Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3830 (kvinner: 1940, menn: 1889) Bustader: 693 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 419 (kvinner: 200, menn: 219) Bustader i krinsen: 80 Krins: 013 Herred/by: Dybvaag Folketeljinga Staubo Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder O Gunders. m g b hf Skibsf. og navigationslærer 1853 Arendal Ned n s Merknad: O E: Tilført med blyant 002 Gina Gunders. k g b hm Skibsførerkone 1872 Søndeled Ned n s 003 Helene Gunders. k ug b d Datter 1896 Dypvåg herred* n s 004 Knut Gunders. m ug b s Søn 1898 Dypvåg herred* n s 005 Gunnar Gunders. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s Staubo under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Bernts. m g f hf Sjømand, Skibs 1874 Dypvåg herred* n s Tømmermand Merknad: Tømmermand E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Bergitte Nils. k e b hf's mor Dagarbeiderske, vask og søm 1854 Dypvåg herred* n s 003 Peder Stians. m g b hf Tømmermand f. eg. regn Dypvåg herred* n s tømmerm. ved verft Merknad: tømmerm. ved verft E: Tilført med blyant 004 Berte Stians. k g b hm Tømmermanskone 1863 Dypvåg herred* n s 005 Peder Stians. m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s 006 Bertin Stians. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 007 Karl Stians. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 008 Alfhild Stians. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ingeborg Halvors. k e b hm, el Lever af jordbr og sine midler 1833 Dypvåg herred* n s 002 Semine Anders. k ug f hm, el Sypige f eg regn 1874 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vatnabo pr Dybvaag Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Susanne Nils. k e b hm Enke underst. af sønner 1833 Dypvåg herred* n s 002 Theodor Evens. m ug b s Sjømand Stuert 1863 Dypvåg herred* n s Merknad: Stuert E: Tilført med blyant 003 Emil Evens. m ug f s Portner ved bank 1870 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Brigdeport Amerika 004 Ole Evens. m ug f s Portner ved forretningshus 1874 Dypvåg herred* n Trusamf.: Udtraadt int samf Sannsynleg opphaldstad: Brigdeport Amerika 005 Hanna Evens. k ug b d Husgjerning 1876 Dypvåg herred* n s 006 Helena Ols. k ug mt b Datter Husgjerning 1878 Dypvåg herred* n s Sedvanleg bustad: Borøen Dybvaag Staubo under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Johannes. m g b hf Skibsfører 1862 Dypvåg herred* n 002 Oline Johannes. k g b hm Skibsforerkone 1864 Flekkefjord LM n 003 Hakon Johannes. m ug b s Søn 1888 Dypvåg herred* n 004 Olga Johannes. k ug b d Datter 1891 Dypvåg herred* n 005 Hanna Johannes. k ug f d Datter 1893 Dypvåg herred* n Trusamf.: Udtr. intet samf Sannsynleg opphaldstad: Sandøen Dybvaag 006 Ananda Johannes. k ug b d Datter 1896 Dypvåg herred* n 007 Annie Johannes. k ug b d Datter Dypvåg herred* n Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0915 Dybvaag Staubo Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Nils. m g f hf Skibsfører 1869 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Alice Nils. k g b hm Skibsforerkone 1871 Borneo n s 003 Olga Nils. k ug b d Datter 1893 Borneo n s 004 Georg Nils. m ug b s Søn 1898 Bahia Brasilien n s 005 Mauritz Nils. m ug b s Søn Under sjøreise n s 006 Nelly Nils. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 007 Marie Anders. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1882 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Nils. m g b hf Skibstømmermand Dagarb Dypvåg herred* n s forskj slags Merknad: Skibstømmermand E: Tilført med blyant 002 Elen Nils. k g b hm Dagarbeiderskone 1841 Nes pr Flekkefjord LM n s 003 Torvald Hans. m ug f s Sjømand Styrmand 1871 Dypvåg herred* n s Merknad: Styrmand E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Holts prstgj 004 Sofie Hans. k ug b d Syerske 1876 Dypvåg herred* n Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knud Nils. m g b hf Tømmermand ved værft, 1844 Dypvåg herred* n s Skibs 002 Anne Nils. k g b hm Tømmermandskone 1846 Dypvåg herred* n s 003 Jørgen Torbjørns. m e f hf's svigersøn Styrmand 1860 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 004 Ingeborg Nils. k ug b hfs datter Datter, noget kontorarb Dypvåg herred* n s 005 Torleif Torbjørns. m ug b hf's dattersøn søn 1892 Dypvåg herred* n s 006 Knut Torbjørns. m ug b hf's dattersøn søn 1895 Dypvåg herred* n s 007 Arne Torbjørns. m ug b hf's dattersøn søn 1897 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aslak Høies. m g b hf Murer f. eg. regning 1847 Hviteseid Telemarken Brb n s 002 Alfred Høies. m ug f s Styrmand 1876 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad:!! 003 Kristofa Høies. k ug b d Datter, husgjerning 1877 Dypvåg herred* n s 004 Robert Høies. m ug b s Skomagerlærling 1882 Dypvåg herred* n s 005 Ingeborg Høies. k ug b d Datter 1887 Dypvåg herred* n s 006 Høie Høies. m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Aralts. m g b hf Gaardbruger S & 1823 Dypvåg herred* n s Skibstømmand Merknad: & Skibstømmand E: Tilført med blyant 002 Gunborg Aralts. k g b hm Gaardbrugerkone 1834 Østre Moland Ned n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anne Halvors. k e b hm Enke, lever af jordbr og 1837 Dypvåg herred* n s midler 002 Tilda Taralds. k ug b d Datter, husgj. og kreaturstel 1867 Dypvåg herred* n s 003 Helene Taralds. k ug b d Datter, husgj. og kreaturstel 1871 Dypvåg herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Salve Salves. m g b hf Skibsreder og gaardbr. S 1820 Dypvåg herred* n s 002 Grete Salves. k g b hm Skibsrederkone 1829 Dypvåg herred* n s 003 Jørga Jons. k ug b tj Tjenestepige, Husgjern kreaturstel 1877 Dypvåg herred* n s Klæpet under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knut Torbjørns. m g b hf Dagarbeide, Graastens 1840 Siljord Brb n s muring veiarbeide Merknad: Graastens E: Tilført med blyant 002 Elen Torbjørns. k g b hm Arbeiderskone, vask 1838 Spind LM n s Klæpet under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ols. m g f hf Sjømand Stuert 1867 Holts Prgj. Ned n s Merknad: Stuert E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Gundine Ols. k g b hm Sjømandskone 1871 Dypvåg herred* n s 003 Olaf Ols. m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 004 Tordis Ols. k ug b d Datter 1898 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Stian Salves. m g b hf Skibsreder og gaardbr Dypvåg herred* n s 002 Birgitte Salves. k g b hm Skibsrederskone 1828 Dypvåg herred* n s 003 Helmer Salves. m ug b s Landhandler 1872 Dypvåg herred* n s 004 Petra Gunders. k ug b tj Tjenestepige Husgjerning 1882 Holts Prgj. Ned n s 005 Anna Gunders. k ug b tj Tjenestepige Husgj. Kreaturstel 1877 Holts Prgj. Ned n s Slottekjær Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thomas P. Peders. m g b hf Skibsreder 1861 Dypvåg herred* n s 002 Stefana Peders. k g b hm Skibsredershustru 1867 Dypvåg herred* n s 003 Matilde Peders. k ug b d Datter 1887 Dypvåg herred* n s 004 Nils Marius Peders. m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s 005 Aagot Peders. k ug b d Datter 1892 Dypvåg herred* n s 006 Marie Nils. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1880 Holts Prgj. Ned n s Egelund under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hagbart Halvors. m g f hf Styrmand 1858 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Hilda Halvors. k g b hm Styrmandskone 1868 Dypvåg herred* n s 003 Halvor Halvors. m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s 004 Gotfred Halvors. m ug b s Søn 1891 Dypvåg herred* n s 005 Harald Halvors. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 006 Inger Halvors. k ug b d Datter 1893 Dypvåg herred* n s 007 Aralt Halvors. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 008 Alf Halvors. m ug b s Søn 1897 Dypvåg herred* n s 009 Fritjof Halvors. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s 010 Andrea Aralts. k ug b hm's søster Intet erhverv, syg, fattigund 1871 Dypvåg herred* n s 011 Selma Aralts. k ug b hm's søster Husgjerning 1877 Dypvåg herred* n s 012 Karen Anders. k ug mt hm's 1885 Holts Prgj. Ned n s søsterdatter Sedvanleg bustad: Holt prstgj Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0915 Dybvaag 013 Karl Anders. m ug mt hm's søstersøn 1896 Holts Prgj. Ned n s Sedvanleg bustad: Holt prstgj 014 Martin Anders. m ug mt hm's søstersøn 1898 Holts Prgj. Ned n s Sedvanleg bustad: Holt prstgj Søndre Brønnekjærbakken %6% 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Marte Nils. k e b hm, el Enke Gaardbrugerske S 1830 Dypvåg herred* n s 002 Halvor Taralds. m g f hf Skibsfører Kutter 1863 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 003 Matilde Taralds. k g b hm Skibsførers hustru 1863 Dypvåg herred* n s 004 Anna Taralds. k ug f d Datter 1886 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vatnebo Dybvaag 005 Tarald Taralds. m ug b s Søn 1893 Dypvåg herred* n s 006 Marta Taralds. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 007 Selmer Nils. m ug mt hm's brorsøn Søn 1891 Dypvåg herred* n s Sedvanleg bustad: Vatnebo Dybvaag Labakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg Peders. k e b hm Dagarb. Vask og søm 1858 Dypvåg herred* n s 002 Mathilde Peders. k ug b d Datter 1886 Dypvåg herred* n s 003 Peder Peders. m ug b s Søn 1888 Dypvåg herred* n s Staubo under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Petters. m g f hf Skibsfører 1855 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Elise Petters. k g b hm Skibsførerkone 1867 Dypvåg herred* n s 003 Petter Petters. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s 004 Gustav Petters. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 005 Petra Petters. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1884 Dypvåg herred* n s Staubo under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Jens. m g b hf Dagarbeider, Vedhugger 1844 Gjerstad Ned n s forskj arb. Merknad: Vedhugger E: Tilført med blyant 002 Gundine Jens. k g b hm Dagarbeiderskone 1856 Dypvåg herred* n s 003 Nils Tallaks. m g b hf Sjømand Styrmand 1869 Dypvåg herred* n s Merknad: Styrmand E: Tilført med blyant 004 Marie Tallaks. k g b hm Sjømandskone 1877 Holts Prgj. Ned n s 005 Kristen Ols. m ug mt hm's bror fl Sjømand matros. F.t 1874 Holts Prgj. Ned n s Styrmdsskoleelev Merknad: matros E: Tilført med blyant Sedvanleg bustad: Holt prstgj Solli 10 16, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Langlo m g b hf Folkeskolelærer 1863 Trondhjem n s 002 Gerda Langlo k g b hm Folkeskolelærerkone 1860 Fjælberg SB n s 003 Torolf Langlo m ug b s Søn Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thomas Peders. m g b hf Skibsfører og gaardbr Dypvåg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Jenny Peders. k g b hm Skibsførerkone 1875 Dypvåg herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Olga Ellings. k ug b tj Tjenestepige Husgj og 1879 Holts Prgj. Ned n s kreaturstel 004 Helena Peders. k ug f hm Lever af sine midler 1867 Dypvåg herred* n s Merknad: Sidebygningen Sannsynleg opphaldstad: Borøen Dybvaag 005 Dagny Peders. k ug f hm's søster Lever af sine midler 1875 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Terjes. m e b hf, el Gaardbr. Fhv skibsfører 1845 Dypvåg herred* n s 002 Peder Gunders. m g b hf Bager for egen regning 1880 Øiestad Ned n s 003 Oleanna Gunders. k g b hm Bagerskone 1881 Dypvåg herred* n s 004 Omar Gunders. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s 005 Tom Gunders. m ug f hf's bror Bagerlærling 1886 Øiestad n s Sannsynleg opphaldstad: Øiestad Staubo under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Jens. m g b hf Dagarbeider ved sagbrug 1860 Dypvåg herred* n s 002 Anne Jens. k g b hm Arbeiderskone 1861 Dypvåg herred* n s 003 Berte Jens. k ug b d Datter, husgjerning 1886 Dypvåg herred* n s 004 Lars Jens. m ug b s Søn 1898 Dypvåg herred* n s Staubo under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Sjømann m g b hf Dagarb. forskj slags Telefon, 1853 Bjørneborg Finland n s Vedhugger Merknad: Telefon, Vedhugger E: Tilført med blyant 002 Elise Sjømann k g b hm Dagarbeiderskone 1835 Dypvåg herred* n s 003 Nille Gunleiks. k ug b el Fattigunderstøttelse 1828 Holts Prgj. Ned n s Sølyst %3% 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jørgen Peders. m g b hf Skibsreder & Gaardbr Dypvåg herred* n s Merknad: & Gaardbr. E: Tilført med blyant 002 Andrea Peders. k g b hm Skibsrederkone 1841 Dypvåg herred* n s 003 Torvald Peders. m ug f s Skibsreder 1869 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 004 Karen Lund k ug f tj Tjenestepige, husgjern 1885 Dypvåg herred* n s %b % Merknad: f %b% Staubo Personliste 30 E: Tilført og rettet med blyant Sedvanleg bustad: Staubo Personliste Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tyra Peders. k ug b hm Lever af sine midler 1865 Dypvåg herred* n s 002 Martin Peders. m ug f hm's bror Dampskibsfører 1867 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 003 Josef Peders. m ug b hm's bror Skibsfører 1874 Dypvåg herred* n s 004 Peder Terjes. m g f hf Skibsfører 1853 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 005 Anna Terjes. k g b hm Skibsførers hustru 1865 Tromøen Ned n s 006 William Terjes. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 007 Emmily Terjes. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 008 Gunda Gabriels. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1884 Dypvåg herred* n s Fagerheim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0915 Dybvaag 001 Martin Gunders. m g b hf Skibsfører 1858 Arendal Ned n s 002 Johanne Gunders. k g b hm Skibsførerskone 1869 Dypvåg herred* n s 003 Helene Gunders. k ug b d Datter 1892 Dypvåg herred* n s 004 Knud Gunders. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 005 Jon Gunders. m ug b s Søn 1897 Dypvåg herred* n s 006 Agnes Lars. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1884 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunhild Aralts. k e b hm Lever af sine midler 1832 Dypvåg herred* n s Gaardbrugerenke Merknad: Gaardbrugerenke E: Tilført med blyant 002 Peder Tors. m ug f hm's dattersøn Sjømand Dæksgut 1884 Dypvåg herred* n s Merknad: Dæksgut E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 003 Marie Tors. k ug b hm's Barn 1886 Dypvåg herred* n s datterdatter Merknad: Barn E: Tilført med blyant 004 Torolf Tors. m ug b hm's dattersøn Barn 1888 Dypvåg herred* n s Merknad: Barn E: Tilført med blyant 005 Peder Gunders. m g f hf Styrmand 1863 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 006 Gundine Gunders. k g b hm Styrmandskone 1871 Dypvåg herred* n s 007 Gustav Gunders. m ug b s Søn 1898 Dypvåg herred* n s 008 Gudrun Tors. %Gu% k ug b Pleiedatter Barn fors af skibsfører 1891 Dypvåg herred* n s Merknad: Barn fors af skibsfører E: Tilført med blyant Staubo under %10% 001 Terje Tellefs. m g b hf Tømmermand, Hus og 1852 Nissedal Brb n s snedker f. eg. regn Merknad: Hus E: Tilført med blyant 002 Karoline Tellefs. k g b hm Tømmermandskone 1843 Dypvåg herred* n s 003 Gunder Tellefs. m ug f s Tømmermand 1878 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Tellef Tellefs. m ug f s Styrmand 1879 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 005 Anna Tellefs. k ug b d Datter, husgjerning søm 1881 Dypvåg herred* n s 006 Tora Tellefs. k ug mt d Datter, butikpige 1884 Dypvåg herred* n s %b % Merknad: mt %b% Borøen Bybv. E: Tilført og rettet med blyant Sedvanleg bustad: Borøen Dybv. 007 Johannes Tellefs. m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s 008 Josef Tellefs. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 009 Terje Tellefs. m ug b s Søn 1893 Dypvåg herred* n s 010 David Tellefs. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s Staubo under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Aralts. m g f hf Skibsfører 1869 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Olga Aralts. k g b hm Skibsførerkone 1878 Dypvåg herred* n s 003 Peder Aralts. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s 004 Nina Nils. k ug b tj Tjenestepige, husgjern Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helene Henriks. k e b hm, el Jordbr S Underst. af børnene 1816 Dypvåg herred* n s Staubo under Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Peder E. Nils. m g b hf Dagarb. forskj slags Dypvåg herred* n s Skibstømmermand Merknad: E. Skibstømmermand E: Tilført med blyant 002 Aase Nils. k g b hm Dagarbeiderskone 1844 Dypvåg herred* n s 003 Anne Peders. %Nils.% k ug b d Husgjerning 1874 Dypvåg herred* n s 004 Vrol Peders. m ug b s Slagter f. eg. regn 1878 Dypvåg herred* n s 005 Peder Peders. m ug b s Sjømand Styrmand 1880 Dypvåg herred* n s Merknad: Styrmand E: Tilført med blyant Skudehaugen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Henrik Vrols. m g b hf Skibsfører kutter 1848 Dypvåg herred* n s 002 Ingeborg Vrols. k g b hm Skibsforerskone 1858 Dypvåg herred* n s 003 Vrol Vrols. m ug b s Sjømand matros 1880 Dypvåg herred* n s %styrmdsskoleelev% Merknad: matros %styrmdsskoleelev% E: Tilført og rettet med blyant 004 Tjøstol Vrols. m ug f s Sjømand Matros 1883 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 005 Herdis Vrols. k ug b d Datter, husgjerning 1885 Dypvåg herred* n s 006 Olav Vrols. m ug b s Søn 1888 Dypvåg herred* n s 007 Selmer Vrols. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s 008 Alfred Vrols. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 009 Helene Vrols. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 010 Henry Vrols. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ida Einers. k e b hm Enke opholdes væsentl af 1832 Dypvåg herred* n s sønen 002 Edvard Einers. m ug f s Lægterskipper 1874 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens R. Nils. m g b hf Postfører, privat forh Dypvåg herred* n s Skibsfører Merknad: privat forh. Skibsfører E: Tilført med blyant 002 Anne Nils. k g b hm Postførerskone 1835 Tromøen Ned n s 003 Ole Jens. m g f hf Sjømand Stuert 1859 Dypvåg herred* n s Merknad: Stuert E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Julianne Jens. k g f hm Sjømandskone 1873 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Gunborg Ols. k e b hf's mor Enke Underst. af sønnen 1835 Holts Prgj. Ned n s 006 Elise Knuds. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1864 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nils. m g f hf Skibsfører 1844 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Pederine Nils. k g b hm Skibsførerskone 1841 Dypvåg herred* n s 003 Hanna Nils. k ug b d Landhandlerske 1873 Dypvåg herred* n s 004 Nilsine Nils. k ug f d Datter, husgj Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ude tilsjøs 005 Jenny Nils. k ug f d Datter, husgjern 1884 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ude tilsjøs Staubo under Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0915 Dybvaag Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Ols. m e b hf, el Smed for eg. regning 1838 Barbo pr Arendal Ned n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Stian A. Peders. m g b hf Dagarbeider forskj arb Dypvåg herred* n s Merknad: A. E: Tilført med blyant 002 Anne Peders. k g b hm Dagarbeiderskone 1833 Dypvåg herred* n s 003 Reinert Stians. %Peders.% m ug b s Skomagermester 1858 Dypvåg herred* n s 004 Karl Stians. m ug b s Skomagersvend 1870 Dypvåg herred* n s 005 Alette Stians. k ug b d Datter Husgjerning 1874 Dypvåg herred* n s Staubo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Teodor Tallaks. m ug b hf Sjømand, styrmand 1876 Dypvåg herred* n 002 Martine Tallaks. k ug b hf's søster Husgjerning 1874 Dypvåg herred* n s 003 Evine Guttorms. k e b hf's mor Intet erhverv, syg forsørges af 1839 Dypvåg herred* n s Hf Hagli Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nicolai Nils. m g f hf Portnar ved forretningshus 1847 Dypvåg herred* n s forhv. Skibsfører Merknad: forhv. Skibsfører E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport Amerika 002 Johanne Nils. k g b hm Portnerskone No 1s Hustru 1855 Dypvåg herred* n s Merknad: No 1s Hustru E: Tilført med blyant 003 Helene Nils. k ug b d Datter, husgj. syerske 1881 Dypvåg herred* n 004 Peder Nils. m ug f s Fabrikarbeider 1884 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport Amerika 005 Harman Nils. m ug b s Søn 1888 Dypvåg herred* n s 006 Morten Nils. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s Leire Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Staubo m g f hf Dampskibsfører 1864 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Tilda Staubo k g b hm Dampskibsf's kone 1869 Dypvåg herred* n s 003 Jon Staubo m ug b s Søn 1889 Dypvåg herred* n s 004 Karl Staubo m ug b s Søn 1891 Dypvåg herred* n s 005 Synnøve Staubo k ug b d Datter 1895 Dypvåg herred* n s 006 Bergljot Staubo k ug b d Datter 1897 Dypvåg herred* n s 007 Olga Hans. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1880 Dypvåg herred* n s 008 Erikka Terjes. k e b hm Maskinstrikning 1861 Tromøen Ned n s 009 Karoline Anders. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1883 Dypvåg herred* n s Solberg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Lars. m g b hf Snedker f. eg. regn 1837 Gjerstad Ned n s 002 Berte Lars. k g b hm Snedkerkone 1836 Dypvåg herred* n s 003 Jon Jons. m g b hf Lægterskipper %Sjømand% 1864 Dypvåg herred* n s 004 Tora Jons. k g b hm Lægterskipperskone 1867 Dypvåg herred* n s 005 Lars Jons. m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 006 Ellen Jons. k ug b d Datter 1897 Dypvåg herred* n s Egelund Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Evinius Jens. m g f hf Lægterskipper 1851 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 002 Augusta Jens. k g b hm Lægterskipperskone 1858 Dypvåg herred* n s 003 Jens Jens. m ug f s Lægterskipper 1878 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 004 Inga Jens. k ug b d Datter, husgjerning 1885 Dypvåg herred* n s 005 Einar Jens. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s Hauge Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aralt Peders. m g f hf Skibsfører 1856 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Port Elisabeth Sydafrika 002 Anne Peders. k g b hm Skibsførerskone 1860 Dypvåg herred* n s 003 Aralt Ansgar Peders. m ug f s Sjømand Matros 1883 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Port Elisabeth Sydafrika 004 Peder Peders. m ug b s Søn 1885 Dypvåg herred* n s 005 Søren Peders. m ug b s Søn 1887 Dypvåg herred* n s 006 Sverre Peders. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s 007 Gunhild Peders. k ug b d Datter 1895 Dypvåg herred* n s Stensrud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hjalmar Jakobs. m ug b hf Styrmand 1875 Dypvåg herred* n s 002 Halvor Jakobs. m ug f hf's bror Sjømand, tømmermd, skibs 1879 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 003 Martin Jakobs. m ug f hf's bror Sjømand Matros 1881 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs Vinje Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John Halvors. m g f hf Tømmermd ved værft, skibs 1856 Hviteseid Telemarken Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn Amerika 002 Astrid Halvors. k g b hm Tømmermdskone 1859 Dypvåg herred* n s 003 Andreas Halvors. m ug b s Søn 1887 Dypvåg herred* n s 004 Oluf Halvors. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s 005 Halvdan Halvors. m ug b s Søn 1894 Dypvåg herred* n s 006 Tilda Halvors. k ug b d Datter 1896 Dypvåg herred* n s 007 Jon Halvors. m ug b s Søn Dypvåg herred* n s Labakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Halvors. m g b hf Landhandler 1860 Holts Prgj. Ned n s 002 Karen Halvors. k g b hm Landhandlerskone 1861 Dypvåg herred* n s 003 Morten Peders. m ug b hf Privat prakt læge 1865 Dypvåg herred* n s 004 Martine Peders. k ug b tj Husholderske 1861 Dypvåg herred* n s Haven Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Christian Staubo m g f hf Skibsreder 1862 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Helene Staubo k g b hm Skibsrederskone 1867 Arendal Ned n 003 Helmer Staubo m ug b s Søn 1891 Dypvåg herred* n s 004 Grete Staubo k ug b d Datter 1892 Dypvåg herred* n s 005 Birgit Staubo k ug b d Datter 1894 Dypvåg herred* n s 006 Rolf Staubo m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 007 Salve Staubo m ug b s Søn Dypvåg herred* n s 008 Berte Jens. k ug b tj Tjenestepige, Husgjerning 1873 Østre Moland Ned n 009 Alice Salves. k ug b tj Tjenestepige, Husgjerning 1876 Dypvåg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0915 Dybvaag Kveldsro Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Therese Gunders. k e b hm, el Landhandlerske 1860 Dypvåg herred* n s Odden Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aralt Nils. m e b hf Sjømand & Fisker Skipper 1855 Dypvåg herred* n s paa Kutter Merknad: & Fisker Skipper paa Kutter E: Tilført med blyant 002 Anna Nils. k ug b d Husgjerning 1883 Dypvåg herred* n s 003 Alfred Nils. m ug b s Søn 1893 Dypvåg herred* n s 004 Gunborg Nils. k ug b d Datter 1896 Dypvåg herred* n s 005 Hanna Nils. k ug b d Datter 1895 Dypvåg herred* n s 006 Leonore Nils. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s Skudestrand Bjørn Evens. m ug f hf Styrmand, gaardbr Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs 002 Gunhild Evens. k e b hf's mor Gaardsbr. husgjerning 1841 Dypvåg herred* n s 003 Nilsine Evens. k ug b hf's søster Husgjerning 1875 Dypvåg herred* n s 004 Even Evens. m ug f hf's bror Styrmand 1875 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs 005 Arnt Evens. m ug f hfs bror Sjømand Matros 1878 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs 006 Matilde Evens. k ug b hf's søster Husgjerning, kreaturstel 1880 Dypvåg herred* n s 007 Ole Evens. m ug b hf's bror intet Erhverv 1885 Dypvåg herred* n s Merknad: intet Erhverv E: Tilført med blyant Nordlien under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nekoline Terkels. k ug b hm, el Dagarbeide med vask og søm 1839 Dypvåg herred* n s Bakkelid under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mikal Alqvist m g b hf Sjømand Matros 1870 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant 002 Nilsine Alqvist k g b hm Sjømandskone 1868 Dypvåg herred* n s 003 Nils Alqvist m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 004 Matias Alqvist m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 005 Anne Jens. k e b hm Fattigunderstøttelse 1850 Dypvåg herred* n s 006 Halvor Jens. m ug f s Sjømand Matros 1883 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 007 Jens Anton Jens. m ug b s Søn 1894 Dypvåg herred* n s 008 Nils Salves. m g b hm's svigersøn Sjømand Stuert 1875 Dypvåg herred* n s Merknad: Stuert E: Tilført med blyant 009 Maren Salves. k g b hm's datter Sjømandskone 1879 Dypvåg herred* n s Tverdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Peders. m g b hf Gaardbruger S 1827 Dypvåg herred* n s 002 Susanne Peders. k g b hm Gaardbrugerkone 1823 Dypvåg herred* n s 003 Albert Anders. m ug f Pleiesøn Sjømand, skibs Tømmermand 1878 Dypvåg herred* n s Merknad: Tømmermand E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 004 Agnes Nils. k ug mt b Husgjerning 1879 Dypvåg herred* n s Sedvanleg bustad: Yttrebø 005 Elma Peders. k ug mt b Barn 1891 Dypvåg herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga 1900 Merknad: Barn E: Tilført med blyant Sedvanleg bustad: Lyngør 006 Kristian Peders. m ug mt b Barn 1893 Dypvåg herred* n s Merknad: Barn E: Tilført med blyant Sedvanleg bustad: Lyngør 007 Maren Ols. k ug b Tjenestepige Husgj. og kreaturstel 1872 Holts Prgj. Ned n s Haven under %15% 6 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon Peders. m g f hf Styrmand 1864 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Hengine Peders. k g b hm Styrmands kone 1867 Vestre Moland Ned n s 003 Johanne Peders. k ug b d Datter 1890 Dypvåg herred* n s 004 Kristen Peders. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 005 Arnold Peders. m ug b s Søn 1893 Dypvåg herred* n s 006 Sverre Peders. m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 007 Helmer Peders. m ug b s Søn 1898 Dypvåg herred* n s Tverdal under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Peders. m g b hf Sjømand Styrmand & Fisker 1854 Dypvåg herred* n s Merknad: Styrmand & Fisker E: Tilført med blyant 002 Karen Peders. k g b hm Sjømandskone 1857 Dypvåg herred* n s 003 Klara Peders. k ug b d Husgjerning 1879 Dypvåg herred* n s 004 Kristen Peders. m ug f s Sjømand Matros 1883 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 005 Nils Peders. m ug f s Sjømand Dæksgut 1885 Dypvåg herred* n s Merknad: Dæksgut E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 006 Anne Peders. k ug b d Datter 1886 Dypvåg herred* n s 007 Jon Peders. m ug b s Søn 1888 Dypvåg herred* n s 008 Peder Peders. m ug b s Søn 1890 Dypvåg herred* n s 009 Harald Peders. m ug b s Søn 1892 Dypvåg herred* n s 010 Susanne Peders. k ug b d Datter 1896 Dypvåg herred* n s 011 Sigrid Peders. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s Tverdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Peders. m g f hf Skibsfører lystkutter 1863 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Stokken i Østre Moland 002 Amalie Peders. k g f hm Skibsførerkone 1870 Østre Moland n s Sannsynleg opphaldstad: Stokken i Østre Moland 003 Bernhard Peders. m ug f s Søn 1894 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Stokken i Østre Moland 004 Anders Peders. m ug b s Søn 1896 Dypvåg herred* n s 005 Elli Peders. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 006 Barbro Ols. k ug b tj Tjenestepige, Husgjerning Kreaturstel 1875 Holts Prgj. Ned n s Storkjær Tverdal under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Peders. m g f hf Lægterskipper 1859 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Am. 002 Karen Peders. k g b hm Skipperkone 1862 Dypvåg herred* n s 003 Anne Peders. k ug b d Datter 1888 Dypvåg herred* n s 004 Marta Peders. k ug b d Datter 1890 Dypvåg herred* n s 005 Constance Peders. k ug b d Datter 1893 Dypvåg herred* n s Haagen under %3% 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Anders. m g b hf Styrmand 1869 Holts Prgj. Ned n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0915 Dybvaag 002 Magdalene Anders. k g b hm Styrmandskone 1876 Tønsberg JL n s 003 Anders Peders. m e b hf Snedker f. eg. regn Gjerstad Ned n s %f % Merknad: b %f% %Lyngør% E: Tilført og rettet med blyant Sannsynleg opphaldstad: %Lyngør% 004 Anna Peders. k ug b hf's d Husgjerning 1880 Dypvåg herred* n s 005 Ole Anders. m ug f s Sjømand Styrmand 1874 Dypvåg herred* n s Merknad: Styrmand E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 006 August Peders. m ug f s Snedker arbeider 1877 Dypvåg herred* n s Merknad: arbeider E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Holts prstgj Tverdal under 11 11, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Evens. m g f hf Styrmand 1872 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Ingeborg Evens. k g f hm Styrmandskone 1877 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 003 Andrea Ols. k ug b hm, el Syforretning Kjolesøm 1850 Dypvåg herred* n s Merknad: Kjolesøm E: Tilført med blyant Tverdal under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Nils. m g f hf Styrmand 1871 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Regine Nils. k g b hm Styrmandskone 1868 Holts Prgj. Ned n s 003 Nils Nils. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 004 Trygve Nils. m ug b s Søn 1898 Dypvåg herred* n s 005 Ingeborg Nils. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s Tverdal Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens H. Peders. m g b hf Fhv. Skibsfører. lidt Formue 1825 Dypvåg herred* n s Merknad: lidt Formue E: Tilført med blyant 002 Marte Peders. k g b hm Skibsførershustru 1829 Dypvåg herred* n s 003 Peder Peders. m ug f s Styrmand 1865 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs Tverdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Jons. m e b hf Gaardbruger S 1818 Dypvåg herred* n s 002 Evine Jens. k ug b d Intet erhverv, syg 1849 Dypvåg herred* n s Sjukdom: s 003 Nilsine Jens. k ug b d hf's husholderske 1861 Dypvåg herred* n s Garpevold Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Klemmet Petters. m g b hf Eier af privathotel 1833 Dypvåg herred* n s 002 Hanna Petters. k g b hm Hoteleiers kone 1836 Dypvåg herred* n s 003 Anna Petters. k ug b d Husgjerning 1868 Dypvåg herred* n s 004 Jens Petters. m e b hf's bror Driver noget fiskeri 1823 Dypvåg herred* n s 005 Susanne %Jenny% Jons. k ug mt hf's datterdt. Barn 1890 Dypvåg herred* n s Merknad: Susanne %Jenny% Barn E: Tilført og rettet med blyant Sannsynleg opphaldstad: Boraas Dybvaag Tverdal Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Konrad Bjørk m g f hf Styrmand 1863 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Olava Bjørk k g b hm Styrmandskone 1862 Dypvåg herred* n s Hovet Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Einers. m g f hf Styrmand 1855 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Olava Einers. k g b hm Styrmandskone 1864 Tvedestrand Ned n s 003 Konny Einers. k ug b d Datter 1889 Dypvåg herred* n s 004 Ida Einers. k ug b d Datter 1891 Dypvåg herred* n s 005 Einar Einers. m ug b s Søn 1893 Dypvåg herred* n s 006 Karl Einers. m ug b s Søn 1895 Dypvåg herred* n s 007 Grete Einers. k ug b d Datter Dypvåg herred* n s 008 Rikard Hans. m ug b hm's bror fl Styrmand 1862 Tvedestrand n s Merknad: fl E: Tilført med blyant Fisigras %4% 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Jens. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1847 Dypvåg herred* n s 002 Cecilie Jens. k g b hm Arbeiderkone 1851 Dypvåg herred* n s 003 Karl Jons. m ug f s Styrmand 1876 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 004 Rudolf Jons. m ug f s Styrmand 1878 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Horten 005 Ingeborg Jons. k ug f d Husgjerning 1880 Dypvåg herred* n s %b % Merknad: f %b% Vatnebo E: Tilført og rettet med blyant Sannsynleg opphaldstad: Vatnebo 006 Jens Jons. m ug f s Sjømand Matros 1882 Dypvåg herred* n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 007 Erik Jons. m ug b s Søn 1885 Dypvåg herred* n s Solberg Marie Jens. k e b hm Gaardbrugerenke S 1856 Dypvåg herred* n s 002 Selma Jens. k ug b d Butikjomfru 1878 Dypvåg herred* n s Barlindtangen Lars Tors. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1856 Holt Prgj. Ned n s 002 Kirsten Tors. k g b hm Arbeidershustru 1854 Holts Prgj. n s 003 Tor Lars. m ug f s sjømand Matros 1878 Holts Prgj. n s Merknad: Matros E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs 004 Torvald Lars. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1882 Dypvåg herred* n s 005 Gunhild Lars. k ug b d Datter 1887 Dypvåg herred* n s 006 Lava Lars. k ug b d Datter 1889 Dypvåg herred* n s 007 Tor Tors. m ug b el Arbeider ved sagbrug 1864 Holts Prgj. n s 008 Otto Ols. m ug f el Arbeider ved sagbrug 1884 Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vatnebo kr Dybvaag Tverdal Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olav Jons. m ug f hf Skibsfører og Gaardbr Dypvåg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs 002 Susanne Jons. k ug b hf's søster Lever af sine midler 1867 Dypvåg herred* n s 003 Gunder Torsøn m g b hf Lensmand 1856 Tvedestrand Ned n s 004 Inger H. Torsøn k g b hm Lensmandskone 1856 Holts Prgj. Ned n s Tverdal under Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0914 Holt. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0914 Holt. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0914 Holt Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0922 Hisø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0922 Hisø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0922 Hisø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer