Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 61

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 840 (kvinner: 430, menn: 407) Bustader: 163 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 475 (kvinner: 237, menn: 238) Bustader i krinsen: 95 Krins: 001 Herred/by: Røldal Folketeljinga Hellemo Under Ole A. Hellemo m g b Hf Husmand m J 1850 Røldal herred* n s 002 Gjertrud Hellemo k g b Hm Husmandskone 1846 Røldal herred* n s 003 Udmond O. Hellemo m ug b S Husmandssøn 1885 Røldal herred* n s 004 Gjertrud A. Seim k ug mt B Budeie 1841 Røldal herred* n s Sedvanleg bustad: Hamre 005 Udmond Stengaardsbakken m ug mt B Gaardbrugersøn beskjæftiget 1883 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide Sedvanleg bustad: Stengårdsbakken Haalo Under Udmond O. Haalo m g b Hf Husmand m J 1855 Røldal herred* n s 002 Kari Haalo k g b Hm Husmandskone 1866 Røldal herred* n s 003 Kjæsti U. Haalo k ug b D Datter 1890 Røldal herred* n s 004 Ola U. Haalo m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 005 Anna U. Haalo k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 006 Anna Seim k e b Tj Tjenestepige 1832 Røldal herred* n s Storehovden Lars H. Storehovden m g b Hf Bruger og Selveier 1833 Røldal herred* n s 002 Margrethe O. Storehovden k g b Hm Brugerkone 1838 Røldal herred* n s 003 Britha O. Odland k e b Tj Tjenestepige 1843 Røldal herred* n s Svandalsfloen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Neri A. Svandalsflo m g b Hf Veivogter ved statsvei, 1851 Vinje Brb n s Bruger og Telefonbestyrer 002 Gidske Svandalsflo k g b Hm Veivogterkone 1865 Sand i Ryfylke Stv n s 003 Torbjørg Svandalsflo k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1880 Vinje n s og kreaturstel 004 Bjørgulf Svandalsflo m ug b S Beskjæftiget ved 1883 Vinje n s jordbrugsarbeide 005 Aslak Svandalsflo m ug b S Søn 1893 Røldal herred* n s 006 Torjus Svandalsflo m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 007 Bertha Svandalsflo k ug b D Datter 1896 Røldal herred* n s 008 Aasne Svandalsflo k ug b D Datter 1898 Røldal herred* n s 009 Thea Svandalsflo k ug b D Datter Røldal herred* n s Lien Niels V. Lien m g b Hf Gaardbruger 1848 Røldal herred* n s 002 Martha T. Lien k g b Hm Gaardbrugerkone 1844 Røldal herred* n s 003 Disa N. Lien k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1873 Røldal herred* n s og kreaturstel 004 Ranveig N. Lien k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1877 Røldal herred* n s og kreaturstel 005 Sandof N. Lien m ug b S Beskjæftiget med 1880 Røldal herred* n s jordbrugsarb. 006 Ola N. Lien m ug b S Beskjæftiget med 1882 Røldal herred* n s jordbrugsarb. 007 Torjus N. Lien m ug b S Søn 1887 Røldal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1229 Røldal Dalen (østre Hagen) Helge A Dalen m g b Hf Selveier og opsynsmand ved 1851 Odde i Ullensvang SB n s bygdevei 002 Britha Anfindsdtr k g b Hm Selveierkone 1847 Røldal herred* n s 003 Ole Helgesen Dalen m ug b S Selveiersøn, Jordbrugsarb Røldal herred* n s 004 Martha Dalen k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1881 Røldal herred* n s 005 Torbjørg Dalen k ug b D Dotter 1886 Røldal herred* n s 006 Helje Helgesen m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s Dalen (østre Hagen) Orm H. Dalen m g b Hf Gaardbruger 1844 Røldal herred* n s 002 Torbjørg Dalen k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Røldal herred* n s 003 Niels O Dalen m ug b S Beskjæftiget ved jordarbeide 1882 Røldal herred* n s 004 Helje O. Dalen m ug b S Beskjæftiget ved jordarbeide 1885 Røldal herred* n s 005 Knut O. Dalen m ug b S Søn 1891 Røldal herred* n s Dalen (ytre Hagen) under Røldal Dalen (ytre Hagen) under Helje O. Dalen m g b Hf Selveier og bruger 1817 Røldal herred* n s 002 Torbjørg N Dalen k g b Hm Selveierkone 1826 Røldal herred* n s Dalen Under Thore G. Dalen m g b Hf Selveier og håndværksmaker 1838 Røldal herred* n s 002 Gunne H. Dalen k g b Hm Selveierkone 1843 Røldal herred* n s 003 Anna A. Lynghamrene k ug b FL Pleiedatter 1890 Eidfjord SB n s Tverlien Usmond O. Tverlien m g b Hf Gaardbruger S 1838 Røldal herred* n s 002 Gunne O. Tverlien k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Røldal herred* n s Hagen østre Knut O. Hagen m g b hf Gaardbruger S og Snedker 1854 Røldal herred* n s (haandværke) 002 Ambjørg T. Hagen k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 Røldal herred* n s 003 Disa K. Hagen k ug b D Datter 1891 Røldal herred* n s 004 Ola K. Hagen m ug b S Søn 1893 Røldal herred* n s 005 Torbjørg K. Hagen k ug b D Datter 1895 Røldal herred* n s 006 Thea K. Hagen k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 007 Niels K. Hagen m ug b S Søn Røldal herred* n s 008 Ole K. Hagen m g b Hf Føderaadsmand 1822 Røldal herred* n s 009 Disa K. Hagen k g b Hm Føderaadskone 1823 Røldal herred* n s Hagen østre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole J. Rabbe m ug b Hf Telefonarbeider 1848 Røldal herred* n s 002 Martha J. Rabbe k ug b Hm Budeie 1853 Røldal herred* n s 003 Martha Rabbe k ug b D Datter 1891 Røldal herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Hagen østre Niels H. Hagen m g b Hf Gaardbruger S og Fæhandler 1846 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Durdei E. Hagen k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Røldal herred* n s 003 Durdei N. Hagen k ug b D Beskæftiget ved husgjerning 1881 Røldal herred* n s 004 Martha N. Hagen k ug b D Kok ved hotel 1878 Røldal herred* n s 005 Helje N. Hagen m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 006 Kristi O. Hagen k ug b Tj Tjenestepige 1859 Røldal herred* n s 007 Helje N. Hagen m e b Hf Føderaadsmand 1817 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Hagen ytre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole O. Grøve m g b Hf Postfører og veiarbeidær 1857 Røldal herred* n s 002 Britha O. Grøve k g b Hm Postførerkone 1859 Røldal herred* n s 003 Laava O. Grøve k ug b D Datter 1887 Røldal herred* n s 004 Ingerid O. Grøve k ug b D Datter 1892 Røldal herred* n s 005 Udøbt gut m ug b S Søn Røldal herred* n s 006 Niels U. Tvedt m ug f EL Veiarbeider!! Røldal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ullensvang 007 Gunne O. Hagen k ug b Hm Kok ved hotel 1874 Røldal herred* n s 008 Gudrun Hagen k ug b D Datter Røldal herred* n s Hagen ytre Anna O. Hagen k e b Hm Lensmandsenke, 1846 Vinje Brb n s gårdbrugerske 002 Olai Hagen m ug b S Søn 1884 Røldal herred* n s 003 Gunne Hagen k ug b D Dotter 1888 Røldal herred* n s 004 Margit Vinje k ug b Tj Tjenestepige 1875 Vinje n s Hagen ytre Ole O. Hagen d.y. m g b Hf Gaardbruger og Fæhandler 1857 Røldal herred* n s 002 Margit K. Hagen k g b Hm Gaardmandskone 1860 Røldal herred* n s 003 Britha O. Hagen k e b FL Uden indtægt 1835 Røldal herred* n s Hagen ytre Under %6% 001 Jacob O. Hagen m g b Hf Gaardbruger og eier af 1846 Røldal herred* n s Sommer-pensionat 002 Durdei G. Hagen k g b Hm Bestyrerinde af Sommerpensionat 1846 Røldal herred* n s 003 Olaf Hagen m ug b S Ingeniør (f.t. uden ansættelse) 1875 Røldal herred* n s %mt % 004 Gullik Hagen m ug b S Kontorist hos Lensmanden 1876 Røldal herred* n s 005 Ingerid O. Berge k e b FL Uden indtægt 1818 Røldal herred* n s 006 Ole Steensen m g b Hf Leensmand i Røldal 1861 Hol i Hall. Bu n s 007 Gunne Steensen k g b Hm Lensmandsfrue 1869 Røldal herred* n s Rabbe Anna B. Rabbe k e b Hm Gaardbrugerenke med 1850 Vinje Brb n s selveiendom Merknad: Hovedbygningen: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1229 Røldal 002 Niels H. Rabbe m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1874 Røldal herred* n s ved jordbrug. 003 Hellik H. Rabbe m ug f S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1878 Røldal herred* n s ved jordbrug. Sannsynleg opphaldstad: Haukelidsæter 004 Christoffer H. Rabbe m ug b S Søn 1882 Røldal herred* n s 005 Lars H. Rabbe m ug b S Søn 1885 Røldal herred* n s 006 Disa H. Rabbe k ug b D Dotter 1889 Røldal herred* n s 007 Oline O. Hagen k ug b Tj Tjenestepige 1866 Røldal herred* n s 008 Hellik N. Rabbe m e b Hf Føderaadsmand 1806 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Rabbe Knut S. Rabbe m g b Hf Gaardbruger og fæhandler 1847 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha H. Rabbe k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Røldal herred* n s 003 Martha K. Rabbe k ug b D Beskjæftiget ved kreaturstel 1877 Røldal herred* n s 004 Sandof K. Rabbe m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1881 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 005 Durdei K. Rabbe k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1885 Røldal herred* n s 006 Kristine K. Rabbe k ug b D Datter 1891 Røldal herred* n s 007 Durdei U. Rabbe k e b Hm Føderaadsenke 1823 Røldal herred* n s 008 Sandof S. Rabbe m ug b S Fæhandler 1860 Røldal herred* n s Grøve (Stengaardsbakken) Niels T. Stengaardsbakken m g b Hf Gaardbruger og Linje Røldal herred* n s tilsynsmand ved Rigstelefon Merknad: Hovedbygningen: 002 Kjersti U. Stengaardsbakken k g b Hm Gaardbrugerkone 1857 Røldal herred* n s 003 Tore N. Stengaardsbakken m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1881 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 004 Udmond N. Stengaardsbakken m ug f S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1883 Røldal herred* n s ved jordbrugsarb. Sannsynleg opphaldstad: Hellemo 005 Niels N. Stengaardsbakken m ug b S Søn 1886 Røldal herred* n s 006 Ola N. Stengaardsbakken m ug b S Søn 1889 Røldal herred* n s 007 Torbjørg N. Stengaardsbakken k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 008 Thore H. Juvet m e b Hf Føderaadsmand 1820 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Grøve (Storhaug) Vraal Storhaug m g b Hf Folkeskolelærer og 1851 Røldal herred* n s gårdbruger Merknad: Hovedbygningen: 002 Anna O. Storhaug k g b Hm Folkeskolelærerkone 1849 Voss SB n s 003 Gro V. Storhaug k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1884 Røldal herred* n s og kreaturstel 004 Ingerid V. Storhaug k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1884 Røldal herred* n s og kreaturstel 005 Niels V. Storhaug m ug b S Søn 1888 Røldal herred* n s 006 Ragnvald V. Storhaug m ug b S Søn 1890 Røldal herred* n s 007 Herman V. Storhaug m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 008 Gro K. Storhaug k e b Hm Føderaadsenke 1813 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Øverland Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Orm H. Øvland m g b Hf Gaardbruger S og 1849 Røldal herred* n s Tilsynsmand for Rigsforsikrings aust. Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha Sandofsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Røldal herred* n s 003 Anna Øvland k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1883 Røldal herred* n s 004 Niels Øvland m ug b S Søn 1886 Røldal herred* n s 005 Ole Øvland m ug b S Søn 1889 Røldal herred* n s 006 Gunnar Øvland m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 007 Ole Øvland m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s 008 Aasne Sveiungsdtr k e b Hm Føderaadsenke 1819 Vinje Brb n s Merknad: Føderaadshuset: Tvedt Asmund J. Tvedt m g b Hf Gaardbruger 1848 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Gro T. Tvedt k g b Hm Gaardbrugerkone 1850 Røldal herred* n s 003 Jacob A. Tvedt m ug b S Kommunekasserer 1879 Røldal herred* n s 004 Martha A. Tvedt k ug b D Datter 1887 Røldal herred* n s 005 Ranveig A. Tvedt k e b Hm Føderaadsenke 1816 Røldal herred* n s 006 Ole J. Tvedt m ug b S Skomager, hus- og selveier 1856 Røldal herred* n s Tvedt Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunne Tvedt k e b Hm Budeie 1834 Røldal herred* n s 002 Ole O. Tvedt m ug b S Skrædder 1877 Røldal herred* n s 003 Gro Tvedt k ug b FL Gaardbrugerske med selveiendom 1851 Røldal herred* n s Tvedt Torjus E. Prestegaard d.æ. m g b Hf Føderaadsmand 1814 Røldal herred* n s 002 Ragnhild A. Prestegaard k g b Hm Føderaadskone 1823 Røldal herred* n s 003 Niels T. Tvedt m ug b S Gaardbruger 1866 Røldal herred* n s 004 Torbjørg O. Juvet k e b EL Arbeider med strikning og 1819 Røldal herred* n s spinding 005 Britha O. Tvedt k e b Hm Budeie 1833 Røldal herred* n s 006 Britha U. Tvedt k ug b D Beskjæftiget med husgjerning 1863 Røldal herred* n s 007 Orm U. Tvedt m ug b S Dagarbeider - jordbrug 1874 Røldal herred* n s Juvet (Berge øvre) Niels K. Juvet m g b Hf Gaardbruger og fæhandler 1867 Røldal herred* n s 002 Britha O. Juvet k g b Hm Gaardbrugerkone 1876 Røldal herred* n s 003 Knut N. Juvet m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s 004 Margit N. Juvet k ug b D Dotter 1897 Røldal herred* n s 005 Gunella Juvet k e b Hm Føderaadsenke 1834 Røldal herred* n s 006 Lars Monsen m ug b Hf Føderaadsmand 1833 Røldal herred* n s Djuvet Kristine H. Juvet k e b Hm Gaardbrugerenke med 1857 Hafslo NB n s selveiendom 002 Ingeborg H. Juvet k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1883 Hafslo NB n s 003 Udmond H. Juvet m ug b S Beskjæftiget ved 1884 Røldal herred* n s jordbrugsarbeide 004 Asmund Prestgar m g b Hf Rentenist 1856 Røldal herred* s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1229 Røldal 005 Marie Prestgar k g b Hm Rentenistkone 1860 Fredrikstad Sm s Juvet (Gryting) Under Helje O. Juvet m g b Hf Dagarbeider ved jordbrug 1840 Suldal Sta n s 002 Sigrid A. Juvet k g b Hm Arbeiderkone 1844 Røldal herred* n s 003 Usmond H. Juvet m ug b S Selveier og Telefonarbeider 1878 Røldal herred* n s 004 Oline H. Juvet k ug b D Husgjerning 1881 Røldal herred* n s 005 Ingerid H. Juvet k ug b D Husgjerning 1884 Røldal herred* n s Hauge Orm T. Hauge m g b Hf Gaardbruger S 1850 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Ambjørg A. Hauge k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Saude i Ryfylke Stv n s 003 Tore O. Hauge m g b Hf Føderaadsmand 1826 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 004 Martha V. Hauge k g b Hm Føderaadskone 1829 Røldal herred* n s Hauge Niels T. Hauge m g b Hf Gaardbruger S 1852 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha T. Hauge k g b Hm Gaardbrugerkone 1868 Røldal herred* n s 003 Ingeborg N. Hauge k ug b D Dotter 1894 Røldal herred* n s 004 Britha N. Hauge k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 005 Aagot N. Hauge k ug b D Datter Røldal herred* n s 006 Tore N. Hauge m e b Hf Føderaadsmand 1820 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Berge nedre (Hitli) Orm O. Grøve d.y. m g b Hf Gaardbruger S 1852 Røldal herred* n s 002 Britha O. Grøve k g b Hm Gaardbrugerkone 1858 Røldal herred* n s 003 Ambjørg O. Grøve k ug b D Dotter 1894 Røldal herred* n s Remen (nedre Under Ole H. Berge m g b Hf Bruger og graastensmurer 1836 Røldal herred* n s 002 Gunne G. Berge k g b Hm Brugerkone 1846 Røldal herred* n s 003 Martha Knutsdatter k e b FL offentlig understøttelse 1812 Røldal herred* n s 004 Ingeborg I. Medhus k ug b EL Budeie, offentlig understøttelse 1823 Røldal herred* n s Hitli (nedre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole O. Hitli m g b Hf Garnbinder, Offentlig 1819 Røldal herred* n s understøttelse 002 Kjersti U. Hitli k g b Hm Garnbinderkone 1826 Røldal herred* n s 003 Thore O. Hitli m ug b El Offentlig understøttelse 1829 Røldal herred* n s Gryting, Under Ole O. Tvedt m g b Hf Sergeant, landhandler og bruger 1862 Røldal herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Durdei O. Tvedt k g b Hm Sergeantkone 1862 Røldal herred* n s 003 Olai O. Tvedt m ug b S Søn 1889 Røldal herred* n s 004 Niels O. Tvedt m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 005 Margit O. Tvedt k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 006 Ole O. Tvedt m ug b S Søn Røldal herred* n s 007 Gro N. Berge k ug b Tj Tjenestepige 1882 Røldal herred* n s Gryting Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Britha O. Hauge k ug b Hm Budeie, Indtægt af kapitaler 1830 Røldal herred* n s Gryting Under Ole K. Gryting m g b Hf Landhandler og hoteleier 1855 Røldal herred* n s 002 Gunne Torsdatter k g b Hm Landhandlerkone 1860 Røldal herred* n s 003 Sven Olsen m ug b S Søn 1887 Røldal herred* n s 004 Knut Olsen m ug b S Søn 1890 Røldal herred* n s 005 Tore Olsen m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s Sjukdom: Aa 006 Obert Olsen m ug b S Søn 1898 Røldal herred* n s 007 Anna H. Dalen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Røldal herred* n s Gryting, Under Eivind V. Gryting m g b Hf Skrædder og bruger 1833 Røldal herred* n s 002 Gunne O. Gryting k g b Hm Skrædderkone 1842 Røldal herred* n s Enerhaug (Tofte) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen Enerhaug m ug b Hf Gaardbruger S 1844 Røldal herred* n s 002 Ranveig O. Enerhaug k ug b Hm Beskjæftiget med husgjerning 1848 Røldal herred* n s Fredheim Udmond Hauge m g b Hf Hoteleier, Rigstelefonbestyrer 1863 Røldal herred* n s og selveier 002 Sigrid Hagen k g b Hm Jordemoder og Iagtager for Det norske meteorologiske Institut 1843 Røldal herred* n s Brondalsteigen (Tofte) Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kjersti Gryting k e b Hm Gaardbrugerenke med selveiendom 1847 Røldal herred* n s Tofte Niels Prestegaard d.y. m g b Hf Gaardbruger S og fæhandler 1868 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha A. Tofte k g b Hm Gaardbrugerkone 1874 Røldal herred* n s 003 Ingeborg N. Tofte k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s 004 Marie N. Tofte k ug b D Datter Røldal herred* n s 005 Ingerid T. Seim k ug b Tj Tjenestepige 1873 Røldal herred* n s 006 Hellik O. Odland m ug mt EL Elev ved folkeskolen, her 1887 Røldal herred* n s Sedvanleg bustad: Botten, Røldal Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1229 Røldal 007 Brynjulf O. Tufte m g b Hf Føderaadsmand 1835 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 008 Martha N. Tufte k g b Hm Føderaadskone 1823 Røldal herred* n s Tofte Ole U. Tufte m g b Hf Gaardbruger og Postfører 1854 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Ingeborg T. Tufte k g b Hm Gaardbrugerkone 1860 Røldal herred* n s 003 Disa O. Tufte k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1882 Røldal herred* n s 004 Usmond O. Tufte d.y. m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1885 Røldal herred* n s med jordbrug 005 Tore O. Tufte m ug b S Søn 1887 Røldal herred* n s 006 Niels O. Tufte m ug b S Søn 1896 Vinje Brb n s 007 Paul Hegerland m ug mt EL Gaardbrugersøn, beskjæftiget 187%6%7 Røldal herred* n s ved jordbrug 008 Usmond O. Tufte d.æ. m e b Hf Føderaadsmand 1828 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Gryting Ole O. Gryting m g b Hf Gaardbruger og Postaabner 1862 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha G. Gryting k g b Hm Gaardbrugerkone 1875 Røldal herred* n s 003 Britha Gryting k ug b FL Uden indtægt 1830 Røldal herred* n s Sjukdom: Aa 004 Kari O. Hagen k ug b Tj Tjenestepige 1862 Røldal herred* n s 005 Per Th. Hauge m g b Hf Hoteleier og Føderaadsmand 1858 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 006 Britha U. Gryting k g b Hm Hoteleierkone 1841 Røldal herred* n s Gryting Under Orm T. Saltvold m g b Hf Skomager og dagarbeider ved 1855 Røldal herred* n s jordbrug 002 Kristi T. Saltvold k g b Hm Skomagerkone 1858 Røldal herred* n s 003 Thore O. Saltvold m ug b S Elev af sløidskolen, her 1884 Røldal herred* n s 004 Gundla O. Saltvold k ug b D Datter 1889 Røldal herred* n s 005 Torbjørg O. Saltvold k ug b D Datter Røldal herred* n s Gryting Ole O. Gryting Ekro m g b Hf Gaardbruger S 1838 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Margit Jacobsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1838 Røldal herred* n s 003 Gro O. Gryting k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1860 Røldal herred* n s 004 Ole Olsen Gryting m g b Hf Føderaadsmand 1830 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 005 Martha Knutsdatter k g b Hm Føderaadskone 1836 Røldal herred* n s Grøve Orm O. Grøve m g b Hf Gaardbruger S og 1848 Røldal herred* n hestehandler 002 Ragnhild Grøve k g b Hm Gaardbrugerkone 1873 Røldal herred* n 003 Durdei O. Gryting k ug b Tj Tjenestepige 1878 Røldal herred* n s Grøve Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Gryting m g b Hf Rentenist og huseier 1830 Røldal herred* n s 002 Gro G. Gryting k g b Hm Rentenistkone 1831 Røldal herred* n s Berge øvre Durdei Berge k e b Hm Gaardbrugerske med 1851 Røldal herred* n s selveiendom 002 Bergit Berge k ug b D Beskjæftiget med husgjerning 1876 Røldal herred* n s og kreaturstel 003 Martha Berge k ug b D Strikerske 1878 Røldal herred* n s 004 Durdei Berge k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1884 Røldal herred* n s 005 Niels N. Berge m g b Hf Selveier, Beskjæftiget ved 1874 Røldal herred* n s jordbrugsarbeide 006 Britha Berge k g b Hm Selveierkone 1876 Røldal herred* n s 007 Durdei N. Berge k ug b D Datter Røldal herred* n s Berge nedre Ole E. Berge m g b Hf Gaardbruger S 1852 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Disa N. Berge k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 Røldal herred* n s 003 Usmond Berge m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1880 Røldal herred* n s ved jordbrugsarb. 004 Ole Berge m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s Sjukdom: Aa 005 Britha N. Bratteig k ug b Tj Tjenestepige 1884 Røldal herred* n s 006 Eivind U. Berge m g b Hf Føderaadsmand 1827 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 007 Eldrine U. Berge k g b Hm Føderaadskone 1876 Røldal herred* n s Berge nedre Orm O. Berge m ug b Hf Gaardbruger S 1844 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Thore O. Berge m ug b FL Dagarbeider ved jordbrug 1864 Røldal herred* n s 003 Martha Berge k ug b Hm Beskjæftiget ved husgjerning 1848 Røldal herred* n s og kreaturstel 004 Ole Ormsen Berge m g b Hf Føderaadsmand 1814 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 005 Kjersti Berge k g b Hm Føderaadskone 1824 Røldal herred* n s Præstegaarden Niels N. Præstegaard m g b Hf Gaardbruger og fæhandler 1829 Røldal herred* n s 002 Martha O. Præstegård k g b Hm Gaardbrugerkone 1840 Røldal herred* n s 003 Torjus N. Præstegård m ug b S Snedker, håndværksarbeider 1873 Røldal herred* n s 004 Sven N. Præstegaard m ug b S Beskjæftiget ved 1879 Røldal herred* n s jordbrugsarb. 005 Sandof O. Øverland m g b Hf Beskjæftiget ved 1881 Røldal herred* n s jordbrugsarb. 006 Margit N. Øverland k g b Hm Jordbrugsarbeiderkone 1876 Røldal herred* n s Præstegaarden Eivind T. Prestegaard m g b Hf Gaardbruger S 1844 Røldal herred* n s 002 Kjersti O. Prestegaard k g b Hm Gaardmandskone 1852 Røldal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1229 Røldal 003 Torjus E. Prestegaard m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1875 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 004 Ole E. Prestegaard m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1877 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 005 Eivind E. Prestegaard m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1880 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 006 Margit E. Prestegaard k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1883 Røldal herred* n s og kreaturstel 007 Niels E. Prestegaard m ug b S Søn 1888 Røldal herred* n s 008 Ragnhild E. Prestegård k ug b D Dotter 1891 Røldal herred* n s 009 Kristine E. Prestegaard k ug b D Dotter 1894 Røldal herred* n s 010 Usmond E Prestegaard m ug b S Søn 1896 Røldal herred* n s 011 Knut Juvet m ug b EL Vedhugger, off. understøttelse 1840 Røldal herred* n s Præstegaarden under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helje N. Præstegaard m g b Hf Skrædder og huseier 1871 Røldal herred* n s 002 Alette Præstegaard k g b Hm Skrædderkone 1865 Stavanger n s 003 Helga Præstegaard k ug b D Dotter 1895 Stavanger n s 004 Osvald Præstegaard m ug b S Søn Røldal herred* n s Klappeberg (øvre John S. Berge m g b Hf Gaardbruger S og 1852 Røldal herred* n s Telefonarbeider Merknad: Hovedbygningen: 002 Ingerid T. Berge k g b Hm Gaardbrugerkone 1849 Røldal herred* n s 003 Sven J. Berge m ug b S Veiarbeider 1881 Røldal herred* n s 004 Thore J. Berge m ug b S Beskjæftiget ved 1884 Røldal herred* n s jordbrugsarbeide 005 Anna J. Berge k ug b D Dotter 1887 Røldal herred* n s 006 Niels J. Berge m ug b S Søn 1890 Røldal herred* n s 007 Anna Berge k e f Hm Føderaadsenke!! Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Sannsynleg opphaldstad: Ølen i Søndhordland Lilleteig (Midhus) Ole N. Prestegaard m g b Hf Gaardbruger S og fæhandler 1858 Røldal herred* n s 002 Gonbjørg H. Prestegård k g b Hm Gaardbrugerkone 1857 Vinje Brb n s 003 Martha O. Prestegaard k ug b D Dotter 1891 Mo i Telemarken Brb n s 004 Sigrid O. Prestegaard k ug b D Dotter 1895 Røldal herred* n s 005 Halvor O. Prestegaard m ug b S Søn Røldal herred* n s Hamrene (Midhus) Lars M. Hamrene m g b Hf Gaardbruger S 1829 Røldal herred* n s 002 Siri Hamrene k g b Hm Gaardbrugerkone 1833 Røldal herred* n s 003 Ingerid L. Hamrene k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning og kreaturstel 1871 Røldal herred* n s Medhus Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Brochmann m g b Hf Sogneprest til Røldal 1852 Kvinnesdal LM n s 002 Elisabeth Brochmann k g b Hm Prestefrue, Literært arbeide 1855 Molde Rom n s 003 Christen Brochmann m ug b S Søn 1889 Ullensvang SB n s 004 Georg Brochmann m ug b S Søn 1894 Ullensvang n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Didrik Brochmann m ug f S 2den Styrmand med S/S Odin 1879 Kristiania n s af Bergen Sannsynleg opphaldstad: Paa reise fra Finland - England 006 Margit O. Hagen k ug b Tj Tjenestepige 1876 Røldal herred* n s 007 Margit N. Hagen k ug b Tj Tjenestepige 1880 Røldal herred* n s Medhus Hellik N. Tufte m g b Hf Gaardbruger S og fæhandler 1844 Røldal herred* n s 002 Durdei H. Tufte k g b Hm Gaardbrugerkone 1857 Røldal herred* n s 003 Martha H. Tufte k ug b D Datter 1890 Røldal herred* n s Medhus Martha U. Medhus k e b Hm Gaardbrugerenke med 1824 Røldal herred* n selveiendom 002 Margit Torjusdtr k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1848 Røldal herred* n 003 Jacob T. Medhus m ug b S Gaardsbestyrer 1869 Røldal herred* n 004 Bergit T. Medhus k g b Tj Tjenestepige 1870 Røldal herred* n 005 Margit Medhus k ug b D Datter 1893 Røldal herred* n s Medhus Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Usmond T. Medhus m g b Hf Fæhandler 1863 Røldal herred* n 002 Durdei N. Medhus k g b Hm Fæhandlerkone 1865 Røldal herred* n s 003 Torjus U. Medhus m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 004 Niels U. Medhus m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s Saltvold (øvre Ole S. Rabbe m g b Hf Gaardbruger S og fæhandler 1852 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Margit Eivindsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1849 Røldal herred* n s 003 Durdei Olsdatter k ug b D Dotter 1888 Røldal herred* n s 004 Martha G. Berge k ug b Tj Tjenestepige 1868 Røldal herred* n s 005 Gondla K. Saltvold k e b Hm Føderaadsenke 1828 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 006 Tore Saltvold m ug b S Dagarbeider ved jordbrug 1866 Røldal herred* n s Saltvold (Øvre Gullik Saltvold m g b Hf Gaardbruger og hestehandler 1850 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Martha Saltvold k g b Hm Gaardbrugerkone 1850 Røldal herred* n s 003 Niels Saltvold m ug b S Gaardmandssøn, Beskjæftiget 1882 Røldal herred* n s med jordbrugsarbeide 004 Britha Saltvold k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1885 Røldal herred* n s 005 Udmond Saltvold m ug b S Søn 1891 Røldal herred* n s 006 Niels Saltvold d.y. m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 007 Ole G. Saltvold m g b Hf Hestehandler 1879 Røldal herred* n s 008 Ragnhild O. Saltvold k g b Hm Hestehandlerkone 1878 Røldal herred* n s 009 Gullik O. Saltvold m ug b S Søn Røldal herred* n s 010 Gundla Saltvold k e b Hm Føderaadsenke 1826 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 011 Ingerid Usmondsdtr k ug mt B %FL% 1888 Røldal herred* n s Sedvanleg bustad: Tveiten (Hamre) Saltvold (nedre Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1229 Røldal 001 Usmond Saltvold m g b Hf Husmand m J og selveier 1834 Røldal herred* n s 002 Margit Olsdotter k g b Hm Husmandskone 1828 Røldal herred* n s 003 Ole Usmondsen m ug b S Husmandssøn, dagarbeider 1873 Røldal herred* n s ved jordbrug 004 Ingeborg Træe k ug b EL Dagarbeiderske ved gaardsbrug 1834 Røldal herred* n s Ura (nedre Under Gullik H. Berge m g b Hf Dagarbeider og bruger 1830 Røldal herred* n s 002 Martha O. Berge k g b Hm Arbeiderkone 1833 Røldal herred* n s 003 Helge G. Berge m ug b S Dagarbeider - jordbrugs 1873 Røldal herred* n s 004 Anna G. Berge k ug b D Husgjerning 1866 Røldal herred* n s nedre Berge Under Ingeborg N. Berge k e b Hm Med indtægt af kapitaler og 1839 Røldal herred* n s pladsbrug 002 Oline N. Berge k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1867 Røldal herred* n s Ura (Tofte) Under Sven H. Berge m g b Hf Bruger 1825 Røldal herred* n s 002 Ambjørg Berge k g b Hm Brugerkone 1824 Røldal herred* n s 003 Ola Berge m ug b EL Vedhugger, off. understøttelse 1841 Røldal herred* n s Bruhaugen (Tofte) Under Knut N. Hamre m g b Hf Gaardbruger og forpagter 1854 Røldal herred* n s %Inderst% 002 Britha U. Hamre k g b Hm Gaardbrugerkone 1870 Røldal herred* n s 003 Aagot K. Hamre k ug b D Datter 1887 Røldal herred* n s 004 Niels K. Hamre m ug b S Søn 1888 Røldal herred* n s 005 Usmond K. Hamre m ug b S Søn 1891 Røldal herred* n s 006 Ole K. Hamre m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 007 Martha K. Hamre k ug b D Datter 1897 Røldal herred* n s Hovdeflaten (øvre Brynjulf O. Hovdeflaten m g b Hf Gaardbruger S 1855 Røldal herred* n s 002 Margit N. Hovdeflaten k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Røldal herred* n s Fjetland Under Usmond J. Fjetland m g b Hf Veiarbeider og husmand 1836 Røldal herred* n s 002 Ragnhild O. Fjetland k g b Hm Veiarbeiderkone 1857 Røldal herred* n s 003 Martha Fjetland k ug b D Kurvfletningsarbeide 1871 Røldal herred* n s 004 Inga Fjetland k ug b D Dotter 1896 Røldal herred* n s 005 Ingeborg J. Hamre k ug b FL offentlig understøttelse 1829 Røldal herred* n s Lynghamrene Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Gunnar Thorsen m g b Hf Selveier og veiarbeider 1860 Røldal herred* n s 002 Gjertrud Olsdtr k g b Hm Selveierkone 1861 Røldal herred* n s 003 Britha Gunnarsdtr k ug b D Dotter 1889 Røldal herred* n s 004 Ingeborg Gunnarsdtr k ug b D Dotter 1895 Røldal herred* n s 005 Ole Thorsen m ug b S Søn 1897 Røldal herred* n s Lynghamrene Under Gunne Usmondsdatter k e b Hm Husmandsenke u J 1858 Røldal herred* n s 002 Orm Olsen m ug b S Husmandssøn, beskjæftiget 1879 Røldal herred* n s ved jordbrugsarbeide 003 Usmond Olsen m ug b S Husmandssøn, beskjæftiget ved jordbrugsarbeide 1881 Røldal herred* n s Lynghamrene Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kjersti O. Hitli k e b Hm Offentlig understøttelse 1860 Røldal herred* n s 002 Ole Olsen Hitli m ug b S Søn 1886 Røldal herred* n s 003 Andreas Hitli m ug b S Søn 1894 Næsflaten Stv n s 004 Arnold Hitli m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s 005 Olai Hitli m ug b S Søn 1897 Røldal herred* n s Tveiten (Hamre) Usmond T. Hamre m g b Hf Gaardbruger S 1845 Røldal herred* n s 002 Anna Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Røldal herred* n s 003 Ole Usmondsen m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1879 Røldal herred* n s ved gaardsarbeide 004 Niels Usmondsen m ug b S Gaardmandssøn, beskjæftiget 1884 Røldal herred* n s ved gaardsarbeide 005 Margit Usmondsdotter k ug b D Dotter 1896 Røldal herred* n s 006 Durdei Usmondsdotter k ug b D Dotter 1896 Røldal herred* n s 007 Ingerid Usmondsdtr k ug f D Dotter 1888 Røldal herred* n s Sedvanleg bustad: %Saltvold% Sannsynleg opphaldstad: Saltvold Kvile (Haare) Niels Knutsen Hamre m g b Hf Gaardbruger S 1826 Røldal herred* n s 002 Martha Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1833 Røldal herred* n s Øiene (Haare) Under Halvor Hopland m g b Hf Snedker (haandværksarbeider 1854 Seim ved Bergen SB n s og husmand 002 Kari Hopland k g b Hm Snedkerkone 1871 Røldal herred* n s 003 Ranveig Hopland k ug b D Datter 1890 Røldal herred* n s 004 Andreas Hopland m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s 005 Thor Hopland m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 006 Hans Hopland m ug b S Søn 1898 Røldal herred* n s Ormberg (Hamre) Niels Helgesen Seim m g b Hf Gaardbruger S 1846 Røldal herred* n s 002 Ragnhild Seim k g b Hm Gaardbrugerkone 1852 Røldal herred* n s 003 Helge N. Hamre m ug b S Hestehandler 1876 Røldal herred* n s 004 Ragnhild N. Hamre k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1879 Røldal herred* n s 005 Oline N. Hamre k ug b D Datter 1890 Røldal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1229 Røldal 006 Britha N. Hamre k ug b D Datter 1894 Røldal herred* n s 007 Gundla N. Hamre k ug b D Dotter 1897 Røldal herred* n s Hamre Udmond N. Hamre m ug b Hf Gaardbruger S 1876 Røldal herred* n s 002 Ambjørg Hamre k ug b Hm Husholderske 1870 Røldal herred* n s 003 Gertrud U. Seim k ug f EL Budeie!! Røldal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hellemo Hamre Ole U. Hamre m g b Hf Gaardbruger og Postfører 1847 Røldal herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Ingeborg Hamre k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Røldal herred* n s 003 Udmond Hamre m ug b S Portier ved hotel 1870 Røldal herred* n s 004 Ole Hamre m ug b S Portier ved hotel 1876 Røldal herred* n s 005 Ingeborg O. Hamre k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1880 Røldal herred* n s 006 Vraal Hamre m ug b S Beskjæftiget ved 1884 Røldal herred* n s gaardsarbeide 007 Ambjørg Hamre k ug b D Dotter 1889 Røldal herred* n s 008 Niels Hamre m ug b S Søn 1894 Røldal herred* n s 009 Kjersti Hamre k ug b D Dotter 1887 Røldal herred* n s 010 Gunne Vraalsdotter k e b Hm Føderaadsenke 1819 Røldal herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Hamre Beliest Olsen Hamre m g b Hf Bruger og Veiarbeider 1834 Røldal herred* n s Veipensionist 002 Anna Knutsdatter k g b Hm Brugerkone 1839 Røldal herred* n s 003 Kari Beliestsdotter k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning og kreaturstel 1885 Røldal herred* n s Hamre Under Ole O. Hamre m g b Hf Veiformand ved amts - og 1847 Røldal herred* n s statsvei 002 Gurid T. Hamre k g b Hm Veiformandskone 1848 Røldal herred* n s 003 Oline O. Hamre k ug b D Datter 1885 Røldal herred* n s Hamre Ole Toresen Hamre m g b Hf Gaardbruger S 1842 Røldal herred* n s 002 Martha T. Hamre k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Røldal herred* n s 003 Thore O. Hamre m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1878 Røldal herred* n s med jordarb. 004 Ingeborg Toresdatter k ug b D Beskjæftiget ved husgjerning 1880 Røldal herred* n s 005 Niels O. Hamre m ug b S Gaardbrugersøn, beskjæftiget 1883 Røldal herred* n s med jordarbeide 006 Vraal O. Hamre m ug b S Søn 1888 Røldal herred* n s 007 Ole T. Hamre d.y. m ug b FL Gaardbruger 1853 Røldal herred* n s Hamre Knut Knutsen m e b Hf Gaardbruger S 1825 Røldal herred* n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Styrkar J. Hamre m g b Hf Husmand m J og dagarbeider 1843 Røldal herred* n s (vei) 003 Anna K. Hamre k g b Hm Husmandskone 1832 Røldal herred* n s Bruleite (nedre Under Ole N. Berge m g b Hf Skomager, veiarbeider og 1845 Røldal herred* n s husmand %og Inderst% 002 Martha Berge k g b Hm Skomagerkone 1851 Røldal herred* n s 003 Hellik O. Berge m ug b S Telefonarbeider 1883 Røldal herred* n s 004 Niels O. Berge m ug b S Søn 1888 Røldal herred* n s 005 Ola O. Berge m ug b S Søn 1892 Røldal herred* n s (Bruleite) R%unnene% Ole L. Aasen m g b Hf Dagarbeider ved jordbrug off Saude i Ryfylke Stv n s understøttelse 002 Ingerid Aasen k g b Hm Arbeiderkone 1855 Røldal herred* n s 003 Lars Aasen m ug b S Søn 1886 Røldal herred* n s 004 Ingeleiv Aasen k ug b D Dotter 1888 Røldal herred* n s 005 Mikkel Aasen m ug b S Søn 1890 Odde SB n s 006 Ole O. Aasen m ug b S Søn 1893 Røldal herred* n s 007 Elias Aasen m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s Øvregaard (Gryting) Niels O. Øvregaard m g b Hf Hestehandler og veipensionist 1859 Odde SB n s 002 Ingeborg Øvregaard k g b Hm Hestehandlerkone 1849 Røldal herred* n s 003 Torbjørg Øvregaard k ug f D Selveierske, Elev ved syskole 1882 Røldal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sand i Ryfylke 004 Britha Storhaug k e b Tj Tjenestepige 1845 Røldal herred* n s 005 Gro U. Storhaug k ug b Hm Budeie og syerske 1884 Røldal herred* n s Seim Helge Stene m g b Hf Lærer ved folkeskolen og 1842 Vikør SB n s kirkesanger 002 Gurid Stene k g b Hm Lærerkone 1844 Os SB n s 003 Axel Stene m ug b S Søn 1887 Røldal herred* n s 004 Lars Stene m ug b S Søn 1889 Røldal herred* n s Bruleite 8 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Christian Hansen m g b Hf Veiarbeider, offentlig 1835 Ullensaker Ak n s understøttelse 002 Sigrid Knutsdatter k g b Hm Vaskekone 1858 Røldal herred* n s 003 Hans Christiansen m ug b S Jætergut 1887 Røldal herred* n s 004 Gunhild Christiansen k ug b D Datter 1890 Røldal herred* n s 005 Knut Christiansen m ug b S Søn 1891 Røldal herred* n s 006 Usmond Christiansen m ug b S Søn 1895 Røldal herred* n s 007 Ole Christiansen m ug b S Søn 1898 Røldal herred* n s 008 Jacob Olsen Tufte m ug b Hf Skomager, off. understøt Røldal herred* n s Seim Under Gullik O. Seim m g b Hf Husmand m J 1830 Røldal herred* n s 002 Ingeborg K. Seim k g b Hm Husmandskone 1842 Røldal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer