Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1802 Mosjøen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 865 (kvinner: 442, menn: 423) Bustader i kretsen: 160 Leil. i kretsen: 205 Krets: 001 Herred/by: Mosjøen Skovveien 2 Alm Sidebygn.: Fjøs & vedskot 01 Forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eier huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ludvig Lukkassen m g b hf Fløtmand Mosjøen n s 002 Petrine Lukkassen k g b hm Husmor Vefsen n s Skovveien 9 Almindelig Sidebygn.: Skot og wc 01 Forhus 1ste (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Eier huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Nils Eliassen m g b hf Sagarbeider Vefsen n s 002 Annania Nilsen k g b hm Husmor Vefsen n s 003 Emilie Eliasdatter k ug b tj Tjener Vefsen n s 004 Ragnhild Nilsdatter k ug b d Barn Vefsen n s 005 Arne Karlsen m ug b s Barn Mosjøen n s Skovveien 11 Almindelig Forhus (0 m, 2 k) 1 (0 m, 1 k) Eier selv huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Maren Jensdatter k ug b hm Strikning Vefsen n s 002 Lorense Markaas k ug mt el Dagarbeiderske Vefsen n s Sedvanleg bustad: Markaasen i Vefsen Sandgaten 1 Almindelig Sidebygn.: WC 01 Forhus (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) Eier huset selv Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bergitte Nordaas k g b hm Husmor, manden Mosjøen n s Grupearbeider 002 Nora Nordaas k ug b d Datter, arb. i huset Mosjøen n s 003 Emma Nordaas k ug b d Datter, skolebarn Mosjøen n s Brogaten 9 Almindelig Sidebygn.: Stald, m/vognbod, skot m/størhus & wc, fjøs 01 Forhus (1 m, 4 k) 6 (1 m, 5 k) Eier huset Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hans I. Aas m g b hf Bruksbestyrer paa sagbruk Levanger n s 002 Anna Aas k g b hm Husmor Mosjøen n s 003 Karen Aas k ug f d Telefonistinde Mosjøen n s Sannsynleg opphaldstad: Mo i Ranen 004 Henriette Aas k ug b d Arbeider i huset hjemme Mosjøen n s 005 Astrid Aas k ug b d Telefonistinde Tjøtta n s 006 Bereth Mellingen k ug b tj Tjenestepike Namsskogen n s Brogaten 10 Almindelig Sidebygn.: Stabur, fjøs m/skot & wc 01 Forhus 1 & (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Selveierhus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1802 Mosjøen 001 Jørgen D. Jacobsen m g b hf Bryggemand & lagerbetjent Mosjøen n s 002 Olianna Jacobsen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Are Jacobsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Emma Larsdatter k ug b tj Tjenestepike Vefsen n s Vergelandsgate 2 Almindelig Sidebygn.: Fjøs, skot & wc 01 Forhus 1ste (2 m, 3 k) 4 (2 m, 2 k) Intet (har hus hos sin mor) Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Hemmingsen m g b hf Sagbruksarbeider Mosjøen n s 002 Anna Hemmingsen k g b hm Hustru Hadsel n s 003 Svanhild Hemmingsen k ug b d Barn Hadsel n s 004 Arne Hemmingsen m ug b s Barn Mosjøen n s 005 Marta Andreassen k ug mt tj Tjenestepike (midlertidig) Vefsen n s Sedvanleg bustad: Dolstad i Vefsen (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eier selv huset Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marit Larsdatter k e b hm Brukshusmandsplads Vefsen n s 002 Fritz Risem m ug b s Barn Mo i Ranen n s 03 Forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) 7 kroner maaneden Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bereth Petersdatter k e b hm Husholderske Vefsen n s 002 Edvin Nilsen m ug b s Maler Vefsen n s Vergelandsgate 6 Almindelig Sidebygn.: Fjøs, skot & wc 01 Forhus 1ste & (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Huseier 2den Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Persdatter k e b hm Husmandspladsdriver Vefsen n s 02 Forhus 1 & (4 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) 5 kroner pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingebrigt Nilsen m g b hf Skogarbeider Vefsen n s 002 Ingeborg Hansdatter k g b hm Hustru Dyrø, Tranø n s 003 Anton Ingebrigtsen m ug b s Skogarbeider Bjarkøy n s 004 Dortheus Ingebrigtsen m ug b s Skogarbeider Bjarkøy n s 005 Nils Ingebrigtsen m ug b s Skoleelev Vefsen n s 006 Hans Ingebrigtsen m ug f s Sjømand Bjarkøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sidste opholdsted London Vergelandsgate 25 Almindelig Sidebygn.: Skot m/wc 01 Forhus 1ste (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Bor hos forældre ingen husleie Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Erlandsen m g b hf Lakseopsynsbetjent Mosjøen n s 002 Marta Erlandsen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Fridthjov Erlandsen m ug b s Barn Mosjøen n s 004 Kristian Erlandsen m ug b s Barn Mosjøen n s 005 Einar Erlandsen m ug b s Barn Mosjøen n s 02 Forhus 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Johannes Erlandsen m g b hf Steinarbeider Hatfjeldalen n s 002 Karen Erlandsen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Kaare Bjerkeseth m ug b s Barn (Middelskoleelev) Mosjøen n s Bogtrykkergate 23 Almindelig Sidebygn.: Fjøs m/stald, vognhus, størhus, Drengstue, matbod, rulleloft, gjødselhus m/wc & hølade, samt vedbod Merknad: Gimle 01 Forhus 1 & (4 m, 4 k) 11 (5 m, 6 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 John Støre m g b hf Overinspektør, livsforsikring Skogn n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1877 Flytta attende til Noreg: Gaardbruker Bustad i Noreg før utflytting: Tønsæt Siste bustad i Amerika: Lake-Mills. Stilling i Amerika: Avisutgiver Merknad: 002 Ragna Støre k g b hm Hustru Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Lake-Mills. Stilling i Amerika: Hustru Merknad: 003 Rolf Støre m ug f s Studerende Chicago n s Sannsynleg opphaldstad: Freiberg Tyskland 004 Berliot Støre k ug f d Guvernante Sioux City Iowa n s Sannsynleg opphaldstad: Lillehamer 005 Eli Støre k ug f d Telegrafelev Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 006 Harald Støre m ug b s Barn Lake Mills Io. n s 007 Hemming Støre m ug b s Barn Skogn n s 008 Mildrid Støre k ug b d Barn Vefsen n s 009 Erling Støre m ug b s Barn Vefsen n s 010 Gina Utnes k ug b tj Tjenestepike Vefsen n s 011 Karoline Rasmussen k ug b tj Tjenestepike Hadsel Vesteraalen n s Thore Hunds gate 8 Almindelig Sidebygn.: Fjøs, skot & wc samt Stabur 01 Forhus 1 & (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Pedersen m g b hf Husmand & arbeider Hatfjeldalen n s 002 Johanna Johansdatter k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Arthur Heie m ug b s Barn Mosjøen n s Thore Hunds gate 8 Almindelig 1 %1 1/2% 22 2 Sidebygn.: Vedbod & wc 01 Forhus 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Paul Tønder-Olsen m g b hf Rentenist Dønnes n s 002 Sofie Tønder-Olsen k g b hm Hustru Eker n s Egedes gate 22 Almindelig 1 %1 1/2% 55 5 Sidebygn.: Fjøs m/laave, vedbod m/wc 01 Forhus 1ste (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 6.25?? pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Lukkassen m g b hf Tømmermand? & snedker Tjøtta n s Arbeidsledig: l 002 Mathilde Lukkassen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Hildur Lukkassen k ug b d Barn Mosjøen n s 004 Olaf Lukkassen m ug b s Barn Mosjøen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1802 Mosjøen 02 Forhus 1ste (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bergitte Kjærstad k e b hm Husmandsplads som drives Stamnes n s Jonas Lies gate 4 Almindelig, Repaationsværksted Sidebygn.: Fjøs m/laave, Stabur m/vedbod, wc 01 Forhus (1 m, 0 k) ( m, k) Frit hus Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Haakon Sandvold m ug mt hf Diakon Skaanevik n s Sedvanleg bustad: Diakonhjemmet Vestre Aker 02 Forhus 1 & (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) 200 kroner pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Axel Pedersen m g b hf Kommandersergent og Kristiania n s bøssemaker i armeen 002 Thora Pedersen k g b hm Hustru Kongsberg n s 003 Thove Pedersen k ug b d Datter Kristiania n s Holbergsgate 3 Almindelig Sidebygn.: Fjøs m/høilaave, samt skot m/wc 01 Forhus 1ste (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 25 kroner md. %huseier% Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Erling Klæbo m g b hf Urmaker Mosjøen n s 002 Karen Klæbo k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Helene Klæbo k ug b d Barn Mosjøen n s 004 Jorun Hansdatter k ug b tj Tjenestepike husgj Vefsen n s Jonas Lies gate 4b Almindelig Forhus 1 & (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gabriel Ingebrigtsen m ug b hf Fhv. tømmermand & snedker, Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1873 Flytta attende til Noreg: 1878 lever av opsp. formue Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Farming Merknad: Holbergs gate 4 Almindelig 1 1/ Forhus 1ste (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Nr. 1 huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils M. Fossum m ug b s Maler Mosjøen n s 002 Johan Fossum m g b hf Lever av livrente Sparbu n s 003 Olea Fossum k g b hm Hustru Overhalden n s 004 Ferdinan Johansen m ug b S.s. Folkeskoleelev Vardø n s 005 Olea Alfredsdatter k ug b D.d. Barn Mosjøen n s Lagmandsgate 9 Almindelig 1 %1 1/2% Forhus 1ste (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 5 kroner pr. md. Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Tveraa m g b hf Fisker Vefsen n s 002 Anna Tveraa k g b hm Hustru Mosjøen n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Matilde Tveraa k ug b d Arbeider hjemme i huset Mosjøen n s 004 Katinka Tveraa k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s Lagmandsgate 7 Almindelig 1 %1 1/2% 66 6 Sidebygn.: Skot og wc 01 Forhus 1ste (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan Tveraa m g b hf Sagbruksarbeider Vefsen n s 002 Klara Tveraa k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Henry Tveraa m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 004 Einar Tveraa m ug b s Barn n s 005 Magnhild Tveraa k ug b d Barn Mosjøen n s 006 Petrine Tveraa k ug b tj Tjenestepike husgj Vefsen n s Lagmandsgate 4 Almindelig 1 %1 1/2% 66 6 Sidebygn.: Wc 01 Forhus 1ste (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Huseier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Tveraa m g b hf Sagbruksarbeider Vefsen n s 002 Maren Tveraa k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Olaf Tveraa m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 004 Reidar Tveraa m ug b s Barn Vefsen n s 005 Solveig Tveraa k ug b d Barn Mosjøen n s 006 Dagny Tveraa k ug b d Barn Mosjøen n s Lagmandsgate Almindelig 1 1/ Sidebygn.: Vedbod m/storhus, badehus & wc 01 Forhus 1ste (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Johnsen m g b hf Kjører ved Sagbruk Vefsen n s 002 Kristine Johnsen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Aksel Johnsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Mathea Johnsen k ug f d Forsørges Vefsen n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Rønvig asyl Sjukdom: Sindsvak 005 Lina Johnsen k ug f d Forsørges Vefsen n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Rønvik asyl Sjukdom: Sindsvak 02 Forhus (1 m, 0 k) 2 (1 m, 1 k) 5 kroner md. Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Konrat Johnsen m g b hf Fyrbøter paa sagbruk Mosjøen n s 002 Hanna Johnsen k g f hm Hustru - sykepleierske Borge, Lofoten n s Sannsynleg opphaldstad: Mosjøen Lagmandsgate 2 Almindelig Sidebygn.: Skot m/wc 01 Forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %1% 001 Ingebrigt Ingulfsen m g b hf Fisker - tømmerarbeider og Vefsen n s dagarbeider 002 Nicoline Pedersen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Jorun Ingebrigtsdatter k ug b d Barn Mosjøen n s 004 Gunnar Ingebrigtsen m ug b s Barn Mosjøen n s 02 Kvisten (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) 2 kroner pr. md. Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1802 Mosjøen 001 Anna Olausdatter k ug b el Sydameelev Vefsen n s Skjærvengate 32b Almindelig Sidebygn.: Vedbod m/wc 01 Forhus (5 m, 1 k) 7 (6 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Drevland m g b hf Skomaker Vefsen n s 002 Nilsine Nilsen Drevland k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Mathias Drevland m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 004 Sigvard Drevland m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 005 Agnar Drevland m ug b s Barn Mosjøen n s 006 Magne Drevland m ug b s Barn Mosjøen n s 007 Andreas Mathsen m ug f s Sjømand Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Sidste oph. Nantes Frankrig Skogveien 6 Almindelig Sidebygn.: Fjøs, skot m/wc 01 Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Jørgensen m g b hf Sagbruksarbeider Vefsen n s 002 Berit Ingebrigtsdatter k g b hm Hustru Vefsen n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Skjervenget Villa (sommerbolig) (ubebudd) 1 Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Skjervenveien 57 Depot for S. Haalogalands 1 regimente (ubebudd) Sidebygn.: Oplagshus for underavdelingerne Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Skjervenveien 55 Baatbyggeri (ubebudd) Peter Bechs gate 44 Almindelig Sidebygn.: Skot m/wc 01 Forhus (4 m, 2 k) 8 (6 m, 2 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lovise Johnsdatter k g b hm Hustru Vefsen n s 002 Alfred Juliussen m ug b s Baatbygger Mosjøen n s 003 Nils Juliussen m ug b s Sagbruksarbeider Mosjøen n s 004 Andreas Juliussen m ug b s Dagarbeider Mosjøen n s Arbeidsledig: l 005 Anna Juliussen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 006 Julius Juliussen m g f hf Baatbygger Ranen Hemnes n s Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest 007 Johan Juliussen m ug f s Baatbygger Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest 008 Ole A. Olsen m e b fl Ernæres v/offentlig underst Vefsen n s Skjærvengate 41 Almindelig Sidebygn.: Garveri, vedskot, barklager, wc 01 Forhus (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) 8 kroner pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristine Kristoffersen k ug b hm Husholderske Mosjøen n s 002 Emma Kristoffersen k ug b fl Typograf Mosjøen n s 003 Eva Løvik k ug b d Barn Trondhjem n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Forhus 2den (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) 10 kroner md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berntine Brekken k ug b hm Sydame Nesset Romsdalen n s 002 Marie Brekken k ug b fl Sydame Nesset Romsdalen n s 03 Forhus (3 m, 3 k) 4 (2 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: Ivar D. Arensen m g b hf Garver & skomaker Tjøtta n s 002 Jonette Arensen k g b hm Hustru Bjørnør n s 003 Josefine Arensen k ug b tj Tjenestepike Tjøtta n s 004 Ivar B. Reklev m ug b s Barn Sulitelma n s 005 Petra Haldorsen k ug mt b Bibelkvinde Tjøttø n s Sedvanleg bustad: Tjøtta 006 Marius Søfting m g mt fl Skomaker & fisker Vefsen n s Sedvanleg bustad: Vefsen Skjærvengate 39a Almindelig Sidebygn.: Vedskot m/wc 01 Forhus 2den (6 m, 1 k) 7 (6 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marselius Jakobsen m g b hf Maler Vefsen n s 002 Hansine Simonsdatter k g b hm Hustru Alstahaug n s 003 Halvdan Jacobsen m ug b s Sagbruksarbeider Mosjøen n s 004 Reidar Jacobsen m ug b s Maler Mosjøen n s 005 Trygve Jacobsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 006 Arild Jacobsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 007 Fritz Jacobsen m ug b s Barn Mosjøen n s Skjærvengate 37 Vaaningshus Sidebygn.: 2 vedboder m/wc 01 Forhus 1ste og (5 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) Eiendomshus 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Øyen m e b hf Barber Frisør Grongs Pr. n s 002 Johannes Øyen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 003 Bjarne Øyen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Olaf Øyen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Knudt Øyen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 006 Ragna Øyen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s Skjærvengate 35 Vaaningshus Sidebygn.: Vedskot m/wc 01 Forhus (1 m, 1 k) 3 (1 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tøger Strand m g b hf Fisker Herøy Helgel. n s 002 Oline Strand k g b hm Hustru Frosten n s 003 Erika Solberg k ug f Pleiedatter Barn Vefsen n s Sannsynleg opphaldstad: Melø Glommen Skjærvengate 31 Almindelig Sidebygn.: Skot m/wc 01 Forhus (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Nilsen m g b hf Fløtmand & skomaker Vefsen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1802 Mosjøen 002 Kristine Nilsen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Norveig Nilsen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Vilhelm Nilsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Elfrida Nilsen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 006 Rudi Nilsen m ug b s Barn Mosjøen n s 007 Solfrid Nilsen k ug b d Barn Mosjøen n s 008 Gunvor Nilsen k ug b d Barn Mosjøen n s Peter Bechs gate 10 Almindelig Sidebygn.: Vedbod m/tørreloft & wc, størhus, Baatbyggeri m/verksted 01 Forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Andreas Aanes m g b hf Baat & skibsbygger Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Montane Stilling i Amerika: Entrepenør Merknad: 002 Marie Aanes k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Andreas Bech Aanes m ug b s Barn Mosjøen n s 004 Olava Aanes k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Dorthea Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike Vefsen n s 02 Forhus 1ste og (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 450 kr. 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Thorleiv Nergaard Havig m g b hf Lensmand Vefsen n s 002 Signe Havig k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Dagfinn Havig m ug b s Barn Mosjøen n s 004 Gunnvald Havig m ug b s Barn Mosjøen n s 005 Jenny Greger k ug b tj Husgjerning Mosjøen n s Peter Bechs gate 12 Almindelig m/butik & pølsemakerværksted Sidebygn.: Fjøs m/stald & høiloft, Slakteri - Vedbod 01 Forhus 1 & (5 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 Anders Angermo m g b hf Slakter & pølsemaker Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Stenarbeider & Altmuligmand Merknad: 002 Jacobine Angermo k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Sverre Angermo m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 004 Solveig Angermo k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Jorun Angermo k ug b d Barn Mosjøen n s 006 Rolf Angermo m ug b s Barn Mosjøen n s 007 Yngvar Angermo m ug b s Barn Mosjøen n s 008 Klara Kjærstad k ug b tj Butikdame Vefsen n s 009 Anders Graadal m ug b tj Slakter & pølsemakerbetjent Røros n s Christian Qvales gate 1 Almindelig Sidebygn.: Vedskot - kulbod m/wc 01 Forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sivert Petersen m g b hf Træarbeider Vefsen n s Arbeidsledig: l 002 Gurine Petersen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Konrat Sivertsen m ug b s Dagarbeider Vefsen n s Arbeidsledig: l Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga %Kr. Qvales &% Skjervg. 18??gaard med butik Sidebygn.: Wedhus (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: %3% 001 Aleksander Pareli Karlsen m g b hf Bageriforretning Engelvær i Stegen n s 002 Elen Anna Henriksen k g b hm Hustru Wefsen n s 003 Kaare Karlsen m ug b s Folkeskoleelev Røst n s 004 Margit Karlsen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Ane Henriete Karlsen k ug b d Folkeskoleelev Røst n s 006 Svære Karlsen m ug b s Barn Røst n s 007 Marie Bek Olsen k ug b tj Butikjomfru Mosjøen n s 008 Ane Margrete Jorgensen k e b fl Kaarkone - underh. privat Wefsen n s Christian Qvales gate 4 Almindelig Forhus (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 6 kroner pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan M. Johansen m g b hf Sagbruksarbeider & fisker Mosjøen n s 002 Mathilde Johansen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Jørdis Johansen k ug b d Barn Mosjøen n s 004 Martha Johansen k ug b d Barn Mosjøen n s 02 Forhus (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Nilsdatter k ug b hm Dagarbeiderske? %av søn% Vefsen n s 002 Anna Nilsdatter k e b el Dagarbeiderske, av søn? Vefsen n s Peter Bechs gate 14 Almindelig Forhus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 8 kroner pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernhard Kvandal m g b hf Sagbruksarbeider Vefsen n s 002 Klara Kvandal k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Borghild Kvandal k ug b d Barn Vefsen n s 004 Agnar Kvandal m ug b s Barn Vefsen n s 005 Bjarne Kvandal m ug b s Barn Mosjøen n s 02 Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Anderson m g b hf Steinarbeider Sverige s Statsb.: Sverige Arbeidsledig: l 002 Anna Anderson k g b hm Hustru Vefsen n s Petter Becks gate 12 Almindelig 1 1/ Sidebygn.: Stald og udhus under et tak 01 Forhus (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Bertelsen m g b hf Vognmand Mosjøen n s 002 Mathilde Bertelsen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Einar Bertelsen m ug b s Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Andrea Bertelsen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Johanna Bertelsen k ug b d Barn Mosjøen n s 006 Margarete Bertelsen k ug b d Barn Mosjøen n s 02 Kvisten (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Frit hus Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1802 Mosjøen 001 Johan C. Bertelsen m g b hf Maskinmand, arbeider Snaasen n s 002 Dorthea Bertelsen k g b hm Hustru Vefsen n s 03 1ste (3 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) 5 kr pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan A. Johansen m g f hf Løs-arbeider Mosjøen n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Johanna D. Johansen k g b hm Hustru - vaskerkone Bodin n s 003 Karoline Johansen k ug b d Skolebarn Bodin n s 004 Arthur Johansen m ug b s Skolebarn Bodin n s 005 Tormod Johansen m ug b s Barn Bodin n s 006 Jens Johansen m ug b s Barn Mosjøen n s Peter Becks gate 18 Vaaningshus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jentoft Johansen m g b hf Handelsbetjent Husby Nesne n s 002 Kathinka Johansen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Hildur Olea Johansen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Ragnvald Blaauw Johansen m ug b s Barn Mosjøen n s Skolegate 3 Vaaningshus Forhus (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) 5 kroner pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Alfred Lorentsen m g b hf Maler, fisker & Dagarbeider Mosjøen n s Arbeidsledig: l 002 Petra Lorentsen k g b hm Hustru - sydame Hemnes i Helgel. n s 003 Arvid Lorentsen m ug b s Barn Mosjøen n s 004 Olaf Lorentsen m ug b s Barn Mosjøen n s 005 Leiv Lorentsen m ug b s Barn Mosjøen n s 02 Forhus Kvisten (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Lornts Kornelius Tobiassen m g b hf Fisker & dagarbeider Beitstaden n s 002 Bergitte Tobiassen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Oleanna Tveraa k ug b el Dagarbeiderske i husholdn Vefsen n s Skjervengate 24 Cafe Forhus (5 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sivert Martinius Sivertsen m g b hf Brugseier Volden n s 002 Kaja Sørine Sivertsen k g b hm Hustru - kafevertinde Namsos n s 003 Sigurd Halfdan Sivertsen m ug mt s Sømand Mosjøen n s Sedvanleg bustad: Bergen 004 Camilla Lovise Sivertsen k ug b d Arbeider i hushold Mosjøen n s 005 Walborg Olivia Sivertsen k ug b d Arbeider i hushold Vikdal Vefsen n s 006 Gunar Sivertsen m ug b s Snedkerlærling Vikdal Vefsen n s 007 Øisten Sivertsen m ug b s Middelskoleelev Vikdal Vefsen n s 008 Aasmund Sivertsen m ug b s Folkeskoleelev Vikdal Vefsen n s Skolegate 1 Vaaningshus Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Jakob Arntsen m g b hf Fhv. Snedker, Lever af Vefsen n s opsparet formue Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Træarbeider Merknad: 002 Anne Marie Arntsen k g b hm Hustru Bolsø Molde n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Hustru Merknad: Skjervengate 22 Vaaningshus Forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Karl Selander Johansen m g b hf Bryggemand & lagerbetjent Mosjøen n s 002 Otelie Kristine Johansen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Alf Martin Johansen m ug b fl Fisker Mosjøen n s Arbeidsledig: l 004 Olaug Johansen k ug b d Folkeskoleelev Vefsen n s 005 Haldis Johansen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 006 Johanna Johansen k ug b d Barn Mosjøen n s 007 Olaf Johansen m ug b s Barn Mosjøen n s Skolegate 4 Almindelig Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Josef Jacobsen m g b hf Lever av sin formue Vefsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1867 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Iowa Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Maren Jacobsen k g b hm Hustru Tjøtta n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Vefsen Siste bustad i Amerika: Iowa Stilling i Amerika: Hustru Merknad: Skjervengate Forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Hansen m g b hf Høvelmester & snedker v/ Dønna n s sagbruk 002 Lina Hansen k g b hm Hustru Manger n s 003 Sigurd Hansen m ug b s Høveldreng ved sagbruk Hemnes Helg. n s 004 Aslaug Hansen k ug b d Folkeskolen Hemnes Helg. n s 005 Jenny Hansen k ug b d Folkeskolen Mosjøen n s 006 Emil Hansen m ug b s Folkeskolen Mosjøen n s 007 Liv Hansen k ug b d Barn Mosjøen n s Peter Bechs gate 22 Almindelig Sidebygn.: Vedbod m/wc 01 Forhus 1ste (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Thomas H. Riis m g b hf Avdelingsingeniør i Skien n s Veivæsenet 002 Christine Riis k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Margit Riis k ug b d Middelskoleelev Bodø n s 004 Hjørdis Riis k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Sigurd Riis m ug b s Barn Mosjøen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1802 Mosjøen 006 Eva Riis k ug b d Barn Mosjøen n s 007 Laura Lamo k ug b Tjenestepike Tjenestepike husgj Vefsen herred n s 02 Forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) 500 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Oluf Christian Dietrichson m ug b hf Officer major Skogn pr. Levanger n s 002 Louise Bergithe Larsen k ug b tj Husholderske Bodø n s Kirkegate 18 Vaaningshus 1 %1 1/2% 22 1 Sidebygn.: Fjøs, stabur, vedskot m/wc 01 Forhus 1, (1 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berit Johnsdatter k e b hm Parseldyrker Mosjøen n s 002 Gulle Johnsen m e mt fl Dagarbeider Hatfjeldalen n s Sedvanleg bustad: Vefsen Kirkegate 20 Almindelig 1 %1 1/2% 55 5 Sidebygn.: Fjøs, skot, wc 01 Forhus 1 & (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 P. E. Jacobsen m e b hf Privat understøttelse fors. av Vefsen n s fisker og telegrafarb. 002 Emilie Pedersdatter k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Anton Pedersen m ug b s Dagarbeider Mosjøen n s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Mosjøen Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Skogarbeide Merknad: 004 Gunnar Gutormsen m ug b s Barn Mosjøen n s 005 Anna Gutormsen k ug b d Arbeider m/husholdningen Mosjøen n s Kirkegate 20a Almindelig Forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Augustinus Gustavsen m g b hf Sagbruksarbeider Mosjøen n s 002 Signe Gustavsen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Georg Gustavsen m ug b s Barn Mosjøen n s 004 Borghild Gustavsen k ug b d Barn Mosjøen n s 005 Elen Johansen k e b fl Spinde & strikkekone Vang i Valdres n s Kirkegate 22a Vaaningshus Forhus (1 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Kaspersen m g f hf Fisker & dampskibsfører Tjøtta n s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 002 Nikoline Kaspersen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Karen Kaspersen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 004 Dagny Kaspersen k ug b d Barn Mosjøen n s 005 Karel Kaspersen m ug b s Barn Mosjøen n s 006 Jorun Kaspersen k ug b d Barn Mosjøen n s Kirkegate 22b Vaaningshus Sidebygn.: Vedbod m/tørreloft & wc Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole L. Kjærstad m g b hf Seilmaker & fisker Vefsen n s 002 Lovise Kjærstad k g b hm Hustru, sykepasser Tjøtta n s Kirkegaten 6 Vaaningshus 77 7 Sidebygn.: Fjøs, Vedbod og wc 01 Forhus 1 og (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Egne hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ranni Kjærstad k e b hm Pensioneret, Huseier Vefsen n s %Dagarbeider% 02 Forhus 1 og (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr pr. Aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Lars Osen m g b hf Kvartermester ved Bjørnør n s Helgelands Bataljon 002 Henriette Marie Osen k g b hm Hustru Trondhjem n s 003 Ole Gulliksen Osen m ug b s Fotograf Bjørnør n s Arbeidsledig: l 004 Charlotte Karoline Osen k ug b d Middelskoleelev Stjørdalen n s 005 Josef Osen m ug b s Middelskoleelev Ørlandet n s 006 Laura Marie Sund k ug b tj Tjenestepike Stamnes n s Lagmandsgate 12 Vaaningshus Sidebygn.: Fjøs, stal m/laave, størhus & lade 01 Forhus 1 & (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johanna Hansen k e b hm Gaardbrukerske Vefsen n s 002 Tanny Nilsen k ug b D.d. Husholderske Vefsen n s 003 Nelly Hansen k b D.d. Barn Mosjøen n s 004 Thorolf Jensen m ug b D.s. Folkeskoleelev Vefsen n s 02 Forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) 240 kroner pr. aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jacob Sverdrup m g b hf Adjunkt v/mosjøen Leikanger i Sogn n s Middelskole 002 Marie Ramm Sverdrup k g b hm Hustru - timelærerinde Helgøen Hedemarken n s 003 Dagmar Mikalsen k ug b tj Tjenestepike Vefsen n s Lagmandsgate 54 Almindelig Sidebygn.: Verksted m/skot og fjøs m/wc 01 Forhus (3 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Jørgen E. Jacobsen m g f hf Snedker og tømmermand Mosjøen n s Sannsynleg opphaldstad: Vefsen 002 Ida Jacobsen k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Birger Jacobsen m ug f s Folkeskoleelev Mosjøen n s Sannsynleg opphaldstad: Vefsen 004 Malfrid Jacobsen k ug b d Folkeskoleelev Mosjøen n s 005 Johan Jacobsen m ug b s Barn Mosjøen n s 006 Harald Jacobsen m ug b s Barn Mosjøen n s 007 Maren Andersen k ug b tj Tjenestepike Vefsen n s 008 Johan Jensen m ug b fl Dagarbeider - Livrente Sverige n s Lagmandsgate 55 Vaaningshus Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1802 Mosjøen 01 Forhus (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mikel J. Almaas m g b hf Snedker & maler Vefsen n s 002 Sara Almaas k g b hm Hustru Vefsen n s 003 Johannes Almaas m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 004 Peter Almaas m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 005 Anna Almaas k ug b d Barn Vefsen n s 006 Martha Almaas k ug b d Barn Vefsen n s 007 Sverre Almaas m ug b s Barn Mosjøen n s Kirkegate 24 Almindelig Sidebygn.: Maler & snedkerverksted m/skot, wc 01 Forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Anstensen m g b hf Maler & snedker Ø. Toten n s 002 Inger Anstensen k g b hm Hustru Alstadhaug n s 003 Ida Anstensen k ug b d Butikdame Mosjøen n s 004 Kristian Mekalsen m ug b tj Malerdreng Vefsen n s Boktrykkergaten %Skolegate Skolebygninger % 9 Sidebygn.: Gymnastiksalbygning, kommunelokale, Vedbod, kulhus m/wc Merknad: Skolelokaler 01 Sidebygning Kvisten (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 150 %250% kroner pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Peter Øren m g b hf Pedel ved Mosjøen skole Mosjøen n s 002 Emma Øren k ug b d Deltar i husgjerningen Vefsen n s 003 Oleanna Øren k g b hm Husmor Vefsen n s 004 Grete Sakariassen k ug b tj Tjenestepike husgj Rødøy n s Øvre Strandgate 8b Vaaningshus Sidebygn.: Skot m/wc 01 Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Mathisen m g b hf Sagbruksarbeider Vefsen n s 002 Petrine Hansdatter k g b hm Hustru Vefsen n s 02 Forhus (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) 3 kroner pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jørgine Andaas k ug b hm Sypike Vefsen? 002 Borghild Johansen k ug b d Barn Mosjøen? Øvre Strandgate 8a Vaaningshus Sidebygn.: Vedskot m/wc 01 Forhus (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) 5.50 kroner pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mikal Kolbeinsen m g b hf Steinarbeider Hatfjeldalen n s 002 Henriette Nilsskog k g b hm Hustru, strikkerske Vefsen n s 003 Egil Mikalsen m ug b s Sagfiler i Klæberstensbrud Vefsen n s 004 Sverre Mikalsen m ug b s Folkeskoleelev Vefsen n s 02 Forhus (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) 25 kroner pr. md. Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 1 Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1901 Harstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer