Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med framfor og bak det overstrokne (f eks Peder Hans ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3232 (kvinner: 1634, menn: 1598) Bustader: 565 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 280 (kvinner: 150, menn: 130) Bustader i krinsen: 49 Krins: 001 Herred/by: Tønsets Folketeljinga Midtskogsbroen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andrias Halvorsen m g b Hf Gaardsbrug S & Tømmerdrift 1856 Hedemarken Hed N S 002 Ollea Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Gulbrandsdal Krs N S 003 Halvor Andreasen m ug b S Søn 1896 Tynset herred* N S 004 Ingeborg Andreasdatter k ug b D Datter Tynset herred* N S 005 Goro Toresen Grødtinø?? k ug b Tjenestetyende Kreaturstel 1873 Lilelvedalen Hed N S Widvoldeggen Martin Olsen Hibo m g b Hf Jordbruger S & 1840 Hof - Soløer Hed N S Tømmerhugger 002 Goro Eriksdtr k g b Hm Pladsmandskone 1854 Tynset herred* N S 003 Ole Arnesen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1887 Tynset herred* N S Widvoldeggen Ole Mortensen m ug b Hf Gaardbruger S 1870 Tynset herred* N S 002 Jørgen Mortensen m ug b Broder Dagarbeider - Tømmerhugger 1873 Tynset herred* N S 003 Ingeborg Mortensdtr k ug b Hm Hus & Kreaturstel 1867 Tynset herred* N S 004 Marie Mortensdtr k ug b Søster Hus & Kreaturstel 1884 Tynset herred* N S Wolland Berten Kristiansen m g b Hf Gaardsbrug S & Tømmerdrift 1865 Kvernes Rendalen Hed N S 002 Olava Johansdtr k g b Hm Gaardmandskone 1867 Kvernes Rendalen Hed N S 003 Sigurd Alf. Bertensen m ug b S Søn 1893 Tynset herred* N S 004 Torolv Bertensen m ug b S Søn 1896 Tynset herred* N S 005 Olga Syverinsdtr k ug b D Datter 1889 Rendalen Hed N S 006 Borghild Bertensdtr k ug b D Datter 1892 Rendalen Hed N S Nyeggen Under Esten Johnsen m g b Hf Pladsbruger & Dagarbeider 1832 Ringebo Gudbrandsdalen N S 1830 Krs 002 Mari Johnsdtr k g b Hm Pladsmandskone Tynset herred* N S Rønningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gurin Knudsen m g b Hf Gaardbruger S 1859 Tynset herred* N S 002 Lisa Syverine Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1862 Tynset herred* N S 003 Knud Gurinsen m ug b S Søn 1889 Tynset herred* N S 004 Lars Gurinsen m ug b S Søn 1893 Tynset herred* N S 005 Ingrid Gurinsdtr k ug b D Datter 1891 Tynset herred* N S 006 Sigrid Gurinsdtr k ug b D Datter 1898 Tynset herred* N S 007 Knud Olsen m g b Fader. Føderaadsmand 1824 Tynset herred* N S Føderaadsmand 008 Ingrid Iversdtr k g b Moder Føderaadskone 1827 Tynset herred* N S Negaard Ole Paulsen m g b Hf Gaardbruger S 1863 Ullen - Sel Krs N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0437 Tønsets 002 Anne Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1876 Tynset herred* N S 003 Lars Olsen m ug b S Søn 1898 Tynset herred* N S 004 Karen Olsdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S 005 Oline Jakobsdtr k ug b T. Pleiedatter 1889 Tynset herred* N S 006 Trond Olsen m e b L. Jordbruger 1836 Tynset herred* N S Rønningen Hans Hansen m g b Hf Jordbruger (Selveier) 1825 Sel, Gudbrandsd. Krs N S 002 Sigrid Iversdtr k g b Hm Pladskone 1832 Tynset herred* N S 003 Syver Hansen m ug b S Dagarbeide - Tømmerhugst 1874 Tynset herred* N S 004 John Hansen m ug b S Dagarbeide - Tømmerhugst 1877 Tynset herred* N S 005 Beret Hansdtr k ug b D Hus- og Kreaturstel 1869 Tynset herred* N S 006 Helene Hansdatr k ug b D Hus- og Kreaturstel 1872 Tynset herred* N S Rettrøen Bersvend Johnsen m g b Hf Gaardbruger S 1847 Lilleelvedalen Hed N S 002 Ingrid Iversdtr k g b Hm Gaardmandskone 1846 Lilleelvedalen Hed N S 003 Ben Bersvendsen m g b S Jordbrug & Skogdrift 1872 Lilleelvedalen Hed N S 004 Anne Olsdtr k g b D Hus- & Kreaturstel 1875 Tynset herred* N S 005 Inga Bensdtr k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1895 Tynset herred* N S 006 Marit Bensdtr k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1896 Tynset herred* N S 007 Iver Bersvendsen m ug b S Søn 1878 Tynset herred* N S 008 Martin Bersvendsen m ug b S Søn 1883 Tynset herred* N S 009 Syverine Bersvendsdtr k ug b D Datter 1886 Tynset herred* N S Nytrøen Kristen Johnsen m g b Hf Gaardbruger S 1836 Tynset herred* N S 002 Sigrid Arnesdtr k g b Hm Gaardmandskone 1849 Tynset herred* N S 003 Olaf Kristensen m ug b S Søn 1885 Tynset herred* N S 004 Dagfin Kristiansen m g mt Hf Gaardbruger (Emisær) 1842 Birid Krs N S Sedvanleg bustad: Ingeberg. Vang - Hedemarken Nybroen Arne Eriksen m g Hf Jordbruger S & Dagarbeider 1851 Tynset herred* N S 002 Ingeborg Hansdtr k g Hm Pladskone 1856 Foldalen Hed N S 003 Erik Arnesen m ug S Dagarbeider 1883 Tynset herred* N S 004 Hans Arnesen m ug S Dagarbeider 1885 Tynset herred* N S 005 John Arnesen m ug S Søn 1889 Tynset herred* N S 006 Gudleiv Arnesen m ug S Søn 1897 Tynset herred* N S 007 Berte Arnesdtr k ug D Datter (Husstel) 1878 Tynset herred* N S 008 Ingeborg Anna Arnesdtr k ug D Datter 1892 Tynset herred* N S 009 Inga Arnesdtr k ug D Datter 1894 Tynset herred* N S 010 Liv Arnesdtr k ug D Datter Tynset herred* N S Stortrøn John Estensen m g b Hf Gaardbruger S 1834 Tynset herred* N S 002 Sigrid Embretsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1836 Lilleelvedalen Hed N S 003 Edvard Johnsen m g b S Gaards-brugarbeide 1877 Tynset herred* N S 004 Sigrid Gundersdatr k g b Svigerdatter Hus- & Kreaturstel 1870 Rendalen Hed N S 005 Jofred Edvardsen m ug b S Søn Tynset herred* N S 006 Rangvald Pedersen m ug b Pleiesøn Gaardsarbeide 1881 Storelvedalen Hed N S 007 Lina Pedersdtr k ug b T. Tjenestepige 1882 Rendalen Hed N S 008 Olga Karlsdtr k ug b T. Barnepige 1890 Rendalen Hed N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Goro Embretsdtr k ug b Lægdslem Lægdslem 1822 Tynset herred* N S 010 Rasmus Knudsen Sivilmoen m g mt Hf Jordbruger & 1848 Lilleelvedal T N S Tømmerarbeider Sedvanleg bustad: Sivilmoen Strømmen Lilleelvedal 011 Karl Rasmussen m ug mt S Jordbruger & 1882 Lilleelvedal T N S Tømmerarbeider Sedvanleg bustad: Sivilmoen Strømmen Lilleelvedal Hogstadeggen (Stortrøen) Simen Estensen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Tynset herred* N S 002 Kari Johnsdatr k g b Hm Gaardmandskone 1851 Tynset herred* N S 003 Edvard Simensen m ug b S Gaards & Jordbrugsarbe 1875 Tynset herred* N S 004 Berit Simensdtr k ug b D Hus- & Kreaturstel 1877 Tynset herred* N S Hogstad (Smedhaug) Ole Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1840 Tynset herred* N S 002 Anne Brynjulfsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1843 Tynset herred* N S 003 Brynjulf Olsen m ug b S Søn (Gaardsarbeide) 1885 Tynset herred* N S 004 Sigrid Olsdtr k ug b D Datter 1878 Tynset herred* N S 005 Erik Eriksen m ug b Føderaadsm. Føderaadsmand 1830 Tynset herred* N S Braaten Hans Johnsen m g b Hf Snedker & Gaardbruger 1838 Lilleelvedalen Hed N S 002 Ingeborg Johnsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1839 Lilleelvedalen Hed N S 003 John Hansen m ug b S Snedker 1866 Lilleelvedalen Hed N S 004 Johan Hansen m ug b S Gaardsarbeider & Snedker 1870 Tynset herred* N S 005 Marie Hansen k ug f D Datter - Skrædder 1874 Tynset herred* N S Sedvanleg bustad: Hamar Sannsynleg opphaldstad:!! 006 Gina Hansen k ug b D Datter 1875 Tynset herred* N S 007 Ingeborg Martinsdtr k ug b Datterdatter Datterdatter 1891 Tynset herred* N S 008 Maria Andreasdtr k ug b Datterdatter Datterdatter 1897 Tynset herred* N S Braaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tore Pedersen Moen m g b Hf Gaardbruger S 1871 Tynset herred* N S 002 Inger Eriksdtr k g b Hm Gaardmandskone 1872 Lilleelvedalen Hed N S 003 John Toresen m ug b S Søn 1898 Tynset herred* N S 004 Maalfrid Toresdtr k ug b D Datter 1897 Tynset herred* N S 005 Goro Thoresdtr k ug b T. Tjenestepige 1886 Tynset herred* N S 006 Johan Johnsen m g b Føderaad Føderaadsmand 1828 Tynset herred* N S Fader 007 Marit Jespersdtr k g b Føderaad Føderaadskone 1831 Lesje Gudb. Krs N S 008 Marit Olsdtr Hagen k ug b Føderaad Har Føderaad 1826 Støren ST N S Sørgaard (Eggen) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Larsen m g b Hf Gaardbruger S 1865 Tynset herred* N S 002 Kari Eriksdtr k g b Hm Gaardmandskone 1861 Lilleelvedalen Hed N S 003 Sigrid Nilsdtr k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 004 Signe Nilsdtr k ug b D Datter 1890 Tynset herred* N S 005 Liv Nilsdatter k ug b D Datter 1894 Tynset herred* N S 006 Eldbjørg Nilsdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S 007 Ottar Larsen m ug b Broder Føderaadsmand 1854 Tynset herred* N S Sjukdom: Aa 008 Anton Johansen m ug b T. Tjenestedreng 1881 Tynset herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0437 Tønsets 009 Marie Andersdtr k ug b T. Tjenestepige 1876 Tynset herred* N S Fløteggen Lars Johnsen m ug b Hf Gaardbruger S & Dagarbeider 1843 Tynset herred* N S Merknad: Udsæd: Havre & Byg til Grønfor 1/3 Hl. Poteter 1 Hl. Hest haves ikke. Fækreature: 1 Okse og 3 Kjør - ingen Ungnød. Sauer 2 (Voksne) 002 Gjertrud Hansdtr. k ug b Hm (SD.) Hus & Kreaturstel 1872 Tynset herred* N S 003 Inger Pedersdtr. Ellevold k e b EL Dagarbeide 1828 Hedemarken Hed N S Fløtten - Sørgaard Knud Mathiassen m g b Hf Gaardbruger S 1860 Tynset herred* N S 002 Olava Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1859 Tynset herred* N S 003 Lars Knudsen m ug b S Søn 1895 Tynset herred* N S 004 Magnus Knudsen m ug b S Søn 1897 Tynset herred* N S 005 Marit Knudsdtr k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 006 Anna Knudsdtr k ug b D Datter 1890 Tynset herred* N S 007 Margit Knudsdtr k ug b D Datter 1893 Tynset herred* N S 008 Morten Haagensen m ug b T. Tjenestedreng 1883 Tynset herred* N S Sørgaard - Fløtten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Semming Evensen m g b Hf Gaardbruger S 1854 ytre Rendalen Hed N S 002 Gjertrud Audensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1847 øvre Rendalen Hed N S 003 Einar Semmingsen m ug f S Gaards- & Jordbrugsarbeider 1881 øvre Rendalen Hed N S b Sannsynleg opphaldstad: Amtsskolen Storelvedalen 004 Marit Semmingsdtr k ug b D Hus & Kreaturstel 1883 øvre Rendalen Hed N S Søgaard Tobias Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1852 øvre Rendalen Hed N S 002 Sara Iversdtr k g b Hm Gaardmandskone 1864 Tynset herred* N S 003 Olaf Tobiassen m ug b S Søn 1897 Tynset herred* N S 004 Beret Tobiasdtr k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 005 Johanna Tobiasdtr k ug b D Datter 1890 Tynset herred* N S 006 Olea Tobiasdtr k ug b D Datter 1892 Tynset herred* N S 007 Inga Tobiasdtr k ug b D Datter 1894 Tynset herred* N S 008 Borghild Tobiasdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S 009 Ole Eriksen m e b Fader Føderaadsmand 1818 øvre Rendalen Hed N S Sørgaard nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Embretsen m g b Hf Gaardbruger S & 1840 Søndre Odalen Hed N S Tømmerdrift 002 Marit Johnsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1840 Tynset herred* N S 003 Manuel Martinsen m g f Svigersøn Skogdrift 1873 Aasnes - Solør N S Sannsynleg opphaldstad: Høland 004 Lina Jensdtr k g b D Husgjerning 1874 Tynset herred* N S 005 Halvor Martinsen m g b Svigersøn Gaardsdrift & Skogsdrift 1875 Aasnes - Solør Hed N S 006 Torine Jensdtr. k g b D Budeie 1878 Tynset herred* N S 007 Jens Manuelsen m ug b Søn af No 3 & Søn 1893 Tynset herred* N S Marit Manuelsdtr. k ug b D af No 3 & 4 Datter 1895 Tynset herred* N S 009 Margit Manuelsdtr. k ug b D af No 3 & 4 Datter 1898 Tynset herred* N S 010 Jens Halvorsen m ug b S Søn 1898 Tynset herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga John Jensen m ug b S Søn - Gaardsarbeide 1884 Tynset herred* N S Reiten ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Erik Olsen (Øverby) m g b Hf Lærer & Gaardbruger S 1837 Tynset herred* N S 002 Marit Iversdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Tynset herred* N S 003 Marit Thoresdatter k ug b D Hus & Fjøsstel 1880 Tynset herred* N S 004 Anders Olsen m ug b Tj Tjenestedreng 1879 Tynset herred* N S 005 Marie Jakobsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1884 Tynset herred* N S Broen (Hogstad lille) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Wulf Kristian Ludvig Kluwer m ug b Hf (Huseier) Maler 1830 Holsteinborg Danmark N S Reiten søndre Knud Knudsen m g b Hf Gaardbruger S 1862 Tynset herred* N S 002 Sigrid Ottersdatr k g b Hm Gaardmandskone 1864 Tynset herred* N S 003 Ottar Knudsen m ug b S Søn 1888 Tynset herred* N S 004 Knud Knudsen m ug b S Søn 1894 Tynset herred* N S 005 Sigurd Knudsen m ug b S Søn 1896 Tynset herred* N S 006 Ingrid Knudsdtr k ug b D Datter 1892 Tynset herred* N S 007 Katla Knudsdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S 008 Kari Iversdtr k e b Føderaad Føderaadsenke 1834 Tynset herred* N S Reiten nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Morten Larsen m g b Hf Gaardbruger S & 1841 Tynset herred* N S Sparebankdirektør 002 Sigrid Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1850 Tynset herred* N S 003 Lars Mortensen m ug b S Jordbrugs- og Gaardsarbeide 1881 Tynset herred* N S 004 Sigrid Oline Mortensdtr k ug b D Hus- og Kreaturstel 1879 Tynset herred* N S 005 Kirsti Mortensdtr k ug b D Hus- og Kreaturstel 1886 Tynset herred* N S Lermoen Anders Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1832 Tynset herred* N S 002 Kari Amundsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1846 Tynset herred* N S Rud søndre Haagen o Haagen Olsen m g b Hf Jordbruger S & Dagarbeider 1835 Eggen. Tolgen Hed N S 002 Sigrid Mortensdtr k g b Hm Kone. Husstel 1845 Tynset herred* N S 003 Ingmar Haagensen m ug b S Søn 1888 Tynset herred* N S 004 Ingrid Haagensdtr k ug b D Datter 1891 Tynset herred* N S Rud nordre Kristian Olaussen Horten m g f Hf Gaardbruger S & Murer 1855 Horten N S Sannsynleg opphaldstad: Brydalen 002 Anne Engebretsdtr Horten m g f Husmor Gaardmandskone 1855 Tolgen Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Brydalen 003 Embret Olaus Kristiansen m ug f S Søn. Murer 1881 Tolgen Hed N S Horten Sannsynleg opphaldstad: Brydalen Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0437 Tønsets 004 Karl Kristiansen Horten m ug b S Søn. Gaardsarbeide 1884 Tolgen Hed N S 005 Karenus Kristiansen Horten m ug f S Søn 1891 Tynset herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Brydalen 006 Olaf Kristiansen Horten m ug b S Søn 1894 Tynset herred* N S 007 Anna Kristiansen Horten k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 008 Tina Kristiansen Horten k ug b D Datter 1896 Tynset herred* N S 009 Anne Iversdtr k ug b Ddr. Datterdatter 1896 Tynset herred* N S Graneng Under Ingeborg Amundsdtr k ug b Hm Hus- og Kreaturstel, Spinding 1841 Tynset herred* N S m. m Kværnsletten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thore Bersvendsen m ug b Hf Jordbruger S & Dagarbeider 1877 Tynset herred* N S 002 Bersvend Bersvendsen m ug b Broder Dagarbeider 1883 Tynset herred* N S 003 Kari Thoresdtr k e b Hm Husmor - Husstel 1845 Tynset herred* N S 004 Marit Bersvendsdtr k ug b Søster Hus- & Kreaturstel Tynset herred* N S Skrædder 005 Karoline Bersvendsdtr k ug b Søster Skrædder 1874 Tynset herred* N S 006 Karenus Bersvendsen m ug b Broder Dagarbeider 1886 Tynset herred* N S 007 Kjellaug Johansdtr k ug b Datterd. Datterdatter 1896 Tynset herred* N S Kværneggen Iver Iversen m g b Hf Jordbruger S & Dagarbeider 1840 Tynset herred* N S 002 True Olsdtr k g b Hm Pladskone 1837 Tynset herred* N S 003 Goro Iversdtr k ug b Søster (Husstel) 1845 Tynset herred* N S Sjukdom: Aa Broen (Lillehogstad) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Olsen m g b Hf Gaardbruger S & Smed 1848 Tynset herred* N S 002 Gjertrud Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1852 Tynset herred* N S 003 Ole Eriksen m ug b S Søn. Gaardsarbeide 1880 Tynset herred* N S 004 Olaf Eriksen m ug b S Søn. Gaardsarbeide 1884 Tynset herred* N S 005 Einar Eriksen m ug b S Søn 1895 Tynset herred* N S 006 Ingeborg Eriksdtr k ug b D Datter. Fjøsstel 1881 Tynset herred* N S 007 Kirsti Eriksdatr k ug b D Datter 1886 Tynset herred* N S 008 Anna Eriksdatr k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 009 Ole Eriksen m g b Fader Føderaadsmand 1819 Lilleelvedal Hed N S 010 Ingeborg Kristensdtr k g b Moder Føderaadskone 1825 Lilleelvedal Hed N S Hogstad ytre Ole Bentsen Berg m g b Hf Gaardbruger S & Skomager 1867 Aasnes - Solør Hed N S 002 Sigrid Olsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1878 Tynset herred* N S 003 Olaf Olsen m ug b S Søn 1897 Tynset herred* N S 004 Jenny Olsdtr k ug b D D Tynset herred* N S 005 Ole Mathisen m ug b L. Skomager 1881 Tynset herred* N S Hogstadeggen nordre Ole Brynjulfsen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Tynset herred* N S 002 Anne Pedersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1840 Tynset herred* N S 003 Bersvend Olsen m ug b S Gaardsarbeide 1883 Tynset herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ragnhild Olsdtr k ug b D Datter. Husstel 1880 Tynset herred* N S Hogstad øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bersvend Larsen m g b Hf Gaardbruger S 1847 Tynset herred* N S 002 Helne Eriksdtr k g b Hm Gaardmandskone 1848 øvre Rendalen Hed N S 003 Lars Bersvendsen m ug f S Gaardsarbeide 1880 Tynset herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Jønsberg Landbrugsskole 004 Peder Olsen m ug b T. Gaardsarbeide (Dreng) 1883 Tynset herred* N S 005 Kjerstine Bersvendsen k ug b D Husstel 1878 Tynset herred* N S 006 Sigrid Bersvendsen k ug b D Hus & Kreaturstel 1884 Tynset herred* N S 007 Elin Bersvendsen k ug b D Datter 1889 Tynset herred* N S 008 Kirsti Estensdtr k e b Moder Føderaadsenke 1815 Tynset herred* N S Hogstad nordre Ole Arnesen m g b Hf Gaardbruger S 1855 Tynset herred* N S 002 Kirsti Pedersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1860 Tynset herred* N S 003 Arne Olsen m ug b S Søn - Gaardsarbeide 1883 Tynset herred* N S 004 Anne Olsdtr k ug b D Datter - Hus & Kreaturstel 1885 Tynset herred* N S 005 Gina Olsdtr k ug b D Datter 1889 Tynset herred* N S 006 Petra Olsdtr k ug b D Datter 1891 Tynset herred* N S 007 Anne Andersdtr k e b Moder Føderaadsenke 1823 Tynset herred* N S Hogstadbakken Gunder Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1865 Foldalen Hed N S 002 Karen Torgersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1857 Øier Gudbrandsd. Krs N S Walborg Teodorsdtr k ug b FL Pleiedatter Tynset herred* N S 004 Oline Iversdatr k ug b T. Tjenestepige 1878 Tynset herred* N S 005 Peder Thoresen m ug b T. Gjætergut 1890 Tynset herred* N S Myhre Johan Arnt Johansen m g b Hf Gaardbruger S 1864 Tynset herred* N 002 Anne Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1874 Tynset herred* N 003 Marta Johansdtr k ug b D Datter 1898 Tynset herred* N S 004 Margrete Johansdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S Høiberget Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon Christensen m g b Hf Gaardbr. S & Handelsmand 1866 Tynset herred* N S 002 Kirsti Mathiasdtr k g b Hm Gaardmandskone Jordem Tynset herred* N S 003 Kristen Jonsen m ug b S Søn 1889 Tynset herred* N S 004 Magne Jonsen m ug b S S 1898 Tynset herred* N S 005 Marit Jonsen k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S 006 Margit Jonsen k ug b D Datter 1891 Tynset herred* N S 007 Anders Estensen m ug b T. Tjenestedreng 1872 Lilleelvedal Hed N S (Gaardsarbeide) 008 Ingeborg Bersvendsen k ug b T. Tjenestepige 1884 Tynset herred* N S 009 Oline Mathiasdtr k g mt B Jordemoder 1856 Tynset herred* N S Sedvanleg bustad: Solberg Wang - Hedem Langtrøen Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0437 Tønsets 001 Martin Arnesen m ug b Hf Gaardbruger S & 1866 Tynset herred* N S Tømmerdriver 002 Kirsti Arnesdtr k ug b Søster Husstel 1858 Tynset herred* N S 003 Marit Eriksdtr k e b Moder (Hm) Budeie 1833 Tynset herred* N S 004 Marit Johnsdtr k ug b Datterd. Datterdatter 1894 Tynset herred* N S Tyldalens Meieri Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sigrid Erlandsen Kveberg k ug b Meierske 1867 Lilleelvedalen Hed N S Winsedalen Brynjulf Arnesen m g b Hf Gaardbruger S 1860 Tynset herred* N S 002 Torine Anstensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1858 Tynset herred* N S 003 Brynhild Brynjulfsdtr k ug b Moder Husstel 1833 Tynset herred* N S 004 Dorten Martinsen m b S Adoptivsøn Tynset herred* N S Røe - (Storeggen) Knud Knudsen m g b Hf Gaardbruger S 1829 Tynset herred* N S 002 Torine Pedersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1839 Tynset herred* N S 003 Peder Knudsen m ug b S Gaardsarbeide 1881 Tynset herred* N S 004 Berte Knudsdtr k ug b D Hus & Kreaturstel 1879 Tynset herred* N S Røe nedre Johan Mathiassen m g b Hf Gaardbruger S 1866 Tynset herred* N S 002 Anne Arnesdtr k g b Hm Gaardmandskone 1864 Tynset herred* N S 003 Martin Johansen m ug b S Søn 1893 Tynset herred* N S 004 Arne Johansen m ug b S Søn 1894 Tynset herred* N S 005 Magnus Johansen m ug b S Søn 1896 Tynset herred* N S 006 Annar Johansen m ug b S Søn 1898 Tynset herred* N S 007 Elen Hansdtr k ug b T. Tjenestepige 1880 Tynset herred* N S Torud søndre Tore Trondsen m g b Hf Gaardbruger S & 1865 Tynset herred* N S Tømmerdriver 002 Ragnhild Andreasdtr k g b Hm Gaardmandskone 1868 Rendalen Hed N S 003 Elen Toresdtr k ug b D Datter Tynset herred* N S 004 Elen Estensdtr k e b Moder Kaarkone - Enke 1823 Tynset herred* N S 005 Esten Trondsen m ug b FL Dagarbeider 1855 Tynset herred* N S Røe øvre Ole Thoresen m em. b Hf Gaardbruger S & Skomager 1828 Tynset herred* N S 002 Ingrid Olsdtr k ug b D Hm Hus- & Kreaturstel 1863 Tynset herred* N S 003 Ole Pedersen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1889 Tynset herred* N S 004 Goro Rasmusdtr k ug b EL Dag- & Haandarbeide 1864 Tynset herred* N S 005 Marit Johansdtr k ug b Datter Datter 1898 Tynset herred* N S 006 Mari Johnsdtr Nytrøen k ug b EL Dagarbeide 1843 Lilleelvedal Hed N S Torud søndre Bersvend Johnsen m g b Hf Gaardbruger S & Skomager 1842 Tynset herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Ingeborg Andersdtr k g b Husmor Gaardmandskone 1849 Tynset herred* N S 003 Anton Bersvendsen m ug b S Søn - Gaardsarbeide 1880 Tynset herred* N S 004 Beret Bersvendsdtr k ug b D Datter. Fjøsstel 1885 Tynset herred* N S 005 Ingeborg Bersvendsdtr k ug b D Datter 1888 Tynset herred* N S Torud nordre Iver Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1851 Tynset herred* N S Merknad: Hovedbygn. 002 Kirsti Johnsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1853 Tynset herred* N S Merknad: Hovedbygn. 003 Erik Nikolaisen m g b Hf Skindfeldmager & 1830 Rendalen Hed N S Dagarbeider Merknad: Drengestuen 004 Marit Pedersdtr k g b Hm Kone 1818 Tolgen Hed N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 295 (kvinner: 147, menn: 148) Bustader i krinsen: 47 Krins: 002 Herred/by: Tønset Engen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kjerstine Larsdattr k b Hm Gaardb. S og 1855 Tynset herred* N S Stationsholderske Merknad: Hovedbygn. NB Mand til No 1 er reisende Postekspeditør ved Nordb. Overnatter Throndhjem & Tønset. Hans Navn er Peder Jørgensen Nytrøen. Han har 2 døtre som er i Throndhjem. Disse tælles vel der 002 Arthur Pedersen m b S Barn 1888 Kristiania N S 003 Reidun Pedersen k b D Barn 1891 Trondhjem ST N S 004 Bjarne Pedersen m b S Barn 1894 Trondhjem ST N S 005 Yngvar Pedersen m b S Barn 1897 Trondhjem ST N S 006 Laura Pedersdattr k b Tj Stuepige 1878 Tynset herred* N S Merknad: Sidebygn. 007 Marit Pedersdattr k b Tj Kjøkkenpige 1880 Tynset herred* N S Merknad: Sideb. 008 Ingeborg Paulsdattr k b Tj Budeie 1873 Sell, Gudbrandsd. Krs N S Merknad: Sideb. 009 Lars Pedersen m b Tj Husbondskarl 1876 Stor-Elvedalen Hed N S Merknad: Drengestuen 010 Aksel Kristiansen m mt Gesel. Dagarbeider!!? N S Arbeidssøgende Merknad: Drengestuen E: Fødselsår 1865 er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Kristiania 011 Lars Olsen m mt Gesel. Smed!!? N S Arbeidssøgende Merknad: Drengestuen E: Fødselsår 1860 er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Kristiania 012 Erik Eriksen m b Hf Inderst Kreaturstel & Jordbrugsarbeide 1838 Tynset herred* N S Merknad: I Hovedb. 013 Sigrid Larsdattr k b Hm Inderst Hus og Kreaturstel 1842 Foldalen Hed N S Merknad: I Hovedb. 014 Edvard Eriksen m b S Inderst Løskarl. Jordbrugsarbeider 1882 Tynset herred* N S Merknad: I Hovedb. 015 Guri Olsdattr k b Inderst. Mor til Forsørges af Børnene 1817 Lesje Krs N S No 12 & 13 Merknad: I Hovedb Smedbakken (Øverby) Erik Estensen m g b Hf Skræddermester 1866 Tynset herred* N S 002 Goro Pedersdatter k g b Hm Husgjerning Kreaturstel 1874 Tynset herred* N S 003 Borghild Eriksdattr k ug b D Barn Tynset herred* N S 004 Ottar Estensen m g b Hf Gaardbruger 1871 Tynset herred* N S 005 Katrine Tronsdatter k g b Hm Husgjerning 1878 Tynset herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0437 Tønsets 006 Signe Ottarsdatter k ug b D Barn Tynset herred* N S 007 Anne Iversdatter k ug b Tjenestetyende Tjenestepige 1844 Foldalen Hed N S 008 Ole Johnsen m g f Kaarmand Kaar paa Gaarden 1850 Hodalen, Tolgen N S Sannsynleg opphaldstad: Kjølvang?? Øverby søndre og mellem Iver Mikkelsen m g b Hf Gaardb. S Skrædder 1871 Tynset herred* N S 002 Marit Trondsdattr k g b Hm Hus og Kreaturstel 1862 Tynset herred* N S 003 Magne Iversen m ug b S Barn Tynset herred* N S 004 Ole Mikkelsen m g b Hf Gaardb Tynset herred* N S 005 Marie Halstensdattr k g b Hm Hus og Kreaturstel 1876 Øvre Rendalen Hed N S 006 Magnus Olsen m ug b S Barn Tynset herred* N S 007 Beret Jonsdatter k ug b FL Barnepige. Barn 1891 Tynset herred* N S 008 Mikkel Iversen m g b Inderst FL. Far Snedker & Arbeider 1829 Tolgen Hed N S til No Marit Olsdatter k g b Inderst FL. Mor til No Husstel 1842 Finstad Rendalen Hed N S Øverby øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thore J. Øverby m g b Hf gaardbruger S 1848 Tynset herred* N S 002 Elen E. Øverby k g b Hm husmoder 1859 Tynset herred* N S 003 Beret J. Øverby k e b Mor til No 1. Føderaad 1822 Tynset herred* N S Føderaad 004 John T. Øverby m ug b Søn gaardsarbeide 1880 Tynset herred* N S 005 Embret T. Øverby m ug f Søn 1882 Tynset herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skjetlein landbrugssk. 006 Simen T. Øverby m ug b Søn gaardsarbeide 1884 Tynset herred* N S 007 Martin T. Øverby m ug b Søn gaardsarbeide 1886 Tynset herred* N S 008 Bernhard T. Øverby m ug b Søn Barn 1892 Tynset herred* N S 009 Torbjørn Eugen T. Øverby m ug b Søn Barn 1898 Tynset herred* N S 010 Marit A. Øverby k e b Tj budeie 1850 Kvikne Hed N S 011 Iver Anton E. Øverby m ug b Tj Barn 1887 Kvikne Hed N S Øverby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tore Embretsen m g b Hf Gaardbruger S 1867 Tynset herred* N S 002 Ingeborg Mikkelsdattr k g b Hm Hus- og Kreaturstel 1871 Tynset herred* N S 003 Mette Thoresdatter k ug b D Barn 1892 Tynset herred* N S 004 Einar Thoresen m ug b S Barn 1894 Tynset herred* N S 005 Margrete Thoresdattr k ug b D Barn 1897 Tynset herred* N S 006 Maalfrid Thoresdattr k ug b D Barn Tynset herred* N S 007 Mette Hansdattr k e b Mor til N 1 Kaarkone 1827 Tynset herred* N S Øverby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Erik Eriksen m g b Hf Gaardb. S 1875 Tynset herred* N 002 Helena Halstensd. k g b Hm Hus og Kreaturstel 1872 Øvre Rendalen Hed N S 003 Eirik Eriksen m ug b S Barn 1897 Tynset herred* N S 004 Kjellaug Eriksdattr k ug b D Barn Tynset herred* N S 005 Marit Eriksdattr k g b Mor til No 2 Budeie 1834 Tynset herred* N S 006 Tore Eriksen m ug f Bror til No 1 Gaardsarbeide (Dreng) 1877 Tynset herred* N S Sannsynleg opphaldstad: I skogen paa Tømmerhugning 007 Gunhild Eriksdatter k ug b Søster til No 1 Haandarbeide. Syerske og 1882 Tynset herred* N S Væverske 008 Marie Syvrinsdattr k ug b Tjenestepige Underbudeie, huslig Arbeide 1885 Lille Elvedalen Hed N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Øverby, mellem Simen Hansen m g b Hf Gaardbrug S og 1829 Tynset herred* N S Tømmerkjøring 002 Marit Brynjulfsd. k g b Hm Husgjerning 1830 Tynset herred* N S 003 Johanne Simensdattr k ug b D Hus og Kreaturstel 1868 Tynset herred* N S Utheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Embretsen Utheim m g b Hf Jordbruger S 1869 Tynset herred* N S 002 Ogidie Gundersdatter Utheim k g b Hm Hus og Fjøstell 1867 Rendalen Hed N S 003 Embret Hanssen Utheim m b S Barn 1895 Tynset herred* N S 004 Gunnar Hansen Utheim m b S Barn Tynset herred* N S 005 Johanne Gundersdat. Ellevold k ug b Tj Budeie 1883 Rendalen Hed N S Anstensjordet Morten Andersen m g f Hf Gaardb. S 1869 Tynset herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tømmerhugst i Brydalen 002 Sine Marie Jakobsdatter k g b Hm Hus og Kreaturstel 1866 Lille Elvedalen Hed N S 003 Ingeborg Mortensdattr k ug b D Barn 1895 Tynset herred* N S 004 Anders Mortensen m ug b S Barn 1897 Tynset herred* N S 005 Jakob Mortensen m ug b S Barn Tynset herred* N S 006 Anders Mortensen m g b Far til No 1 Kaarmand 1836 Tynset herred* N S 007 Ingeborg Larsdattr k g b Mor til No 1 Kaarkone 1830 Tynset herred* N S Vestheim Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simen Olsen m g b Hf Pladsbruger & Dagarbeider 1873 Foldalen Hed N S 002 Trine Pedersdattr k g b Hm Hus- og Kreaturstel 1872 Tynset herred* N S 003 Ole Simensen m ug b S Barn 1894 Tynset herred* N S 004 Peder Magnus Simensen m ug b S Barn 1899 Tynset herred* N S Merknad: E: Fødselsdato 17 September er utfylt av andre 005 Karoline Sofie Magdalena k e mt Ubekjendt Arbeiderske 1829 Dalarne Sverige Bingbang Arbeidsøgende Statsb.: Sverige Trusamf.: S i Sverige Sedvanleg bustad: Brogaard Rotebro Moen søndre og nordre John Rasmussen m g b Hf Gaardbruger S 1866 Tynset herred* N S 002 Gjertru Olsdatter k g b Hm Hus og Kreturstel 1871 Tynset herred* N S 003 Marit Johnsdatter k ug b D Barn 1890 Tynset herred* N S 004 Rasmus Johnssen m ug b S Barn 1894 Tynset herred* N S 005 Margit Johnsdatter k ug b D Barn 1896 Tynset herred* N S 006 Ole Johnssen m ug b S Barn 1898 Tynset herred* N S 007 Rasmus Nilsen m e b Far til No 1 Føderaadsmand 1829 Tynset herred* N S 008 Marit Iversdatter k ug b Tj Underbudeie 1834 Tynset herred* N S 009 Johana Pedersdatter k ug b FL Lægdslem 1838 Tynset herred* N S 010 Embret Hanssen m ug b Tj Gaardsgut 1868 Tynset herred* N S Moen Ole Iversen m g b Hf Gaardbruger S 1835 Tynset herred* N S 002 Ingeborg Kristoffersdatter k g b Hm Hus og Kreaturstel 1845 Kvikne Hed N S 003 Iver Olsen m ug b S Arbeider paa Gaarden 1878 Tynset herred* N S 004 Kristine Olsdatter k ug b D Husgjerning 1884 Tynset herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0437 Tønsets Moen Beret Pedersdat Moen k e b Hm Kreaturstel 1845 Tynset herred* N S 002 Marit O. Moen k ug b D Husgjerning 1877 Tynset herred* N S 003 Beret O. Moen k ug b D Skoleelev 1886 Tynset herred* N S 004 Per O. Moen m ug b S Gaardsbestyrer 1874 Tynset herred* N S Moen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bersvein P. Moen m g b Hf gaardbruger S 1862 Tynset herred* N S 002 Sigrid L. Moen k g b Hm Hus og Fjøsstel, 1867 Tynset herred* N S Haandgjerningslærerinde 003 Jon B. Moen m ug b S Barn 1895 Tynset herred* N S 004 Maalfrid B. Moen k ug b D Barn 1897 Tynset herred* N S 005 Peder B. Moen m g b Husfaderens Føderaadsmand 1823 Tynset herred* N S far 006 Mali M. Moen k g b Husfaderens mor Føderaadskone 1840 Tynset herred* N S Øverbytrøen Jon Iversen m e b Hf Gaardbruger S 1841 Tynset herred* N S 002 Ole Pedersen m g b Gift med Gaardsarbeider 1878 Tynset herred* N S Fosterd. til No Johanne Pedersdatter k g b Husmor Husgjerning 1877 Storelvedalen Hed N S 004 Jon Olsen m ug b S af No 2 og 3 Barn Tynset herred* N S 005 Inga Pedersdatter k ug b Fosterd. til No Budeie 1884 Tynset herred* N S Gjelten Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon m ug b Husbond Gaardsarbeide 1839 Tynset herred* N S Kværntrøen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gudmund Estensen m g b Hf Gårdbruger S 1847 Tynset herred* N S 002 Marit Johnsdatter k g b Hm Husstel 1843 Tynset herred* N S 003 Kirstine Gudmundsdatter k ug b D Alm Husgjerning og 1878 Tynset herred* N S Kreaturstell 004 Beret Gudmundsdatter k ug b D Alm Husgjerning og 1880 Tynset herred* N S Kreaturstell 005 Esten Iversen m g b Far til No 1 Føderådsmand 1811 Tynset herred* N S 006 Kirsti Larsdatter k g b Mor til No 1 Føderådskvinde 1822 Tynset herred* N S Aasvangen Otter Embretsen m g b Hf Gaardbruger S 1861 Tynset herred* N S 002 Gunhild Hansdattr k g b Hm Hus og Kreaturstel 1862 Foldalen Hed N S 003 Elia Ottersdatter k ug b D Barn 1889 Tynset herred* N S 004 Beret Ottersdattr k ug b D Barn 1891 Tynset herred* N S 005 Embret Ottersen m ug b S Barn 1892 Tynset herred* N S 006 Hans Ottersen m ug b S Barn 1895 Tynset herred* N S 007 Ogidia Ottersdattr k ug b D Barn 1897 Tynset herred* N S 008 Gjertrud Embretsdatter k e mt B Søster til No?? Ubemidlet. Er Eier af et lidet Pladsbrug. Kreaturstel for Andre 1847 Finstad Hed N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1900 Sedvanleg bustad: Kværeggen Eggen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Anstensen m g b Hf Jordbruger S, Dagarbeider 1846 Tynset herred* N S 002 Karen Olsdatter k g b Hm Hus og Fjøsstel 1856 Tynset herred* N S 003 Ansten Larsen m ug b S Barn 1890 Tynset herred* N S Helbredsvang Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simen Olsen m ug b Husbond Pladsbruger. Jordbrugsarbeider 1852 Øvre Rendalen Hed N S Helbredsvangen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Iversen m g b Hf Bruger af Pladsen 1832 Tynset herred* N S 002 Kari Embretsdattr k g b Hm Husgjerning 1842 Vingelen Tolgen Hed N S Sletten Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Estensdattr k s b Hm Pladsbrugerske Hus og 1858 Femundsvold Rendalen N S Kreaturstel Hed 002 Erland Thoresen m ug b S Barn 1891 Tynset herred* N S 003 Johan Eilif Johansen m ug b S Barn 1897 Tynset herred* N S 004 Elen Sofie Jakobsdattr k s b Mor til No 1 Fattig Enke. Ernærer sig med Strikning o.s.v Elgaaen Røros Landsogn ST N S Dahl Marit Olsdattr k e b Hm Pladsbrugerske Hus og 1860 Foldalen Hed N S Kreaturstel 002 Brynhild Jakobsdattr k ug b D Husgjerning 1882 Lille Elvedalen Hed N S 003 Simen Jakobsen m ug b S Barn 1886 Lille Elvedalen Hed N S 004 Peder Jakobsen m ug b S Barn 1892 Tynset herred* N S 005 Olava Jakobsen k ug b D Barn 1895 Tynset herred* N S Prestegaarden søndre (Nordgaardsp?? 001 Ole Kristensen m g b Hf Gaardbruger S 1834 Storelvedalen Hed N S 002 Beret Pedersdatter k g b Hm Husmor (Hus og Kreaturstel) 1836 Tynset herred* N S 003 Ragnvald Krestiansen m ug b Sønnesøn 1890 Vingelen i Tolgen Hed N S Nordgaardsplads Iver Olsen m g b Hf Pladsbruger, Skrædder 1835 Tolgen Hed N S 002 Johanna Pedersdattr k g b Hm Husstel og Kreaturstel 1833 Tynset herred* N S Prestegaard (lille) Edvard Olsen m g b Husfar Gaardb. S 1866 Tynset herred* N S 002 Oline Simensdatter k g b Hm Hus og Kreaturstel 1867 Tynset herred* N S 003 Ole Edvardsen m b S Barn 1894 Tynset herred* N S 004 Ingmar Edvardsen m ug b S Barn 1895 Tynset herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0437 Tønsets 005 Martin Edvardsen m ug b S Barn 1897 Tynset herred* N S 006 Klara Edvardsen k ug b D Barn Tynset herred* N S 007 Ole Pedersen m g b Far til No 1 Kaarmand 1827 Tynset herred* N S 008 Marit Eriksdatter k g b Mor til No 1 Kaarkone 1832 Tynset herred* N S Prestegaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arne Estensen m g b Hf Gaardb. S 1846 Tynset herred* N S 002 Gjertrud Helgesdatter k g b Hm Husgjerning 1837 Tynset herred* N S 003 Goro Arnesdatter k ug b D Budeie 1875 Tynset herred* N S 004 Marit Arnesdattr k ug b D Underbudeie 1881 Tynset herred* N S 005 Martin Mathisen m ug b FL Barn 1889 Tynset herred* N S 006 Gjertrud Mortensdatter k ug mt B Tjenestepige 1852 Tynset herred* N S Sedvanleg bustad: Østigaard Tønset Prestegaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thore Mortensen m g b Hf Gaardb. S 1847 Tynset herred* N S 002 Kari Johnsdatter k g b Hm Hus og Kreaturstel 1854 Tynset herred* N S 003 Julia Olsdattr k ug b D Barn 1890 Tynset herred* N S 004 Marit Thoresdatter k ug b D Barn 1893 Tynset herred* N S 005 Margit Thoresdattr k ug b D Barn 1896 Tynset herred* N S 006 Martin Thoresen m ug b S Barn Tynset herred* N S 007 Peder Thoresen m ug b FL Bortleiet paa Fattigkassen 1818 Tynset herred* N S 008 Beret Nilsdatter k e b FL Dagleierske 1861 Tynset herred* N S mt Sedvanleg bustad: Eggen i Tyldalen Olsberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bersvend Olsen m g b Hf Gaardb. S 1840 Lille Elvedal Hed N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Hus og Kreaturstel 1851 Lersje Krs N S 003 Sigrid Bersvendsdattr k ug b D Underbudeie 1879 Tynset herred* N S 004 Ole Bersvendsen m ug b S Gaardsarbeide 1886 Tynset herred* N S 005 Kjersti Bersvendsdattr k ug b D Barn 1889 Tynset herred* N S 006 Olaf Bersvendsen m ug b S Barn 1894 Tynset herred* N S 007 Gina Bersvendsdattr k ug b D Barn 1896 Tynset herred* N S Olsberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Olsen m g b Hf Gaardb. S 1850 Tynset herred* N S 002 Kjerstine Johnsdattr k g b Hm Hus og Kreaturstel 1847 Tynset herred* N S 003 Thorine Eriksd. k ug b D Stuepige 1881 Tynset herred* N S 004 Ivar Pedersen m ug b Tj Gaardsarbeide 1884 Tynset herred* N S 005 Gina Olsdattr k ug b Tj Underbudeie 1880 Tynset herred* N S 006 Johanna Larsdattr k ug b FL Barn 1888 Tynset herred* N S 007 Simen Mathiassen m g b Svigersøn Gaardsarbeide 1874 Tynset herred* N S 008 Kjersti Eriksdattr k g b D gift m. No 7 Husgjerning 1871 Tynset herred* N S 009 Marit Simensdattr k ug b D til Barn 1898 Tynset herred* N S 010 Eivind Simensen m ug b S til Barn Tynset herred* N S Olsberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thore Estensen m g b Hf Gaardb. S 1843 Tynset herred* N S 002 Maren Larsdattr k g b Hm Husstel og Fjøstel 1845 Tynset herred* N S 003 Goro Thoresdattr k ug b D Underbudeie 1883 Tynset herred* N S 004 Sigrid Thoresdatt k ug b D Stuepige 1887 Tynset herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0438 Lille-Elvedalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0438 Lille-Elvedalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0438 Lille-Elvedalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer