Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1901 Harstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1901 Harstad Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 407 (kvinner: 185, menn: 222) Bustader i kretsen: 38 Leil. i kretsen: 57 Krets: 001 Herred/by: Harstad Folketeljinga Storgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: 1 uthus vedsjaa 01 1 & (5 m, 2 k) 6 (5 m, 1 k) Kr 625,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: 1 Rom losj.: Ole Martin Skaanes m g b hf Sersjant v/tromsø stifts Levanger Landsogn n s underofficersskole %??% 002 Ingeborg Pauline Skaanes k g b hm Trondhjems by n s 003 Gunnar Peder Skaanes m ug b s Ibbestad n s 004 Nils Odin Franke Skaanes m ug b s Ibbestad n s 005!! Skaanes* m ug b s Harstad n s Merknad: Udøpt Gut 006 Elisabet Marie Markussen k ug mt Tjenestepike Trondenes n s Sedvanleg bustad: Tovik 007 Andreas Aarfald m ug b el Brigadeskriver Inderøen n s Storgate 31 Almindelig vaaningshus Sidebygn.: Uthus, vedsjaa m.m. 01 Forhus (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jacob Nilsen m g b hf Skibsfører Sandtorv (Trondenes) n s 002 Olufine Nilsen k g b hm Trondenes n s 003 Julian Nilsen m ug b s Trondenes n s 004 Nelly Nilsen k ug b d Trondenes n s 005 Nanny Nilsen k ug b d Trondenes n s 006 Leikny Nilsen k ug b d Trondenes n s 007 Fanny Nilsen k ug b d Trondenes n s 008 Aslaug Nilsen k ug b d Trondenes n s 009 Olav Nilsen m ug b s Harstad n s 010 Marta Kristensen k e b hm Fors. av Murer Trondenes n s (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Kr 180,- Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Haldorsen m g b hf Bestmand paa D/S Harstad n s 002 Pauline Haldorsen k g b hm Trondenes n s 003 Ruth Haldorsen k ug b d Harstad n s Storgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa 01 Forhus 1ste (6 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Jørgen Lind Olsen m g b hf Lagerbetjent ved Harstad Trondenes n mek. værksted Trusamf.: Baptist 002 Othilie Gerhardine Olsen k g b hm Syerske Trondenes n 003 Ole Berntinus Olsen m ug b s Lagerbetjent ved Harstad Trondenes n mek. værksted 004 Bergli Olenus Olsen m ug b s Trondenes n 005 Olga Hjørdis Olsen k ug b d Trondenes n 006 Annie Emelie Olsen k ug b d Trondenes n 007 Dagmar Olsen k ug b d Harstad n 008 Peder Lind Olsen m ug b s Harstad n 009 Ragnar Olsen m ug b s Harstad n Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1901 Harstad 010 Louise Aminda Larsen k ug b tj Maasø n s 011 Hartlov Olaus Lind m ug mt fl Snedker Trondenes n s Andreassen Sedvanleg bustad: Kilbotten i Trondenæs 02 Forhus 2 kvist (2 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Kr 180,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Rikard Hartvigsen m g f hf D/S matros Trondenes n s Sannsynleg opphaldstad: Finmarken 002 Emma Hartvigsen k g b hm Ulfsfjord n s 003 Reidar Hartvigsen m ug b s Tromsø n s 004!! Hartvigsen* m ug b s Harstad n s Merknad: Udøpt gut 005 Emma Hartvigsen k ug b fl Tjenestepike Trondenes n s Storgaten 27 Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: 1 uthus (1 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Iver Pedersen m g b hf Murer Kvædfjord n s Arbeidsledig: l 002 Pernelle Pedersen k g b hm Hustru Kvædfjord n s 003 Kristian Hansen m ug f Logerende Sømand Trondenæs n s %b % Sannsynleg opphaldstad: Tromsø Arbeidsledig: l 004 Hans Pedersen m ug f s Seminarist Kvædfjord n s %b % Sannsynleg opphaldstad: Elvrum (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Kr 300,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Ole Karlsen m g b hf Brygmand Stegen n s 002 Ingeborg Karlsen k g b hm Ibestad n s Etnisitet: n 003 Jakobine Knudsen k ug b d Harstad n s Etnisitet: n 004 Agnar Karlsen m ug b s Harstad n s Etnisitet: n 005 Halftan Rasmusen m ug b el Snekkerlærling Trondenæs n s Etnisitet: n Storgate 25 Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Uthus 01 Forhus 1ste (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Kr 300,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jentoft Ness m g b hf Sergent, Typograf Hadsel n s 002 Annette Ness k g b hm Fredrikshald n s 003 Odd Ness m ug b s Harstad n s 004 Øistein Ness m ug b s Harstad n s 005 Anna Martinsen k ug b tj Senjen n s (5 m, 2 k) 4 (3 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Johan Adolf Holm m g b hf Politibetjent Stjørdalen n s 002 Krestine Holm k g b hm Hustru Alversund n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga John Holm m ug b s Søn Bergen n s 004 Sverre Holm m ug b s Harstad n s 005 Ellen Andreassen k ug mt tj Tjenestepike Trondenæs n s Sedvanleg bustad: Trondenæs 006 Benjamin Olsen m ug mt el Snekker Trondenæs n s Sedvanleg bustad: Trondenæs 007 Martin Jakobsen m ug mt el Snekker Trondenæs n s Sedvanleg bustad: Trondenæs Storgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa 01 Forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Kr 492,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Edvard Pedersen m g b hf Guldsmed Nordfold n s 002 Marianne Pedersen k g b hm Meløy n s 003 Olgar Wirum m ug b fl Guldsmedsvend Tysfjord n s 004 Anna Aare k ug b tj Tjenestepike Trondenes n s 02 Forhus (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Kr 12,00 pr. maaned Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gurine Halvorsen k e b hm Vaskekone Ibestad n s 002 Samuella Halvorsen k ug b d Tjenestepige Trondenes n s 003 Anton Halvorsen m ug b s Trondenes n s 004 Halvor Halvorsen m ug f s Sjømand Trondenes n s Sannsynleg opphaldstad: Kystfart 03 Forhus (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Rasmus Olsen m g b hf D/S fører Lødingen n s 002 Olufine Olsen k g b hm Trondenes n s 003 Reidun Olsen k ug b d Harstad n s 004 Hildur Olsen k ug b d Harstad n s 005 Ferdinand Olsen m ug b s Harstad n s 006 Magnhild Olsen k ug b d Harstad n s 007 Sverre Olsen m ug b s Harstad n s 008 Elfride Berteussen k ug b tj Tjenestepike Lødingen n s Storgate Almindelig vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: En uthusbygning 01 Forhus (3 m, 5 k) 6 (2 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Gunnar Amundsen m g b hf Klokker Svadsum i V. Gausdal n s 002 Anne Katrine Amundsen k g b hm Hol i Lødingen n s 003 Marie Hødal k g mt d Husmor og lærerinde ved Vefsen n s haandgjerningsskole Sedvanleg bustad: Jeløen, Moss 004 Bergitte Amundsen k ug b d Lærerinde ved folkeskolen Vefsen n s 005 Magda Cecilie Amundsen k ug b d Disipel paa apotheket i Harstad Skjerstad Pr. n s 006 Ragnar Kristian Amundsen m ug b s Gildeskaal n s 007 Jenny Henriette Johannessen k ug b Tjenestepige Bø i Vesteraalen n s Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1901 Harstad 008 Gunnar Amundsen Hødal m mt Dattersøn (Søn Jeløen n s av nr. 3) Sedvanleg bustad: Jeløen, Moss (0 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) Kr 240,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Sigvard Nilsen m g f hf Fabrikarbeider Velfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Trondenes 002 Marie Nilsen k g b hm Vik, Helgel. n s 003 Agnes Nilsen k ug b d Kirkenes n s 004 Solveig Nilsen k ug b d Svolvær n s 005 Aasta Johnsen k ug b tj Tj.pike Trondenes n s 03 Forhus Kvist (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) Kr 204,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Albert Nilsen m g b hf Arb. ved Mek. værkst Buksnes n s 002 Thea Nilsen k g b hm Torsken n s 003 Bjarne Nilsen m ug b s Harstad n s 004 Karl Nilsen m ug b s Harstad n s 005 Marelius Nilsen m ug b fl Smed ved K. Mek. værkst Buksnes n s 006 Agda Nilsen k ug b tj Tjenestepike Buksnes n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Storgaten Gasværk (ubebudd) Kun kjælder Storgate Almindelig vaaningshus Sidebygn.: Vedskur, privet 01 Forhus 1ste (5 m, 5 k) 7 (3 m, 4 k) Kr 35 pr. maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: 2 Tenesterom: 1 Rom losj.: Andreas Johansen m g b hf Maskinist ved meieriet Lødingen n s 002 Anna Johansen k g b hm Spiseforretning Trondenes n s 003 Magnus Johansen m ug b s Arb. ved mekanisk verksted Kvædfjord n s 004 Dagny Johansen k ug b d Husstel Kvædfjord n s 005 Alfie Johansen k ug b d Harstad n s 006 Magna Johansen k ug b tj %d% Husstel Kvædfjord n s 007 Jenny Mikalsen k ug mt el d Lærepike i søm Grøtavær n s Sedvanleg bustad: Grøtavær 008 Evald Sivertsen m ug b el Arb. ved mek. verksted Vardø n s 009 Iver Kjær m ug mt el s Arb. ved mek. verksted Tranøy n s Sedvanleg bustad: Lekang 010 Størker Størkersen m ug mt el s Elektrisk montør Kvædfjord n s Sedvanleg bustad: Kvædfjord 02 2den (5 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Eier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Olaf Larsen m g b hf Bestmand Trondenæs n s 002 Matilde Larsen k g b hm Husmoder Trondenæs n s 003 Dortea Mikkelsen k e b Bestemoder Privat understøttelse Trondenæs n s 004 Margot Larsen k ug b d Trondenæs n s 005 Agnar Larsen m ug b s Trondenæs n s 006 Olaf Larsen m ug b s Harstad n s 007 Leikny Larsen k ug b d Harstad n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Marie Larsen k ug b d Harstad n s 009!! Larsen* m b s Harstad n s Merknad: Udøpt gut 010 Nora Nilsen k ug b tj Tjenestpige Trondenæs n s 011 Konrad Mikkelsen m g mt Losjerende Støperiarbeider Trondenæs n s (hf) Sedvanleg bustad: Evenskjær Storgate Vaaningshus, forretningslokale. 1 1/ Boktrykkeri med leilighet samt lokale til telefoncentral Sidebygn.: Kulbod og vedlager 01 Forhus 1 og (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Moe m ug b hf Redaktør Levanger n s Storgaten Almindelig vaaningshus, Kaserne Sidebygn.: Særskilt uthus, Latrin, kul- og vedbod Merknad: Nedre kaserne 01 Hovedbygningen1, 2 og (47 m, 0 k) 48 (48 m, 0 k) Kr 3.000,00 pr. aar Kjøk.: Bad: 1 fælles for hele Rom: 18 Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 22 kasernen Merkand: Familieliste 11,1, 11,2, 11,3 001 Sven Nielsen m ug b Kaserneofficer Premierløitnant Stavanger n s 002 Elias Moen m ug b Kaserneofficer Sersjant Maalselven n s 003 Peder Lande m ug b fl Uteksamineret musikelev Bardo n s 004 Sivert Strømsnes m ug b fl Underofficerselev Evenes n s 005 Nicolai Damm m ug b fl Underofficerselev Maalselven n s Etnisitet: l Svenske Språk: n 006 Georg Johansen m ug b fl Underofficerselev Kvalsund n s 007 Einar Helland m ug b fl Underofficerselev Hammerø n s 008 Johan Meisfjord m ug b fl Underofficerselev Stamnes n s 009 Hans Nilsen m ug b fl Underofficerselev Talvik n s Etnisitet: l n Språk: n 010 Emil Lenvik m ug b fl Underofficerselev Evenes n s 011 Fredrik Nilsen m ug b fl Underofficerselev Mo n s 012 Ottar Eide m ug b fl Underofficerselev Øksnes n s 013 Ricard Forberg m ug b fl Underofficerselev Maalselven n s 014 Theodor Uhlen m ug b fl Underofficerselev Maalselven n s 015 Johan Hansen m ug b fl Underofficerselev Lyngen n s Etnisitet: f n Språk: n 016 Ottar Tinglum m ug b fl Underofficerselev Fauske n s 017 Sandrup Grundvold m ug b fl Underofficerselev Tysfjord n s 018 Herman Paulsen m ug b fl Underofficerselev Lebesby n s 019 Ole Lomnes m ug b fl Underofficerselev Sør-Reisa n s 020 Edvard Finset m ug b fl Underofficerselev Sør-Reisa n s 021 Thoralf Thorbjørnsen m ug b fl Underofficerselev Bodø n s 022 Olaf Franck m ug b fl Underofficerselev Trondenes n s 023 Hilmar Moen m ug b fl Underofficerselev Mosjøn n s 024 Ingvard Espenes m ug b fl Underofficerselev Tranø n s 025 Sigvard Fjærli m ug b fl Underofficerselev Kjerringøy n s 026 Johan Markussen m ug b fl Underofficerselev Selsøvik n s 027 Ole Hoel m ug b fl Underofficerselev Berg n s 028 Johan Jensaas m ug b fl Underofficerselev Maasø n s Etnisitet: f n Språk: n 029 Adolf Tapio m ug b fl Underofficerselev Kistrand n s 030 Alf Solbakken m ug b fl Underofficerselev Lyngen n s Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1901 Harstad Etnisitet: f n Språk: n 031 Edvard Kobvik m ug b fl Underofficerselev Lødingen n s 032 Kristian Jenssen m ug b fl Underofficerselev Talvik n s Etnisitet: f n Språk: n 033 Mikal Einan m ug b fl Underofficerselev Maalselva n s 034 Albrigt Kaljord m ug b fl Underofficerselev Hadsel n s 035 Levis Holdøy m ug b fl Underofficerselev Hadsel n s 036 Øivind Holm m ug b fl Underofficerselev Skjerstad n s 037 Hilmar Indal m ug b fl Underofficerselev Karlsøy n s 038 Johannes Holmeslet m ug b fl Underofficerselev Tromsøysundet n s 039 Helge Olsen m ug b fl Underofficerselev Tromsøysundet n s 040 Arnold Ramberg m ug b fl Underofficerselev Flakstad n s 041 Rasmus Prestbakmo m ug b fl Underofficerselev Bardu n s 042 Arthur Simonsen m ug b fl Underofficerselev Ibbestad n s 043 Ragnvald Kaupanger m ug f fl Underofficerselev Hærø n s Sannsynleg opphaldstad: Harstad Sykehus 044 Bjarne Vik m ug b fl Underofficerselev Kvædfjord n s 045 Ingvard Haugen m ug b fl Underofficerselev Sørreisa n s 046 Alfred Karlsen m ug b fl Underofficerselev Ankenes %Narvik% n s 047 Bjarne Braaten m ug b fl Underofficerselev Avaldsnes n s 048 Hilmar Lebesby m ug b fl Underofficerselev Lebesby n s Storgate Vaaningshus Sidebygn.: Uthus 01 Forhus 1ste (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) Kr 450 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Lars Anton Gladstad m g b hf Premierløitnant i infanteriet Lillesand n s 002 Abigael Gladstad k g b hm Husgjerning Harstad n s 003 Ellen Giæver Gladstad k ug b d Harstad n s 004 Ingrid Abigael Gladstad k ug b d Harstad n s 005 Petra Pettersen k ug b tj Husgjerning Evenes n s 02 Forhus 2den (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) 400,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ivar Frederiksen m g b hf Bestyrer for sildoljefabrik Gimsø n s 002 Nora Frederiksen k g b hm Berg, Senjen n s 003 Liv Frederiksen k ug b d Harstad n s 004 Johan Frederiksen m ug b s Harstad n s 005 Ingeborg Pedersen k ug b tj Tj.pike Tranøy n s 006 Arnt Lund m ug mt n s Merknad: E: Person nr. 6 overstrøket i kilda Sedvanleg bustad:!! Storgate Vaaningshus Sidebygn.: Vedsjaa 01 1ste og (2 m, 8 k) 9 (1 m, 8 k) Eier %kr 20% Kjøk.: 1 Bad: Rom: 5 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Magdalus Kristiansen m g b hf D/S Maskinist Vaagan, Lofoten n s 002 Fredrikke Kristiansen k g b hm Harstad n s 003 Ruth Kristiansen k ug b d Harstad n s 004 Kirsten Kristiansen k ug b d Harstad n s 005 Kjellfrid Kristiansen k ug b d Harstad n s 006 Jens Heitman m ug mt el D/S Maskinist Senjen n s Sedvanleg bustad: Narvik 007 Jensine Jonsen k ug b el Vaskekone Tranø n s 008 Josefine Isaksen?? k e b el Vaskekone Løngen n s 009 Ingeborg Franch k ug b el Modeforretning Bodø n s 010 Konstanse Pettersen k ug b el Butikjomfru Vaagan i Lofoten n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Storgaten Arbeidersamfund (ubebudd) 1 Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Storgate 20 Vaaningshus (enebolig) Sidebygn.: 1 uthus 01 Forhus Hele huset (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) 650,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johanne Louise Krabbe k g b hm Husmor Grimstad n s Trønnes 002 Hans Angell Krabbe Trønnes m g b hf Stadsingeniør Kristiania n Trusamf.: Uttraadt 003 Bergljot Solveig Bakke k ug b d Skolebarn Grimstad n s 004 Leif Bakke m ug b s Grimstad n s 005 Arne Arntzen Bakke m ug b s Grimstad n s 006 Elida Antonsen k ug b tj Tjenestetyende Malnæs, Vesteraalen n s Eriksgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa 01 Forhus 1 og kvist (3 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Anton Buck m g b hf Amtsdyrlæge T.hjem n s 002 Marie Buck k g b hm Aarhus, Danmark n s 003 Doris Abrahamsen k e b fl Slesvik n s 004 Line Hansen k ug b tj Tj.pike Lavangen n s 005 Elisabeth Johansen k ug b tj Tj.pike Skjærvøy %Dyrøy% n s 006 Søren Strøm-Jensen m ug mt fl Skoleelev, fors. av arbeider Dyrøy n s Sedvanleg bustad: Dyrøy 007 Leif Andreassen m ug mt fl Skoleelev, fors. av Kjøbmand Andenes n s Sedvanleg bustad: Andenes Eriksgate 14 Vaaningshus Sidebygn.: Uthus 01 Forhus 1ste (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) 800 kr Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Eystein Kvam m g b hf Major Stenkjær n s 002 Magda Kvam k g b hm Horten n s 003 Kaare Kvam m ug b s Kristiania n s 004 Sverre Kvam m ug b s Stenkjær n s 005 Sigfrid Kvam k ug b d Bækkelaget n s 006 Hanna Ursin k ug b tj Tjenestepike Hammerø n s 02 Forhus (2 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Kr 850,00 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Gudbrand Kvale m g b hf Kaptein i infanteriet Nordfjordeid n s 002 Sigrid Kvale k g b hm Drammen n s 003 Elisabeth Kildal k ug b tj Tjener Bjarkøy n s 004 Christian Möller m g mt b Major i ingeniørvåbnet Fr.hald n s Sedvanleg bustad: Harstad, Bjørhovdes hus Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Eriksgate Vaaningshus(j for øieblikket) 1 1/2 Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Gymnastiklokale (ubebudd) 1 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1901 Harstad Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Vedsjaa 01 Forhus (3 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Leonhard Johansen m g f hf D/S fører Bjarkøy n Trusamf.: Babtist Sannsynleg opphaldstad: Svolvær 002 Ragna Johansen k g b hm Bjarkøy n Trusamf.: Babtist 003 Atle Johansen m ug b s Bjarkøy n Trusamf.: Babtist 004 Leif Johansen m ug b s Harstad n Trusamf.: Babtist 005 Aron Olsen m ug b fl Fors. av Kjøbmand Bjarkøy n Trusamf.: Babtist 006 Kaurine?? Olsen k ug b fl Fors. av Kjøbmand Bjarkøy n Trusamf.: Babtist 02 Forhus Kvist (3 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Kr 200,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Paul Holst m b hf D/S Maskinist T.hjem n s 002 Antonie Holst k b hm Gjeisvær n s 003 Otto Holst m f s D/S Fyrbøder Vardø n s Sannsynleg opphaldstad: Harstad 004 Paul Holst m b s Postbud Harstad n s 005 Sverre Viggen m b s T.hjem n s Sykehus Sidebygn.: Epedemiafdelingen og bad (8 m, 22 k) 7 (1 m, 6 k) Kjøk.: 1 Bad: 1 Rom: 16 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: Merkand: Familieliste 21,1, 21,2 001 Mathilde Tollefsen k ug b Bestyrerinde Trondenes n s 002 Mathilde Broce k ug b Sykepleierske Lyngen n s 003 Karoline Eriksen k e mt Sykepleierske Øksnes n s Sedvanleg bustad: Harstad 004 Johanne Samuelsen k ug b Sykepleierske Lyngen n s 005 Edit Edahl k ug b Tjenestepike Lødingen n s 006 Leonore Johansen k ug b Tjenestepike Trondenes n s 007 Halvor Aune m g b Portner Opdhal n s 008 Dagmar Stoltenberg k ug b Patient tj Tjenestepike Trondenes n s 009 Ingvarda Martinusen k ug mt Patient Fors. av Fisker Ibestad n s Sedvanleg bustad: Ibestad 010 Jentine Olsen k g mt Patient hm Manden, av Værftsarbeider Trondenes n s Sedvanleg bustad: Grøtavær 011 Dagny Finstad k ug mt Patient tj Tjenestepike Trondenes n s Sedvanleg bustad: Sørvikmark 012 Abigael Gabrielsen k ug mt Patient Fors. av løsarbeider Trondenes n s Sedvanleg bustad: Volstad 013 Johanne Olufsen k g mt Patient hm Manden fisker Ofoten n s Sedvanleg bustad: Skaanland 014 Anne Gudmunsen k g mt Patient hm Manden sømand Aafjord n s Sedvanleg bustad: Kvæfjord 015 Emma Nilsen k g mt Patient hm Manden fisker Trondenes n s Sedvanleg bustad: Harstadbotten 016 Emilie Nilsen k g mt Patient hm Manden værftsarbeider Trondenes n s Sedvanleg bustad: Harstad 017 Signe Madsen k ug mt Patient tj Tjenestepike Alsvaag n s Sedvanleg bustad: Øksnes, Alsvog 018 Inga Pedersen k ug mt Patient tj Tjenestepike Ibestad n s Sedvanleg bustad: Ibestad 019 Mathilde Markusen k ug mt Patient sp. Sypike Trondenes n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga 1910 Sedvanleg bustad: Grøtavær 020 Ingeborg Marthinsen k ug mt Patient tj Tjenestepike Ibestad n s Sedvanleg bustad: Ibestad 021 Anna Engen k ug mt Patient Strikkerske Nedre Eker n s Sedvanleg bustad: Seljestad 022 Berentine Johansen k ug mt Patient Strykerske Ibestad n s Sedvanleg bustad: Harstad 023 Erling Olsen m ug mt Patient Skoleelev Dverberg n s Sedvanleg bustad: Dverberg 024 Odin Johansen m ug mt Patient Værkstedarbeider Dyrø n s Sedvanleg bustad: Harstad 025 Margidon Vestvik m ug mt Patient Fors. av Fisker Narvik n s Sedvanleg bustad: Harstad 026 Ole Bakke m g mt Patient Gaardbruker Skjaker, Gudbransdal n s Sedvanleg bustad: Harstad 027 Rebekka Hansen k ug mt Patient Tjenestepike Trondenes n s Sedvanleg bustad: Volstad 028 Teodor Soli m ug mt Patient Underoffiserselev Maalselven n s Sedvanleg bustad: Harstad 029 Rangval Kaupangen m ug mt Patient Underoffiserselev Herø n s Sedvanleg bustad: Harstad 030 Erenst Mikkalsen m ug mt Patient Fisker Trondenes n s Sedvanleg bustad: Tovik Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Brandstation (ubebudd) 1 Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Skolelokale (ubebudd) 2 Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Vedsjaa med div (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kr 300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Adolf Wærdahl m g b hf Kjedelsmed Loppen, Finmarken n s 002 Marie Wærdahl k g b hm Trondhjem n s 003 Fredrik Wærdahl m b s Trondhjem n s 02 Kvist (0 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Reinholdt Kr. Hansen m g f hf Telegrafbud Dyrøy n s Sannsynleg opphaldstad: Maalselven 002 Marie W. Hansen k g b hm Kaafjord n s 003 Bergljot Hansen k ug b d Butikjomfru Harstad n s 004 Ester Foshaug k ug b Pleied. Fors. av Gaardbr. Harstad n s Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa 01 Forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olav Lind m g b hf Modelsnekker Dyrøy n s 002 Lina Lind k g b hm Maalselven n s 003 Karen Lind k ug b d Harstad n s 02 Forhus kvist (3 m, 3 k) 6 (4 m, 2 k) Kr 204,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Peder B. S. Aanesen m g b hf Dampskibs Maskinist Tysfjorden n s Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1901 Harstad 002 Petra K. Aanesen k g b hm Wadsø n s 003 Anny W. N. Aanesen k ug b d Trondenæs n s 004 Bjarne A. Aanesen m ug b s Waagan n s 005 Wichtor M. Aanesen m ug f s Harstad n s Sannsynleg opphaldstad: Udeng, Dyrøy 006!! Aanesen* m ug b s Harstad n s Merknad: Udøpt Gut 007 Lusie A. Hansen k ug mt fl Syerske Dyrøy n s Sedvanleg bustad: Klubbenæs, Dyrøy Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kulbod og vedsjaa 01 Forhus (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Toralf Torgersen m g b hf Verkstedarbeider (mek Hammerfest n s værkst.) 002 Othelie Torgersen k g b hm Trondenes n s 003 Sigurd Torgersen m ug b s Harstad n s 004 Trygve Torgersen m ug b s Harstad n s 005 Ragna Torgersen k ug b d Harstad n s 006 Markus Martinussen m ug b fl Mekaniker Trondenes n s 007 Karl Nilsen m ug b fl Smed Trondenes n s 008 Othelie Pedersen k ug b tj Tj.pike Bjarkøy n s 02 Forhus Kvist (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Kr 240,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 A. Kahrs Mathisen m g b hf Maskinist Harstad n s 002 Ragna Mathisen k g b hm Trondhjem n s 003 Reindun!! Mathisten k ug b d Trondhjem n s Fjordgate 22 Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Uthus 01 Forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Kr 300,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Robert Bonier m g b hf Maskinist Sverige n s 002 Krestine Matilde Bonier k g b hm Trondhjem n 003 Valborg Sofie Bonier k ug b d Trondhjem n s 004 Borghild Fredrike Bonier k ug b d Harstad n s 005 Karl Roger Bonier m ug b s Harstad n s 02 Forhus Kvist (1 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Kr 25,- pr. gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Aa. Mathiassen m g f hf Kaptein Harstad n s %mt % Sannsynleg opphaldstad: Finmarken 002 Petra Mathiassen k g b hm Hustru Mosjøen n s 003 Fridtjof Mathiassen m ug b s Harstad n s 004 Anna Mathiassen k ug b d Harstad n s 005 Mathea Mathiassen k ug b d Harstad n s Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Et uthus 01 Forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Kr 120,- pr. aar Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Amalie Echmann k g b hm Manden Jøtler Trondenes n s Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Jørgen Aanesen m e b el Arb. ved mek. værksted Tysfjord n s 02 Forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kr 192,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fredrik Hanseth m g b hf Maskinarbeider Bodø n s 002 Sofie Hanseth k g b hm Buksnes n s 003 Angvald Hanseth m ug b s Harstad n s 03 Forhus Kvist (4 m, 6 k) 11 (6 m, 5 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 6 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Rasmus Skylstad m g f hf Veiformand Nordangsfj. n s Sannsynleg opphaldstad: Tovik, Tr.nes 002 Johanna Skylstad k g b hm Trondenes n s 003 Nikolaus Skylstad m ug f s Butikbetjent Trondenes n s Sannsynleg opphaldstad: Røst, Lofoten 004 Magna Skylstad k ug b d Trondenes n s 005 Rolf Skylstad m ug b s Trondenes n s 006 Bergitte Skylstad k ug b d Trondenes n s 007 Ingrid Skylstad k ug b d Trondenes n s 008 Trygve Skylstad m ug b s Trondenes n s 009 Ottar Skylstad m ug b s Trondenes n s 010 Erna Skylstad k ug b d Trondenes n s 011 Arne Skylstad m ug b s Trondenes n s 012 Amalie Hartvigsen k ug mt el Sypike Lødingen n s Sedvanleg bustad: Lødingen Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: 1 uthus 01 Forhus (2 m, 4 k) 5 (2 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Otelius Hansen m g b hf Arb. ved mek. værksted Lødingen n s 002 Petra Hansen k g b hm Trondenes n s 003 Hildur Hansen k ug b d Harstad n s 004 Karel Hansen m ug b s Harstad n s 005 Bergliot Hansen k ug b d Harstad n s 006 Elisabet Johansen k ug mt tj Tj.pike Ibestad n s Sedvanleg bustad: Ibestad, Rænsaa 02 Forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kr 96,00 pr. aar Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Rasmussen m g b hf Arbeider Trondenes n s Arbeidsledig: l 002 Janette Rasmussen k g b hm Lødingen n s 003 Alf Rasmussen m ug b s Trondenes n s 03 Forhus Kvist (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kr 12 pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Isak Schei m g b hf Former (støperi) Lekø n s 002 Sofie Schei k g b hm Ongdalen n s 003 Birger Schei m ug b s T.hjem n s 04 Forhus Kvist (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Kr 144,- pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Valen m g b hf Fabr. arb. (sildoljefabr.) Trondenes n Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1901 Harstad Trusamf.: Baptist 002 Henny Valen k g b hm Trondenes n s 003 Klara Valen k ug b d Trondenes n s 004 Ester Valen k ug b d Harstad n Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Smedje og uthus 01 Forhus (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Anton Edvard Carlsen m g b hf Smedemester S Tana n s 002 Henriette B. Carlsen k g b hm Husmor Gimsø n s 003 Simon A. Carlsen m ug b s Maskinlærling ved Harstad Lenviken n s Mek. Værksted 004 Soffie M. Carlsen k ug b d Husgjerning Lenviken n s 005 Amalie P. Carlsen k ug b d Husgjerning Lenviken n s 006 Arne H. Carlsen m ug b s Hjelpemontør ved Harstad Lenviken n s Elektrisitetsværk 007 Carl A. Carlsen m ug b s Smedelærling Stamsund n s 008 Bergiton Carlsen m ug b s Sannessjøen n s 009 Anton B. Carlsen m ug b s Harstad n s 010 Ingrid L. Carlsen k ug b d Harstad n s 011 Oluf Torbjørnsen m ug b tj Smedlærling Bø, Vesteraalen n s Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: 1 uthus 01 Forhus (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Ole Kristiansen m g b hf Stenarbeider Brønøy n s 002 Henriette Kristiansen k g b hm Bjarkøy n s 003 Magna Kristiansen k ug b d Bjarkøy n s 004 Agnes Kristiansen k ug b d Harstad n s 005 Osvald Kristiansen m ug b s Harstad n s 006 Jens Kristiansen m ug b s Harstad n s 007 Bjarne Kristiansen m ug b s Harstad n s 008 Klara Kristiansen k ug b d Harstad n s 009 Helge Figenchau m ug b Logerende Elektrikter!! Helgø n s 010 Johan August Løndahl m ug b Logerende Barberer Stokholm s 02 Forhus Kvist (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Kr 180,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Anton Johannesen m g b hf Former (støperi) Øksnes n s 002 Benedikte Johannesen k g b hm Trondenes n s 003 Johan Johannesen m ug b s Harstad n s 004 Angvald Johannesen m ug b s Harstad n s 005 Karl Fr. Karolin m ug b el Former (støperi) Luleå, Sverige s Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Kobberslagerverksted 01 Forhus (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Hansen m g b hf Kobberslager Aasen n s 002 Inger Hansen k g b hm Borge n s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Johan Hansen m ug b fl Kobberslager Aasen n s 004!! Hansen* m ug b s Harstad n s Merknad: Udøpt gut Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: 1 uthus 01 Forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Nils Kristian Jørgensen m g b hf Huseier Trondenes n Trusamf.: Baptist Arbeidsledig: l 002 Bergitte Jørgensen k g b hm Huseier Trondenes n Trusamf.: Baptist Arbeidsledig: l 003 Anna Oline Ingebrigtsen k ug b Losjerende Sypike Bjørnskind sogn n 02 Forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Kr 168,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Paul Jensen m g b hf Snedker Trondenæs n s 002 Ragna Marie Jensen k g b hm Trondenæs n s 003 Einar Andreas Jensen m ug b s Trondenæs n s 004 Metthe Margrethe Jensen k ug b d Harstad n s 03 Forhus Kvist (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Kr 26,00 pr. maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Næss m g b hf Kjeldelsmed (ved Harstad Aasen n s Mek. Værkst.) 002 Kristine Næss k g b hm Hævne n s 003 Lindis Næss k ug b d Trondhjem n s 004 Arthur Næss m ug b s Trondhjem n s 005 Jenny Næss k ug b d Harstad n s 006 Karl Næss m ug b s Trondhjem n s Fjordgate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Udhus 01 Forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hartvig Davidsen m g b hf Graastensmurer og Bø i Westeraalen n s Delingsakord 002 Emelie Davidsen k g b hm Trondenes n s 003 Haldis Davidsen k ug b d Harstad n s 004 Ingrid Davidsen k ug b d Harstad n s 005 Halftan Davidsen m ug b s Harstad n s 02 Forhus Kvist (6 m, 3 k) 11 (7 m, 4 k) Kr 17 pr. md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simon Pedersen m g f hf Arbeider Trondenæs n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Heimvendt norsk-amerikanar: Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1901 Harstad Utflytta frå Noreg: 1910 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Harstad Siste bustad i Amerika: Kalifornien Side 24 Stilling i Amerika: Uvidende Merknad: Merknad: E: Person nr. 1 overstrøket i kilda 002 Mathilde Pedersen k g b Husgjerningen Trondenæs n s 003 Henny Pedersen k ug f d Strikkerske Malangen n s Sannsynleg opphaldstad: Gausvik 004 Sevald Pedersen m ug b s Former (støperi) Malangen n s 005 Eugen Pedersen m ug b s Malangen n s 006 Arthur Pedersen m ug b s Trondenæs n s 007 Bernhof Pedersen m ug b s Trondenæs n s 008 Gudrun Pedersen k ug b d Trondenæs n s 009 Sigfrid Pedersen k ug b d Trondenæs n s 010 Ottar Pedersen m ug b s Trondenæs n s 011 Erling Pedersen m ug b s Trondenæs n s Grænsegate Vaaningshus Sidebygn.: Kul og vedbod (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Kr 324,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sigurd Prytz m g b hf Sersjant Fosnes n s 002 Antonie Prytz k g b hm T.hjem n s 003 Eivind Dahl m ug b s T.hjem n s 004!! Prytz* m ug b s Harstad n Merknad: Udøpt gut 02 Forhus 2den (2 m, 8 k) 10 (2 m, 8 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Andreassen m g b hf D/S disponent Brønnøy n s 002 Sofie Andreassen k g b hm Kragerø n s 003 Borghild Andreassen k ug b d Kragerø n s 004 Aastad Andreassen k ug b d Kragerø n s 005 Petra Andreassen k ug b d Kragerø n s 006 Haakon Andreassen m ug b s Harstad n s 007 Thora Andreassen k ug b d Vaagan n s 008 Ester Andreassen k ug b d Vaagan n s 009 Gudrun Andreassen k ug b d Vaagan n s 010 Ruth Andreassen k ug b d Vaagan n s Vaaningshus Sidebygn.: 1 uthus (vedsjaa) 01 Forhus 1 og (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Eget hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan K. Kristiansen m g b hf Dreier ved mek. verkst Vaagan n s 002 Alvhilde Kristiansen k g b hm Vaagan n s 003 Edith Oliva Dagmar Kristiansen* k ug b d Vaagan n s Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1805 Narvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1805 Narvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1805 Narvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer