Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 23

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 111 (kvinner: 58, menn: 53) Bustader: 36 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 111 (kvinner: 58, menn: 53) Bustader i krinsen: 36 Leil. i krinsen: 28 Krins: 001 Herred/by: Ladestedet Hvidsten Folketeljinga Vaaningshus 2 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Bryggerhus med drengestue, fjøs, stald og svinehus samt vedskur Eigar: Haakon Johannes. Filtvedt Utsæd: po0,5 aah35 kj0,04 ft20, kreaturhald: 2-st1 ku1 0-1sv1 0-1sv hø15 sm1 01 Forhus I 1ste ( m, k) 1 ( m, k) etage 001 Haakon Johannes. Filtvedt m e b hf Lever af formue (renter) 1819 Vestby n s 002 Elise Arons. k ug b tj Sysselsat med husgjerningen 1865 Sverige n s 02 Forhus 2den ( m, k) 0 ( m, k) 001 Sofie Ingebrets. k ug b el Lever af formue (rente) 1839 Vestby n s Vaaningshus 1 5 (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Sidebygn.: Bryggerhus, vedskjul Eigar: skibsfører Anton Hans. Utsæd: po0,7 aah6 kj0,09 ft8, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 2 ( m, k) Merkand: Anton Marius Hans. m g b hf Skibsfører 1844 Kristiania n s 002 Mathea Hans. k g b hm Hustru %Husmor% 1850 Vestby n s 003 Olga Hans. k ug b d Sysselsat med husgjerningen 1881 %1879% Hvitsten n s 004 Johan Hans. m ug b s Sjømand 1883 Hvitsten n s 005 Hilma Hans. k ug b d Datter 1886 Hvitsten n s Sankhansaasen? Vaaningshus 1 4 (1 m, 3 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Vedskjul Eigar: jordarbeider Johannes Ols. Utsæd: aah5 ft7, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 1 ( m, k) 001 Johannes Ols. m g b hf Jordarbeider 1832 Vestby n s 002 Anne Marie Ols. k g b hm Hustru 1844 Vestby n s 003 Alma Emilie Johannes. %Ols. k ug b d Syerske 1881 Vestby n s % 004 Helga Jensine Johannes. k ug mt d Tjenestepige 1884 Hvitsten n s Sedvanleg bustad: Moss Vaaningshus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Stald, lade, vognskur, vedskur, rullebod og madbod Eigar: skibsreder og bankdirektør Jens Georg Hauger Utsæd: aah25 kj0,5 ft30, kreaturhald: 01 Forhus 1ste etage samt 2 ( m, k) 1 ( m, k) kvistværelser Merkand: Jens Georg Hauger m g b hf Skibsreder og bankdirektør 1838 Vestby Ak n s 002 Hilda Andrea Hauger k g b hm Hustru 1853 Arendal Ned n s 003 Mathea Andrea Hauger k ug b d Sysselsat med husgjerningen 1876 Hvitsten n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred ?? Vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Bryggerhus Eigar: grosserer Thorstein Arneberg Utsæd: aah5 ft20, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Fjøs, stald, lade, laave, ved og vognskur Eigar: skibsreder Frederik Ols. Utsæd: aah12 kj2 ft100, kreaturhald: 5-16he2 va1 ho1 0-1st1 1-2st1 2-st8 ku8 hø28 kl16 1arbv1 arbk2 sm1 Merknad: Jordeiendommen, fraregnet haven ligger udenfor Hvidstens grænse. Nedenstaaende afdeling 1 (Udsæd) er udfyldt i schemaet vedkommende gaards no 54, brugs no 4 samt g. no 53 brugs no 3: Vestre Lysedal og Knaldstad søndre i Vestby pgd Vaaningshus 2 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Bryggerhus, lade, stald, vedskur Eigar: kjøbmand Hans Lauritz Anders. Utsæd: aah10 ft10 %ft41%, kreaturhald: hø28 01 Forhus 1ste og ( m, k) 1 ( m, k) 2den etage 001 Hans Lauritz Anders. m g b hf Kjøbmand 1842 Vestby Ak n s 002 Lene Marie Anders. k g f hm Hustru 1845 Vestby Ak n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Inger Marie Mortens. %J.% k e b fl Privat understøttelse (bor hos sin svigersøn) 1817 Tune %Mo% n s Merknad: E: Navnet skrevet: Inger Marie %J.% Mortensen 004 Laura Johanne Johannes. k ug mt b Datter 1896 Vestby Ak n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Kjøbmand Sedvanleg bustad: Kristiania Vaaningshus 1 5 (3 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) Sidebygn.: Hønsehus, vedskur Eigar: Kristian Evens. Utsæd: aah3 kj0,04 ft3, kreaturhald: hø4 01 Forhus 1ste ( m, k) 3 ( m, k) 001 Kristian Evens. m g f hf Dampskibslods 1861 Asker Ak n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Maren Evens. k g b hm Hustru 1869 Vestby Ak n s 003 Karl Evens. m ug b s Søn 1890 Asker Ak n s 004 Even Evens. m ug b s Søn 1892 Vestby Ak n s 005 Anton Evens. m ug b s Søn 1895 Asker Ak n s 006 Klara Evens. k ug b d Datter 1897 Asker Ak n s Vaaningshus 1 6 (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Sidebygn.: Fjøs Eigar: Mathea Johannes. Utsæd: po0,4 aah10 kj0,2 ft8, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 2 ( m, k) 001 Mathea Johannes. k g b hm Syerske 1863 Skibtvedt Sm n s 002 Helene Marie Johannes. k ug b d Datter 1886 Moss Sm n s 003 Henry Louis Johannes. m ug b s Søn 1888 t %Hvidsten% n s 004 Julius Adolf Johannes. m ug b s Søn 1891 t %Hvidsten% n s 005 Betsy Mathilde Johannes. k ug b d Datter 1894 t %Hvidsten% n s 006 Annie Kristine Johannes. k ug b d Datter 1896 t %Hvidsten% n s Vaaningshus 1 4 (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: fv. skibsfører og handelsborger Hans Ols. Utsæd: aah3 kj0,2 ft8, kreaturhald: Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Forhus 1ste ( m, k) 3 ( m, k) 001 Hans Ols. m g b hf Fv. skibsfører, nu 1818 Vestby n s handelsborger 002 Anne Ols. k g b hm Hustru 1855 Hvitsten n s 003 Johan Hans. m ug b Fostersøn Fostersøn 1889 Fron (Akershus) n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Kjøbmand 004 Karl Kaspers. m ug b Fostersøn Fostersøn 1888 Soon n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Kjøbmand Vaaningshus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: fisker Kristian Johannes. Utsæd: aah5 kj0,2 ft9, kreaturhald: 01 1ste ( m, k) 1 ( m, k) Merkand: Kristian Johannes. m g b hf Fisker 1822 Fron (Akershus Amt) n s 002 Kristiane Amalie Johannes. k g b hm Hustru 1828 Fron (Akershus Amt) n s 003 Julie Johannes. k ug b d Vask og strygning 1863 Fron (Akershus Amt) n Sankthansaasen 31 Vaaningshus 1 2 (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: fv. sjømand Hans Anders. Utsæd: aah30 ft200, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 1 ( m, k) 001 Hans Anders. m g b hf Fv. sjømand og handelsmand 1850 Jevnaker Krs n s 002 Sofie Anders. k ug b tj Sysselsat med husgjerningen 1882 Onsø Sm n Vaaningshus 1 4 (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: fv. sjømand (matros) Jens Mikkels. Utsæd: aah5 kj0,2 ft8, kreaturhald: 01 Forus 1ste ( m, k) 2 ( m, k) 001 Jens Mikkels. m g b hf Fv. matros 1837 Drøbak n s 002 Sesilie Mikkels. k g b hm Vask, skuring, havearbeide 1857 Hvitsten n s mm 003 Andreas Vilhelm Mikkels. m ug b s Sjømand 1884 Hvitsten n s 004 Dagmar Sesilie Mørk k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1898 Kristiania n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Dagarb Vaaningshus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: En sidebygning, hvori bryggerhus, vedskur, vognskur, fjøs og stald Eigar: enke med indtægt af formue Johanne Hvidsten Utsæd: aah15 kj1 ft40, kreaturhald: 2-st1 ku1 01 Forhus I 1ste etage, samt ( m, k) 1 ( m, k) kvistværelser Merkand: Johanne Hvidsten k e b hm Lever af formue 1826 Vestby Ak n s 002 Karoline Kaspers. k ug b tj Sysselsat med husgjerningen 1854 Vestby Ak n s 003 Even Kaxsrud m ug b fl Lærer ved folkeskolen 1874 Aas n s Vaaningshus 1 2 (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Sidebygn.: Vedskur og smedje Eigar: fisker Hans Halvors. Utsæd: po0,4 aah5 ft30, kreaturhald: 01 Forhus 1 ( m, k) 1 ( m, k) 001 Hans Halvors. m g b hf Fisker 1826 Askim Sm n s 002 Thrine Marie Halvors. k g b hm Hustru 1833 Tønsberg JL n s Vaaningshus 1 4 (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Sidebygn.: Vedskur og smedje Eigar: stenarbeider (graastensmurer) Lorenz Ols. Utsæd: po0,4 aah5 kj0,3, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 2 ( m, k) 001 Lorenz Ols. m g b hf Stenarbeider (graastensmurer) 1835 Moss Sm n s 002 Karen Ols. k g b hm Hustru 1844 Fron (Akershus) n s 003 Karl Osmann Lorenzen m ug b s Stenarbeider (graastensmurer) 1885 Hvitsten n s 004 Astrid Solveig Ruud k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1897 Kristiania n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gråstensmurer Vaaningshus 1 4 (2 m, 2 k) 5 (2 m, 3 k) Sidebygn.: Bryggerhus, vedskur Eigar: sjømand (matros) Hans Hans. (Johns.) Utsæd: aah2 kj0,3, kreaturhald: 01 Forhus 1ste etage samt 1 ( m, k) 2 ( m, k) kvistværelse Merkand: Hans Johns. m g b hf Sjømand (matros) 1849 Vestby n s 002 Hanna Johns. k g b hm Vask og strygning 1857 Vestby n 003 Elise Marie Johns. k ug b d Sysselsat med husgjerningen 1882 t %Hvidsten% n s 004 Henry Adolf Johns. m ug b s Søn 1884 t %Hvidsten% n s 005 Anne Marie Johns. k ug f el Strikkerske 1858 t %Hvidsten% n Trusamf.: Kristi menighed Sannsynleg opphaldstad: Moss Vaaningshus 1 6 (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Sidebygn.: Nei Eigar: sigarfabrikant Gustav Petters. Utsæd: aah20 ft40, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 3 ( m, k) Merkand: 4 Kvist 001 Harrik Gustav Lehmann m g b hf Toldopsynsmand 1859 Drøbak Ak n s 002 Thea Mathea Lehmann k g b hm Husmor 1858 Askim Sm n s 003 Karl Severin Lehmann m ug b s Søn 1892 Drøbak Ak n s 004 Oskar Thorsten Lehmann m ug b s Søn 1893 Drøbak Ak n s 005 Anna Emilie Lehmann k ug b d Datter 1896 Drøbak Ak n s 006 Ingrid Marie Natalie Lehmann k ug b d Datter Hvitsten n s Vaaningshus 1 4 (1 m, 3 k) 2 (1 m, 1 k) Sidebygn.: Vedskur 01 Forhus 1ste ( m, k) 1 ( m, k) Merkand: Johanne Ols. k e b hm vaskekone 1856 Vestby n s 002 Hans Hjalmar Ols. m ug b s Søn 1887 Hvitsten n s 003 Gustava Ols. k ug mt d Tj Hvitsten n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sedvanleg bustad: Drøbak 004 Inger Andreas. k ug mt b Datter 1891? Nøtterø? JL n s Sedvanleg bustad: Drøbak Skolehus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Vedskur 01 Forhus 1ste ( m, k) 1 ( m, k) 001 Anne Andres. k e hm Husmor (Intet særlig erhverv) 1830 Vestby Ak n s Merknad: E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: fors. af sine Børn 002 Anton August Andres. m ug s Fisker 1875 Vestby Ak n s 003 Alida Andres. k ug d Syerske 1868 Vestby Ak n s Vaaningshus 1 8 (5 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) 01 Forhus 1ste ( m, k) 5 ( m, k) 001 Johan Petter Bertels. m g f hf Fyrbøder 1851 Vestby n s Sannsynleg opphaldstad: Vestby 002 Janette Bertels. k g b hm Hustru 1855 Hvitsten n s 003 Hans Bertels. m ug f s Sagarbeider 1878 Hvitsten n s Sannsynleg opphaldstad: Vestby 004 Karl Bertel Bertels. m ug f s Tømmerkjører 180!! Hvitsten n s Sannsynleg opphaldstad: Vestby 005 Maren Bertels. k ug b d Sysselsat med husgjerningen 1883 Hvitsten n s 006 Johannes Bertels. m ug b s Søn 1887 Hvitsten n s 007 Petter Bertels. m ug b s Søn 1890 Hvitsten n s 008 Karoline Bertels. k ug b d Datter 1892 Hvitsten n s 009 Gustav Adolf Bertels. m ug b s Søn 1894 Hvitsten n s 010 Otto Bertels. m ug b s Søn 1896 Hvitsten n s 011 Kristian Bertels. m ug b s Søn Hvitsten n s Vaaningshus 1 2 (1 m, 1 k) Sidebygn.: Stald, vedskur Eigar: Thorer Kristens. Rannem Utsæd: aah3 kj0,5 ft8, kreaturhald: 01 Forhus 1ste etage samt 2 ( m, k) ( m, k) kvistværelser Merkand: Thorer Kristens. Rannem m g f hf Indtægt af formue (renter) 1825 Vestby n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Hanna Amalie Rannem k g f hm Hustru 1835 Vestby n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Vaaningshus 1 3 (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) Sidebygn.: Bryggerhus og pakbod Eigar: Fru, handelsborger Janette Linnestad Utsæd: aah12 kj0,2 ft25, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 0 ( m, k) Merkand: Janette Linnestad k e b hm Handelsborger 1838 Hvitsten n s 002 Dagny Janette Stenberg k ug b d D Kristiania n s Linnestad 003 Alida Holm k e b fl enke med pension; desuden lærerinde i haandarbeide ved Hvidsten folkeskole Hvitsten n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred Vaaningshus 1 5 (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: Utsæd: aah1 ft5, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 4 ( m, k) 001 Ole Johannes. m g b hf Fv. garver 1827 Aas Ak n s 002 Karen Johanne Hans. k g b hm Hustru 1835 Vestby n s 003 Frederik Ols. m ug b s Søn 1871 Hvitsten 004 Karl Ols. m ug b s Søn 1865 Hvitsten s 005 Ole Ols. m ug b s Søn 1881 Hvitsten n s Vaaningshus 1 4 (3 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: Johan Lars. Utsæd: po0,5 aah0,4 kj0,1 ft10, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) 3 ( m, k) 001 Johan Lars. m g b hf Postbud 1828 Vestby Ak n s 002 Regine Lars. k g b hm Lidt havearbeide om 1844 Aas Ak n s sommeren 003 Hans Rudolf Lars. m ug f s Sjømand (matros) 1875 Hvitsten n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Robert Lars. m ug b s Arbeider (skog-, is- og stenarbeide) 1880 Hvitsten n s 005 Osvald Lars. m ug b s Arbeider (skog- og isarbeide) 1884 Hvitsten n s Vaaningshus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Sidebygn.: Bryggerhus, vedskur og svinehus. Eigar: kystlods Søren Samuels. Utsæd: aah5 kj0,2 ft24, kreaturhald: 01 Forhus 1ste etage, desuden 2 ( m, k) ( m, k) kvistværelser Merkand: Søren Samuels. m g b hf dampskibs- (kyst)-lods 1839 Drøbak Ak n s 002 Kristiane Antonette Samuels. k g b hm Hustru 1837 Hvitsten n s 003 Johanne Samuels. k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1885 Kristiania n s Merknad: E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: fors. af Hf Vaaningshus 1 4 (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Sidebygn.: Vedskur Eigar: Karl A. Peders. Utsæd: aah10 kj0,2 ft16, kreaturhald: 01 Forhus 1ste ( m, k) %1 ( m, k) Merkand: Karl A. Peders. m g b hf Bryggearbeider 1852 Hvitsten n s 002 Karen Sofie Peders. k g b hm Hustru 1863 Vaaler (Smaalenene) n s 003 Petra Helene Peders. k ug b d Datter 1894 Hvitsten n s 004 Astrid Peders. k ug b d Datter 1898 Kristiania n s Vaaningshus 1 6 (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) Sidebygn.: Stald, bryggerhus, snedkerverksted, stabur og vedskur. Eigar: fv. skibsfører; nu skibsreder og postaabner. Thorkild Utsæd: aah25 kj0,5 ft100, kreaturhald: 0-1sv1 bi3 Johannes. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Forhus 1ste etage, desuden 4 ( m, k) ( m, k) kvistværelser Merkand: Thorkild Johannes. m g b hf Skibsreder og postaabner 1833 Aas Ak n s 002 Gunhild Johannes. k g b hm Hustru 1863 Aas Ak n s 003 Birger Johannes. m ug b s Søn 1889 Hvitsten n s 004 Finn Johannes. m ug b s Søn 1891 Hvitsten n s 005 Bjarne Johannes. m ug b s Søn Hvitsten n s 006 Jenny Svends. k ug b tj Sysselsat med husgjerningen 1886 Vestby Ak n s Bedehus (ubebudd) Eigar: Ladestedet Hvidsten Utsæd:, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Atelier Eigar: Auktionarius Vang Utsæd:, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 1 Eigar: kunstmaler Oskar Wergeland Utsæd: aah1 ft5, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Bryggerhus med to værelser; vedskur. Eigar: slagter Falch Utsæd: aah10 kj0,5 ft110, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 2 Sidebygn.: Vedskur Eigar: doktor Krefting Utsæd: aah20 kj1 ft20, kreaturhald: Vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: Fjøs, lade, vedskur Eigar: Skibskaptein Torbjørns. Utsæd: aah10 kj0,5 ft5, kreaturhald: Vaaningshus 1 1 (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Eigar: skibsreder Frederik Ols. Utsæd:, kreaturhald: Merknad: Se husliste 6 Jordbrugsschemaet 01 Forhus 1ste etage, desude 1 ( m, k) 0 ( m, k) kvistværelse Merkand: Maren Simens. k e b el Nyder nogen offentlig fattigunderstøttelse; bidrager desuden til sit underhold ved strikning Vestby Ak n s Vaaningshus (ubebudd) 2 Sidebygn.: Vedskur Eigar: forfatter Constantius Flood Utsæd: aah1 kj1, kreaturhald: Merknad: E: Slutt på Krets 1. (Kun 1 krets) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0202 Ladestedet Hvidsten Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Førenamnregister Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Alida Andres Alida Holm Alma Emilie Johannes. %Ols.% 1881 Sankhansaasen Andreas Vilhelm Mikkels Anna Emilie Lehmann Anne Andres Anne Ols Anne Marie Johns Anne Marie Ols Sankhansaasen Annie Kristine Johannes Anton Evens Anton August Andres Anton Marius Hans Astrid Peders Astrid Solveig Ruud Betsy Mathilde Johannes Birger Johannes Bjarne Johannes Dagmar Sesilie Mørk Dagny Janette Stenberg Linnestad Elise Arons Elise Marie Johns Even Evens Even Kaxsrud Finn Johannes Frederik Ols Gunhild Johannes Gustav Adolf Bertels Gustava Ols Haakon Johannes. Filtvedt Hanna Johns Hanna Amalie Rannem Hans Anders Sankthansaasen Hans Bertels Hans Halvors Hans Johns Hans Ols Hans Hjalmar Ols Hans Lauritz Anders Hans Rudolf Lars Harrik Gustav Lehmann Helene Marie Johannes Helga Jensine Johannes Sankhansaasen Henry Adolf Johns Henry Louis Johannes Hilda Andrea Hauger Hilma Hans Inger Andreas. 1891? Inger Marie Mortens. %J % Ingrid Marie Natalie Lehmann Janette Bertels Janette Linnestad Jenny Svends Jens Mikkels Jens Georg Hauger Johan Hans Johan Hans Johan Lars Johan Petter Bertels Førenamnregister - Folketeljinga 1900 Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Johanne Hvidsten Johanne Ols Johanne Samuels Johannes Bertels Johannes Ols Sankhansaasen Julie Johannes Julius Adolf Johannes Karen Ols Karen Johanne Hans Karen Sofie Peders Karl Evens Karl Kaspers Karl Ols Karl A. Peders Karl Bertel Bertels. 180!! Karl Osmann Lorenzen Karl Severin Lehmann Karoline Bertels Karoline Kaspers Klara Evens Kristian Bertels Kristian Evens Kristian Johannes Kristiane Amalie Johannes. Kristiane Antonette Samuels. Laura Johanne Johannes Lene Marie Anders Lorenz Ols Maren Bertels Maren Evens Maren Simens Mathea Hans Mathea Johannes Mathea Andrea Hauger Ole Johannes Ole Ols Olga Hans %1879% Oskar Thorsten Lehmann Osvald Lars Otto Bertels Petra Helene Peders Petter Bertels Regine Lars Robert Lars Sesilie Mikkels Sofie Anders Sankthansaasen Sofie Ingebrets Søren Samuels Thea Mathea Lehmann Thorer Kristens. Rannem Thorkild Johannes Thrine Marie Halvors Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0202 Ladestedet Hvidsten Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Etternamnregister Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Anders., Hans 1850 Sankthansaasen Anders., Hans Lauritz Anders., Lene Marie Anders., Sofie 1882 Sankthansaasen Andreas., Inger 1891? Andres., Alida Andres., Anne Andres., Anton August Arons., Elise Bertels., Gustav Adolf Bertels., Hans Bertels., Janette Bertels., Johan Petter Bertels., Johannes Bertels., Karl Bertel 180!! Bertels., Karoline Bertels., Kristian Bertels., Maren Bertels., Otto Bertels., Petter Evens., Anton Evens., Even Evens., Karl Evens., Klara Evens., Kristian Evens., Maren Halvors., Hans Halvors., Thrine Marie Hans., Anton Marius Hans., Hilma Hans., Johan Hans., Johan Hans., Karen Johanne Hans., Mathea Hans., Olga %1879% Hauger, Hilda Andrea Hauger, Jens Georg Hauger, Mathea Andrea Holm, Alida Hvidsten, Johanne Ingebrets., Sofie Johannes., Annie Kristine Johannes., Betsy Mathilde Johannes., Birger Johannes., Bjarne Johannes., Finn Johannes., Gunhild Johannes., Helene Marie Johannes., Helga Jensine 1884 Sankhansaasen Johannes., Henry Louis Johannes., Julie Johannes., Julius Adolf Johannes., Kristian Johannes., Kristiane Amalie Johannes., Laura Johanne Johannes., Mathea Johannes., Ole Johannes., Thorkild Johannes. %Ols.%, Alma Emilie 1881 Sankhansaasen Johannes. Filtvedt, Haakon Etternamnregister - Folketeljinga 1900 Namn Fødd Gard/gate Side Ref.nr. Johns., Anne Marie Johns., Elise Marie Johns., Hanna Johns., Hans Johns., Henry Adolf Kaspers., Karl Kaspers., Karoline Kaxsrud, Even Kristens. Rannem, Thorer Lars., Hans Rudolf Lars., Johan Lars., Osvald Lars., Regine Lars., Robert Lehmann, Anna Emilie Lehmann, Harrik Gustav Lehmann, Ingrid Marie Natalie Lehmann, Karl Severin Lehmann, Oskar Thorsten Lehmann, Thea Mathea Linnestad, Janette Lorenzen, Karl Osmann Mikkels., Andreas Vilhelm Mikkels., Jens Mikkels., Sesilie Mortens. %J.%, Inger Marie Mørk, Dagmar Sesilie Ols., Anne Ols., Anne Marie 1844 Sankhansaasen Ols., Frederik Ols., Gustava Ols., Hans Ols., Hans Hjalmar Ols., Johanne Ols., Johannes 1832 Sankhansaasen Ols., Karen Ols., Karl Ols., Lorenz Ols., Ole Peders., Astrid Peders., Karen Sofie Peders., Karl A Peders., Petra Helene Rannem, Hanna Amalie Ruud, Astrid Solveig Samuels., Johanne Samuels., Kristiane Antonette Samuels., Søren Simens., Maren Stenberg Linnestad, Dagny Janette Svends., Jenny Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Fødestadregister Stad Namn FøddSide Ref.nr. Aas Even Kaxsrud Aas Ak Gunhild Johannes Aas Ak Ole Johannes Aas Ak Thorkild Johannes Aas Ak Regine Lars Arendal Ned Hilda Andrea Hauger Asker Ak Anton Evens Asker Ak Karl Evens Asker Ak Klara Evens Asker Ak Kristian Evens Askim Sm Hans Halvors Askim Sm Thea Mathea Lehmann Drøbak Jens Mikkels Drøbak Ak Anna Emilie Lehmann Drøbak Ak Harrik Gustav Lehmann Drøbak Ak Karl Severin Lehmann Drøbak Ak Oskar Thorsten Lehmann Drøbak Ak Søren Samuels Fron (Akershus Julie Johannes Amt) Fron (Akershus Kristian Johannes Amt) Fron (Akershus Amt) Kristiane Amalie Johannes Fron (Akershus) Johan Hans Fron (Akershus) Karen Ols Hvitsten Gustav Adolf Bertels Hvitsten Hans Bertels Hvitsten Janette Bertels Hvitsten Johannes Bertels Hvitsten Karl Bertel Bertels. 180!! Hvitsten Karoline Bertels Hvitsten Kristian Bertels Hvitsten Maren Bertels Hvitsten Otto Bertels Hvitsten Petter Bertels Hvitsten Hilma Hans Hvitsten Johan Hans Hvitsten Olga Hans %1879% Hvitsten Mathea Andrea Hauger Hvitsten Alida Holm Hvitsten Birger Johannes Hvitsten Bjarne Johannes Hvitsten Finn Johannes Fødestadregister - Folketeljinga 1900 Stad Namn FøddSide Ref.nr. Hvitsten Helga Jensine Johannes Hvitsten Hans Rudolf Lars Hvitsten Osvald Lars Hvitsten Robert Lars Hvitsten Ingrid Marie Natalie Lehmann Hvitsten Janette Linnestad Hvitsten Karl Osmann Lorenzen Hvitsten Andreas Vilhelm Mikkels Hvitsten Sesilie Mikkels Hvitsten Anne Ols Hvitsten Frederik Ols Hvitsten Gustava Ols Hvitsten Hans Hjalmar Ols Hvitsten Karl Ols Hvitsten Ole Ols Hvitsten Karl A. Peders Hvitsten Petra Helene Peders Hvitsten Kristiane Antonette Samuels. Jevnaker Krs Hans Anders Kristiania Anton Marius Hans Kristiania Dagmar Sesilie Mørk Kristiania Astrid Peders Kristiania Astrid Solveig Ruud Kristiania Johanne Samuels Kristiania Dagny Janette Stenberg Linnestad Moss Sm Helene Marie Johannes Moss Sm Lorenz Ols Nøtterø? JL Inger Andreas. 1891? Onsø Sm Sofie Anders Skibtvedt Sm Mathea Johannes Soon Karl Kaspers Sverige Elise Arons Tune %Mo% Inger Marie Mortens. %J % Tønsberg JL Thrine Marie Halvors Vaaler Karen Sofie Peders (Smaalenene) Vestby Johan Petter Bertels Vestby Karen Johanne Hans Vestby Mathea Hans Vestby Sofie Ingebrets Vestby Alma Emilie Johannes. %Ols.% Vestby Haakon Johannes. Filtvedt Vestby Hanna Johns Vestby Hans Johns Vestby Thorer Kristens. Rannem Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Stad Namn FøddSide Ref.nr. Vestby Anne Marie Ols Vestby Hans Ols Vestby Johanne Ols Vestby Johannes Ols Vestby Hanna Amalie Rannem Vestby Ak Hans Lauritz Anders Vestby Ak Lene Marie Anders Vestby Ak Alida Andres Vestby Ak Anne Andres Vestby Ak Anton August Andres Vestby Ak Even Evens Vestby Ak Maren Evens Vestby Ak Jens Georg Hauger Vestby Ak Johanne Hvidsten Vestby Ak Laura Johanne Johannes Vestby Ak Karoline Kaspers Vestby Ak Johan Lars Vestby Ak Maren Simens Vestby Ak Jenny Svends t %Hvidsten% Annie Kristine Johannes t %Hvidsten% Betsy Mathilde Johannes t %Hvidsten% Henry Louis Johannes t %Hvidsten% Julius Adolf Johannes t %Hvidsten% Anne Marie Johns t %Hvidsten% Elise Marie Johns t %Hvidsten% Henry Adolf Johns Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Bustadregister Stad Side Nr. Gnr.-Bnr./type Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Skolehus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Bedehus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus Vaaningshus? Vaaningshus Sankhansaasen Vaaningshus Sankthansaasen Vaaningshus Bustadregister - Folketeljinga 1900 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer