Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1701 Levanger Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 987 (kvinner: 549, menn: 438) Bustader i kretsen: 109 Leil. i kretsen: 200 Krets: 001 Herred/by: Levanger Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 1 Søbod (ubebudd) 3 Merknad: Etage: 3 foruden Kvist. Pakhus Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 2 (ubebudd) Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 3 Søbod (ubebudd) 2 Merknad: Etage: 2 foruden Kvist. Pakhus Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 4 Fabrikbygning (Glucose og 3 potetsmelfabrik) (ubebudd) Sidebygn.: Lagerbygning Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 5 Søbod (ubebudd) 3 Merknad: an: Varelager Sjøgate 6 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod og Closet Merknad: an: Fotografisk Atelier an: Kinematograf 01 forhus 2de (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Ejer Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Sverre Bjerkan m g b hf Fotograf Stenkjær n s 002 Theodora Bjerkan k g b hm Hustru Trondhjem n s 003 Solveig Bjerkan k ug b d Datter Levanger n s 004 Kristian Andreas Bjerkan m ug b s Søn Levanger n s 005 Birger Theodor Bjerkan m ug b s Søn Levanger n s 006!! Bjerkan* m ug b s Søn Levanger n s Merknad: Udøpt Gut 007 Olga Pedersen k e b fl Svigermor Molde n s 008 Johanne Qvam Larsen k ug b fl Retouchør Trondhjem n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 7 Sjøbod (ubebudd) 2 Merknad: Etage: 2 foruden Kvist. Pakhus Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 8 Pakhus (ubebudd) Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande (ubebudd) Merknad: E: Husliste 9 eksisterer ikke Sjøgate 10 vaaningshus Sidebygn.: Uthus m/ stald, fjøs, priveter, vedboder samt storhus 01 1te etage (4 m, 2 k) 7 (4 m, 3 k) kr.240,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Hestø m g b hf Sagbrugsarbeider Skogn herred n s 002 Oline Hestø k g b hm Husholdningen Hitteren n s 003 Bjarne Hestø m ug b s Glasmesterlærling Skogn herred n s 004 Gunlaug Hestø k ug b d Datter Skogn herred n s 005 Gyda Strøm k ug f d Opvarterske ved Spiseforr Hitteren n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Andreas S. Brandt m ug b fl Sagbruksarbeider Tronhjem n Trusamf.: Metodist Arbeidsledig: l 007 Arnold Buvarp m ug b kostleier Sagarbeider Beistadens Prgj. n s 02 forhus 2den (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Beboes av ejeren Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1701 Levanger 001 Gunnar Larson m g b hf Huseier og Rentenist Sverige n s 002 Oline Larson k g b hm Hustru Levanger n s 003 Anna Sundby k ug b tj Tjenestepike ved famelje Værdalen n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 11a Sjøbod (varelager) (ubebudd) Sjøgate 12 vaaningshus Sidebygn.: Uthus hvori stald, vedboder, priveter m.v. 01 forhus 1te etage (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.312 året og delv. i 2den Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan A. Moe m g b hf Farversvend ved fabrik Levanger n s 002 Emilie K. Moe k g b hm Throndhjem n s 003 Brynjulv Moe m ug b s Handelsbetjent Stenkjær n s 004 Andreas Moe m ug b s Handelsbetjent Hadsel Vesteraalen n s 005 Maria Moe k ug b d Datter Levanger n s 006 Ingeranna Johnsen k ug b el Arbeider om i huserne Lev. herred n s 02 forhus 1ste (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.84 pr aar Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Norman Steen m g b hf Guldlestefabrikarbeider Stenkjær n s 002 Anna E. Steen k g b hm Hustru Skogn Levanger n s 003 Einar Steen m ug b s Søn Levanger n s 004 Reidar Steen m ug b s Søn Levanger n s 03 2den (3 m, 3 k) 5 (3 m, 2 k) kr.160,00 året Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Olsen m g b hf snekkersvend Næsset Romsd. n s 002 Anna Olsen k g b hm Hustru Stod n s 003 Ole Olsen m ug b s Søn Levanger n s 004 Aasta Olsen k ug b d Datter Levanger n s 005 Petter Olsen m ug b s Søn Levanger n s 006 Gurine Dahl k ug mt b tjenestepige Stod n s Sedvanleg bustad: Stod herred Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 13 Landgangskaj v/ sjøen (ubebudd) Sjøgate 14 vaaningshus Sidebygn.: uthus Vedboder, priveter m.v. 1 Sidebygning hvori snekerværksted Merknad: ve: Snekkerv. ko: Postkontor 01 forhus 1 og (8 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Ejer gården Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Hveding m g b hf Snedkermester S Tysfjord n s 002 Ingeborg Hveding k g b hm Hustru Levanger hered n s 003 Konrad Hveding m ug b s Snekersvend Levanger n s 004 Georg Hveding m ug b s Snekkerlærling Levanger n s 005 Birger Hveding m ug b s Handelsbetjent Levanger n s 006 Trygve Hveding m ug b s Folkeskoleelev Levanger n s 007 Sværre Hveding m ug b s Folkeskoleelev Levanger n s 008 Hyyrdis!! Hveding k ug b d Folkeskoleelev Levanger n s 009 Leif Hveding m ug b s Folkeskoleelev Levanger n s 010 Oline Kjønstad k ug b tj Tjenestepike Levanger n s 011 Johan Østli m g mt tj hf Snekkersvend Skogn n s Sedvanleg bustad: Skogn 02 forhus (2 m, 1 k) 4 (2 m, 2 k) kr.300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga O. C. Reppe m g b hf Postmester T.hjem n s 002 Anna M. Reppe k g b hm Hustru T.hjem n s 003 Aslaug Reppe k ug f d T.hjem n s Sannsynleg opphaldstad: Thjem 004 Gunnar Reppe m ug b s T.hjem n s 03 forhus 2den (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.132 pr år Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvin Schjølberg m g b hf Kontorist ved Levgr. speil- og Edø herred n s guldlistefabrik 002 Georgine Schjølberg k g b hm Hustru Nærø i Namdalen n s 003 Fritz Schjølberg m ug b s Søn Levanger n s 004 Solveig Andresen k ug b fl Pleiedatter fors av Dampskibsfører Kristiansund N n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sjøgate 15 Sjøbod (brygge) (ubebudd) 3 Merknad: Varelager Kirkegate 1 vaaningshus Huset er en sidebygning til lærerskolen. Desuten Levanger lærerskolebygning med iværende gymnastiksal, skolekjøkken m.v. Sidebygn.: 1 uthus, utgjørende vedbod og 2 privete Merknad: Vaktmesteren bor i lærerskolens bygg: 3 værelser + kjøkken i kjelderetagen 01 forhus I 1 etage (2 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Christian Falkenberg m e b hf Rektor ved lærerskolen Fredrikstad (østre) n s 002 Johanne Pettersen k ug b d og hm Husbestyrerinde Larvik n s 003 Othilia Falkenberg k ug b d Lærerskole-elev Larvik n s 004 Ruth Thomassen k ug b tj Tjener ved huslig arbeider Værdalen n 005 Carl Falkenberg m ug mt s Stud theol Klæbu n s Merknad: opført i Kr.ia Solligaten 7 Sedvanleg bustad: Kristiania 02 forhus Skolebygningen (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) frit hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 3 Tenesterom: 1 Rom losj.: Merkand: Adgang til skolens bod 001 Andreas Nergaard m g b hf Vaktmester ved lærerskolen Levanger Hered n s 002 Henrikka Nergaard k g b hm Jormor Eidsvold n s 003 Kristian Nergaard m ug b s Søn Levanger n s 004 Einar Nergaard m ug b s Søn Levanger n s 005 Ragnhild Nergaard k ug b d Datter Levanger n s 006 Arvid Nergaard m ug b s Søn Levanger n s 007 Ragnhild Nergaard k e b fl føderaad (hfs mor) Levanger Hered n s 008 Jonetta Rotli k ug b tj husgjerningen Øre Prgj. n s Kirkegate 2 Sykehus Sidebygn.: 2 sideb. (læge- og forvalterleil. i 1. diakonl. badindr. og størhus i den anden) Desuten 1 bygning, hvori vedbod og stabbur og 1 hvori privete, stald og isrum 01c forhus 1ste og (17 m, (2 m, 13 k) 2den k) Kjøk.: 1 Bad: 1/4 Rom: 20 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 8 Rom losj.: 11 Merkand: 1 til røntgen 001 Berntine Smulan k ug b hm Husbestyrerinde Sparbu n s Merknad: Sykehus 002 Johannes Ottersen m g b tj vagtmester Vagtmester og bademester Levanger hered n 003 Oline Olsen k ug b tj diakonisse Sygepleierske Furnes n 004 Marie Høgset k ug b tj diakonisse Sygepleierske Gjemnes n 005 Ingeborg Carlsen k ug b tj diakonisse Sygepleierske Skien n Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1701 Levanger 006 Gudrun Moe k ug b fl Sygepleierelev fors av Grong Grong n s diakonisselærling sykepleierskeforening 007 Oline Jensen k ug b tj vågekone Vågekone Brønø n s 008 Jon S. Skjemstad m ug b tj (visergut) Tjenestegut (visergut) Inderøen n s 009 Pauline Sand k ug b tj vaskepige Tjenestepige vasker Værran n s 010 Inga Austad k ug b tj vaskepige Tjenestepige vasker Røren n s 011 Otelie Sagmo k ug b tj kjøkkenpige Tjenestepige i kjøkkenet Lev. hered n s 012 Kristianne Sand k ug b tj kjøkkenpige Tjenestepige i kjøkkenet Aasen n s 013 Laura Jensen k ug b tj kjøkkenpige Tjenestepige i kjøkkenet Kjærringø n s 014 Signe Barstad k ug b tj på Tjenestepige på sygestuerne Levanger n s sygestuerne 015 Johanne Reitan k ug b tj på Tjenestepige på sygestuerne Røros n s sygestuerne 016 Martin Åsan m ug mt fl patient el Kurvmagerlærling Værdalen n Trusamf.: Babtist Merknad: Ekstrah. Sedvanleg bustad: Værdalen 017 Kristian Tessem m ug mt fl patient Havebrugsskoleelev Bodø n s Merknad: Ekstrah. Sedvanleg bustad: Bodin 018 Johannes N. Våset m ug mt fl patient tj Sparbu n s Merknad: Ekstrah. Sedvanleg bustad: Sparbu 019 Tørris T. Høyem m g mt fl patient hf Gårdbruker Bynes n s Merknad: Ekstrah. Sedvanleg bustad: Bynes Side 14 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Bynes Siste bustad i Amerika: Ispeming, Mich. Stilling i Amerika: Bergværksarbeider Merknad: 020 Bernhard Smedhaug m ug mt fl patient s Gårdsarbeider Hegre n s Merknad: Ekstrah. Sedvanleg bustad: Hegre 021 Enok Olsen Halset m ug mt fl patient s jordbrugsarbeider Værdalen n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Værdalen 022 Karl L. Andresen m ug mt fl patient s sjømand Næsodden n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Næsodden 023 Johan Reinan m e mt fl patient hf sagbrugsarbeider Levanger hered n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Skogn 024 Vitus Råde m g mt fl patient hf gårdbruker Stod n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Ogndalen 025 Sivert Bjerkan m ug mt fl patient s sagbrugsarbeider Tingvold n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Levanger 026 Ragnvald Langås m ug mt fl patient s jordbrugsarbeider Skogn n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Skogn 027 Erik Anderson m ug mt fl patient s skogsarbeider Mørsil Statsb.: Sverige Trusamf.: statskirken Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Sverige 028 Alf Paulsen Næs m ug mt fl patient s gårdsarbeider Skogn n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Skogn 029 Iver Aabak m ug mt fl patient s jordarbeider Meraker n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Meraker Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Meraker Siste bustad i Amerika: Siox Falls Syd Dakota Stilling i Amerika: Skogsarbeider Merknad: 030 Gjertrud Schei k g mt fl patient hm husmor Manden Gaardbr Selbu n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Størdalen 031 Bergite Reitan k ug mt fl patient tj tjenestepige fat Frosta n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Frosta 032 Magrete Mostad k ug mt fl patient tj tjenestepige fat Leksviken n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Hegre 033 Magrete Borgsø k g mt fl patient hm husmor fat Levanger hered n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Levanger 034 Jonetta P. Indgul k ug mt fl patient d tjenestepige Inderøen n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Inderøen 035 Ane Hernes k ug mt fl patient tj tjenestepige fat Frosta n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Frosta 036 Andrianna Gusta k e mt fl patient el intet. Egne midler Skogn n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Skogn 037 Gudrun Vardehaug k ug mt fl patient tj tjenestepige, gaardbrukers datter Levanger hered n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Levanger hered 038 Dortea Ertzgård k e mt fl patient hm husmandsenke fat Frosta n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Størdalen Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Anna Fagerli k ug mt fl patient d gårdsarbeide Mosviken n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Mosviken 040 Berit Marta Korshaug k ug mt fl patient hm gårdbrugerske Værdalen n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Levanger hered 041 Johannes Eriksen m g mt fl patient hf Løsarbeider Levanger hered n s Merknad: extrahush. Sedvanleg bustad: Levanger hered 042 Augusta Sotberg k ug mt fl patient el Fattiglem Beitstaden n s Merknad: extrahush. er så syg at hun ikke kan angi fødselsdato Sedvanleg bustad: Beitstaden 02 sidebygning 1ste og (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) 2den Kjøk.: 1 Bad: 1/4 Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Christian Johannessen m g b hf Læge ved sykehus Grimstad n s 002 Margit Wathne Johannessen k g b hm Fru husmor (hustru) Stavanger n s 003 Laura Grønli k ug b tj Pike Tjenestepike v/ huslig arb Aasen n s 03 sidebygning I 1st og (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) 2den Kjøk.: 1 Bad: 1/4 Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Merkand: 1 er kontor 001 O. Brå m e b hf Forvalter ved sykehus Buviken n s 002 Jonetta M. Kirknes k ug b tj Tjenestepige ved huslig arb Inderøen n s 04 sidebygning 2den (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) Kjøk.: 1 Bad: 1/4 Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Nilsen m g b hf Sygepleier ved sykehus Skogn n s 002 Gunhild Nilsen k g b hm husmor Klæbo n s 003 Arnold Nilsen m ug b s Bagersvend Skogn n s 004 Birger Nilsen m ug b s visergut ved sykehus Levanger n s 005 Gudrun Nilsen k ug b d skolebarn Levanger n s 006 Ole Nilsen m ug b s Handelsbetjent Skogn n s Kirkegate 3 Miletæretablisement (ubebudd) 1 1/ Sidebygn.: 1 Ridehus 1 Stald med 26 speltaug Merknad: ubebodd: Fortiden ikke. Kasserne 01 forhus (11 m, 0 k) ( m, k) Militæretablisement Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Sivert Næs Saxhaug m g mt Gaardbruker og sergeant Inderøen n s Merknad: Samtlige underofficerer og menige er indkommanderet til tjeneste ved remonteskolen i Levanger Sedvanleg bustad: Levanger h. 002 Iver Kristian Rosseth m g mt Gaardbruker og sergeant Namdalseidet n s Sedvanleg bustad: Namdalseidet 003 Ottinus Pettersen Hallan m g mt Gaardbruker og sergeant Skogn n s Sedvanleg bustad: Værdalen 004 Søren Olausen Bugsmo m g mt Gaardbruker og sergeant Værdalen n s Sedvanleg bustad: Værdalen 005 Petter Julius Olsen Ris m ug mt Gaardmandsøn Sparbu n s Sedvanleg bustad: Ogndalen 006 Ludvik Eriksen Kvam m ug mt Dagarbeider Værdalen n s Sedvanleg bustad: Værdalen 007 Bernt Ludvik Pettersen Røsog m ug mt Dagarbeider Beistaden n s Sedvanleg bustad: Egge h. 008 Knud Knudsen Hammer m ug mt Gaardmandsøn Grong n s Sedvanleg bustad: Grong 009 Didrik Olsen Fiskum m ug mt Dagarbeider Grong n s Sedvanleg bustad: Grong 010 Peter Bernhof Dahl m ug mt Gaardmandsøn Overhallen n s Sedvanleg bustad: Vemundvik 011 Anton Julius Severinsen m ug mt Dagarbeider Skogn n s Solem Sedvanleg bustad: Skogn Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1701 Levanger Kirkegate 6b vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Uthus, hvori vedbod og closet 01 forhus 1ste og på (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) kr.180 aaret loftet Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Paul Thyness m g b hf Snedkersvend ved orgelfabrik Levanger n s 002 Ellen Necoline Thyness k g b hm Hustru Ekne Skogn Prgj. n 003 Sigvald A. Thyness m ug b s Postbud af off. postktr Levanger n s 004 Torbjørn P. Thyness m ug b s Tjenestegut paa apotek Levanger n s 005 Harald Aa. Thyness m ug b s Søn Levanger n s 006 Alfhild Thyness k ug b d Datter Levanger n s 007 Einar Thyness m ug b s Søn Levanger n s 008 Bjarne Thyness m ug b s Søn Levanger n s 009 Kaare Thyness m ug b s Søn Levanger n s 010 Hilma Munkeby k ug b el understøttes av sin bror Levanger landsogn n s 011 Hansine Barlaup k ug b el elev ved Lev. lærerskole Aure Prgj Nordmør n s 012 Tora Jørgine Jøsaas k ug b el butikjomfru v/ handel Værdalen n s Kirkegate 5 vaaningshus Sidebygn.: 2 Stabur og Størhus 01 forhus 1ste & (2 m, 4 k) 7 (2 m, 5 k) kr.420 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001!! Askevold m g b hf Amtsdyrlæge Askevold i Søndfjord n s 002 Hanna Askevold k g b hm Hustru Nøjsomhed Skogn n s 003 Fredrikke Askevold k ug b d Datter Levanger n s 004 Johanne Michelsen k ug f d lærerinde ved Middelskolen Bolstad Skogn n s Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn 005 Trygve Michelsen m ug b Dattersøn Middelskoleelev Bergen n s 006 Severine Johansen k ug b tj Tjenestepige Speldset Aasen n s 007 Petrine Arentz k ug b fl Svigermor Enkefru Vaake i Skogn n s Kirkegate 6 vaaningshus Sidebygn.: Uthus, hvori stald, fjøs, priveter, vedboder og størhus, samt 1 sidebygning 01 forhus 1te og (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) ca kr.500 året 2den Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan Olaus Eriksen m g b hf fv bakermester, husejer og Skogn n s rentenist 002 Karoline Eriksen k g b hm Hustru Skogn n s 003 Egil Robert Eriksen m ug b s bakersvend Levanger n s 004 Ingrid Lynum k ug b tj Tjenestepike Værdalen n s 02 sidebygning 1te (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.72 aaret Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Birger Johannes Pedersen m g b hf Arbeider ved Levgr. by Levanger n s 002 Karen Elisabet Pedersen k g b fl Husbestyrerske Levgr. herred n s 003 Jenny Pedersen k ug b d Datter Levgr. herred n s 004 Aasta Marie Pedersen k ug b d Datter Levgr. herred n s Kirkegate 7 vaaningshus Sidebygn.: uthus Stald Vedrum og Hølem 01 forhus første (3 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Husejer Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Mortinus Hunseth m g b hf Træarbeider Namdalseidet n 002 Gurine Hunseth Side 16 k g b hm Husstel Namdalseidet n Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Gudrun Hunseth k ug b fl Kontorarbeide Vardø n s 004 August Æggen m g mt el Fabrikarbeider Skogn n s Sedvanleg bustad: Skogn 005 Martin Hansen m e mt el Fabrikarbeider Levanger Landsogn n s Sedvanleg bustad: Levanger landsogn 02 forhus (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.4,00 pr Mnd Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Kveldstad k ug b hm Vaskekone Værdalen n s 002 Ingeborg Johansen k ug b d Datter Værdalen n s 03 forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.9,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fiani Gvidalji m g b hf Skoflikning Barma Italien 002 Marta Gvidalji k g b hm Husstel Verdalen n s 04 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.6,00 pr Mnd Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thoralf Reinaas m g b hf Murersvend Throndhjem n s Arbeidsledig: l 002 Inger Reinaas k g b hm Hustru Inderøen n s 003 Trygve Reinaas m ug b s Søn Levanger n s 004 Jenny Reinaas k ug b d Datter Levanger n s 05 forhus 2 Etage (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.5 pr Maaned Vaanebygningen Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Inger Lunde k e b hm Arbeiderske vaskerkone Vinne Verdalen n s Kirkegate 8 vaaningshus Sidebygn.: Uthus, hvori stald, vedboder og priveter 01 forhus 1 Etage (1 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Eliot Ellefsen m g f hf Malersvend Aasen Herred n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Telle Jensine Ellefsen k g b hm Hustru Skogn Herred n s 003 Amalie Jensine Ellefsen k ug b d Datter Levanger n s 004 Tora Elfrida Ellefsen k ug b d Datter Levanger n s 005 Margit Ellefsen k ug b d Datter Skogn H n s 006 Aage Johannes Ellefsen m ug b s Søn Skogn H n s 02 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.108 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole P. Øien m g b hf Skorstensfeier S Værdalen n s 002 Oline Øien k g b hm Hustru Værdalen n 003 Julie Gustava Lyng k g b d Datter og husgjerning Værdalen n s Kirkegate 9 vaaningshus Sidebygn.: Uthus, hvori grishus, vedboder og privet 01 forhus 2den og (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Ejer gården 1ste Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Elisabet Jørstad k e b hm husmor Svigermor Værdalen n s 002 Marie Lindgaard k g b hm Bogbinderske Levanger n s 003 John Lindgaard m g b hf Bogbindersvend Trondhjem n s 004 Waldemar Ausen m ug b s Skræderlærling Levanger n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1701 Levanger 005 Laurits Johansen m e b el Musiker Levanger n s Kirkegate 10 vaaningshus Sidebygn.: uthus Størhus, vedbod og hønsehus 01 forhus 1 og (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) Husejer Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ingeborg Elingsen k e b hm Livrente & Huseierske Vaagan n s 002 Otelie Kjæsbo k ug b tj husgjerning (tjenestep) Skogn n s 003 Margrethe Larsen k ug b fl Pleiedatter Bergen n s Kirkegate 11 Skole (Middel- og folkeskole) Sidebygn.: Ja, en sidebygning, gymnastiksal, uthusbygning Merknad: Forhuset ubebodd, bakbygningen bebodd 01 bakbygning 1 Etage (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Har fri Hus i Skolen Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: har adgang til skolebadet 001 Anette Skjelstad k f b hm Assistent til Skoletjener Levanger n s 002 Gunbjørg Wold k b d Levanger Herred n s 003 Trygve Hansen m b s Inderøen n s Kirkegate 12 vaaningshus Sidebygn.: uthus Værkstedbygning, vedboder og priveter 01 forhus 1te (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.10,00 pr maaned = kr.120 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Severin Berg m g b hf garversvend Lev. Landsogn n s 002 Tella Lovise Berg k g b hm Skogn n s 003 Cicilie Bergite Berg k ug b d husgjerning Skogn n s 004 Olaf Berg m ug b s postelev Skogn n s 02 forhus 1te (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.9,00 = kr.108 pr aar (Hovedbygning) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olaf Skille m g b hf Snekkersvend paa Skogn n Harmoniumsfabrik 002 Othelie Skille k g b hm Husgjerningen Beidstaden n 003 Arthur Skille m ug b s Skogn n 004 Sara Pauline Skille k ug b d Levanger n 03 forhus 2den (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Ejer Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Adolf Benorius Elden m g b hf Selvstendig Bygningssnedker Beitstaden n s S 002 Axel Ludvig Elden m ug b s Postassistent Beitstaden n s 003 Sara Elden k e b hfs Mor fl Forsørges af hf Beitstaden n s 004 Peterine Elden k ug b tj hfs Søster Husbestyrerinde Beitstaden n s 005 Anna Margrete Elden k g hm Merknad: Overstreka %No 5 er No 1s Hustru. Hun er Jordmor i Skogns Herred og bor saaledes i Skogn og bliver selvfølgelig ogsaa opført der% Kirkegate 13 Vaaningshus Sidebygn.: Udhus og Fabrikbygning 01 forhus 1 & (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 12 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Johannes Bamberg m ug b hf Handel og Levanger n s Kaffetilsætningsfabrik 002 Antonette Olene Bamberg k ug b hm Butikdame Levanger n s 003 Olaf Graff m g b hf Handel og Ytterøen n s Kaffetilsætningsfabr 004 Magda Graff k g b hm Husbestyrerinde Levanger n s 005 Ragnhild Graff k ug b d Telegrafistinde Levanger n s 006 Ragnvald Rian m ug b tj Handelsbetjent Skogn n s 007 Olaf Asphaug m ug b tj Tjenestedræng Levanger Landsogn n s 008 Anna Rønning k ug b tj Tjenestepige Ytterøen n s Kirkegate 15 vaaningshus Apotek Sidebygn.: 1 uthus Merknad: bu: Apothek 01 forhus (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) kr.700 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Oluf M. Eggen m g b hf Apotheker Trondhjem n s 002 Elisabet S. Eggen k g b hm Hustru Bergen n s 003 Johan P. Eggen m ug b s Søn Bergen n s 004 Julie K. Eggen k ug b d Datter Lærdalsøren n s 005 Finn G. Eggen m ug b s Søn Lærdalsøren n s 006 Oluf Eggen m ug b s Søn Tønset n s 007 Karsten F. Eggen m ug b s Søn Tønset n s 008 Einar Bang m ug b tj Apotheksassistent Beieren i Nordland n s 009 Arne Owren m ug b tj Apotheksdiscipel Kristiania n s 010 Borghild Kolshaug k ug b tj Tjenestepike Stiklestad n s 011 Birtha Skevik k ug b tj Tjenestepike Stenkjær n s Kirkegate 16 vaaningshus Sidebygn.: staldbygn, stabur, vedbod og vognremisse 01 forhus 2den etage (0 m, 2 k) 4 (1 m, 3 k) kr.500 årlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Merkand: Til bekvemmeligheden hører 2 kontorer i 1. etage, disse betales særskilt med 300 kr. pr år 001 Paul Bøe m g f hf Sorenskriver n. Fron n s Sannsynleg opphaldstad: Grand hotel Trondhjem 002 Hildur Bøe k g f hm sorenskrivers hustru Stavanger n s Sannsynleg opphaldstad: Grand hotel Trondhjem 003 Oline Margrete Olsen k ug b tj Tjenestepike Værdalen n s 004 Ingeborg Johanne Johnsen k ug b tj Tjenestepike Levanger herred n s 02 forhus (1 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.180 aaret Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Steen m g b hf Maler av alle slags S Inderøen n s 002 Anna Oline Steen k g b hm Hustru Sparbu n s 003 Signe Steen k ug b d Kjøkkenpike ved hotel Trondhjem n s 004 Konstance Steen k ug b d Folkeskoleelev Levanger n s 005 Albert Steen m ug f s Malersvend Levanger n s Sannsynleg opphaldstad: N. Stjørdalen Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Kirkegate 18 Festivitetslokale (ubebudd) Kirkegate 20 vaaningshus Sidebygn.: uthus Størhus, Vedboder W.C. og Lager Merknad: an: Lager for handelsvarer. Butik, kontor og lagerrum hører kun til den ene leilighet 01 forhus 1te (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) ca kr.530 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jacob Gunerus Hallan m ug b hf Kjøbmand Stod n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1701 Levanger 002 Julius Konrad Hallan m ug b hf Kjøbmand Stod n s 003 Johannes Hallan m g b fl Rentenist Skogn n s 004 Karen Sofie Hallan k g b fl Kone Stod n s 005 Gine Marie Storvestre k ug b tj Tjenestepike ved husholdn Stod n s 006 Ingeborg Arna Storvestre k ug b tj Handelsbetjent Stod n s 02 forhus 2den (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.450,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Bernhard Gilhuus m g b hf Sogneprest Lier n s 002 Sofie Amalie Gilhuus k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Agnes Lourense Gilhuus k ug b d intet (Datter) Sundal n s Kirkegate 22 vaaningshus Sidebygn.: Et Bageri, et Udhus med størhus vedboder m.m. Merknad: ve: brødutsalg, bakerverksted 01 forhus 1ste (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) kr.800 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingv. G. Eriksen m g b hf Bagermester S Levanger n s 002 Laura Eriksen k g b hm Hustru Lev. landsogn n s 003 Ingrid Eriksen k ug b d Datter Levanger n s 004 Ruth Eriksen k ug b d Datter Levanger n s 005 Fridtjof Eriksen m ug b s Søn Levanger n s 006 Ida Mo k ug b tj Butikjomfru Levanger n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 007 Marie Julstad k ug b tj Tjenestepige Skogn n s 008 Sigurd Nielsen m ug b tj Bagersvend Skogn n s 009 Ole Molden m ug b tj Bagersvend Værdalen n s 010 Johan Nonstad m ug b el Guldsmedsvend Stenkjær n s Kirkegate 24 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger 1 Våningshus samt 1 alm. uthus med vedboder og priveter Merknad: ve: Skomakerv. 01 forhus 1te (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) kr.3,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Huseby m ug b hf Gartner og eget Stjørdalen nedre n s Blomsterbinderi 02 forhus 1te (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.264 aaret Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Johs. Haave m g b hf Maskinist ved privat Skogn n s elektricitetsværk 002 Elen Haave k g b hm Hustru Ytterøen n s 003 Einar Knudsen m b Barn Trondhjem n s 004 Olaf Eide m ug b el Farversvend ved fabrik Værdalen n 03 forhus 2den (1 m, 4 k) 4 (1 m, 3 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Samuel Houlder m g b hf Disponent Laurvik n s 002 Sofie Houlder k g b hm Drøbak n s 003 Elisabet Houlder k ug b d Christiania n s 004 Beret Valseth k ug b Tjenestepige tjenestepige Værdalen n s 005 Maren Pedersen k ug mt b sydame Værdalen n s Sedvanleg bustad: Værdalen 04 sidebygning (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.27 = kr.324 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 A.?? Grevskot m ug b hf Skomakermeister S Lev. Landsogn n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Magrete Grevskot k e b hm Husbestyrerinde 70 ca (alder) Lev. Landsogn n s Merknad: Alder: ca 70 år ubekj. E: Påført seinare 003 Laura Hofstad k ug b tj Husgjerning Verdalen n s 004 Johannes Rinnan m ug b Lærling Skomakerlærling Lev. Landsogn n s 05 sidebygning (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.13 pr maaned = kr.156 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Emelie Marie Mo k ug b hm Vask, strykning Trondhjem n s 002 Elen Martha Mo k ug b søster Off. understøttelse Trondhjem n s 06 sidebygning (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.7 pr maaned = kr.84 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes J. Kolberg m g b hf Fabrikarbeider v/ Glucose og Lev. herred n s potetmelfabrik 002 Martine J. Kolberg k g b hm arbeider hjemme med Værran n s husgjerningen 003 Johanne M. Kolberg k ug b d Lev. herred n s 004 Pauline K. Kolberg k ug b d Levanger n s 005 Helge J. Kolberg m ug b s Levanger n s Kirkegate 25a vaaningshus, forretningslokale, fabrikbygning Merknad: 2 Etager foruden Kvist. fa: farveri, væveri, uldspind 01 forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Ejer Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ingebrigt Lauritz Eide m g b hf Fabrikvirksomhed Skogn n s 002 Hansine Margrethe Eide k g b hm Hustru Bergen n s 003 Georg Daniel Hveding Eide m ug b s Ingeniør Levanger n s 004 Ragnhild Johansen k ug b tj Pige Levanger Landsogn n s 005 Eline Tiller k ug b tj Pige Aasen n s Kirkegate 26 vaaningshus Sidebygn.: 1 udhus i gaarsrummet 01 forhus 1st (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) kr.460,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Laura Nordenborg k e b hm eier og driver kafe Skogn n s 002 Harald Nordenborg m ug b s skolebarn Levanger n s 003 Borghild Nordenborg k ug b d skolebarn Levanger n s 004 Petter Nordenborg m ug b s skolebarn Levanger n s 005 Johanna Nordenborg k e b fl Svigermor Skogn n s 006 Julie Vonum?? k ug b tj opvarter paa kafeen Røra n s 02 forhus 1ste (4 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) kr.264 aaret Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Marius Edvard Larsen m g b hf Skræddermester S Skogn n s 002 Goro Larsen k g b hm Hustru Tydalen n s 003 Olav Martin Larsen m ug b s Søn Skogn n s 004 Elfrida Konstanse Larsen k ug b d Datter Skogn n s 005 Svend Larsen m ug b s Søn Levanger n s 006!! Larsen* k ug b d Datter Levanger n s Merknad: udøpt pike 007 Maren Cecelie Augdahl k ug b tj Tjenestepike ved husholdn Skogn n s 008 Kolbjørn Svensen m ug b el Skoleelev ved lærerskolen Trondhjem n s 009 Morthinus Larsen m e f fl Skrædderarbeider Skogn n s Sannsynleg opphaldstad: Skogn 03 forhus (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.264 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1701 Levanger 001 Klara Sofie Thomassen k g b hm Kjøbmandshustru Stjørdalen n s 002 Samuel Thomassen m g b hf hf Handelsmand Verdalen n 003 Sverre Thomassen m ug b s barn Levanger n 004 Hans Alstad m ug b Handelsbetjent Handelsbetjent Trondhjem n s 04 forhus 2den (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Halfdan Arnold Hanssen m g b hf O.R. Sakfører Arendal sogn Jarlsberg n s Larviks amt 002 Ingrid Cesilie Fleischer k g b hm Hustru Fredriksstad n s Hanssen 003 Inger Marie Fleischer Hanssen k ug b d Levanger n s 004 Aagot Fleischer Hanssen k ug b d Levanger n s 005 Ketil Gjerløv Fleischer m ug b s Skogn n s Hanssen 006 Johanne Emilie Moe k ug b tj tjenestepike husarbeide og Stenkjær n s kontorarbeide 007 Charlotte Eriksen k ug b tj tjenestepike husarbeide Skogn n s Kirkegate 27 vaaningshus forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.500,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristen Mo m g b hf Cand. theol. førstelærer ved Kristiania n s off. skole 002 Gabrielle Mo k g b hm Hustru Levanger n s 003 Ingeborg Mo k ug b d Datter Sarpsborg n s 004 Kristen Mo m ug b s Søn Levanger n s 005 Gabrielle Louise Mo k ug b d Datter Levanger n s 02 forhus 1te (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.216 aaret Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Hallem k ug b hm Blomsterhandlerske Værdalen n s Kirkegate 28 vaaningshus, Forretningslokale i ste Sidebygn.: 1 Sidebygning og Udhus 01 forhus 2den etage (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) kr.300 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 John Johnsen m g b hf folkeskolelærer Inderøen n s 002 Birgitte Johnsen k g b hm Skogn n s 003 Arne Johnsen m ug b s Krødsherred n s 004 Magnhild Johnsen k ug b d Skogn n s 005 Einar Johnsen m ug b s Levanger n s 006 Tormod Johnsen m ug b s Levanger n s 007 Johanne Myklebust k ug b tj husgjerning Herø Søndmør n s Kirkegate 29 vaaningshus, forretningslokale, Bedehus Sidebygn.: Størhus og vedboder m.v. Merknad: an: Kafe (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) kr.350,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Østeraas m g b hf Sersjant Barber S Sparbu n s 002 Bergitte Østeraas k g b hm Værdalen n s 003 Aagot Østeraas k ug b d Stenkjær n s 004 Ingebjørg Østeraas k ug b d Levanger n s 005 Alv Østeraas m ug b s Levanger n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem

Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem Vår Frue Kirke Tellekrets 10 til 26 Digitalarkivet 10.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1901 Harstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer