Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1821 Stamnes Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 282 (kvinner: 142, menn: 140) Bustader i kretsen: 53 Krets: 001 Øveralsten Prestegjeld: Alstahaug Herred/by: Stamnes Øveralsten Botn (5 m, 5 k) 11 (5 m, 6 k) Anders Andersen m g b hf Gaardbr. og arb. selveier Stamnes n s 002 Gjertrud Andersen k g b hm Gaardbr.kone Rindalen?? n s 003 Alfred Andersen m ug b s Fisker og arbeider n s 004 Ole Andersen m ug b s Søn fisker Stamnes n s 005 Anders Andersen m ug b s Søn fisker Stamnes n s 006 Birger Andersen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Elvida Andersen k ug b d Datter, tjener Stamnes n s 008 Gudrun Andersen k ug f d Datter Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen 009 Borghild Andersen k ug b d Datter Stamnes n s 010 Ester Pedersen k ug b d Datter Stamnes n s 011 Anne Eriksen k e b hm Kaarkone Stamnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadskone Øveralsten Botn (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johannes Jakobsen m g f hf Gaardbr. selveier og Stamnes n s handelskar i skind Sannsynleg opphaldstad: Vega 002 Gurine Jakobsen k g b hm Gaardbr.kone Kristiansund n s 003 Torolf Jakobsen m ug b s Søn, syk Stamnes n s 004 Johanna Jakobsen k ug b d Datter, tjener Stamnes n s 005 Alvilde Jakobsen k ug b d Datter Stamnes n s Øveralsten Aasengteigen, Botn (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Nils Eriksen m g b hf Gaardbruker, selveier Vefsen n s 002 Fredrikka Eriksen k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s 003 Johan m ug b tj Dreng Tjøtta n s Øveralsten Botn (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Mathæus Nilsen m ug b hf Gaardbruker, selveier og Stamnes n s fisker 002 Nilsine Nilsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Øveralsten Botn (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Martin Abelsen m g f hf Fisker og husmd. bygsel Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Hanna Abelsen k g b hm Fisker og husmd.kone Stamnes n s 003 Dagmar Abelsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s 004 Arnulf Johansen m ug b fl Datter-Søn Stamnes n s Øveralsten Botn (Trøen) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Johan Tønder m g b hf Arbeider uten jord, Stamnes n s grovarbeider 002 Emilie Olsen Tønder k g b hm Arbeiderkone Stamnes n s 003 Hilda Pedersen k ug b d Datter, tj.pike Stamnes n s Øveralsten Botn (Trøen) (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Henrik Moen m g f hf Baatsmand og gaardbr Bindalen n s selveier Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Nikoline Moen k g b hm Baatsmd. og Gbr.kone Bindalen n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1821 Stamnes 003 Lusie Moen k ug b d Datter, tj.pike Bindalen n s 004 Helovard Moen m ug f s Søn, sjømand Bindalen n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Leif Moen m ug b s Søn, dreng Bindalen n s 006 Konrad Moen m ug b s Søn Bindalen n s 007 Ragna Moen k ug b d Datter Bindalen n s Øveralsten Botn (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Noranus Andreassen m g b hf Gaardbr. selveier og Stamnes n s stenarbeider 002 Emilie Andreassen k g b hm Gaardbr.kone Stamnes n s 003 Alma Andreassen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Nordahl Andreassen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Lovise Jensen k e b fl Kaarkone, føderaadskone Stamnes n s Øveralsten Breimo (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Gerhard Rinnan m g f hf Gbr. selveier og maskinist Bodø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Elise Rinnan k g b hm Gbr.kone Brettesnesn s Lofoten 003 Sverre Rinnan m ug b s Søn Brettesnesn s 004 Erna Rinnan k ug b d Datter Bergen n s 005 Amandus Jøssevold m ug b tj Dreng- gaards Nesna n s Øveralsten Breimo (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf Gaardbruker, selveier Mo n s Ranen 002 Jensine Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s 003 Petra Olsen k ug b d Datter, tjp Stamnes n s 004 Oskar Olsen m ug b s Søn fisker Stamnes n s 005 Ane Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Anders Olsen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Breimo (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jakob Jakobsen m g b hf Gaardbruker selveier og Stamnes n s fisker 002 Emma Jakobsen k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s 003 Oskar Jakobsen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Gunvor Jakobsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Tor Olsen m e b hf Kaarmand Stamnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Øveralsten Sørra (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johan Danielsen m e b hf Gaardbr. leilænding Tjøtta n s 002 Petter Danielsen m ug b s Søn Dreng Stamnes n s 003 Valdemar Danielsen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Agnes Danielsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Karen Sivertsen k e b tj Husholder Nesna n s 006 Karn Hansdatter k e b hm Kaarenke Nesna n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 007 Lotte Haagensen k ug b tj Tjenestepike Nesna n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Øveralsten Sørra (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Leonhard Larsen m g b hf Gaardbr. selveier %og Stamnes n s snekker% 002 Inga Larsen k g b hm Gaardbr.kone Nesna n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 003 Leif L. Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Olav Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Lars Pedersen m e b fl Kaarmand Stamnes n s Øveralsten Sørra (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peder Brock Pedersen m g b hf Gbr. selveier Stamnes n s 002 Petrine Pedersen k g b hm Gbr.kone Stamnes n s 003 Frithjov Pedersen m ug b s Søn Dreng Stamnes n s 004 Alma Pedersen k ug b d Datter tjp Stamnes n s 005 Hans Mathisen m g b hf Snekker Stamnes n s 006 Olga Mathisen k g b hm Snekkerkone Stamnes n s 007 Bjarne Mathisen m ug b s Søn Stamnes n s 008 Hedvig Mathisen k ug b d Datter Stamnes n s Øveralsten Sørra (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Iver Larsen m g b hf Gaardbr. selveier Stamnes n s 002 Ingeborg Anna Larsen k g b hm Gaardbr.kone Stamnes n s 003 Signe Larsen k ug b d Datter tjen.pike Stamnes n s 004 Leif Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Erling Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Tordis Larsen k ug b d Datter Stamnes n s 007 Aagot Larsen k ug b d Datter Stamnes n s 008 John Pedersen m g b hf Kaarmand Stamnes n s 009 Petternelle Andersen k g b hm Kaarmandkone Stamnes n s 010 Anders Johnsen m ug b s Søn, syk Stamnes n s 011 Peder Johnsen m ug b s Søn ? Sjukdom: b Øveralsten Sørra (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Andreas Mathisen m g b hf Snekker og husmd. bygsel Stamnes n 002 Marta Serine Mathisen k g b hm Snekkerkone Namdale n 003 Petra Mathisen k ug b d Datter. tj.pike Stamnes n s 004 Alida Mathisen k ug b d Datter Stamnes n 005 Nilmar Mathisen m ug b s Søn Stamnes n 006 Oskarine Bakke k ug b fl Datter-datter Stamnes n s 007 Saras Mathisen m ug f s Søn, dagarbeider Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Øveralsten Solbakken (Sørra) (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anders Aronsen m g f hf Gbr. selveier og fisker Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Karoline Aronsen k g b hm Gbr.kone Stamnes n s 003 Olga Knutsen k ug b fl Fosterdatter Stamnes n s Øveralsten Nyrud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nikolai Johannesen m g b hf Fisker leieboer Stamnes n s 002 Kristoffa Bjørhovde k g b hm Fiskerkone og arbeid Bø i n s Vesteraalen 003 Margit Johannesen k ug b d Datter Bø i n s Vesteraalen Folketeljinga Øveralsten Dalmo (1 m, 3 k) (1 m, 4 k) 001 Marselius Olsen m g b hf Fisker og gaardbr. selveier Stamnes n s 002 Anna Olsen k g b hm Fiskerkone s 003 Ragna Olsen k ug f d Datter Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1821 Stamnes 004 Halfrid Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Magnhild Olsen k ug b d Datter Stamnes n s Øveralsten Sørra (Strandaasen) (0 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Larsen m g f hf Fisker og husmd. bygsel Nesna n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Petrine Larsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Ludvig Larsen m ug f s Søn fisker Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Jenny Larsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Lovise Knudsen k e b el Fattigunderstøttet Stamnes n s Øveralsten Strandaasen (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Johansen m g f hf Fisker og gbr. selveier Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Pauline Johansen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Ragna Johansen k ug b d Datter Stamnes n s Øveralsten Djuvik (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johan Edvardsen m g f hf Fisker og gbr. selveier Alstahaugn s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Kaia Edvardsen k g b hm Syerske og fiskerkone Valberg n s Lofoten 003 Agny Edvardsen k ug b d Datter Alstahaugn s 004 Halfrid Edvardsen k ug b d Datter Alstahaugn s 005 Johan Edvardsen m ug b s Søn Alstahaugn s 006 Ane Jensen k e b el Dagarbeiderske Stamnes n s Øveralsten Strandaasen (Sørra) (3 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 John Larsen m g b hf Fisker, ingen jordvei Herøy n s 002 Aletta Larsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Endre Nilsen m g f hf Bryggearbeider Sundalenn s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen 004 Jørgine Nilsen k g b hm Bryggearbeiderkone Stamnes n s 005 Kristian Olausen m g f hf Baatsmand Nesna n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen 006 Lina Olausen k g b hm Baatsmandkone Stamnes n s 007 Aksel Olausen m ug b s Søn Stamnes n s 008 Kaspara Olausen k ug b d Datter Stamnes n s 009 Trygve Olausen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Strandaasen (Sørra) (0 m, 0 k) (0 m, 1 k) 001 Elise Andersen k e f hm Arbeiderske vaskerkone Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen Øveralsten Kleiven (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Søren Mathisen m g b hf Gaardbr. selveier og Stamnes n s feskekjøper 002 Berthe Mathisen k g b hm Gaardbr.kone Gidske n s 003 Julius Johansen m ug b tj Dreng Alstahaugn s 004 Edvin Danielsen m ug b tj Dreng Tjøtta n s 005 Petra Mathisen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s 006 Nikoline Johansen k ug b tj Tjenestepike Alstahaugn s 007 Edmund Andreassen m ug b fl Fostersøn? Brønnøy n s Øveralsten Kleiven (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 001 Martin Andersen m g b hf Fisker og husmd. bygsel Stamnes n s 002 Karn Andersen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Ingulf Andersen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Kleiven (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Ingebrigtsen m g b hf Fisker og hmd, bygselmd Stamnes n s 002 Nikoline Ingebrigtsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Aksel Johansen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Kleiven (2 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Andreas Mathisen m g f hf Fisker og hmd, bygsel Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Lurøy 002 Elen Mathisen k g b hm Fiskerkone Trænen n s 003 Alfred Mathisen m ug b s Søn, Fisker og maler Stamnes n s 004 Emma Mathisen k ug b d Datter tjener Lurøy n s 005 Petra Mathisen k ug b d Datter tjener Lurøy n s 006 Gjertine Mathisen k ug b d Datter Lurøy n s 007 Marie Dale k ug b fl Datter-datter Stamnes n s 008 Martin Mathisen m ug b s Søn Lurøy n s 009 Helmer Senning m g f hf Handelsbetjent Rødø n s Sannsynleg opphaldstad: Nesna 010 Anna Senning k g b hm Handelsbetjentkone Lurøy n s Øveralsten Kleiven (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johan Petersen m g b hf Fisker og husmd. bygsel Stamnes n s 002 Anna Pettersen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Edvarda Pettersen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Vidar Pettersen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Arne Antonsen m ug b fl Fostersøn? Herøy n s 006 Inger Johnsen k ug b hm Arbeiderske Stamnes n s Øveralsten Kleiven (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Gabrielsen m g b hf Gaardbr. selveier og fisker Stamnes n s 002 Hanna Gabrielsen k g b hm Gaardbr.kone Stamnes n s 003 Elisabeth Gabrielsen k ug b d Datter tj.pike Stamnes n s 004 Ruth Gabrielsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Sivert Gabrielsen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Kleiven (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Joakim Haanes m g b hf Tømmermand og Hmd Flakstad n s bygsel 002 Helene Haanes k g b hm Tømmermandkone Stamnes n s 003 Artur Haanes m ug b s Søn Stamnes n s 004 Hilmar Haanes m ug b s Søn Stamnes n s 005 Marie Haanes k ug b d Datter Stamnes n s Folketeljinga Øveralsten Kleiven (4 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Oluf Haanes m g b hf Fisker og hms. bygselmd Flakstad n s 002 Johanna Haanes k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Olga Haanes k ug f d Datter, tj.pike Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen 004 Selma Haanes k ug b d Datter Stamnes n s Merknad: Utgaar 005 Anton Haanes m ug b s Søn Dreng Herlov Haanes m ug b s Søn Stamnes n s 007 Karl Haanes m ug b s Søn Stamnes n s 008 Lotte Betsvaag k ug b el Meierske Nesna n s Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1821 Stamnes Øveralsten Husmo (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anders Olsen m g b hf Gaardbruker leilænding Stamnes n s 002 Karen Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s 003 Peder Andersen m ug b s Søn Dreng Stamnes n s 004 Reidar Olsen m ug b fl Fostersøn? Stamnes n s 005 Petternille Edvardsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Øveralsten Husmo (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Daniel Mikalsen m g b hf Gbr. leilænding og fisker Stamnes n s 002 Henriette Mikalsen k g b hm Gbr.kone Alstahaugn s 003 Berntine Mikalsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Mikal Danielsen m g b hf Kaarmand Tjøtta n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 005 Bergitta Danielsen k g b hm Kaarmandkone Stamnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Øveralsten Husmo (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Theodor Torsen Breimo m g b hf Gaardbruker selveier og Stamnes n s fisker 002 Dorthea Breimo k g b hm Gaardbrukerkone Vefsen n s 003 Anna Breimo k ug b d Datter Stamnes n s 004 Ragna Breimo k ug b d Datter Stamnes n s 005 Tora Breimo k ug b d Datter Stamnes n s 006 Helga Breimo k ug b d Datter Stamnes n s 007 Hilda Breimo k ug b d Datter Stamnes n s 008 Sverre Breimo m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Husmo (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Mathis Olsen m g f hf Snekker og hmd. bygsel Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnessjøen 002 Hansine Olsen k g b hm Snekkerkone Vega n s 003 Jenny Olsen k ug b d Datter tj.pike Stamnes n s 004 Eline Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Haldis Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Olufine Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 007 Wilhelm Johansen m ug b s Søn Vega n s 008 Martin Olsen m ug b s Søn dagarbeider Stamnes n s Øveralsten Husmo (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ove Markussen m e b hf Gaardbr. leilænding Stenkjær n s 002 Olav Ovesen m ug f s Søn, dagarbeider i sten Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: 003 Birger Ovesen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Hilda Ovesen k ug b d Datter tjenestepike Stamnes n s Øveralsten Novik (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Edvard Enoksen m g b hf Fisker og hmd. bygsel Stamnes n s 002 Johanna Enoksen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Olav Enoksen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Inga Mikalsen k ug b fl Fosterdatter? Alstahaugn s 005 Edvard Enoksen m ug b s Søn dagarbeider Stamnes n s Øveralsten Novik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Alexander Tomassen m g b hf Fisker og hmd. bygsel Herøy n s 002 Karn Tomassen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Elise Tomassen k ug b d Datter tj.pike Stamnes n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 004 Erling Magnussen m ug b tj Dreng Tjøtta n s 005 Jørgen Lindseth m g b hf Fisker og dagarb Stamnes n s 006 Emma Lindseth k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 007 Egil Ditlevsen m ug b fl Fostersøn? Stamnes n s Øveralsten Novik (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Daniel Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Stamnes n s fisker 002 Petra Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s 003 Astrid Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Johan Olsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Olga Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Harald Olsen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Johan F. Smith m g b hf Kaarmand Stamnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Petrine Smith k g b hm Kaarmandkone Alstahaugn s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Signe Edvardsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Øveralsten Novik (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Alexander Albrektsen m g b hf Strandsidder uten jord, Alstahaugn s fisker 002 Dorthea Albrektsen k g b hm Strandsidderkone Alstahaugn s 003 Karn Albrektsen k ug f d Datter Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Stamnes 004 Ragnhild Albrektsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Tomine Albrektsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Gudolf Albrektsen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Novik (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Hoel m g b hf Gaardbruker selveier Lilleelvedalen n s 002 Ane Hoel k g b hm Gaardbrukerkone Stamnes n s Øveralsten Novik (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Ole Danielsen m e b hf Strandsidder uten jord, fisker Stamnes n s Øveralsten Lillegaard (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Arnt Andersen m e b hf Pladsemand, bygsel Tjøtta n s 002 Andreas Arntsen m ug b s Fisker leieboer Stamnes n s 003 Jenny Arntsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s Øveralsten Lillegaarden (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Johnsen m g b hf Fisker og husmd. bygsel Stamnes n s 002 Pauline Johnsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Eli Monsen k ug b d Datter Stamnes n s Øveralsten Lillegaarden (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Andersen m g b hf Gaardbruker leilænding Stamnes n s 002 Barbro Andersen k g b hm Gaardbrukerkone og Mo i n s syerske Ranen 003 Gothard Pedersen m ug b s Søn sjømand Stamnes n s 004 Ludvig Pedersen m ug b s Søn dagarbeider Stamnes n s 005 Henny Pedersen k ug b d Datter tj.pike Stamnes n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1821 Stamnes Øveralsten Vikvold (Uren) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Petersen m g b hf Gbr. og fisker, selveier Stamnes n s 002 Anna Pettersen k g b hm Gbr.kone Tjøtta n s 003 Bergliot Johnsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Kastberg Johnsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Ingvald Johnsen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Uren (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Herman Hansen m g b hf Gbr. og fisker, selveier Stamnes n s 002 Oluffa Hansen k g b hm Gbr.kone Værø n s 003 Kristian Hansen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Herlof Hansen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Ingemar Hansen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Petter Hansen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Urvik (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Peder Olsen m g b hf Fisker og arbeider Stamnes n s 002 Eline Olsen k g b hm Fiskerkone Stamnes n s 003 Therese Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Paul Olsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Borghild Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Johan Olsen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Ottar Olsen m ug b s Søn Stamnes n s 008 Ingrid Olsen k ug b d Datter Stamnes n s 009 Gothard Olsen m ug b s Søn Stamnes n s Øveralsten Urvik (Uren) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Eilert Hansen m g b hf Tømmermand og fisker Lødingenn s uten jord 002 Alexandra Hansen k g b hm Tømmermandkone Stamnes n s 003 Harald Hansen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Ottar Nilssen m ug b F.s. Foster-Søn? Stamnes n s 005 Dilmar Larsen m ug b fl Pleiesøn? Stamnes n s 006 Pernille Pedersen k e b hm Rentenist Stamnes n s Øveralsten Strandvold (Uren) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Andreas Larsen m e b hf Fisker og gbr. selveier Stamnes n s 002 Kaspara Johnsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Øveralsten Nygaard Uren (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nils Larsen m g b hf Fisker og hmd bygsel Stamnes n s 002 Karoline Larsen k g b hm Fiskerkone Rødø n s Øveralsten Urvik (Uren) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Paul Hansen m g b hf Gaardbr. selveier og fisker Stamnes n s 002 Petra Hansen k g b hm Gaardbr.kone Stamnes n s 003 Gisle Hansen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Harda Hansen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Karen Jensen k ug b fl Fattigunderstøttet Stamnes n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 249 (kvinner: 133, menn: 116) Bustader i kretsen: 43 Krets: 002 Prestegjeld: Alstahaug Herred/by: Stamnes Osodden (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 001 Nikolai Larsen m g f hf Gaardbruker og alm Alstahaugn s arbeider Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Dine Johansen k g b hm Gaardmandskone Alstahaugn s 003 Alfride Johansen k ug b fl Søster, husgjerning Alstahaugn s 004 Johan Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Artur Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Harald Larsen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Astrid Larsen k ug b d Datter Stamnes n s 008 Nils Larsen m ug b s Søn Stamnes n s Horvnes (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nils Andersen m g b hf Arbeider tømmerm. fisker Halse n s 002 Jørgine Tobiassen k g b hm Kone Stamnes n s 003 Theodora Nilsen k ug b d Datter, husgjerning Stamnes n s 004 Nikoline Nilsen k ug b d Datter, husgjerning Stamnes n s 005 Einar Nilsen m ug b s Fisker Stamnes n s Arbeidsledig: l 006 Elise Pettersen k ug b fl Datterdatter Buksnes n s 007 Oskar Pettersen m ug b fl Dattersøn Stamnes n s Horvnes (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Henrik Børholm m g b hf Gaardbruker og Ytre n s notformand Sogn 002 Nikoline Børholm k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Hilda Børholm k ug b d Datter, husstel Stamnes n s 004 Ragna Børholm k ug b d Datter Stamnes n s 005 Aslaug Børholm k ug b d Datter Stamnes n s 006 Haldis Børholm k ug b d Datter Stamnes n s 007 Henry Børholm m ug b s Søn Stamnes n s 008 Normann Børholm m ug b s Søn Stamnes n s Horvnes (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Karl Tobiassen m g b hf Gaardbruker leilænding Stamnes n s 002 Anna Nikolaisen k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Thora Tobiassen k ug b d Datter, husgjerning Stamnes n s 004 Nikoline Tobiassen k ug b d Datter, husgjerning Stamnes n s 005 Aksel Karlsen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Jørgen Karlsen m g b hf Fisker Stamnes n s 007 Alvilde Karlsen k g b hm Kone Sortland n s 008 Astrid Karlsen k ug b d Datter Stamnes n s Horvnes (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Petter Olsen m g b hf Gaardbruker, tømmermand Stamnes n s 002 Nilsine Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Ludvig Pettersen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Petter Pettersen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Ottar Pettersen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Emma Larsdatter k ug b fl Søsterdatter, husstel Stamnes n s Horvnes (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 John Johnsen m g b hf Husmand Stamnes n s 002 Pauline Johannesdatter k g b hm Kone Stamnes n s 003 Karen Pedersdatter k e b fl Konens mor Stamnes n s Sjukdom: b Horvnes (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1821 Stamnes 001 Olaus Gabrielsen m g b hf Almindelig arbeider, Ranen n s smaafiske 002 Oleanna Nilsdatter k g b hm Kone Stamnes n s 003 Nilsine Olausen k ug f d Datter, husstel Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Olav Olausen m ug b s Søn Stamnes n s Horvnes (5 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Iver Johnsen m e b hf Gaardbruker, alm. kjører Stamnes n s 002 Vilhelm Johnsen m ug f s Fisker Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 003 Helga Besvaag k ug b tj Tjenestepike, hus og fjøs Næsne n 004 Inga Johnsdatter k g b hm Kone Stamnes n s 005 Thomas Anderssen m g b hf Fisker og arbeider Næsne n s 006 Ingolv Anderssen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Thorleiv Anderssen m ug b s Søn Stamnes n s 008 Arild Anderssen m ug b s Søn Stamnes n s Leirbækken (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Paul Vilhelmsen m g b hf Gaardbruker og fisker Alstahaugn s 002 Eva Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Julie Vilhelmsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Beret Johnsen k e b hf!! Kaarenke Snaasen n s Andvaagen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Peder Pedersen m g b hf Træarbeider Stamnes n s bygningssnekker 002 Agnes Pedersen k g b hm Husmor Balsfjordn s 003 Oskar Pedersen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Ragnar Pedersen m ug b s Søn Stamnes n s Fagerlund (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anders Benjamins m g f hf Gaardbruker og arbeider Nesne n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen?? 002 Henriette Anderssen k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Alma Anderssen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Peder Klemetsen m e b fl Kaarmand Øier n s Gudbrandsdalen Andvaagen (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anders Olsen m g f hf Matros Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: "Helgelandske" 002 Anna Olsen k g b hm Kone Drevjen n s i Vefsen 003 Emil Andersen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Fransis Andersen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Nanna Andersen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Glady Andersen k ug b d Datter Stamnes n s Andvaagen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Peder Mathissen m g b hf Gaardbruker og snekker Stamnes n s 002 Johanne Jakobsdatter k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Johannes Sivertsen m ug b fl Dattersøn Stamnes n s Andvaagen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 001 Hans Mekalsen m ug b hf Gaardbruker, smaafisk Stamnes n s 002 Jensine Mekalsdatter k ug b hm Husmor Stamnes n s 003 Nora Larssdatter k ug b fl Til hjælp i huset Stamnes n s Sandnes (8 m, 3 k) 12 (9 m, 3 k) Marius Olsen m g b hf Gaardbruker og fiskser Stamnes n s 002 Petrine Olsen k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Ole Mariussen m ug f s Matros Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 004 Andreas Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Peder Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Anker Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Arne Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s 008 Reidulv Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s 009 Sverre Mariussen m g b hf Kjendtmand Stamnes n s Arbeidsledig: l 010 Halla Mariussen k g b hm Kone Tjøtta n s 011 Paula Mariussen k ug b d Datter Stamnes n s 012 Arnulv Mariussen m ug b s Søn Stamnes n s Elverum (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Paul Anderssen m g b hf Murer, stenarbeider, Stamnes n s gaardbruker 002 Marie Anderssen k g b hm Kone Vik i n s Helgeland 003 Andreas Paulsen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Astrid Paulsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Agna Paulsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Aslaug Paulsen k ug b d Datter Stamnes n s Birkelund (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Oluf Olsen Birkelund m g b hf Gaardbruker, Stamnes n s haandverksmaler og træarbeider 002 Oline Andreasdatter k g b hm Kone Stamnes n s 003 Alfhild Birkelund k ug b d Datter Stamnes n s 004 Ottar Birkelund m ug b s Søn Stamnes n s 005 Reidar Birkelund m ug b s Søn Stamnes n s Sandnes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Elise Olsen k e b hm Pedel ved folkeskolen, Stamnes n s Arbeiderske, hus og klæevask 002 Aksel Pedersen m ug b s Søn Stamnes n s Arbeidsledig: l 003 Ole Pedersen m ug b s Søn Stamnes n s 004 Anna Pedersen k ug b d Datter Stamnes n s Elvevold (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Larsen m g b hf Gaardbruker og murer Stamnes n s 002 Anna Larsen k g b hm Kone Stamnes n s Klokkervold (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Didriksen m g b hf Telegrafbud, Gaardbruker, Sortland n Telefonarbeidsformand s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1821 Stamnes 002 Emma Didriksen k g b hm Kone Langnes n s i Øksnes 003 Oskar Didriksen m ug b s Søn Langnes n s i Øksnes 004 Arne Didriksen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Sigrund Didriksen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Gunnar Didriksen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Ole Reinholtsen m g b fl Konens far Langnes n s i Øksnes 008 Stine?? Reinholtsen k g b fl Konens mor Langnes n s i Øksnes Sjukdom: b 009 Hansine Bendiksen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Kommunen folkeskole (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Olav Heggen m ug b hf Lærer og kirkesanger, Norddalen s folkesk. 002 Marta Olsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s 003 Johannes Nordheim m ug b el Lærer, privat middelskole Halse n s Solheim (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) 001 Gurine Neergaard k e b hm Pension Strinden n s 002 Emilie Neergaard k ug b d Lærerinde ved folkeskolen Trondhjemn s 003 Kaspara Neergaard k ug b d Telegrafistinde Stamnes n s 004 Alfhild Neergaard k ug b fl Pleiedatter? Trondhjemn s Bjørnevoll (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Bjørn Eriksen m g f hf Gaardbruker og fisker Tjøtta n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Hansine Eriksen k g b hm Kone Stamnes n s 003 Sigmund Eriksen m ug b s Sætter (Helgelands blad) Tjøtta n s 004 Karen Eriksen k ug b d Datter, husstel Tjøtta n s 005 Lovise Eriksen k ug b d Datter, husstel Tjøtta n s 006 Sigurd Eriksen m ug b s Søn Stamnes n s 007 Ragna Eriksen k ug b d Datter Stamnes n s 008 Aage Eriksen m ug b s Søn Stamnes n s 009 Haftor Eriksen m ug b s Søn Stamnes n s Alfheim (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Emma Aanes k e b hm Gaardbrukerenke Stamnes n s 002 Jenny Aanes k ug b d Datter Stamnes n s 003 Artur Aanes m ug b s Søn Stamnes n s 004 Paula Aanes k ug b d Datter Stamnes n s Solvang (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Pedersen m g b hf Skomaker og træarbeider Stamnes n s 002 Anna Andersdatter k g b hm Kone Stamnes n s 003 Solveig Pedersen k ug b d Datter Stamnes n s Lysvoll (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 John Mekalsen m g b hf Dagarbeide, jordbruk Stamnes n s 002 Karen Mekalsen k g b hm Kone Stamnes n s 003 Alfred Johnsen m g f fl Maskinist Stamnes n s Sannsynleg opphaldstad: D/S "Helgeland" 004 Trine Johnsen k g b fl Kone Tjøtta n s 005 Alf Johnsen m ug b s Søn Stamnes n s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Fagerheim (5 m, 10 k) 14 (4 m, 10 k) Leonhard Martinsen m g b hf Gaardbruker leilænding Stamnes n s 002 Marie Martinsen k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Gudrun Martinsen k ug b d Datter Stamnes n s 004 Alfhild Martinsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Jostein Martinsen m ug b s Søn Stamnes n s 006 Julius Johansen m ug mt tj Tjenestedreng Stamnes n s Sedvanleg bustad: Strandaas 007 Helleborg Haukland k e b hm Enke, midler Stamnes n s 008 Alvhild Haukland k ug b d Pleiedatter? Narvik n s 009 Laura Anderssen k e b hm Kaarenke Næsne n s 010 Ester Anderssen k ug b d Datter Næsne n s 011!! Lange m ug b hf Doktor, Distrikslæge Stavangern s 012 Maren Halstensen k ug b tj Husbestyrerinde Næsne n s 013 Jean Lange m ug b s S Tjøtta n s 014 Agate Halstensen k ug mt fl Dampskibspike Næsne n s Sedvanleg bustad: Sjonen Arbeidsledig: l 015 Jenny Bang k ug b tj Tjenestepike Næsne n s 016 Rut Anderssen k ug f d Datter Stamnes n s %Næsne % Sannsynleg opphaldstad:!! Sandnes (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Fredrik Anderssen m g f hf Gaardbruker, reisende i Stamnes n s kolonial Sannsynleg opphaldstad: Trænen 002 Elise Anderssen k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Oskar Pedersen m ug b tj Gjætergut Stamnes n s 004 Alma Larssen k ug b tj Tjenestepike Tjøtta n s 005 Anders Anderssen m ug b tj Tjenestedreng Rødø n s Sandnes (4 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Johannes Edavardsen m g f hf Gaardbruker, skipper Stamnes n s Meisfjord Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Anna Meisfjord k g b hm Gaardmandskone Stamnes n s 003 Paula Meisfjord k ug b d Datter, husstel Stamnes n s 004 Alf Meisfjord m ug b s Søn Stamnes n s 005 Reidar Meisfjord m ug b s Søn Stamnes n s 006 Kirsten Meisfjord k ug b d Datter Stamnes n s 007 Erling Meisfjord m ug b s Søn Stamnes n s 008 Kristine Meisfjord k ug b d Datter Stamnes n s 009 Aslaug Meisfjord k ug b d Datter Stamnes n s 010 Anette Olsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s 011 Margrete Johansen k ug b tj Tjenestepike Surendalenn s 012 Isak Mathissen m ug b tj Tjenestedreng Stamnes n s Sandnes 38 10, 29 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Elen Hanssen k ug b HusbestyrerindeHusbestyrerinde Alstahaugn s Øvre Sandnes (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Gunnerius Nilsen m g b hf Gaardbruker og emisær Bjørnaa n s i Trondenes 002 Jensine Nilsen k g b hm Gaardmandskone Næsne n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1821 Stamnes 003 Mette Nilsen k ug b d Datter Bjørnaa n s i Trondenes 004 Jenny Nilsen k ug b d Datter Trondenesn s 005 Gudrun Nilsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Solveig Nilsen k ug b d Datter Stamnes n s 007 Josefine Bendiktsen k ug b tj Tjenestepike Stamnes n 008 Helge Pedersen m ug b fl Pleiesøn? Stamnes n s Forshaug (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anders Hanssen m g b hf Bryggemand og jordbruk Stamnes n s 002 Ragnhild Anderssen k g b hm Kone Løddingen s 003 Henry Anderssen m ug b s Postfører Stamnes n s 004 Nordal Anderssen m ug b s Søn Stamnes n s 005 Anna Anderssen k ug b d Datter Stamnes n s Rishatten (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Rebækka Olsen k ug b hm Arbeiderske, alm. arbeide Stamnes n s 002 Karen Jakobsen k e b fl Enke? Stamnes n s Sjukdom: b 003 Alfred Andreassen m ug b fl Kaiesjauer Stamnes n s 004 Petra Ingebrigtsen k ug b fl Søsterdatter, husstel Stamnes n s 005 Emma Person k ug b fl Søsterdatteer Stamnes n s Fredheim (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Amund Nilsen m g b hf Alm. jordarbeider, Herlø n s gaarbruker Bergen 002 Jørgine Nilsen k g b hm Kone Stamnes n s 003 Henry Amundsen m ug b s Arbeider, kaiesjauer Stamnes n s Arbeidsledig: l 004 Nanna Amundsen k ug b d Datter Stamnes n s 005 Anna Amundsen k ug b d Datter Stamnes n s 006 Halfrid Amundsen k ug b d Datter Stamnes n s Sandnes (0 m, 4 k) (0 m, 3 k) 001 Petrine Pedersdatter k e b hm Gaardbruker Stamnes n s 002 Ane Pedersdatter k e b fl Enke? Stamnes n s %ug % 003 Theoline Olsen k ug b d Sypike Stamnes n s 004 Marie Mathissen k ug mt b Datter Næsne n s Sedvanleg bustad: Glein Solhaug (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Adolf Andreassen m g f hf Fisker, gaardbruker Alstahaugn s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen 002 Albine Andreassen k g b hm Kone Stamnes n s 003 Anna Adolfsen k ug b d Datter Alstahaugn s 004 Aslaug Adolfsen k ug b d Datter Alstahaugn s 005 Harald Adolfsen m ug b s Søn Alstahaugn s 006 Aksel Adolfsen m ug b s Søn Alstahaugn s 007 Peder Adolfsen m ug b s Søn Stamnes n s Sandnes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Aronsen m g b hf Arbeider- jordarbeide, Stamnes n s Husmand 002 Ane Jensdatter k g b hm Kone Herø n s Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer