Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 97

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1522 Hjørundfjord Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 74 (kvinner: 39, menn: 35) Bustader i kretsen: 11 Krets: 001 Trandal Prestegjeld: Hjørundfjord Herred/by: Hjørundfjord Trandal Næss (gaard) (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ivar Larsen m g b hf Gaarbruger Hjørundfjord n s 002 Marie Mikalsdatter k g b hm Gaarbrugerkone Haram n s 003 Lars Ivarsen m ug b s Fangstmand Hjørundfjord n s 004 Mikkel Ivarsen m ug f s Fangstmand og fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Edvard Ivarsen m ug b s Fangstmand Hjørundfjord n s Arbeidsledig: l 006 Marta Johansdatter k ug b d datter Haram n s 007 Anna Otenæs k ug b d datter Hjørundfjord n s Trandal Næss (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Randi Johnsdatter k e b hm garbrugerkone Hjørundfjord n s 002 Ole Siversen m ug b s snedkerlærling Hjørundfjord n s Trandal Trandal Ytre (7 m, 9 k) 15 (6 m, 9 k) Sivert Jetmundsen m g b hf gaarbruger og Fabrikeier Hjørundfjord n s 002 Marta Hansdatter k g b hm gaarbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Jetmund Sivertsen m ug b s søn Hjørundfjord n s 004 Karoline Sivertsdatter k ug b d Tjenestepige Hjørundfjord n s 005 Soffie Sivertsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 006 Anna Sivertsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 007 Susanne Sivertsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 008 Hans Sivertsen m ug b s søn Hjørundfjord n s 009 Olav Sivertsen m ug b s søn Hjørundfjord n s 010 Jenny Sivertsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 011 Inga Sivertsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 012 Andreas Hansen m ug b fl Bror og svigerbror Hjørundfjord n s Sjukdom: s 013 Hans Andersen m g b hf Føderaadsmand Hjørundfjord n s Merknad: Føderaadshus 014 Sevrine Jensdatter k g b hm Føderaadskone Hjørundfjord n s 015 Kanutte Hansdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 016 Ole J. Frøland m g mt el gaardbruger og smed Hjørundfjord n s Frøland Sedvanleg bustad: Frøland Trandal Trandal Ytre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Hansen m g b hf Gårbruger Hjørundfjord n s 002 Elen Johannesdatter k g b hm gårbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Signe Pedersdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 004 Hans Pedersen m ug b s søn Hjørundfjord n s 005 Anna Torgersdatter k ug b tj Tjenestepige Hjørundfjord n s Trandal Trandal Ytre 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Erik O. Rønning m g b hf Husmand Hjørundfjord n s 002 Johanne B. Rønning k g b hm Føderaadskone Hjørundfjord n s 003 Edvard E. Bjørdal m ug b el Spinderimester Ørsten n s 004 Johanne E. Bjørdal k ug b el Fabrikarbeiderske Ørsten n s 005 Berte Ivarsdatter Maude k ug b el Fabrikarbeiderske Hjørundfjord n s 006 Kanutte O. Løvik k ug b el Fabrikarbeiderske Volden n s Folketeljinga Trandal Trandal midtre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Endresen m g b hf Gaarbruger Hjørundfjord n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1522 Hjørundfjord 002 Anne Sørnsdatter k g b hm gaarbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Ole Olsen m ug f s Fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N. 004 Elisa Olsdatter k ug b d Tjenestepige Hjørundfjord n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Hjørundfjord Siste bustad i Amerika: Davson Minnesota Stilling i Amerika: Tjenestepige Merknad: Trandal Trandal midtre (gaard) (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Edvard Olsen m g b hf Gaarbruger Hjørundfjord n s 002 Pauline Thoresdatter k g b hm gaarbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Olav Edvardsen m ug b s søn Hjørundfjord n s 004 Soffie Jakobsdatter k ug b tj Tjenestepige Hjørundfjord n s 005 K. Sæfland m g mt el Folkeskolelærer Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Bjærke Trandal Trandal Indre (gaard) (3 m, 4 k) (4 m, 5 k) 001 Johan Vatne m g b hf gaarbruger og Ørsten n s spinderibestyrer 002 Marta Olsdatter k g b hm gaarbrugerkone Volden n 003 Astrid Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Jacob Johansen m ug b s søn Ørsten n s 005 Alma Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Ola Johansen m ug b s søn Ørsten n s 007 Sønøve Olsdatter Hjelle k ug b tj Tjenestejente Volden n 008 Kristian Berntsen m g f hf Føderaadsmand Hjørundfjord n s Merknad: Føderaadshus Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 009 Anne Pedersdatter k g f hm Føderaadskone Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Trandal Rønning (gaard) (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Jens O. Rønning m g b hf Gaarbruger Hjørundfjord n s 002 Johanne Knutsdatter k g b hm gaardbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Thea Jensdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 004 Ole Jensen m ug b s søn Hjørundfjord n s 005 Ragna Jensdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 006 Anna Jensdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 007 Knut Jensen m ug b s søn Hjørundfjord n s 008 Kanutte Jensdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 009 Johan Jensen m ug b s søn Hjørundfjord n s Trandal Rønning (plads) (3 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Peder Olsen m g b hf pladsemand Hjørundfjord n s 002 Eline Eliasdatter k g b hm pladsemandskone Hjørundfjord n s 003 Ivar Pedersen m ug f s Fangstmand og Fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Ole Pedersen m g f s Fangstmand og Fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Berte Thoresdatter k g b svigerdatter Kone Hjørundfjord n s 006!! Olsen* m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Udøbt (barn) gut 007 Oline Rekdal k g f d skræderkone Hjørundfjord n s Side 12 Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Aalesund Siste bustad i Amerika: Los Angelis Calf. Stilling i Amerika: Skræddermadam Merknad: 008 Edward Rekdal m ug b s søn Hjørundfjord s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stilling i Amerika: søn Digitalarkivet - Arkivverket

13 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: Merknad: Trandal Rønningsvik (plads) (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Knut Olsen m g f hf pladsemand Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Hareide sogn (Brandal) 002 Ivrine Olsdatter k g b hm pladsemandskone Hjørundfjord n s 003 Synøve Knutsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 173 (kvinner: 96, menn: 77) Bustader i kretsen: 28 Krets: 002 Urke Prestegjeld: Hjørundfjord Herred/by: Hjørundfjord Urke Leknæs (4 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Ola J. Leknæs m g b hf gaarbruker Hjørundfjord n s 002 Johanne J. Leknæs k g b hm gaarbrukerkone Borgund n s Søndmør 003 Johan O. Leknæs m ug b s jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Maria O. Leknæs k ug b d jordbruksarb kreaturstel Hjørundfjord n s 005 Anna O. Leknæs k ug b d Hjørundfjord n s 006 Knut K. Rønning m g f hf jordbrugsarbeide fiskeri Hjørundfjord n s Merknad: Knut K. Rønning sen. Sannsynleg opphaldstad:!! 007 Ingeborg B. Rønning k g b hm jordbrugsarbeider Hjørundfjord n s fiskerkone 008 Knut K. Rønning m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Knut K. Rønning jnr. 009 Bernt K. Rønning m ug b s Hjørundfjord n s 010 Inga K. Rønning k ug b d Hjørundfjord n s 011 Karolina K. Rønning k ug b d Hjørundfjord n s Urke Leknæs (Rysten) (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Jens K. Leknæs m g b hf Pladsemand Hjørundfjord n s 002 Elisa O. Leknæs k g b hm Pladsemandskone Hjørundfjord n s 003 Berta J. Leknæs k ug b d Hjørundfjord n s 004 Johanne J. Leknæs k ug b d Hjørundfjord n s 005 Jakobia O. Leknæs k ug b tj jordbrugsarb kreaturstel Hjørundfjord n s Urke Urke (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Rasmus B. Urke m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Olina E. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Marta R. Urke k ug b d jordbruksarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 004 Johan R. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 005 Knut R. Urke m ug b s Hjørundfjord n 006 Marte B. Urke k ug b el Lever af lidt opsparet Hjørundfjord n formue Urke Urke (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Jens Larsen Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Laura A. Larsen Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Anna J. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 004 Lars J. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 005 Arthur J. Urke m ug b s Hjørundfjord n 006 Ingeborg K. Norangshol k ug b tj jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n kreaturstel Folketeljinga Urke Urke (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Knut K. Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 s s s s

14 1522 Hjørundfjord 002 Berta O. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Borghild K. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 004 Karl K. Urke m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Karl K. Urke jnr. 005 Jenny K. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 006 Olav K. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 007 Jens K. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 008 Borghild K. Øren k ug b tj jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 009 Karl K. Urke m e b kaarmand kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: Karl K. Urke sen. %Føderaadshuset% Urke Urke (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Johan S. Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Karn N. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Syver J. Urke m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Syver J. Urke jnr. 004 Nelly J. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 005 Johanne J. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 006 Nils J. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 007 Egil J. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 008 Anna J. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 009 Sivert J. Urke m g b hf Kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: Sivert J. Urke sen. %Føderaadshuset% 010 Anna Maria N. Urke k g b hm Kaarkone Hjørundfjord n s 011 Anna S. Urke k ug b fl tjenestepike Hjørundfjord n s Urke Urke (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Karolus P. Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Kristianne Ø. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Olina K. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 004 Paul O. Urke m g b hf Kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: %Føderaadshuset% 005 Olina J. Urke k g b hm Kaarkone Hjørundfjord n s Urke Urke (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Knut Hansen Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Olina Østensdatter Urke k g b hm gaardbrugerkone Hjørundfjord n s 003 Hans Knutsen Urke m ug b s jordbrugsarbeide Hjørundfjord n s 004 Anne O. Urke k e b Kaarkone Hjørundfjord n s Urke Urke (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Fredrik O. F. Urke m g b hf Gaardbruker & Postaapner Hjørundfjord n s 002 Marta R. Urke k g b hm gaardbrukerkone Borgund, n s Søndmøre 003 Berta F. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 004 Fredr. F. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 005 Rakel F. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 006 Olina F. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 007 Bjarne F. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 008 Ola F. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 009 Hjørdis F. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 010 Berta S. Urke k e b Kaarkone Hjørundfjord n s Merknad: %Føderaadshuset% Urke Urke - Brauten (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Olina K. Urke k e b hm husmandskone Hjørundfjord n s Urke Urke - Torstennæs (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Ivar L. Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Berta K. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Knut I. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 004 Lars I. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 005 Hilmar I. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 006 Alfred I. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 007 Konrad I. Urke m ug b s Hjørundfjord n s Urke Urke - Torstennæs 11 2, 4 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: parsel 001 Fredrik A. Urke m g b hf husmand, hjemmefiskeri Hjørundfjord n s 002 Kristianne K. Urke k g b hm husmandskone Hjørundfjord n s Urke Urke (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Jens Hansen Urke m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Ragnhild I. Urke k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Hans Jensen Urke m ug b s jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Ingvald Jensen Urke m ug b s Hjørundfjord n s Urke Klokk (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ingeborg K. Klokk k e b hm gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Elen J. Klokk k ug b tj jordbrugsarbeide, søm Hjørundfjord n s 003 Marta J. Klokk k ug b tj jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 004 Bjarne J. Klokk m ug b tj jordbrugsarbeide Hjørundfjord n s 005 Inga J. Klokk k ug b tj jordbrugsarbeide Hjørundfjord n s 006 Ingeborg O. Klokk k ug b fl Kaar (føderaad) Hjørundfjord n s 007 Olav J. Klokk m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 008 Randi N. Klokk k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s Urke Håndlykken (5 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Matias B. Haandlykken m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Ragna J. Haandlykken k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Karolina M. Haandlykken k ug b d Hjørundfjord n s 004 Inga M. Haandlykken k ug b d Hjørundfjord n s 005 Bernt M. Haandlykken m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Bernt M. Haandlykken jnr. 006 Randina J. Hustadnæs k ug b tj jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 007 Bernt M. Haandlykken m g b Kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: Bernt M. Haandlykken sen. 008 Karolina H. Haandlykken k g b Kaarkone Hjørundfjord n s 009 Johan K. Rønning m g f fl Fiskeri Ishavsfangst Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 010 Anna B. Rønning k g b fl Fiskerkone Hjørundfjord n s 011 Knut J. Rønning m ug b s Hjørundfjord n s 012 R. A. K. Sundnæs m ug b el lærer i folkeskolen Hjørundfjord n s Folketeljinga Urke Haandlykken (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Fredrik J. Haandlykken m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Karn O. Haandlykken k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Jon F. Haandlykken m ug b s Hjørundfjord n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1522 Hjørundfjord 004 Ola F. Haandlykken m ug b s Hjørundfjord n s 005 Sigurd F. Haandlykken m ug b s Hjørundfjord n s 006 Jon O. Haandlykken m g b Kaarmand Hjørundfjord n s 007 Olina A. Haandlykken k g b Kaarkone Hjørundfjord n s 008 Margrethe Nordang k e b Kaarkone Hjørundfjord n s Urke Haandlykken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ingebrigt B. Haandlykken m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Anna K. Håndlykken k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Berta I. Haandlykken k ug b d jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 004 Bernt I. Haandlykken m Hjørundfjord n s Merknad: Overstreka Urke Urkegjære (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 John O. Urkegjære m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Randi F. Urkegjære k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Karolina J. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 004 Ole J. Urkegjære m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Ole J. Urkegjære jnr. 005 Berta J. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 006 Fredrik J. Urkegjære m ug b s Hjørundfjord n s 007 Anna J. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 008 Ole J. Urkegjære m g b Kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: Ole J. Urkegjære sen. 009 Karolina T. Urkegjære k g b Kaarkone Hjørundfjord n s Urke Urkegjære (3 m, 8 k) 11 (3 m, 8 k) Elling N. Urkegjære m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Kanutte O. Urkegjære k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Nils E. Urkegjære m ug b s Hjørundfjord n s Merknad: Nils E. Urkegjære jnr. 004 Jenny E. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 005 Laura E. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 006 Olga E. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 007 Johanne E. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 008 Anna E. Urkegjære k ug b d Hjørundfjord n s 009 Petra O. Leknæs k ug b tj jordbrugsarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 010 Nils E. Urkegjære m g b hf kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: Nils E. Urkegjære sen. 011 Laurentze J. Urkegjære k g b hm kaarkone Hjørundfjord n s Urke Maude (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Bernt K. Kvistad m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Ingeborg Henriksdatter k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Olina J. Maude k e b kaarkone Hjørundfjord n s Merknad: %Føderaadshuset 1% 004 Anna H. Maude k e b kaarkone Hjørundfjord n s Merknad: %Føderaadshuset 2% 005 Johan K. Maude m ug b s Hjørundfjord n s 006 Elen K. Maude k ug b d Hjørundfjord n s 007 Kanutte K. Maude k ug b d Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Urke Maude (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Ivar H. Maude m g b hf gaarbruker Hjørundfjord n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Maria F. Maude k g b hm gaarbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Andreas I. Maude m ug b s jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Rut Margit I. Maude k ug b d jordbruksarbeide, Hjørundfjord n s kreaturstel 005 Ingeborg I. Maude k ug b d Hjørundfjord n s 006 Fredrikke I. Maude k ug b d Hjørundfjord n s Urke Stennæs (3 m, 5 k) (4 m, 6 k) 001 Edvard P. Stennæs m g f hf gaardbruker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Langevog i Borgund 002 Jakobine N. Stennæs k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Berta E. Stennæs k ug f d jordbruksarbeide Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Øie Hjørundfjord 004 Nils E. Stennæs m ug b s jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 005 Steffine E. Stennæs k ug b d jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 006 Martina E. Stennæs k ug b d Hjørundfjord n s 007 Johan E. Stennæs m ug b s Hjørundfjord n s 008 Edvarda E. Stennæs k ug b d Hjørundfjord n s 009 Petter E. Stennæs m g b Kaarmand Hjørundfjord n s Merknad: %Føderaadshuset% 010 Brit O. Stennæs k g b Kaarkone Hjørundfjord n s Urke Stennæs (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Knut B. Stennæs m g b hf gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Ingeborg B. Stennæs k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Adina K. Stennæs k ug b d jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Thora K. Stennæs k ug b d jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 005 Laurits K. Maude m ug b tj jordbruksarbeide Hjørundfjord n s Urke Urke (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Olaus E. Urke m g b hf husmand og dagarbeider Hjørundfjord n s 002 Berta H. Urke k g b hm husmandskone Hjørundfjord n s 003 Hans O. Urke m ug f fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Sildefiske ved Kr.sund N Urke Urke - Udsigten (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Larssen Mo m g b hf jordbrugsarbeide, fisker Hjørundfjord n s 002 Olivia H. Mo k g b hm arbeiderkone Hjørundfjord n s 003 Anna J. Mo k ug b d Hjørundfjord n s 004 Ole Br. Urke m g b el Fhv. lærer med vartpenge Hjørundfjord n s Sjukdom: s Urke Urke (Haggarspladsen) (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Merknad: parsel 001 Karolina A. Urke k e b hm Husmandkone jordbrug Hjørundfjord n s 002 Karolina Veibust k ug b tj jordbrugsarbeide Borgund n s Urke Maude 14 1, 2 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: parsel 001 Ole J. Maude m g b hf husmand Hjørundfjord n s 002 Brit A. Maude k g b hm husmandskone Hjørundfjord n s Urke Urke Meieri 9 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Thea J. Aklestad k ug b hm meierske Hjørundfjord n s Merknad: E: Slutt på krets 2 Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1522 Hjørundfjord Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 172 (kvinner: 89, menn: 83) Bustader i kretsen: 23 Krets: 003 Nordang Prestegjeld: Hjørundfjord Herred/by: Hjørundfjord Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Øie (6 m, 8 k) 1 12 (5 m, 7 k) 001 Lars I. Øie m g b hf Gaardbruker Sunelvenn s 002 Berta A. Øie k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Borghild L. Øie k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 004 Olivia L. Øie k ug b d Syerske Sunelvenn s 005 Inga L. Øie k ug b d Husarbeide Sunelvenn s 006 Ansgar L. Øie m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 007 Lars L. Øie m ug b s Hjørundfjord n s 008 Anna L. Øie k ug b d Hjørundfjord n s 009 Karoline L. Øie k ug b d Hjørundfjord n s 010 Ole O. Urke m ug b tj Jordbruksarbeide fisker Hjørundfjord n s 011 Oline B. Øie k e b hm Kaarkone husarbeide Hjørundfjord n s 012 Johan A. Øie m ug b s Handelskar og portier Hjørundfjord n s 013 Erik Viddal m g mt b Kaarmand jordbruksarb Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Viddal Hjørundfjord 014 Ingeborg A. Haugen k ug mt el Syerske husstel Sunelvenn s Sedvanleg bustad: Haugen Sunelven Nordang Øie (5 m, 5 k) 6 (3 m, 3 k) Ole E. Øie m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s Damsk.expeditør 002 Petrine P. Øie k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Elias O. Øie m ug b s Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Laura O. Øie k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 005 Johan E. Frøland m g mt el Veiarbeider Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Riise Hjørundfjord 006 Marie T. Myrhol k ug mt fl Syerske Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Myrhol Hjørundfjord 007 Anna S. Viddal k ug mt fl Syerske Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Viddal Hjørundfjord 008 Ole S. Viddal m ug mt fl Jordbruksarbeide fisker Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Viddal Hjørundfjord 009 Elias O. Øie m g b hf Kaarmand Jordbruksarbeid Hjørundfjord n s 010 Brit E. Øie k g b hm Kaarkone husarbeid Hjørundfjord n s Nordang Øie (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Bernt S. Øie m g b hf Gaardbruker Postaapner Hjørundfjord n s 002 Olave Øie k g b hm Gaardmandskone Haram n s 003 Ingeborg B. Øie k ug b d Husgjerning Budeie Hjørundfjord n s 004 Johan B. Øie m ug f s Jordbruksarbeide fiskeri Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N. 005 Sivert B. Øie m g b hf Gaardbruker fisker Hjørundfjord n s 006 Lovise P. Øie k g b hm Gaardmandskone Husstel Søkelvenn s 007 Bernhard S. Øie m ug b s Søkelvenn s 008 Olave S. Øie k ug b d Hjørundfjord n s Nordang Øie (4 m, 6 k) 8 (3 m, 5 k) Jetmund S. Øie m g b hf Gaardbruker Bygselmand Hjørundfjord n s 002 Nella L. Øie k g b hm Gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Steffen J. Øie m ug b s Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Amanda J. Tronstad k ug b tj Budeie Sunelvenn s 005 Petra T. Sæbønes k ug mt fl Syerske Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Sæbønes Hjørundfjord 006 Andreas J. Urke m ug b el Handelsmand Hjørundfjord n s 007 Ole O. Viddal m ug mt b Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Sedvanleg bustad: Viddal Hjørundfjord 008 Randi L. Øie k e b hm Kaarkone Hjørundfjord n s 009 Brit S. Øie k ug b d Husgjerning Hjørundfjord n s 010 Hanna N. Langeland k ug b el Pensionat Jordbr.arbeide Sunelvenn s Nordang Øie 15 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karen S. Urke k e b hm Huseierske Telefonist Hjørundfjord n s (Skomagerenke) 002 Paul S. Urke m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 003 Lorentse S. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 004 Kristiane S. Urke k ug b d Hjørundfjord n s 005 Bernt O. Skylstad m g b hf Veiarbeider Trandamper Hjørundfjord n 006 Lovise S. Skylstad k g b hm Veiarbeiderkone Hjørundfjord n Husarbeid Folketeljinga Nordang Øie 15 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole A. Standal m g f hf Folkeskolelærer Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Petrine Standal k g f hm Lærerkone Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 003 Synneve E. Øiehol k ug b tj Husstel Hjørundfjord n s 004 Harald Standal m ug b fostesøn Ørsten n s 005 Berte Storsæther k ug mt b Meierske Skodje n s Sedvanleg bustad: Nordangsdalens meieri Nordang Øiehol (plads) under 15 2 (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Elling J. Øiehol m g b hf Pladsemand Gaardsarbeid Hjørundfjord n s 002 Jakobine Øiehol k g b hm Pladsemandskone Hjørundfjord n s Kreaturstel 003 Sivert E. Øiehol m ug f s Arbeider og fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N Nordang Skylstad (4 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Sivert M. Skylstad m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Berta N. Skylstad k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Matias S. Skylstad m ug b s Agronom landbr.arbeid Hjørundfjord n s 004 Steffine S. Skylstad k ug b d Budeie og husstel Hjørundfjord n s 005 Peder S. Skylstad m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 006 Edvard O. Urke m g f hf Bygningssnedker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Borgund, Søndmør 007 Pernille S. Urke k g b hm Bygningsnedkerkone Hjørundfjord n s 008 Olav E. Urke m ug b s Barn Hjørundfjord n s 009 Nils S. Skylstad m g f hf Landbr.arbeide og handel Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 010 Tommesine O. Skylstad k g b hm Husarbeid Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Skylstad (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Synneve L. Skylstad k e b hm Gaardbrukerske Hjørundfjord n s Gaardmandsenke 002 Pernille P. Skylstad k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 003 Andreas P. Skylstad m ug b s Jordbruksarbeid Hjørundfjord n s 004 Petra P. Skylstad k ug b d Husgjerning Hjørundfjord n s 005 Nils P. Skylstad m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 006 Laurits R. Urke m g b hf Bygningssnedker Hjørundfjord n s Arbeidsledig: l 007 Randi P. Urke k g b hm Bygningssned.kone Husgjerning Hjørundfjord n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19 s s

20 1522 Hjørundfjord 008 Lars L. Urke m ug b s Hjørundfjord n s 009 Leiv R. Urke m ug b s Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Skylstad (2 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Peder A. Skylstad m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Johanne N. Skylstad k g b hm Gaarmandskone Hjørundfjord n s 003 Dina P. Skylstad k ug b d Budeie og husstel Hjørundfjord n s 004 Arne P. Skylstad m ug f s Landbr.arbeid og fiskeri Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Nils P. Skylstad m ug b s Landbruksarbeid Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Skylstad (2 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ole O. Skylstad m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Karoline J. Skylstad k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Ole O. Skylstad m ug b s Agronom og Hjørundfjord n s landbr.arbeide 004 Steffine O. Skylstad k ug b d Husstel og landbr.arbeide Hjørundfjord n s 005 Synneve O. Skylstad k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 006 Peder O. Skylstad m ug f s Snedker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Hornindal 007 Johanne B. Skylstad k e b kaarkone Hjørundfjord n s Nordang Skylstad (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Bernt K. Skylstad m g b hf Gaardbruker og Hjørundfjord n s handelsmand 002 Marie J. Skylstad k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Synneve J. Skylstad k ug b d Husstel og barnepige Hjørundfjord n s 004 Rasmus J. Skylstad m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 005 Johan B. Skylstad m ug b s Barn Hjørundfjord n s 006 Knut B. Skylstad m ug b s Barn Hjørundfjord n s 007 Johanne B. Skylstad k ug b d Barn Hjørundfjord n s 008 Johannes B. Skylstad m ug b s Barn Hjørundfjord n s 009 Bernt O. Urke m ug b tj Landbruksarbeide Hjørundfjord n s 010 Synneve K. Skylstad k e b hm Kaarkone Hjørundfjord n s 011 Kristian R. Skylstad m ug b s Landbruksarbeider Hjørundfjord n s Nordang Skylstad (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Edvard B. Skylstad m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Oline S. Skylstad k g b hm Gaardmandskone, budeie Hjørundfjord n s 003 Ole E. Skylstad m ug b s Landbruksarbeid Hjørundfjord n s 004 Peder E. Skylstad m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 005 Berte E. Skylstad k ug b d Husstel Hjørundfjord n s 006 Anna E. Skylstad k ug b d barnepige Hjørundfjord n s 007 Emma E. Skylstad k ug b d Hjørundfjord n s 008 Magnhild E. Skylstad k ug b d Barn Hjørundfjord n s 009 Steffen E. Skylstad m ug b s Barn Hjørundfjord n s 010 Olav E. Skylstad m ug b s Barn Hjørundfjord n s 011 Kanutte O. Skylstad k e b hm kaarkone Hjørundfjord n s Nordang Nordangshol (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Knut L. Nordangshol m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Pernille A. Nordangshol k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Thea K. Nordangshol k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 004 Olga K. Nordangshol k ug b d Barnepige Hjørundfjord n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 005 Andreas K. Nordangshol m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 006 Lars K. Nordangshol m g b hf Gaardbr og Hjørundfjord n s Bygningssnedker 007 Olivia J. Nordangshol k g b hm Gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 008 Pernille L. Nordangshol k ug b d Hjørundfjord n s Nordang Nordang (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jakob S. Nordang m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Oline O. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s kreaturstel 003 Bernt R. Urke m ug b tj Jordbruksarbeide fiskeri Hjørundfjord n s 004 Steffen J. Nordang m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 005 Ole J. Nordang m ug b s Hjørundfjord n s 006 Inga J. Nordang k ug b d Hjørundfjord n s 007 Anna J. Nordang k ug b d Hjørundfjord n s 008 Ingeborg O. Nordang k e b hm Kaarkone Husstel Hjørundfjord n s Nordang Nordang (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Edvard O. Nordang m g b hf Gaardbruker Forpagter Hjørundfjord n s 002 Gunelie I. Nordang k g b hm Gaardbrukerkone Budeie Hjørundfjord n s 003 Hans E. Nordang m ug b s Visergut Hjørundfjord n s 004 Maghild E. Nordang k ug b d Hjørundfjord n s 005 Lorense T. Nordang k e b hm Kaarkone Husstel Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Nordang (4 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Peder L. Nordang m g b hf Gaardbruker Hestehandler Hjørundfjord n s 002 Marta P. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Lars P. Nordang m ug b s Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 004 Gurine O. Urkegjære k ug b tj Budeie Husgjerning Hjørundfjord n s 005 Karoline P. Nordang k ug b d Husgjerning barnepige Hjørundfjord n s 006 Else P. Nordang k ug b d Hjørundfjord n s 007 Karl K. Kringstad m g mt hf Veiarbeider Bolsø n s Sedvanleg bustad: Kringstad Bolsø 008 Anne B. Nordang k e b kaarkone Hjørundfjord n s 009 Andreas B. Saure m ug b tj Jordbruksarbeide fiskeri Hjørundfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Nordang (2 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Johan J. Nordang m g f hf Gaardbruker og Hjørundfjord n s handelsmand Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Randi N. Nordang k g f hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Hjørundfjord 003 Johan K. Skaar m ug b tj Landbruksarbeid Hjørundfjord n s 004 Dina I. Widdal k ug mt el Syerske Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Viddal Hjørundfjord 005 Robert J. Moe m ug b fostesøn Løipegut Hjørundfjord n s 006 Lorentse J. Nordang k e b hm Kaarkone Hjørundfjord n s Nordang Nordang (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andreas A. Nordang m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Ingeborg O. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Andreas A. Nordang m ug f s Fisker Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N. 004 Berte A. Nordang k ug b d Syerske Budeie Hjørundfjord n s 005 Ole A. Nordang m ug b s Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1522 Hjørundfjord Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordang Nordang (3 m, 5 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Samund N. Nordang m g b hf Gaardbruker Hjørundfjord n s 002 Berte L. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Ragna S. Nordang k ug b d Budeie Hjørundfjord n s 004 Rasmus S. Nordang m g b s gaardsdreng, snedker Hjørundfjord n s Arbeidsledig: l 005 Hanna A. Nordang k g b svigerdatter husholderske Gjerpen n s Arbeidsledig: l 006 Berte E. Stennes k ug mt b Syerske Hjørundfjord n s Sedvanleg bustad: Stennes Hjørundfj. 007 Nils S. Nordang m g f hf Gaardbruker fisker Hjørundfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 008 Inga O. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 009 Samund N. Nordang m ug b s Hjørundfjord n s Nordang Nordang (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole P. L. Nordang m g b hf Gaardbruker smed Hjørundfjord n s 002 Brit N. Nordang k g b hm Gaardmandskone Hjørundfjord n s 003 Ragna O. Nordang k ug b d Budeie husgjerning Hjørundfjord n s 004 Laura O. Nordang k ug b d Husgjerning Hjørundfjord n s 005 Johan M. Skrede m ug b tj Jordbruksarbeide Hjørundfjord n s 006 Nils L. Nordang m g b hf Kaarmand Hjørundfjord n s 007 Jettine J. Nordang k g b hm Kaarkone Hjørundfjord n s Nordang Øiehol (plads) under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Moses E. Skrede m g b hf Pladsemand og Jølster n s Veiarbeider 002 Jettine L. Skrede k g b hm Pladsemandskone husstel Hjørundfjord n s 003 Lars M. Skrede m ug b s Landbruksarbeid Nesset n s 004 Ragna M. Skrede k ug b d Budeie Øre n s 005 Elias M. Skrede m ug b s Visergut Stangvik n s Nordang Nordangsdalens Meieri 15 0 (0 m, 0 k) (0 m, 1 k) 001 Berte Storsæther k ug f hm Meierske Skodje n s Merknad: E: Slutt på krets 3 Sannsynleg opphaldstad: Øie Hjørundf. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 201 (kvinner: 102, menn: 99) Bustader i kretsen: 27 Krets: 004 Viddal Prestegjeld: Hjørundfjord Herred/by: Hjørundfjord Viddal Leira (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Lars Johan Knudsen m g b hf gardbrukar Hjørundfjord n s Merknad: Hovedbygningen 002 Randi Olsdatter k g b hm gardbrukkone Hjørundfjord n s 003 Knud Larssen m ug b s søn Hjørundfjord n s 004 Ole Larssen m ug b s søn Hjørundfjord n s 005 Rangvald Larssen m ug b s søn Hjørundfjord n s 006 Susanna Larsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 007 Kristianne Larsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 008 Oline Larsdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s 009 Knud Arnesen m e b hf Føderaadsmand Hjørundfjord n s Merknad: Føderaadshuset Viddal Arviken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Rasmus Jonsen m g b hf gardbrukar Hjørundfjord n s 002 Bele Jakobsdatter k g b hm gardbrukarkone Hjørundfjord n s 003 Jakobie Rasmusdatter k ug b d datter Hjørundfjord n s Sjukdom: a Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1529 Skodje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer