Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5084 (kvinner: 2692, menn: 2392) Bustader: 743 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 182 (kvinner: 88, menn: 94) Bustader i krinsen: 31 Leil. i krinsen: 39 Krins: 001 Herred/by: Porsgrund Folketeljinga Bratsbergsgade 210 Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, hvori Vedbod Stald Vognskur og Privet Eigar: Porseleinsdreier Johan Svends (5 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Solberg k e b hm Logi for Reisende og Enke 1846 Hollen Brb n s 002 Klaudia Solberg k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1887 Kragerø Brb n s 003 Lars Halvors. m ug b fl Skibstømmermand 1858 Bamle Brb n s 004 Per Dahlin m ug b el Skomagersvend 1852 Sverige s %Handelsreisende% 005 Ferdinand Brahse m e mt el Handelsreisende 1848 Tyskland s Statsb.: Tyskland Sedvanleg bustad: Dysseldorf 006 H. Eggen m ug mt el Handelsreisende 1876 Lille Elvedal Hed n s Sedvanleg bustad: Lille Elvedal 007 Robert Schøne m ug b el Slagter- og Pølsemagersvend 1876 Sachen s Bratsbergsgade 211 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedbod med bryggerhus Eigar: Wiibes Dødsbo ved Kr Dyring som Bestyrer af Samme Utsæd: aah10 fr15, kreaturhald: 01 Forhus 1ste 7 (1 m, 6 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hanna Anette Rafn k e b hm Skibsrederi 1847 Porsgrunn n s 002 Christian Conrad Rafn m ug f s stud. med Christiania n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 003 Robert Rafn m ug f s elekt. tek. Ingeniør 1878 Porsgrunn n s Sannsynleg opphaldstad: Orange, America 004 Augusta Rafn k ug b d Husgjerning 1880 Eidanger Brb n s 005 Ingrid Rafn k ug b d Datter 1884 Eidanger Brb n s 006 William Rafn m ug b s Søn 1890 Bergen n s 007 Caroline Ols. k ug b el Haandgjerning 1847 Solum Brb n 008 Petronelle Ols. k ug b el Haandgjerning 1853 Solum Brb n 009 Maren Torstens. k ug b el Skræddersøm 1852 Solum Brb n s Bratsbergsgade 212 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Udhus, hvori Vedbod mm Hønsehus Eigar: Emissær Anders Niels. Utsæd: gu1/10 1/10 aah5 fr8, kreaturhald: hø11 01 Forhus 1 6 (4 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Niels. m e b hf Emissær 1831 Botne JL n s 002 Maren Niels. k ug b d Husgjerning 1855 Holmestrand JL n s 003 Magda Niels. k ug b d Husgjerning 1866 Holmestrand JL n s 004 Erik Walle m ug b fl Elev af Skiensf's mek Sandvigen Ned n s Fagskole Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Gbr 005 Amund Utne m ug b fl Elev af Skiensf's mek Hiterdal Brb n s Fagskole Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Ingeniør 006 Engebret Rustan m ug b fl Elev af Skiensf's mek Numedal Brb n s Fagskole Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Gbr Bratsbergsgade 213 almindeligt Vaaningshus %Butik % Sidebygn.: Bageri Stald og Vedskur Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0805 Porsgrund Eigar: Bager L C Heen Utsæd: aah1/10 kj1/10, kreaturhald: 5-16he1 16-he1 va2 1arbv2 01 Forhus 1 4 (3 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Christian Heen m g b hf Bagermester 1859 Undrunsdal JL n s 002 Maren Sofie Heen k g b hm Hustru 1865 Porsgrunn n s 003 Adolf Paarche m ug b tj Bagerlærling 1883 Kristiania n s 004 Magnus Jørgens. m ug b tj Bagerlærling 1884 Porsgrunn n s Bratsbergsgade 214 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygning, der beboes (cfr Personliste no 2) og i hvilken tilhører Fjøs, Vedbod mm Eigar: Skibsreder og fhv. Skibsfører Hans Ivers. Utsæd: po4 gu1/10 ka1/10 2/10 aah10 kj2/10 fr28, kreaturhald: hø3 01 Forhus 1ste 3 (1 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et7 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Hendrik Gerhard Ivers. m g b hf Fv. skibsfører. Lever af Porsgrunn n s formue 002 Nicoline Ivers. k g b hm Hustru Porsgrunn n s 003 Alma Elisa Ivers. k ug b tj Husgjerning Tjenestepige Eidanger Brb n s %mt % Sedvanleg bustad: %Eidanger% 02 Sidebygning, 1ste 4 (2 m, 2 k) ( m, k) %Forhus% Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Svens. m g b hf Bygningsnedker Hedrum JL n s 002 Inger Marie Svens. k g b hm Huslig stel Porsgrund n s 003 Hans Petter Lars. m ug b s Ledigjenger Gerpen Brb n s 004 Ingebor Matilde Lars. k ug b d Maanedtjenstepige Gjerpen Brb n s Sedvanleg bustad: %Porsgrund% Bratsbergsgade 215 Vaaningshus Eigar: Husejer Tobine Tollofs. Utsæd: gu1/10 ka1/10 2/10 aah10 kj10 fr10, kreaturhald: (0 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tobine Tollefs. k e b hm Huseier 1833 Hitterø LM n s Bratsbergsgade 230 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Et udhus, hvori madbod, bryggerhus, 2 vedskjul og 2 priveter Eigar: Overlærer og bestyrer av den komm. høiere almenskole S. Utsæd: aah4 kj0,12 fr32, kreaturhald: Vemmestad 01 Forhus 1ste 5 (2 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et6 kv3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Stian Sigvart Vemmestad m g b hf Overlærer og bestyrer af den 1844 Egersund Sta n s komm. høiere almenskole; desuden inspektør ved folkeskolen 002 Agnes Elisa Magdalena k g b hm Husgjerning 1845 Fredriksstad Sm n s Vemmestad 003 John Vemmestad m ug b s Redaktionssekretær 1873 Svelvik JL n s 004 Sigrid Vemmestad k ug b d Husgjerning 1877 Svelvik JL n s 005 Thora Henriette Marie Hans. k ug b tj Husgjerning 1876 Brevik Brb n s Bratsbergsgade 231 almindeligt Vaaningshus Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1900 Eigar: Strikning Marie Nils. Utsæd: fr1, kreaturhald: 01 Forhus 2 (0 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 %1/2% Bad: Rom: et2 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Niels. k e b hm lever af strikning Porsgrunn n s 002 Trina Rød k ug b el Jordmoder 1860 Slemdal Brb n s Bratsbergsgade 232 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, bestemt til Bryggerhus, Vedskur mm Eigar: Politibetjent Hans Olafson Folkestad Utsæd: gu1/10 ka1/10 2/10 aah13,16 fr27 %kj2/10%, kreaturhald: 01 Forhus 1 6 (3 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et6 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Olafson Folkestad m g b hf Politibetjent 1860 Bø Telemarken Brb n s 002 Johanne Marie Folkestad k g b hm Hustru 1859 Holmestrand JL n s 003 Ingeborg Karine Folkestad k ug b d Datter 1894 Porsgrunn n s 004 Bergliot Folkestad k ug b d Datter 1896 Porsgrunn n s 005 Haakon Gjerløw m ug b fl Elev af Skiensfjordens mek Stavanger n s Fagskole 006 Thor Soleglad m ug b fl Elev af Skiensfjordens mek Søndre Aurdal Krs n s Fagskole Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Lensmandsenke Bratsbergsgade 233 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Et Udhus indeholdende Madbod, Vedskur, Brygerhus, Baderum og Priveter Eigar: Fabrikejer O. C Johans. Utsæd: aah10 kj2 fr20, kreaturhald: 01 Forhus 1te 3 (2 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 kv4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oluf Christian Johans. m g f hf Stortingsmand Eier og 1849 Trondhjem ST n s Bestyrer af Baandfabrik Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Engelborg Mathilde Hansine k g f hm Hustru 1847 Trondhjem ST n s Johans. Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Anton Odin Johans. m ug b s Bogholder ved Baandfabrik 1874 Trondhjem ST n s 004 Michal Arnt Johans. m ug b s Elev af Skiensfjordens Mek. Fagskole 1884 Trondhjem ST n s 005 Kristiane Lars. k ug b Sedvanleg bustad: %Gjerpen% %mt % tj Tjenestepige 1882 Gjerpen Brb n s Bratsbergsgade 234 Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus: Vedbod, stald mm Eigar: Huseier Anne Lunde Utsæd: gu1/2 aah15 kj2 fr6, kreaturhald: (0 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Lunde k e b hm Lever af sine Midler 1836 Eidanger Brb n s 002 Anne Lunde k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1891 Porsgrunn n s 02 1st 6 (3 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elise Klem k e b hm Enke Kragerø Brb n s 002 Evy Klem k ug b d Datter Porsgrunn n s 003 Per Klem m ug b s Søn Porsgrunn n s 004 Johannes Klem m ug b s Søn Porsgrunn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0805 Porsgrund 005 Gustav Klem m ug b s Søn Porsgrunn n s 006 Margaret Wicklund k b tj Tjenestepige Tromsø n s %mt % Sedvanleg bustad: %Etne Præstegaard Søndhordland% 007 Valborg Ols. k f fl Kasererske ved Porsgrunn n s Porsl.fabrikken Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Bratsbergsgade 253a almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, hvori Bryggerhus, Vedbod, Hønsehus mm Eigar: Skibsfører Nils Karenius Evens. Utsæd: aah20 fr70, kreaturhald: 0-1sv2 hø70 01 Forhus 1ste da der Kun er en 8 (6 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Halfdan Egenæss m ug b fl Teknik Skoleelev 1882 Tønsberg JL n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Skibsfører 002 Fin Trygve Østern m ug b fl Teknik Skoleelev 1881 Kristiania n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Disponent 003 Hanna Marie Jhons. k ug b tj sysselsat med husgjærning Tjenestepige 1880 Porsgrunn n s 004 Einar Evens. m ug b s Skolebarn, Søn 1890 Gjerpen Brb n s 005 Karl Johan Evens. m ug b s Skolebarn, Søn 1893 Gjerpen Brb n s 006 Trygve Myhre Evens. m ug b s barn, Søn 1895 Porsgrunn n s 007 Karen Johanne Evens. f Eriks. k g b hm huslige sysler Hustru 1853 Vaale JL n s 008 Nils Karenius Evens. m g b hf Skibsfører 1856 Nøtterøe JL n s Bratsbergsgade 236 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygning: Fjøs, Stald, Brygerhus mm Eigar: Konsul Hans Møller Utsæd: aah35 kj5 fr14, kreaturhald: 01 Forhus 1ste 3 (1 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et7 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Møller m g b hf fv. Assurancebestyrer, Konsul 1830 Gjerpen Brb n s 002 Caroline Caspara Møller f k g b hm Hustru 1843 Drammen Bu n s Holter 003 Karen Marie Sørens. k ug b tj Tjenestepige 1874 Eidanger Brb n s Bratsbergsgade 252a almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygning og 1 Udhus Eigar: Fru, Enke, Porsgrund Sophie Holter Utsæd: aah30 kj5 fr50, kreaturhald: 01 Forhus 2den 2 (0 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Magdalene Sophie Dorothea k e b hm Pension og nogen Formue 1828 Christiania n s Holter f Rasch 002 Birgitte Christiane Ols. k e b tj Tjenestepige 1873 Bamle Brb n s 02 Forhus, 1ste 4 (0 m, 4 k) ( m, k) Sidebygning Kjøk.: 1 Bad: Rom: et8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Eleonardus Møller m g f hf Overretssagfører 1862 Porsgrund n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 002 Hedvig Marie Georgine k g b hm Hustru 1867 Gjerpen Brb n s Møller f Holter 003 Sofie Magdalene Dorothea Møller k ug b d Datter 1898 Porsgrund n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Inger Dorthea Lars. k ug b tj Tjenestepige 1871 Bamle Brb n s Hafreaager %f % Sannsynleg opphaldstad: %Bamle% 005 Helene Halvors. k ug b tj Tjenestepige 1882 Porsgrund n s Bratsbergsgade 252b almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: udhus, hvori Vedbod mm Eigar: Gaardsmand Andreas E. Klep hø36 01 Forhus 1ste 5 (2 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et2 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas E. Klep m g b hf Gaardsmand 1844 Gjerpen Brb n s 002 Anne Petrea E. Klep k g b hm Husgjerningen Hustru 1844 Porsgrunn n s 003 Ingeborg Andres. Klep k ug b d Husgjerningen Datter 1875 Porsgrunn n s 004 Karl Andres. m ug b s Postassistent 1879 Porsgrunn n s 005 Ingeborg F. Anders. k ug b el Sypige 1880 Holmestrand JL n s 02 Forhus 1ste 2 (1 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Wetle Anders. m ug b hf Handelsbetj. ved 1834 Eidanger Brb n s kolonialhandel %Handelsborger% 002 Anne Anders. k ug b fl Kolonialhandlende %Husgjerningen% 1832 Eidanger Brb n s Bratsbergsgade 237 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Ingen, naar undtages Vedbod, Bryggerhus Hønsehus, der er sammeføiet med Vaaningshuset Eigar: Kristoffer Myhra Utsæd: aah10 fr5, kreaturhald: hø10 Merknad: Kristoffer Myhra m Fl. Kjøbmænd 01 Forhus 1 4 (1 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Halvor M Nils. m g f hf Skipskaptein 1852 Eidanger Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Sjøen 002 Inger Marie Nils. k g b hm Hustru 1855 Fredriksværn JL n s 003 Adolfa Marie Nils. k ug b d Datter 1890 Eidanger Brb n s 004 Johanne Elisabet Nils. k ug b d Datter 1892 Porsgrunn n s 005 Nils Johan Øvald Nils. m ug b s Søn 1894 Porsgrunn n s 02 Forhus 3 (2 m, 1 k) ( m, k) 001 Elise Jacobs. k e b hm Kafedrivende 1854 Eidanger Brb n s 002 Hans Halvors. Soli m ug b fl %el% Baandvever 1872 Gjerpen Brb n s 003!! m mt b!! Statsb.: Trusamf.: Merknad: 1 Mand. Det bemærkes, at den under no 3 nævnte "mand" ankom til Elise Jacobsen logihus søndag aften, laa der om natten og reiste mandag morgen, uden at der blev spurgt om hans navn mv, ligesom han heller ikke opgav dette. Det er tvilsomt om den Sedvanleg bustad: Larvik 03 Sidebygning 4 (2 m, 2 k) ( m, k) 001 Edvardt Heikinen m g f hf Skræddermester 1870 Finland n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Anne Jensine Heikinen k g b hm Hustru 1868 Porsgrund n s 003 Agnes Emilie Heikinen k ug b d Datter 1896 Sandefjord JL n s 004 Axlexander Heikinen m ug b s Søn 1897 Arendal Ned n s 005 Thomas Kristoffer Baar Heikinen m ug b s Søn Skien Brb n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0805 Porsgrund Bratsbergsgade!! almindeligt Vaaningshus 1 7 %8% 8 %Bekvemmelighed% Sidebygn.: 1 venteværelse med biletkontor Eigar: Statsjernbanen 01 Forhus, 1ste 7 (5 m, 2 k) ( m, k) %Hovedbygning % Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marthilde Karlsrud k e b hm Expeditrise og grindvogterske 1860 Hedrum JL n s %ug % 002 Arenold Karlsrud m ug b s Tækniker Elev af 1881 Tjose JL n s Skiensfjordens mek. Fagskole 003 Konrad Karlsrud m ug b s Søn og Kontorist hos 1884 Tjose JL n s Sorenskriveren 004 Alf Karlsrud m ug b s Søn 1888 Tjose JL n s 005 Hjalmar Karlsrud m ug b s Søn 1891 t %Porsgrund% n s 006 Reidar Karlsrud m ug b s Søn 1896 t %Porsgrund% n s 007 Kathe Karlsrud k ug b d Datter 1893 t %Porsgrund% n s 008 Hanna Isaks. k ug f fl Grindvogterske 1872 Gjerpen Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen Bratsbergsgade 247 Vaaningshus(j!!) Sidebygn.: Udhus med laave og fjøs Eigar: Tømmermd Lars Ellefs. Utsæd: ha0,35 vi0,10 tgr0,30 po6,0 gu1/2 aah3/4 kj1/8 fr3, kreaturhald: 0-1st1 2-st2 ox1 ku1 %ku2% 0-1sv2 01 Forhus I Etg 4 (2 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et2 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Ellefs. m g b hf Tømmermand v/ Borgestad 1844 Gjerpen Brb n s Brug 002 Marie Ellefs. k g b hm Husgjerningen Hustru 1848 Vestfossen Bu n s 003 Andreas Lars. m ug mt s Telegrafist v/ Jernbanen 1876 Porsgrunn n s Sedvanleg bustad: Eidanger 004 Edvarda Lars. k ug f d Husgjerningen Datter 1883 Porsgrunn n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 005 Lilly Lars. k ug b d Skolebarn Datter 1891 Porsgrunn n s Bratsbergsgade 248 almindeligt Vaaningshus Eigar: Jernbanemand Ole Severin Atneosen Utsæd: aah5, kreaturhald: 01 Forhus 1 4 (2 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Severin Atneosen m g f hf Sporskifter 1852 Storelvedalen Hed n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 002 Karine Atneosen k g b hm Hustru 1861 Sande i Jarlsberg n s 003 Olav Atneosen m ug b s Elev af Skiensf's mek Porsgrunn n s Fagskole 004 Helga Atneosen k ug b d Husgjerning 1880 Porsgrunn n s 005 Artur Urholt m ug b fl Elev af Skiensfj's mek Kongsberg Bu n s Fagskole Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Ordskiftningsformand 02 Forhus 1ste 5 (3 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Ingebrigts. k e b hm Pensionist 1852 Østerdalen n s 002 Karen Ingebrigts. k ug b d Datter %tj% 1885 Østerdalen n s 003 Gunerius Bredes. m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj mek S. Odalen Hed n s %mt% fagskole %Teknikker% % Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg. af Disponent 004 Thorbj. Anders. m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj mek Moss Sm n s %mt% fagskole %Teknikker% % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forg af Skibsreder 005 Thore Sommersche m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj mek Throndhjem ST n s %mt% fagskole %Teknikker% % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forg af Penstionist Bratsbergsgade 251b almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 udhus, hvori stald, vedskur mm Eigar: Kjøbmd. O. C. Andres. Utsæd: po10 aah10 fr10, kreaturhald: 5-16he4 va2 ho2 2arbv2 1arbv2 arbk2 01 Forhus 1ste 7 (5 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 O. C. Andres. m g b hf Kolonialhandlende %Kjøbm Moss Sm n s % 002 Hedvig Andres. k g b hm Hustru 1840 Tjølling JL n s 003 Hans Andres. m ug b s Kjøregut 1878 Porsgrund n s 004 Oskar Andres. m ug b s Elev af Skiensfj. mek Porsgrund n s fagskole %Tekniker% 005!! Berg m ug b fl %Logerende Skomager 1852 Sverige n s % 006 Bernhart Karlsrud m ug b tj Kjøregut hos kj.mand 1887 Skautvet JL n s 007 Gudrund Sørrens. k ug b fl skolebarn 1891 Porsgrund n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Skomagermester Bratsbergsgade 251a almindeligt Vaaningshus Eigar: Skibstømmerman Søren Halvors. Utsæd: aah2 fr6, kreaturhald: 0-1sv1 01 Forhus første 7 (2 m, 5 k) ( m, k) 001 Søren Halvords. m g b hf Skibstømmerman 1838 Bamle Brb n s 002 Nikoline Halvords. k g b hm Hustru 1857 Skien Brb n s 003 Nils Sørens. m ug b s S 1897 Porsgrunn n s 004 Alma Petters. k ug b d D 1887 Porsgrunn n s 005 Jensine Sørns. k ug b d D 1892 Porsgrunn n s 006 Nely Sørens. k ug b d D 1895 Porsgrunn n s 007 Marie Sørens. k ug b d D Porsgrunn n s Bratsbergsgade 302 almindeligt Vaaningshus 6 7 Sidebygn.: 1 Udhus: Vedskur Eigar: Kontorist Sørensens enke. Lever af eiendommen Utsæd: aah2 fr1, kreaturhald: 01 6 (3 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Karine Sørens. k e b hm Lever af Separate midler 1820 Porsgrunn n s 002 Inger Marie Ivers. k g b hm Lever af Separate midler 1851 Porsgrunn n s 003 Karine Ivers. k ug b d Husjerning Datter 1885 Porsgrunn n s 004 Julius Knuds. m ug b Pleiebarn skolebarn Pleisøn 1887 Bamble Brb n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Sørensens Enke 005 Paul Otterbech m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj. mek Modum Bu n s % fagskole %Tekniker% Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Borgermester 006 Ambros Lansverk m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj. mek Hiterdal Brb n s % fagskole %Tekniker% Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gaardbruger 007 Mathias Georg Sørens. m ug f s Kontorist ved trælastkontor 1879 Porsgrunn n s Sannsynleg opphaldstad: Stathelle Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0805 Porsgrund Bratsbergsgade 250 () Eigar: Disponent Joh. A.?? Johannes.?? Utsæd: aah3 fr2, kreaturhald: Bratsbergsgade 249 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Udhusbygning, hvori Vedbod, Hønsehus: mm Eigar: av Huset Elen Larss. Utsæd: po5 aah8 kj1 fr9, kreaturhald: hø (0 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elen Larss. k e b hm Lever af Huset 1837 Skien Brb n s 002 Anette Hanss. k ug b fl %Logerende Sømmerske 1881 Langesund Brb n s %mt% % Sedvanleg bustad: %Langesund% Bratsbergsgade 303 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, hvori Vedbod mm Eigar: av Kapital Karn Svens. Utsæd: fr7, kreaturhald: 01 Forhus 1 1 (0 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karn Svens. k e b hm Enke og opholdes af Svigersønen 1823 Gjerpen Brb n s Bratsbergsgade Sidebygn.: 1 Udhus med Laave, og lade, og veskur Eigar: Skrædermester Isak Peders. Utsæd: tgr1/4 gu1 aah1/2mål fr7 %15Busker%, kreaturhald: hø6 01 Forhus 1 4 (3 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et4 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Isak Peders. m g b hf Skrædder 1831 Hollen Brb n s 002 Gunnil Peders. k g b hm Hustru 1832 Hollen Brb n s 003 Charel Petters. m ug b fl %Logerende Kolonialhandlende 1877 Porsgrund n s % 004 Emanuel Petters. m ug b fl %Logerende % %Kjøbman% Visergut ved kolonialforretning 1883 Porsgrund n s Bratsbergsgade!! almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Udhus, hvori Vedbod mm Eigar: Snedker Kri!!tian Knuds. Utsæd: fr8, kreaturhald: hø2 01 Forhus 1ste 4 (2 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Knuds. m g b hf Snedker 1829 Gjerpen Brb n s 002 Mariane Knuds. k g b hm Hustru 1823 Melom JL n s 003 Matias Knuds. m ug b Sønnesøn Sorenskriver-Kontorist 1882 Gjerpen Brb n s 004 Anne Marie Jenss. k ug b Datterdatter Husjerning Datterdatter 1882 Gjerpen Brb n s Bratsbergsgade 320 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhusbygning, hvori Vedbod, Grisehus mm Eigar: Dagarbejder Hans Hanss. Søli Utsæd: fr5, kreaturhald: 0-1sv (6 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Hans. Søli m g b hf Dagarbejder 1856 Gjerpen Brb n s 002 Karn Søli k g b hm Hustru 1846 Mos n s 003 Hans Jørgen Hans. m ug b s Dagarbejder 1881 Porsgrunn n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Carl Hanss. m ug b s Søn 1885 Porsgrunn n s 005 Anders Hanss. m ug b s Søn 1887 Porsgrunn n s 006 Anders Gjærstad m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj. mek Kodal JL n s %mt% fagskole % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gaardbruger Sedvanleg bustad: %Kodal% 007 Gunnar Gjerstad m ug b fl %Logerende Elev af Skiensfj. mek Kodal JL n s %mt% fagskole % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gaardbruger Sedvanleg bustad: %Kodal% Bratsbergsgade 329 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, hvori Vedbod, Privet Eigar: Handelsborger Wetle Anders. Utsæd: fr4, kreaturhald: 01 Forhus første 4 (2 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Etage: 3 %og Butik% 001 Marie Peders. k e b hm Handlende 1862 Kristiania n s 002 Sigrid Peders. k b d Skolebarn, Datter 1886 Bølle Gjerpen Brb n s 003 Jonas Peders. m b s Skolebarn Søn 1888 Bøle Gjerpen Brb n s 004 Sigfrid Peders. m b s Skolebarn Søn 1890 Bøle Gjerpen Brb n s 02 Forhus 2den 7 (5 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lilly Clason k e b hm Pensionist 1844 Porsgrunn n s 002 Richard Clason m ug b s Søn Montør %Tekniker% 1878 Vardø Fim n s 003 Ada Clason k ug b d Husgjerning og Datter 1881 Vardø Fim n s 004 Richard Morton Clason m ug b Sønnesøn 1898 Long Island City New s York Statsb.: Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsørges af Hm 005 Frederic Andrew Clason m ug b Sønnesøn Long Island City New s York Statsb.: Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsørges af Hm 006 %Karen Oline Ols. k ug b tj Husgjerning 1881 Gjerpen n Trusamf.: s% Merknad: E: Denne personen er strøket fra listen 007 Tønnes Wathne m ug b fl Elev af Skiensfj. mek Randøsund LM n s %mt % fagskole %Skoleelev% Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gb. No 1 Sedvanleg bustad: %Wathne Randøsund Sogn% 008 Tarald Eiland m ug b fl Elev af Skiensfj. mek Tvedt Sogn LM n s %mt % fagskole %Skoleelev% Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gb. No 1 Sedvanleg bustad: %Tvedt Sogn% Borgeaasgaden 332 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: 1 Udhus, hvori Vedbod og Grisehus mm Eigar: Eieren, Almindelig Dagarbeider Karl J Løberg Utsæd: fr5, kreaturhald: 0-1sv1 01 Forhus 1ste 4 (2 m, 2 k) ( m, k) 001 Karl Johans. Løberg m g b hf Arbeidsmand 1871 Gjerpen Brb s 002 Martha Johans. k g b hm Hustru 1874 Gjerpen Brb n s 003 Arthur Johans. m ug b s Søn 1897 Porsgrunn n s 004 Laura Johans. k ug b d Datter Porsgrunn n s Borgeaasgaden 326 Vaaningshus 1 %1 1/2% 5 5 Sidebygn.: Lade og Fjøs, samt Grisehus mm Eigar: Banevogter Hans Gunders. Utsæd: po1 1/2 aah1/2 fr22, kreaturhald: 2-st2 ku2 0-1sv4 hø12 bi2 01 Forhus første 2 (1 m, 1 k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0805 Porsgrund 001 Hans Gunders. m g b hf Banevogter 1848 Elverum Hed n s 002 Ragnhild Gunders. k g b hm Hustru 1849 Aamot Hed n s 02 Forhus Kvist 3 (2 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: kv2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Kittils. m g b hf Bagersvend 1877 Gjerpen Brb n s 002 Mathilde Kittils. k g b hm Hustru 1875 Aamot Hed n s 003 Harald Kittils. m ug b s Søn 1897 Porsgrunn n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 268 (kvinner: 122, menn: 146) Bustader i krinsen: 46 Leil. i krinsen: 58 Krins: 002 Herred/by: Porsgrund Kullehusgaden 319 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Petra Peders. Utsæd: aah5 fr4, kreaturhald: 01 Forhus 1 3 (1 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Petra Peders. k ug b hm Handlende med kolonialvarer 1852 Borgeskoven Brb n s 002 Elise Peders. k ug b d Husgjerning Datter 1877 Borgeskoven Brb n s 003 Erik Røring Peders. m ug b fl %Logerende Styrmand 1873 Porsgrund n s % 004 Johannes Herstad m ug f el %Logerende Handelsreisende ved 1873 Hoff n s % baandfabrik Sannsynleg opphaldstad: Hamar Kullehusgaden 229 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Enkefru Stephens. Utsæd: aah5 fr14, kreaturhald: hø8 01 Forhus 1te & 2de 4 (0 m, 4 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christine Stephens. k e b hm Lever af endel midler 1817 Nøtterø JL n s 002 Marie Stephens. k ug b d Datter 1856 Tønsberg JL n s 003 Ingeborg Jørgens. k ug b fl Diakonisse 1876 Slagen JL n s 004 Bolette Brun k ug b fl Lærerinde 1864 Skien Brb n s Kullehusgaden 216 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Lokum Eigar: Bernhard Peders. Utsæd: aah2 1/2 fr12, kreaturhald: 01 Forhus 1 4 (2 m, 2 k) ( m, k) 001 Nils Martinius Nils. m g b hf Sjømand 1870 Porsgrunn n s 002 Deborah An Niels. k g b hm Hustru 1877 Liverpool s 003 Martha Nils. k ug b d Datter 1897 Liverpool s 004 Carl A. Lie Nils. m ug b s Søn Porsgrunn n s Kullehusgaden 220 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Lokum Eigar: Hansine Ols. Utsæd: aah7 kj1 fr9, kreaturhald: 01 Forhus 1 2 (0 m, 2 k) ( m, k) 001 Maren Ols. k ug b hm Vaskerkone %Tjener% 1856 Gjerpen Brb n s 002 Hansine Ols. k ug b hm Vaskerkone %Tjener% 1850 Gjerpen Brb n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Kullehusgaden 217 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Vaskerkone Karen Gunders. Utsæd: po1/5 aah1/2 kj1/2, kreaturhald: 01 Forhus 1 2 (0 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Gunders. k ug b hm Vaskerkone 1857 Gjerpen Brb n s 002 Ester Johns. k ug b d Datter 1891 Skien Brb n s Kullehusgaden 218 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Sjømand Hans Carl Nils. Vik Utsæd: po1/5 aah1/2, kreaturhald: 01 Forhus 1 6 (4 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Carl Nils. Vik m g b hf Sjømand 1862 Herre i Bamle Brb n s 002 Marthe Kristine Vik k g b hm Hustru 1864 Bamle Brb n s 003 Nils Rasmus Vik m ug b s Søn 1888 Porsgrunn n s 004 Jenny Alvilde Vik k ug b d Datter 1893 Porsgrunn n s 005 Arthur Christian Vik m ug b s Søn 1894 Porsgrunn n s 006 Oskar Tobias Vik m ug b s Søn 1897 Porsgrunn n s Kullehusgaden 219 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Graastensmurer Erik Skoglund Utsæd: po1 1/2 aah7 kj1/8 fr12, kreaturhald: 5-16he1 va1 0-1sv2 1-sv1 arbk1 01 Forhus 1 11 (8 m, 3 k) ( m, k) 001 Erik Skoglund m g b hf Graastensmurer 1850 Sverige n s 002 Marie Skoglund k g b hm Hustru 1861 Gjerpen Brb n s 003 Oluf Skoglund m ug b s Sagarbeider hos Franklin 1884 Bamle Brb %t% n s 004 Alexander Skoglund m ug b s Søn 1885 Gjerpen Brb n s 005 Erik Skoglund m ug b s Søn 1887 Gjerpen Brb n s 006 Gustav Skoglund m ug b s Søn 1889 Porsgrunn n s 007 Martha Skoglund k ug b d Datter 1893 Porsgrunn n s 008 David Skoglund m ug b s Søn 1891 Porsgrunn n s 009 Anders Skoglund m ug b s Søn 1896 Porsgrunn n s 010 Nicolai Skoglund m ug b s Søn Porsgrunn n s 011 Elisabet Skoglund k ug b d Datter Porsgrunn n s Skiensgaden 223 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Sømand Peder Lars. Utsæd: po1,5 aah1 fr6, kreaturhald: 01 Forhus 1 7 (4 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 P. Lars. m g f hf Sømand 1853 Skien Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Cuba 002 J. Lars. k g b hm Hustru 1853 Porsgrunn n s 003 K. Lars. k ug b d Husgjerningen 1885 Porsgrunn n s 004 K. Lars. k ug b d Datter 1888 Porsgrunn n s 005 J. Lars. m ug b s Søn 1890 Porsgrunn n s 006 L. Lars. m ug b s Søn 1892 Porsgrunn n s 007 H. Nils. m ug b fl Elev af Skiensfj. mek Larvik n %mt fagskole %Teknikker% % Trusamf.: Intet samfund Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gb Sannsynleg opphaldstad: %Larvik% 008 J. Ols. m ug b fl Elev af Skiensfj. mek Nykirke JL n s %mt fagskole %Teknikker% % Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0805 Porsgrund Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gb Sannsynleg opphaldstad: %Nykirke% Skiensgaden 224 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Tømmermd. Thor Anders. Bekvold Utsæd: po1/2 aah5 kj5 fr8, kreaturhald: 01 Forhus 1 2 (1 m, 1 k) ( m, k) 001 Thor Anders. m e b hf Tømmermand 1829 Porsgrunn n s 002 Hatilde Thors. k ug b d Husbestyrerinde 1853 Porsgrunn n s Skiensgaden 225 almindeligt Vaaningshus Sidebygn.: Vedskur Eigar: Ingebredt Hansens Enke Utsæd: aah15 kj5 fr19, kreaturhald: 01 Forhus 1 1 (0 m, 1 k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: kj1 et3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: kv3 001 Martine Hans. k e b hm lever af Midler Porsgrunn n s 02 Forhus 1 7 (4 m, 3 k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: et3 kv3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Hans. m g f hf Skibskaptein 1858 t %Fredriksværn% n s Sannsynleg opphaldstad: Eg Asyl Sjukdom: s 002 Mathilde Hans. k g b hm Pensionat Fredriksværn JL n s 003 Kristoffa Hans. k ug b d Datter 1888 Porsgrunn n s 004 Marthine Hans. k ug b d Datter 1886 Porsgrunn n s 005 Carsten Christoffers. m ug b fl %el% Tekn. Elev 1879 Moss Sm n s %mt % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Gb Sedvanleg bustad: %Moss% 006 Kristian Sanna m ug b fl %el% Tekn. Elev 1883 Tjømø JL n s %mt % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Søb. Sedvanleg bustad: %Tjømø% 007 Marentsius Selmer m ug b fl %el% Tekn. Elev 1883 Ingdalen Sm n s %mt % Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: forsg af Brugseier Sedvanleg bustad: %Trondhjem% 008 Ragnar Arves. m ug b Sedvanleg bustad: %Bodø% %mt % fl %el% Tekn. Elev 1884 Smaalendene Sm n s Skiensgaden 318 almindeligt Vaaningshus Eigar: Skibsdriver Olavers Thors. 01 Forhus 1 2 (2 m, 0 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olavers Thors. m e b hf Skibsdriver 1844 Porsgrunn n s 002 Thorvald Thors. m ug b s Søn 1886 Porsgrunn n s 003 Martin Thors. m ug f s Sjømand 1881 Porsgrunn n s Sannsynleg opphaldstad: Sjøen Skiensgaden 228 almindeligt Vaaningshus Eigar: Skibskaptein O. A. Gresen Utsæd: po1/2 aah15 fr18, kreaturhald: 01 Forhus 1te 3 (1 m, 2 k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et3 kv1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 27.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0801 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0903 Arendal kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0903 Arendal kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0903 Arendal kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1003 Farsund ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer