Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2400 (kvinner: 1175, menn: 1225) Bustader: 447 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 488 (kvinner: 257, menn: 231) Bustader i krinsen: 84 Krins: 001a Herred/by: Hjartdal Folketeljinga a Valufsin (5 m, 1 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Kjetils. m g b hf Gaardbruger, pensj. Lærer 1853 Seljord Brb n s 002 Anne Kristiansd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Hjartdal herred* n s 003 Kjetil Nilss. m ug b s Søn 1893 Hjartdal herred* n s 004 Kristian Nilss. m ug b s Søn 1895 Hjartdal herred* n s 005 Jon Nilss. m ug b s Søn 1897 Hjartdal herred* n s 006 Kristian Ols. %Kristianss.% m ug b hm's Broder Inderst sysselsat med forskj. gaardsarbeide 1879 Hjartdal herred* n s a Lislero (plads) under (3 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Halvors. m g b hf Gaardbruger S 1831 Hjartdal herred* n s 002 Aslaug Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1843 Hjartdal herred* n s 003 Halvor Halvors. m ug b s Gaardmandssøn syssels. med 1871 Hjartdal herred* n s arbeide paa gaarden 004 Olav Halvors. m ug b s Gaardmandssøn syssels. med 1873 Hjartdal herred* n s arbeide paa gaarden 005 Liv Halvorsd. k ug f d Tjener sys. med Kv. gaardsarbeid 1874 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Seljord 006 Anne Halvorsd. k ug b d Datter sys. med Kv Hjartdal herred* n s gaardsarbeid 007 Ragnhild Halvorsd. k ug b d Datter sys. med Kv. gaardsarbeid 1879 Hjartdal herred* n s a Ambjørndalen (7 m, 4 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Kristians. m g b hf Grdbr Selveier 1867 Hjartdal herred* n s 002 Bergit Torsd. k g b hm Gaardmandskone 1873 Hjartdal herred* n s 003 Kristian Halvors. m ug b s Søn 1894 Hjartdal herred* n s 004 Torgon Halvorsd. k ug b d Datter 1896 Hjartdal herred* n s 005 Johans Kristians. m ug b hf's Bror tj Tjenestegut 1876 Hjartdal herred* n s 006 Ragnhild Kristiansd. k ug b hf's Søster tj Tjenestepige 1875 Hjartdal herred* n s 007 Gjermund Gjermunds. m ug b Udsat til Forpl. Fattiglem 1863 Hjartdal herred* n s Sjukdom: s 008 Kristian Halvors. m g b hf Føderaadsmand 1822 Hjartdal herred* n s 009 Signe Olsd. k g b hm Føderaadskone 1837 Hjartdal herred* n s 010 Ole Tarjers. Kaase m ug b el Dagarbeider, Hjartdal herred* n s Tømmerhugger 011 Hans Halvors. Risvold m ug b el Dagarbeider, - Tømmerhugger 1860 Hjartdal herred* n s a To, nedre (2 m, 2 k) Halvor Levors. m g b hf Grdbr Selveier 1831 Hjartdal herred* n s 002 Ingeri Mattesd. k g b hm Gaardmandskone 1835 Hiterdal Brb n s 003 Olav Halvors. m ug b s Søn 1873 Hjartdal herred* n s 004 Mari Halvorsd. k ug b tj Tjenestepige 1838 Hjartdal herred* n s a To, nedre (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Kristians. Ambjørndalen m g b hf Gaardbruger S 1872 Hjartdal herred* n s 002 Ingebjørg Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1870 Seljord Brb n s 003 Kristian Ols. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0827 Hjartdal 004 Anne Olsd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 005 Aslaug Gunleksd. To k ug b tj Tjenestepige Kreaturstel 1885 Hjartdal herred* n s a To, nedre (2 m, 4 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andres Ols. m e b hf Gaardbruger Selveier 1839 Seljord Brb n s 002 Ragnhild Andersd. k ug b d Kv. gaardsarbeide 1870 Seljord Brb n s 003 Olav A. Tho m ug f s Lærer ved folkeskole 1872 Seljord Brb n s Merknad: E: Tilføyd av andre: udgaar Sannsynleg opphaldstad: Ski, Kraakstad 004 Tov Anders. m ug b s Gaardsarbeide 1874 Seljord Brb n s 005 Margit Andersd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1876 Hjartdal herred* n s 006 Ingeri Andersd. k ug f d Tjenestepige 1878 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Granshered 007 Svein Anders. m ug f s Elev ved handelsskole 1881 Hjartdal herred* n s Merknad: E: Tilføyd av andre: udgaar Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 008 Gunhild Andersd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1884 Hjartdal herred* n s 009 Bergit Andersd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s a To, øvre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunlek Halvors. m g b hf Gaardbruger Selveier 1839 Hjartdal herred* n s 002 Anne Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1846 Hjartdal herred* n s 003 Anne Gunleksd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1881 Hjartdal herred* n s 004 Halvor Gunleks. m ug b s Alm. Gaardsarbeide 1883 Hjartdal herred* n s a To, øvre (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Ols. m g b hf Gaardbruger Selveier 1860 Hjartdal herred* n s 002 Helga Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1858 Hjartdal herred* n s 003 Olav Ols. m ug b s Søn 1889 Hjartdal herred* n s 004 Mari Olsd. k ug b d Datter 1892 Hjartdal herred* n s 005 Harald Ols. m ug b s Søn 1896 Hjartdal herred* n s 006 Kjetil Ols. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s 007 Ragnhild Kjetilsd. k e b hf's mor Føderaadskone 1831 Hjartdal herred* n s a Gutehus (4 m, 2 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gjermund Kjetils. m g b hf Gaardbruger, selveier 1843 Hiterdal Brb n s 002 Tone Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1854 Hiterdal Brb n s 003 Anne Gjermundsd. k ug b d Datter 1897 Hjartdal herred* n s 004 Kjetil Gjermunds. m ug f s efter første ektesk. Tømmerkjører 1878 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hiterdal 005 Olav Gjermunds. m ug b s efter første Gaardsarbeider 1879 Hjartdal herred* n s ektesk. 006 Halvor Gjermunds. m ug b s efter første Gaardsarbeider 1882 Hjartdal herred* n s ektesk. 007 Jon Gjermunds. m ug b s efter første ektesk. Gaardsarbeider 1885 Hjartdal herred* n s a Gutehus (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kjetil Kjetils. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1839 Hjartdal herred* n s 002 Gunvor Sørensd. k g b hm Gaardmandskone 1845 Hjartdal herred* n s 003 Ingebjørg Kjetilsd. k ug b d Gaardmandsdatter Kv Hjartdal herred* n s forefallende sysler 004 Olav Kjetils. m ug b s Gaardmandssøn Gaardsarbeider 1883 Hjartdal herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Halvor Kjetils. m ug b s Gaardsarbeider 1886 Hjartdal herred* n s 006 Margit Kjetilsd. k ug b s!! Gaardsarbeider 1889 Hjartdal herred* n s a Høgetveit (4 m, 4 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon Ols. m g b hf Gaardbr. Selveier 1834 Hjartdal herred* n s 002 Gunhild Kristiansd. k g b hm Gaardmandskone 1846 Hjartdal herred* n s 003 Kristian Jons. m ug b s Gaardsarbeide 1882 Hjartdal herred* n s 004 Olav Jons. m ug b s Gaardsarbeide 1880 Hjartdal herred* n s 005 Signe Jonsd. k ug b d Kvindeligt Gaardsarbeide 1884 Hjartdal herred* n s 006 Aslaug Jonsd. k ug b d Kvindeligt Gaardsarbeide 1887 Hjartdal herred* n s 007 Jon Jons. m ug b s Søn 1889 Hjartdal herred* n s 008 Gunhild Jonsd. k ug b d Datter 1896 Hjartdal herred* n s 009 Øli Jonsd. k ug f d Tjenestepige 1876 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Nørstrud Hiterdal a Aabø, nedre (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Halvors. m ug b hf Gaardbruger, Selveier 1858 Hjartdal herred* n s 002 Harald Halvors. m ug b tj Forskj Arbeider paa Gaarden 1837 Hjartdal herred* n s 003 Kristian Halvors. m ug b hf's Bror Føderaadsmand 1854 Hjartdal herred* n s 004 Aslaug Halvorsd. k ug b tj Tjenestepige 1842 Hjartdal herred* n s 005 Liv Olsd. Risvold k ug b tj Tjenestepige 1874 Hjartdal herred* n s a Aabø, øvre (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Halvors. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1834 Hjartdal herred* n 002 Ingebjørg Knudsd. k g b hm Gaardmandskone 1847 Hjartdal herred* n 003 Halvor Ols. m ug b s Søn 1888 Hjartdal herred* n 004 Ingebjør Olsd.* k ug b d Datter 1891 Hjartdal herred* n 005 Nils Tors. m g b hf Forpagter af Gaarden!! Hjartdal herred* n s 006 Liv Olsd. k g b hm Kvindeligt Arbeide paa 1878 Hjartdal herred* n s Gaarden 007 Ingebjørg Torsd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 008 Aslaug Johansd. k ug b tj Tjenestepige 1827 Kviteseid Brb n s a Aabø, øvre, søndre (3 m, 6 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tarjer Ols. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1832 Hjartdal herred* n s 002 Ragnhild Jonsd. k g b hm Gaardmandskone 1868 Hjartdal herred* n s 003 Øli Tarjersd. k ug b d Datter 1888 Hjartdal herred* n s 004 Aslaug Tarjersd. k ug b d Datter 1890 Hjartdal herred* n s 005 Olav Tarjers. m ug b s Søn 1892 Hjartdal herred* n s 006 Helga Tarjersd. k ug b d Datter 1894 Hjartdal herred* n s 007 Anne Tarjersd. k ug b d Datter 1897 Hjartdal herred* n s 008!! Tarjers.* m ug b s Datter!! Hjartdal herred* n s Merknad: Udøbt Gut 009 Aaste Olsd. k e b el Inderst Forskj. Kv Gaardsarbeide 1835 Hjartdal herred* n s a Gvæven (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jon Kristianss. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1840 Hjartdal herred* n s 002 Anne Halvorsd. k g b hm Gaardm.kone 1851 Hjartdal herred* n s 003 Torbjør Jonsd. k ug b d Kv. gaardsarbeide 1880 Hjartdal herred* n s 004 Margit Jonsd. k ug b d Kv. gaardsarbeide 1886 Hjartdal herred* n s a Særsland, øvre (4 m, 5 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0827 Hjartdal 001 Kristian Kristians. m g b hf Gaardbr. Selveier 1855 Hjartdal herred* n s 002 Aslaug Gunleksd. k g b hm Gaardmandskone 1859 Hjartdal herred* n s 003 Signe Kristiansd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s 004 Kristian Kristians. m ug b s Søn 1890 Hjartdal herred* n s 005 Olav Kristians. m ug b s Søn 1892 Hjartdal herred* n s 006 Aslaug Kristiansd. k ug b d Datter 1893 Hjartdal herred* n s 007 Gunhild Kristiansd. k ug b d Datter 1895 Hjartdal herred* n s 008 Harald Kristians. m ug b s Søn 1897 Hjartdal herred* n s 009 Margit Kristiansd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s a Særsland, nedre (4 m, 6 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Leifs. m g b hf Gaardbruger Selveier 1869 Hjartdal herred* n s 002 Liv Kristiansd. k g b hm Gaardmandskone 1870 Hjartdal herred* n s 003 Ingebjørg Olsd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 004 Ingebjørg Gjermundsd. k e b hf's mor Føderaadsenke 1850 Hiterdal Brb n s 005 Hans Kjetils. m g b hf Gaardbruger med 1847 Seljord Brb n s Selveiendom og med forpagterjord Merknad: Sidebygningen 006 Anne Ingebretsd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hjartdal herred* n s 007 Kjetil Hanss. m ug b s Arbeider ved Gaardsbrug 1874 Hjartdal herred* n s 008 Jon Hanss. m ug f s Telefonarbeider 1877 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 009 Anne Hansd. k ug b d Kv. Arbeide paa Gaarden 1879 Hjartdal herred* n s 010 Olav Hans. m ug b s Arb. ved Gaardsbrug 1882 Hjartdal herred* n s 011 Margit Hansd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s a Særsland, nedre (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Ols. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1849 Hjartdal herred* n s fæhandler 002 Anne Toresd. k g b hm Gaardmandskone 1865 Hjartdal herred* n s 003 Olav Sørens. m ug b s Søn 1889 Hjartdal herred* n s 004 Aslaug Sørensd. k ug b d Datter 1891 Hjartdal herred* n s 005 Anne Sørensd. k ug b d Datter 1894 Hjartdal herred* n s 006 Kjetil Sørens. m ug b s Søn 1895 Hjartdal herred* n s 007 Margit Sørensd. k ug b d Datter 1898 Hjartdal herred* n s 008 Torgon Sørensd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s a Særsland, nedre (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunlek Ols. m g b hf Gaardbruger, Selveier!! Hiterdal Brb n s 002 Bergit Johansd. k g b hm Gaardmandskone!! Hiterdal Brb n s 003 Einar Gunleks. m ug b s Søn 1878 Hjartdal herred* n s 004 Olav Gunleks. m ug b s Søn 1862 Hiterdal Brb n s 005 Ragnhild Kjetilsd. k g b S.K. Sønnekone 1871 Hjartdal herred* n s 006 Anlaug Eilevsd. k ug b el Fattiglem 1825 Hiterdal Brb n s a Hovland (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Tovs. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1829 Hjartdal herred* n s 002 Aase Torsd. k g b hm Gaardmandskone 1850 Hjartdal herred* n s 003 Olav Ols. m ug b s Søn 1875 Hjartdal herred* n s Sjukdom: a 004 Kjetil Ols. m ug b s Søn 1885 Hjartdal herred* n s 005 Anne Halvorsd. k ug b tj Tjenestepige 1841 Hjartdal herred* n s a Hovland + Aatobeitet 7, 7, 10 1, 2, 8 4 (2 m, 2 k) 4 Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torgun Halvorsd. k e b hm Grdbr. Selveier 1854 Hjartdal herred* n s 002 Søren Tors. m ug b s Søn Gaardsbrug 1882 Hjartdal herred* n s 003 Halvor Tors. m ug b s Søn 1886 Hjartdal herred* n s 004 Aslaug Tors. k ug b d Datter 1889 Hjartdal herred* n s a Bratsberg og Bollaas 7, 2 5, 1 8 (4 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Tores. m g b hf Gaardbr. Selveier 1855 Hjartdal herred* n s 002 Anne Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1856 Hjartdal herred* n s 003 Olav Ols. m ug b s Gaardsarbeider 1882 Hjartdal herred* n s 004 Søren Ols. m ug b s Gaardsarbeider 1885 Hjartdal herred* n s 005 Ingebjørg Olsd. k ug b d Datter 1892 Hjartdal herred* n s 006 Anne Olsd. k ug b d Datter 1896 Hjartdal herred* n s 007 Kjetil Ols. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s 008 Anne Kjetilsd. k e b hf's mor Føderaadskone 1819 Hjartdal herred* n s a Sesjord (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Svein Haralds. m g b hf Gaardbruger Selveier, maler 1835 Seljord Brb n s 002 Anne Gjermundsd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Seljord Brb n s 003 Else Sveinsd. k ug b d Datter 1895 Hjartdal herred* n s 004 Gjermund Ols. m e b hm's far Forskj. Gaardsarbeide 1830 Hjartdal herred* n s Inderst 005 Olav Halvors. m g b hf Bruger hos No Hjartdal herred* n s 006 Ingebjørg Halvorsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1855 Hjartdal herred* n s 007 Halvor Ols. m ug b s Søn 1897 Hjartdal herred* n s a Hovdejord, nordre (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jon Halvors. m g b hf Gaardbruger Selveier 1855 Hjartdal herred* n s 002 Anne Levorsd. k g b hm Gaardmandskone 1844 Hjartdal herred* n s 003 Torbjør Jonsd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s 004 Signe Levorsd. k ug b hm's søster Fattiglem til forpleining 1846 Hjartdal herred* n s a Hovdejord, søndre (3 m, 5 k) Kjetil Kjetils. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1873 Hjartdal herred* n s 002 Ragnhild Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1867 Hjartdal herred* n s 003 Kjetil Kjetils. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s 004 Torbjør Olsd. k e b hm's Mor Føderaadsenke 1824 Hjartdal herred* n s 005 Olav Halvors. m ug b hm's bror Arbeider ved Gaardsbruget 1852 Hjartdal herred* n s 006 Torbjør Halvorsd. k ug b hm's søster Kv. Arbeider paa Gaarden 1871 Hjartdal herred* n s 007 Ingebjørg Larsd. Skoland k ug b hm Kv. forefaldende Arbeider 1865 Hjartdal herred* n s paa Gaarden 008 Ragnhild Sørensd. k ug b d af No Hjartdal herred* n s a Hovdejord, søndre og Haugen (gaard + plads) under 11, 23, 23 2, 1, 3 8 (6 m, 2 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Harald Halvors. m ug b hf Gaardbruger S Eier af Jord 1862 Hjartdal herred* n s uden at være særsk. skyldsat 002 Kjetil Kjetils. Haugen m g b hf Bruger, Skomager 1850 Hjartdal herred* n s 003 Signe Olsd. k g b hm Gaardmands(Bruger)-kone!! Hjartdal herred* n s 004 Kjetil Kjetils. m ug b s Søn 1887 Hjartdal herred* n s 005 Øli Kjetilsd. k ug b d Datter 1889 Hjartdal herred* n s 006 Olav Kjetils. m ug b s Søn 1890 Hjartdal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0827 Hjartdal 007 Torkel Kjetils. m ug b s Søn 1894 Hjartdal herred* n s 008 Halvor Kjetils. m ug b s Søn 1897 Hjartdal herred* n s a Risvold, nordre (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Grimars. m g b hf Gaardbr. Selveier 1848 Hjartdal herred* n s 002 Øli Kristiansd. k ug b d Kv Arbeide paa Gaarden 1878 Hjartdal herred* n s a Risvold, søndre (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Kristians. Haatveit m g b hf Gaardbr. Selveier. Møller 1870 Hjartdal herred* n s 002 Anne Leifsd. k g b hm Gaardmandskone 1870 Hjartdal herred* n s 003 Ingebjørg Jonsd. k ug b d Datter 1897 Hjartdal herred* n s 004 Kristian Jons. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s 005 Helge Jonsd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 006 Ingebjørg Ambrosd. k ug b Udsat til Fattiglem 1820 Hjartdal herred* n s forpleining 007 Ingebjørg Halvorsd. k e b hm Føderaadskone 1837 Hjartdal herred* n s a Aarhus, nordre (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Ols. m g b hf Gaardbr. Selveier 1847 Hjartdal herred* n s 002 Gunhild Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1855 Hjartdal herred* n s 003 Anne Olsd. k ug b d Datter 1888 Hjartdal herred* n s 004 Ole Ols. m ug b s Søn 1891 Hjartdal herred* n s 005 Halvor Ols. m ug b s Søn 1895 Hjartdal herred* n s a Aarhus (mellem), søndre (1 m, 0 k) 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Ols. m ug b hf Gaardbr. Selveier 1843 Hjartdal herred* n s a Aarhus, søndre (4 m, 4 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Ols. m g b hf Grdbr. Selveier 1862 Hjartdal herred* n s 002 Ingeri Torbjørnsd. k g b hm Gaardmandskone 1873 Hjartdal herred* n s 003 Torbjørn Ols. m ug b s Søn 1895 Hjartdal herred* n s 004 Olav Ols. m ug b s Søn 1896 Hjartdal herred* n s 005 Olav Ols. m g b hf Føderaadsmand 1834 Hjartdal herred* n s 006 Bergit Grimarsd. k g b hm Føderaadskone 1837 Hjartdal herred* n s 007 Signe Olsd. k ug b d Kv Gaardsarbeide for No Hjartdal herred* n s 008 Aslaug Olsd. k ug b d Kv Gaardsarbeide for No Hjartdal herred* n s 009 Johans Ols. m ug f s Tømmerarbeider 1870 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Granshered a Haugen (plads) under (0 m, 2 k) Ingebjørg Olsd. k e b hm Husmandsenke m j 1832 Hjartdal herred* n s 002 Mari Kjetilsd. k e b hm Inderst sysselsat med forskj. forefallende Kv. Arbeider paa Gaardene 1841 Hjartdal herred* n s a Egderud (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Gunleks. m g b hf Gaardbr. Selveier, Møller 1839 Hjartdal herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Margit Anundsd. k g b hm Gaardmandskone 1851 Hjartdal herred* n s 003 Anne Larsd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s 004 Ingeri Haraldsd. k e b tj Tjenestepige 1856 Hjartdal herred* n s 005 Anne Gjermundsd. k ug b el Inderst Fattigl Hjartdal herred* n s a Grøneland (plads) under (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kjetil Ols. m e hf Dagarb: Jordbrugsarb Hjartdal herred* n s 002 Torkel Kjetils. m ug s Søn 1887 Hjartdal herred* n s 003 Gunhild Kjetilsd. k ug d Datter 1889 Hjartdal herred* n s 004 Søren Kjetils. m ug s Søn 1886 Hjartdal herred* n s a Flatland, nordre (1 m, 1 k) 4 %5% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Tors. m e f hf Gaardbr. Selveier, Veivogter 1848 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: t Sauland 002 Olav Halvors. m ug f hm!! Tjenestegut 1877 %1887% Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lellehered Hiterdal 003 Halvor Halvors. m ug b s Gaardsarbeide 1880 Hjartdal herred* n s 004 Gunhild Halvorsd. k ug f d Elev 1883 Hjartdal herred* n s Merknad: udgaar. E: Denne person er strøket fra listen Sannsynleg opphaldstad: Br. Amts. Landbr.skole Ulefos 005 Aslaug Halvorsd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1885 Hjartdal herred* n s a Flatland, nordre (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johans Hans. m g b hf Gaardbruger Selveier 1848 Hjartdal herred* n s 002 Margit Kjetilsd. k g b hm Gaardmandskone 1855 Hjartdal herred* n s 003 Kjetil Johanss. m ug b s Gaardsarbeide 1883 Hjartdal herred* n s 004 Aslaug Johansd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1885 Hjartdal herred* n s 005 Hans Johanss. m ug b s Søn 1887 Hjartdal herred* n s 006 Margit Johansd. k ug b d Datter 1890 Hjartdal herred* n s 007 Helga Johansd. k ug b d Datter 1893 Hjartdal herred* n s 008 Anne Johansd. k ug b d Datter 1897 Hjartdal herred* n s a Flatland, mellem (2 m, 4 k) 6 %8% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mathias Ols. m g b hf Grdbr. Selveier 1846 Hjartdal herred* n s 002 Anne Eilevsd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hjartdal herred* n s 003 Margit Mathiasd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1876 Hjartdal herred* n s 004 Eilef Mathiass. m ug f s Korporal, seminarelev 1878 Kristianssand n s Merknad: udgaar. E: Denne person er strøket fra listen Sannsynleg opphaldstad: Seminarelev Seljord 005 Olav Mathiass. m ug f s Arbeider ved Tinfos Papirfabr Hjartdal herred* n s Merknad: udgaar. E: Denne person er strøket fra listen Sannsynleg opphaldstad: Hiterdal 006 Gunhild Mathiasd. k ug b d Kv Gaardsarbeide 1884 Hjartdal herred* n s 007 Anne Mathiasd. k ug b d 1889 Hjartdal herred* n s 008 Hans Mathiass. m ug b s 1892 Hjartdal herred* n s a Grave (plads) under (1 m, 1 k) Helga Hansd. k e b hm Husmandsenke m j 1850 Hjartdal herred* n s 002 Olav Ols. m ug b s Sysselsat med forskj. Gaardsarbeide 1882 Hjartdal herred* n s a Bakkenn + Runningen (gaard, under 23 4, 1 5 (3 m, 2 k) 5 plads) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0827 Hjartdal 001 Jon Jons. Haugen m g b hf Skomager Husmand m j 1868 Hjartdal herred* n s 002 Margit Olsd. k g b hm Husmandskone 1863 Hjartdal herred* n s 003 Jon Jons. m ug b s Søn 1894 Hjartdal herred* n s 004 Olav Jons. m ug b s Søn 1896 Hjartdal herred* n s 005 Anne Olsd. k e b hf's Mor Husmandsenke 1836 Hjartdal herred* n s a Flatland, søndre (5 m, 6 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kjetil Ols. m g b hf Gaardbruger Selveier 1867 Hjartdal herred* n s 002 Bergit Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1866 Hjartdal herred* n s 003 Olav Kjetils. m ug b s 1894 Hjartdal herred* n s 004 Margit Kjetilsd. k ug b d 1898 Hjartdal herred* n s 005 Halvor Kjetils. m ug b s Hjartdal herred* n s 006 Jon Ols. m ug b tj 1877 Hjartdal herred* n s 007 Aslaug Olsd. Aarhus k ug b tj Tjenestepige 1867 Hjartdal herred* n s 008 Lars Torkels. m ug b Udsat til forpl. Fattigl Hjartdal herred* n s 009 Margit Kristiansd. k e b hm Føderaadskone 1837 Hjartdal herred* n s 010 Signe Olsd. k ug b hm (N 9)'s d 1870 Hjartdal herred* n s 011 Gunvor Olsd. k ug b hm (N 9)'s d 1874 Hjartdal herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1a a Nordbø, søndre med Dyrluten 13, 12 2, 7 4 (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Haralds. m g b hf Gårdbruger, Selveier, pensj Hjartdal herred* n s Lærer 002 Anne Jonsd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hjartdal herred* n s 003 Jon Ols. m ug b s Forskj. Gaardsarbeider 1873 Hjartdal herred* n s 004 Kari Olsd. k ug f d Lærerinde 1877 Hjartdal herred* n s Merknad: utgaar. E: Denne personen er strøket fra listen Sannsynleg opphaldstad: Kraakstad Ski 005 Ragnhild Olsd. k ug b d kv. Gaardsarbeide 1882 Hjartdal herred* n s a Bækhus (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Jons. m g b hf Gaardbr. Selveier 1831 Hjartdal herred* n s 002 Ingeri Sørensd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hjartdal herred* n s 003 Gunvor Sørensd. k ug b d kv. Gaardsarbeider 1878 Hjartdal herred* n s 004 Jon Sørens. m ug b s Alm Gaardsarbeide 1881 Hjartdal herred* n s 005 Søren Sørens. m ug b s Alm Gaardsarbeide 1886 Hjartdal herred* n s a Møllbakkenn (plads) under (1 m, 4 k) Harald Gunleks. m g b hf Husmand m j 1848 Hjartdal herred* n s 002 Ragne Olsd. k g b hm Husmandskone 1839 Hjartdal herred* n s 003 Helga Haraldsd. k ug b d Datter 1881 Hjartdal herred* n s 004 Ragne Larsd. k ug b el Inderst 1825 Hjartdal herred* n s 005 Anne Halvorsd. k ug b D.D. Datterdatter af Husmanden 1896 Hjartdal herred* n s a Haatveit, øvre (4 m, 5 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Sørens. m e b hf Gaardbr. Selveier 1841 Hjartdal herred* n s 002 Anne Kristiansd. k ug b d Kvind. Gaardsarbeide 1871 Hjartdal herred* n s 003 Søren Kristianss. m ug b s Gaardsarbeide 1873 Hjartdal herred* n s 004 Olav Kristianss. m ug b s Gaardsarbeide 1876 Hjartdal herred* n s 005 Tone Kristiansd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1878 Hjartdal herred* n s 006 Helge Kristiansd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1881 Hjartdal herred* n s 007 Anlaug Kristiansd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1884 Hjartdal herred* n s 008 Ingeri Kristiansd. k ug b d Kv. Gaardsarbeide 1888 Hjartdal herred* n s 009 Olav Sørens. m ug b hf Føderaadsmand 1834 Hjartdal herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga a Tinsekre (3 m, 1 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunlek Kjetils. m b hf Gaardbruger, Selveier 1839 Hjartdal herred* n s 002 Kjetil Gunleks. m b s Hornblæser 1871 Hjartdal herred* n s 003 Margit Gunleksd. k b d Kv Arbeide paa Gaarden 1874 Hjartdal herred* n s 004 Olav Gunleks. m b s Snedker 1877 Hjartdal herred* n s Sjukdom: d 005 Gunlek Gunleks. m f s Skomager 1879 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Sjukdom: d a Haatveit, nedre 17, 19 1, 2 4 (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Jons. m g b hf Grdbr. Selveier 1836 Hjartdal herred* n s 002 Mari Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1860 Hjartdal herred* n s 003 Olav m ug b s Søn 1888 Hjartdal herred* n s 004 Ragnhild k ug b d af tidl. egtesk Datter 1878 Hjartdal herred* n s a Kaasaastul (plads) under (4 m, 3 k) Hans Lars. m g b hf Husmand m j 1859 Hjartdal herred* n s 002 Helga Knudsd. k g b hm Husmandskone 1860 Seljord Brb n s 003 Lars Hans. m ug b s Søn 1886 Hjartdal herred* n s 004 Knut Hans. m ug b s Søn 1888 Hjartdal herred* n s 005 Ragnhild Hansd. k ug b d Datter 1892 Hjartdal herred* n s 006 Hans Hans. m ug b s Søn 1895 Hjartdal herred* n s 007 Ingebjørg Hansd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s a Haatveit og Bjonaas 17, 21 2, 4 6 (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Tors. m g b hf Gaardbruger, Selveier, 1860 Hjartdal herred* n s Veivogter 002 Signe Nerisd. k g b hm Gaardmandskone 1865 Hjartdal herred* n s 003 Torbjør Jonsd. k ug b d Datter 1886 Hjartdal herred* n s 004 Olav Jons. m ug b s Søn 1888 Hjartdal herred* n s 005 Ragnhild Jonsd. k ug b d Datter 1891 Hjartdal herred* n s 006 Tor Jons. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s a Hvaalsbak (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Torbjørns. m ug b hf Gaardbruger, Selveier 1858 Hjartdal herred* n s 002 Gunhild Torbjørnsd. k ug b hf's søster Tjenestepige 1854 Hjartdal herred* n s a Kvernhusdalen (plads) under (0 m, 2 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ragnhild Paulsd. k e b hm Fattiglem 1847 Hjartdal herred* n s 002 Anne Olsd. k ug b d Datter 1887 Hjartdal herred* n s a Ramberg (plads) under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knut Ols. m g b hf Husmand m j 1834 Hjartdal herred* n s 002 Anne Grimarsd. k g b hm Husmandskone 1839 Hjartdal herred* n s 003 Olav Ols. m ug b hm's søstersøn Dagarbeider Jordbrugs 1872 Hjartdal herred* n s a Holm (Ødegaarden) (3 m, 3 k) 6 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0827 Hjartdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Jons. m g b hf Gaardbr. Selveier 1871 Hjartdal herred* n s 002 Bergit Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1873 Hjartdal herred* n s 003 Helge Johansd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 004 Gunlek Gunleks. m g b hf Gaardbr. med leiet Jord 1832 Hjartdal herred* n s 005 Signe Mattisd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Hjartdal herred* n s 006 Lars Torkels. m e b el Fattiglem 1824 Hjartdal herred* n s a Holm, østre (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Søren Torbjørns. m g b hf Sersjant, Grdbr. leiet Jord 1863 Hjartdal herred* n s 002 Tora Olsd. k g b hm Lærerinde 1869 Hjartdal herred* n s 003 Harald Johanss. m g b el Dagarbeider, Jordbrugsarb Hjartdal herred* n s a Kruserud (plads) under (5 m, 1 k) Søren Sørens. m g b hf Husmand m j 1841 Hjartdal herred* n s 002 Aslaug Johansd. k g b hm Husmandskone 1847 Hjartdal herred* n s 003 Tone Sørensd. k ug f d Datter 1884 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rauland 004 Gunlek Sørens. m ug b s Søn 1886 Hjartdal herred* n s 005 Torkel Sørens. m ug b s Søn 1889 Hjartdal herred* n s 006 Olav Sørens. m ug b s Søn 1891 Hjartdal herred* n s 007 Olav Ols. m ug b Sønnesøn Sønnesøn 1897 Hiterdal Brb n s 0055a 001a Holm, vestre (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ambros Torbjørns. m g b hf Grdbr. Selveier 1860 Hjartdal herred* n s 002 Aslaug Jonsd. k g b hm Gaardmandskone 1868 Hjartdal herred* n s 003 Torbjørn Ambross. m ug b s Søn 1886 Hjartdal herred* n s 004 Anne Ambrosd. k ug b d Datter 1889 Hjartdal herred* n s 005 Ingebjørg Ambrosd. k ug b d Datter 1893 Hjartdal herred* n s 006 Jon Ambross. m ug b s Søn Hjartdal herred* n s 007 Tov Øysteins. Reisjaa m ug b hf Kirkesanger Lærer 1865 Hjartdal herred* n s Merknad: I Skolehuset 0055b 001a Hagen (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tarjer Sveinungs. m g b hf Gaardbruger Selveier 1869 Vinje Brb n s Skomager 002 Kjersti Olsd. k g b hm 1873 Seljord Brb n s 003 Olav Tarjers. m ug b 1896 Seljord Brb n s 004 Ingebjørg Tarjersd. k ug b 1897 Seljord Brb n s 005 Sveinung Tarjers. m ug b Hjartdal herred* n s 006 Signe Tarjersd. k ug b Hjartdal herred* n s 007 Ingebjørg Gunleksd. k e b!! Hjartdal herred* n s a Midbøn (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hølje Høljes. m ug b hf Gaardbr. Selveier 1864 Hjartdal herred* n s 002 Anne Larsd. Nordbø k ug b tj Tjenestepige 1871 Hjartdal herred* n s 003 Torbjør Høljesd. k e b hm Gaardbrugerenke 1858 Hjartdal herred* n s a Lofthus, nordre (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Halvor Halvors. m ug b hf Gaardbr. Selveier. Skrædder f 1870 Hjartdal herred* n s eg. regn. Merknad: Hovedbygningen 002 Guro Sørensd. k ug b hf's Mor 1846 Hjartdal herred* n s 003 Gunlek Kjetils. m ug b tj Skrædder for No Hjartdal herred* n s 004 Aslak Aslaks. Skeilo m e b tj Skrædder for No Rauland Brb n s 005 Øli Kjetilsd. Midbøn k ug b tj Skrædder for No Hjartdal herred* n s 006 Anund Hans. Rue m ug b tj Gaardsarbeider 1877 Seljord Brb n s 007 Torkel Jons. m g b hf Føderaadsmand 1837 Hjartdal herred* n s Merknad: I Føderaadshuset 008 Anne Halvorsd. k g b hm Føderaadskone 1835 Hjartdal herred* n s a Lofthus, søndre (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Guttorm Sondres. m g b hf Grdbr Selveier 1841 Seljord Brb n s 002 Anne Andresd. k g b hm Gaardmandskone 1840 Seljord Brb n s 003 Hæge Sveinungsd. k ug b tj Tjenestepige 1872 Seljord Brb n s a Hæggelien (plads) 21 1, 4 2 (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Helga Johansd. k e b hm husmandsenke m j 1840 Hjartdal herred* n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: m Jord Arvefæste 002 Olav Tarjers. m ug b s Søn Pladsarbeide 1885 Hjartdal herred* n s a Hykkjerud (1 m, 2 k) Bergit Levorsd. k e b hm Gaardbrugerenke S 1830 Hjartdal herred* n s 002 Ingebjørg Olsd. k ug b d Datter 1870 Hjartdal herred* n s 003 Grimar Levors. m ug b hm's Bror Inderst Jordbrugsarbeide 1836 Hjartdal herred* n s a Hvaale, nordre 19 1, 7 6 (2 m, 4 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kjetil Jørgens. m g b hf Gaardbr. Selveier 1872 Seljord Brb n s 002 Ingebjørg Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1869 Seljord Brb n s 003 Aasne Kjetilsd. k ug b d Datter 1897 Seljord Brb n s 004 Jørgen Kjetils. m ug b s Søn Seljord Brb n s 005 Torbjørg Kjetilsd. k ug b d Datter Seljord Brb n s 006 Anne Evensd. Haugen k ug b tj Tjenestepige 1840 Seljord Brb n s a Hvaale, søndre (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Sørens. m g b hf Gaardbr, Selveier 1838 Hjartdal herred* n s 002 Ingeri Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1852 Hjartdal herred* n s 003 Gunvor Sørensd. k ug b d Datter 1888 Hjartdal herred* n s 004 Anne Sørensd. k ug b d Datter 1891 Hjartdal herred* n s a Hvaale, søndre (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Torbjørns. m g b hf Grdbr Selveier 1868 Hjartdal herred* n s 002 Mari Olsd. k g b hm Gaardmandskone Skrædder f 1867 Hjartdal herred* n s eg. regn. 003 Anne Olsd. k ug b d Datter 1897 Hjartdal herred* n s 004 Mari Olsd. k ug b d Datter Hjartdal herred* n s 005 Mari Olsd. k e b hf's Mor Føderaadskone 1833 Hjartdal herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0827 Hjartdal a Hæggelien (plads) under 19 6, 8 2 (0 m, 2 k) Gunhild Torkelsd. k e b hm Husmandsenke m j 1819 Hjartdal herred* n s 002 Ingebjørg Olsd. k ug b d Datter. Arbeider tildels paa Gaardene 1865 Hjartdal herred* n s a Dyssjaa, nordre (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Halvors. m g b hf Grdbr. Selveier 1847 Hjartdal herred* n s 002 Aslaug Kristiansd. k g b hm Gaardmandskone 1853 Hjartdal herred* n s 003 Anne Olsd. k ug b d Datter 1884 Hjartdal herred* n s 004 Signe Olsd. k ug b d Datter 1885 Hjartdal herred* n s 005 Halvor Ols. m ug b s Søn 1888 Hjartdal herred* n s 006 Aslaug Olsd. k ug b d Datter 1892 Hjartdal herred* n s 007 Aslaug Kristiansd. k e b hm's Søster Føderaadsenke 1843 Hjartdal herred* n s a Dyssjaa, søndre (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anne Torbjørnsd. k e b hm Gaardbrugerenke S 1865 Hjartdal herred* n s 002 Anne Sørensd. k ug b d Datter 1895 Hjartdal herred* n s 003 Torbjørn Sørens. m ug b s Søn 1897 Hjartdal herred* n s 004 Mari Sørensd. k ug b 1888 Hjartdal herred* n s 005 Jon Sørens. m e b hf Føderaadsmand 1831 Hjartdal herred* n s a Mæland, nordre (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olav Ols. m e b hf Grdbr Selveier 1858 Hjartdal herred* n s 002 Ingebjørg Olsd. k ug b d Datter 1888 Hjartdal herred* n s 003 Torbjørn Ols. m ug b s Søn 1890 Hjartdal herred* n s 004 Olav Ols. m ug b s Søn 1892 Hjartdal herred* n s 005 Anne Olsd. k ug b tj Tjenestepige 1850 Hjartdal herred* n s 006 Olav Kjetils. m e b hf's Fader Føderaadsmand 1818 Hjartdal herred* n s a Mæland, nordre (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Ols. m g b hf Gaardbr Hjartdal herred* n s 002 Margit Anundsd. k g b hm Gaardmandskone 1867 Seljord Brb n s a Marken (2 m, 6 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Grimars. m g b hf Gaardbr. Selveier 1846 Hjartdal herred* n s 002 Ingebjørg Torsd. k g b hm Gaardmandskone 1855 Hjartdal herred* n s 003 Olav Ols. m ug f s Sliperiarbeider 1881 Hjartdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tinfos Papirfabr. Hiterdal 004 Tor Ols. m ug b s Søn 1884 Hjartdal herred* n s 005 Mari Olsd. k ug b d Datter 1886 Hjartdal herred* n s 006 Torbjør Olsd. k ug b d Datter 1892 Hjartdal herred* n s 007 Anne Olsd. k ug b d Datter 1895 Hjartdal herred* n s 008 Torbjør Olsd. k e b hm's Mor Føderaadskone 1818 Hjartdal herred* n s 009 Kari Jonsd. k ug b el Inderst Kvindelige Arbeider paa gaardene 1845 Hjartdal herred* n s a Marken, søndre (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torkel Kjetils. m g b hf Gaardbruger Selveier 1846 Hjartdal herred* n s Skomager 002 Anne Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1844 Hjartdal herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0828 Seljord Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0825 Hovin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0825 Hovin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0825 Hovin Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0835 Raulands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0835 Raulands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0835 Raulands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0821 Bø (Telemarken) Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0821 Bø (Telemarken) Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0821 Bø (Telemarken) Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0525 Biri Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1034 Hægebostad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1034 Hægebostad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1034 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1650 Horg Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1129 Fossan Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer