Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5096 (kvinner: 2643, menn: 2424) Bustader: 768 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 221 (kvinner: 112, menn: 108) Bustader i krinsen: 34 Krins: 001 Herred/by: Kvinnherreds Folketeljinga Haavik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrikke Gerhardsdtr k e b Hm Gaardbrugerenke S 1825 Kvinnherad n s 002 Samson Hansøn m ug b S Jordbrugsarbeider og fisker 1852 Kvinnherad n s 003 Hans Hansøn m ug b S Jordbrugsarbeider 1860 Kvinnherad n s 004 Eli Hansdtr k ug b D Som tjenestepige (husstellet) 1854 Kvinnherad n s 005 Ingerid Larsdtr k ug b Tj Tjenestepige (fjøsstellet) 1866 Vikør SB n s 006 Gerhard Meidell Hansøn m g b Hf Bygningssnedker og fisker 1871 Kvinnherad n s 007 Pernelle Kristine k g b Hm Syerske 1874 Fjelberg SB n s 008 Elisa Massine Einarsen k ug b Tj Tjenestepige alm. husstel 1880 Fjelberg SB n s 009 Ola Kristoffersen m g mt Arbeider Hf Snedker og Maler 1865 Tysnæs SB n s Hammerhaug Sedvanleg bustad: Tysnæs Holmen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Olai Andersøn m g f Hf Bygningssneker og 1865 Fuse n s jordbruger Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Henrikke Hansdtr k g b Hm Hm. Husstellet 1867 Kvinnherad n s 003 Hanna Henrikke Eriksdtr k ug b D Datter 1890 Kvinnherad n s 004 Anders Eriksøn m ug b S Søn 1891 Kvinnherad n s %k % 005 Ragnhild Margrete Eriksdtr k ug b D Datter 1893 Kvinnherad n s 006 Gerda Emilie Eriksdtr k ug b D Datter 1896 Kvinnherad n s 007 Ingeborg Kristine Eriksdtr k ug b D Datter 1898 Kvinnherad n s 008 Emma Henriette Eriksdtr k ug b D Datter Kvinnherad n s Skaarestølen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristofer Hansøn m g b Hf Jordb. (husmand) m J og 1833 Tysnæs SB n s fisker 002 Kristi Olsdtr k g b Hm Husmoder 1833 Fuse SB n s Porsesletten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Olina Olsdtr k ug b Hm Jordbarb. og haandarb Kvinnherad n s (Strikning spinding) 002 Torleiv Vincentsøn m ug b S Fisker og jordbrugsarbeider 1884 Kvinnherad n s 003 Guro Torleivsdtr k ug b FL Fattiglem 1831 Kvinnherad n s Haavik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Samson Hansøn m g b Hf Grdb. S og fisker 1846 Fuse SB n s 002 Marta Kristi Nilsdtr k g b Hm Grdmk, Husmoder 1849 n s 003 Kristine Samsonsdtr k ug b D Datter som tjenestepige 1882 n s 004 Nils Samsonsøn m ug b S Søn 1884 n s 005 Tørris Samsonson m ug b S Søn 1891 n s 006 Martin Samsonsøn m ug b S Søn 1898 n s 007 Hans Samsonsøn m g b Hf Grdb. S og fisker 1872 n s 008 Severine Margrete Gitlesdtr k g b Hm Grdmk, Husmoder 1876 Tysnæs SB n s 009 Gjette Margrete Hansdtr k ug b D Datter 1895 n s 010 Sanna Martilde Hansdtr k ug b D Datter 1898 n s 011 Samson Hanson m ug b S Søn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1224 Kvinnherreds 012 Marta Olsdtr Anuglen k ug b EL Dagarbeiderske i husstel 1835 Tysnæs n s 013 Samuel Hanson m ug b Tj Jordarbeider, gaardsdreng 1844 Fuse n s 014 Guro Margrete Tomasdtr Fugleberg k ug b Tj Tjenestepige, (fjøsstellet) husstel jordarbeide 1866 n s Haavik (Skaaren) Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mattis Samsonsøn m g b Hf Fisker og jordbrugsarb., 1850 Kvinnherad n s husmand 002 Kari Fredriksdtr k g b Hm Husmoder 1833 Tysnæs SB n s 003 Kari Mattisdtr k e b Hm Fattiglem 1820 Kvinnherad n s 004 Ales Samsonsdtr k ug b D Jordbrugsarbeiderske og haandarb. Spinding, strikning 1853 Kvinnherad n s Brækkene Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Haktor Samsonson m g b Hf Jordbruger (husmand) m J og 1859 Kvinnherad n s fisker 002 Elisabet Hansdatter k g b Hm Husmoder 1847 Kvinnherad n s Ystelien Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Pedersen Froestad m g b Hf Jordbruger m J 1831 Vikør SB n s 002 Bolette Sofie f. Lønnichen k g b Hm Husmoder 1828 Bergen n s 003 Ludulv Vollert Johan Froestad m ug b S Arbeidsudygtig (syg) Søn 1869 Kvinnherad n s 004 Helena Cesilia Froestad k ug b D Datter, sysselsat med 1866 Kvinnherad n s husstellet 005 Anna Berta Knutsdtr k ug b Tj Tjenestepige husstel og 1874 Kvinnherad n s Møklebust kreaturstel 006 Bernt Arnesen Melstveit m g b Hf Jordarbeider og frugthandler 1868 Vikør n s 007 Marie Leonora f. Froestad k g b Hm Husmoder 1867 Kvinnherad n s 008 Udøbt pige k ug b D Datter Kvinnherad n s Nordøen Under 1 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristofer Johannessøn m g b Hf Jordbruger (husmand) m J og 1850 Kvinnherad n s fisker 002 Anna Bolette Heinesdtr k g b Hm Husmoder 1862 Kvinnherad n s 003 Anna Bolette Kristofersdtr k ug b D Datter som tjenestepige 1883 Kvinnherad n s 004 Heine Larsøn m g b Hf Bødker 1824 Kvinnherad n s 005 Ingeborg Olsdtr k g b Hm Husmoder 1837 Kvinnherad n s Terøen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Andreas Olsen m g b Hf Landhandler og gaardbruger 1842 Bergen n s 002 Vilhelmine Magrete f. k g b Hm Husmoder 1842 Bergen n s Wilhelmsen 003 Erling Olsen m ug b S Jordbrugsarbeider og fisker 1881 Kvinnherad n s 004 Larsina %Sina% Larsdtr Hammerhaug k ug b Tj Tjenestepige. Kreaturstel og husstel 1882 Tysnæs SB n s Solvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Vincentsøn m g b Hf Jordbruger S, bødker og 1840 Fuse SB n s fisker 002 Inger Ingelsdatter k g b Hm Husmoder 1824 Fuse n s 003 Knut Ingebrigtson m ug b S Fisker 1880 Ullensvang SB n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Engel Vincentsøn m ug b EL Bødker og fisker 1826 Fuse n s Vikene Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mons Torleivsøn m g b Hf Jordbruger (husmand) m J 1820 Kvinnherad n s 002 Synnova Olsdtr k g b Hm Husmoder 1815 Kvinnherad n s 003 Torleiv Monsøn m g b Hf Landhandler 1844 Kvinnherad n s 004 Kassiana Hansdtr k g b Hm Husmoder 1858 Kvinnherad n s 005 Hans Torleivsøn m ug b S Søn 1890 Kvinnherad n s 006 Brita Godtskalksdtr k g mt Syerske Hm Syerske, husmoder 1859 Etne SB n s Sedvanleg bustad: Tysnæs 007 Kristofer Severin Olsøn m ug mt S Søn 1891 Tysnæs SB n s Hammerhaug Sedvanleg bustad: Tysnæs Lønning Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristofer Sæbjørnsøn Lønning m g b Hf Gaardbruger S og bødker 1870 Kvinnherad n s 002 Marta Torsdtr k g b Hm Husmoder 1864 Kvinnherad n s 003 Sæbjørn Kristofersøn m ug b S Søn 1896 Kvinnherad n s 004 Tor Kristofersøn m ug b S Søn Kvinnherad n s 005 Anna Sæbjørnsdtr k ug b Tj Tjenestepige Kreatur - og 1883 Kvinnherad n s husstel 006 Sæbjørn Kristofersøn m e b Hf Føderaadsmand 1829 Kvinnherad n s 007 Ingeborg Sæbjørnsdtr k ug b D Skrædderske 1876 Kvinnherad n s 008 Sigrid Sæbjørnsdtr k ug b D Tjenestepige. Husstel 1880 Kvinnherad n s 009 Ola Søbjørnsøn %Kristo% m ug f S Sømand 1878 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Lønning Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Haktor Haktorsøn Nerhus m g b Hf Gaardbruger S 1859 Kvinnherad n s 002 Ingeborg Hansdtr k g b Hm Husm. (strikker med 1874 Kvinnherad n s maskine) 003 Haktor Haktorsøn m ug b S S 1898 Kvinnherad n s 004 Kari Haktorsdtr k ug b D S!! Kvinnherad n s 005 Juditte Gabrielsdtr k ug b Tj Tjenestepige Kreatur - og husstel 1879 Fuse SB n s Lillelønning Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingjel Olsøn m g b Hf Jordbruger (husmand) m J og 1841 Kvinnherad n s murer 002 Anna Kristofersdtr k g b Hm Husmoder 1837 Tysnæs SB n s 003 Mons Jensøn Ljustveit m g b Hf Skomager, Inderst 1876 Kvinnherad n s 004 Olina Ingjelsdtr k g b Hm Husmoder 1869 Kvinnherad n s 005 Ingjel Olai Monsøn m ug b S Søn 1895 Kvinnherad n s 006 Jens Monsøn m ug b S Søn 1898 Kvinnherad n s 007 Kristine Monsdtr k ug b D Datter Kvinnherad n s Stølestykket Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ola Knutsøn Lønning m g b Hf Jordbruger, husmd. fisker 1833 Kvinnherad n s 002 Britana Ingjelsdtr k g b Hm Husmoder 1849 Fuse SB n s 003 Knut Olsøn m ug f S Bygningssnedker 1873 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Knut Olsøn d.y m ug f S Sømand 1883 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1224 Kvinnherreds 005 Johan Olsøn m ug b S Søn 1886 Kvinnherad n s 006 Kristiana Olsdtr k ug b D Datter 1889 Kvinnherad n s Ljustveit Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ola Monsøn m g b Hf Gaardb. S og bødker 1841 Kvinnherad n s 002 Margreta Andersdtr k g b Hm Husmoder 1843 Strandebarm SB n s 003 Kari Jensdtr k ug b Tj Tjenestepige 1877 Kvinnherad n s 004 Ola Larsøn m ug b FL Jordbrugsarbeider 1824 Kvinnherad n s 005 Anna Sjursdtr Øye k ug mt B Datter 1880 Strandebarm n s Sedvanleg bustad: Strandebarm 006 Mons Olsøn m e b Hf Føderaadsmand 1822 Kvinnherad n s 007 Marta Monsdtr k ug b D Som tjenestepige 1846 Kvinnherad n s 008 Johannes Johannessøn m ug b S Pleiesøn 1889 Kvinnherad n s 009 Peder Haktorsøn Aakre m g mt B Gaardbruger 1856 Strandebarm n s Sedvanleg bustad: Strandebarm 010 Karina Monsdtr k g mt B Gaardmk Strandebarm n s Sedvanleg bustad: Strandebarm Ljustveit Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helge Andersøn m g b Hf Gaardbruger S og bødker 1863 Kvinnherad n s 002 Ingeborg Knutsdtr k g b Hm Husmoder 1874 Kvinnherad n s 003 Anna Jonsdtr k ug b Tj Tjenestepige Kreatur - og 1876 Kvinnherad n s husstel 004 Anders Helgesøn m g b Hf Føderaadsmand 1833 Kvinnherad n s 005 Kari Hansdtr k g b Hm Husmoder 1827 Kvinnherad n s 006 Andreas Andersøn m ug f S Jægteskipper 1871 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Myren Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Andersøn m g b Hf Skomager, Inderst 1850 Kvinnherad n s 002 Kristi Jensdtr k g b Hm Husmoder 1848 Kvinnherad n s 003 Andreas Jensøn m ug b S Sømand 1881 Kvinnherad n s Ljustveit Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Jakobsøn Ljustveit m g b Hf Gaardbruger S og bødker 1851 Kvinnherad n s 002 Jorinde Olsdtr k g b Hm Husmoder 1853 Kvinnherad n s 003 Jakob Pedersøn m ug f S Sømand 1879 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Pensacola 004 Elisabet Pedersdtr k ug b D Som tjenestepige 1882 Kvinnherad n s 005 Peder Pedersøn m ug b S Søn 1887 Kvinnherad n s 006 Kristine Pedersdtr k ug b D Datter 1889 Kvinnherad n s 007 Kristian Pedersøn m ug b S Søn 1892 Kvinnherad n s 008 Olav Pedersøn m ug b S Søn 1895 Kvinnherad n s 009 Elisabet Pedersdtr k e b Hm Føderaadskone 1831 Kvinnherad n s Ljustveit Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans A. Hovland m e b Hf Kirkesanger og lærer i 1846 Kvinnherad n s folkes., grdb. 002 Andreas Hovland m ug b S Jordbrugsarb. (Agronom) 1877 Kvinnherad n s 003 Mandrup Hovland m ug f S Styrmand 1879 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Schields 004 Ingemaar Hovland m ug b S Søn 1891 Kvinnherad n s 005 Hans Hovland m ug b S Søn 1895 Kvinnherad n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ingeborg Hovland k ug b D Som husmoder 1874 Kvinnherad n s 007 Gyrid Hovland k ug b D Som tjenestepige og syerske 1881 Kvinnherad n s 008 Anna Hovland k ug b D Som tjenestepige (fjøsstellet) 1883 Kvinnherad n s 009 Eli Hovland k ug b D Som tjenestepige (kjøkkenet) 1885 Kvinnherad n s 010 Elisabet Hovland k ug b D Datter 1887 Kvinnherad n s 011 Inga Hovland k ug b D Datter 1889 Kvinnherad n s 012 Astrid Hovland k ug b D Datter 1893 Kvinnherad n s Træet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Villum Nilsen m e b Hf Jordbruger S 1816 Kvinnherad n s 002 Kari Villumsdtr k ug b D Som husmoder 1854 Kvinnherad n s 003 Marta Nilsdtr k ug b Sønne Datter Tjenestepige Kreaturstel og 1883 Kvinnherad n s husstel 004 Vilhelm Nilsen m ug b S S Sønnesøn 1888 Kvinnherad n s Presthus (Flaaten) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torleiv Jonsøn m g b Hf Jægteskipper og jordbruger 1859 Kvinnherad n s 002 Elisabet Johannesdtr k g b Hm Husmoder 1861 Kvinnherad n s 003 Johannes Torleivsøn m ug b S Søn 1888 Kvinnherad n s 004 Elisabet Torleivsdtr k ug b D Datter 1890 Kvinnherad n s 005 Kari Torleivsdtr k ug b D Datter 1892 Kvinnherad n s 006 Jonette Torleivsdtr k ug b D Datter 1894 Kvinnherad n s 007 Olav Torleivsøn m ug b S Søn 1897 Kvinnherad n s 008 Mette Johannesdtr k ug b Tj Tjenestepige. Kreatur - og husstel 1841 Kvinnherad n s Stølsflaaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torkel Olsøn m g b Hf Jordbruger (husmand) m J og 1830 Kvinnherad n s fisker 002 Anna Hermannsdtr k g b Hm Husmoder 1825 Tysnæs SB n s 003 Ola Torkelsøn m ug b S Sømand Kjendtmand paa 1868 Kvinnherad n s Nordland 004 Borgny Torkelsdtr k ug b D Som tjenestepige. Kreatur - og husstel 1870 Kvinnherad n s Presthus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon Johannesson Presthus m g b Hf Gaardbruger S 1845 Kvinnherad n s 002 Taraline Abrahamsdtr k g b Hm Husmoder 1847 Flatanger NT n s 003 Abraham Jonsøn m ug b S Jordbrugsarbeider, 1878 Kvinnherad n s %Johannessøn% (Agronom) 004 Johannes Jonsøn m ug b S Søn 1887 Kvinnherad n s 005 Elisa Knutsdtr Sundfjord k ug b Tj Tjenestepige. Kreatur - og husstel 1881 Fuse SB n s Presthus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Ingemaarsøn m g b Hm Gaardb. S og smed i egen 1840 Kvinnherad n s smidje Merknad: Hovedbygningen. 002 Bothilda Andersdtr k g b Hm Husmoder 1851 Kvinnherad n s 003 Ingemaar Hansøn m ug b S Jordbrugsarb. gaardm.søn 1884 Kvinnherad n s 004 Anders Hansøn m ug b S Søn 1889 Kvinnherad n s 005 Kariana Jonsdtr k ug b Tj Tjenestepige (Fjøsstellet) 1856 Kvinnherad n s 006 Hanna Jonsdtr Haabrække k ug b EL Meierske 1877 Strandbarm SB n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1224 Kvinnherreds 007 Gunnar O. Dahle m ug b Hf Prest, (resid.kapellan) 1847 Kviteseid Brb n s Merknad: Sidebygning, Præstebolig. 008 Anna Bakke k ug mt B Prestens søsterdatter 1882 Kviteseid Brb n s Sedvanleg bustad: Hisø 009 Kristiana J. Skaale k ug f Tj Tjenestepige Husstel 1870 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Seim tæll.krets 9b %Rosendal Kvinnherred% Nerhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torleiv Jonson Nerhus m g b Hf Grdb. S og tømmermd (Jægte 1845 Kvinnherad n s - og husebyg) 002 Eli Karina Hansdtr k g b Hm Husmoder 1851 Kvinnherad n s 003 Johan Torleivsøn m ug b S Bygningssnedker 1879 Kvinnherad n s 004 Hans Torleivsøn m ug b S Søn 1884 Kvinnherad n s 005 Ola Torleivsøn m ug b S Søn 1889 Kvinnherad n s 006 Torvald Martin Torleivsøn m ug b S Søn 1893 Kvinnherad n s 007 Karina Torleivsdtr k ug b D Hjemme som tjenestepige 1875 Kvinnherad n s 008 Elisabet Torleivsdtr k ug b D Datter 1886 Kvinnherad n s Nerhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ola Haktorsen Nerhus m g b Hf Gaardb. S og skibsbyger 1840 Kvinnherad n s 002 Britana Jensdtr k g b Hm Husmoder 1844 Kvinnherad n s 003 Jens Olson Nerhus m ug b S Jægteskipper 1875 Kvinnherad n s 004 Anna Olsdtr k ug b D Hjemme som tjenestepige 1878 Kvinnherad n s 005 Ola Olsen m ug b S Søn 1898 Kvinnherad n s Merknad: 89? med blyant i felt Nerhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ola Eliassøn Nerhus m g Hf Grdb. S og huseskibstømmermand 1872 Kvinnherad n s (skibsbygger hos andre) 002 Kari Sæbjornsdtr k g Hm Husmoder 1872 Kvinnherad n s 003 Anna Marta Olsdtr k ug D Datter 1898 Kvinnherad n s 004 Elias Olsøn m ug S Søn Kvinnherad n s 005 Ales Olsdtr k ug Hm Har føderaad 1848 Kvinnherad n s 006 Nils Eliassøn m ug FL Huse- og skibsbygger (hos 1874 Kvinnherad n s andre) 007 Ingeborg Eliasdtr k ug FL Skrædderske 1877 Kvinnherad n s Hagen Under 6 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon Torleivsøn m g f Hf Jægteskipper og jordb Kvinnherad n s (husmand) Sannsynleg opphaldstad: Flaavær, Sundmøre 002 Marta Jonsdtr k g b Hm Husmoder 1849 Kvinnherad n s 003 Torleiv Jonsøn m ug f S Matros 1880 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Vest - Afrika. 004 Joniana Jonsdtr k ug b D Datter 1886 Kvinnherad n s 005 Jon Jonsøn m ug b S Søn 1889 Kvinnherad n s Massapladset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mads Andersøn Berge m e b Hf Jordbrugerer (husmand) m J 1821 Kvinnherad n s 002 Kristiana Andersdtr k ug b Tj Tjenestepige 1839 Kvinnherad n s Berge nordre Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Joakim Simonsøn Berge m g b Hf Gaardbruger S 1863 Kvinnherad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Helena Knutsdtr k g b Hm Husmoder 1863 Skåne n s 003 Simon Joakimsøn m ug b S Søn Kvinnherad n s 004 Ragnhild Pedersdtr k e b Hm Gaardbrugerske S 1835 Kvinnherad n s 005 Peder Simonson m ug b S Sømand og bødker 1876 Kvinnherad n s 006 Brita Simonsdtr k ug b D Hjemme som tjenestepige 1869 Kvinnherad n s 007 Johanna Simonsdtr k ug b D Syerske 1879 Kvinnherad n s 008 Anna Tomasdtr k e b Hm Fattiglem 1821 Kvinnherad n s Merknad: Føderaadshuset 009 Guro Jonsdtr k ug b D Jordbrugsarb, pleier sin moder 1862 Kvinnherad n s Berge nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Hansøn Berge m g b Hf Gaardb. S og landhandler 1864 Kvinnherad n s 002 Mette Samuelsdtr k g b Hm Husmoder 1866 Kvinnherad n s 003 Mette Hansdtr k ug b D Datter 1889 Kvinnherad n s 004 Hans Hansøn m ug b S Søn 1891 Kvinnherad n s 005 Samuel Hansøn m ug b S Søn 1892 Kvinnherad n s 006 Kaia Olina Hansdtr k ug b D Datter 1894 Kvinnherad n s 007 Hanna Margrete Hansdtr k ug b D Datter 1896 Kvinnherad n s 008 Ole Hansen m ug b S Søn 1898 Kvinnherad n s 009 Udøbt gut m ug b S Søn Kvinnherad n s 010 Karina Jonsdtr k ug b Tj Tjenestepige 1878 Kvinnherad n s Berge nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Olsøn Berge m g b Hf Grdb. S huse- og jægtebygger 1848 Kvinnherad n s 002 Gerhardine Klementsdtr k g b Hm Husmoder 1854 Kvinnherad n s 003 Ole Pedersøn m ug f S Sømand 1879 Kvinnherad n s %mt % Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Bol Pedersdtr k ug b D Hjemme som tjenestepige 1883 Kvinnherad n s 005 Klements Pedersøn m ug b S Søn 1887 Kvinnherad n s 006 Kristofer Pedersen m ug b S Søn 1890 Kvinnherad n s 007 Peder Pedersøn m ug b S Søn 1893 Kvinnherad n s 008 Kristofer Pederson d æ m e b FL Føderaadsmand 1823 Kvinnherad n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 258 (kvinner: 128, menn: 126) Bustader i krinsen: 38 Krins: 002A Herred/by: Kvinnherred A Trovik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Thorsen m g b Hf Gaardbruger S 1854 Kvinnherad n s 002 Anna Samuelsdtr k g b Hm Husvæsenet 1857 Kvinnherad n s 003 Anna Kristine Hansdtr k ug b D Husgjerning 1879 Kvinnherad n s 004 Methe Hansdtr k ug b D Fjøsstel 1882 Kvinnherad n s 005 Thor Hansen m ug b S Gaardsbrug 1885 Kvinnherad n s 006 Samuel Hansen m ug b S 1888 Kvinnherad n s 007 Hanna Margrethe Hansdtr k ug b D 1893 Kvinnherad n s 008 Eli Mathilde Hansdtr k ug b D 1896 Kvinnherad n s 009 Anna Samuelsdtr k e b Hm Føderaad 1823 Kvinnherad n s A Trovik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thor Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1857 Kvinnherad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1224 Kvinnherreds 002 Anna Olsdtr k g b Hm Husvæsenet 1855 Kvinnherad n s 003 Hans Thorsen m ug b S 1893 Kvinnherad n s 004 Ola Thorsen m ug b S 1896 Kvinnherad n s 005 Martha Magrethe Thorsdtr k ug b D 1898 Kvinnherad n s 006 Sæbjørn Hansen m ug b FL Skomager for egen regning 1871 Kvinnherad n s Sjukdom: D A Trovik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingemar Ingemarsen m g b Hf 1823 Kvinnherad n s Sjukdom: S 002 Anna Ingemarsdtr k g b Husm. Husvæsenet 1845 Kvinnherad n s 003 Ingeborg Ingemarsdtr k ug f D Lærerinde i Folkeskolen 1868 Kvinnherad n s Merknad: x) No 3 og 5 maa ansees som hjemmehørende i Tysnæs og Husnæs, hvorfor de formentlig ikke burde været medtagne her. A. Meidell E: Nederst på lista. Sannsynleg opphaldstad: Tysnæs x) 004 Methe Ingemarsdtr k ug b D Fjøsstel 1870 Kvinnherad n s 005 Ingemar Ingemarsen m ug f S Lærer i Folkeskolen 1878 Kvinnherad n s Merknad: x) No 3 og 5 maa ansees som hjemmehørende i Tysnæs og Husnæs, hvorfor de formentlig ikke burde været medtagne her. A. Meidell E: Nederst på lista. Sannsynleg opphaldstad: Husnæs x) 006 Johannes Ingemarsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1882 Kvinnherad n s 007 Barbra Ingemarsdtr k ug b D 1887 Kvinnherad n s A Trovik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Eilef Ingebrigtsen m g b Hf Gaardbruger S 1847 Kvinnherad n s 002 Eli Thorsdtr k g b Hm Husvæsenet 1850 Kvinnherad n s 003 Methe Susanna Eilefsdtr k ug b D Fjøsstel 1878 Kvinnherad n s 004 Ingebrigt Eilefsen m ug b S Sømand 1882 Kvinnherad n s 005 Anna Kristine Eilefsdtr k ug b D Husstellet 1884 Kvinnherad n s 006 Thora Eilefsdtr k ug b D 1887 Kvinnherad n s 007 Anna Eilefsdtr k ug b D 1890 Kvinnherad n s 008 Eli Magrethe Eilefsdtr k ug b D 1892 Kvinnherad n s 009 Lars Andersen Netland m g mt B Gaardsstel 1873 Kvinnherad n s Sedvanleg bustad: Hatlestrand A Haalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Ingebrigtsen m g b Hf Gaardbruger S 1846 Kvinnherad n s 002 Sønnøva Monsdtr k g b Hm Husvæsenet 1850 Kvinnherad n s 003 Ingebrigt Larsen m ug f S Jernbanearbeider 1875 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Vaxdal 004 Paul Larsen m ug f S Fabrikarbeider ved Hard Kvinnherad n s dunkefabr. Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred hovedsogn 005 Johannes Larsen m ug f S Fabrikarbeider ved Hard Kvinnherad n s dunkefabr. Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred hovedsogn A Lilledale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anna Hansdtr k e b Hm Husvæsenet S 1858 Kvinnherad n s 002 Anna Ragnhilde Samuelsdtr k ug b D Hus- og Fjøsstel 1878 Kvinnherad n s 003 Hans Samuelsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1882 Kvinnherad n s 004 Anna Jensine Samuelsdtr k ug b D Husstel 1885 Kvinnherad n s 005 Jonette Samuelsdtr k ug b D 1887 Kvinnherad n s 006 Martha Karine Samuelsdtr k ug b D 1890 Kvinnherad n s 007 Berge Samuel Samuelsen m ug b S 1893 Kvinnherad n s A Ytrebøen Under Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Jensen m g b Hf Dagarbeider 1851 Kvinnherad n s 002 Anna Ludviksdtr k g b Hm 1858 Kvinnherad n s 003 Ludvik Johan Andrias Jensen m ug b S 1889 Kvinnherad n s 004 Anna Gurine Jensdtr k ug b D 1898 Kvinnherad n s 005 Jens Jensen m g b FL Fattiglem 1818 Kvinnherad n s 006 Anna Olsdtr m!! g b FL Fattiglem 1814 Kvinnherad n s A Lilledale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristianna Ingemarsdtr k e b Hm Husvæsenet S 1837 Kvinnherad n s 002 Ole Larsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1872 Kvinnherad n s 003 Serine Pedersdtr k ug b Tj Fjøsstel 1874 Kvinnherad n s 004 Britha Nilsdtr k ug b Tj Husstel og jordarbeide 1888 Kvinnherad n s A Høgestølen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helge Helgesen m g b Hf Skomager egen regning 1839 Kvinnherad n s 002 Anna Martha Isaksdtr k g b Hm Husstel 1854 Kvinnherad n s 003 Isak Helgesen m ug b S Dagarbeider 1885 Kvinnherad n s 004 Andrias Helgesen m ug b S 1889 Kvinnherad n s 005 Martin Helgesen m ug b S 1890 Kvinnherad n s 006 Karl Helgesen m ug b D 1893 Kvinnherad n s A Høgestølen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sander Olsen m g b Hf Pladsmand m J 1827 Siljur Brb n s 002 Kari Tørrisdtr k g b Hm Husvæsenet 1838 Kvinnherad n s 003 Tørris Olai Sandersen m ug b S Sømand 1873 Kvinnherad n s A Roalstvedt 10 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Gerhardsen m g b Hf Gaardbruger S 1861 Kvinnherad n s 002 Anna Larsdtr k g b Hm Husvæsenet 1863 Kvinnherad n s 003 Methe Dorthea Olsdtr k ug b D Husvæsenet 1886 Kvinnherad n s 004 Klæment Olsen m ug b S 1890 Kvinnherad n s 005 Lars Olsen m ug b S 1892 Kvinnherad n s 006 Berge Olsen m ug b S 1894 Kvinnherad n s 007 Gerhard Meidell Olsen m ug b S 1896 Kvinnherad n s 008 Ingemar Olsen m ug b S Kvinnherad n s 009 Larsine Marie Torgersdtr k ug b Tj Fjøsstellet 1880 Fuse SB n s 010 Helge Olai Helgesen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1884 Kvinnherad n s A Storedale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Isak Nilsen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Kvinnherad n s 002 Anna Katrine Nilsdtr k g b Hm Husvæsenet 1874 Kvinnherad n s 003 Karl Johan Isaksen m ug f S Sømand 1878 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Anna Kristine Isaksdtr k ug b D Fjøsstellet 1882 Kvinnherad n s 005 Nils Isaksen m ug b S Jordbrugsarbeide 1883 Kvinnherad n s 006 Jakob Isaksen m ug b S 1886 Kvinnherad n s 007 Isak Isaksen m ug b S 1887 Kvinnherad n s 008 Sæbjørn Isaksen m ug b S 1890 Kvinnherad n s 009 Anna Karine Isaksdtr k ug b D 1893 Kvinnherad n s 010 Kari Isaksdtr k ug b D 1895 Kvinnherad n s 011 Hans Isaksen m ug b S Kvinnherad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1224 Kvinnherreds A Storedale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1851 Kvinnherad n s 002 Elisabeth Olsdtr k g b Hm 1856 Kvinnherad n s 003 Britha Malena Hansdtr k ug b D Fjøsstel 1878 Kvinnherad n s 004 Hans Hansen m ug b S Bødker 1880 Kvinnherad n s 005 Ola Hansen m ug b S Hjemme hos faderen sygelig 1882 Kvinnherad n s 006 Baard Hansen m ug b S Jordbrugsarbeide 1884 Kvinnherad n s 007 Sten Olai Hansen m ug b S 1887 Kvinnherad n s 008 Ingeborg Kristine Hansdtr k ug b D 1889 Kvinnherad n s 009 Ingemar Hansen m ug b S 1890 Kvinnherad n s 010 Hanna Elisabeth Hansdtr k ug b D 1892 Kvinnherad n s 011 Gustav Hansen m ug b S 1895 Kvinnherad n s 012 Sigurd Meidell Hansen m ug b S 1896 Kvinnherad n s 013 Anna Hansdtr k ug b D Kvinnherad n s 014 Hans Hansen m e b Hf Føderaadsmand 1818 Kvinnherad n s 015 Anna Larsdtr k ug b Tj Husvæsenet 1841 Strandvik SB n s A Storedale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Olsen m g b Hf 1850 Kvinnherad n s 002 Guro Kristine Hansdtr k g b Hm 1858 Kvinnherad n s 003 Ole Kristiansen m ug b S Jordbrugsarbeide 1884 Kvinnherad n s 004 Martha Malene Kristiansdtr k ug b D 1886 Kvinnherad n s 005 Hans Kristiansen m ug b S 1888 Kvinnherad n s 006 Britha Malene Kristiansdtr k ug b D 1891 Kvinnherad n s 007 Baard Kristiansen m ug b S 1895 Kvinnherad n s 008 Jenny Kristine k ug b D Kvinnherad n s 009 Ole Kristiansen m e b Hf Kaarmand 1816 Kvinnherad n s 010 John Olsen m ug f S Sømand 1863 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 011 Johannes Olsen m ug b S Sømand 1868 Kvinnherad n s 012 Methe Larsdtr k ug b Tj Husvæsenet, og Kreaturstel 1884 Kvinnherad n s A Haugen Under 11 4 %13% 6 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Nilsen m g f Hf Skomager egen regning 1871 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Gravehalsen 002 Kristi Ingebrigtsdtr k g b Hm Husvæsenet 1869 Kvinnherad n s 003 Nils Johnsen m ug b S 1893 Kvinnherad n s 004 Sivert Johnsen m ug b S 1895 Kvinnherad n s 005 Karl Johan Johnsen m ug b S 1897 Kvinnherad n s 006 John Johnsen m ug b S Kvinnherad n s 007 Sygni Jonsdtr k %m % e b FL Strikning og Spinding 1834 Tysnæs SB n s A Huse Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Larsen m g b Hf Gaardbr. S postaabner og 1865 Kvinnherad n s landhandler 002 Ragnhilda Elisabet Pedersdtr k g b Hm 1867 Kvinnherad n s 003 Kristianna Nilsdtr k ug b D 1886 Kvinnherad n s 004 Petra Nilsdtr k ug b D 1891 Kvinnherad n s 005 Laura Nilsdtr k ug b D 1894 Kvinnherad n s 006 Johanna Nilsdtr k ug b D 1896 Kvinnherad n s 007 Anna Nilsdtr k ug b D Kvinnherad n s 008 Elisabet Nilsine Nilsdtr k ug b Tp Hus- og Fjøsstel 1875 Kvinnherad n s 009 Johannes Hakthorsen m e b Hf %Føderaads% Føderaadsm Kvinnherad n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga A Huse Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Bol Hansdtr k e b Hm Gaardsbrug S 1830 Kvinnherad n s 002 Pitter Ivarsen Moss m g b Hf Jordarbeide, fisker 1860 Kvinnherad n s 003 Martha Anvesdtr k g b Hm Husvæsenet 1863 Ullensvang SB n s 004 Ivar Andrias Pittersen Moss m ug b S Dagarbeide 1883 Kvinnherad n s 005 Lars Martin Pittersen Moss m ug b S Dagarbeide 1886 Kvinnherad n s 006 Bolette Sofie Pittersdtr Moss k ug b D 1889 Kvinnherad n s 007 Anna Pittersdtr Moss k ug b D 1891 Kvinnherad n s 008 Petra Mathilde Pittersdtr Moss k ug b D 1894 Kvinnherad n s 009 Halvar Ingebrigt Pittersen Moss m ug b S 1897 Kvinnherad n s A Huse Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Ingebrigtsen m g b Hf Gaardsbrug S 1846 Kvinnherad n s 002 Kristi Andersdtr k g b Hm 1846 Kvinnherad n s 003 Ingebrigt Larsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1876 Kvinnherad n s 004 Martha Kristine Larsdtr k ug b D Hus- og Fjøsstel 1879 Kvinnherad n s 005 Kari Larsdtr k ug b D Husstel 1883 Kvinnherad n s A Huse Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Alis Johnsdtr k e b Hm Dagarbeide 1853 Kvinnherad n s 002 Anna Johnsdtr k ug b FL Skredder egen regning 1853 Kvinnherad n s 003 Anna Eriksdtr k e b FL Fattiglem 1818 Kvinnherad n s A Vik Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Olsen Moss m g b Hf Snedker egen regning 1855 Kvinnherad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Martha Marie Eriksdtr Moss k g b Hm Husvæsenet 1863 Tysnæs SB n s 003 Anna Hansdtr Moss k ug b D 1888 Kvinnherad n s 004 Anna Marie Hansdtr Moss k ug b D 1890 Kvinnherad n s 005 Ola Hansen Moss m ug b S 1892 Kvinnherad n s 006 Erik Hansen Moss m ug b S 1894 Kvinnherad n s 007 Sigurd Hansen Moss m ug b S 1896 Kvinnherad n s 008 Fredrik Hansen Moss m ug b S Kvinnherad n s 009 Johannes Ellingsen Tvedt m ug mt FL Snedkersvend 1875 Stordøen SB n s Sedvanleg bustad: Stordøen 010 Ivar Olsen Moss m ug b Hf Mekaniker egen regning 1862 Kvinnherad n s Merknad: Sidebygningen 011 Eli Olsdtr Moss k ug f søster Husholderske 1847 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Høle 012 Hendrika Olsdtr Moss k ug b Tj %søster% Husstel 1853 Kvinnherad n s 013 Jensine Samsonsdtr k ug f søsterdatter Lærerinde almueskolen 1875 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Høle A Knappen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guro Amundsdtr k e b Husm. Landhandel %ler% 1852 Kvinnherad n s 002 Didrikke Marie Didriksdtr k ug b Tj Husstel %Sygelig% 1879 Bergen n s 003 Margrethe Hakthorsdtr k ug b FL Fattiglem 1820 Kvinnherad n s 004 Gjertrud Hansdtr k ug b Tj Husvæsenet 1845 Kvinnherad n s A Lillevik Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1224 Kvinnherreds 001 Peder Olsen Tufte m ug b Hf Bager eng regning 1878 Kvinnherad n s 002 Britha Larsdtr Mitvaage k ug b Tj Husstellet 1864 Tysnæs SB n s A Myren Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guro Baardsdtr k e b Hm Jordbr.arb. m J 1830 Kvinnherad n s Husmandsenke 002 Johanna Kristine Amundsdtr k ug b D Spinding og Strikning 1865 Kvinnherad n s 003 Pitter Baade Moss Larsen m ug b FL %Dattersøn % 1894 Kvinnherad n s A Lyhammer Under 12 1, 3, og 5 %2, 5 5 4% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Vilhelm Andersen m g b Hf Pladsmand m J 1829 Kvinnherad n s 002 Martha Larsdtr k g b Hm Husstellet 1838 Fjelberg SB n s 003 Alette Marie Kristianna k ug b D Skredder for egen Regning 1864 Fjelberg SB n s Andersdtr 004 Lars Andrias Andersen m ug b S Bødker for egen Regning 1874 Kvinnherad n s 005 Anna Karine Andersdtr k ug b D Diverse Haandarbeide 1882 Kvinnherad n s A Haugen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Andrias Johnsen m g b Hf Bødkert Pladsmand 1874 Kvinnherad n s 002 Gjertrud Johanna Larsdtr k g b Hm Husvæsenet 1870 Kvinnherad n s 003 Helena Johansdtr k ug b D 1895 Kvinnherad n s 004 Eli Johansdtr k ug b D 1896 Kvinnherad n s 005 Lars Johnsen m ug b S 1898 Kvinnherad n s 006 Helena Olsdtr k e b Hm Strikning og Spinding 1833 Askevold NB n s A Viken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen m g b Hf Jordbrug m J. Fiskeri 1844 Kvinnherad n s %Pladsmand% 002 Martha Jensdtr k g b Hm Husvæsenet 1845 Tysnæs SB n s 003 Lars Larsen m ug b S Sømand 1875 Kvinnherad n s 004 Anna Martha Larsdtr k ug b D Diverse Dagarbeide 1877 Kvinnherad n s 005 Jens Olai Larsen m ug b S Diverse Dagarbeide 1879 Kvinnherad n s 006 Ola Martin Larsen m ug b S 1893 Kvinnherad n s A Viken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Ingebrigtsen m g b Hf Notmand, Pladsmand 1842 Kvinnherad n s 002 Maddel Ivarsdtr k g b Hm Husvæsinet 1856 Kvinnherad n s 003 Ingebrigt Andersen m ug b S Notmand 1874 Kvinnherad n s 004 Ivar Mos Andersen m ug b S Bøkkert og Notmand 1882 Kvinnherad n s 005 Rakel Andersdtr k ug f D Husvæsenet 1884 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Tofte 006 Lars Hendrik Kalem Andersen m ug b S 1892 Kvinnherad n s 007 Bolette Soffie Andersdtr k ug b D 1894 Kvinnherad n s 008 Karl Johan Andersen m ug b S 1897 Kvinnherad n s 009 Petter Baalle Moss %B% Andersen m ug b S Kvinnherad n s A Aasen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen m g b Hf Gaardbruger S 1867 Kvinnherad n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Bergette Kristine Joakimsdtr k g b Hm Husvæsenet 1869 Kvinnherad n s 003 Lars Larsen m ug b S 1896 Kvinnherad n s 004 Jenny Kristine Larsdtr m!! ug b D 1898 Kvinnherad n s 005 Udøbt Gut m ug b S Kvinnherad n s 006 Olai Larsen m g f Hf Jernbanearbeider 1876 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Evanger 007 Elen Torbjøre Nilsdtr k g b Hm Husvæsenet 1879 Kvinnherad n s 008 Lars Olaisen m ug b S 1898 Kvinnherad n s 009 Signe Olaisdtr k ug b D Kvinnherad n s A Ingjerdet Under 12 1, 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Engelsen m g f Hf Sømand Pladsmd Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Eli Hansdtr k g b Hm Husvæsenet 1865 Fuse SB n s 003 Engel Johan Kristiansen m ug b S 1887 Kvinnherad n s 004 Hanna Kristine Kristiansdatter k ug b D 1891 Kvinnherad n s 005 Anna Amalia Kristiansdatter k ug b D 1893 Kvinnherad n s 006 Emma Martilla Kristiansdatter k ug b D 1895 Kvinnherad n s 007 Hans Olai Kristiansen m ug b S 1897 Kvinnherad n s 008 Kristine Emelia Kristiansdatter k ug b D Kvinnherad n s A Myren Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Johannesen m g b Hf Pladsmand m J 1845 Fuse SB n s 002 Johanna Andersdtr k g b Hm Husvæsenet 1844 Kvinnherad n s 003 Andrias Samsonsen m ug f Stedsøn Sømand 1868 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Engeland 004 Elisabet Margrethe k ug b Steddatter Sygelig 1871 Kvinnherad n s Samsonsdt. 005 Mette Andria Samsonsdt. k ug b Steddatter Fjøsstel og Husvæsenet 1879 Kvinnherad n s A Myren Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen m g f Hf Pladsm. m J Jernbanearb Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Evanger 002 Soffie Ingebrigtsdtr k g b Hm Husvæsenet 1853 Kvinnherad n s 003 Maddel Kristine Larsdtr k g b Hm Husvæsenet 1883 Kvinnherad n s 004 Ingebrigt Larsen m ug b S 1886 Kvinnherad n s 005 Kari Larsen k ug b D 1887 Kvinnherad n s 006 Laura Soffie Larsen k ug b D 1890 Kvinnherad n s 007 Lars Andrias Larsen m ug b S 1893 Kvinnherad n s 008 Anna Marie Larsen k ug b D 1896 Kvinnherad n s A Slagget Under og %5% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hansen m g b Hf Fisker 1842 Kvinnherad n s 002 Selelia Larsdtr k g b Hm Husvæsenet 1841 Fuse SB n s 003 Hans Hansen m ug f S Bødker 1874 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred sogn 004 Johan Hansen m ug f S Jernbanearbeider 1876 Kvinnherad n s Sannsynleg opphaldstad: Vaxdal 005 Anna Kristine Hansen k ug b D Diverse Haandarbeide 1881 Kvinnherad n s A Slagget Under 12 1 og 3 og Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Larsen m g f Hf Jernbanearb. formd Kvinnherad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1254 Hammers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1254 Hammers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1254 Hammers Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer