirdalen n s Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1889 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: Jernbanearbeide 002 Hanne Sofie Fosdal k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Anne Gurine Fosdal k ug b d gaardarbeiderske Fjotland n s 004 Anna Seland k ug b fl Fattigunderstøttet Fjotland n s Sjukdom: b Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Eiesland Mygland Andreas A. Mygland m g f hf gaardbruger, emisær Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Spind herred 002 Serena Mygland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Maria A. Mygland k ug b d gaardarbeiderske Fjotland n s 004 Juliane A. Mygland k ug b d gaardarbeiderske Fjotland n s 005 Peder A. Mygland m ug b s gaardarbeider Fjotland n s 006 Peder T. Stakkeland m ug b el folkeskoleelev fors Fjotland n s Daglønsarb. fors. Daglønsarb. E: Tilført med rød penn Eiesland Mygland Knut T. Mygland m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Ingeborg Mygland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Solveig Mygland k ug b d datter Fjotland n s 004 Serena O. Eftestøl k e b hm føderaadsenke Fjotland n s Eiesland Mygland Tron G. Mygland m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Anne Sofia Mygland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Martin T. Mygland m ug b s gaardsarbeider Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeide Eiesland Mygland Tore A. Mygland m g b hf gaardbruger og snedker Fjotland n s 002 Severine Mygland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Torvald T. Mygland m ug b s gaardsarbeider Fjotland n s 004 Arne T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s 005 Andreas T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s 006 Anton T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s 007 Sigurd T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s Eiesland Mygland T. A. Knudsen m g b hf gaardbruger og Fjotland n s landhandler 002 Gunhild Mygland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Teodor T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s 004 Netta T. Mygland k ug b d datter Fjotland n s 005 Tore T. Mygland m ug b s søn Fjotland n s 006 Alma T. Mygland k ug b d datter Fjotland n s 007 Selma T. Mygland k ug b d datter Fjotland n s 008 Joren Lindeland k ug b tj hus- og fjøsstel Fjotland n s 009 Søren Bryggesaa m ug f tj gaardsarbeide Eiken n s Sannsynleg opphaldstad: Lillemon i Liknes Eiesland Vordal Ole O. Eiesland m g b hf gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Jernbanearbeide 002 Gunvor Tollefsdatter k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Juliane Vordal k ug b d datter Fjotland n s Folketeljinga Eiesland Vordal Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1036 Fjotland 001 Lars Nilssen m g b hf gaardbruger og skomager Fjotland n s 002 Gunhild Vordal k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Maria Veggeland k e b el lever av sine midler (lidt spinding og strikning) Fjotland n s Eiesland Vordal Tobias Torgrimsen m g b hf gaardbruger og Fjotland n s tømmermand 002 Siri Vordal k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Lars Andreas Vordal m ug b s gaardsarbeider Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: Skogarbeide Eiesland Vordal 36 4, Tobias Eftestøl m g f hf Lærer og gaardbruger Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Lindefjeld i Fjotland 002 Katrine Eftestøl k g b hm gaardbrugerkone Nes pr. n s Fl.fjord 003 Inga Eftestøl k ug b d gaardsarbeiderske og Nes pr. n s strikkerske Fl.fjord 004 Bjarne Eftestøl m ug f s gaardbruger Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Eftestøl i Fjotland 005 Ludvig Eftestøl m ug b s gaardsarbeider Fjotland n s 006 Alfred Eftestøl m ug b s søn Fjotland n s 007 Tora Eftestøl k ug b d datter Fjotland n s Eiesland Spillebrok Andreas Berntsen m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Lise Tomine Spellebrok k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Sigbjørn Spillebrok m ug b s lensmand Fjotland n s 004 Anne Sofia Mygland k ug b tj tjenestepige (hus- og fjøsstel) Fjotland n s Eiesland Eiesland Hans P. Eiesland m g b hf gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Wisconcin Stilling i Amerika: Farmerarbeide 002 Anna A. Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Peder A. Eiesland m e b fl gaardarbeider Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Wisconcin Stilling i Amerika: Farmerarbeide 004 Juliane H. Eiesland k ug b d datter Fjotland n s 005 Peder H. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s 006 Andreas H. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s 007 Torborg H. Eiesland k ug b d datter Fjotland n s Eiesland Eiesland Tollak N. Eiesland m g f hf Lærer (folkeskolen) Fjotland n s gaardbruger Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Netta Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Nils T. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s Eiesland Eiesland Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Jakob E. Gunnufsen m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Gunhild Idea?? Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Ane P. Solhom k ug b tj tjenestepige Fjotland n s Eiesland Eiesland Ole Olsen Eiesland m g b hf gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Snedkerarbeide 002 Marta Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Heskestadn s 003 Oskar O. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s 004 Ingrid Eiesland* k ug b d datter Fjotland n s 005 Rakel Eiesland* k ug b d datter Fjotland n s 006 Ingeborg T. Solisli k ug b tj husstel Fjotland n s Eiesland Eiesland 38 6 %2% Nils T. Eiesland m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Maria B. Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Bernt N. Eiesland m ug b s sersjant, bankas. og Fjotland n s gaardarb. 004 Bertine N. Eiesland k ug b d gaardarbeiderske Fjotland n s Eiesland Eiesland Gunnuf Eiesland m g b hf folkeskolelærer, Fjotland n s gaardbruger 002 Marken Gurine Eiesland k g b hm gaardbrugerkone Drangedaln s 003 Jakob G. Eiesland m ug b s gaardarbeider Fjotland n s 004 Gunhild G. Eiesland k ug b d datter Fjotland n s 005 Tor G. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s 006 Sigurd G. Eiesland m ug b s søn Fjotland n s 007 Margit G. Eiesland k ug b d datter Fjotland n s 008 Ole L. Haddeland m g mt b Gaardbruger og Fjotland n s tømmermand Sedvanleg bustad: Haddeland i Fjotland Eiesland Aasen indre 39 1, Ole Aasen m g b hf gaardbruger, murer Fjotland n s 002 Netta Aasen k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Johan O. Aasen m ug b s gaardsarbeider Fjotland n s 004 Anna Aasen k ug b d gaardarbeiderske Fjotland n s Eiesland Aasen ytre Anders K. Alvsen m g b hf gaardbruger Fjotland n s 002 Ane A. Aasen k g b hm gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Anders A. Aasen m ug b s gaardarbeider Fjotland n s E: Slutt på tellingskreds 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 88 (kvinner: 47, menn: 41) Bustader i kretsen: 17 Krets: 003 Fjotland Prestegjeld: Fjotland Herred/by: Fjotland Folketeljinga Fjotland Aasmoen 34 2, Peder Kristian Alvsen m g b hf Kirkesanger Skolelærer Fjotland n s 002 Juliane Olsdatter k g b hm husstel Fjotland n s 003 Jorgen Pedersen m ug b s Landhandler Fjotland n s 004 Lars Pedersen m ug b s Gaardsarbeide Fjotland n s 005 Anna Pedersdatter k ug b d Fjotland n s 006 Andreas Pedersen m ug b s Fjotland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1036 Fjotland 007 Olav Pedersen m ug b s Fjotland n s 008 Guvor Pedersdatter k ug b d Fjotland n s Fjotland Aasemoen Tønnes Sigbjørnsen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Anna Sørensdatter k g b hm Gaardmandskone Bjellandsn s sogn 003 Søren Tønnesen m ug b s Fjotland n s 004 Sigurd Tønnesen m ug b s Fjotland n s 005 Marte Sørensdatter k ug b tj Tjenestepige Bjellandsn s sogn Fjotland Fjotland Rasmus Høyland m g b hf Sogneprest Stord n s 002 Elisabeth Høyland k g b hm husstel Kristianian s 003 Olav Høyland m ug b s Bergen n s 004 Ingeborg Høyland k ug b d Bergen n s 005 Hilda Høyland k ug b d Bergen n s 006 Helga Høyland k ug b d Fjotland n s 007 Kaare Høyland m ug b s Fjotland n s 008 Siri Røynebo k ug b tj fjøsstel Fjotland n s 009 Anna Omland k ug b tj husstel Fjotland n s 010 Jakob Egeland m ug b tj gaardsarbeide Fjotland n s Fjotland Birkelid Tor Olsen m g b hf gaardsbrug Fjotland n s 002 Torborg Torkeldsdatter k g b hm husstel Fjotland n s 003 Ingeri Torsdatter k ug b d er ude i tjeneste om Fjotland n s sommeren Arbeidsledig: l 004 Torborg Torsdatter k ug b d er ude i tjeneste om Fjotland n s sommeren Arbeidsledig: l 005 Anne Tonetta Torsdatter k ug b d er ude i tjeneste om Fjotland n s sommeren Arbeidsledig: l Fjotland Fjotland 33 10, 12, Torjei Olsen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Broklin Stilling i Amerika: Bygningsformand 002 Minni Olsen* k g b hm husstel Sverige n s 003 Olav Torjeisen m ug b s Fjotland n s 004 Georg Torjeisen m ug b s Fjotland n s 005 Siri Ommundsdatter k ug b el syerske Fjotland n s Fjotland Viken Gabriel Tronsen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Gunild Bergitta k g b hm husstel Fjotland n s Abrahamdatter 003 Tore Gabrielsen m ug b s Fjotland n s 004 Anne Sofia Gabrilsdatter k ug b d Fjotland n s 005 Ingeborg Gabrielsdatter k ug b d Fjotland n s 006 Anna Gabrielsdatter k ug b d Fjotland n s 007 Anne Lovisa Kolbentsdatter k ug b tj Tjenestepige Fjotland n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Fjotland Viken Elen Sofia!! k e b hm Dagarbeider Fjotland n s 002 Olav Johnsen m ug b s Grubearbeider Fjotland n s 003 John Johnsen m ug b s Fjotland n s 004 Andreas Sanne m g b hf gaardbr. - bager Vadsø n s 005 Ane Oline Hendriksdatter k g b hm gaarmandskone Fjotland n s Fjotland Fjotland Inger Maria Olsdatter k g b hm husstel md. dagarb Fjotland n s md. dagarb. E: Tilført med rød penn 002 Martine Olsdatter k g b el hm husstel manden dagarb Fjotland n s manden dagarb. E: Tilført med rød penn 003 Ingeborg Toresdatter k ug b d Fjotland n s Fjotland Sjøneskarhommen Olav m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Joren Børelsdatter k g b hm husstel Fjotland n s Fjotland Solhom 33 13, Peder Kristian P. Solhom m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Astrid E. Solhom k g b hm Gaardmandskone Froland n s 003 Peder Elias P. Solhom m ug b s Grubearbeider Fjotland n s 004 Emil P. Solhom m ug b s gaardsarbeide Fjotland n s 005 Johan P. Solhom m ug b s gaardsarbeide Fjotland n s 006 Anna P. Solhom k ug b d Fjotland n s 007 Ingeborg P. Solhom k ug b d Fjotland n s 008 Jette Marie I. Spikkeland k ug b el gaardsarbeide og husstel Fjotland n s Fjotland Noraas 34 4, 5, 6, Anne Tonetta Tolaksdatter k e b hm kreaturstel Fjotland n s 002 Tollak Olsen m ug b s Gaardbruger Fjotland n s 003 Johannes Olsen m ug b s Gaardbruger Fjotland n s 004 Ane Olsdatter k b d strikke og syerske Fjotland n s 005 Ingeborg Olsdatter k ug b d gaards og husstel Fjotland n s 006 Maria Olsdatter k ug b d Fjotland n s Fjotland Daland Jakob Berntsen m g b hf Gaardbruger Liknæs n s sogn 002 Inger Gurine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Bernt Johan Jakobsen m ug b s Fjotland n s 004 Inger Maria Jakobsdatter k ug b d Fjotland n s 005 Oline Jakobsdatter k ug b d Fjotland n s 006 Bertine Jakobsdatter k ug b d Fjotland n s Fjotland Eftestøl Tollei Torgrinsen m g b hf Follougsmand Fjotland n s 002 Maria Guttormdatter k g b hm Follougskone Fjotland n s 003 Mari Tolleisdatter k ug b d Tjenestepige Fjotland n s Fjotland Eftestøl 25 2, Guttorm Tollefsen m g b hf Gaardbruger sniker og Fjotland n s Tømmermand 002 Andrea Andreasen k g b hm Gaardm.kone Fjotland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1036 Fjotland 003 Andreas Guttormsen m ug b Fjotland n s 004 Torleiv Guttormsen m ug b Fjotland n s 005 Martin Arne Guttormsen m ug b Fjotland n s 006 Ane Ingvaldsdatter k ug b tj Tenestepige Fjotland n s 007 Berent Johansen m ug b el Snikker Fjotland n s Fjotland Mjovand Peder Hansen m e b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Hans Pedersen m ug b s sjømand Fjotland n s Arbeidsledig: l Fjotland Rusteli 7 5, Tønnes Johannesen m g b hf Gaardbruger Gyland n s sogn 002 Berte Andersdatter k g b hm husstel Fjotland n s Fjotland Eftestøl Gunvor Pedersdatter k e b hm Gaardsarbeide Fjotland n s 002 Martin Torstensen m ug b s Gaardsarbeide Fjotland n s 003 Karen Tonetta Torstensdatter k ug b d Gaardsarbeide Fjotland n s 004 Peer Jakobsen m ug mt b arbeider Fjotland n s E: Slutt på tellingskreds 3 Sedvanleg bustad: Tællingskreds 8 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 74 (kvinner: 40, menn: 34) Bustader i kretsen: 16 Krets: 004 Harbak Prestegjeld: Fjotland Herred/by: Fjotland Harbak Røiland Tobias L. Røiland m g f hf Gaardbruger Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Netland 002 Karin Guria Røiland k g b hm Gaardmandskone Sirdal n s 003 Karoline Røiland k ug b d husstel Fjotland n s Harbak Røiland Jakob O. Røiland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Bygningsmand 002 Anne Sofie O. Røiland k g b hm Gaardmandskone Fjotland n s 003 Olav J. Røiland m ug b s Fjotland n s 004 Joren J. Røiland k ug b d Fjotland n s 005 Inger Tobine J. Røiland k ug b d Fjotland n s 006 Oline J. Røiland k ug b d Fjotland n s 007 Trine J. Røiland k ug b d Fjotland n s 008 Inger Sofie J. Røiland k ug b d Fjotland n s 009 Oskar J. Røiland m ug b s Fjotland n s 010 Anna P. Lindeland k ug mt b tjenestpige Fjotland n s Sedvanleg bustad: Lindeland Harbak Røiland Jakob T. Røiland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Anna H. Røiland k g b hm husstel Fjotland n s 003 Inge Marie J. Røiland k e b d tjener (budeie) Fjotland n s %ug % Arbeidsledig: l 004 Johanes J. Røiland m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 005 Ingeri J. Røiland k ug b d Fjotland n s 006 Anne Tonnette J. Røiland k ug b d Fjotland n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 007 Jakob J. Røiland m ug b s Fjotland n s Harbak Førlandsaas Olav O. Førlandsaas m e b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Olav O. Førlandsaas m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 003 Tønnes Andreas O. m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s Førlandsaas 004 Thorval O. Førlandsaas m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 005 Torborg R. Førlandsaas k e b el Gaardsarbeider Øislebø n s Harbak Førlandsaas Tønnes Andreas T. Førlandsås m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Ane Tobine J. Førlandsaas k g b hm husstel Fjotland n s 003 Anna T. Førlandsaas k ug b d husstel Fjotland n s 004 Gesine T. Førlandsaas k ug b d Fjotland n s 005 Tosten T. Førlandsaas m ug b s Fjotland n s Harbak Førlandsaas Peder P. Førlandsaas m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Ingeborg T. Førlandsaas k g b hm husstel Fjotland n s 003 Peder Andreas Førlandsaas m ug b s gaardsarbeide Fjotland n s Harbak Lien Bernt Andreas Ø. Lien m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Tøri O. Lien k g b hm husstel Fjotland n s 003 Øiuf Tobias B. Lien m ug b s Fjotland n s 004 Olav B. Lien m ug b s Fjotland n s 005 Øiuf Tobias B. Lien m g b fl Føderaadsmand Fjotland n s 006 Berte Gurine G. Lien k g b fl Føderaadskone Fjotland n s Harbak Lien Gutorm Ø. Lien m e b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Ingeborg G. Lien k b Fjotland n s 003 Ingeborg H. Kvinlaug k ug mt tj tj Fjotland n s Sedvanleg bustad: Kvinlaug Harbak Egeland Ole Nilsen Egeland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Inger Tobine Egeland k g b hm husstel Fjotland n s Harbak Egeland Ole Gabriel O. Egeland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Raghild A. Egeland k g b hm husstel Fjotland n s 003 Andreas O. Egeland m ug b s Gaardbruger Fjotland n s 004 Anna O. Egeland k ug b d husstel og gaardsarb Fjotland n s Harbak Egeland 31 4, Stener T. Egeland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Lise Tobine Egeland k g b hm husstel Fjotland n s 003 Tønnes Andreas S. Egeland m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 004 Anne Malene S. Egeland k ug b d husstel og gaardsarb Fjotland n s 005 Ole Tostensen Egeland m e b fl fattiglem Fjotland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1036 Fjotland Harbak Egeland Tobias T. Egeland m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Gurine Egeland k g b hm husstel Fjotland n s 003 Anna T. Egeland k ug b d Fjotland n s 004 Trine Sofie T. Egeland k ug b d Fjotland n s Harbak Røinebo 32 1, 2, Tosten J. Røinebo m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Anne Martine H. Røinebo k g b hm husstel Fjotland n s 003 Anna T. Røinebo k ug b d Fjotland n s 004 Rakel T. Røinebo k ug b d Fjotland n s 005 Jenny T. Røinebo k ug b d Fjotland n s 006 Hanna T. Røinebo k ug b d Fjotland n s 007 Amanda T. Røinebo k ug b d Fjotland n s Harbak Røinebo Lars Aa. Røinebo m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Søverine O. Røinebo k g b hm husstel Fjotland n s 003 Johan L. Røinebo m ug b s Fjotland n s Harbak Harbak Tønnes T. Harbak m e b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Gunvor M. Lindeland k ug mt el Tjenestepige Sirdal n s Sedvanleg bustad: Lindeland Harbak Harbak 29 1, Martin Johan O. Harbak m e b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Ole M. Harbak m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 003 Tobias M. Harbak m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 004 Gunvor T. Harbak k e b fl husstel Fjotland n s 005 Kristine M. Harbak k ug b d Fjotland n s 1899 E: Tilført med rød penn. Slutt på tellingkreds 4 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 154 (kvinner: 73, menn: 81) Bustader i kretsen: 21 Krets: 005 Helle Prestegjeld: Fjotland Herred/by: Fjotland Helle Narvestad 1 1, Sven Jørgensen m g b hf Gaardbruger Fjotland n s 002 Karine Matiasdatter k g b hm Gaardbrugerkone Fjotland n s 003 Jørgen Svensen m ug b s Gaardsarbeider Fjotland n s 004 Ingeborg Svensdatter k ug b d Gaardsarbeiderske Fjotland n s 005 Anna Svensdatter k ug b d datter Fjotland n s 006 Martin Svensen m ug b s søn Fjotland n s 007 Tore Svensen m ug b s søn Fjotland n s 008 Syvert Svensen m ug b s søn Fjotland n s 009 Peder Johan Svensen m ug b s søn Fjotland n s 010 Anna Knudsdatter k e b hm Gaardbrugerenke Kvinnesdal n s %g % 011 Knut Toresen Narvestad m ug b s Gaardbrugsarbeider Fjotland n s Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Fjotland Siste bustad i Amerika: Fergus Falls Stilling i Amerika: Farmarbeider 012 Alfred Toresen Narvestad m ug b s søn Fjotland n s Helle Narvestad Jette Maria Jakobsdatter k e b hm Gaardmandsenke Kvinnesdal n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1044 Gyland, Bakke prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1044 Gyland, Bakke prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1044 Gyland, Bakke prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1038 Fede, Kvinesdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1038 Fede, Kvinesdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1038 Fede, Kvinesdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer