Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1711 Meraker Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 460 (kvinner: 232, menn: 228) Bustader i kretsen: 79 Krets: 001 Skolheim Prestegjeld: Øvre Stjørdalen Herred/by: Meraker Skolheim Hofstadmo 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Aalbu m g b hf banevogter ved jernbanen Opdal n s 002 Guru Aalbu k g b hm banevogterkone Støren n s Skolheim Lunkholmen 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kasper Larsen m g b hf baneformand ved jernbane Sørum n s 002 Hanna Larsen k g b hm baneformandskone Fosnæs n s 003 Hilda Larsen k ug b d husgjerning Vang n s Skolheim Krågstad lille vestre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peter Krogstad m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Severine Krogstad k g b hm gaardbrukerkone Skogn n s 003 Peder Krogstad m g b fl føderaadsmand Meraker n s 004 Sigrid Krogstad k g b fl kaarkone Meraker n s Skolheim Aunet (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Gudmund Aunet m ug f hf gaardbruker Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Dalemomo 3 kreds Meraker 002 Marit Aunet k ug b d sypike Meraker n s 003 Ingeborg Aunet k ug b d fjøsstel og husgjerning Meraker n s 004 Petra Johanna Reppe k ug b tj gjæter Hegre n s 005 Anne Petersdatter k e b fl husgjerning Meraker n s 006 Hemming Aunet m e b fl føderaadsmand Meraker n s Skolheim Nesholmen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Erik Lassesen m g b hf fv. folkeskolelærer Hegre n s pensionist 002 Ingeborg Lassesen k g b hm lærerkone Hegre n s 003 Lasse Lassesen m ug b s husgjerning Meraker n s Skolheim Haukbergmo (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Haukbergmo m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Mali Haukbergmo k g b hm gaardbrukerkone Hegre n s 003 Peter Haukbergmo m ug b s jordbruksarbeider Meraker n s 004 Arnt Fundaunet m ug b el jordbruksarbeider Meraker n s Skolheim Lillesve (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Olav Lillesve m g b hf Gaardbr. og skogbruksarb Meraker n s 002 Gurina Lillesve k g b hm gaardbrukerkone Hegre n s 003 Ole Lillesve m ug b s jordbruksarbeider Hegre n s 004 Maria Lillesve k ug b d Meraker n s 005 Gyda Lillesve k ug b d Meraker n s 006 Oskar Lillesve m ug b s Meraker n s 007 John Lillesve m ug b s Meraker n s Skolheim Krogstadnes (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Iver Kroststadnes m g b hf Gaardbruker og Meraker n s skogbruksarb. 002 Kristianna Kroststadnes k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Johan Kroststadnes m ug b s Meraker n s 004 Gustav Kroststadnes m ug b s Meraker n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1711 Meraker 005 Gjertine Kroststadnes* k ug b d Meraker n s 006 Oskar Kroststadnes* m ug b s Meraker n s 007 Alfred Kroststadnes* m ug b s Meraker n s Skolheim Krågstad store nordre (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Bernt Krogstad m g b hf gaardbruker Frosta n s 002 Ingeborg Krogstad k g b hm gaardbrukerkone Skogn n s 003 Hjalmar Krogstad m ug b s jordbruksarbeider Meraker n s 004 Emil Krogstad m ug b d!! jordbruksarbeider Meraker n s 005 Amalie Krogstad k ug b d husgjerning Meraker n s 006 Ingeman Krogstad m ug b s Meraker n s 007 Jenny Krogstad k ug b d Meraker n s 008 Helga Krogstad k ug b s!! Meraker n s 009 Alf Krogstad m ug b s Meraker n s 010 Sivert Gundersen m e b fl forsørges helt av fattigvæsenet Meraker n s Skolheim Krågstad store søndre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Esten Krogstad m e b hf gaardbruker Horg n s 002 Ingeborg Krogstad k e b fl føderaadskone Horg n s 003 Ingeborg Krogstad k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Erling Krogstad m ug b tj fjøsstel Hegre n s 005 Mortin Krogsad k ug b d Meraker n s Skolheim Moen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Erik Moen m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Sigrid Moen k g b hm gaardbrukerkone Hegre n s 003 Martin Moen m ug b s Meraker n s 004 Marit Moen k ug b d Meraker n s 005 Lina Moen k ug b d Meraker n s 006 Berit Moen k ug b d Meraker n s 007 Ole Moen m ug b s Meraker n s 008 Iver Moen m ug b fl gaardsarbeider Meraker n s Skolheim Neset (4 m, 4 k) (4 m, 3 k) 001 John Neset m e b hf gaardbruker Hegre n s 002 Ole Neset m ug b s gaardsarbeider Meraker n s 003 Kristina Neset* k ug b d hus- og fjøsstel Meraker n s 004 Nelberg Neset* m ug b d!! gaardsarbeider Meraker n s 005 Randi Skugnes?? k e b fl forsørges helt av Hegre n s fattigvæsenet Sjukdom: b 006 Margrete Boset k ug b fl forsørges helt av Meraker n s fattigvæsenet Sjukdom: b 007 Alfred Bjørgen m ug b fl gjæter Meraker n s 008 Hansine Mansæterbæk k ug mt d dagarbeiderske vaskerpike Meraker n s Sedvanleg bustad: Mansæterbæk Skolheim Nesvold (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Nesvold m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Beret Nesvold k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Hanna Nesvold k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Margit Nesvold k ug b fl husgjerning Stjørdal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Kirkebymo (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Fredrik Rø m g b hf Gaardbr. og handelsm Høilandetn s Merknad: Hovedbygn. 002 Marith Rø k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Nils Fr. Røe m ug b s jordbruksarbeider Meraker n s 004 Ragna Røe k ug b d butikpike Meraker n s 005 Ingeborg Røberg k ug b tj husgjerning Meraker n s 006 Guttorm Evjen m g b hf bremser ved jernbanen Meraker n s Merknad: Føderaadshuset 007 Solveig Evjen k g b hm bremserkone Stjørdale n s 008 Nella Evjen k ug b d sypike Meraker n s 009 Jenny Evjen k ug b d Meraker n s Skolheim Øien østre nedre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 John Øien m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Kristianna Øien k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Sivert Øien m ug b s skogsarbeider Meraker n s 004 Sivert Øien m e b fl føderaadsmand Meraker n s 005 Johannes Øitrø m e b el jordbruksarbeider Meraker n s %føderaadsmand% Arbeidsledig: l 006 Kristina Øien k e b fl føderaadskone Meraker n s Skolheim Øien østre øvre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Peder Øien m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Marta Øien k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Besse Øien m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 004 Jens Øien m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 005 Ingebjørg Øien k ug b d Meraker n s 006 Gundbjørg Øien k ug b d Meraker n s 007 Ole Øien m ug b s Meraker n s 008 Olava Øien k ug b d Meraker n s 009 Ludvig Øien m ug b s Meraker n s 010 Anna Hesselberg k ug b fl føderaadskone Hegre n s Skolheim Øien ytre nordre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johannes Øien m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Kristine Øien k g b hm gaardbrukerkone Hegre n s 003 Johannes Øien m g b fl føderaadsmand Meraker n s 004 Mali Øien* k g b fl føderaadskone Meraker n s Skolheim Øien ytre (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Lars Øien m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Gunhild Øien k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Lars Øien m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 004 Martin Øien m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 005 Gustav Øien* m ug b s Meraker n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Volden nordre (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Ole Volden m g b hf gaardbruker Meraker n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Volden k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Nils Volden m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 004 Peder Volden m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 005 Ole Volden m ug b s gaardsarbeide og fjøsstel Meraker n s 006 Ivar Volden m ug b s gaardsarbeide og fjøsstel Meraker n s 007 Sigrid Volden k ug b d Meraker n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1711 Meraker 008 Nils Volden m g b fl føderaadsmand Meraker n s 009 Jonetta Volden k g b fl føderaadskone Stjørdale n s 010 Karen Knappen k e b hm pension og fattigunderstøt Horg n s Merknad: bryggerhuset 011 Kristine Reistad k ug b datterdatter Meraker n s Skolheim Skolheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Arnt Faanes m g b hf lærer i folkeskolen Frosta n s 002 Petrine Faanes k g b hm lærerkone Frosta n s 003 Trygve Faanes m ug b s Meraker n s 004 Aslaug Faanes k ug b d Meraker n s Skolheim Volden søndre (2 m, 7 k) (3 m, 7 k) 001 Hanna Stol k e b hm pensionist Meraker n s 002 Ludvig Stol m ug b s snekker Meraker s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Meraker Siste bustad i Amerika: Allaska Stilling i Amerika: snekker Merknad: 003 Tora Stol k ug b fl tjenestepike (kjøk.stel) Meraker n s 004 Helga Stol k ug b fl Meraker n s 005 Martin Andershaug m g b hf bremser ved jernbanen Meraker n s 006 Bertine Andershaug k g b hm bremserkone Hammerfest n s 007 Solveig Andershaug k ug b d Meraker n s 008 Anna Volden k e b el dagarbeiderske forskjell Meraker n s 009 Marit Volden k e b el dagarbeiderske Meraker n s flatbrødbaker 010 Olav Volden m ug f el træarbeider Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Kirkeby nordre og søndre (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Andreas Vilhelm Agersborg m g b hf res. kapellan Hamar n s Fliflet Merknad: Hovedbygning 002 Charlotte Fliflet k g b hm Sande i n s Jarlsberg 003 Nils Fliflet m ug b s Inderøen n s 004 Albert Lange Fliflet m ug b s Inderøen n s 005 Helga Olsen k ug b tj kjøkkenstel Leksviken s 006 Oline Martine Holmen k ug b tj kjøkkenstel Sparbu n s 007 Martin Wasaas m g b hf gaardsbestyrer Malvik n s Merknad: Drengestubygningen 008 Serina Wasaas k g b hm gaardsbest.kone Malvik n s Skolheim Strigsve (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peter Strigsve m g b hf gaardbruker og Meraker n s skogbruksarb. 002 Ingeborg Strigsve k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Ingeborg Strigsve k ug b d Meraker n s 004 Andreas Strigsve m ug b s Meraker n s 005 Jørgen Strigsve m g b fl føderaadsmand Meraker n s 006 Ingeborg Strigsve k g b fl føderaadskone Meraker n s Skolheim Løften (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ingeborg Løften k ug b hm gaardbruker Meraker n s Skolheim Svebak (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Arnt Voldum m g b hf gaardbruker og skogbr.arb Horig n s 002 Kristina Voldum k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Gjertrud Voldum k ug b d Meraker n s 004 Serine Voldum k ug b d Meraker n s 005 Alfred Voldum m ug b s Meraker n s Skolheim Krogstadholmen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Krogstadholm m g b hf skogbrugsarbeider Meraker n s 002 Thale Krogstadholm k g b hm skogbrugsarbeiderkone Trondhjemn s 003 Thomas Krogstadholm m ug b s Hegre n s 004 Sigrid Krogstadholm k ug b d Meraker n s 005 Peder Krogstadholm m ug b s Meraker n s Skolheim Marken (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Gunhild Marken k e b hm gaardbrukerkone Meraker n s Skolheim Nyhustrø (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Karen Nyhustrø k ug b hm gaardbruker Meraker n s Merknad: Fødselsår: % % Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Gudaaen (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Mikal Gudaaen m g b hf gaardbruker Meraker n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mette Gudaaen k g b hm gaardbr.kone Hegre n s 003 Guru Gudaaen k e b fl føderaadskone Meraker n s 004 Olav Gudaaen m ug b fl Hegre n s 005 Martin Hansen m g mt el hf skreppikar Kristianian s Sedvanleg bustad: Hegre 006 Kristine Brandfjeld k g b hm lappekone Tydalen n s Merknad: Bryggerhuset Etnisitet: lf Språk: n l 007 Ida Mortensdatter Nordfjeld k ug b tj husgjerning Kvikne n s Etnisitet: lf Språk: n 008 Thomas Bergstrøm m ug b s Holtaalenn s Etnisitet: lf Språk: n 009 Nils Bergstrøm m ug b s Meraker n s Etnisitet: lf 010 Thomas Bergstrøm m g f hf rendrift Frostviken s Sannsynleg opphaldstad: Stangvik Etnisitet: lf Språk: n l Skolheim Kirkebytrø 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Lisbet Kirkebytrø k e b hm dagarbeider (flatbrødb.) Meraker n s Skolheim Kvelvet (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peder Skjødt m e b hf gaardbruker Meraker n s 002 Marit Skjødt k ug b tj kreaturstel Meraker n s 003 Lars Nilsen m g b el rendrift Lensviken s 004 Sigrid Nilsen k g b el husgjerning Sverge s Skolheim Myrmo (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peder Myrmo m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Lisbet Myrmo k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Johannes Myrmo m ug b s jordbruksarbeider Meraker n s 004 John Myrmo m ug f s jordbruks- og skogbr.arb Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Dalemo 3 kreds Meraker Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1711 Meraker 005 Olav Myrmo m ug b s fjøsstel Meraker n s 006 Marit Myrmo* k ug b d Meraker n s 007 Maria Myrmo* k ug b d Meraker n s Skolheim Krogstadmark 6 (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Halvor Steffensen Krogst. m g b hf forsørges av fattigvæsnet Meraker n s 002 Anne Steffensen Krogst. k g b hm forsørges av fattigvæsnet Stjørdale n s 003 John Halvorsen m ug b s jernbanearbeider Meraker n s 004 Alfred Halvorsen m ug b s dagarbeide og jagt Meraker n s 005 Marit Halvorsdatter k ug b d Meraker n s 006 Johan Halvorsen m ug mt s træsliperiarbeider Meraker n s Sedvanleg bustad: Nygaard Meraker Arbeidsledig: l Skolheim Flaaan (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mons Flaaan m g b hf gaardbruker og skogbr.arb Meraker n s 002 Sara Flaaan k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Ole Flaaan m ug b s skogbruksarbeid Meraker n s 004 Marit Flaaan k ug b d fjøsstel Meraker n s 005 Jens Flaaan m ug b fl Meraker n s Skolheim Grandalsmo (Lillekrogstadm.) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gutorm Grandalsmo m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Ingeborg Grandalsmo k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Gjertrud Grandalsmo k ug b d husgjerning Meraker n s 004 John Grandalsmo m ug b s Meraker n s Skolheim Krågstad lille østre (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 L. Loraas m g f hf snekker Sparbu n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Berit Loraas k g b hm snekkerkone Strinden n s 003 Sivert Loraas m ug b s Trondhjemn s 004 Lisabet Loraas k ug b d Trondhjemn s 005 Borghild Loraas k ug b d Trondhjemn s Skolheim Veiseth (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peter Veiseth m g b hf jerbanearbeider Stjørdale n s 002 Elen Marta Veiseth k g b hm jerbanearb.kone Stjørdale n s 003 Maria Veiseth k ug b d skrædderpike Meraker n s 004 Gurina Veiseth k ug b d dagarbeider husgjerning Meraker n s 005 Martin Veiseth m ug b s Meraker n s 006 Peder Veiseth m ug b s Meraker n s 007 Magda Veiseth k ug b d Meraker n s Skolheim Branes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Haldo Hovde m g b hf banevogter ved jernbanen Foldalen n s 002 Karoline Hovde k g b hm banevogterkone Selbu n s 003 Olav Aamo m g b fl ekstrabanev. ved jernb Meraker n s 004 Marit Aamo k g b fl banevogterkone Stjørdale n s Skolheim Gudaa 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Thomas Olsen m g b hf lokomotivfører ved jernb Hegre n s 002 Anna Olsen k g b hm lokomotivførerkone Trondhjemn s 003 Inger Olsen k ug b d Trondhjemn s 004 Asbjørg Olsen k ug b d Trondhjemn s 005 Gunvor Olsen k ug b d Meraker n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Johan Heggenes m g b hf fyrbøter ved jerbanen Hegre n s 007 Signe Heggenes k g b hm fyrbøterkone Trondhjemn s 008 Od. Heggenes m ug b s Meraker n s Skolheim Nysveet (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Nysveet m ug b hf gaardbruker Meraker n s 002 Maria Nysveet k e b føderaadskone Meraker n s 003 Marit Nysveet k ug b tj fjøsstel og gaardsarbeide Meraker n s Skolheim Bjørklund (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Larsen m g b hf bremser ved jernbanen Meraker n s 002 Lina Larsen k g b hm bremserkone Meraker n s 003 Lina Larsen k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Sigurd Larsen m ug f s Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Tømmernes 3 kreds Meraker 005 Erling Larsen m ug b s Meraker n s Skolheim Aamo (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Haagensen m g b hf baneform. ved jernbanen Vang n s 002 Elen Haagensen k g b hm baneform.kone Stjørdale n s 003 Emilie Haagensen k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Karl Haagensen m ug b s kullemper ved jernbanen Meraker n s 005 Torvald Haagensen m ug b s Meraker n s 006 Hermand Haagensen m ug b s Meraker n s 007 Fridhjov Haagensen m ug b s Meraker n s Skolheim Haugen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 John Haugen m g b hf gaardbruker Stjørdale n s 002 Oline Haugen k g b hm gaardbrukerkone Stjørdale n s 003 Lina Fordal k g b tjener fjøsstel Meraker n s 004 Jonetta Fordal k ug b d Hegre n s 005 Olav Fordal m ug b s Meraker n s 006 Ole Veiset m ug b gjæter gjæter Meraker n s Skolheim Høgmo (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Esten Høgmo m g b hf gaardbruger og dagarb Meraker n s 002 Solaug Høgmo k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Katrina Høgmo k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Ole Høgmo m ug b s jordbruksarb Meraker n s 005 Olga Høgmo k ug b d Meraker n s 006 Elling Høgmo m ug b s Meraker n s 007 Sverre Høgmo m ug b s Meraker n s 008!! Høgmo* m ug b s Meraker n Trusamf.: intet samfund Merknad: Udøpt gut Folketeljinga Skolheim Gudaaen station 7 (1 m, 6 k) (1 m, 3 k) 001 Ingebrigt Løkke m g b hf Stationsmester Soknedalen n s 002 Lusie Løkke k g b hm Husgjerning Røros n s 003 Katrine Løkke k ug b d Telegraf- og kontortj. ved Røros n s jernb. samt broderie 004 Kirsti Indset k ug b tj Almindelig tjenerarbeide Soknedalen n s 005 Ruth Lindgaard k ug mt fors. kjøpmand Hegre n s Sedvanleg bustad: Hegre 006 Edit Lindgaard k ug mt fors. kjøpmand Hegre n s Sedvanleg bustad: Hegre 007 Julie Renaa k ug mt Sypike Meraker n s Sedvanleg bustad: Renaa Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1711 Meraker Skolheim Voldnes (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Hammer m g b hf smed ved jernbanen Selbu n s 002 Gjertrud Hammer k g b hm smedkone Romsdalenn s 003 Karen Hammer k ug f d husgjerning og fjøsstel Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Stjørdalen 004 Aksel Hammer m ug b s Meraker n s Skolheim Voldmo (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Anders Guldahl m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Anne Guldahl k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Alfred Guldahl m ug b s jernbanearbeider Meraker n s 004 Martin Guldahl m ug b s jernbanearbeider Meraker n s 005 Konrad Guldahl m ug b s jernbanearbeider Meraker n s 006 Anders Guldahl m ug b s jordbruksarbeide Meraker n s 007 Marta Guldahl k e b fl føderaadskone Røros n s Skolheim Elvrum (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Sagen m g b hf kullemper ved jernb Meraker n s 002 Gjertrud Sagen k g b hm kullemperkone Herjedalen s 003 Maria Sagen k ug b d Storlien n s 004 Olga Sagen k ug b d Meraker n s 005 Ole Sagen m ug b s Meraker n s 006 Johan Sagen m ug b s Meraker n s Skolheim Nyhus Negaarden (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Torger Nyhus m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Anne Nyhus k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Berit Nyhus k ug b d fjøsstel og husgjern Meraker n s 004 Ole Nyhus m ug b s jordbr.arbeide Meraker n s 005 Beret Nyhus k e b fl føderaadskone Meraker n s Skolheim Leret (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 John Leret m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Randi Leret k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Gjertrud Leret k ug b d sypike og husgjerning Meraker n s Skolheim Valset (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ingeborg Kirkeby k e b hm pensionist ved jernb Meraker n s 002 Paul Kirkeby m ug b s bygningsarbeider Meraker n s 003 Peter Kirkeby m ug b s bremser ved jernbanen Meraker n s 004 Gjertrud Kirkeby k ug b d husgjerning Meraker n s Skolheim Andershaug (3 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Erik Andershaug m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Sara Andershaug k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Erling Haug m ug mt fl Trondhjemn s Sedvanleg bustad: Trondhjem 004 Asbjørn Haug m ug mt fl Trondhjemn s Sedvanleg bustad: Trondhjem Skolheim Tunelhaugen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Mekal Brandhaug m g b hf pudser ved jernbanen Meraker n s 002 Lovise Brandhaug k g b hm pudserkone Frosta n s 003 Peder Brandhaug m ug b s jernb.arbeider Meraker n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 004 Ragna Brandhaug k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Ole Brandhaug m ug b s Meraker n s 006 Maria Brandhaug k ug b d Meraker n s 007 Olga Brandhaug k ug b d Meraker n s 008 Minni Brandhaug k ug b d Meraker n s Skolheim Bithammer (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ingebjørg Bithammer k e b hm fjøsstel og husgjerning Meraker n s 002 Nils Bithammer m ug b s gaardbr. og jernb.arbeider Meraker n s Skolheim Elverhøi (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Hugdahl m g b hf banemester ved jernb. og Melhus n s gaardbr. 002 Othilie Hugdahl k g b hm banemesterkone Skogn n s 003 Ingrid Hugdahl k ug b d landhandler Meraker n s 004 Oline Hugdahl k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Haakon Hugdahl m ug f s jordbruksarbeide Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Tovmodalen 3 kreds Meraker 006 Astrid Hugdahl k ug b d husgj. og fjøsstel Meraker n s 007 Ole Hugdahl m ug b s Meraker n s 008 Torleiv Hugdahl m ug b s Meraker n s 009 Aasta Øren k ug b el lærerinde i folkeskolen Tydalen n s Skolheim Lundvang 6? 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas Vold m g b hf Selveier murer Strinden n s 002 Maria Vold k g b hm selveierkone Meraker n s 003 Aagot Vold k ug b d Meraker n s 004 Aksel Vold m ug b s Hegre n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Gudaamo (2 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Martin Bitnes m g b hf sersjant og jordbruker Meraker n s 002 Sigrid Bitnes k g b hm sersjantkone Selbu n s 003 Marit Bitnes k ug b d Meraker n s 004 Svend Gudaamo m e b hf føderaadsmand Meraker n s 005 Mette Gudaamo k ug b tj husgjerning Hegre n s Skolheim Hauggjerdet (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 John Hauggjerdet m g b hf gaardbr. og skogbr.arb Stjørdale n s 002 Gjertrud Hauggjerdet k g b hm gaardbr.kone Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Elfrida Hauggjerdet k ug b d Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Inga Hauggjerdet k ug b d Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 005 Ole Bithammer m g b hf banevogter ved jernb Meraker n s 006 Lisbet Bithammer k g b hm banevogterkone Meraker n s 007 Oskar Bithammer m ug b s Meraker n s Skolheim Mo (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Esten Granmo m e b hf snekker ved jernbanen Støren n s 002 Lydia Gusta Guttormsen?? k ug b tj husgjerning Molde n s Skolheim Flaabakken (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Konrad Støre m g b hf stationsbet. ved jernbane Skogn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1711 Meraker 002 Berit Støre k g b hm st.betjentkone Meraker n s 003 Hans Støre m ug f s Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Hegre 004 Marit Støre k ug b d Meraker n s 005 Lars Støre m ug f s Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Hegre 006 Oline Støre k ug b d Meraker n s 007 Johan Støre m ug b s Meraker n s Skolheim Reinaa (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Nils Renaa m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Kirsti Renaa k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Juli Renaa k ug f d husgjerning og fjøsstel Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Gudaa st. 004 Kristine Renaa k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Maria Renaa k ug b d husgjerning Meraker n s 006 Thomas Renaa m ug b tj jordbruksarbeide Meraker n s 007 Karsten Aamo m ug b tj jordbruksarbeide Meraker n s 008 Peder Furunes m ug b fl gjæter Stjørdale n s Merknad: Fødselsår: % % 009 Lars Renaa m e b føderaadsmand Meraker n s 010 Anne Kvingplads k ug mt dagarb. vaskerpike Hegre n s Sedvanleg bustad: Floren (Hegre) Skolheim Langnes (7 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Peter Langnes m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Anne Langnes k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Olav Langnes m g b s jordbruksarbeider Meraker n s 004 Mali Langnes k g b fl jordbr.arbeiderkone Meraker n s 005 Magda Langnes k ug b d Meraker n s 006 Peter Langnes m ug b s Meraker n s 007 Johan Peter Ingstad m ug b tj jordbruksarbeider Stjørdale n s 008 Peter Langnes m e b fl føderaadsmand Meraker n s 009 Lars Florholmen m g mt el jernbanearb Hegre n s Sedvanleg bustad: Hegre 010 Elæus Florholmen m ug mt el jernbanearb Hegre n s Sedvanleg bustad: Hegre Skolheim Bjørgen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Bjørgen m g b hf skrædder og jordbruker Meraker n s 002 Johanna Bjørgen k g b hm skrædderkone Meraker n s 003 Peder Bjørgen m ug b s skogbruksarbeider Meraker n s 004 Johanna Bjørgen k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Karl Bjørgen m ug b s Meraker n s 006 Tina Bjørgen k ug b d Meraker n s 007 Andreas Bjørgen m ug b s Meraker n s 008 Jenni Bjørgen k ug b d Meraker n s Skolheim Brandhaug (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lorns Brandhaug m g b hf gaardbruker og skogbr.arb Meraker n s 002 Emma Brandhaug k g b hm gaardbr.kone Hammerøn s 003 Olav Brandhaug m ug b s Meraker n s 004 Paul Birger Brandhaug m ug b s Meraker n s 005 Mali Brandhaug k e b fl føderaadskone Meraker n s Skolheim Øitrøen (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 John Øitrø m g b hf gaardbruker og skogbr.arb Meraker n s 002 Oline Øitrø k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Maria Øitrø k ug b d sypike Meraker n s 004 Peter Øitrø m ug b s arbeider ved skogbruk Meraker n s 005 Iver Øitrø m ug b s arbeider ved skogbruk Meraker n s 006 Hilda Øitrø k ug b d husgjerning Meraker n s 007 Martin Øitrø m ug b s jordbr.arbeide Meraker n s 008 Oskar Øitrø m ug b s Meraker n s 009 Olga Øitrø k ug b d Meraker n s 010 Borghild Øitrø k ug b d Meraker n s Skolheim Brænna nedre vestre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johannes Gundersen Brænde m g b hf gaardbruker leilænding Hegre n s 002 Anne Gundersen Brænde k g b hm gaardbrukerkone Hegre n s 003 Ragna Reppe k ug b tj fjøs- og husstel Stjørdale n s 004 Jens Brænde m e b el dagarbeider ved jordsbr Meraker n s Skolheim Molde (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Jonas Molde m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Sara Molde k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Ingeborg Molde k ug b d dagarbeiderske Meraker n s flatbrødbaker 004 Julie Molde k ug b d husgjerning Meraker n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skolheim Brænna nedre østre (5 m, 10 k) 1 15 (5 m, 10 k) 001 Johannes Eriksen Brænde m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Beret Brænde k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Sara Brænde k ug b d husgjerning Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Emma Brænde k ug b d husgjerning Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 005 Johan Brænde m ug b s Meraker n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 006 Sigrund Brænde k ug b d Meraker n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 007 Sara Brænde k e b fl føderaadskone Meraker n s 008 Beret Graabræktinge k ug b fl forsørges helt av fattigv Meraker n s Sjukdom: d 009 Fredrik Henriksen m g b hf Omstreifer (tater) Røros n s Merknad: Bryggerhuset 010 Anna Henriksen k g b hm omstreiferkone Røros n s 011 Julius Henriksen m ug b s omstreifer Røros n s 012 Fredrikke Henriksen k ug b d omstreifer Røros n s 013 Lotte Henriksen k ug b d Røros n s 014 Hulda Henriksen k ug b d Røros n s 015 Johan Henriksen m ug b s Røros n s Skolheim Røberg (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Hemming Røberg m g b hf gaardbr Meraker n s 002 Marit Røberg k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Peder Røberg m ug b s jernb.arbeider Meraker n s 004 Beret Røberg k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Gjertrud Røberg k ug b d Meraker n s 006 Marit Steffensdatter k ug b el forskjellig slags dagarbeide Meraker n s Skolheim Evjebakken (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1711 Meraker 001 Ole Evjebakken m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Maria Evjebakken k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Jens Evjebakken m ug b fl skogarbeider Meraker n s 004 Anne Evjebakken k ug b fl d Meraker n s 005 Maria Evjebakken k ug b fl d Meraker n s 006 Ingeborg Evjebakken k ug b fl d Meraker n s Skolheim Evjebakken 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Lien m g b hf banevogter ved jernb Skatval n s 002 Gjertrud Lien k g b hm banevogterkone Stjørdale n s 003 Peder Lien m ug b s skogbruksarbeider Meraker n s 004 Gjertrud Buret k e b fl husgjerning Meraker n s Skolheim Krågstadmoen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Just Thingstad m g b hf baneform. ved jernbanen Levangern s herred 002 Anna Thingstad k g b hm baneform.kone Levangern s herred 003 Alfred Thingstad m ug b fl Meraker n s 004 Hilma Kringtrø k g b fl banevogterkone Meraker n s 005 Od Kringtrø m ug b fl Meraker n s Skolheim Evjen (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lorns Evjen m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Ingeborg Evjen k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Lorns Evjen m ug b s Meraker n s 004 Peter Evjen m ug b fl gaardbruker Meraker n s 005 Thomas Evjen m g b fl føderaadsmand Meraker n s 006 Mali Evjen k g b fl føderaadskone Meraker n s 007 Henrik Seilaamo m ug mt s snekker Meraker n s Sedvanleg bustad: Forsdalen Meraker 008 Olianna Evjen k e b fl fjøsstel Meraker n s Skolheim Haugtrø (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Gjertrud Haugtrø k e b hm gaardbruker Stjørdale n s 002 Martin Haugtrø m ug b s Reparatør Stjørdale n s 003 Torleiv Haugtrø m g b el Fabrikarbeider ved Atnadale n s træsliperi 004 Hanna Haugtrø k g b el fabrikarb.kone Meraker n s 005 Ana Haugtrø k ug b d Meraker n s 006 Alf Haugtrø m ug b s Meraker n s Skolheim Berget (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hemming Berget m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Sara Berget k g b hm gaardbrukerkone Meraker n s 003 Hans Stormo m e b fl forsørges lidt av fattigv Meraker n s Skolheim Langsvehaug (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peter Aavik m g b hf banevogter ved jernbanen Aasen n s 002 Marit Aavik k g b hm banevogterkone Meraker n s 003 Maria Aavik k ug b d husgjerning Meraker n s 004 Gunnar Aavik m ug b s jernbanearbeider Meraker n s 005 Magnus Aavik m ug b s Meraker n s 006 Aslaug Aavik k ug b d Meraker n s 007 Borgny Aavik k ug b d Meraker n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Skolheim Haugmarken (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Svendsen m e b hf jernbanearb. og gaardbr Meraker n s 002 Hilda Haugmarken k ug b d husgjerning Meraker n s 003 Helena Haugmarken k ug b d Meraker n s 004 Thorleiv Haugmarken m ug b s Meraker n s 005 Olga Haugmarken k ug b d Meraker n s Skolheim Nygjerdet (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jens Nygjerdet m g b hf gaardbruker Meraker n s 002 Solaug Nygjerdet k g b hm gaardbr.kone Meraker n s 003 Peder Nygjerdet m ug b s arbeider ved træsliperi Meraker n s 004 Marit Nygjerdet k ug b d husgjerning Meraker n s 005 Iver Nygjerdet m ug mt s arbeider ved træsliperi Meraker n s Sedvanleg bustad: Nygården Meraker 006 Marit Nygjerdet k b d husgjerning Meraker n s 007 Mali Nygjerdet k ug b d Meraker n s 008 Jens Nygjerdet m e b Føderaadsm. rentier (lever av kapital) Meraker n s Skolheim Bitnes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Bitnes m ug b hf gaardbruker Meraker n s 002 Halvor Øien m ug b tjener skogsarbeider Meraker n s 003 Beret Lilleevjen k ug b tjener tjener Selbu n s 004 Helga Lilleevjen k ug b d Hegre n s 005 Torger Bitnes m ug b fl jordbruksarbeide Meraker Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1875 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Meraker Siste bustad i Amerika: Oregon Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 708 (kvinner: 363, menn: 345) Bustader i kretsen: 96 Krets: 002 Neistad Prestegjeld: Øvre Stjørdalen Herred/by: Meraker Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Neistad Klokhaugen (6 m, 9 k) 1 16 (6 m, 10 k) 001 Martin Klokhaug m g b hf Gaardbruker Meraker n s 002 Brynhild Klokhaug k g b hm Gaardmandskone Selbu n s 003 Maria Klokhaug k ug b d datter Meraker n s 004 Gudrun Klokhaug k ug f d datter Meraker n s Sannsynleg opphaldstad: Selbu 005 Inga Klokhaug k ug b d datter Meraker n s 006 Ole Klokhaug m g b hf Gaardbruker Meraker n s 007 Margrete Klokhaug k g b hm Gaardmandsk Meraker n s 008 Ingebjørg Klokhaug k ug b d datter Meraker n s 009 Oline Klokhaug k ug b d datter Meraker n s 010 Johannes Klokhaug m ug b s søn Meraker n s 011 Maria Klokhaug k ug b d datter Meraker n s 012 Oskar Klokhaug m ug b s søn Meraker n s 013!! Klokhaug* k ug b d datter Meraker n s Merknad: udøpt 014 Jonas Klokhaug m e b føderaadsm. Kaarfolk Meraker n s Merknad: Føderaadshuset 015 Ole Skanke m g b føderaadsm. Kaarfolk Røraas n s 016 Ingeborg Skanke k g b føderaadsk. Kaarfolk Meraker n s Folketeljinga Neistad Paalsnes (10 m, 3 k) 13 (10 m, 3 k) Gunnar Størset m g b hf Gaardbruker Selbu n s 002 Randi Størset k g b hm Gaardbrukerkone Rennebu n s 003 Ole Størset m ug b s Gaardsarbeider Selbu n s 004 Anthon Størset m ug b s Gaardsarbeider Selbu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer