Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 57

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 765 (kvinner: 400, menn: 361) Bustader: 154 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 304 (kvinner: 158, menn: 142) Bustader i krinsen: 63 Krins: 001 Herred/by: Buviken Folketeljinga Saltnæshagen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Randi O. Saltnæshagen k ug b hm el Husmandsdatter uden jord Arbeiderske 1847 Buvik herred* n s Saltnæshagen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole P. Saltnæshagen e b el Tømmermand og 1829 Melhus n s snedker Husmand Nyder fattigunderstøttelse 002 Anne I. Saltnæshagen k ug b el Arbeiderske 1834 Buvik herred* n s Saltnæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole J. Saltnæs g b hf Gaardbruger 1836 Buvik herred* n s 002 Ingeborg H. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1838 Børsen n s 003 Marit O. Saltnæs k ug b d Datter 1869 Buvik herred* n s 004 Haldo O. Saltnæs m ug b s Arbeider paa kornmølle 1877 Buvik herred* n s 005 Ole S. Saltnæs m ug b s Dattersøn 1895 Buvik herred* n s 006 Inga B. Saltnæs k ug b d Datterdatter 1898 Buvik herred* n s Saltnæsløkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder P. Saltnæsløkken m g b hf Gaardbruger Tømmermand 1830 Buvik herred* n s og snedker 002 Ingrid R. Saltnæsløkken k g b hm Gaardmandskone 1833 Buvik herred* n s Saltnæstrøen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sivert P. Saltnæstrøen m e b hf Gaardbruger. Tømmermand 1832 Leinstranden n s 002 Peder S. Saltnæstrøen m g b s Snedker 1875 Melhus n s 003 Ingeborg A. Saltnæstrøen k ug b tj %%Datter% Tjenestepige 1880 Buvik herred* n s % 004 Berit J. Saltnæstrøen k e b fl Føderaadskone 1836 Melhus n s Saltnæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders J. Saltnæs m g b hf Gaardbruger 1835 Buvik herred* n s 002 Kari A. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1838 Buvik herred* n s 003 John A. Saltnæs m ug b s Gaardsbrug 1867 Buvik herred* n s 004 Ane A. Saltnæs k ug f d Sypige 1872 Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Valseth 005 Inga P. Folstad k ug b tj Tjenestepige 1884 Trondhjem n s 006 Kari A. Valseth k ug mt d Sønnedatter 1894 Buvik herred* n s Sedvanleg bustad: Valseth 007 Sivert K. Saltnæs k ug b el Smed 1830 Buvik herred* n s Saltnæsløkken Under Sivert J. Saltnæsløkken m g b hf Husmand Arbeider paa 1838 Buvik herred* n s kornmølle 002 Gjertru M. Saltnæsløkken k g b hm Husmandskone 1831 Buvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1656 Buviken Saltnæs Lars O. Saltnæs m g b hf Gaardbruger 1855 Børsen n s 002 Karen A. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1860 Børseskogn n s 003 Anna L. Saltnæs k ug b d Datter 1884 Børseskogn n s 004 Marit L. Saltnæs k ug b d Datter 1886 Børseskogn n s 005 Sigrid L. Saltnæs k ug b d Datter 1890 Børseskogn n s 006 Udøbt gut m ug b s Søn /10 Buvik herred* n s 007 Karoline J. Saltnæs k ug b tj Tjenestepige 1873 Melhus n s 008 Jakob K. Kalvaa m ug b tj Tjenestegut 1878 Ørlandet n s Saltnæs Nils N. Saltnæs m g b hf Gaardbruger 1846 Buvik herred* n s 002 Marie P. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1849 Flatanger n s 003 Marit N. Saltnæs k ug b d Datter 1884 Buvik herred* n s 004 Ragnhild N. Saltnæs k ug b d Datter 1888 Buvik herred* n s 005 Ole N. Saltnæs m ug b s Søn 1893 Buvik herred* n s 006 Ragnhild J. Saltnæs e b fl Føderaadskone 1818 Børseskogn n s Sjukdom: B Saltnæs Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg S. Saltnæs k e b hm Husmandsenke uden jord 1825 Buvik herred* n s Arbeiderske 002 Margrethe P. Saltnæs k ug b d Arbeiderske 1863 Trondhjem n s 003 Petra O. Saltnæs k ug b d Datterdatter 1896 Buvik herred* n s Saltnæs Erik A. Saltnæs m g b hf Gaardbruger 1831 Buvik herred* n s 002 Berit J. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1829 Buvik herred* n s 003 Ane E. Saltnæs k ug b d Datter 1869 Buvik herred* n s 004 Jens O. Saltnæs m g b fl Sersjant Gaardsbrug 1872 Buvik herred* n s 005 Dorthea J. Saltnæs k g b fl Syerske 1876 Buvik herred* n s 006 Borghild J. Saltnæs k ug b d Datter /1 Buvik herred* n s 007 Gabriel J. Saltnæs m ug b tj Nyder fattigunderstøttelse 1888 Børsen n s Saltnæssanden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole O. Saltnæssanden m g b hf Gaardbruger 1836 Børseskogn n s 002 Gurine A. Saltnæssanden k g b hm Gaardmandskone 1846 Buvik herred* n s 003 Anders O. Saltnæssanden m ug b s Gaardsarbeider 1875 Buvik herred* n s 004 Randi O. Saltnæssanden k ug b d Tjenestepige 1880 Buvik herred* n s 005 Ole O. Saltnæssanden m ug b s Gaardsarbeider 1882 Buvik herred* n s 006 Kjersti J. Saltnæssanden k e b fl Føderaadskone 1812 Børseskogn n s 007 Mathias I. Jensen m ug b fl Murersvend 1878 Bergen n s 008 Kristian Jensen m ug b fl Murersvend 1877 Danmark s 009 Marit J. Saltnæs k ug b fl Nyder fattigunderstøttelse 1844 Buvik herred* n s Saltnæssanden John P. Saltnæssanden m g b hf Gaardbruger Stationsholder 1855 Buvik herred* n s 002 Marit E. Saltnæssanden k g b hm Gaardmandskone 1856 Buvik herred* n s 003 Peder J. Saltnæssanden m ug b s Søn 1885 Buvik herred* n s 004 Erik J. Saltnæssanden m ug b s Søn 1887 Buvik herred* n s 005 Kari J. Saltnæssanden k ug b d Datter 1889 Buvik herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Berit J. Saltnæssanden k ug b d Datter 1891 Buvik herred* n s 007 Lava O. Saltnæs k ug b tj Tjenestepige 1869 Buvik herred* n s Saltnæsbroen Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl P. Saltnæsbroen m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1865 Trondhjem n s paa kornmølle 002 Karen E. Saltnæsbroen k g b hm Husmandskone 1850 Børsen n s 003 Paul K. Saltnæsbroen m ug b s Søn 1890 Børsen n s 004 Nils K. Saltnæsbroen m ug f s Søn 1892 Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Horg 005 Julius K. Saltnæsbroen m ug b s Søn 1895 Buvik herred* n s 006 John J. Saltnæsbroen m g b hf Arbeider paa kornmølle 1873 Hitteren n s 007 Eline J. Saltnæsbroen k g b hm Arbeiderkone 1874 Børsen n s 008 Johanna J. Saltnæsbroen k ug b d Datter /7 Buvik herred* n s Buvikøren Jens K. Buvikøren m g b hf Jordbruger 1830 Trondhjem n s 002 Berit E. Buvikøren k g b hm Jordbrugerkone 1833 Værdalen n s Buvikøren Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder O. Buvikøren m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1868 Melhus n s paa kornmølle 002 Marit A. Buvikøren k g b hm Arbeiderkone 1868 Buvik herred* n s 003 Ole P. Buvikøren m ug b s Søn 1891 Buvik herred* n s 004 Ane P. Buvikøren k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 005 Alvhilda P. Buvikøren k ug b d Datter 1898 Buvik herred* n s 006 Peter A. Buviken m ug b fl Arbeider paa kornmølle 1877 Frøien n s 007 Karl H. Buvikøren m ug b fl Arbeider paa kornmølle 1881 Børsen n s Fredheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nikolai E. Jensen m g b hf Bager og handelsmand 1853 Molde n s Jordbruger 002 Anna K. Jensen k g b hm Landhandlerkone 1852 Størdalen n s 003 Elen M. Hojem k e b tj Tjenestepige 1835 Ytterøen n s 004 Peder Sæther m ug b tj Bagersvend 1877 Tingvold n s Saltnæsstranden Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peter N. Grøtte m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1824 Meldalen n s paa kornmølle 002 Ingeborg J. Grøtte k g b hm Arbeiderkone 1826 Meldalen n s 003 Peder H. Alstad m ug b s Haandverker for egen regning 1881 Trondhjem n s Saltnæsmyr Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Jægtvik m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1870 Hitteren n s paa kornmølle 002 Oline F. Jægtvik k g b hm Arbeiderkone 1865 Børseskogn n s 003 Olaf A. Jægtvik m ug b s Søn 1889 Buvik herred* n s 004 Anna M. Jægtvik k ug b d Datter 1892 Buvik herred* n s 005 Olga M. Jægtvik k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 006 Fredrik M. Jægtvik m ug b s Søn /6 Buvik herred* n s 007 Arnt A. Saltnæs m ug b fl Arbeider paa kornmølle 1877 Børsen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1656 Buviken 008 Ludvig A. Mastad m ug b fl Arbeider paa kornmølle 1878 Hitteren n s Nyheim John I. Husby m g b hf Haandverker for egen 1846 Buvik herred* n s regning. Gaardbruger 002 Johanna P. Husby k g b hm Gaardmandskone 1863 Børsen n s 003 Inga J. Husby k ug b d Datter 1890 Buvik herred* n s Saltnæsmyr H.m.plads Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gerhard Eilertsen m g b hf Smed paa kornmølle 1872 Tromsø n s 002 Hjalma Eilertsen k g b hm Arbeiderkone 1875 Tromsø n s Saltnæsøren Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder A. Øiaas m g b hf Husmand Arbeider paa 1860 Melhus n s kornmølle 002 Berit A. Øiaas k g b hm Arbeiderkone 1869 Buvik herred* n s 003 Ane P. Øiaas k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 004 Ane G. Øiaas k e f fl Føderaadskone Arbeiderske 1833 Høilandet n s Sannsynleg opphaldstad: Leinstranden Hammerstrand Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder M. Folstad m g b hf Husmand Arbeider paa 1854 Støren n s kornmølle 002 Karoline Folstad k g b hm Arbeiderkone 1854 Strinden n s 003 Signe P. Folstad k ug b d Sypige 1881 Trondhjem n s 004 Emma P. Folstad k ug b d Datter 1886 Trondhjem n s 005 Marius P. Folstad m ug b s Søn 1888 Trondhjem n s 006 Sverre P. Folstad m ug b s Søn 1890 Trondhjem n s 007 Einar P. Folstad m ug b s Søn 1891 Trondhjem n s 008 Ingvard P. Folstad m ug b s Søn 1892 Buvik herred* n s Strandheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole K. Hammer m g b hf Handelsmand Landhandler 1859 Buvik herred* n s Jordbruger 002 Marie E. Hammer k g b hm Landhandlerkone 1866 Flatanger n s 003 Karl O. Hammer m ug b s Søn 1887 Buvik herred* n s 004 Olga O. Hammer k ug b d Datter 1889 Buvik herred* n s 005 Inga O. Hammer k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 006 Alfrida O. Hammer k ug b d Datter 1898 Buvik herred* n s 007 Einar O. Hammer m ug b s Søn /8 Buvik herred* n s 008 Kjersti O. Røsli k ug b tj Tjenestepige 1870 Børseskogn n s Saltnæsbakken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Esten I. Husby m e b hf Jordbruger Arbeider paa 1839 Buvik herred* n s kornmølle 002 Ingeborg E. Husby k ug b d Datter 1885 Buvik herred* n s 003 Ingebrigt H. Husby m ug b s Pleiesøn 1893 Buvik herred* n s 004 Kristine K. Husby k ug b tj Tjenestpige 1840 Trondhjem n s 005 Ole K. Røstvold m g b hf Murerhaandtlanger 1879 Hevne n s 006 Ane J. Røstvold k g b hm Arbeiderkone 1881 Børsen n s 007 Signe O. Røstvold k ug b d Datter /5 Børsen n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Saltnæs John S. Saltnæs m g b hf Gaardbruger 1839 Børsen n s 002 Anne J. Saltnæs k g b hm Gaardmandskone 1851 Buvik herred* n s 003 Ane J. Saltnæs k ug b d Tjenestepige 1873 Buvik herred* n s Hammer Buviken Hammer Ole M. Hammer m g b hf Gaardbruger 1856 Buvik herred* n s 002 Ingeborg A. Hammer k g b hm Gaardmandskone 1858 Buvik herred* n s 003 Mons O. Hammer m ug b s Søn 1884 Buvik herred* n s 004 Anders O. Hammer m ug b s Søn 1889 Buvik herred* n s 005 Berit O. Hammer k ug b d Datter 1894 Buvik herred* n s 006 Ingeborg O. Hammer k ug b d Datter 1897 Buvik herred* n s 007 Ane O. Hammer k ug b d Datter 1898 Buvik herred* n s 008 Ingeborg L. Valseth k ug b tj Tjenestepige 1884 Buvik herred* n s 009 Haftor E. Belsaas m ug mt fl Haandverker for egen regning 1868 Buvik herred* n s Sedvanleg bustad: Belsaas 010 John E. Belsaas m ug mt fl Haandverker for egen regning 1871 Buvik herred* n s Sedvanleg bustad: Belsaas Saltnæsbakken H.m.plads Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens H. Saltnæsbakken m e b el Husmand uden Jord Arbeider 1842 Buvik herred* n s paa kornmølle 002 Serianna Bøgseth k ug b hm Arbeiderske 1862 Børsen n s 003 Rasmus J. Bøgseth m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s Hammerstrand Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan P. Nilsen m g b hf Husmand Formand paa 1859 Trondhjem n s kornmølle 002 Ane N. Nilsen k g b hm Husmandskone 1846 Buvik herred* n s 003 Peter I. Nilsen m ug b s Snedker paa kornmølle 1882 Buvik herred* n s 004 Johan N. Nilsen m ug b s Søn 1885 Buvik herred* n s 005 Randine P. Nilsen k ug b d Datter 1887 Buvik herred* n s 006 Johannes A. Nilsen m ug b s Søn 1889 Buvik herred* n s Hammerstrand Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Søren J. Husby m g b hf Husmand Arbeider paa 1875 Tanen n s kornmølle 002 Karoline H. Husby k g b hm Arbeiderkone 1879 Leksviken n s 003 Johan S. Husby m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s 004 Udøbt gut m ug b s Søn /11 Buvik herred* n s 005 Ingeborg Wige k ug b tj Tjenestepige 1883 Leksviken n s 006 Peder J. Handberg m g b hf Murerhaandtlanger 1878 Børsen n s 007 Thea A. Handberg k g b hm Arbeiderkone 1875 Frøien n s 008 Jens P. Handberg m ug b s Søn /8 Melhus n s Hammerstrand Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Sørensen m g b hf Møllemester paa kornmølle 1857 Danmark n s Jordbruger Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1656 Buviken 002 Marie Sørensen k g b hm Møllemesterkone 1855 Danmark n s 003 Hansine Sørensen k ug b d Datter 1883 Danmark n s 004 Harald Sørensen m ug b s Søn 1891 Danmark n s 005 Ragna Sørensen k ug b d Datter 1894 Danmark n s 006 Einar Sørensen m ug b s Søn 1896 Buvik herred* n s Hammerstrand Under Anders O. Gjølme m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1865 Ørkedalen n s paa kornmølle 002 Gjertrud H. Gjølme k g b hm Arbeiderkone 1867 Rindalen n s 003 Mikal J. Gjølme m ug b s Søn 1889 Rindalen n s 004 Hendrik A. Øvre m ug b fl Arbeider paa kornmølle 1864 Ytterøen n s Hammer John P. Hammer m g b hf Gaardbruger 1841 Buvik herred* n s 002 Marit A. Hammer k g b hm Gaardmandskone 1845 Buvik herred* n s 003 Serianna P. Meistad k ug b tj Tjenestepige 1871 Børsen n s 004 Ole R. Melby m g b fl Snedker paa kornmølle 1859 Børseskogn n s 005 Anton Y. Skagseth m g b fl Snedker paa kornmølle 1868 Børseskogn n s Ølsholmløkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling E. Løkken m g b hf Gaardbruger Fisker 1830 Børsen n s 002 Ane J. Løkken k g b hm Gaardmandskone 1843 Buvik herred* n s 003 Sigrid E. Løkken k ug b d Datter 1876 Buvik herred* n s 004 Anna J. Dahl k ug b d Datterdatter 1898 Buvik herred* n s Hammerløkken Anton M. Hammer m g b hf Gaardbruger Arbeider paa 1868 Buvik herred* n s kornmølle 002 Trine A. Hammer k g b hm Gaardmandskone 1863 Børseskogn n s 003 Mons A. Hammer m ug b s Søn 1889 Buvik herred* n s 004 Berit A. Hammer k ug b d Datter 1891 Buvik herred* n s 005 Marie A. Hammer k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 006 Albert A. Hammer m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s Nøstbakken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Randi A. Nøstbak k e b hm Husmandsenke uden jord 1842 Børsen n s Arbeiderske 002 Mons O. Nøstbak m ug b s Arbeider og fisker 1868 Buvik herred* n s Hammerstrand Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan P. Kjøren m g b hf Husmand uden Jord 1874 Børsen n s Træarbeider paa kornmølle 002 Kristine H. Kjøren k g b hm Arbeiderkone 1877 Flatanger n s 003 Peder J. Kjøren m ug b s Søn /6 Buvik herred* n s 004 Svanhild A. Harder k ug b d Pleiedatter nyder 1896 Trondhjem n s fattigunderstøttelse 005 John P. Hammer m g b hf Arbeider paa kornmølle 1875 Børsen n s 006 Berit O. Hammer k g b hm Arbeiderkone 1875 Leinstranden n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ølsholm Under Dorthea Knudsen k e b hm Husmandsenke uden jord 1866 Hevne n s Nyder fattigunderstøttelse 002 Karl A. Knudsen m ug b s Søn 1895 Trondhjem n s 003 Birger Knudsen m ug b s Søn 1897 Trondhjem n s 004 Ole I. Liaklev m g b hf Fisker 1848 Børsen n 005 Bergithe A. Liaklev k g b hm Fiskerkone 1864 Rissen n s 006 Karen O. Liaklev k ug b d Datter 1896 Ørkedalen n s Ølsholm Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole P. Ølsholm m g b hf Gaardbruger 1854 Buvik herred* n s 002 Inger A. Ølsholm k g b hm Gaardmandskone 1856 Buvik herred* n s 003 Inga A. Ølsholm k ug f d Pleiedatter 1889 Børsen n s Sannsynleg opphaldstad: Olstad 004 Bergithe L. Gaarden k ug b tj Tjenestepige 1871 Fredø n s 005 John Evensen m e b el Arbeider paa kornmølle 1858 Børsen n s Ølsholm John A. Ølsholm m g b hf Gaardbruger 1870 Buvik herred* n s 002 Bergithe E. Ølsholm k g b hm Gaardmandskone 1878 Stadsbygden n s 003 Ingeborg A. Ølsholm k ug b d Tjenestepige 1881 Buvik herred* n s 004 Johan A. Ølsholm m ug b s Tjenestegut 1884 Buvik herred* n s 005 Randi J. Ølsholm k e b fl Føderaadskone 1834 Buvik herred* n s 006 Anders J. Ølsholm m ug b s Søn /7 Buvik herred* n s Hagen John A. Hagen m g b hf Gaardbruger Arbeider paa 1863 Buvik herred* n s kornmølle 002 Karen A. Hagen k g b hm Gaardmandskone 1862 Buvik herred* n s 003 Ane O. Hagen k ug f d Tjenestepige 1885 Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Børsen 004 Anders J. Hagen m ug b s Søn 1893 Buvik herred* n s Hammerkam Under Arnt O. Hammer m g f hf Husmand Skomager 1853 Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Strinden 002 Kari J. Hammer k g b hm Husmandskone 1850 Melhus n s 003 Berit E. Hammer k e b fl Føderaadskone 1822 Støren n s Bergtrøen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane O. Bergtrøen k e b hm el Husmandsenke uden jord Lever af sine midler 1828 Buvik herred* n s Bøgseth Marit S. Bøgseth k e b hm Gaardmandsenke 1849 Børsen n s 002 Karen J. Bøgseth k ug f d Tjenestepige 1882 Buvik herred* n s Merknad: Ingen markering [Felt 7] 003 Marit O. Bøgset k ug b d Pleiedatter 1890 Buvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1656 Buviken Bøgsethaugen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders J. Bøgsethaug m g b hf Husmand Gaardsarbeider 1827 Røros n s 002 Ingeborg O. Bøgsethaug k g b hm Husmandskone 1821 Buvik herred* n s Bøgsethaugen Under Jens E. Bøgseth m g b hf Selveier Haandverker for e 1873 Buvik herred* n s regning 002 Randi J. Bøgseth k g b hm Haandtverkerkone 1876 Høilandet n s 003 Anna J. Bøgseth k ug b d Datter 1896 Høilandet n s 004 Even J. Bøgseth m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s 005 Randi J. Bøgseth k ug b d Datter /11 Buvik herred* n s Bøgseth H.m.plads Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane J. Bøgseth k ug b hm el Husmandsdatter uden jord Lever af sine midler 1856 Buvik herred* n s Hammertrøen Under Peter L. Hammertrø m g b hf Husmand Arbeider paa 1856 Stadsbygden n s kornmølle 002 Randi A. Hammertrø k g b hm Husmandskone 1854 Buvik herred* n s 003 Hanna P. Hammertrø k ug b d Datter 1882 Buvik herred* n s 004 Lars P. Hammertrø m ug b s Søn 1885 Buvik herred* n s 005 Anna P. Hammertrø k ug b d Datter 1893 Buvik herred* n s 006 Peder O. Hammertrø m ug b s Dattersøn /7 Buvik herred* n s 007 Lars P. Hammertrø m e b fl Føderaadsmand 1826 Buvik herred* n s Hammertrøen Under Benjamin O. Hammertrø m g b hf Husmand Nyder 1830 Frosten n s fattigunderstøttelse 002 Kari L. Hammertrø k g b hm Husmandskone 1826 Børseskogn n s Hammertrøen Under Ane A. Hammertrø k e b hm Husmandsenke 1847 Buvik herred* n s 002 Ole O. Hammertrø m e b s Arbeider paa kornmølle 1870 Buvik herred* n s 003 Erik O. Hammertrø m ug b s Søn 1884 Buvik herred* n s 004 Kari O. Hammertrø k ug b d Datter 1884 Buvik herred* n s Hammer Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arnt E. Einum m g b hf Gaardbruger Brugseier 1840 Børsen n s 002 Erik A. Einum m ug b s Amtsagronom 1866 Buvik herred* n s 003 Karen A. Einum ug b d Husbestyrerinde 1870 Buvik herred* n s 004 Kari A. Einum k ug b d Datter 1873 Buvik herred* n s 005 Berit E. Einum k ug b d Datterdatter /11 Buvik herred* n s 006 John N. Mæhre m ug b tj Tjenestegut 1848 Størdalen n s 007 Sivert A. Hopstad m ug b tj Gaardsarbeider 1883 Bjørnør n s 008 Elias J. Indergaard m ug mt tj Dagarbeider 1880 Rissen n s Sedvanleg bustad: Rissen 009 Bernt O. Tøndel m ug mt tj Dagarbeider 1877 Rissen n s Sedvanleg bustad: Rissen Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Berit P. Sæther k ug b tj Tjenestepige 1870 Buvik herred* n s 011 Ane O. Hammer k ug b tj Tjenestepige 1877 Buvik herred* n s 012 Ane A. Hammer k ug b tj Tjenestepige 1880 Buvik herred* n s Hammer Under Arnt P. Hammer m g b hf Husmand Haandtverker for 1850 Buvik herred* n s egen regning. 002 Ingeborg P. Hammer k g b hm Husmandskone 1854 Børsen n s 003 Peder A. Hammer m ug b s Søn 1885 Buvik herred* n s 004 Anna A. Hammer k ug b d Datter 1886 Buvik herred* n s Snefuglli John E. Snefuglli m e b hf Gaardbruger Skomager 1832 Buvik herred* n s 002 Randi J. Snefuglli k ug b d Tjenestepige 1869 Buvik herred* n s 003 Erik J. Snefuglli m ug b s Arbeider paa kornmølle 1881 Buvik herred* n s Snefugl Peder J. Snefugl m g b hf Gaardbruger 1861 Børsen n s 002 Marit M. Snefugl k g b hm Gaardmandskone 1866 Melhus n s 003 Gunhild P. Snefugl k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 004 Elen M. Snefugl k ug b tj Tjenestepige 1875 Buvik herred* n s 005 Gunhild N. Snefugl k e b fl Føderaadskone 1828 Buvik herred* n s Saltnæsbakken Under Kari J. Saltnæsbakken k e b hm el Husmandsenke Lever af sine midler 1832 Buvik herred* n s Snefugl Peder S. Snefugl m g b hf Gaardbruger 1865 Buvik herred* n s 002 Sigrid P. Snefugl k g b hm Gaardmandskone 1865 Buvik herred* n s 003 Peder P. Snefugl m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s 004 Ane J. Snefugl k ug b tj Tjenestepige 1853 Stadsbygden n s 005 Eli P. Snefugl k e b hm el Føderaadskone 1825 Stadsbygden n s Snefugl Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 John A. Snefugl m g b hf Gaardbruger 1853 Stadsbygden n s Sjukdom: S 002 Oline O. Snefugl k g b hm Gaardmandskone 1862 Stadsbygden n s 003 Anna J. Snefugl k ug b d Tjenestepige 1884 Stadsbygden n s 004 Marit J. Snefugl k e b fl Føderaadskone 1817 Stadsbygden n s Sandbrauten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John J. Sandbraut m g b hf Gaardbruger Dagarbeider 1827 Buvik herred* n s 002 Guri A. Sandbraut k g b hm Gaardmandskone 1831 Børsen n s 003 Anna J. Saltnæs k ug f d Datter 1871 Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Børsen Hammertrø Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1656 Buviken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John O. Hammertrø m g b hf Husmand Arbeider paa 1847 Buvik herred* n s kornmølle 002 Gunhild G. Hammertrø k g b hm Arbeiderkone 1844 Hitteren n s 003 Ole J. Hammertrø m ug b s Skomager 1874 Hitteren n s 004 Gurine J. Hammertrø k ug b d Sypige 1878 Buvik herred* n s Snefugelshaug H.m.plads Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunerius B. Snefugl m g b hf Husmand uden Jord Arbeider 1866 Hiteren n s paa kornmølle 002 Berit O. Snefugl k g b hm Arbeiderkone 1870 Bjugn n s 003 Sivert G. Snefugl m ug b s Søn 1894 Buvik herred* n s Sjukdom: Aa 004 Olav G. Snefugl m ug b s Søn 1897 Buvik herred* n s Sjukdom: Aa 005 Anna G. Snefugl k ug b d Datter 1898 Buvik herred* n s 006 Udøbt gut m ug b s Søn /11 Buvik herred* n s Snefuglhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Esten A. Snefugl m g b hf Gaardbruger 1833 Buvik herred* n s 002 Marit R. Snefugl k g b hm Gaardmandskone 1841 Børsen n s 003 Gjertru E. Snefugl k ug b d Tjenestepige 1869 Buvik herred* n s 004 Anders J. Snefugl m ug b s Dattersøn 1894 Buvik herred* n s 005 Ane J. Snefugl k e b fl Nyder fattigunderstøttelse 1818 Børseskogn n s 006 Ole I. Skagseth m g b hf Dagarbeider 1876 Børseskogn n s 007 Marit E. Skagseth k g b hm Arbeiderkone 1871 Buvik herred* n s 008 Iver O. Skagseth m ug b s Søn /9 Buvik herred* n s Snefuglskogen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John O. Snefugl m g b hf Husmand Arbeider paa 1863 Buvik herred* n s kornmølle 002 Johannna O. Snefugl k g b hm Arbeiderkone 1865 Børseskogn n s 003 Ole J. Snefugl m ug b s Søn 1886 Børseskogn n s 004 Marit J. Snefugl k ug b d Datter 1888 Børseskogn n s 005 Karen J. Snefugl k ug b d Datter 1891 Buvik herred* n s 006 Even J. Snefugl m ug b s Søn 1894 Buvik herred* n s 007 Sigrid J. Snefugl k ug b d Datter 1897 Buvik herred* n s 008 Johan J. Snefugl m ug b s Søn /12 Buvik herred* n s 009 Ole J. Snefugl m e b fl Føderaadsmand 1814 Børseskogn n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 218 (kvinner: 114, menn: 104) Bustader i krinsen: 42 Krins: 002 Herred/by: Buviken Husbybjerget Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon Olsen Kvernberg m g b hf Skomager 1876 Gjetestranden pr. Børsen n s 002 Elen Regine Karlsen k g b hm Skomagerkone 1873 Stadsbygden n s 003 Ole Jonsen m ug b s Søn 1898 Buvik herred* n s 004 Marit Jonsdatter k ug b d Datter /7 Buvik herred* n s Husbybrækken Under Steffen Andersen m g b hf Husmand, jordarbeider 1864 Stadsbygden n s 002 Marit Andersdtr k g b hm Husmandskone 1866 Børseskogn n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Husbybrækken Under Anne Jonsdatter k ug b hm Husmandsp., Arbeiderske 1849 Rissen n s 002 Lars Larsen m ug b fl Kornmøllearbeider 1878 Buvik herred* n s 003 Anton Olsen Ysland m ug b fl Hustømmermand 1847 Rissen n s 004 Elise Ovarda Johnsen k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1887 Børsen n s Sandstad Johannes Johnsen Rø m g b hf Uhrmager f.e.r., jordbruger 1870 Børseskogn n 002 Petrine Pettersdtr. Rø k g b hm Uhrmagerkone 1870 Værdalen n s 003 Anna Pettersdtr Kvam k ug mt b Meierske 1859 Værdalen n s Sedvanleg bustad: Beieren Sandstad Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Lornzen Husby m g b hf Smedemester 1836 Trondhjem n s 002 Anne Arntsdtr k g b hm Smedkone 1841 Buvik herred* n s 003 Lars Petersen m ug b s Smedesvend 1872 Buvik herred* n s Sandstad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larsen Valset m g b hf Husmand & Gaardeier og 1841 Buvik herred* n s bruger 002 Gjertrud Stenetta Eriksdtr k g b hm Gaardmandskone 1842 Orkdalen n s 003 Maren Gustava Olsdatter k ug b d Sypige, selvst. erhverv 1878 Buvik herred* n s 004 Oline Olsdtr k ug b d Gaardsarbeide 1882 Buvik herred* n s 005 Stenetta Olsdtr k ug b d Sypigelærling 1885 Buvik herred* n s 006 Erling Eriksen m ug b Dattersøn Dattersøn /8 Buvik herred* n s Sandstad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Andersen Ustad m g b hf Handelsmand (Landhandel) 1845 Orkdalen n s 002 Mette Eriksdtr Ustad k g b hm Husstel 1849 Orkdalen n s 003 Kristine Larsdtr Ustad k ug b d Sypige, selvst. erhverv 1875 Buvik herred* n s 004 Lars Larsen Ustad m ug b s Krambodsvend ved 1883 Buvik herred* n s Landhandel 005 Lovise Larsdtr Ustad k ug b d Datter 1887 Buvik herred* n s Fjæravold Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ingebrigtsen Husby m g b hf Fiskeri 1828 Buvik herred* n s 002 Johanna Nilsdtr Husby k g b hm Husstel 1852 Buvik herred* n s 003 Anna Olufine Harder k ug b Pleiedatter Pleiedatter - Fattigunderst Trondhjem n s Fjæravold Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kato Andersen Vahl m g b hf Kornmøllearbeider 1872 Bjugn n s 002 Lovise Johnsdtr Vahl k g b hm Husstel 1876 Buvik herred* n s 003 Johan Katosen m ug b s Søn 1896 Buvik herred* n s Husbytangen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingebrigt Olsen Berg m g b hf Dagarbeider -murerarbeider 1873 Strinden n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1656 Buviken 002 Karen Olsdtr Berg k g b hm Husstel 1864 Buvik herred* n s Husbytangen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Guttormsen m g b hf Kornmøllearbeider 1854 Aasnes n s 002 Ingrid Jensdtr Guttormsen k g b hm Husstel 1856 Flaa n s 003 Marie Guttormsen k ug b d Datter 1890 Trondhjem n s 004 Sofie Amalie Guttormsen k ug b d Datter 1892 Buvik herred* n s 005 Asbjørg Jensine Guttormsen k ug b d Datter 1894 Buvik herred* n s 006 Sara Guttormsen k ug b d Datter 1897 Buvik herred* n s Husbytangen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Pedersen Aas m g f hf Kornmøllekjører 1864 Stadsbygden n s Sannsynleg opphaldstad: Strinden 002 Eline Aktine Haftorsdtr Aas k g b hm Husstel 1869 Fillan Hitteren n s 003 Marie Olsdtr Aas k ug b d Datter 1897 Buvik herred* n s 004 Peter Hartvig Olsen Aas m ug b s Søn /10 Buvik herred* n s 005 Anne Estensdtr k ug b d Datter 1890 Buvik herred* n s 006 Anne Hansdtr Saltnesbro k e b fl Forsørges af Børnene 1809 Buvik herred* n s 007 Marit Jensdtr Ansnes k e b fl Føderaadsenke 1846 Buvik herred* n s 008 Anders Olsen Stubsve m g b fl Hustømmermand 1858 Rissen n s 009 Lars Lornzsen Vikmyr m g b fl Hustømmermand 1854 Frosten n s Husbytangen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Olsen Husbytangen m g b hf Fisker 1833 Buvik herred* n s 002 Ole Olsen Husbytangen m e b fl Fisker 1830 Buvik herred* n s 003 Randi Jonsdtr Husbytangen k ug b fl Dagarbeide - Gaardsarbeide 1853 Buvik herred* n s Klokkergården (Pundslien) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larsen Solem m g f hf Kredsagent for D.N.T Meldalen n s Sannsynleg opphaldstad: Malvik 002 Johanna Hansdtr Solem k g b hm Husstel 1845 Bjugn n s 003 Martin Lyder Solem m ug b s Folkeskolelærer & Klokker 1879 Ørlandet n s 004 Hanna Eline Solem k ug b d Husgjerning 1882 Ørlandet n s 005 Kristine Larsd Bjørneraas k ug b tj Budeie & Husgjerning 1875 Stadsbygden n s Huseby 10 & 11 1 & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Huseby m ug b hf Gaardeier & -bruger og 1869 Buvik herred* n s Lensmand 002 Klaus Huseby m ug b Broder Postaabner & Træskjærer 1872 Buvik herred* n s 003 Ole Huseby m ug b Broder Gaardsarbeide 1877 Buvik herred* n s 004 Alfred Gunerius Antonsen m ug b tj Tjenestedreng 1880 Bjugn n s 005 Karl Estensen m ug b tj Tjenestedreng 1883 Buvik herred* n s 006 Elen Marie Hogstad k ug b tj Husbestyrerinde 1866 Frosten n s 007 Anna Juliette Olufsdtr k ug b tj Stuepige 1875 Buvik herred* n s Presthus 008 Jonetta Johansdtr Kvalvig k ug b tj Budeie 1865 Hitteren n s 009 Sigrid Eriksdtr Huseby k e f fl Føderaadsenke 1838 Børsen n s Sannsynleg opphaldstad: Børsen Huseby nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Ingebrigtsen Husby m g b hf Gaardbruger - Selveier 1855 Buvik herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Ole Olsen Berg m ug b fl Kornmøllearbeider 1869 Strinden n s 003 Ingeborg Hansdtr Berg k g b fl Husgjerning 1836 Aalen n s 004 Ingeborg Jonsdtr Presthus k ug b tj Stuepige 1852 Børseskogn n s 005 Berntine Magrete A. Bogø k ug b tj Budeie 1871 Frøien n s 006 Albert Martin Elseth m ug b tj Gaardbrugsarbeide 1874 Trondhjem n s 007 Olaf Jakobsen m ug b tj Gaardbrugsarbeide 1885 Buvik herred* n s Præsthusreiten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johansen m g b hf Husmand, jordarbeider 1861 Hitteren n s 002 Marit Johnsdatter k g b hm Husstel 1863 Buvik herred* n s 003 Johan Bernhard Johansen m ug b s Søn 1896 Buvik herred* n s 004 John Johansen m ug b s Søn 1897 Buvik herred* n s 005 Beret Johanna Johansdtr k ug b d Datter /4 Buvik herred* n s Husbybakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Simonsen Husby m g b hf Husmand, jordarbeide 1816 Buvik herred* n s 002 Kari Estensdatter Husby k g b hm Husmandskone 1830 Buvik herred* n s 003 Ingeborg Olsdtr Husby k ug b d Sypige, selvst. Erhverv Buvik herred* n s 004 John Jensen Baktrø m ug b Pleiesøn Forsørges af kommunen 1890 Buvik herred* n s Husbyløkken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Arntsen Husby m g b hf Husmand og Gaardsarbeider 1838 Buvik herred* n s 002 Jonetta Arntsdtr Husby k g b hm Husmandskone 1854 Tiller n s 003 Brynhild Arntsdtr Husby k ug f fl Smaabørnlærerinde priv Buvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Melhus 004 Ole Bersvendsen Tuseth m g b hf Murerarbeide 1864 Selbu n s 005 Sigrid Jonsdtr Tuseth k g b hm Husstel 1857 Melhus n s Kvernbergsmarken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Evensdatter k e b hm el Husmandsenke, gaardsarb Børsen n s Kvernberg, Groven Lars Larsen m g b hf Gaardbr. Selveier 1836 Melhus n s 002 Marit Pedersdtr k g b hm Gaardmandskone 1840 Melhus n s 003 Ingeborg Larsdatter k ug b d Husgjerning 1880 Buvik herred* n s Kvernberg John Olsen Kvernberg m g b hf Gaardbruger, Selveier 1832 Melhus n s 002 Anne Andersdtr Kvernberg k g b hm Gaardmandskone 1836 Melhus n s 003 Anders Johnsen Kvernberg m ug b s Kornmøllearbeider 1875 Buvik herred* n s 004 Marit Johnsdatter Kvernberg k ug b d Husgjerning 1874 Buvik herred* n s Kvernberg østre Sivert Olsen Kvernberg m g b hf Gaardbruger, Selveier 1871 Børsen n s 002 Elen Kristine Johansdtr k g b hm Gaardmandskone 1870 Stadsbygden n s 003 Marit Sivertsdatter k ug b d Datter 1893 Melhus n s 004 Ole Sivertsen m ug b s Søn 1895 Buvik herred* n s 005 Johan Sivertsen m ug b s Søn /10 Buvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1656 Buviken 006 Ole Olsen Kvernberg m g b hf Føderaadsmand 1837 Rissen n s 007 Marit Jonsdtr Kvernberg k g b hm Føderaadskone 1837 Børsen n s 008 Ingeborg Olsdtr k ug b d Husgjerning 1879 Buvik herred* n s 009 Udøbt Gut m ug b Dattersøn Dattersøn /11 Buvik herred* n s 010 Johanna Olsdtr Kraakmo k e mt tj Tjenestepige 1865 Børsen n s Sedvanleg bustad: Melhus Løvaas Ingebrigt Knutsen m g b hf Gaardbruger, Selveier 1859 Melhus n s 002 Marit Evensdatter k g b hm Gaardmandskone 1862 Buvik herred* n s 003 Tore Ingebrigtsen m ug b s Søn 1887 Buvik herred* n s 004 Karl Ingebrigtsen m ug b s Søn 1889 Buvik herred* n s 005 Even Ingebrigtsen m ug b s Søn 1891 Buvik herred* n s 006 Marit Ingebrigtsdtr k ug b d Datter 1895 Buvik herred* n s 007 Jens Ingebrigtsen m ug b s Søn 1897 Buvik herred* n s 008 Beret Ingebrigtsdtr k ug b d Datter /5 Buvik herred* n s 009 Ingeboranna Johansdtr Brødreskift k ug b tj Husgjerning 1879 Stadsbygden n s Valseteggen Steffen Johannes Jakobsen m ug b hf Gaardbr.-eier & Skomager 1857 Melhus n s 002 Johanna Jakobsdtr k ug b tj Husgjerning 1860 Melhus n s 003 Jakob Steffensen m e b fl Føderaadsmand 1825 Gloppen n s 004 Erik Jakobsen m ug b el Skomager, selvst. Erhv Buvik herred* n s Valsetgroven Magrete Evensdtr Valset k e b hm Gaardbrugerske, Selveier 1857 Buvik herred* n s 002 Even Arntsen Valset m ug b s Gaardsarbeide hos Moderen 1879 Buvik herred* n s 003 Petra Jonsdtr Onsøien k ug b tj Tjenestepige 1876 Buvik herred* n s 004 Marie Emilie Vinge k ug b Pleiebarn Forsørges af Fattigvæsenet 1893 Trondhjem n s Valset Frammigaard Anders Pedersen Valset m g b hf Gaardbruger, Selveier 1832 Børseskogn n s 002 Marit Olsdtr Valset k g b hm Gaardmandskone 1829 Børseskogn n s 003 Marianna Ludvigsdatter k ug b Datterdatter Pleiedatter 1888 Buvik herred* n s Valset søndre Arnt Andersen m g b hf Gaardbruger, Selveier 1862 Buvik herred* n s 002 Ingeborg Pedersdtr k g b hm Gaardmandskone 1863 Buvik herred* n s 003 Ragnhild Arntsd k ug b d Husgjerning 1882 Buvik herred* n s 004 Kersti Arntsdtr k ug b d Husgjerning 1885 Buvik herred* n s 005 Peder Arntsen m ug b s Søn 1888 Buvik herred* n s 006 Anders Arntsen m ug b s Søn 1891 Buvik herred* n s 007 Inga Arntsdtr k ug b d Datter 1897 Buvik herred* n s Valset nordre Erik Rasmussen Sæther m e b hf Stykjunker, Gaardbr. & eier 1850 Børseskogn n s 002 Rasmus Eriksen Sæther m ug b s Gaardsarbeide 1885 Børseskogn n s 003 Marit Eriksd Sæther k ug b d Datter 1887 Buvik herred* n s 004 Beret Eriksd Sæther k ug b d Datter 1889 Buvik herred* n s 005 Serine Jørgensdtr Kufåssæther k ug b tj Husbestyrerinde 1874 Børseskogn n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1653 Melhus. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1653 Melhus. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1653 Melhus Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1650 Horg Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1655 Byneset. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1655 Byneset. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1655 Byneset Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1617 Hitteren. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1617 Hitteren. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1617 Hitteren Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer