Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 51

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0301 Kristiania Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 608 (kvinner: 151, menn: 457) Bustader i kretsen: 28 Leil. i kretsen: 64 Krets: 160 Festningens Herred/by: Kristiania Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Bankpladsen 1 Vaaningshus med cafelokale forhus (2 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) kr.400 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Birgit Lagmandsgaard k ug b tj kjøkkenjomfru Gol n s 002 Borgine Fredriksen k ug b tj kjøkkenjomfru Eidsvold n s 003 Kristiane Borstad k ug b tj kjøkkenjomfru Høland n s 004 Per Iversen Sagbraaten m ug b tj tjenestegut Gol n s 005 Camilla Antonsen Fossen k ug b tj tjenestepike Høland n s 006 Ida Østlie k ug b tj tjenestepike Hurdalen n s 007 Inga Rustad k ug b tj tjenestepike Hurdalen n s 008 Nils Nilsen m ug b tj tjenestegut Aas n s 02 forhus (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.1000 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knud Knudsen m g b hf Restauratør Gol Hallingdal n s 002 Thea Knudsen k g b hm Trøgstad n s 003 Anna Knudsen k ug b d Kristiania n s 004 Sigurd B. Knudsen m ug f s Advokat fuldmægtig Kristiania n s Sannsynleg opphaldstad: Torpe Hallingdal 03 forhus 4de (0 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.1500 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hakon Solem m g f hf Agent importforr Trondhjem n s Sannsynleg opphaldstad: Heggenæs Valders 002 Benny Helene Solem k g b hm Fredrikshald n s 003 Ida Marie Johanson k ug b tj tjenestepike Naverstad Sogn s Bohuslen Sverige 04 forhus 5te (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Kjeld Fredrik Karl Stub m ug b hf Prest Personel. Kapellan hos Sigdal n s Stiftsprovsten 002 Jensine Luth k ug b el Fhv. Husjomfru Kristiania n s 003 Constanse Mørk k ug b el Husholdningselev Høland n s 004 Mariane Snarholt k ug b el Husholdningselev Litskogen n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Bankpladsen 4 Bankbygning Merknad: an: Til Bankforretning 01 forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Halvor Andersen m g b hf Maskinist Norges Bank Holt Sogn n s 002 Elise Andersen f Hansen k g b hm hustru Biri n s 003 Inga Karoline Andersen k ug b d strikkerske Kristiania n s 004 Kristine Augusta Andersen k ug b d Kristiania n s 005 Helga Marie Andersen k ug b d barn Kristiania n s 006 Einar Andersen m ug b s barn Ø. Bærum Lysaker n s 007 Oskar Albert Andersen m ug b s barn Ø. Bærum Lysaker n s 02 forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Kristian Hennaug m g b hf Vaktmester Nes Øvre Romerike n s 002 Anna Elida Hennaug k g b hm Intet lønnet erhverv Kristiania n s 003 Thorbjørn Sverre Hennaug m ug b s Skoleelev Kristiania n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0301 Kristiania 004 Gunvor Olaug Hennaug k ug b d Kristiania n s 005 Hulda Kristine Hansen k ug b Tjenestepige Tjenestepige Skaatø i Jarlsberg n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande 0002a 160Festningens Bankpladsen 3 forretningslokale (Norges banks 2 gamle bygning) (ubebudd) Merknad: Hele gaarden som eies av staten og bestyres av Kirkedepartementet er bortleiet til telegrafvæsenet til kontorer og lagere. Kirkedepartementet 1ste etg.. skolekontor 2 etg. Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande 0002b 160Festningens Bankpladsen 3 Kontorbygning Merknad: beboerne overgaar til garnisonen. an: for departement m. fl. 01 forhus (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) frit Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm. Alle 001 Martin J. Furulund m g b hf Vagtmester Forsvarsdeptet Ullensaker n s 002 Theodora Furulund k g b hm Husmor Asker n s 003 Reidar Peter Furulund m ug b s Skolegut Asker n s 004 Sverre Martin Furulund m ug b s Skolegut Kristiania n s 005 Hjørdis Kristine Furulund k ug b d Skolepige Kristiania n s 006 Borghild Theodora Furulund k ug b d Skolepige Kristiania n s 007 Trygve Johannes Furulund m ug b s Kristiania n s 008 Ingeborg Gundersen k ug b Tf. Syg Intet Erhver Asker n s 02 forhus (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) frit Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm. Alle 001 Anton Olsen m g b hf Fyrbøter (Forsv.dept) Rakkestad Smaalenene n s 002 Marie Olsen k g b hm Husmor Holter i Nannestad n s 003 Louise Olufine Olsen k ug b d Frihandlerske Kristiania n s 004 Anna Karoline Olsen k b Kristiania n s Merknad: Overstreka 005 Ole Gustav Adolf Olsen m ug b s Rørlæggerlærling Kristiania n s 006 Gudvor Gulborg Marie Olsen k ug b d Modepynterske Kristiania n s 007 Karl Arnt Olsen m ug b s Visergut Kristiania n s 008 Lars Birger Olsen m ug b s Visergut Kristiania n s 009 Synnøve Antonie Olsen k ug b d skolepige Kristiania n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Bankpladsen Merknad: E: Husliste 3 mangler i originalkilden. Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Artillerikassernen Kaserne ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Artillerikaserner. E: Familieliste 1-6 slått sammen. 001 Jens L. Horn Petersen m ug b Premierløitnant i Kristiania n s Feltartilleriet 002 Ole A. H. Giltvedt m ug b Sersjant Spydeberg n s 003 Ludvig Karlsen Nordahl m e b Sersjant Lier n s 004 Anna Hansen k e b Kokkekone Larvik n s 005 Kristian Hermansen Laakedahl m ug b Vaktmester Nannestad n s 006 Johan Torval Hagen m ug b Overk. trompeter Hurdalen n s 007 Halfdan K. Ruud m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 008 Ludvik V. E. Lystad m ug b Militær skoleelev Sørum n s 009 Anton O. Baalerud m ug b Militær skoleelev s. Land n s 010 Martin G. Hanevold m ug b Militær skoleelev Asker n s 011 Thor Toresen m ug f Militær skoleelev Nes n s Sannsynleg opphaldstad: Militære sykehus Kra. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Anders J. Holmen m ug b Militær skoleelev Lier n s 013 Einar S. Torp m ug b Militær skoleelev N. Odalen n s 014 Anders B. Østengen m ug b Militær skoleelev Lier n s 015 Asbjørn A. Tomten m ug b Militær skoleelev Vang n s 016 Amund O. Rydland m ug b Militær skoleelev Seim n s 017 Hans N. Lund m ug b Militær skoleelev Trøgstad n s 018 Paul H. A. Braate m ug b Militær skoleelev Vaaler n s 019 Halvor A. Holte m ug b Militær skoleelev Eidsvold n s 020 Bjarne N. Nilsen m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 021 Eugen O. M. Hansen m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 022 Julius O. Bollerud m ug b Militær skoleelev Fiskum n s 023 Harald H. Hennum m ug b Militær skoleelev Lier n s 024 Erling Eriksen m ug b Militær skoleelev Lye n s 025 Erling I. Moen m ug b Militær skoleelev Eid n s 026 Inge Andreas H. Tangerud m ug b Militær skoleelev Modum n s 027 Kristian M. Hofseth m ug b Militær skoleelev Nes n s 028 Salve O. Moi m ug b Militær skoleelev Evje n s 029 Kornelius N. Hynne m ug b Militær skoleelev Skogn n s 030 Olav E. Stensvik m ug b Militær skoleelev Bø n s 031 Arnt O. Hegstad m ug b Militær skoleelev Melhus n s 032 Gunnar P. Hofstad m ug b Militær skoleelev N. Stjørdalen n s 033 Karl I. H. Stavtrø m ug b Militær skoleelev Malvik n s 034 Haldo M. Eidem m ug b Militær skoleelev Selbu n s 035 Ingvald I. I. Marø m ug b Militær skoleelev Bjørnør n s 036 Ole N. Knarlag m ug b Militær skoleelev Hitteren n s 037 Arthur F. Ottesen m ug b Militær skoleelev Bø n s 038 Hans S. Nygaard m ug b Militær skoleelev Størn n s 039 Anders L. Vevik m ug b Militær skoleelev Bynæsset n s 040 Ole Th. Aurstad m ug b Militær skoleelev Nes n s 041 Steffen O. Skjervum m ug b Militær skoleelev Hadeland n s 042 Martin L. Gundersen m ug f Militær skoleelev Moss n s Sannsynleg opphaldstad: Militære Sykehus Kra. 043 Gunder B. Hjærtaas m ug b Militær skoleelev Skjeberg n s 044 Ivar O. Kristensen m ug b Militær skoleelev Hamar n s 045 Ole J. J. Krakerød m ug b Militær skoleelev Raade n s 046 Helge H. Semb m ug b Militær skoleelev Nitedal n s 047 Harald J. O. Johansen m ug b Militær skoleelev Trøgstad n s 048 Trygve O. Johansen m ug b Militær skoleelev V. Aker n s 049 Thor Jakobsen m ug b Militær skoleelev Dovre n s 050 Johan E. E. Fjeld m ug b Militær skoleelev Glemminge n s 051 Thorvald H. H. Hornstvedt m ug b Militær skoleelev Eidskogen n s 052 Knut M. K. Land m ug b Militær skoleelev Ullensaker n s 053 Sverre R. Folstad m ug b Militær skoleelev Trondhjem n s Sannsynleg opphaldstad: %Paa vakt Akershus fæstning% 054 Halgrim Bolstad m ug b Militær skoleelev Aamot n s 055 Birger Johansen m ug b Militær skoleelev V. Bærum n s Sannsynleg opphaldstad: %Paa vakt Akershus fæstning% 056 Johannes K. Olsen m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 057 Vilhelm F. M. Kristensen m ug b Militær skoleelev Moss n s 058 Peder W. L. Lørdahl m ug b Militær skoleelev Hoff n s 059 Aksel E. Hornslien m ug b Militær skoleelev Brandbu n s 060 Johan B. Johannessen m ug b Militær skoleelev Ingedal n s 061 August M. M. Tveter m ug b Militær skoleelev Skjeberg n s 062 Alf J. K. G. Johansen m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 063 Boye H. J. Grimholt m ug b Militær skoleelev Hedrum n s 064 Einar J. Eid m ug b Militær skoleelev Asker n s 065 Kristen A. K. Koldahl m ug b Militær skoleelev Vennesla n s 066 John O. M. Thorsen m ug b Militær skoleelev Eidsberg n s 067 Johan E. K. Syverstad m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 068 Trygve G. E. Vang m ug b Militær skoleelev Eidanger n s 069 Arnt O. J. Tolfsby m ug b Militær skoleelev Varteig n s 070 Karl J. Bredengen m ug b Militær skoleelev Vaaler n s 071 Bjarne Th. Lund m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 072 Gunnar J. Sesseng m ug b Militær skoleelev Selbu n s 073 Arnolf G. Wolseth m ug b Militær skoleelev Trondhjem n s 074 Johan M. P. Fossum m ug b Militær skoleelev N. Stjørdalen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0301 Kristiania 075 Andreas S. Olsen m ug b Militær skoleelev Ofoten n s 076 Ole J. J. Bergum m ug b Militær skoleelev N. Stjørdalen n s 077 Arnt O. Eggen m ug b Militær skoleelev Ørkedalen n s 078 Malm D. Nilsen m ug b Militær skoleelev Eidsvold n s 079 Bjarne E. Stenberg m ug b Militær skoleelev Kristiania n s 080 Magnus P. Th. Skotta m ug f Militær skoleelev Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: %Trøgstad fattiggaard% 081 Magnus Martinsen m ug mt Hesterøgter Nitedal n s Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: %Vakt paa artilleristallen Kra. 082 Kristian Kristiansen m g mt Hesterøgter Kristiania n s Sedvanleg bustad: fi 083 Nils A. Olsen m ug mt Hesterøgter Eidsvold n s Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: %Vakt paa artilleristallen Kra. 084 Sigurd L. Hindklev m ug mt Hesterøgter Faaberg n s Sedvanleg bustad: fi 085 Harald Braanaas m ug mt Hesterøgter Brandbu n s Sedvanleg bustad: fi 086 Ole M. Martinsen m g mt Hesterøgter Ø. Aker n s Sedvanleg bustad: Kirkegaardsgd Odd O. Vidvei m ug mt Hesterøgter Suldal n s Sedvanleg bustad: fi 088 Torstein T. Ekerbakke m g mt Hesterøgter Ø. Slidre n s Sedvanleg bustad: fi 089 Ragnvald J. Kristensen m g mt Hesterøgter Stavanger n s Sedvanleg bustad: fi 090 Johan L. Lende m ug mt Hesterøgter Lye n s Sedvanleg bustad: fi 091 Martin T. Tjelta m g mt Hesterøgter Haaland n s Sedvanleg bustad: fi 092 Svend A. G. Jaasund m ug mt Hesterøgter Haaland n s Sedvanleg bustad: fi 093 Kaius Th. O. Brueland m g mt Hesterøgter Høiland n s Merknad: utgaar Overstreka Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: Militære sykehus Kra. 094 Peder A. Helland m ug mt Hesterøgter Strand n s Sedvanleg bustad: fi 095 Reinert L. Kvasheim m ug mt Hesterøgter Egersund n s Sedvanleg bustad: fi 096 Ingvald G. M. P. Oltesvik m ug mt Hesterøgter Høgsfjord n s Sedvanleg bustad: fi 097 Ole A. J. Røiland m ug mt Hesterøgter Fjotland n s Sedvanleg bustad: fi 098 Harald H. Arrestad m g mt Hesterøgter Haa n s Merknad: utgaar Overstreka Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: Militære sykehus Kra. 099 Torvald T. Hovland m ug mt Hesterøgter Egersund n s Sedvanleg bustad: fi 100 Reinert R. Kvale m ug mt Hesterøgter Vanse n s Sedvanleg bustad: fi 101 Kristian Hagen m ug mt Hesterøgter Brandbu n s Sedvanleg bustad: fi 102 Hilmar Aagaard m g mt Hesterøgter Værdalen n s Sedvanleg bustad: fi 103 Anton O. Evensen m g mt Hesterøgter Kristiania n s Sedvanleg bustad: Grimstadgt Gunnar A. Olsen m ug mt Hesterøgter Spydeberg n s Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: %Vakt paa artilleristalden Kra.% 105 Olaf H. Mathiesen m ug mt Hesterøgter Kristiania n s Sedvanleg bustad:!! Sannsynleg opphaldstad: %Vakt paa artilleristalden Kra.% 106 Kasper H. Larsen m ug mt Hesterøgter Skedsmo n s Sedvanleg bustad: fi Sannsynleg opphaldstad: %Vakt paa artilleristalden Kra.% 107 Ingvald Rasmussen m ug mt Hesterøgter Kristiania n s Sedvanleg bustad:!! 108 Gabriel A. Skaug Østlie m e mt Hesterøgter Nitedal n s Sedvanleg bustad:!! 109 Karl M. Halvorsen m ug mt Hesterøgter Kristiania n s Sedvanleg bustad: fi 110 Otto N. R. Solberg m g mt Sersjant Vaaler Solør n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1910 Sedvanleg bustad: Rathkesgt 15 Kra. 02 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: E: Familieliste 2-6 slått sammen med nummer 1. Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Akershus fabrikbygning Landsfængsel Merknad: ko: i en bygning (142 m, 0 ( m, k) k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: E: Familieliste 1-8 slått sammen. 001 Knut Gregersen Ryentvet m ug mt straffange straffange - gaardmandssøn Hollen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Saude 002 Mikal Gjertsen Hetle m g mt straffange straffange - gaardbruker Holmedal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Indre Holmedal 003 Severin Andr. Melleby m g mt straffange straffange - gaardbruker og Ullerø n fisker Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Skjeberg 004 Peder Aug. Pedersen m ug mt straffange straffange - omstreifer Solum n 005 Ludv. Rasmussen Lindbom m g mt straffange straffange - omstreifer Vennesla n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Øvrebø 006 Vilhelm Valdemar Pettersen m ug mt straffange straffange - omstreifer Øiestad n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Arendal 007 Karl Joh. Olsen Berg m ug mt straffange straffange - dagarbeider Aas n 008 August Lindgren m ug mt straffange straffange - dagarbeider Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 009 Thomas Joh. Husing m ug mt straffange straffange - snekkerarb Ø. Toten n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Ø. Toten 010 Oluf Nilsen Kjesbovold m f mt straffange straffange - sjømand Skoger n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Skoger 011 Ole Pedersen Sørli m ug mt straffange straffange - dagarbeider Vardal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Vardal 012 Ludvig H. M. Larsen Moe m ug mt straffange straffange - malerarb Høland n 013 Magnus Fr. Andreassen m g mt straffange straffange - omstreifer Sverige n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Eker 014 Alf Sig. Karlsen Ask m ug mt straffange straffange - sjømand Kristiania n 015 Peder Pedersen Veberg m f mt straffange straffange - dagarbeider Kristiania n 016 Oskar Alfred Martinsen m ug mt straffange straffange - dagarbeider Kristiania n 017 Karl Johannessen Haug m e mt straffange straffange - malerarb Gran Hadel. n 018 Anton A. Hagb. Andersen m ug mt straffange straffange - mek.arb Kristiania n 019 Kristian E. Larsen Foss m ug mt straffange straffange - forhenv. kontorist Ø. Eker n 020 Karl Aug. Johanson Tørnqvist m ug mt straffange straffange - skomaker Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 021 Axel Em. Johansen m s mt Straffange Straffange - jerndreier Kristiania n s Sedvanleg bustad: Krania 022 Petter Andr. Jørgensen m g mt Straffange Straffange - renovationsarb Ullensaker n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Ullensaker 023 Johan M. Koivoniemi m ug mt Straffange Straffange - fisker Sydvaranger n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Vardø 024 Hans Bernh. M. Edvardsen m s mt Straffange Straffange - tapetserer Kristiania n 025 Thorbjørn Nilsen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0301 Kristiania 026 Karl Olaf M. Kristoffersen m g mt Straffange Straffange - malerarb Kristiania n 027 Petter Olaus Lindbo m ug mt Straffange Straffange - snekkerarb Kongsvinger n 028 Otto Mart. Nilsen m g mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n 029 John Kristensen Aspen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider S. Fron n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: S. Fron 030 Karl Oskar Karlsen m ug mt Straffange Straffange - bryggearb Kristiania n 031 Karl Olsson Berg m ug mt Straffange Straffange - dagarb Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 032 Olof Larsen m s mt Straffange Straffange - skomaker Kristiania n 033 Johan Fr. F. Lund m e mt Straffange Straffange - rørlægger Kristiania n 034 Gunder Bremers m s mt Straffange Straffange - Smedarb Aamot n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Aamot 035 Anton N. Bodal m ug mt Straffange Straffange - dagarb Rakkestad n 036 Karl Emil Lund m s mt Straffange Straffange - malersvend Kristiania n 037 Johan Sander Erikson m ug mt Straffange Straffange - omstreifer Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 038 Emil Ludv. Kortøe m ug mt Straffange Straffange - handelskar Bergen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Tr.hjem 039 Kristian Pedersen m ug mt Straffange Straffange - blikkenslager Sarpsborg n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sarpsborg 040 Johan M. Mikalsen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Sverige n 041 Anton Isaksen m ug mt Straffange Straffange - mek.arb Røken n 042 Karl Alb. Jensen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n 043 Karl Ludv. Martinsen m ug mt Straffange Straffange - kjørekar Drammen n 044 Martinius Hansen m g mt Straffange Straffange - cementstøper Drøbak n 045 Georg Andersen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 046 Svend Andr. Olsen Hølleslid m ug mt Straffange Straffange - fisker Fossan n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Høgsfjord 047 Oskar Olsen Rogstad m g mt Straffange Straffange - bryggearb Kristiania n 048 Hans Kr. A. Brendemoen m ug mt Straffange Straffange - sagarb Eidsberg n 049 Karl Johan Bøe m ug mt Straffange Straffange - elektriker Kristiania n 050 Johan Ludv. Henriksen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Tromsø n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Tromsø 051 Kristian T. Thorstensen m ug mt Straffange Straffange - skomaker Kr.sand.s n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kr.sand.s 052 Ole M. Olsen Engebretsen m ug mt Straffange Straffange - slagtergut Kristiania n 053 Karl W. Johansen Lundin m ug mt Straffange Straffange - jordarbeider Kristiania n 054 Peder M. Andersen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Nesna n 055 Emil Hansen m ug mt Straffange Straffange - bryggearb Kr.sand.s n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kr.sand.s 056 Hjalmar J. Helin m ug mt Straffange Straffange - sjømand Finland Statsb.: Finsk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Finland 057 Ludvig Hjalmar Mathisen m s mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n 058 Karl Valdemar Olsen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Olaf Anker Andresen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kristiania n 060 Fredrik Larsen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kristiania n 061 Sigurd Hansen m ug mt Straffange Straffange - sagbruksarb Tune n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Glemminge 062 Kristen H. Skarrebo m g mt Straffange Straffange - tidl. bankass Hitterdal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Hitterdal 063 Thorvald Fredriksen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Kr.sand.s n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kr.sand.s 064 Mathias Martinsen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Sande n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Krania 065 Hans Kr. K. Zinder m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Bamle n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kragerø 066 Iver Andr. Gulseth m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kværnes n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Tr.hjem 067 Johannes E. Lundgren m ug mt Straffange Straffange - snekkerarb Kristiania n 068 Thomas Karl Tellefsen m ug mt Straffange Straffange - smedarb Kr.sand.s n 069 Nils P. Nilsen Hølen m ug mt Straffange Straffange - kullemper Ø. Eker n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Haugesund 070 Ole Torjussen Aagedal m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Grindum n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Søgne 071 Georg Kr. Heiberg Undhjem m ug mt Straffange Straffange - maskinist Kristiania n 072 Engelhart Hansen m ug mt Straffange Straffange - fyrbøter Kristiania n 073 Jonas Hansen Liosdal m ug mt Straffange Straffange - anlægsarb Siredalen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Siredalen 074 Hans Ant. E. Birkholt m s mt Straffange Straffange - kolportør Brunlanes n 075 Marius Gotfr. Thoresen m ug mt Straffange Straffange - malerarb Sarpsborg n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sarpsborg 076 Sigurd Fr. Andersen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 077 Oskar Alexander Larsen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 078 Haakon M. Henningsen m ug mt Straffange Straffange - smedarb Asker n 079 Johan Hj. Jarmann m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 080 Johan Pet. Kristoffersen m ug mt Straffange Straffange - klutesamler V. Aker n 081 Karl Gustaf Lendin m ug mt Straffange Straffange - kusk Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 082 Johan Nathanael Johnsson m ug mt Straffange Straffange - fabrikarb Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 083 Ole Hansen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Brandval n 084 Osmund L. Birkaasen m ug mt Straffange Straffange - snekkerarb Øvrebø n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Øvrebø 085 Olaf Jacobsen Wist m ug mt Straffange Straffange - sjømand Inderøen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Tr.hjem 086 Edon Alexander Olsen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 087 Kristian Gundersen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 088 Arthur Emil Pedersen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kristiania n 089 Sigurd Olsen (Johannessen) m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kristiania n 090 Hans Olaus Tøgersen m ug mt Straffange Straffange - smedarb Eidsberg n 091 Karl Magnus Kristoffersen m ug mt Straffange Straffange - høvleriarb Høland n Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0301 Kristiania 092 Johan V. Karlson Salbo m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Sverige n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Skjeberg 093 Adolf Leonard Tellefsen m ug mt Straffange Straffange - snekkerarb Arendal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Arendal 094 Albert Kr. Tellefsen m ug mt Straffange Straffange - snekkerarb Arendal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Arendal 095 Ole Jørgensen Lund m g mt Straffange Straffange - postaapner Siredalen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Siredalen 096 Karl August Jensen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Kristiania n 097 Olof Olsen Bækhaug m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Solør n 098 Andreas Haagensen m ug mt Straffange Straffange - jordarbeider Kristiania n 099 Ole Kr. Andr. Barby m g mt Straffange Straffange - veiarbeider Varteig n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Varteig 100 Nils Hansen m ug mt Straffange Straffange - tjenestegut Sverige n 101 Oskar Andresen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Kristiania n 102 Olof Fr. Tollefsen m ug mt Straffange Straffange - snekkerlærling Skedsmo n 103 Kristoffer Karlsen m ug mt Straffange Straffange - malersvend Krødsherred n 104 Oskar Ant. H. Kopsland m ug mt Straffange Straffange - skrædderarb Rygge n 105 Hans Gh. Theodor Vennersten m ug mt Straffange Straffange - sjømand Raade n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Fr.hald 106 Andreas Hansen m ug mt Straffange Straffange - slagter Kristiania n 107 Thorvald Johansen m ug mt Straffange Straffange - anlægsarb Nes Hedem. n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Nes Hedem. 108 Alfred Gundersen Lie m ug mt Straffange Straffange - sjømand Eidanger n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Eidanger 109 Viktor Andersen Krogh m ug mt Straffange Straffange - skomaker Kristiania n 110 Martin Larsson Stoltz m ug mt Straffange Straffange - sjømand Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 111 Bertrand Olsen Næss m ug mt Straffange Straffange - murerarb Kristiania n 112 Sigurd Mart. Andersen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Sandefjord n 113 Anders Johan S. Rapstad m e mt Straffange Straffange - sjømand Stavanger n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Stavanger 114 Olaf Ragnvald Holst m ug mt Straffange Straffange - dagarb Løiten n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Elverum 115 Nils Gunnar Smith m s mt Straffange Straffange - former Sverige n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kra 116 Reinhardt Hansen m ug mt Straffange Straffange - sjømand S. Undal n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Farsund 117 John Johnsen m ug mt Straffange Straffange - korkeskjærer Bergen n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Bergen 118 Karl Adolf Nilsen m g mt Straffange Straffange - dagarb Kristiania n 119 Lars Aug. P. Holmgren m ug mt Straffange Straffange - stenarb Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 120 Hans Albert Hansen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Skedsmo n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Borre 121 Helge Edvardsen m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Vang Hedem. n (Hamar) 122 Karl Oskar Johansson m ug mt Straffange Straffange - dagarbeider Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 123 Karl Oskar Fr. Fredriksen m ug mt Straffange Straffange - malerarb Kristiania n 124 Karl Joh. Olsen m ug mt Straffange Straffange - anlægsarb Kristiania n Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Hellik Olsen Sluten m ug mt Straffange Straffange - malerarb Flesberg n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Flesberg 126 Ingolf Oluf J. Bottolfsen m ug mt Straffange Straffange - sjømand Hadsel n 127 Rudolf Fr. Hansen m ug mt Straffange Straffange - fabrikarb Kristiania n 128 Gustav Karlsen Sand m g mt Straffange Straffange - tømmerfløter N. Eker n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: N. Eker 129 Edvard Hj. Amundsen m ug mt Straffange Straffange - tjener Drammen n 130 Karl Johan Johannessen m ug mt Straffange Straffange - anlægsarb Fr.hald n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Fr.hald 131 Adolf Kr. Andersen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Bærum n 132 Joh. Edv. Adolf O. Skauge m ug mt Straffange Straffange - agent Røst n 133 Edv. Anton Hansen m ug mt Straffange Straffange - kjørekar Hedrum n 134 Anders Petterson m ug mt Straffange Straffange - smedarb Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Sverige 135 Anton L. Larsen m ug mt Straffange Straffange - dagarb Aas n 136 Lars Haakonsen Bakke m ug mt Straffange Straffange - dagarb Løiten n 137 Kristian Larsen m ug mt Straffange Straffange - dagarb V. Aker n 138 Hans Olaf Olsen m ug mt Straffange Straffange - bokbindersv Kristiania n 139 Ole Albert Olsen m s mt Straffange Straffange - anlægsarb Nes Romerike n 140 Kristian E. Holden m ug mt Straffange Straffange - gaardsgut Hevne n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Hevne 141 Anton Severin Sommervold m e mt Straffange Straffange - sjømand Tr.hjem Statsb.: Amerikansk Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Tr.hjem Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1876 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Trondhjem Siste bustad i Amerika: Filadelfia Stilling i Amerika: Fyrbøter og arbeider Merknad: Merknad: (amerikansk borger, under navn: Summers) 142 Henrik Emil Pedersen m ug mt Straffange Straffange - bryggearb Kr.sand.s n Trusamf.:? Sedvanleg bustad: Kr.sand.s 02 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: E: Familieliste 2-8 slått sammen med nummer (1 m, 0 k) 0 (0 m, 0 k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knut Olsen Tvetan m ug mt P.t. kst. prest ved Akershus 28/10 10 utnævnt til sogneprest i Etnedalen Sedvanleg bustad: Tønsberg Tønsberg n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Krigsskolen Prinsegt Skolebygning Fæstningen Sidebygn.: 1 sidebygning (vaktmesterbolig) 01 enebolig 1 og (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) fri bolig Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Dehli m g b hf Vaktmester (Krigsskolen) Furnæs n s 002 Inga Marie Dehli k g b hm hustru Lier n s 003 Mina Christiansen Dehli k ug b Pleiedatter behjelpeli i huset Furnæs n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0301 Kristiania Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Ingeniørboligen vaaningshus 2 6!!6!! 5!! Sidebygn.: Vognskur i 1 etage 01 forhus (5 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) kr.50,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: garnisonsm:1, 2, 3, 4, Johan Mo m g b hf Ingeniørsergent Vik i Sogn n s 002 Margrethe Mo k g b hm hm Fredrikshald n s 003 Reidar Mo m ug b s Kristiania n s 004 Karl Mo m ug b s Kristiania n s 005 Harald Mo m ug b s Hønefos n s 006 Johannes Mo m ug mt fl Telegrafelev Fjærland n s Sedvanleg bustad: Lyster Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Nordre Barakke vaaningshus Sidebygn.: Vedboder og Priveter Merknad: ko: (4 værelser f. N. Jægerkomp) 01 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Indgaar delvis i Løn Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: 1, 2, Johannes Moholt m g b hf Voldmester ved Akershus Frosta n s 002 Karoline Sofie Moholt k g b hm Husmor Kristiania n s 003 Ingrid Beret Moholt k ug b d Middelskoleelev Kristiania n s 02 forhus (3 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) indgaar i min løn Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: Lars Hasvold m g b hf vaktmester (fæstningen) Søndre Land n s 002 Wilhelmine Hasvold k g b hm Ø. Aker n s 003 Anna Hasvold k ug b d Paa Lageret hos Otto Robsam Kristiania n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Kristiania Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Tjenestepige Merknad: 004 Adelaide Hasvold k ug b d Expeditrise hos M. P Kristiania n s Pettersen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Kristiania Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Tjenestepige Merknad: 005 Sverre Hasvold m ug f s Elev ved Skogskolen Kristiania n s Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær 006 Thorolf Hasvold m ug b s Lærling ved det elektriske Kristiania n s Bureau 007 Fanny Hasvold k ug b d til Hjælp i Huset Kristiania n s 008 Odd Hasvold m ug b s Skolegut Kristiania n s 009 Edith Hasvold k ug b d Skolepige Kristiania n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Festningens Søndre barake Fæstningen vaaningshus Kontorer (ubebudd) 1 Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Ingeniørboligen vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, Kontorsidebygning, Bryggerhus, Vedbod, Stald, Priveter Merknad: ve: snedker 01 forhus kun 1 Etage (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Embedsbolig med kr.400,00 til det Offentlige Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 8 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 1 Merkand: Garnisonsm: 1, 2, 3, 4 Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Jens Munthe Dahl m g b hf Ingeniør, Distriktsingeniør Kristiania n s 002 Hanna Munthe Dahl k g b hm Kongsvinger n s 003 Erling Munthe Dahl m ug b s Kristiania n s 004 Drude Lousie Munthe Dahl k ug b d Kristiania n s 005 Hilda Karlsen Holtet k ug b tj Eidsvold n s 006 Henriette Bolette Hansen k ug b tj Kr.sand S n s 007 Birger Ulven m ug b el Korrespondent i Ringsaker n s Centralbanken 02 sidebygning kun (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Fri Bolig Etage Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin August Kristiansen m g b hf arbeidsformand Skibtvet n s 002 Josefine Amalie Kristiansen k g b hm Enebak n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Kommandantboligen Bolig for 2.brig.chef og komd paa Akershus i samme kontorer Sidebygn.: 1 stald 01 forhus 3die (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) ingen Kjøk.: Bad: j Rom: 8 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: alle 001 Eiler Christian Holterman m ug b hf Generalmajor Anf?? f Gausdal n s Brigade kommantant på Akershus 002 Anna Marie Pedersen k ug b Husholderske Stokke n s 003 David Kristensen Hoel m ug b Ordonnants Østre Aker n Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Pladsmajorboligen vaaningshus + kontorer Sidebygn.: sidebygninger: Kontorer, uthus: Ved & Koksboder Merknad: ko: (paa 4 Rum) 01 forhus 1 og (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Antagelig kr.470,00 (frit hus) Etage Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: 3 Tenesterom: 2 Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: Vides ikke 001 Paul Baastad m ug b hf Pension + kr.750 som Fredrikshald n s Pladsmajor 002 Caroline Olsen k ug b tj Frøken Husbestyrerinde Fredrikshald n s 003 Anna Pedersen k ug b tj Pike Tjenestepike Fredrikshald n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Forvalterboligen Merknad: 2de etage bebodd. ko: 1ste etage (værelser) 01 2den (1 m, 2 k) 2 (1 m, 1 k) kr.600,00 Kjøk.: Bad: Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Garnisonsm: no Jens Olai Hansen m e b hf Hovedarsenalforvalter Enebak n s 002 Josefine Hedvig Jahr k ug b tj Husholder Urskoug n s 003 Gyda Hansen Stamsaas k ug mt b Gaardmandsdatter Urskoug n s Sedvanleg bustad:!! Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Tilstades Heimehørande Festningens Artilleristalden Staldbygning Sidebygn.: Vognskur 01 forhus 1 etg (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) fritt hus Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0712 Skoger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer